Kauno rajono savivaldybės administracijos skyrių ir seniūnijų darbuotojų kvalifikacijos ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas

Projekto pavadinimas

Kauno rajono savivaldybės administracijos skyrių ir seniūnijų darbuotojų kvalifikacijos ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas

Projekto aprašymas

Projekto aprašymas:

Dirbančiųjų viešajame sektoriuje įgūdžiai ir pasirengimas turi būti aukšto lygio, nes geresnis, efektyvesnis valdymas yra susijęs su geresniu teoriniu ir praktiniu pasirengimu, darbuotojų kompetencija. Remiantis savivaldybės darbuotojų veiklos vertinimo analize, matoma, kad kai kurių padalinių darbuotojams trūksta žinių strateginio planavimo ir valdymo (pvz. seniūnijų darbuotojams), taip pat psichologinių, bendravimo su klientais, sprendimų priėmimo srityse. Taip pat reikia atsižvelgti į didelį Savivaldybės darbuotojų skaičių, personalo kaitą, tuo būdu užtikrinant savalaikį kvalifikacijos tobulinimą. Projektas prisidės prie geresnių sąlygų, teikiant Savivaldybės gyventojams kokybiškesnes viešąsias paslaugas sudarymo. Projekto įgyvendinimo eigoje apmokyta 80 Savivaldybės padalinių darbuotojų (50 - seniūnijų, 30 - administracijos skyrių) Įgyvendinus projektą, pakėlus Kauno rajono savivaldybės dirbančiųjų, vykdančių tiek vietos valdžios, tiek viešojo administravimo funkcijas, kvalifikaciją, bus tobulinamas Kauno regiono žmogiškųjų išteklių valdymas, stiprinami administraciniai gebėjimai, kvalifikacija prioritetinėse srityse, kokybiškiau bus įgyvendinami Savivaldybės strateginiai tikslai. Projektas prisidės prie sąlygų, Savivaldybės gyventojams teikti kokybiškesnes viešąsias paslaugas, gerinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų įvaizdį, sudarymo. Projekto įgyvendinimas regioniniu mastu prisidės prie regioninio savivaldybių bendradarbiavimo skatinimo bei sanglaudos.

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ prioriteto VP1-4.1-VRM-04-R priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.

Įgyvendinimo laikotarpis

2013 – 2014 m.

Projekto vertė

100.497,96 Lt

Skirta parama

82.788,82 Lt

Savivaldybės lėšos

17.709,14 Lt

Kontaktinis asmuo

Personalo skyriaus vedėja Dalė Verbickienė tel. 8 37 30 55 45