Administracinė informacija

Darbo skelbimai

 

SKELBIAMA ATRANKA Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS RINGAUDŲ SENIŪNIJOS DARBUOTOJO PAREIGAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
 2. Išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos įstatymus, nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vykdomas funkcijas.
 3. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.
 4. Mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programų paketu, dokumentų valdymo sistema.

Darbo pobūdis:

 1. Nustatyta tvarka teikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai, Žemės ūkio ministerijai ir Savivaldybės administracijai ataskaitas ir informaciją.
 2. Tvarkyti žemės ūkio ir kaimo valdų registrą, teikti informaciją apie jį žemės ūkio subjektams.
 3. Administruoti paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, paramai už energetinius augalus, kompensacinėms išmokoms už valstybės ar savivaldybių įsteigtas saugomas teritorijas bei paramai pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą gauti:

3.1. teikti informaciją žemės ūkio subjektams apie tiesiogines ir kompensacines išmokas;

3.2. suvesti paraiškų duomenis  į elektronines laikmenas;

3.3. informuoti žemės ūkio subjektus apie paraiškose rastus neatitikimus;

3.4. informuoti žemės ūkio produkcijos gamintojus apie jiems teikiamą valstybės ir Savivaldybės paramą bei lengvatas.

 1. Padėti seniūnui nagrinėti prašymus ir kitus dokumentus, rengti atsakymus,  įgyvendinant sprendimus seniūnijos veiklos klausimais.      

Pareiginės algos koeficientas – 8,5.

Dokumentus ir gyvenimo aprašymą siųsti elektroniniu paštu: gintare.damijonaitiene@krs.lt

Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 687 88135


SKELBIAMA ATRANKA Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu, arba aukštąjį koleginį technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su pastatų ir statinių technine priežiūra, pastatų ir žemės įteisinimu, elektros įrengimų eksploatacijos sąlygomis, šiluminių mazgų, katilinių eksploatavimu ir sauga.
 3. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.
 4. Mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programų paketu.
 5. Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Darbo pobūdis:

 1. Organizuoja Skyriaus balanse esančių patalpų, pastatų lauko ir vidaus inžinerinių tinklų, komunikacijų priežiūrą ir eksploataciją, atsako už jų būklę.
 2. Organizuoja ir vykdo Skyriui priklausančių statinių vidaus šildymo sistemų ir šilumos punktų periodines arba dalines bei sezonines apžiūras.
 3. Prižiūri pastatų vidaus šildymo sistemų ir šilumos punktų techninę būklę.
 4. Prižiūri Skyriui priklausančių objektų elektros matavimo prietaisų eksploataciją, elektros prietaisų parodymų duomenis ir elektros instaliacijos techninę būklę.
 5. Tvarko katilinių apskaitą, rūpinasi automatikos ir įrengimų priežiūra, organizuoja katilinių darbą.

6.6. rūpinasi šiluminių punktų, šildymo sistemų paruošimu šildymo sezonui;

 1. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje.
 2. Pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų kitą Skyriaus darbuotoją jo kasmetinių atostogų, laikino nedarbingumo ar komandiruočių laikotarpiais.
 3. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

Pareiginės algos koeficientas – 8,9.

Dokumentus ir gyvenimo aprašymą siųsti elektroniniu paštu: jonas.petkevicius@krs.lt

Išsamesnė informacija teikiama tel. Nr. 8 685 82099, el. p. jonas.petkevicius@krs.lt