Teisinė informacija

Asmens duomenų apsauga

Kauno rajono savivaldybė, tvarkydama fizinių asmenų asmens duomenis, kelia sau pagrindinį tikslą – saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves, visų pirma, jo teisę į asmens duomenų apsaugą, ir užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Administracijos duomenų apsaugos pareigūno, į kurį galima kreiptis dėl savo duomenų subjekto teisių įgyvendinimo bei kitų klausimų – Eglė Balionytė, tel. 8 601 97804, el. p. adresas:   egle.balionyte@krs.lt.

 

Kauno rajono savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos  politika

Duomenų subjekto prašymo vykdymo procedūra

Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūra

Poveikio duomenų apsaugai vertinimo procedūra

Subjektų prašymų leisti susipažinti su duomenimis forma

Pasižadėjimas

Vaizdo priemonėmis stebimų teritorijų Kauno rajone sąrašas

Informavimas apie asmens duomenų tvarkymą