Tarybos ir mero sekretoriatas

Bendra informacija

Tarybos sekretoriato funkcijos:

ištrauka iš Savivaldybės tarybos sekretoriato veiklos nuostatų, patvirtintų 2011 m. rugpjūčio 5 d.

potvarkiu Nr. MP-28

Sekretoriato veiklos funkcijos ir uždaviniai

2.1. Sekretoriato uždaviniai:

2.1.1. Aptarnauti Tarybos, komitetų, Kolegijos posėdžius.

2.1.2. Teikti informaciją merui, mero pavaduotojams.

2.1.3. Rengti, tikrinti ir tvarkyti sprendimus ir sprendimų projektus.

2.1.4. Teikti išvadas dėl sprendimų ir sprendimo projektų.

2.1.5. Rengti mero potvarkius, mero ir mero pavaduotojų pasisakymus, sveikinimus.

2.1.6. Vykdyti kitus mero ar mero pavaduotojų pavedimus.

2.1.7. Vykdyti informacijos sklaidą apie Tarybos, Kolegijos, komitetų, mero institucijos ir Administracijos darbą.

2.1.8.   Užtikrinti projekto ,,E. demokratijos plėtra Kauno rajone“ vykdymą.

2.1.9.   Rengti, redaguoti straipsnius, skelbimus Savivaldybės biuleteniui, maketuoti biuletenį, skaityti korektūrą.

2.1.10. Organizuoti gyventojų susitikimus su Seimo, Vyriausybės nariais ir rajono vadovais.

2.2. Sekretoriato funkcijos:

2.2.1. Organizuoja Tarybos, Kolegijos, komitetų posėdžius, tvarko jų dokumentaciją.

2.2.2. Užtikrina, kad dokumentai būtų laiku parengti ir pateikti Tarybos nariams Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka.

2.2.3. Teikia priimtus sprendimus ir sprendimų projektus Vyriausybės atstovui Kauno apskrityje.

2.2.4. Teikia informaciją kitoms valstybinėms institucijoms ar fiziniams asmenims Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka.

2.2.5. Organizuoja Tarybos posėdyje pareikštų ir priimtų pasiūlymų bei pastabų įgyvendinimą

2.2.6. Teikia duomenis Savivaldybės ir kitoms tarnyboms apie Tarybos narių dalyvavimą Tarybos, komitetų, komisijų, fondų ir kitame su Tarybos nario veikla susijusiame darbe.

2.2.7. Informuoja Tarybos narius apie susitikimus, konferencijas ir kitus renginius, vykstančius Savivaldybėje, kuriuos organizuoja meras.

2.2.8. Vykdo informacijos sklaidą Tarybos, Kolegijos, mero institucijos, komitetų, komisijų veiklos klausimais.

2.2.9. Dalyvauja seniūnijų bendruomenių centrų posėdžiuose ir teikia informaciją gyventojams.

2.2.10. Organizuoja Seimo, Vyriausybės narių ir rajono vadovų susitikimus su gyventojais.

2.2.11. Rengia informaciją merui ir mero pavaduotojams.

2.2.12. Rengia sprendimų projektus Tarybos, Kolegijos veiklos ir kitais klausimais.

2.2.13. Rengia mero potvarkius ir kontroliuoja jų vykdymą

2.2.14. Vykdo kitus mero ir mero pavaduotojų pavedimus.

2.2.15. Užtikrina projekto ,,E. demokratijos plėtra Kauno rajone“ vykdymą.

2.2.16. Rengia, redaguoja straipsnius, skelbimus Savivaldybės biuleteniui, maketuoja biuletenį, skaito korektūrą.

2.2.17. Organizuoja gyventojų susitikimus su Seimo, Vyriausybės nariais ir rajono vadovais.

Kontaktai

Edmundas Mališauskas
Mero patarėjas komunikacijai
(8 37) 305 554
Pareigybės aprašymas
Loreta Navakauskienė
Mero patarėja
(8 37) 302 741
Pareigybės aprašymas
Raminta Popovienė
Mero patarėja
(8 37) 305 554
Pareigybės aprašymas
Vilija Vertelienė
Mero patarėja
(8 37) 305 570
Pareigybės aprašymas
Nijolė Linkuvienė
Tarybos sekretorė
(8 37) 305 589
Pareigybės aprašymas
Rūta Kapočiūtė - Daunienė
Mero patarėja
(8 37) 302 741
Pareigybės aprašymas
Laura Sabaliauskė
Mero padėjėja
(8 37) 305 571
Pareigybės aprašymas
Rūta Svečiulienė
Mero padėjėja
(8 37) 305 594
Pareigybės aprašymas
Dalia Urbonienė
Mero padėjėja
(8 37) 305 594
Pareigybės aprašymas
Jonė Kinderytė
Mero padėjėja
(8 37) 302 740
Pareigybės aprašymas
Vilija Žukaitytė
Mero padėjėja
(8 37) 305 554
Pareigybės aprašymas