Kauno rajono savivaldybės dirbančiųjų užsienio kalbų mokymas

Projekto pavadinimas

Kauno rajono savivaldybės dirbančiųjų užsienio kalbų mokymas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Kauno rajono savivaldybės darbuotojus mokinti anglų kalbos, stiprinant darbinių Europos Sąjungos kalbų mokėjimą.

Kauno rajono savivaldybė siekia darbuotojus ir politikus įtraukti į nuolatinio mokymosi procesą. Užsienio kalbų tobulinimas Kauno rajono savivaldybės darbuotojams aktualus, nes tenka bendrauti su ES šalių institucijomis, užsienio kalbomis skaityti ir rašyti dokumentus, susitikti su užsienio partneriais bei vykti į komandiruotes. Atsižvelgiant į valstybės tarnautojų vertinimo išvadas bei mokymosi poreikio analizę, anglų kalbos žinios identifikuotos, kaip reikalingiausios kalbinės žinios projekto tikslinei grupei. Kauno rajono savivaldybė projekto tikslinės grupės atstovų – politikų, valstybės tarnautojų – mokymams skiria minimalią 1% nuo darbo užmokesčio sumą, o tai nėra pakankama suma, užtikrinanti kokybišką, sistemingą, tęstinį kvalifikacijos tobulinimą. Dėl to savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui reikalingas papildomas finansavimas. Kauno rajono atstovai įgytas anglų kalbos žinias naudos bendradarbiaujant su užsienio partneriais, su ES šalių institucijomis, rengiant tarptautinius projektus, skaitant ir rašant dokumentus anglų kalba, vykstant į komandiruotes užsienyje. Įgyvendinus projektą, sustiprinus anglų kalbos įgūdžius, stiprės Kauno rajono savivaldybės darbuotojų kvalifikacija vienoje iš prioritetinių regioninės politikos, viešojo administravimo tobulinimo ir Kauno rajono savivaldybės kvalifikacijos kėlimo sričių – darbinių ES kalbų mokėjimo stiprinimas. Projektas inovatyvus, nes jo metu bus naudojamos pažangios kalbėjimo anglų kalba įgūdžius lavinančios priemonės – filmų peržiūra ir aptarimas, straipsnių skaitymas, diskusijos, tarimo mokymas naudojant programinę įrangą, paremtą audiovizualiniais principais.

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų III prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-02-R priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.

Įgyvendinimo laikotarpis

2009 - 2011 m.

Projekto vertė

214.904,41 Lt

Skirta parama

182.668,75 Lt

Savivaldybės lėšos

32.235,66 Lt

Kontaktinis asmuo

Personalo skyriaus vedėja Dalė Verbickienė, tel. 837 30 55 09