Urbanistikos skyrius

2013 m. I pusmečio teritorijų planavimo dokumentų skelbimai

2013-06-28
Informuojame,kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-1190) informuojama, kad bendrąja tvarka pradedami rengti detaliųjų planų projektai:
1. Žemės sklypo (5227/0002:167), esančio adresu – Juragių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. Planavimo tikslas – ribų patikslinimo su valstybinės reikšmės keliu ir jo padalijimo, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.
2. Žemės sklypo (5203/0006:95), esančio adresu – Sausio 13-osios g. 3, Sitkūnų k., Babtų sen., Kauno r. sav. Planavimo tikslas – padalijimo, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius (pagal sutartis „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ Nr. 25/473/S-1148, 2012-09-11 ir Nr. S-48, 2013-01-08) – AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius, tel. 8-685-20062, el. p. info@lrtc.net, svetainė http://www.lrtc.net.
Planų rengimo terminas (preliminarus) – iki 2014 m.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus atliekamas sprendinių poveikio vertinimas. Apie galimybę susipažinti su parengtu detaliuoju planu (planais), jo eksponavimą ir viešą svarstymą informacija bus pateikta papildomai.
Dėl informacijos, pageidavimų kreiptis į plano rengėją V. Undzėno įmonė, Vasario 16-tosios g. 57-2, LT-35187 Panevėžys, tel. 8-686-03030, el. p. v.undzenas@gmail.com.

2013-06-28
Informuojame, kad rengiamas 0,1701 ha žemės sklypo, esančio Teleičių g.8, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Planavimo tikslas: Naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo suformavimas po esamais pastatais. 
Planavimo organizatoriai: Alfonsas Volungevičius.
Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”. 
Susipažinti su projekto sprendinias ir pateikti pasiūlymus galima iki 2013 m. balandžio 24d. UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas, 
tel.: 8 37 267156, mob. 8 687 87314 el. p. geodezininkai@gmail.com

2013-06-28
Informuojame, kad pradedamas rengti Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., sklypų kadastriniai Nr. 5233/0010:149, Nr. 5233/0010:65, Nr. 5233/0010:143, Nr. 5233/0010:66, Nr. 5233/0010:255, Nr. 5233/0010:122, Nr. 5233/0010:90, Nr. 5233/0010:80, Nr. 5233/0010:109, Nr. 5233/0010:273, detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. ĮS-2079 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“.
Detaliojo planavimo organizatorius – Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB, Terminalo g. 3, Biruliškių k., 54469 Kauno r., tel. 8 (37) 399299, faksas 8 (37) 399199, marketing@ftz.lt, tinklalapis: www.ftz.lt.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. 8 (5) 2622621, faksas 8 (5) 2617507, info@sweco.lt, tinklalapis: www.sweco.lt.
Detaliojo planavimo tikslai – sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), jų sujungimas su kitos paskirties žemės sklypu Nr. 5233/0010:273 ir padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo darbų programa – planavimo proceso etapai: 
1 etapas – parengiamasis etapas;
2 etapas – detaliojo plano rengimo etapas (vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 1 punktu, detaliojo plano rengimo etapo stadijos yra sujungiamos);
3 etapas – sprendinių pasekmių vertinimo etapas;
4 etapas – baigiamasis etapas: 
 a.detaliojo plano sprendinių svarstymo ir derinimo stadija;
 b.detaliojo plano tvirtinimo stadija.
Detaliojo plano derinimo, tvirtinimo ir viešojo svarstymo su visuomene tvarka - bendroji.
Detaliojo plano koncepcijos nustatymo stadijoje bus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros.
Planuojamas žemės sklypų naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdis – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos. 
Viename iš suplanuotų žemės sklypų numatoma Kauno kogeneracinės jėgainės statyba.
Detaliojo plano projekto rengimo terminas: 2013 m. birželis – 2013 m. gruodis.
Viešas svarstymas – apie galimybę susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, taip pat viešo susirinkimo vietą ir laiką bus pranešta atskiru pranešimu.
Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui arba plano rengėjui teikiami raštu aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo pabaigos.

2013-06-28
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą 0,65 ha sklypo kad.Nr.5260/0009:193, Pagirių k., Garliavos apyl.sen., Kauno r. sav. detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 7 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.  
Planavimo organizatorius: Edvinas Dainauskas, Pagirių k., Kauno r., tel.:867623367.  
Rengėjas: D.Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, tel.:(8-37)321886, el.p.:info@dsarchitektai.lt. 
Numatomas planavimo terminas – 2013 m. II pusmetis. 
Viešas svarstymas su visuomene įvyks rengėjo patalpose, adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune, 2013 m. liepos 30 d. 13 val. Su projekto sprendiniais susipažinti galima rengėjo patalpose. Vieša ekspozicija vyks Garliavos apyl. seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui arba rengėjui.

2013-06-28
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypų kad. Nr. 5227/0002:286 ir 5227/0002:287 Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k. pagr. žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų statybos), padalijimo į sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymo detalųjį planą. 
Viešas susirinkimas įvyks 2013 m. rugpjūčio 8 d. 13 val. Garliavos apyl. seniūnijos patalpose, Vytauto g. 62, Garliavoje. Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų, iki susirinkimo, seniūnijos skelbimų lentoje. Organizatoriai: K. Beliūnas, A. Šapokienė, L. Pašvenskienė, Smilčių g. 1, Domeikavos k., tel. (8 679) 79040. 
Rengėjas- J. Šarakauskas, tel. (8 684) 84894, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el. paštas: jonas.sarakauskas@gmail.com. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu organizatoriui arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.

2013-06-28
Informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., žemės sklypo kad. Nr. 5233/0011:528 detalusis planas. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 6 (šešių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. 
Projekto rengimo terminas- 2013 m. II- 2013m III ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2013m. liepos 17d. iki 2013 m. rugpjūčio 19d. Tunelio g. 16, Kaune. 
Viešas susirinkimas vyks 2013 m. rugpjūčio 20d. 10 val. Tunelio g. 16, Kaune. 
Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Karmėlavos seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatorius R. Kuprėnas, tel. (8 615) 7 81 47
Detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt.

2013-06-28
Informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Alšėnų sen., Dievogalos k., sklypo kad. Nr. 5247/0018:121 detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 30 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Projekto rengimo terminas- 2013 m. II- 2013m III ketvirtis. 
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2013m. liepos 17d. iki 2013 m. rugpjūčio 19d. Tunelio g. 16, Kaune. 
Viešas susirinkimas vyks 2013 m. rugpjūčio 20d. 11val. Tunelio g. 16, Kaune. 
Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatoriai R. Čibirkienė, D. Kovalevskaja, V. Gečaitė, tel. (8 604) 3 67 44
Detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt.

2013-06-28
Informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Samylų sen., Dubravų k., Samylų g. 89, sklypo kad. Nr. 5280/0010:500 detalusis planas. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. 
Projekto rengimo terminas- 2013 m. II- 2013m III ketvirtis. 
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2013m. liepos 17d. iki 2013 m. rugpjūčio 19d. Tunelio g. 16, Kaune. 
Viešas susirinkimas vyks 2013 m. rugpjūčio 20d. 10 val. Tunelio g. 16, Kaune. 
Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Samylų seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatorė D. Grinkevičienė, tel. (8 653) 3 25 27
Detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt.

2013-06-28
Informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., sklypo kad. Nr. 5217/0011:395 detalusis planas. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) padalijimas į iki 12 (dvylikos) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Projekto rengimo terminas- 2013 m. II- 2013m III ketvirtis. 
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2013m. liepos 17d. iki 2013 m. rugpjūčio 19d. Tunelio g. 16, Kaune. 
Viešas susirinkimas vyks 2013 m. rugpjūčio 20d. 11val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Domeikavos seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatoriai S. Andriukaitis, O. Andriukaitienė, tel. (8 600) 8 15 35
detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt.

2013-06-28
Informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Pakalnės g. 16, sklypo kad. Nr. 5270/0015:65 detalusis planas. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Projekto rengimo terminas- 2013 m. II- 2013m III ketvirtis. 
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2013m. liepos 17d. iki 2013 m. rugpjūčio 19d. Tunelio g. 16, Kaune. 
Viešas susirinkimas vyks 2013 m. rugpjūčio 20d. 12val. Tunelio g. 16, Kaune. 
Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Raudondvario seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatorė B. Marcinkevičienė, tel. (8 681) 1 39 42
Ddetaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt.

2013-06-28
Informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Samylų sen., Dubravų k., sklypo kad. Nr. 5280/0012:410 detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas ir atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. (numatant 6 skl. G1, 8 skl. ž. ū). 
Projekto rengimo terminas- 2013 m. II- 2013m III ketvirtis. 
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2013m. liepos 17d. iki 2013 m. rugpjūčio 19d. Tunelio g. 16, Kaune. 
Viešas susirinkimas vyks 2013 m. rugpjūčio 20d. 12val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Samylų seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatoriai A. Lukoševičius, J. V. Paltanavičius, J. Paltanavičius, A. Venckus, V. Juciuvienė, I. Pupkienė, J. Kalantienė, tel. (8 601) 5 62 06.
Detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt.

2013-06-28
Informuojame, kad rengiamas 4.6753 ha žemės sklypo, esančio A.Kriščiūno g.1;3;3a;3b, Žiegždrių k., Samylų sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Planavimo tikslas: Naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo suformavimas po esamais pastatais. 
Planavimo organizatoriai: DNB “Šilas” ir DNB “Dobilas”.
Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”. 
Susipažinti su projekto sprendinias ir pateikti pasiūlymus galima iki 2013 m. liepos 14 d. UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas, 
tel.: 8 37 267156, mob. 8 687 87314 el. p. geodezininkai@gmail.com

2013-06-25
Informuojame apie parengtą Kauno r. sav., Vandžiogalos  sen., Juozapavos k., sklypo kadastro Nr. 5287/0005:199 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – atidalinti Nekilnojamojo turto registre įregistruotą bendrosios dalinės nuosavybės teise turimą žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kadastro Nr. 5287/0005:199, suformuojant du atskirus žemės sklypus, atsižvelgiant į nustatytą naudojimosi tvarką. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Projekto organizatorius – Jūratė Budėnė gyvenanti Panerių g. 143-2, Kaunas, LT-48431 , tel. Nr. 8 689 36649; Jonas Budėnas, gyvenantis Baltų per. 33-54, Kaunas, LT-48243; Jonas Janauskas, gyvenantis Musninkų 24-24, Vlnius, LT-07182. 
Projekto rengėjas – UAB „Geometra", Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas, tel. 8-37-311733, faks. 8-37-311733, www.geometra.lt, projekto vadovė Diana Mocevičienė, specialistė Raminta Petrauskaitė, tel. 8-657-58892, el. p. raminta.petrauskaite@geometra.lt.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-07-08 iki 2013-07-19 UAB „Geometra“ patalpose, Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti planavimo organizatoriui ar plano rengėjui iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos datos.

2013-06-25
Informuojame apie parengtą Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Juozapavos k., sklypo kadastro Nr. 5287/0005:199 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – atidalinti Nekilnojamojo turto registre įregistruotą bendrosios dalinės nuosavybės teise turimą žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kadastro Nr. 5287/0005:199, suformuojant du atskirus žemės sklypus, atsižvelgiant į nustatytą naudojimosi tvarką. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Projekto organizatorius – Jūratė Budėnė gyvenanti Panerių g. 143-2, Kaunas, LT-48431 , tel. Nr. 8 689 36649; Jonas Budėnas, gyvenantis Baltų per. 33-54, Kaunas, LT-48243; Jonas Janauskas, gyvenantis Musninkų 24-24, Vlnius, LT-07182. 
Projekto rengėjas – UAB „Geometra", Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas, tel. 8-37-311733, faks. 8-37-311733, www.geometra.lt, projekto vadovė Diana Mocevičienė, specialistė Raminta Petrauskaitė, tel. 8-657-58892, el. p. raminta.petrauskaite@geometra.lt.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-07-08 iki 2013-07-19 UAB „Geometra“ patalpose, Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti planavimo organizatoriui ar plano rengėjui iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos datos.

2013-06-25
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo Mozūriškių k., Batniavos sen., Kauno r.sav., kadastrinis Nr.5207/0004:739, sklypo plotas 1,2141 ha kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Planavimo organizatorė: ūkininkė Adelė Žalienė.
Plano rengėjas: UAB „Toposfera". 
Gauti informaciją apie projektą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150-215, Kaunas, tel. 8(604)40064, el.paštas info@toposfera.com. 
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. birželio 27 d. iki 2013 m. Liepos 10 d. Projektas eksponuojamas projekto rengėjo patalpose, adresu Raudondvario pl. 150-215, Kaunas.

