Vartotojų teisės

Kiekvienas Lietuvos gyventojas turėtų žinoti, kokias jis turi teises, pirkdamas daiktus asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams. Tuomet galima efektyviau apginti savo, kaip vartotojo, teises.

Civiliniame kodekse vartotojas laikomas silpnesniąja sutarties šalimi, jam suteikiamos papildomos teisės, o pardavėjams nustatomos papildomos pareigos.

INFORMACIJA APIE VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGĄ

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba), įgyvendindama Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 9 punkto nuostatą, numatančią, kad Tarnyba organizuoja vartotojų švietimą ir koordinuoja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, vartotojų asociacijų veiklą organizuojant vartotojų švietimą, siekdama užtikrinti, kad savivaldybių interneto svetainėse vartotojams būtų pateikta aktuali, aiški, suprantama ir lengvai prieinama informacija apie vartotojų teises ir jų gynimo būdus, maloniai prašo savivaldybių savo interneto svetainėse sukurti atskirą skiltį „Vartotojų teisių apsauga“, kurioje būtų pateikta nuoroda į Tarnybos interneto svetainę bei pagrindinė informacija apie vartotojų teises ir vartojimo ginčo nagrinėjimo procedūrą.
Svetainės skiltis turėtų būti pateikiama matomoje ir lengvai vartotojams prieinamoje vietoje ir galėtų būti formuluojama taip:

„Vartotojas“ – fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (asmeniniais tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis (t. y. perkantis prekes bei paslaugas).
Vartojimo sutartimi verslininkas įsipareigoja perduoti vartotojui prekes nuosavybės teise arba suteikti paslaugas vartotojui, o vartotojas įsipareigoja priimti prekes ar paslaugas ir sumokėti jų kainą.

Vartotojas turi teisę

 1. savo nuožiūra įsigyti ir naudoti prekes bei paslaugas (pasirinkti pardavėją, paslaugų teikėją);
 2. įsigyti saugias, tinkamos kokybės prekes ar paslaugas;
 3. gauti teisingą ir visapusišką informaciją valstybine kalba apie parduodamas prekes, teikiamas paslaugas;
 4. gauti informaciją apie savo teisių įgyvendinimo ir gynimo tvarką;
 5. į pažeistų teisių gynimą ir į turtinės ir neturtinės žalos (nuostolių) atlyginimą;
 6. kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į ginčus nagrinėjančias institucijas ar teismą;
 7. jungtis į vartotojų asociacijas;
 8. į švietimą vartojimo srityje;
 9. į ekonominių interesų apsaugą ir kt.

Vartojimo ginčas – iš vartojimo sutarties kilęs vartotojo ir pardavėjo ar paslaugų teikėjo nesutarimas dėl įsigytų prekių ar paslaugų, kurio metu vartotojas reiškia turtinį reikalavimą pardavėjui ar paslaugos teikėjui.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba užtikrina vartotojų teisių apsaugą, ne teismo tvarka sprendžia vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčus, prižiūri, ar rinkai tiekiami ne maisto produktai atitinka ne maisto produktų saugą, kokybę, ženklinimą nustatančių teisės aktų reikalavimus, įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoja sutarčių standartines sąlygas ir ginčija nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas, atlieka turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūrą, vykdo reklamos priežiūrą, tiria nesąžiningą komercinę veiklą, taiko įstatymų nustatytas poveikio priemones, gina vartotojų viešąjį interesą ir kt.

Kur kreiptis dėl ginčo su pardavėju ar paslaugos teikėju?

