Kauno rajono savivaldybės 2013-2020 metų strateginis plėtros planas

Projekto pavadinimas

Kauno rajono savivaldybės 2013-2020 metų strateginis plėtros planas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Didinti teritorinę socialinę sanglaudą, gerinti regioninės plėtros planavimo procesą, rengiant ilgalaikės strateginės plėtros dokumentus.

Projekto aprašymas:

Pagrindinės projekto veiklos – Kauno rajono klimato kaitos švelninimo galimybių tyrimo ir rekomendacijų strategijai parengimas bei Kauno rajono savivaldybės 2013–2020 metų strateginio plėtros plano parengimas. Įgyvendinant pirmąją veiklą, atliktas klimato kaitos švelninimo galimybių Kauno rajono savivaldybėje tyrimą bei remiantis kitų šalių ir Lietuvos klimato kaitos švelninimo bei darnios energijos veiksmų planais, parengtas rekomendacijas papildant savivaldybės strateginis planas. Veiklos tikslai atitinka Europinio Merų pakto keliamus reikalavimus Darnios energijos veiksmų planams ir papildys Kauno rajono savivaldybės 2013–2020 m. strateginį plėtros planą, įtraukiant su darnia energetikos plėtra susijusius tikslus, uždavinius bei priemones į strateginį dokumentą. I-oji veikla tiesiogiai susijusi su II-uoju projekto etapu, kurio metu parengtas Kauno rajono savivaldybės 2013-2020 m. strateginis plėtros planas, siekiant išanalizuoti ekonominę ir socialinę savivaldybės aplinką, suformuluojant savivaldybės plėtros viziją, ilgalaikės plėtros prioritetus, nustatant strateginius plėtros tikslus, uždavinius ir priemones, optimaliai panaudojant turimus ir planuojamus Kauno rajono finansinius, materialinius aplinkos ir žmogiškuosius išteklius. Tiesioginė projekto tikslinė grupė - Kauno rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, Tarybos nariai, pavaldžių savivaldybės institucijų asignavimų valdytojai, netiesioginė tikslinė grupė - Kauno rajono gyventojai bei savivaldybės partneriai, kurie bus skatinami dalyvauti viešame strateginio plėtros plano aptarimo procese, teikiant pasiūlymus, dalyvaujant svarstymuose ir pan. Numatytas tikslinių grupių įtraukimas gerintų ilgalaikės regioninės plėtros planavimo ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybę. 

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ prioriteto VP1-4.2-VRM-02-R priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

Įgyvendinimo laikotarpis

2011 – 2013 m.

Projekto vertė

264.275,76 Lt

Skirta parama

213.470,08 Lt.

Savivaldybės lėšos

50.805,68 Lt

Kontaktinis asmuo

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja Dalia Kupratienė tel. 837 30 55 27