2013-06-25
Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypų Kauno r.sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., žemės sklypų, kad.Nr. 5270/0008:833, 5270/0008:894, detalusis planas.
Detaliojo plano rengimo pagrindas - Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2013-03-27 įsakymas Nr. ĮS-484 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo", 2013-04-22 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-542, planavimo sąlygų sąvadas 2013-05-20, Nr. DP-171.
Planavimo tikslas: žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš ž.ū.į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2013 m. II ketv. - 2014 m. II ketv.
Planavimo organizatoriai – Gerda Patinskienė ir Ramūnas Patinskas.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie rengiamą planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150-215, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com. 
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-06-25
Informuojame apie parengtą žemės sklypo, esančio  Kauno r. sav., Batniavos  sen., Mozūriškių k., Bajorų  g. 6 formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Naudojamo kitos paskirties (naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo po gyvenamuoju namu (unikalus Nr.5294-0015-1011) ir kitais priklausiniais suformavimas. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo organizatorius – Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius  – Svajūnė Vaičiulevičiūtė, Neringa Vaičiulevičiūtė, Janina Vaičiulevičienė. 
Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos 88A (verslo centras „1000“ 7a.), Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, specialistė Zita Skrockienė,  el.paštas, teritoriju.planavimas@geometra.lt, www.geometra.lt. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-07-08 iki 2013-07-19 UAB „Geometra“ patalpose, Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti planavimo organizatoriui ar plano rengėjui iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos datos

2013-06-25
Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Kauno m.sav., Armališkėse (kad.Nr.1901/0294:82), detalusis planas. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas - Kauno m. sav. administracijos direktoriaus 2013-05-02 įsakymas Nr. ĮS-1316 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties sudarymo", 2013-05-06 “Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis” Nr. 70-18-70, 2013-06-05 planavimo sąlygų sąvadas, Nr. S-8677.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į sklypus, formuojant gyvenamųjų namų kvartalą, pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio į kitą paskirtį (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2013 m. II ketv. - 2014 m. II ketv.
Planavimo organizatoriai – Rigonda Užpalevičienė ir UAB „Giedrolos investicija“, Butrimonių g. 5, Kaunas. 
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie rengiamą planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150-215, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com. 
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-06-21
Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypų Kauno r.sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., žemės sklypų, kad.Nr. 5270/0008:833, 5270/0008:894, detalusis planas.
Detaliojo plano rengimo pagrindas - Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2013-03-27 įsakymas Nr. ĮS-484 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo", 2013-04-22 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-542, planavimo sąlygų sąvadas 2013-05-20, Nr. DP-171.
Planavimo tikslas: žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš ž.ū.į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2013 m. II ketv. - 2014 m. II ketv.
Planavimo organizatoriai – Gerda Patinskienė ir Ramūnas Patinskas.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie rengiamą planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150-215, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com. 
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-06-21
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtus sklypų, Kauno r., detaliuosius planus: 1) Sklypo kad. Nr. 5233/0016:474, Gluosnių g. 49, Neveronių k. Neveronių sen. padalijimas, atidalytų sklypų pagr. žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą, nustatant naudojimo būdą-gyvenamosios teritorijas/inžinerinės infrastruktūros teritorijos/bendro naudojimo teritorijos, pobūdį-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos/susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams/urbazinuotų teritorijų viešų erdvių, teritorijos, tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Viešas susirinkimas įvyks 2013 m. liepos 17 d. 10 val. Neveronių seniūnijoje, Kertupio g. 18, Neveronys. 
Planavimo organizatorius: Nerijus Tamošiūnas, Marių g. 7A-62, Kaunas, tel. 868389898. 2) Sklypo kad. Nr. 5217/0011:579, Ražių k., Domeikavos sen. padalijimas, atidalytų sklypų pagr. žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą, nustatant naudojimo būdą-gyvenamosios teritorijas/inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdį-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos/susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Viešas susirinkimas įvyks 2013 m. liepos 17 d. 13 val. Domeikavos seniūnijoje, Saulės g. 1, Domeikava.
Planavimo organizatorė: Zita Milašauskienė, Beržyno g. 3B, Prienai, tel. 862025031. 
Vieša projektų sprendinių ekspozicija truks 10 darbo dienų iki susirinkimo seniūnijų skelbimų lentose ir detaliojo plano rengėjo patalpose. Detaliųjų planų rengėjas: V. Alaunė, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el.p. vygantas.alaune@gmail.com, tel. 8-610-67422. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti organizatoriams arba rengėjui iki susirinkimo pabaigos.

2013-06-21
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5201/0012:2) esančio Ovos g. 36, Kuro k., Zapyškio sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Planavimo tikslas: Nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemė sklypo padalijimas suformuojant žemės ūkio ir kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos) žemės sklypus. 
Projekto organizatoriai ir iniciatoriai: Simas Zareckas, Giedrius Zareckas.
Projekto rengėjas: Giedrė Ona Kiškienė, G. O. Kiškienės įm., Lauko g.15, Karmėlava, Kauno r. sav., tel.: 8 616 87456, el. p.: matavimai@info.lt. 
Susipažinti su projektu, teikti pasiūlymus galima iki 2013 m. liepos 1 d. planavimo organizatoriams bei projekto rengėjui G. O. Kiškienės įmonės patalpose arba pateiktais telefonais. 
Viešas projekto svarstymas su visuomene vyks 2013 m. liepos 2 d. 11 val. adresu: Ovos g. 36, Kuro k., Zapyškio sen., Kauno r. sav. (pertvarkomo sklypo teritorijoje).

2013-06-21
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-1190) informuojama, kad bendrąja tvarka pradedami rengti detaliųjų planų projektas, žemės sklypo (5227/0002:167), esančio adresu – Juragių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. 
Planavimo tikslas – ribų patikslinimo su valstybinės reikšmės keliu ir jo padalijimo, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius (pagal sutartis „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ Nr. 25/473/S-1148, 2012-09-11 ir Nr. S-48, 2013-01-08) – AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius, tel. 8-685-20062, el. p. info@lrtc.net, svetainė http://www.lrtc.net.
Planų rengimo terminas (preliminarus) – iki 2014 m.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus atliekamas sprendinių poveikio vertinimas. Apie galimybę susipažinti su parengtu detaliuoju planu (planais), jo eksponavimą ir viešą svarstymą informacija bus pateikta papildomai.
Dėl informacijos, pageidavimų kreiptis į plano rengėją V. Undzėno įmonė, Vasario 16-tosios g. 57-2, LT-35187 Panevėžys, tel. 8-686-03030, el. p. v.undzenas@gmail.com.
2013-06-21
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-1190) informuojama, kad bendrąja tvarka pradedami rengti detaliųjų planų projektas, žemės sklypo (5203/0006:95), esančio adresu – Sausio 13-osios g. 3, Sitkūnų k., Babtų sen., Kauno r. sav. Planavimo tikslas – padalijimo, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius (pagal sutartis „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ Nr. 25/473/S-1148, 2012-09-11 ir Nr. S-48, 2013-01-08) – AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius, tel. 8-685-20062, el. p. info@lrtc.net, svetainė http://www.lrtc.net.
Planų rengimo terminas (preliminarus) – iki 2014 m.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus atliekamas sprendinių poveikio vertinimas. Apie galimybę susipažinti su parengtu detaliuoju planu (planais), jo eksponavimą ir viešą svarstymą informacija bus pateikta papildomai.
Dėl informacijos, pageidavimų kreiptis į plano rengėją V. Undzėno įmonė, Vasario 16-tosios g. 57-2, LT-35187 Panevėžys, tel. 8-686-03030, el. p. v.undzenas@gmail.com.

2013-06-21
Informuojame apie parengto bendra tvarka sklypo, esančio Kauno raj. Zapyškio sen. Dievogalos k., kad. Nr.5293/0006:526, detaliojo plano viešą svarstymą. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 8 (aštuonių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – Tomas Bukelis
Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui. Projektas eksponuojamas UAB GEOMA LT patalpose Donelaičio g. Nr.33-106a, Kaune bei Zapyškio sen. nuo 2013-07-29 (10 d.d.) Viešas susirinkimas vyks 2013-08-13 (10 val.) K.Donelaičio g. Nr. 33-106a, Kaune. Teikti motyvuotus pasiūlymus galima iki susirinkimo pabaigos.

2013-06-21
Informuojame apie parengto bendra tvarka sklypo, esančio Kauno raj. Ringaudų sen. Čebeliškės k., kad. Nr.5250/0013:52, detaliojo plano viešą svarstymą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 32 (trisdešimt dviejų) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – Dalė Klimavičiūtė, Virginija Milaševičienė, Vida Klimavičienė, Bronislava Kvyklienė, Rūta Bukauskaitė, Tomas Klimavičius. 
Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui. Projektas eksponuojamas UAB GEOMA LT patalpose Donelaičio g. Nr.33-106a, Kaune bei Ringaudų sen. nuo 2013 07 05 (10 d.d.) Viešas susirinkimas vyks 2013 07 19 (10 val.) K.Donelaičio g. Nr. 33-106a, Kaune. Teikti motyvuotus pasiūlymus galima iki susirinkimo pabaigos.

2013-06-21
Informuojame apie parengto bendra tvarka Kauno raj. sav. administracijos direktoriaus 2012-02-09 įsakymu Nr.ĮS-220 patvirtinto Kauno raj. Alšėnų sen. Kampiškių k., sklypo (kad. Nr. 5247/0007:564) detaliojo plano dalies keitimo žemės sklype Kampiškių g.40 (kad.Nr.5247/0007:19), detaliojo plano viešą svarstymą. 
Planavimo tikslas – detaliojo plano dalies keitimas sklypą (kad.Nr.5247/0007:19) padalijant į iki 16 (šešiolikos) sklypų, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentą. 
Planavimo organizatoriai – Aidas Pažėra, Regimantas Pažėra. 
Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui. Projektas eksponuojamas UAB GEOMA LT patalpose Donelaičio g. Nr.33-106a, Kaune bei Alšėnų sen. nuo 2013 07 05 (10 d.d.) Viešas susirinkimas vyks 2013 07 19 (11 val.) K.Donelaičio g. Nr. 33-106a, Kaune. Teikti motyvuotus pasiūlymus galima iki susirinkimo pabaigos.

2013-06-21
Informuojame apie teritorijų planavimą pradedamą rengti Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., sklypų kadastriniai Nr. 5233/0010:149, Nr. 5233/0010:65, Nr. 5233/0010:143, Nr. 5233/0010:66, Nr. 5233/0010:255, Nr. 5233/0010:122, Nr. 5233/0010:90, Nr. 5233/0010:80, Nr. 5233/0010:109, Nr. 5233/0010:273, detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. ĮS-2079 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“.
Detaliojo planavimo organizatorius – Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB, Terminalo g. 3, Biruliškių k., 54469 Kauno r., tel. 8 (37) 399299, faksas 8 (37) 399199, marketing@ftz.lt, tinklalapis: www.ftz.lt.
 Detaliojo plano rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. 8 (5) 2622621, faksas 8 (5) 2617507, info@sweco.lt, tinklalapis: www.sweco.lt.
Detaliojo planavimo tikslai – sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), jų sujungimas su kitos paskirties žemės sklypu Nr. 5233/0010:273 ir padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo darbų programa – planavimo proceso etapai: 
1 etapas – parengiamasis etapas;
2 etapas – detaliojo plano rengimo etapas (vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 1 punktu, detaliojo plano rengimo etapo stadijos yra sujungiamos);
3 etapas – sprendinių pasekmių vertinimo etapas;
4 etapas – baigiamasis etapas: 
a. detaliojo plano sprendinių svarstymo ir derinimo stadija;
b. detaliojo plano tvirtinimo stadija.
Detaliojo plano derinimo, tvirtinimo ir viešojo svarstymo su visuomene tvarka - bendroji.
Detaliojo plano koncepcijos nustatymo stadijoje bus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)  procedūros.
Planuojamas žemės sklypų naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdis – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos. 
Viename iš suplanuotų  žemės sklypų numatoma Kauno kogeneracinės jėgainės statyba.
Detaliojo plano projekto rengimo terminas: 2013 m. birželis – 2013 m. gruodis.
Viešas svarstymas – apie galimybę susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, taip pat viešo susirinkimo vietą ir laiką bus pranešta atskiru pranešimu.
Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui arba plano rengėjui teikiami raštu aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo pabaigos.

2013-06-21
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti sklypo kad.Nr.5260/0009:193, Pagirių k., Garliavos apyl.sen., Kauno r.sav., detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki septynių sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius: Edvinas Dainauskas, Pagirių k., Kauno r., tel.:867623367.  
Rengėjas: D.Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, tel.:(8-37)321886, www.dsarchitektai.lt, el.p.:info@dsarchitektai.lt. 
Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-06-21
Informuojame apie pradedamus bendrąja tvarka rengti sklypų Kauno r. sav., Karmėlavos sen. Ramučių k., detaliuosius planus: 
1) sklypo Vijoklių g. 2A (kad.Nr.5233/0009:328). Planavimo tikslas: iki 0,05 ha įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas prie sklypo, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
2) sklypo Vijoklių g. 4 (kas.Nr.5233/0009:190). Planavimo tikslas: iki 0,04 ha įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Abiejų detaliųjų planų organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, planavimo finansuotojai: Valdas Navickas ir Rimantas Navickas, gyv. Vijoklių g. 4, Ramučių k., Kauno r., tel. 861638034. 
Rengėjas: D.Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, tel.:(8-37)321886, www.dsarchitektai.lt, el.p.:info@dsarchitektai.lt. 
Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-06-21
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr.3D—476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5247/0019:65, esančio Girininkų II k., Mastaičių sen., Kauno raj., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos pasirinkimas - t.y. plotas, gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais reikalingais ūkininko veiklai vykdyti.
Projekto organizatorius – Evaldas Brukas ,Rasytės g. 30-52, Kaunas tel. 8 699 62934
Projekto rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyrius, K. Donelaičio g. 33, Kaunas, tel.. 8-37-223765 el. paštas: inesa.kolesnikoviene@vzf.lt
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui nuo 2013m.birželio 25d. iki 2013m. Liepos 9 d.. Projektas eksponuojamas projekto rengėjo bei organizatoriaus patalpose

2013-06-21
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k., sklypo kad. Nr. 5280/0005:447 detalųjį planą, pagal 2013-03-20 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-290. 
Rengimo tikslas – pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą paskirtį, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Detaliojo plano organizatorė A. Rafinavičienė.  Tel.  pasiteirauti 8612 56065.

2013-06-21
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k., sklypo kad. Nr. 5280/0005:447 detalųjį planą. 
Rengimo tikslas – pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą paskirtį, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013-06-25 iki 2013-07-25 Kauno rajono Samylų seniūnijoje. 
Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks Nemuno g. 42, Šlienavos k., Kauno r., 2013-07-25, 11 val. Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano organizatorė A. Rafinavičienė. Tel.  pasiteirauti 8612 56065.

2013-06-21
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5227/0003:643 Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k., detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/degalinių ir autoservisų statinių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planuojama autoserviso statyba. 
Planavimo organizatorius: P. Vegys, A. Juozapavičiaus pr. 20-16, Kaunas, tel. (8 671) 06358. 
Rengėjas: J. Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, tel. (8 684) 84894, el. paštas: jonas.sarakauskas@gmail.com. 
Viešas svarstymas su visuomene įvyks Garliavos apyl. seniūnijoje, adresu Vytauto g. 62, Garliavoje, 2013 m. liepos 24 d. 10 val. Su projekto sprendiniais susipažinti galima rengėjo patalpose. 
Vieša ekspozicija vyks Garliavos apyl. Seniūnijos skelbimų lentoje 10 darbo dienų iki susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui arba rengėjui.