Vartotojas, manantis, kad jo teisės ir teisėti interesai buvo pažeisti (pavyzdžiui, įsigijus nekokybišką prekę ar paslaugą, negavus visų ar dalies prekių ar paslaugų, dėl pardavėjo ar paslaugos teikėjo veiksmų patyrus materialinę žalą ar kt.), vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 straipsnio 1 dalimi, pirmiausia privalo raštu kreiptis į pardavėją ar paslaugos teikėją ir nurodyti savo reikalavimą. Verslininkas privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir, kai nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jeigu pardavėjas ar paslaugos teikėjas netenkina vartotojo reikalavimo, jį tenkina iš dalies, arba nepateikia atsakymo per 14 dienų, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl ginčo nagrinėjimo alternatyvia (ginčų sprendimo ne teisme) tvarka (nuoroda į kreipimosi tvarką: https://vvtat.lt/vartotojams/kaip-pateikti-prasyma/431).

Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas vartotojo prašymą išnagrinėja ir sprendimą priima ne vėliau kaip per 90 dienų nuo to laiko, kai gavo šio Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, jeigu kiti įstatymai nenumato kitaip. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą vartotojo prašymo nagrinėjimas negali būti baigtas, ginčus nagrinėjanti institucija gali terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip 30 dienų.

PAŽEISTAS TEISES NAGRINĖJA ŠIOS INSTITUCIJOS:

Visais vartotojų teisių gynimo klausimais ir dėl ne maisto produktų ir paslaugų, kurie neatitinka privalomųjų ir deklaruojamųjų reikalavimų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6760,

http://www.vvtat.lttarnyba@vvtat.lt

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius

Gedimino g. 45, 44239 Kaunas, tel./faks. (8 37) 280 128,  http://www.vvtat.ltkaunas@vvtat.lt

Dėl maisto, neatitinkančio saugos ir kokybės reikalavimų

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Siesikų g. 19, 07170 Vilnius, tel. (8 5) 240 4361, faks. (8 5) 240 4362,

nemokamas tel. 8 800 40403,

http://vmvt.ltinfo@vmvt.lt

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentas

Veterinarų g. 14, Biruliškių k., Karmėlavos sen., 54469 Kauno r., tel. (8 37) 314 360, (8 37) 490 382, faks. (8 37) 312 903,

http://vmvt.ltkaunas@vmvt.lt

Dėl elektros energijos ir dujų tiekimo –vartojimo sutarčių pakeitimo ir nutraukimo, elektros energijos ir dujų vartojimo ir atsiskaitymo, patirtų nuostolių dėl tiekimo nutraukimo, ribojimo ir apskaitos prietaisų dingimo

ESO Kauno miesto skyrius

 1. Masiulio g. 16, 52374 Kaunas, klientų aptarnavimo tel. 1852, http://www.eso.lt,

Dėl draudimo paslaugų

Lietuvos bankas
Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius, nemokamas tel.8 800 50500,
www.lb.ltinfo@lb.lt, korespondencijai Totorių g. 4, 01121 Vilnius

Dėl vartotojų teisių pažeidimų, susijusių su teisinės metrologijos sritimi

Lietuvos metrologijos inspekcija

 1. Goštauto g. 9, 01108 Vilnius, tel. 8 706 68011,

konsultavimo tel. 8 706 68013,

http://www.metrinsp.lrv.ltmetrinsp@metrinsp.lt

Lietuvos metrologijos inspekcijos Kauno apskrities skyrius

 1. Gruodžio g. 18, 44291 Kaunas, tel. 8 616 78035

http://www.metrinsp.lrv.lteugenija.grigaitiene@metrinsp.lt

 Dėl šilumos, elektros energijos, dujų ir vandens tiekimo paslaugų

Valstybinės energetikos reguliavimo tarnyba prie Energetikos ministerijos

Mortos g. 10, 03219 Vilnius, tel. (8 5) 263 6006, spauskite – „1″

http://vei.lrv.ltvei@vei.lt

Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos prie Energetikos ministerijos

