VIII klasės mokinių matematikos gebėjimų ugdymas taikant integruotas užduotis

Projekto pavadinimas

VIII klasės mokinių matematikos gebėjimų ugdymas taikant integruotas užduotis

Projekto aprašymas

Projekto tikslas - padėti mokytojams kryptingai tobulinti kvalifikaciją, dirbti bendradarbiaujančiose grupėse kuriant ugdymo turinį, siekiant pagerinti 8 klasių mokinių matematikos pasiekimus. Viena svarbiausių projekto nuostatų – dalykų (matematikos ir gamtos mokslų) integracija.

Proejkto aprašymas: Tobulinančių mokyklų mokytojai su konsultuojančios mokyklos pagalba parengs Integruotų matematikos ir gamtos mokslų metodiką bei priemones šiai metodikai įgyvendinti. Projekte dalyvaujančios mokyklos išbandys naują integruoto ugdymo proceso organizavimo modelį - bendradarbiaujančių kelių dalykų pedagogų vedamus užsiėmimus tam skirtose aplinkose teikiant įvairiapusę pagalbą skirtingų gebėjimų mokiniams ir ugdant problemų sprendimo, komandinio darbo kompetencijas. Projekte verslumo ugdymas bus atskleidžiamas, kaip viena iš daugelio matematikos ir gamtos mokslų integruoto ugdymo alternatyvų. Projekto rezultatas – mokytojų sukurti realaus gyvenimo konteksto integruoto matematikos ir gamtos mokslų turinio uždaviniai, jų sprendimai ir vertinimo instrukcijos.

Projektą inicijuojanti ir konsultuojanti mokykla – Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija. Projekte tobulinančios savo veiklą mokyklos yra: Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla, Šakių r. Lekėčių  mokykla ir Biržų r. Vabalninko B.Sruogos gimnazija.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę 09.2.1-ESFA-K-728 Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“

Įgyvendinimo laikas

2018-2019 m.

Projekto vertė

60 100 Eur

Kontaktinis asmuo

Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jovita Puidokienė