2013-06-21
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 149-5420; 2012 Nr. 78-4080), rengiamas miškų ūkio paskirties, žemės sklypo kadastro Nr. 5233/0006:675, kurio plotas 96,2534 ha, adresu Pelenių kaimas, Karmėlavos seniūnija, Kauno rajonas, formavimo ir pertvarkymo projektas. Žemės sklypo, formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 1996, Nr. 90-2099).
Planavimo tikslai ir uždaviniai – Nekilnojamojo turto registre įregistruoto ir patikėjimo teise valdomo, miškų ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas suformuojant tris atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius (L. Sapiegos g. 10, LT-44501 Kaunas, adresas internete www.nzt.lt, tel. (8-37) 305572, faks. (8-37) 229238, el. pastas kauno.rajonas@nzt.lt).
Planavimo iniciatorius – VĮ Kauno miškų urėdija ( Romainių g. 2, LT-47327 Kaunas, adresas internete www.kaunmu.lt, tel (8-37) 385600, faks. (8-37) 385493, el. paštas info@kaunmu.lt).
Projekto rengėjas: UAB ”Žemetra” (Savanorių pr. 221-309, LT-02300 Kaunas, tel./faks. 8 37 211810, mob. tel. (8-656) 35762, el. p. zemetra@gmail.com).
Su rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais susipažinti  galima  nuo 2013 m. birželio 27 d. iki 2013 m. liepos 12 d. projekto rengėjos UAB ”Žemetra” patalpose.
Pasiūlymus ir pastabas dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2013 m. liepos 12 d. projekto iniciatoriui VĮ Kauno miškų urėdijai,  arba projekto rengėjai UAB  „Žemetra“, šiame skelbime nurodytais adresais.

2013-06-18
Pakartotinai informuojame apie parengtą 5,0442 ha ploto (kad. Nr. 5240/0011:468 sklypo), esančio Lapių sen., Lapių mst., Kauno r., formavimo pertvarkymo projektą
Planavimo tikslas – Sklypų pertvarkymas iš bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo žemės sklypo dalių atidalijimas, bei A.J. Šeškausko dalies padalijimas į 2 sklypus, suformuojant 3 atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatoriai:: Vytautas Saulius Benošis, Algimantas Juozas Šeškauskas, tel:.8 686 72229. 
Projekto rengėjas: Iį „GmPaslaugos“ , Jonas Meškauskas, el. p.: info@gmpaslaugos.lt, Radvilėnų pl. 8 Kaunas.
Gretimybėje esančių žemės sklypų (kad. Nr. 5240/0011:592, 5240/0011:405, 5240/0011:185, 5240/0011:520, 5240/0011:424, 5240/0011:482, 5240/0011:350, 5240/0011:215, 5240/0011:214, 5240/0011:422, 5240/0011:120, 5240/0011:404, 5240/0011:463)
savininkus kviečiame susipažinti su projektu bei pastabas ir pasiūlymus teikti raštu plano rengėjui iki liepos 2 d.

2013-06-18
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypų Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų I k., Marių g. 13 (sklypo kad. Nr. 5233/0013:403) ir Marių g. 15 (sklypo kad. Nr. 5233/0013:406), detalųjį planą, pagal 2013-05-07 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pasirašytą 
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-660. Planavimo tikslas - Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-06-02 sprendimu Nr. TS-100 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų I k., sklypo (kad. Nr. 5233/0013:205) detaliojo plano keitimas (sklypų Marių g. 13 ir 15 sujungimas į vieną sklypą), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Planavimo organizatorė G. Vorobjova. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Etapas“, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas.

2013-06-18
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas žemės sklypų Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų I k., Marių g. 13 (sklypo kad. Nr. 5233/0013:403) ir Marių g. 15 (sklypo kad. Nr. 5233/0013:406), detalusis planas, kurio tikslas - Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-06-02 sprendimu Nr. TS-100 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų I k., sklypo (kad. Nr. 5233/0013:205) detaliojo plano keitimas (sklypų Marių g. 13 ir 15 sujungimas į vieną sklypą), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013-06-18 iki 2013-07-18 Kauno rajono Karmėlavos seniūnijoje. 
Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „Etapas“ patalpose, V. Putvinskio g. 17-4, Kaune, 2013-07-18, 11 val. 
Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Detaliojo plano organizatorė G. Vorobjova.
Detaliojo plano rengėjas UAB „Etapas“, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, telefonas pasiteirauti 8657 88805, el.p. info@etapas.lt

2013-06-18
Informuojame apie strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos išvadą 
Planavimo organizatorius: VŠĮ Aleksandro Stulginskio universitetas, Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r. sav., LT–53361, tel. (8 37) 75 23 00, faks. (8 37) 39 75 00, el.p. asu@asu.lt, www.asu.lt. Informaciją teikia VŠĮ Aleksandro Stulginskio universiteto Techninės tarnybos vyresnysis inžinierius Giedrius Baigys, tel. (8 37) 75 23 99, el. paštas giedrius.baigys@asu.lt.
Plano rengėjas: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT–03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 8433, faks. (8 5) 278 4789, el.p. urbanistai@taemgroup.lt, www.taemgroup.lt. Informaciją teikia: projekto vadovė Eleonora Grablevskienė, tel. (8 5) 278 8433, el.p. e.grablevskiene@taemgroup.lt.
Plano pavadinimas: „ASU žemės sklypų registro Nr. 44/1412597, Nr. 44/1412673 ir Nr. 44/1412674 detalusis planas“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 25 d. įsakymas „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ Nr. ĮS-121 ir 2013 m. sausio 31 d. sutartis „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ Nr. S-150).
Planuojama teritorija: Žemės sklypai - kad. Nr. 5250/0008:1138 (plotas – 10,4531 ha), kad. Nr. 5250/0008:1132 (plotas – 95,8792 ha), kad. Nr. 5250/0008:1137 (plotas – 30,0673 ha).
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Žemės sklypo kad. Nr. 5250/0008:1132 padalijimas į 3 sklypus ir 1 atidalinto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (visuomeninės paskirties teritorijos/mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos, inžinerinės infrastruktūros teritorijos). Žemės sklypo kad. Nr. 5250/0008:1137 padalijimas į 2 sklypus ir atidalinto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (visuomeninės paskirties teritorijos/mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos). Žemės sklypo kad. Nr. 5250/0008:1138 padalijimas į 7 sklypus ir 4 atidalintų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (visuomeninės paskirties teritorijos/mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos), 1 žemės ūkio paskirties sklypo į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/ pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos), 1 sklypo į kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos/susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos). Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo darbų programa: 
Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis.
Darbų atlikimo terminai (preliminarūs): planavimo pradžia – 2012 m. III ketv., pabaiga – 2013 m. III ketv.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis.
Detalusis planas rengiamas, svarstomas, derinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka. Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 (Žin., 2004, Nr. 130-4650) 17 punktu, VŠĮ Aleksandro Stulginskio universiteto prorektorės, pavaduojančios rektorių 2013 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. USD – 164Ks „Dėl ASU žemės sklypų registro Nr. 44/1412597, Nr. 44/1412673 ir Nr. 44/1412674 detaliojo plano“ nustatyta, kad nebus atliekamas ASU žemės sklypų registro Nr. 44/1412597, Nr. 44/1412673 ir Nr. 44/1412674 detaliojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. Norint susipažinti su sprendimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių.

2013-06-18
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3D-551/D1-557 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 63-2430), rengiamas žemės sklypų (kadastro Nr. 5250/0002:263 ir 5250/0002:0263), esančių SB „Gaižėnėliai“ adr. Kalno g. 5 ir Kalno g. 7, Gaižėnėlių k., Ringaudų sen., Kauno r., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – Nekilnojamojo turto registre įregistruotų bendrosios nuosavybės teise turimų žemės sklypų sujungimas suformuojant vieną žemės sklypą.
Planavimo organizatorius – Gintaras Zubrys, Daiva Zubrienė.
Plano rengėjas – UAB „Projektų vystymo grupė“, Laisvės al. 89-3, Kaunas, tel. 8 603 21927, el.paštas: deividas@pvg.lt
Su rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-06-17 iki viešo projekto svarstymo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2013-07-01 10:00 val., šiuo adresu: UAB „Projektų vystymo grupė“, Laisvės al. 89-3, 44297 Kaunas, tel. 860321927, el.paštas: deividas@pvg.lt. Darbo dienomis nuo 8-12val., 13-17val.
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu iki 2013 m. liepos 01 d. projekto organizatoriams Daivai Zubrienei (gyv. Juozapavičiaus per. 31G, Kaunas), Gintarui Zubriui (gyv. Rusmenių g. 18, Kaunas arba projekto rengėjui UAB „Projektų vystymo grupė“. Mūsų kontaktiniai telefonai: 8 603 21927 Deividas Narūnas, el. p. deividas@pvg.lt

2013-06-18
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Beržų g. 72A, sklypo kad. Nr. 5233/0009:756. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-143 (2013-01-30). Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos),, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglametų nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. II ketv. - 2013m. III ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatorius Zita Apanavičienė ir Pranas Apanavičius, gyv. Kauno g. 77, Ramučiai, Kauno r., tel. 861429401
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-06-19 iki 2013-07-18 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9val. iki 16val. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-07-04 iki 2013-07-18 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-07-18, 12val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-06-18
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., žemės sklypo kad. Nr. 5233/0011:528 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 6 (šešių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano organizatorius R. Kuprėnas, tel. (8 615) 7 81 47. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatoriui ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. (8 675) 4 75 96, info@ateivis.lt. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2013-06-18
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Alšėnų sen., Dievogalos k., sklypo kad. Nr. 5247/0018:121 detalųjį planą.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 30 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano organizatoriai R. Čibirkienė, D. Kovalevskaja, V. Gečaitė, tel. (8 604) 3 67 44. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatoriams ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. (8 675) 4 75 96, info@ateivis.lt. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2013-06-18
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Samylų sen., Dubravų k., Samylų g. 89, sklypo kad. Nr. 5280/0010:500 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano organizatorė D. Grinkevičienė, tel. (8 653) 3 25 27. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatorei ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. (8 675) 4 75 96, info@ateivis.lt. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2013-06-18
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., sklypo kad. Nr. 5217/0011:395 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) padalijimas į iki 12 (dvylikos) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano organizatoriai S. Andriukaitis, O. Andriukaitienė, tel. (8 600) 8 15 35. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatoriams ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. (8 675) 4 75 96, info@ateivis.lt. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2013-06-18
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Pakalnės g. 16, sklypo kad. Nr. 5270/0015:65 detalųjį planą.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano organizatorė B. Marcinkevičienė, tel. (8 681) 1 39 42. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatoriams ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. (8 675) 4 75 96, info@ateivis.lt. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2013-06-18
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Samylų sen., Dubravų k., sklypo kad. Nr. 5280/0012:410 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: sklypo padalijimas ir atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. (numatant 6 skl. G1, 8 skl. ž. ū). 
Detaliojo plano organizatoriai A. Lukoševičius, J. V. Paltanavičius, J. Paltanavičius, A. Venckus, V. Juciuvienė, I. Pupkienė, J. Kalantienė, tel. (8 601) 5 62 06. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatoriams ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. (8 675) 4 75 96, info@ateivis.lt. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2013-06-18
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Pušų g.2, Jaučakių k., Vilkijos apyl. sen., Kauno r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius-Antanas Česnavičius.
Plano rengėjas - Aušra Pleitienė, UAB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 313735.
Planavimo tikslas – naudojamo kitos paskirties (naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo prie gyvenamojo namo (unikalus Nr. 4400-2380-2854) ir kitų namo priklausinių suformavimas. 
Išsamiau sužinoti apie rengiamą projektą, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus galite projekto rengėjai A.Pleitienei, UAB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 313735 arba planavimo organizatoriams nuo 2013-06-18 per 10 darbo dienų. Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2013-07-05 10 val. UAB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr. 371 patalpose.

2013-06-18
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Panerio g. 3, Andruškonių k., Lapių sen. Kauno r., SB „Slėnis“, žemės sklypo kadastrinis Nr. 5240/0013:136 planuojamas teritorijos plotas ~ 0,0876 ha.
Planavimo tikslas: įsiterpusio, tarp žemės sklypų Nr. 130 ir Nr. 135, valstybinės žemės sklypo suformavimas ir sujungimas su žemės sklypu, kadastrinis Nr. 5240/0013:136.
Planavimo organizatorius: Algirdas Kazimieras Juškevičius 
Projekto rengėjas: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas. Tel.8675 77777. 
Pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių galima teikti raštu darbo dienomis nuo 10 val. iki 16 val. iki 2013-07-09 dienos. Parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2013-07-09 10:00 val. UAB „Žemės matavimai“ patalpose.

2013-06-18
Informuokame, kad parengtas bendrąja tvarka Kauno r. sav., Rokų sen., Patalmušėlio k., Sėmenos g. 66, sklypo (kadastrinis Nr. 5273/0019:43) detalusis planas.
Planavimo tikslas - dalies sklypo žemės naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas (į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos / pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius - Virginijus Leščinskas, tel. 8 650 13934.
Plano rengėja - UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. (8*37) 209260, el.p. info@planuotojai.lt, proj. vadovė Nijolė Tuleikienė.
Vieša projekto ekspozicija - nuo 2013-07-16 iki 2013-07-30 Rokų seniūnijoje.
Viešo svarstymo susirinkimas - 2013-07-30, 14.00 val., plano rengėjos UAB „Planuotojai“ patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune. 
Susipažinti su parengtais sprendiniais (jei pageidaujate) bei raštu teikti pasiūlymus ir pretenzijas planavimo organizatoriui ar projekto rengėjai galima nuo 2013-07-02 iki 2013-07-30 (ne vėliau kaip iki susirinkimo pabaigos).