Kauno teritorinis skyrius

Savanorių pr. 347, 49423 Kaunas, tel. (8 37) 452 412, spauskite – „2″

http://vei.lrv.ltkaunas@vei.lt

Dėl sveikatos priežiūros paslaugų ir vaistų

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Vilniaus g. 33, 01506 Vilnius, tel. (8 5) 268 5110,

nemokamas tel. 8 800 66 004,

http://sam.lrv.ltministerija@sam.lt

Valstybinės vaistų kontrolės tarnyba

Žirmūnų g. 139A, 09120 Vilnius, tel. (8 5) 263 9264,

nemokamas tel. 8 800 73568,

http://www.vvkt.ltvvkt@vvkt.lt

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 1. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. (8 5) 261 5177,

http://www.vaspvt.gov.ltvaspvt@vaspvt.gov.lt

Dėl medicinos prietaisų

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzalės g. 21, 08420 Vilnius, tel. (8 5) 261 5177, faks. (8 5) 212 7310,

http://www.vaspvt.gov.ltvaspvt@vaspvt.gov.lt

Dėl odontologo paslaugų

Lietuvos Respublikos odontologų rūmai

Palangos g. 2, 01117, Vilnius, tel./faks. (8 5) 212 2510,

www.odontologurumai.lt, info@odontologurumai.lt

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Kauno teritorinis skyrius

Saulės g. 12, 50239 Kaunas, tel. 8 699 43861,

www.odontologurumai.lt, kaunas@odontologurumai.lt

Dėl turizmo paslaugų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6760

http://www.vvtat.lttarnyba@vvtat.lt

Dėl vežėjų paslaugų

Lietuvos transporto saugos administracija

Švitrigailos g. 42, 03209 Vilnius, tel. (8 5) 278 5601,

http://ltsa.lrv.lt, ltsa@ltsa.lrv.lt

Lietuvos transporto saugos administracijos Kauno skyrius

 1. Juozapavičiaus pr. 57, 45262 Kaunas, tel. (8 5) 278 5601,

http://ltsa.lrv.lt, kaunas.ltsa@ltsa.lrv.lt

Dėl civilinės aviacijos paslaugų (bilietų, bagažo praradimo ar sugadinimo)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūra

Rodūnios kelias 2, 02188 Vilnius, tel. (8 5) 273 9038,

http://tka.ltinfo@tka.lt

Dėl telekomunikacijų paslaugų teikimo ir mokesčio už telekomunikacijų paslaugas

Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba

Mortos g. 14, 03219 Vilnius, tel. (8 5) 210 5633,

nemokamas tel. 8 800 20030,

http://www.rrt.ltrrt@rrt.lt

Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos Kauno kontrolės skyrius

Zarasų g. 38, 44140 Kaunas, tel. (8 37) 334 114,

http://www.rrt.ltrrt@rrt.lt

Dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6760

http://www.vvtat.lttarnyba@vvtat.lt

Dėl statybos paslaugų

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

 1. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, tel. (8 5) 272 2748, konsultavimo tel. (8 5) 207 3333,

http://www.vtpsi.ltinfo@vtpsi.lt

Dėl Lietuvos vartotojų netinkamos kokybės prekių ir paslaugų, pirktų ES šalyse, ir ES vartotojų netinkamos kokybės prekių ir paslaugų, pirktų Lietuvoje

Europos vartotojų centras

Algirdo g. 31, 03219 Vilnius, tel. (8 5) 265 0368,

www.ecc.ltinfo@ecc.lt

Dėl azartinių lošimų organizavimo

Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos

Ukmergės g. 222, 07157 Vilnius, tel. (8 5) 233 6246,

www.lpt.ltinfo@lpt.lt

Dėl kirpyklų, grožio salonų, soliariumų, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Kalvarijų g. 153,  08221 Vilnius, tel. (8 5) 264 9676,

https://nvsc.lrv.ltinfo@nvsc.lt

 NVSC Kauno departamentas  

 1. Petrausko g. 24, 44156 Kaunas, tel. (8 37) 331 683,

https://nvsc.lrv.ltkaunas@nvsc.lt

Kauno rajono savivaldybėje konsultacija vartotojų teisių apsaugos klausimais Ekonomikos skyrius

Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas,

atsakinga – vyriausioji specialistė Rasa Čižauskienė, tel. (8 37) 305 541,

rasa.cizauskiene@krs.lt