Kauno rajono komunalinio ūkio paslaugų plėtros studija

Projekto pavadinimas

Kauno rajono komunalinio ūkio paslaugų plėtros studija

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Parengti Kauno rajono komunalinių paslaugų plėtros galimybių studiją savivaldybės strateginio plėtros plano atnaujinimui, siekiant gerinti veiklos valdymą ir didinti viešojo administravimo efektyvumą.

Projekto aprašymas:

Kauno rajono savivaldybės administracija siekdama įgyvendinti strateginius tikslus ir atsižvelgdama į Kauno regioninius tikslus – siekti, kad Kauno apskritis taptų modernias atliekų tvarkymo, aprūpinimo vandeniu, nuotekų valymo ir oro taršos mažinimo sistemas turinčiu rajonu, nusprendė pertvarkyti ir restruktūrizuoti komunalinio ūkio sektorių. Siekiant išsamiai ir detaliai įvertinti komunalinių paslaugų sektorių Kauno rajone tikslingą parengti detalią studiją. Studijoje būtų atlikta esamos situacijos komunalinių paslaugų sektoriuje analizė, nustatyti probleminiai veiksniai neigiamai įtakojantys paslaugų teikimo kokybę bei efektyvumą, atlikta sektoriaus SSGG analizė, alternatyvų įvertinimas, pateikti pasiūlymai dėl naujo komunalinių paslaugų Kauno rajone valdymo-administravimo modelio, kuris užtikrintų viešųjų paslaugų kokybišką teikimą ir principo „arčiausiai žmogaus“ taikymą, jo įdiegimo sisteminį planą. Parengus studiją, bus atnaujintas Kauno rajono savivaldybės strateginis planas.

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų III prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-02-R priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

Įgyvendinimo laikotarpis

2010 m.

Projekto vertė

90.255,79 Lt

Skirta parama

76.645,17 Lt 

Savivaldybės lėšos

13.610,62 Lt

Kontaktinis asmuo

Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Katilius, tel. (8 37) 30 55 48