2013-06-18
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., sklypo kad. Nr. 5283/0006:346.
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-319 (2013-03-04). 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglameto nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. III ketv. - 2013m. IV ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatorius Ramunė Gavelienė, Ramūnas Gavelis, Audronė Gavelytė, gyv. Alsėdžių g. 8, Kaunas, tel. 8 698 04340
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-06-20 iki 2013-07-19 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9val. iki 16val. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-07-04 iki 2013-07-19 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-07-19, 13val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-06-18
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Raudondvario sen., Šilelio k., sklypo kad. Nr. 5270/0010:772. 
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-768 (2013-05-07). 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglameto nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. III ketv. - 2013m. IV ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatorius Mindaugas Matikonis, gyv. Krašuonos g. 13-1, Utena, tel. 8 600 05588
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-06-20 iki 2013-07-19 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9val. iki 16val. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-07-04 iki 2013-07-19 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-07-19, 11val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-06-18
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Raudondvario sen., Šilelio k., sklypo kad. Nr. 5270/0010:77ą. 
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-769 (2013-05-07). 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglameto nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. III ketv. - 2013m. IV ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatorius Mindaugas Matikonis, gyv. Krašuonos g. 13-1, Utena, tel. 8 600 05588
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-06-20 iki 2013-07-19 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9val. iki 16val. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-07-04 iki 2013-07-19 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-07-19, 15val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-06-18
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., Miško g. 2, sklypo kad. Nr. 5233/0006:192. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1033 (2012-06-15). Planavimo tikslas – sklypo padidinimas, prijungiant prie jo iki 0,04 ha laisvą įsiterpusį valstybinės žemės plotą, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglameto nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. III ketv. - 2013m. IV ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatorius Zita Pratašienė, Virmantas Pratašas, Ramunė Astrauskienė, Jevdokija Afonina, tel.: 8 687 74838
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-06-20 iki 2013-07-19 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9val. iki 16val. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-07-04 iki 2013-07-19 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-07-19, 14val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-06-18
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5207/0005:496 Virbaliūnų k., Batniavos sen., Kauno r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Projekto organizatorius: Vytautas Urbonas ir Asta Urbonienė, gyv. Mėtų g. 1, Kaunas, tel. 8 682 62827
Plano rengėjas: UAB „Aplinka ir ekologija“, adresas: Maironio g. 48-3, Kaunas, projektuotoja M. Urbelienė, mob. tel. 8 612 45717, el. paštas: m.maciukaite@gmail.com
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2013 m. liepos 4 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. birželio 20 d. 10 darbo dienų , bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2013 m. liepos 4 d. 15 val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose, adresu Maironio g. 48-3, Kaunas.

2013-06-18
Informuojame apie 2013-06-14 parengtą Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Ramučių k. esančių žemės sklypų (kad.Nr.5233/0010:206, 5233/0010:207, 5233/0010:239, 5233/0010:240, 5233/0010:241, 5233/0010:245, 5233/0010:242) poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą Nr.55/(PAV)-D2-1932 dėl kasdienio vartojimo prekių skirstymo terminalo-sandėlio su administracinėm patalpom.
Informacijos pateikėjas: UAB "MTARCH", V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8675 31588, el.p.: aurelijai.grikstaitei@gmail.com
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Proinvest Kaunas“, Panerių g. 51, Vilnius; UAB „Peikko Kaunas Real Estate“, Naglio g. 4A, Kaunas (atstovas Mindaugas Velička), tel. 8657 88811.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kasdienio vartojimo prekių skirstymo terminalo-sandėlio su administracinėmis patalpomis statinių statyba.
Atrankos išvadą pateikusi institucija: Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas (RAAD) prie AM, Rotušės a. 12, Kaunas. tel.: 837 320704.
Priimta atrankos išvada: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Susipažinti su PŪV PAV atrankos dokumentais bei išvada galima informacijos pateikėjo, ūkinės veiklos užsakovo ar atrankos išvadą pateikusios institucijos patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti ūkinės veiklos užsakovui, Kauno RAAD 20 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

2013-06-14
Informuojame, kad supaprastinta tvarka yra parengtas žemės sklypo Nr. 808, Rokų k., Rokų sen., Kauno raj., sklypo kadastrinis adresas: 5273/0018:247, formavimo ir pertvarkymo projektas, kuris priklauso Dijanai Kijauskienei, Živilei Marijai Rancovienei, Silvestrui Kastyčiui Kemežiui, Zitai Irenai Jokūbaitienei, Ramūnui Antanui Dimindavičiui.
Kviečiame gretimų sklypų savininkus ir (ar) naudotojus bei sklypo kad. Nr. 5273/0018:404 Antano Rugieniaus, Algirdo Juozapo Pečiulaičio, Aloyzo Antano Rugieniaus ir Eugenijos Sabienės paveldėtojus susipažinti su projektu.
Informacija pateikta 2013-06-07 krašto dienraštyje „Tėviškės žinios“ Nr. 107(5257).
Su projektu galima susipažinti ir pastabas raštu pareišti nuo 2013-06-10 iki 2013-06-25 UAB „Žemėtvarkos darbai“ patalpose adresu: Savanorių pr.363-213, 49425 Kaunas. Tel. 332482, 8682-14892.
formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas A.Čaplinskis.

2013-06-14
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo detalusis planas, adresu: Ilgakiemio k.., Garliavos apyl. sen., Kauno raj., skl.kad.nr. 5260/0011:417, plotas- 0,5133 ha. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2013 m. balandžio 18d. Nr.DP-122. 
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ( 3 skl.) teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas – 2013m.
Planavimo organizatoriai – Darius Riepšas (atstovaujantis Vaidą Vaičiūną pagal Kauno rajono notarų biuro 2012-04-25 įgaliojimą Nr.2-3394).
Plano rengėjas – Jolitos Zigmantienės įmonė. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Naujakurių g.3, Raudondvario k., Kauno r.sav.Lt-54122 Jolita Zigmantienė, tel.8 611 16858, el. paštas: jolitaraud@gmail.com
Apie teritorijų planavimo dokumentų projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.
2013-06-14

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo detalusis planas, adresu: Ilgakiemio k.., Garliavos apyl. sen., Kauno raj., skl.kad.nr. 5260/0011:418, plotas- 0,1868 ha. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2013 m. balandžio 18d. Nr.DP-123. 
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas – 2013m.
Planavimo organizatoriai – Darius Riepšas (atstovaujantis Vaidą Vaičiūną pagal Kauno rajono notarų biuro 2012-04-25 įgaliojimą Nr.2-3394).
Plano rengėjas – Jolitos Zigmantienės įmonė. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Naujakurių g.3, Raudondvario k., Kauno r.sav.Lt-54122 Jolita Zigmantienė, tel.8 611 16858, el. paštas: jolitaraud@gmail.com
Apie teritorijų planavimo dokumentų projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-06-14
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo detalusis planas, adresu: Ilgakiemio k.., Garliavos apyl. sen., Kauno raj., skl.kad.nr. 5260/0011:419, plotas- 0,2202 ha. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2013 m. balandžio 18d. Nr.DP-119. 
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas – 2013m.
Planavimo organizatoriai – Darius Riepšas (atstovaujantis Vaidą Vaičiūną pagal Kauno rajono notarų biuro 2012-04-25 įgaliojimą Nr.2-3394).
Plano rengėjas – Jolitos Zigmantienės įmonė. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Naujakurių g.3, Raudondvario k., Kauno r.sav.Lt-54122 Jolita Zigmantienė, tel.8 611 16858, el. paštas: jolitaraud@gmail.com
Apie teritorijų planavimo dokumentų projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-06-14
Informuojame, kad vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (a.r.) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ (a.r.), informuojame apie rengiamą Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Teleičių k., žemės sklypų kad. Nr. 5260/0001:594 ir kad. Nr. 5260/0001:597 formavimo ir pertvarkymo projektą. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Pertvarkomos teritorijos vieta ir plotas: Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r., kadastrinis Nr. 5260/0001:597, sklypo plotas 0,0706 ha ir Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r., kadastrinis Nr. 5260/0001:594, sklypo plotas 0,2475 ha. 
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Nekilnojamojo turto registre įregistruoto asmeninės nuosavybės teise turimo žemės sklypo, kadastrinis Nr.5260/0001:594, padalijimas į du žemės sklypus ir padalinto sklypo sujungimas su žemės sklypu, kadastrinis Nr. 5260/0001:597.
Planavimo terminas: 2013 m. II – IV ketvirtis. 
Projekto iniciatoriai: Gediminas Litvaitis, Petras Litvaitis. 
Plano rengėjas: UAB „Geometra“, adresas: Taikos 88A (verslo centras „1000“ 7a.), Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, arch. Lina Davidavičiūtė, tel.: (8 652) 80616, el.paštas lina.davidaviciute@geometra.lt , www.geometra.lt. 
Su parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto dokumentacija bus galima susipažinti nuo 2013-06-28 iki 2013-07-11 plano rengėjo UAB „Geometra“ patalpose Verslo centre 1000, Taikos pr. 88A (7 aukštas), Kaune, darbo dienomis, nuo 8 °°-12°° ir 13°°-17°° val. 
Teikti pasiūlymus ar pastabas raštu galima nuo 2013-06-28 iki 2013-07-11 plano iniciatoriams arba plano rengėjui.

2013-06-14
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r.sav.Ringaudų sen.
Ringaudų k. sklypo Nr.463 detalųjį planą.
Planavimo organizatorius Janė Marė Mačiulaitienė Planavimo tikslas - sklypą padalinti į 4 įvairios žemės naudojimo paskirties sklypus.
Telefonai informacijai: 8 37 203777, 8 689 27214

2013-06-14
Informuojame, kad pradedamas rengti Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena strateginis pasekmių aplinkai vertinimas 
SPAV organizatorius - AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius, tel. (8 5) 269 2888, 269 3283, faks. (8 5) 269 2665, el.p. railbaltica@litrail.lt, v.griganaviciute@litrail.lt, s.poškus@litrail.lt. 
SPAV dokumentų rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 219 6574, faks. (8 5) 261 7507, el.p. info@sweco.lt, tomas.varneckas@sweco.lt.
SPAV pavadinimas - Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybių siena strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.
SPAV atlikimo pagrindas - Europinio standarto geležinkelio linijos nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos tiesimo parengiamųjų darbų plano, patvirtinto LR Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1195 (Žin., 2012, Nr.115-5833) 6 punktas.
SPAV atlikimo tikslas - Atlikti Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena strateginį pasekmių aplinkai vertinimą, įvertinant ir palyginant alternatyvias linijas Kaunas–Šiauliai-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena (pagal Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą LR Seimo 2002 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. IX-1154 (Žin., 2002, Nr. 110-4852)) ir Kaunas-Panevėžys-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena (pagal 2011 m. Europinės vėžės geležinkelio linijos („Rail Baltica” koridoriaus) Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje galimybių studijos rekomendacijas). 
Atsižvelgiant į SPAV rezultatus parinkti tinkamiausią geležinkelio linijos alternatyvą, sudarysiančią sąlygas Europinio standarto geležinkelio linijos tiesimo Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tolimesnei plėtrai. Atsižvelgiant į SPAV rezultatus, pagrįsti planuojamo „transeuropinio I transporto koridoriaus Varšuva-Kaunas-Ryga-Talinas, B.3.3. Europinės vėžės kelio atkarpos Kaunas-Šiauliai-Latvijos siena”, pažymėtos LR teritorijos bendrajame plane, „Rail Baltica” trasos pakeitimo poreikį.
SPAV procedūros pradžia - 2013 m. birželio 7 d.
Pasiūlymų teikimas – rengiamiems SPAV apimties nustatymo dokumentui ir SPAV ataskaitai visuomenė gali raštu teikti pasiūlymus. Pasiūlymai nurodytais adresais teikiami SPAV organizatoriui ir SPAV dokumentų rengėjui iki viešo supažindinimo su SPAV ataskaita susirinkimo ir jo metu. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę, adresą, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas ir pasiūlymo teikimo datą.

2013-06-14
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą žemės sklypo kad.Nr.5247/0007:139, esančio Alšėnų sen., Jonučių k., Kauno r. sav., detalųjį planą.
Planavimo organizatorė: Reet Miniotienė (atstovaujama Mariaus Minioto), V.Čepinskio g. 6-2, Kaunas, tel. 8687 70507.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (inžinerinės infrastruktūros, komercinės paskirties objektų, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. II-IV ketv. Teritorijoje numatoma statyti baldų sandėliavimo pastatus.
Plano rengėja: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8675 31588, el.p.: aurelijai.grikstaitei@gmail.com
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatorei arba rengėjai aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-07-02 Kauno r. sav., Alšėnų sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-07-15 nuo 16val. Alšėnų seniūnijoje. Dalyvavimas neprivalomas

2013-06-14
Informacija apie teritorijų planavimą Daugėlių g. 1, Neveronių k., Neveronių sen.
Rengiamas žemės sklypo, kad. Nr. 5233/0016:55, esančio Daugėlių g. 1, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo (0,4115 ha), žemės sklypo dalių atidalijimas į du žemės sklypus. 
Planavimo organizatorius – Kęstutis Mikalauskas, Rimantas Valteraitis.
Projekto rengėjas – UAB „Žemės sklypas“,
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. birželio 18 d. 10 darbo dienų.
Viešas projekto svarstymas vyks 2013 m. liepos 3 d. 10.00 val. įmonės patalpose, adresu: 
Žalgirio 19, Raudondvario k., Kauno r., mob. 8 672 42340) el. p. anenartaviciene@gmail.com.

2013-06-14
Informuojame apie parengtą žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Jonučių II k., Garliavos apyl. sen. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas: Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nuosavybės teise turimo žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas suformuojant du atskirus žemės sklypus.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Projekto organizatorius ir iniciatorius: Rimantas Stanislovas Rinkevičius. 
Projekto rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos 88A (verslo centras „1000“), Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, Teritorijų planavimo specialistė Inesa Kemzūraitė, tel.: 8 (657) 71043, el. paštas: teritoriju.planavimas@geometra.lt, www.geometra.lt.
Su parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto dokumentacija bus galima susipažinti nuo 2013-06-25 iki 2013-07-08 plano rengėjo UAB „Geometra“ patalpose (Taikos pr. 88A (verslo centre „1000“, 7 aukšte), LT-51183 Kaunas).
Teikti pasiūlymus ar pastabas raštu galima nuo 2013-06-25 iki 2013-07-08 plano organizatoriui arba rengėjui.

