Administracinė informacija

Darbo skelbimai

 

SKELBIAMA ATRANKA Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS RINGAUDŲ SENIŪNIJOS SPECIALISTO PAREIGAS

Reikalavimai pretendentams:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu.
 2. Išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, teisės aktus, reglamentuojančius asmenų prašymų nagrinėjimo ir dokumentų išdavimo tvarką.
 3. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.
 4. Mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programų paketu.

Darbo pobūdis:

Seniūnijos raštvedybos koordinavimas ir elektroninių viešųjų erdvių paskyrų administravimas.

Pareiginės algos koeficientas – 7,4.

Dokumentus ir gyvenimo aprašymą siųsti elektroniniu paštu: ruta.slivinskiene@ringaudai.krs.lt

Išsamesnė informacija teikiama el. p. ruta.slivinskiene@ringaudai.krs.lt, tel. nr. 8 687 88 135.


KONKURSAS Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VANDŽIOGALOS SENIŪNO PAREIGAS

 

Skelbimo nr.: 52122

Skelbimo data: 2022-06-20

Skelbimas galioja iki: 2022-07-05

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kauno rajono savivaldybės administracija

Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Vandžiogalos seniūnas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 11.50

Darbo vieta (miestas): Kaunas

Pareigybės aprašymas:

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VANDŽIOGALOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.
 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS FUNKCIJOS

 1. Apdoroja seniūnijos veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 2. Atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 3. Konsultuoja su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
 4. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.
 5. Priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus.
 6. Rengia ir teikia informaciją su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
 7. Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
 8. Rengia su seniūnijos veikla susijusius dokumentus.
 9. Vadovauja seniūnijos veiklų vykdymui arba prireikus vykdo seniūnijos veiklas.
 10. Valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 12. Neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir tvirtina gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus.
 13. Šaukia seniūnaičių ir seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų atstovais.
 14. Rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą, jo įgyvendinimo ataskaitą, su seniūnaičiais ir gyventojais aptaria metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatus, teikia seniūnijos veiklos ataskaitą.
 15. Teikia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje.
 16. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje.

III SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

19.3. studijų kryptis – vadyba (arba);

19.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

19.5. studijų kryptis – žemės ūkis (arba);

arba:

19.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.7. darbo patirties sritis – Nenustatyta;

19.8. darbo patirtis srityje – 5 metai;

 1. Transporto priemonių pažymėjimai:

20.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

IV SKYRIUS KOMPETENCIJOS

 1. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;

21.2. organizuotumas - 4 lygis;

21.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;

21.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

21.5. komunikacija - 4 lygis.

 1. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

22.1. strateginis požiūris - 4 lygis;

22.2. veiklos valdymas - 4 lygis;

22.3. lyderystė - 4 lygis.

 1. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

23.1. informacijos valdymas - 4 lygis.

 1. Profesinė kompetencija:

24.1. veiklos planavimas - 4 lygis.

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Ramunė Stonė

Telefonas: +37052718901; +37067289565

El. paštas: ramune.stone@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

 

Prašymai dalyvauti konkurse priimami iki liepos 5 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt/.


KONKURSAS KAUNO R. MASTAIČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

 Kauno rajono savivaldybės meras skelbia konkursą Kauno r. Mastaičių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas ­13,75–13,88.

 Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
 2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“.

2.5. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio.

 1. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.
 2. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.
 3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.
 5. Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).
 6. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
 4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl Kauno r. Mastaičių mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
 5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją;
 6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje, arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba, arba aukštojo mokslo diplomo priedėlyje nurodyta, kad studijų metu įgijo atitinkamą užsienio kalbos mokėjimo lygį;
 8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
 9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 Pretendentas dokumentus turi pateikti Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojai (ugdymui) Jolantai Jankauskienei (203 kab., Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas) tiesiogiai, elektroniniu paštu (jolanta.jankauskiene@krs.lt ) arba registruotu laišku iki  2022 m. birželio 8 d. 16.00 val.

Telefonas pasiteiravimui – 8 652 90379, (8 37) 799 555.

 Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Konkurso paskelbimo data – 2022 m. balandžio 8 d.                                 

Pretendentų atrankos data – 2022 m. birželio 21 d.

 Kita informacija.

Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijoms įvertinti turi registruotis per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos Nacionalinėje švietimo agentūroje (https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/vadovu-ir-pedagogu-vertinimas/pretendentu-kompetenciju-vertinimas).

Konkurso atrankos komisija


SBĮ Kauno rajono vaiko gerovės centras „Gynia“, vykdantis globos centro funkcijas, nuolatiniam darbui ieško Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuoto asmens, kuris organizuotų mokymus pagal GIMK programą bei atliktų pasirengimo globoti vaikus vertinimą.

Daugiau informacijos teirautis tel. +370687772293, e. p. direktore@gynia.lt