Kauno rajono savivaldybės korupcijos apraiškų mažinimo galimybių studija

Projekto pavadinimas

Kauno rajono savivaldybės korupcijos apraiškų mažinimo galimybių studija

Projekto aprašymas

Projekto aprašymas:

Kauno rajono savivaldybės administracija yra atsakinga už tinkamą korupcijos prevenciją vykdant savo funkcijas ir teikiant viešąsias paslaugas. Todėl yra tikslinga parengti Kauno rajono savivaldybės korupcijos apraiškų mažinimo galimybių studiją, kurioje būtų įvertintos vykdomos antikorupcinės veiklos priemonės ir nustatytas gyventojų požiūris apie esamą galimos korupcijos apraiškų būklę ir taikomų prevencijos priemonių veiksmingumą. Projekto metu parengtoje galimybių studijoje bus pateiktos rekomendacijos priemonių planui dėl Kauno rajono savivaldybės antikorupcinės veiklos gerinimo 2013 - 2020 m. laikotarpyje, kurios būtų panaudotos Savivaldybės veiklos plėtros strateginiame plane, tuo siekiant sukurti ir įgyvendinti veiksmingą ilgalaikių antikorupcinių priemonių sistemą, kuria bus galima veiksmingai sumažinti galimybes pasireikšti korupcijos apraiškoms savivaldybės institucijose, įstaigose ir įmonėse. Projekto metu parengtos rekomendacijos korupcijos prevencijos programai ir jos įgyvendinimo priemonių planui padėtų užtikrinti efektyvesnį korupcijos prevencijos veiksmų ir kontrolės vykdymą. Savivaldos institucijų darbas taptų efektyvesnis, skaidresnis, viešesnis ir keliantis didesnį politinį, moralinį ir teisinį pasitikėjimą. Studijoje numatytos priemonės būtų įtrauktos į savivaldybės veiklos ilgalaikės plėtros strategiją ir taip būtų užtikrintas efektyvesnis ir skaidresnis viešųjų paslaugų teikimas, būtų plėtojama antikorupcinė kultūra ir į antkorupcinę veiklą labiau įtraukta visuomenė. Tokiu būdu plėsis korupcijos prevencijos principų taikymas Savivaldybės veikloje ir bus padidintas visuomenės pasitikėjimas Savivaldybės institucijomis, įstaigomis ir įmonėmis.

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-02-R priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

Įgyvendinimo laikotarpis

2013 – 2014 m.

Projekto vertė

69.142,51 Lt

Skirta parama

58.771,13 Lt

Savivaldybės lėšos

10.371,38 Lt

Kontaktinis asmuo

Ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotoja investicijoms Gražina Čepulienė tel. 8 37 30 55 52