2013-06-12
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą adresu Giraitės kaimas, Užliedžių seniūnija, Kauno rajonas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: naujo kitos paskirties (naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdis – sandėliavimo pastatų statybos) valstybinės žemės sklypo po esamu, nuosavybės teise turimu pastatu (pastatas – sandelis, unikalus Nr. 5295-4008-7010) suformavimas.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius: Leona Rudzinskas, gyv. Giraitės kaims, Užliedžių seniūnija, Kauno rajonas.
Projekto rengėja: Bangutės Zinkienės individuali veikla. Projekto autorė - Bangutė Zinkienė, tel. Nr. 8-614-76613.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimu bei teikti pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių (raštu) galima nuo 2013 m. birželio 11 d. iki birželio 24 d. planavimo organizatoriui arba projekto rengėjai Bangutei Zinkienei adresu Vinčų g. 5-6, Kaunas. 
Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti tel. 8-614-76613.

2013-06-12
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5247/0009:560), esančio Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k. detalųjį planą. 
Planavimo organizatorius: Valentinas ir Laimutė Vilimaičiai, gyv. Jonučių g. 3, Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r.
Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1221 (2012-07-17). 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymui.
Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija”, tel. (8 612) 45717, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Maironio g. 48-3, Kaunas. 
Papildomas susipažinimas su detaliojo sprendiniais planuojamas nuo 2013-06-12 10 darbo dienų UAB “Aplinka ir ekologija” ir Alšėnų seniūnijos patalpose.

2013-06-12
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., sklypo (kadastrinis Nr. 5283/0007:1175) ir (kadastrinis Nr. 5283/0007:1174) detalųjį planą, pagal 2013 03 27 Kauno raj. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą 
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-342 ir 2013-04-25 Šalių susitarimą Nr. S-566. 
Planavimo tikslas žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai R.Rakauskienė, V.Rakauskas, L.Rakauskas. Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, tel. 8 605 45942.

2013-06-12
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., sklypo (kadastrinis Nr. 5283/0007:1175) ir (kadastrinis Nr. 5283/0007:1174) detalusis planas, kurio tikslas žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013 06 17 iki 2013 07 15 Kauno r. Užliedžių sen. ir detaliojo plano rengėjo UAB „Georaimonda“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. Sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „Georaimonda“ patalpose, 2013 07 16, 11 val. 
Pasiūlymus raštu galite siųsti rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Planavimo organizatoriai R.Rakauskienė, V.Rakauskas, L.Rakauskas. Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, tel. 860545942.

2013-06-12
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., sklypo kadastrinis Nr. 5217/0012:1472, detalųjį planą, pagal 2013-03-20 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-289. 
Planavimo tikslas - pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Planavimo organizatorė O. Skučienė. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Etapas“, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas.

2013-06-12
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., sklypo kadastrinis Nr. 5217/0012:1472, detalusis planas, kurio tikslas - pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013-06-12 iki 2013-07-12 Kauno rajono Domeikavos seniūnijoje. 
Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „Etapas“ patalpose, V. Putvinskio g. 17-4, Kaune, 2013-07-12, 11 val. 
Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Detaliojo plano organizatorė O. Skučienė. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Etapas“, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, telefonas pasiteirauti 8657 88805, el.p. info@etapas.lt.

2013-06-07
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r.sav. Užliedžių sen., Vijūkų k., sklypo kadastrinis Nr.5283/0007:945 detalųjį planą.
Planavimo organizatorius UAB „Statybų investicija“ (įm.k. 300582895), Beržų g. 11A, Babtų mstl., Babtų sen., Kauno r. 
Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detalusis planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-542, 2013-04-04. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m.III-IV ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus. 
Plano rengėjas: Jurgita Kalvinskaitė, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-06-25d. Kauno r. Užliedžių sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-07-09d. nuo 11val. adresu: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-06-07
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypų Romainių Kaimelės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav, Kad. Nr. 5283/0004:262, Kad. Nr. 5283/0004:264, Kad. Nr. 5283/0004:384 ir Kad. Nr. 5283/0004:141, detalųjį planą.
Planavimo organizavimo pagrindas: 1) 2013-01-08 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-17; 2) 2013-02-13 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-191;
Planavimo organizatorius: Kęstutis Baltakis, Žilvičių g. 6, Teleičių k., Kauno r. sav., tel. 8 698 38550; Aldona Mačiulienė, Bivylių g. 3-1, Kaunas, tel. 8 654 29034.
Detaliojo plano rengėjas: IĮ “Arūno Liočo firma”, Bažnyčios g.20, Kaunas, tel. 8 698 10540, el. p. liocas@takas.lt.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų) ir padalijimas į iki 20 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-06-08 iki 2013-07-05 darbo dienomis Arūno Liočo firmoje, Bažnyčios g. 20, Kaune.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-06-21 iki 2013-07-05 Užliedžių seniūnijoje, Akacijų g. 2, Giraitės k., Kauno r.
Detaliojo plano sprendinių svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2013-07-05, 10 val. Užliedžių seniūnijoje, Akacijų g. 2, Giraitės k., Kauno r.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos.

2013-06-07
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k., sklypo kadastr. Nr.5217/0014:1156 detalųjį planą. 
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2013 04 04 Nr. S - 436. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas.
Organizatorius – Raimondas Petraitis, tel. 8 674 41878, architektė – Jūratė Vilkauskienė, tel. 8 688 30250, el. p. jurate@projektuojam.lt

2013-06-06
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastrinis Nr. `5260/0008:14) Budrių k., Garliavos sen., Kauno rajone detalusis planas.  
Detaliojo plano rengimo pagrindas: detaliojo teritorijų planavimo teisių ir pareigų perdavimo 2012-07-03 sutartis Nr. S-879, 2012-08-02 planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti, Nr. SD-205
Planavimo tikslai: sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 7 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Preliminarus plano rengimo terminas: 2013 m. III ketv. – 2013 m. IV ketv.
Planavimo organizatorius: Bronė Certautienė (atstovaujama Ramutės 
Onos Gervienės), gyv. Budrių k., Garliavos sen., Kauno raj. 
Detaliojo plano rengėjas-UAB “Planuotojai”, projekto vadovė-Rasa Pečiulienė, tel. 20 92 60, 8 699 53211, el. paštas rasa@planuotojai.lt.
Su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013-06-03 iki 2013-07-01. Vieša ekspozicija nuo 2013-03-17 iki viešo susirinkimo Garliavos apyl. seniūnijoje , Vytauto g. 62, Garliavoje ir plano rengėjo patalpose. Viešas susirinkimas – 2013-07-01 plano rengėjo patalpose, Vasario 16-osios 8-6, Kaune, 11val. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus dėl rengiamo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos.

2013-06-06
Informuojame, kad rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės sklypui, esančiam Kauno r., Taurakiemio sen., Tursono k., kadastro Nr. 5267/0012:454. 
Planavimo tikslas: ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektu.
Planavimo organizatorius: Saulius Abraitis ir Kristina Abraitienė.
Projekto rengėjas: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas. Tel. 8675 77 777.
Pasiūlymus teikti planavimo rengėjui iki 2013-06-27d. 
Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2013-06-06 iki 2013-06-27d. UAB „Žemės matavimai“ patalpose, Aukštaičių g. 9, Kaunas, tel. 8675 77 777, darbo dienomis nuo 10:00 iki 16:00val. 
Viešas susirinkimas numatomas 2013-06-27d. 10val.

2013-06-06
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas žemės sklypo Kauno r.
sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Bažnyčios g. 1, sklypo (kad. Nr.
5217/0012:1295) detalusis planas pagal 2013 02 05 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-161.
Planavimo tikslas – žemės sklypo kadastrinis Nr. 5217/0012:1295 teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013-06-06 iki
2013-07-12 Kauno rajono Domeikavos seniūnijoje (Bažnyčios g. 2, Domeikava).

Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija - nuo 2013 m. liepos 1d. iki liepos 12d. Domeikavos seniūnijos skelbimų lentoje (Bažnyčios g. 2, Domeikavos k.).
Viešasis susirinkimas įvyks š.m. liepos 18d. 10val. Domeikavos seniūnijos patalpose (Bažnyčios g. 2, Domeikavos k.).
Planavimo organizatorius – Domeikavos Lietuvos Kankinių Parapija, Plačioji g. 22, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno raj. sav., tel. 8-37-554247.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Vilniaus architektūros studija“, P. Lukšio g. 32, Vilnius, tel. 8-5-2614469, (projekto vadovas K. Pempė, tel. 8 615 72807, kp@vas.lt, arch. A. Krasauskaitė, tel. 8 607 24478, ak@vas.lt).

2013-06-06
Informuojame apie parengtą žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Neveronių k., Neveronių sen., Šlamučių g. 32 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – naudojamo kitos paskirties (naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo prie gyvenamojo namo (unikalus Nr. 4400-0404-3643) ir kitų namo priklausinių suformavimas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Projekto organizatorius ir iniciatorius - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius (L. Sapiegos g. 10, Kaunas), iniciatorius – Vytautas Klimavičius.
Projekto rengėjas – UAB „Geometra", Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas, tel. 8-37-311733, faks. 8-37-311733, www.geometra.lt, specialistė Iveta Kubiliūtė, tel. 8-37-311733, el. p. teritoriju.planavimas@geometra.lt.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-06-17 iki 2013-07-01 UAB „Geometra“ patalpose, Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti planavimo organizatoriui ar plano rengėjui iki 2013-07-01 aukščiau nurodytais adresais.

2013-06-06
Informacija apie detaliojo plano organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Kauno rajono savivaldybės, Batniavos sen., Kvesų k., žemės sklypų kad. nr. 5207/0003:774 ir 5207/0003:775 paskirties keitimo detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (spav)
Plano rengimo organizatorius – Mindaugas Mažeika, Užkertulių kaimas, Sintautų seniūnija, Šakių rajono savivaldybė tel. 868259385.
Plano pavadinimas – Kauno rajono savivaldybės, Batniavos sen., Kvesų k., žemės sklypų kad. Nr. 5207/0003:774 ir 5207/0003:775 paskirties keitimo detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentas
Plano rengėjas – UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18, Vilnius, LT-08402, tel. 8-5-2318178, faks. 8-5-2784455, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749.
Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2004-08-18 LR vyriausybės nutarimu Nr. 967 patvirtintu ,,Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertimo tvarkos aprašu“ ir vėlesniais jo pakeitimais bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.
Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: LR Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas, Kauno visuomenės sveikatos centras, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys, Kauno miesto savivaldybės administracija.
Priimtas sprendimas – išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Pasiūlymų teikimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija ir motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus raštu dėl priimto sprendimo per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos galima planavimo organizatoriui Mindaugui Mažeikai, Užkertulių kaimas, Sintautų seniūnija, Šakių rajono savivaldybė tel. 868259385. arba plano rengėjui UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18, Vilnius, LT-08402, tel. 8-5-2318178, faks. 8-5-2784455, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749 darbo dienomis, nuo 9:00 iki 16:00 val. (10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos).

2013-06-06
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5250/0006:460 Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k. pagr. žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų statybos), padalijimo į sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymo detalųjį planą. 
Viešas susirinkimas įvyks 2013 m. liepos 12 d. 13 val. Ringaudų seniūnijos patalpose, Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k. Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų, iki susirinkimo, seniūnijos skelbimų lentoje. 
Organizatorius: Viktoras Radušis, P. Baublio g. 77, Vilnius, tel. (8 698) 70602. Rengėjas- J. Šarakauskas, tel. (8 684) 84894, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el. paštas: jonas.sarakauskas@gmail.com. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu organizatoriui arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.

2013-06-04
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5213/0001:140, plotas – 1,4526 ha) Baravų k., Vilkijos apyl. sen., Kauno r. sav. (Daugeliškių k.v.), kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.
Projekto organizatorius: Roma Zalensienė, Padubysio k., Vilkijos apyl,. sen., Kauno r. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013 06 17 – 2013 07 01 UAB “Geometra” patalpose. 
Viešas projekto susirinkimas vyks 2013 07 01 d. 9.00 val. UAB “Geometra” patalpose.
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.
Plano rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000“ 7a.), Kaunas, tel. 8-37-311733, faks. 8-37-311733, specialistė Inga Bujanovaitė, el. p. teritoriju.planavimas@geometra.lt, www.geometra.lt.

2013-06-04
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., sklypo kad. Nr. 5283/0005:53. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-844. Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į du sklypus ir paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglameto nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. III ketv. - 2013m. IV ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatorius Alfredas Vaitovas, Raudondvario pl. 192-405, Kaunas
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-06-05 iki 2013-07-03 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9val. iki 16val. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-06-18 iki 2013-07-03 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-07-03, 14val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-06-04
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo esančio 5247/0011:4, skl nr. 55-1, Dievogalos k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti. 
Planas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.. 
Planavimo organizatorius: Janina Žemaitienė. 
Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 865913761, susipažinti su projektu ir teikti pasiūlymus galima adresu: K. Donelaičio g. 78-10, Kaunas nuo birželio men. 05d. iki birželio 19d., darbo dienomis 8:30 - 17:30 val.

