Kauno rajono Čekiškės Prano Dovydaičio vidurinės mokyklos Liučiūnų skyriaus ir kultūros namų pastato renovacija

Projekto pavadinimas

Kauno rajono Čekiškės Prano Dovydaičio vidurinės mokyklos Liučiūnų skyriaus ir kultūros namų pastato renovacija

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Sumažinti Prano Dovydaičio Liučiūnų skyriaus vidurinės mokyklos ir kultūros centro pastate suvartojamos energijos sąnaudas.

 

Projekto aprašymas:

Prano Dovydaičio vidurinė mokyklos Liučiūnų skyriaus ir kultūros centro pastatas pastatytas 1991 m. Pastato aukštų skaičius – 2, bendras plotas – 1438,13 kv.m. Pastato išorinių atitvarų (stogo, sienų) būklė yra prasta, jų šiluminė varža neatitinka šiuo metu galiojančių statybos, higieninių normų reikalavimų. Bloga išorinių atitvarų būklė, izoliacinės savybės, neefektyvi šilumos paskirstymo sistema sąlygoja žemesnę patalpų temperatūrą. Vidutinė patalpų oro temperatūra šildymo sezono metu neatitinka bendrųjų sveikatos saugos reikalavimų. Tai sąlygoja išaugusį darbuotojų, moksleivių ir kultūros centro lankytojų sergamumą. Siekiant pašalinti minėtas problemas Kauno r. sav. administracija inicijavo energijos vartojimo efektyvumo audito parengimą. Pagal audite pateiktus sprendinius ketinama atlikta pastato rekonstrukciją. Siektini rezultatai: 1. Renovuotos stogo perdangos. 2. Apšiltintos išorės sienos. Atlikus pastato renovaciją sumažės energijos sunaudojimas, išlaidos šildymui (sienų apšiltinimas ir stogo renovavimas leistų sutaupyti dabartinių norminių šilumos energijos vartojimo sąnaudų). Be to, po rekonstrukcijos pagerės darbo ir mokymosi sąlygos, sumažės aplinkos tarša, pagerės patalpų mikroklimato sąlygos, padidės pastato ar/ir atskirų jo dalių bei inžinerinių sistemų ilgaamžiškumas. Sutaupytas lėšas bus galima panaudoti vaikų ugdymo, personalo darbo sąlygų gerinimui, einamiesiems remontams ir pan.

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos III prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Įgyvendinimo laikotarpis

2010 - 2013 m.

Projekto vertė

925.211,61 Lt

Skirta parama

587.100,00 Lt

Savivaldybės lėšos

338.111,61 Lt

Kontaktinis asmuo

Aplinkos skyriaus vedėjas Darius Šlapikas tel. 837 30 55 64