Vaiko globa

Globa (rūpyba) – likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.

Lietuvoje yra šios vaikų globos rūšys: laikinoji globa, nuolatinė globa.

Vaiko laikinoji globa – laikinai be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas šeimoje, šeimynoje ar institucijoje, atstovavimas jo teisėms ir teisėtiems interesams bei jų gynimas mokymo, gydymo, teisėsaugos ir kitose įstaigose. Laikinosios globos tikslas – grąžinti vaiką į biologinę šeimą. Laikinoji globa nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

         Nuolatinė globa nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo biologinę šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, atstovavimas teisėms bei teisėtiems interesams ir jų gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos institucijai. Nuolatinė globa nustatoma teismo nutartimi.

  Globėjo pareigos: Vaiko globėjas (rūpintojas) privalo:

 • Užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą.
 • Rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi.
 • Auklėti vaiką.
 • Sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis.
 • Netrukdyti vaikui bendrauti su tėvais, jei tai nekenkia vaiko interesams.
 • Palaikyti ryšius su vaiko tėvais, informuoti vaiko tėvus ar artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais.
 • Rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgiant į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius.
 • Rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje.

        Kas gali tapti globėjais? Vaiko globėju gali tapti asmuo, sulaukęs 21 metų amžiaus. Pageidaujantis vaiką globoti jo artimas giminaitis globėju gali tapti sulaukęs 18 metų.

Asmenų, norinčių tapti vaikų globėjais, vertinimą organizuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliotas teritorinis skyrius, mokymus organizuoja SBĮ Vaiko gerovės centras „Gynia“ arba Savivaldybės socialiniai partneriai.

               Asmenys, kurie negali būti skiriami globėjais:

 • Asmuo, neturintis 21 metų, išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja vaiko artimasis giminaitis.
 • Asmuo, kuris pripažintas neveiksniu dėl psichikos ligos, silpnaprotystės arba ribotai veiksniu dėl piktnaudžiavimo narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis, alkoholiu.
 • Asmuo, kuris buvo atskirtas nuo savo vaiko.
 • Asmuo, anksčiau buvęs globėju, ir nušalintas nuo globėjo pareigų.
 • Asmuo, teistas už tyčinius nusikaltimus.
 • Asmuo, sulaukęs 65 metų arba vyresnis, išskyrus artimąjį giminaitį, jei jis nori laikinai globoti jaunesnį kaip 10 metų vaiką.

Jeigu Jūs norite tapti globėjais, turite kreiptis į Kauno rajono savivaldybės gyventojų priėmimą, Savanorių pr. 371, Kaune arba į savo gyvenamosios vietos seniūniją ir pateikti šiuos dokumentus:

 1. rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos (rūpybos) motyvus, pageidaujamų globoti (rūpintis) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį;
 2. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo kopiją (forma Nr. 046/a);
 3. kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad fizinis asmuo taptų vaiko globėju (rūpintoju).

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis tel. (8 607) 30970, (8 604) 42543, (8 684) 462378, el. p. asta.skutaite@krs.lt, globa@gynia.lt