2013-06-04
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Arimų g. 18, Garliavos m., Kauno r. sav. planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas - suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti.
Planavimo adresas – Arimų g. 18, Garliavos m., Kauno r. sav.
Pareiškėjas – Vida Taletavičienė, Giedrius Taletavičienius gyv. Arimų 18, Garliavos m., Kauno r. sav., Živilė Taletavičiūtė-Račilauskienė.
Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2013 m. III ketv. 
Plano rengėjas: UAB „Aplinka ir ekologija", Maironio g. 48-3, Kaunas, projektuotoja M. Mačiukaitė, tel. (8 612) 45717, el. paštas: m.maciukaite@gmail.com
Planavimo pagrindas - Kauno r.sav. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus sutikimas 2013 m. kovo 25 d., Nr. 7ST-(14.7.5.)-154
Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į plano rengėją nuo 2013 m. birželio 5 d. iki birželio 19 d. projekto vadovę M. Mačiukaitę. 
Pasiūlymus dėl žemės sklypo plano sprendinių galima teikti Kauno rajono savivaldybės administracijai (Savanorių pr. 371, Kaunas): ne vėliau iki 2013 m. birželio 19 d.
Apie patvirtintą žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, bus informuojama papildomai

2013-06-04
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastrinis Nr. `5260/0008:14) Budrių k., Garliavos sen., Kauno rajone detalusis planas.  
Detaliojo plano rengimo pagrindas: detaliojo teritorijų planavimo teisių ir pareigų perdavimo 2012-07-03 sutartis Nr. S-879, 2012-08-02 planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti, Nr. SD-205
Planavimo tikslai: sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 7 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Preliminarus plano rengimo terminas: 2013 m. III ketv. – 2013 m. IV ketv.
Planavimo organizatorius: Bronė Certautienė (atstovaujama Ramutės 
Onos Gervienės), gyv. Budrių k., Garliavos sen., Kauno raj. 
Detaliojo plano rengėjas-UAB “Planuotojai”, projekto vadovė-Rasa Pečiulienė, tel. 20 92 60, 8 699 53211, el. paštas rasa@planuotojai.lt.
Su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013-06-03 iki 2013-07-01. Vieša ekspozicija nuo 2013-03-17 iki viešo susirinkimo Garliavos apyl. seniūnijoje , Vytauto g. 62, Garliavoje ir plano rengėjo patalpose. Viešas susirinkimas – 2013-07-01 plano rengėjo patalpose, Vasario 16-osios 8-6, Kaune, 11val. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus dėl rengiamo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos.

2013-06-04
Informuojame apie pradedamą bendra tvarka rengti Kauno raj. sav. administracijos direktoriaus 2012-02-09 įsakymu Nr.ĮS-220 patvirtinto Kauno raj. Alšėnų sen. Kampiškių k., sklypo (kad. Nr. 5247/0007:564) detaliojo plano dalies keitimo žemės sklype Kampiškių g.40 (kad.Nr.5247/0007:19), detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – detaliojo plano dalies keitimas sklypą (kad.Nr.5247/0007:19) padalijant į iki 16 (šešiolikos) sklypų, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentą. 
Planavimo organizatorius – Aidas Pažėra, Regimantas Pažėra. Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097, agne@geoma.lt. 
Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.

2013-06-04
Informuojame apie rengiamą Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., Liepų g. 6 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – naudojamo kitos paskirties (naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo po gyvenamuoju namu (unikalus Nr. 5296-3020-4016) ir kitais priklausiniais suformavimas. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Projekto organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius (L. Sapiegos g. 10, Kaunas).
Projekto rengėjas – UAB „Geometra", Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas, tel. 8-37-311733, faks. 8-37-311733, www.geometra.lt, specialistė Inga Bujanovaitė, tel. 8-37-311733, el. p. teritoriju.planavimas@geometra.lt. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-06-13 iki 2013-06-27 UAB „Geometra“ patalpose, Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti planavimo organizatoriui ar plano rengėjui iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos datos.

2013-06-04
Informuojame apie pradedamą bendra tvarka rengti sklypo, esančio Kauno raj. Ringaudų sen. Čebeliškės k., kad. Nr.5250/0013:52, detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 32 (trisdešimt dviejų) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Dalė Klimavičiūtė, Virginija Milaševičienė, Vida Klimavičienė, Bronislava Kvyklienė, Rūta Bukauskaitė, Tomas Klimavičius. Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097, agne@geoma.lt. 
Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.

2013-06-04
Informuojame, kad supaprastinta tvarka yra parengtas žemės sklypo Nr. 808, Rokų k., Rokų sen., Kauno raj., sklypo kadastrinis adresas: 5273/0018:247, formavimo ir pertvarkymo projektas, kuris priklauso Dijanai Kijauskienei, Živilei Marijai Rancovienei, Silvestrui Kastyčiui Kemežiui, Zitai Irenai Jokūbaitienei, Ramūnui Antanui Dimindavičiui.
Kviečiame gretimų sklypų savininkus ir (ar) naudotojus bei sklypo kad. Nr. 5273/0018:404 Antano Rugieniaus, Algirdo Juozapo Pečiulaičio, Aloyzo Antano Rugieniaus ir Eugenijos Sabienės paveldėtojus susipažinti su projektu. 
Su projektu galima susipažinti ir pastabas raštu pareišti nuo 2013-06-10 iki 2013-03-25 UAB „Žemėtvarkos darbai“ patalpose adresu: Savanorių pr.363-213, 49425 Kaunas. Tel. 332482, 8682-14892.
formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas A.Čaplinskis.

2013-05-31
Informuojame, kad pradėtas rengti žemės sklypo, kadastrinis Nr.5260/0012:0001 Pajiesio k., Garliavos apyl. sen., Kauno r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas –bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo žemės sklypo padalijimas, suformuojant tris atskirus žemės sklypus.
Projekto organizatoriai –Alvydas Veiverys , Gražina Juodsnukienė, Kęstutis Veiverys, Vytautas Veiverys, Nijolė Veiverienė.
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė adresas : Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. sav. Vadovas Jolita Zigmantienė ( tel. 8- 611 -16858, el p. jolitaraud@gmail.com).
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-06-12 d. 10 d.d. bei viešas projekto svarstymas vyks 2013-06-28 d. 9 val. įmonės patalpose.

2013-05-31
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., Kęstučio g. 35 sklypo kad. Nr. 5223/0013:68. 
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-853 (2012-05-23). Planavimo tikslas – apie 400 kv. m. įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas, padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglameto nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. III ketv. - 2013m. IV ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatorius Marija Bartusevičienė, gyv. Kęstučio g. 35, Garliava, Kauno r., tel. 8 645 80391
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-05-31 iki 2013-07-01 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9val. iki 16val. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-06-14 iki 2013-07-01 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-07-01, 14val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-05-31
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Samylų sen., Vaišvydavos k., Liepų al. 1, sklypo kadastrinis Nr. 5280/0010:145, detalųjį planą, pagal 2013-04-04 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-433. 
Planavimo tikslas pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos į gyvenamosios teritorijos, sklypą padalyti į iki 26 sklypų, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Planavimo organizatoriai A. Stankevičius ir kiti. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas.

2013-05-31
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas žemės sklypo Kauno r. sav., Samylų sen., Vaišvydavos k., Liepų al. 1, sklypo kadastrinis Nr. 5280/0010:145, detalusis planas, kurio tikslas pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos į gyvenamosios teritorijos, sklypą padalyti į iki 26 sklypų, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013-06-05 iki 2013-07-04 Kauno rajono Samylų seniūnijoje. 
Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune, 2013-07-04, 11 val. 
Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Detaliojo plano organizatoriai A. Stankevičius ir kiti. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, projekto vadovo telefonas 8676 21161.

2013-05-31
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypų kad. Nr. 5260/0008:884 ir 5260/0008:886, Budrių k., Garliavos apyl. sen., Kauno rajone, detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – sklypų sujungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos). 
Rengimo terminai – 2013m. II-IV ketv. 
Organizatoriai – Aidas Račkys ir Gintarė Račkienė, tel. 8 688 11962. 
Rengėjas – V.Zagorskienės IĮ, tel.8 687 32455, el.p. v.zagorskiene@gmail.com. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti pas projekto rengėją nuo 2013-06-09, vieša ekspozija Garliavos apyl. sen. seniūnijoje (Vytauto g.62, Garliava, Kauno r.) 10 darbo dienų iki susirinkimo. 
Viešas svarstymas įvyks 2013-07-09d. 11 val. Garliavos apyl. seniūnijoje, Vytauto g.62, Garliava. 
Pastabas ir pasiūlymus teikti rengėjui ir organizatoriui iki viešo svarstymo pabaigos

2013-05-31
Informuojame, apie parengtą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą adresu Vilemų kaimas, Zapyškio seniūnija, Kauno rajonas, Kauno apskritis. 
Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija bei teikti pasiūlymus, ar pastabas galima nuo 2013-05-31 iki 2013-06-14, šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17, mob.tel. 8-65769524, el.paštas: atenezemaite@gmail.com. Darbo dienomis nuo 8-12val., 13-17val. 
Viešas susirinkimas numatomas- 2013-06-17 , 10 val. UAB „Polilinija“ patalpose, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo adresu: Vilemų kaimas, Zapyškio seniūnija, Kauno rajonas, Kauno apskritis, žemės sklypas (kadastro Nr. 5293/0009:483 , kurio plotas: 0,2200 ha ir 5293/0009:429, kurio plotas: 0,3801 ha yra žemės ūkio paskirties žemė, sujungimas , suformuojant vieną sklypą. 
Planavimo organizatorius – Lionginas Katelė. 
Plano rengėjas – UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17, mob.tel. 8-65769524, el.paštas: atenezemaite@gmail.com.

2013-05-31
Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo J. Biliūno g. 79, Samylų sen., Kauno r.sav., (apie 0,2638ha) formavimo projektą.
Planavimo tikslas – naudojamo kitos paskirties ( naudojimo būdas-gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo po esamais pastatais (gyvenamas namas unikalus Nr.5295-8031-0016) ir kitais priklausiniais suformavimas.
Projekto rengėjas: IĮ “GM Paslaugos”“ . Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. gegužės mėn. 31 d. 10 d.d. Susipažinti su projektu prašome kreptis info@gmpaslaugos.lt, tel. 867103979, adresas Radvilėnų pl. Kaunas. Projekto rengėjas Jonas Meškauskas.

2013-05-31
Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Rokų sen., Patalmušėlio k., sklypo (kadastrinis Nr.5273/0019:43) detalusis planas. 
Planavimo tikslas – dalies sklypo žemės naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas (į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos / pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius (pagal 2013-03-20 sutartį „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ Nr. S-294) - Virginijus Leščinskas, tel. 8 650 13934. 
Plano rengimo terminas (preliminarus) - iki 2014 m.
Dėl informacijos, pageidavimų kreiptis į plano rengėją UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas, info@planuotojai.lt, tel. 209260.

2013-05-31
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Margavos k., sklypo (kadastrinis Nr. 5233/0003:114) detalųjį planą, pagal 2013 05 02 Kauno raj. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą 
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-598. 
Planavimo tikslas žemės sklypo padalijimas į 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorės V. Liutvinienė, J. Pūkienė. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, tel. 8 605 45942.

2013-05-31
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Margavos k., sklypo (kadastrinis Nr. 5233/0003:114) detalusis planas, kurio tikslas žemės sklypo padalijimas į 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013 06 17 iki 2013 07 15 Kauno r. Karmėlavos sen. ir detaliojo plano rengėjo UAB „Georaimonda“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. Sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „Georaimonda“ patalpose, 2013 07 16, 10 val. 
Pasiūlymus raštu galite siųsti rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Planavimo organizatorės V. Liutvinienė, J. Pūkienė. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, tel. 860545942.

2013-05-31
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., sklypo (kadastrinis Nr. 5283/0007:1175) ir (kadastrinis Nr. 5283/0007:1174) detalųjį planą, pagal 2013 03 27 Kauno raj. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą 
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-342. 
Planavimo tikslas žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai R.Rakauskienė, V.Rakauskas, L.Rakauskas. Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, tel. 8 605 45942.

2013-05-31
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., sklypo (kadastrinis Nr. 5283/0007:1175) ir (kadastrinis Nr. 5283/0007:1174) detalusis planas, kurio tikslas žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013 06 17 iki 2013 07 15 Kauno r. Užliedžių sen. ir detaliojo plano rengėjo UAB „Georaimonda“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. Sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „Georaimonda“ patalpose, 2013 07 16, 11 val. 
Pasiūlymus raštu galite siųsti rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Planavimo organizatoriai R.Rakauskienė, V.Rakauskas, L.Rakauskas. Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, tel. 860545942.

2013-05-31
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., sklypo (kadastrinis Nr. 5250/0011:270) detalųjį planą, pagal 2013 04 25 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą 
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-569. 
Planavimo tikslas žemės sklypo padalijimas į iki 12 (dvylikos) sklypų, iki 9 (devynių) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 2 (dviejų) sklypų į kitą (inžinerinės infrastruktūros/susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), 1 (vieną) sklypą paliekant žemės ūkio paskirties teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė J. Bajorienė. Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, tel. 8 605 45942.

2013-05-31
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., sklypo (kadastrinis Nr. 5250/0011:270) detalusis planas, kurio tikslas žemės sklypo padalijimas į iki 12 (sklypų), iki 9 devynių) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 2 (dviejų) sklypų į kitą (inžinerinės infrastruktūros/susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), 1 (vieną) sklypą paliekant žemės ūkio paskirties teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013 06 17 iki 2013 07 15 Kauno r. Ringaudų sen. ir detaliojo plano rengėjo UAB „Georaimonda“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. Sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „Georaimonda“ patalpose, 2013 07 16, 9 val. 
Pasiūlymus raštu galite siųsti rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Planavimo organizatorė J. Bajorienė. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, tel. 860545942.

2013-05-31
Informuojame, kad parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k., Dubravų g. 5, kurio plotas - 0,2450 ha.
Planavimo tikslas: naudojamo kitos paskirties (naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo po gyvenamuoju namu (unikalus Nr. 5296-8027-3016) ir kitais priklausiniais suformavimas. 
Planavimo organizatorius: Kristina Kudzinevičienė, Saulius Navickas, Nijolė Juodienė, Kazimiera Butkuvienė. 
Projekto rengėjas: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas. Tel.867577777.
Pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių galima teikti raštu darbo dienomis nuo 10 val. iki 16val. iki 2013-06-20 dienos. 
Parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2013-06-20 10 val. UAB „Žemės matavimai“ patalpose.

2013-05-24
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo esančio Liepų g. 31, Ramučių k.,  Karmėlavos sen., sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Planavimo tikslas: Naudojamo kitos paskirties (naudojimo būdas – gyvenamosios teprijos) valstybinės žemės sklypo po gyvenamuoju namu (unikalus Nr. 5299-0013-3016) ir kitais priklausiniais suformavimas.
Planavimo organizatorius: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius, iniciatorius – Brigita Zdanavičienė. 
Projekto rengėjas: Giedrė Ona Kiškienė, G. O. Kiškienės įm., Lauko g.15, Karmėlava, Kauno r. sav., tel.: 8 616 87456, el. p.: matavimai@info.lt.
Susipažinti su projektu, teikti pasiūlymus galima iki 2013 m. birželio 3 d. planavimo iniciatoriui bei projekto rengėjui G. O. Kiškienės įmonės patalpose arba pateiktu telefonu. 
Viešas projekto svarstymas su visuomene vyks 2013 m. birželio 3 d. 18 val. adresu: Liepų g. 31, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. (pertvarkomo sklypo teritorijoje). 

2013-05-24
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr.5260/0008:14) Budrių k., Garliavos sen., Kauno rajone detalusis planas.  
Detaliojo plano rengimo pagrindas: detaliojo teritorijų planavimo teisių ir pareigų perdavimo 2012-07-03 sutartis Nr. S-879, 2012-08-02 planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti, Nr. SD-205
Planavimo tikslai: sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 7 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius: Bronė Certautienė (atstovaujama Ramutės 
Onos Gervienės), gyv. Budrių k., Garliavos sen., Kauno raj. 
Detaliojo plano rengėjas-UAB “Planuotojai”, projekto vadovė-Rasa Pečiulienė, tel. 20 92 60, 8 699 53211, el. paštas rasa@planuotojai.lt.
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus dėl rengiamo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui. Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei viešo svarstymo susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-05-24
Informuojame apie atrankos išvadą dėl planuojamo statyti statybinių medžiagų sandėlio poveikio aplinkai vertinimo.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Julius Gudas, Architektų g. 83-71 Vilnius, tel. 8(698)72364. 
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Statybinių medžiagų sandėlis. 
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Sausinės g.2, Sausinės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. 
Atsakingos institucijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento priimta atrankos išvada: Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. (2013-05-16 rašto Nr. 44/(PAV)-D2-1535)
Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima susipažinti: Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas, Rotušės a.12, LT-44279 Kaunas, tel.8(37)320704; Julius Gudas, Architektų g. 83-71 Vilnius, tel. 8(698)72364; UAB „Savi architektai“, Laisvės al. 101A, 44291 Kaunas, tel. 8(612) 34012, faks.: 8(37)207531, per 10 darbo dienų. 
Motyvuotus pasiūlymus dėl atrankos išvados persvarstymo galima teikti raštu: Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas, Rotušės a.12, LT-44279 Kaunas, tel.8(37)320704 per 20 darbo dienų. 
Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima: Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas, Rotušės a.12, LT-44279 Kaunas, tel.8(37)320704; Julius Gudas, Architektų g. 83-71 Vilnius, tel. 8 (698) 72364; UAB „Savi architektai“, Laisvės al. 101A, 44291 Kaunas, tel. 8(612) 34012, faks.: 8(37)207531, per 10 darbo dienų.

2013-05-24
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kadastr. Nr. 5207/0004:257), esančio Kvesų k., Batniavos sen., Kauno r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas. Žemės sklypo atidalijimas į du žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Bronislava Majauskienė, Arūnas Maksvytis
Projekto rengėjas –VĮ Valstybės žemės fondas, K. Donelaičio g. 33, Kaunas, telef.8-37-223430
Išsamiau sužinoti apie  rengiamą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose (K. Donelaičio g. 33-405, Kaunas, telef. 223430, 868241947) nuo 2013-06-03 d. 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2013-06-17 d. 10.30 val.VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose skyriaus patalpose K.Donelaičio g.33-405.

2013-05-24
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, kad. Nr. 5203/0004:60    Gailiušių k., Babtų  sen., Kauno r.sav. (Babtų  k.v.) ,  kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko  sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   
Planavimo tikslas:  Ūkininko  sodybos vietos  suformavimas.
Planavimo  organizatorius: Marius Leinartas  gyv. Laisvės al. 6-1  tel. 8 -614-49330       
Projekto  rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė  adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. sav.                  Vadovas Jolita Zigmantienė ( tel. 8- 611 -16858, el p.  jolitaraud@gmail.com).
Pasiūlymus teikti sklypo  savininkui ir projekto  rengėjui iki 2013 m. birželio   27 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. birželio   12 d. 10 darbo dienų , bei    viešas projekto susirinkimas numatomas   2013 m. birželio mėn. 28 d. 9 val.  įmonės  patalpose , adresu  Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r.sav.

2013-05-24
Informuojame apie pradedamą rengti detalųjį planą adresu Narsiečių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., (kadastrinis Nr. 5247/0009:565).
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno r. sav., administracijos direktoriaus 2013-01-21 d. įsakymas Nr. ĮS-87 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“. Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti DP-111, 2013-04-11.
Planavimo tikslas – Žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 10 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano rengimo terminas - (preliminarus) 2013 II ketv.-2013 IV ketv.
Planavimo organizatorius- Rita Mikalajūnienė, tel. Nr. 8 614 61523.
Detaliojo plano rengėja- R. Paliulytė, adresas: Lazdynėlių g. 2-14, Kaunas, tel. Nr. 8 618 14001, el.paštas: raimondapaliulyte@gmail.com. Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.
Dėl pageidavimų, pasiūlymų ir informacijos kreiptis į organizatorių arba rengėją.

2013-05-21
Informuojame, kad skelbiamas parengto Kauno r. sav. Batniavos sen. Kvesų k. sklypų, kadastriniai Nr. 5207/0003:775, Nr. 5207/0003:774 paskirties keitimo detaliojo plano baigiamasis etapas.
Planavimo tikslai: sklypų padalijimas į 3 sklypus ir 2 sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (naudingųjų iškasenų teritorijas/naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų)), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detalaus plano organizatorius – Mindaugas Mažeika, Užpjaunių kaimas, Sintautų seniūnija, Šakių rajono savivaldybė, LT-71331, tel. 868259385.
Detalaus plano rengėjas – UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, LT-08402, tel. 8-5-2318178, faks. 8-5-2784455, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749, leidimo užsiimti žemės gelmių (geologiniu) tyrimu Nr. 82. Projekto vadovė: vyresn. inžinierė dr. T. Kuzavinienė, kvalifikacijos atestato Nr. 24006, tel. 8-687-27526, e-paštas tatjana.kuzaviniene@gmail.com
Susipažinimo su detaliuoju planu tvarka: Susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima nuo 2013 m. birželio 5 d. iki 2013 m. liepos 4 d. UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18, Vilnius, LT-08402, tel., faks. 8-5-2318178, e-paštas gjmagma@gmail.com
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2013 m. birželio 19 d. iki 2013 m. liepos 4 d. Batniavos seniūnijos patalpose, Parko g. 10, Bubių k., Kauno r. sav., LT-54189., tel. (8 37) 567827, 370 61064191.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pradžios ir jo metu.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas svarstymas įvyks 2013 m. liepos 4 d. 10:00 val. Batniavos seniūnijos patalpose, Parko g. 10, Bubių k., Kauno r. sav., LT-54189. tel. (8 37) 567827, 370 61064191.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančioms institucijoms per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

2013-05-21
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Kauno r.sav. Raudondvario sen., Didvyrių k., sklypo kadastrinis Nr.5270/0013:650 detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Šarūnas Stumbrys, Miško g. 2, Sakiškių k., Vilniaus r.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalinimo į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano rengimo terminas 2012m. IV- 2013m.III ketv. 
Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus. 
Plano rengėjas: Jurgita Kalvinskaitė, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com
Su parengto detaliojo plano sprendiniais papildomai galima susipažinti nuo 2013 gegužės 20 d. 10 darbo dienų, detaliojo plano rengėjo patalpose.

2013-05-21
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Panerio g. 3, Andruškonių k., Lapių sen. Kauno r., SB „Slėnis“, žemės sklypo kadastrinis Nr. 5240/0013:136 planuojamas teritorijos plotas ~ 0,0876 ha.
 Planavimo tikslas: įsiterpusio, tarp žemės sklypų Nr. 130 ir Nr. 135, valstybinės žemės sklypo suformavimas ir sujungimas su žemės sklypu, kadastrinis Nr. 5240/0013:136.
Planavimo organizatorius: Algirdas Kazimieras Juškevičius 
Projekto rengėjas: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas. Tel.8675 77777. 
Pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių galima teikti raštu darbo dienomis nuo 10 val. iki 16 val. iki 2013-06-06 dienos. Parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2013-06-06 10:00 val. UAB „Žemės matavimai“ patalpose.

2013-05-21
Informuojame, kad parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Kauno r. sav., Kulautuvos sen., Kulautuvos mstl., Kalno g. 9.
Planavimo tikslas: naudojamo kitos paskirties (naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo prie ūkinio pastato (unikalus Nr. 5291-0001-6048), kuris yra gyvenamojo namo priklausinys, adresu Kalno g. 10, Kulautuvos mstl., Kulautuvos sen., Kauno r., suformavimas. 
Planavimo organizatorius: Raimondas Kunickas, Steponas Stirbys, Ramūnas Stirbys, Sandra Stirbytė, Saulius Prošegalavičius, Irena Kairaitienė.
Projekto rengėjas: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas. Tel.867577777.
Pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių galima teikti raštu darbo dienomis nuo 10 val. iki 16val. iki 2013-06-06 dienos. Parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2013-06-06 13 val. UAB „Žemės matavimai“ patalpose.

2013-05-21
Informuojame, kad parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Kauno r. sav., Kulautuvos sen., Kulautuvos mstl., Kalno g. 12.
Planavimo tikslas: naudojamo kitos paskirties (naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo prie gyvenamojo namo (unikalus Nr. 5291-0001-6028) ir kitų priklausinių suformavimas.
Planavimo organizatorius: Ramutė Kalasauskienė.
Projekto rengėjas: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas. Tel.867577777.
Pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių galima teikti raštu darbo dienomis nuo 10 val. iki 16val. iki 2013-06-06 dienos. Parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2013-06-06 14 val. UAB „Žemės matavimai“ patalpose

2013-05-21
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Bažnyčios g. 1, sklypo (kad. Nr.
5217/0012:1295) detalųjį planą pagal 2013 02 05 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-161.
Planavimo tikslas – žemės sklypo kadastrinis Nr. 5217/0012:1295 teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas.
Planavimo organizatorius – Domeikavos Lietuvos Kankinių Parapija, Plačioji g. 22, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno raj. sav., tel. 8-37-554247.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Vilniaus architektūros studija“, P. Lukšio g. 32, Vilnius, tel. 8-5-2614469, www.vas.lt, (projekto vadovas K. Pempė, tel. 8 615 72807, kp@vas.lt, arch. A. Krasauskaitė, tel. 8 607 24478, ak@vas.lt).
Apie viešosios ekspozicijos laiką ir vietą bus informuota papildomai.

2013-05-21
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-03-05 sprendimu Nr. TS-87 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., sklypo kad. Nr. 5250/0006:300 detaliojo plano dalies pakeitimo žemės sklype Šilo g. 12, kad. Nr. 5250/0006:1043, detalųjį planą, pagal 2013-03-04 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pasirašytą detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-231. 
Rengimo tikslas – sklypą padalyti į 3 sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Detaliojo plano organizatoriai J. Seiliuvienė, R. Seilius. Tel. pasiteirauti 8657 88805.

2013-05-21
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-03-05 sprendimu Nr. TS-87 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., sklypo kad. Nr. 5250/0006:300 detaliojo plano dalies pakeitimo žemės sklype Šilo g. 12, kad. Nr. 5250/0006:1043 detalųjį planą. 
Rengimo tikslas – sklypą padalyti į 3 sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013-05-21 iki 2013-06-19 Kauno rajono Ringaudų seniūnijoje. 
Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „Etapas“ patalpose, V. Putvinskio g. 17-4, Kaune, 2013-06-19, 11 val. Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti adresu V. Putvinskio g. 17-4, Kaune arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano organizatoriai J. Seiliuvienė, R. Seilius. Detaliojo plano rengėja UAB „Etapas“, (tel. pasiteirauti 8657 88805).

2013-05-21
Informuojame, kad parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Kauno r. sav., Domeikavos sen., Eigirgalos k.
Planavimo tikslas: naudojamo kitos paskirties (naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) valstybinės žemės sklypo po pastatais (unikalus Nr. 5297-2021-3036) suformavimas.
 Planavimo organizatorius: UAB „RTZ.NT“ ir Gintaras Morkevičius 
Projekto rengėjas: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas. Tel.867577777.
Pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių galima teikti raštu darbo dienomis nuo 10 val. iki 16val. iki 2013-06-06 dienos. Parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2013-06-06 15 val. UAB „Žemės matavimai“ patalpose.

2013-05-21
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5260/0001:554 Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k. pagr. žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų statybos), padalijimo į sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymo detalųjį planą. 
Viešas susirinkimas įvyks 2013 m. birželio 19 d. 13 val. Garliavos apyl. seniūnijos patalpose, Vytauto g. 62, Garliavoje. 
Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų, iki susirinkimo, seniūnijos skelbimų lentoje. 
Organizatorius: G. Juknevičienė, Ireniškių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., tel. (8 655) 05274. 
Rengėjas- J. Šarakauskas, tel. (8 684) 84894, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el. paštas: jonas.sarakauskas@gmail.com. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu organizatoriams arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.

2013-05-21
Informuojame, kad parengtas Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos specialiojo plano 1-ojo keitimo projektas.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. TS-399 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos specialiojo plano 1-ojo keitimo rengimo“.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, tel. (8 37) 305503, faksas (8 37) 313797, el. p.: administratorius@krs.lt, internetinė svetainė: www.krs.lt.
Specialiojo plano rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“, V.Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faksas (8 5) 261 7507, el. p: info@sweco.lt, internetinė svetainė: www.sweco.lt.
Specialiojo planavimo tikslai ir uždaviniai: Sudaryti sąlygas pramonės plėtrai Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos pietinėje dalyje. 
Nustatyti teritorijose naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą, kraštovaizdžio formavimo kryptis ir teritorijų tvarkymo priemones. Rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams.
Planavimo darbų programa: rajono lygmens specialusis planas rengiamas 4 etapais (parengiamasis, specialiojo plano rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis etapai), viešas svarstymas vyks bendra tvarka.
Specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo metu yra atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV).
Specialiojo plano projekto rengimo terminas: 2012 m. balandis - 2013 m. spalis.
Viešas svarstymas: su parengtu specialiojo plano keitimo projektu galima susipažinti nuo 2013 m. kovo 12 d. planavimo organizatoriaus ir specialiojo plano rengėjo patalpose nurodytais adresais bei papildomai nuo 2013 m. balandžio 30 d. Karmėlavos seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 65a, Karmėlavoje. 
Parengto projekto vieša ekspozicija nuo 2013 m. kovo 12 d. vyksta Kauno rajono savivaldybės administracijos patalpose, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Viešas susirinkimas įvyks 2013 m. birželio 6 d. 16:30 val. Kauno rajono savivaldybės administracijos didžiojoje salėje, Savanorių pr. 371, Kaune.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui arba plano rengėjui teikiami raštu aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos.

2013-05-21
Informuojame apie bendrąja tvarka parengrą žemės sklypo Kauno r. sav. Lapių sen. Lapių mstl., Amatų g. 2, kadastrinis Nr. 5240/0011:492 detalųjį planą. 
Planavimo tikslai: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius: Vera Dryžienė (atstovaujama Romano Galecko). 
Dplano rengėjas: UAB “Idilija”, Raudondvario pl. 127, Kaunas. 
Projekto vadovė, architektė Aušra Kalvaitienė, tel. +37068267938, e-paštas: ausra@akideja.lt. 
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais. Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-06-10d.. Lapių seniūnijos patalpose 10 darbo dienų. Viešas svarstymas rengiamas 2013-06-25d. nuo 10val. A. Merkio g. 1, Lapės, Kauno r.. Motyvuotus pasiūlymus galima teikti iki susirinkimo pabaigos.

2013-05-21
Informuojame apie parengtą Vyšnių g.2, Garliavoje žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas – naudojamo valstybinės žemės sklypo prie pastatų Vyšnių g.2, Garliavos m., suformavimas esamiems pastatams eksploatuoti. Planuojamas naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, planuojamas naudojimo pobūdis - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. 
Pareiškėjai: Erminija Šileikienė. 
Planavimo pagrindas: 2013-04-19 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr ĮS-670" Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo planą , prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui " ir Kauno r. sav. administracijos Urbanistikos skyriaus sklypo plano rengimo reikalavimai Nr USD-1396, 2013-04-11.
Plano rengėjas - UAB "Geomastas", E.Žižiūnienė tel.mob. 8-685-54131.
Adresas korespondencijai: Kuršių g.7 , 48146 Kaunas
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu nuo 2013-05-27 iki 2013-06-10, galima plano rengėjo patalpose adresu Kuršių g.7,203 kab.(4 įėjimas), Kaune.

2013-05-17
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r.sav. Raudondvario sen., Didvyrių k., sklypų kadastriniai Nr.5270/0008:653 ir Nr.5270/0008:659 detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Gediminas Šneideris, Kranto g. 8, Raudondvario k., Kauno r. tel:8-615 40715
Planavimo tikslas: žemės sklypų sujungimas ir padalinimas į iki 3 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. II-III ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus. 
Plano rengėjas: Jurgita Kalvinskaitė, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com)
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-05-31d. Kauno r. Raudondvario sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-05-14d. nuo 9val. adresu: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-05-17
Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Pyplių km., Ringaudų sen., Kauno raj., sklypo kadastrinis nr. 5250/0016:797 konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra. 
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) (5skl.), (inžinerinės infrastuktūros teritorijos) (1skl.), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Projekto rengimo terminas - (preliminarus) 2013 m. 
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013 m. gegužės 31d. iki 2013 m. birželio 28d. UAB ,,Polilinija” patalpose, adresas: Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 263917; 8-657-69-524. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-06-14 iki 2013-06-28, UAB “Polilinija” patalpose ir Ringaudų seniūnijoje (Adresas: Šiltnamių g.1, Noreikiškių k., Lt-53363 Kauno r. sav.Tel. (8 37) 397 358, Tel./faks. (8 37) 397 278, El. p. seniunija@ringaudai.krs.lt). 
Viešas susirinkimas numatomas 2013m. liepos 02 d., 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose. 
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui: Marijai Rekašienei, arba plano rengėjui UAB „Polilinija“, tel. 865769524, PV. A.Žemaitienei, atenezemaite@gmail.com

2013-05-17
Informuojame, kad yra parengtas sklypų( kadastrinis Nr.5283/0007:667 ir kadastrinis Nr. 5283/0007:929), esančių Vijūkų k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Vytautas Vitkus ir Digna Vitkienė gyv. Pakaunės g. 4, Kaunas. Tel. (8*686)28784.
Planavimo tikslas: žemės sklypų sujungimas ir padalijimas į iki 9(devynių) sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Susipažinti su projektu galima Užliedžių sen. patalpose nuo 2013-05-21 d. 10 darbo dienų.
Viešas susirinkimas vyks 2013-06-18 10 val. seniūnijoje. Visi suinteresuoti asmenys gali teikti motyvuotus pasiūlymus raštu, o iki susirinkimo pabaigos – telefonu 8-686-28784.
Detaliojo plano rengėjas: K. Kuzminskas, tel. (8*686) 34925.

2013-05-17
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r.sav. Raudondvario sen., Didvyrių k., sklypų kadastriniai Nr.5270/0008:653 ir Nr.5270/0008:659 detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Gediminas Šneideris, Kranto g. 8, Raudondvario k., Kauno r. tel:8-615 40715
Planavimo tikslas: žemės sklypų sujungimas ir padalinimas į iki 3 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. II-III ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus. 
Plano rengėjas: Jurgita Kalvinskaitė, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com)
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-06-03d. Kauno r. Raudondvario sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-06-17d. nuo 9val. adresu: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-05-17
Informuojame, kad vadovaujantis 1995 m. gruodžio 12 d Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymu Nr. I-1120 (aktuali redakcija) ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ Nr. 1079 (aktuali redakcija), informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypų Beržyno g. 17, 19 ir kad. Nr. 1901/0292:542, detalųjį planą.
Planavimo tikslas – žemės sklypų Beržyno g. 17 ir kadastro Nr. 1901/0292:542 pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio į kitą paskirtį, žemės sklypo Beržyno g. 19 padalijimas, atidalintos dalies ir sklypo kadastro Nr. 1901/0292:542 prijungimas prie žemės sklypo Beržyno g. 19. Nustatyti teritorijos tvarkymo režimo reglamentą, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendiniais. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas - 2013-02-18 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-530 „Dėl žemės sklypų Beržyno g. 19, 17 ir kadastro Nr. 1901/0292:542 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties sudarymo su Andriumi Jankausku ir Alfonsu Jankausku“, 2013-05-03 planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. S –8128/1. 
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) - 2013 m. II ketv. - 2014 m. I ketv.
Planavimo darbų etapai – parengiamasis, rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis.
Planavimo organizatorius – Andrius Jankauskas, Beržyno g. 19, Kaunas, tel. 8-657-88888, Alfonsas Jankauskas, Beržyno g. 16, Kaunas, tel. 8-685-61133. 
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000“), Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733, arch. Lina Davidavičiūtė, tel. 8-652-80616, el.paštas: lina.davidaviciute@geometra.lt, www.geometra.lt. 
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros nebus atliekamos, dėl neatlikimo motyvų kreiptis į detaliojo plano rengėją.

2013-05-17
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno raj. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., kad. Nr. 5233/0006:523 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: sklypo naudojimo būdo, pobūdžio keitimas iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos į komercinės paskirties objektų teritorijos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2013 04 12 pasirašyta detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Reg. Nr. S - 510.
Planavimo organizatorius: UAB „Flameksas“ ir Ko, Ukmergės g. 22-34, Kaunas, tel.: 8(615)57777.
Plano rengėjas: UAB ,,Miesto planas", Spaustuvininkų g. 11, Kaunas, tel. 8(37)202643.
Informacija, pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui. Papildomai informuosime apie viešo svarstymo ekspozicijos, susirinkimo laiką ir vietą.

2013-05-17
Informuojame apie parengtą žemės sklypo Kauno raj. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., kad. Nr. 5233/0006:523 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: sklypo naudojimo būdo, pobūdžio keitimas iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos į komercinės paskirties objektų teritorijos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius: UAB „Flameksas“ ir Ko, Ukmergės g. 22-34, Kaunas, tel.: 8(615)57777.
Plano rengėjas: UAB ,,Miesto planas", Spaustuvininkų g. 11, Kaunas, tel. 8(37)202643.
Vieša ekspozicija vyks: 2013.05.22 – 2013.06.10, viešas susirinkimas – 2013.06.10, 15 val. plano rengėjo UAB ,,Miesto planas" patalpose, Spaustuvininkų g. 11, Kaunas, tel. (8 37) 202643. 
Informacija, pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui iki susirinkimo pabaigos. 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinei teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-05-17
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Budrių k., sklypų kad. Nr. 5260/0008:332; :333; :339. 
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-483 (2013-03-27). 
Planavimo tikslas – žemės sklypų sujungimas ir padalijimas į iki 30 (trisdešimties) sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglametų nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. II ketv. - 2013m. III ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatorius Vidmantas Sinkevičius, gyv. Taikos pr. 85-57, Kaunas, tel. 8 687 39952
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-05-20 iki 2013-06-18 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9val. iki 16val. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-06-03 iki 2013-06-18 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-06-18, 14val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-05-17
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11 d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 5203/0006:642, adresu Sausio 13-osios g. 22A, Sitkūnų k., Babtų sen., Kauno r., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 1996, Nr. 90-2099).
Planavimo tikslai ir uždaviniai – Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti, tai yra, bus parenkama vieta pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatams, kurie neturės bendros infrastruktūros (bendro kiemo, inžinerinių tinklų) su esama ūkininko sodyba.
Planavimo organizatorius: Rimantas Šidlauskas, gyvenantis Sausio 13-osios g. 22A, Sitkūnų k., Babtų sen., Kauno r.
Projekto rengėjas: UAB „Geo ADA“, adresas: K. Donelaičio. 24-410, LT-44239 Kaunas, tel. 8 601 26132, el. p. geoadainfo@gmail.com.
Susipažinti, su rengiamo kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniais, galima nuo 2013 m. gegužės 20 d. iki 2013 m. gegužės 31 d. projekto rengėjos UAB „Geo ADA“ patalpose.
Pasiūlymus ir pastabas, dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių, galima teikti raštu iki 2013 m. gegužės 31 d. projekto organizatoriui Rimantui Šidlauskui, arba projekto rengėjai UAB „Geo ADA“ aukščiau nurodytais adresais.

2013-05-17
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypų Romainių Kaimelės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., Kad. Nr. 5283/0004:262, Kad. Nr. 5283/0004:264, Kad. Nr. 5283/0004:384 ir Kad. Nr. 5283/0004:141, detalųjį planą.
Planavimo organizavimo pagrindas: 1) 2013-01-08 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-17; 2) 2013-02-13 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-191;
Planavimo organizatorius: Kęstutis Baltakis, Žilvičių g.6, Teleičių k., tel. 8 698 38550; Aldona Mačiulienė, Bivylių g. 3-1, Kaunas, tel. 8 654 29034.
Detaliojo plano rengėjas: IĮ “Arūno Liočo firma”, Bažnyčios g.20, Kaunas, tel. 8 698 10540, el. p. liocas@takas.lt.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų) ir padalijimas į iki 20 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Pasiūlymus galima teikti raštu nurodytais adresais per visą detaliojo plano rengimo ir susipažinimo laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki viešo susirinkimo pabaigos. Apie viešo svarstymo terminus skelbsime papildomai.

2013-05-17
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu“ Nr. 1124 (aktuali redakcija) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ Nr. 1079 (aktuali redakcija), informuojame Jus kaip gretimą žemės sklypo savininką/patikėtinį/naudotoją apie parengtą žemės sklypo planą prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui prie naudojamų pastatų Ramybės g. 15.
Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas prie nuosavybės teise valdomų pastatų. Žemės sklypo naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas. 
Žemės sklypo plano rengimo pagrindas – Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. ĮS – 374 „Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo planą“ prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui ir suformuoti Ramybės g. 15, Vilkijos m., Vilkijos sen., Kauno m. sav., naudojamą žemės sklypą statiniams eksploatuoti, ir Kauno r. sav. administracijos Urbanistikos skyriaus 2012 m. kovo 14 d. “Kauno rajono savivaldybės administracijos urbanistikos skyriaus planuojamos teritorijos žemės sklypo plano rengimo reikalavimai” Nr. USD – 860.
Planavimo organizatorius – Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius – Vaidota Jonaitė, Vaitiškės g. 10, Kaunas, tel. (8 608) 07788.
Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos 88A (verslo centras „1000“ 7a.), Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, specialistė Zita Skrockienė, el.paštas iveta.kubiliute@geometra.lt , www.geometra.lt.
Su parengtu žemės sklypo planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui galima susipažinti nuo 2013-05-27 iki 2013-06-07 plano rengėjo UAB „Geometra“ patalpose, Verslo centre 1000, Taikos pr. 88A (7 aukštas), Kaune, darbo dienomis, nuo 8 °°-12°° ir 13°°-17°° val.
Teikti pasiūlymus, ar pastabas galima nuo 2013-05-13 iki 2013-05-27 Kauno rajono savivaldybės administracijai, Savanorių pr. 371, Kaunas.

2013-05-17
Informuojame, kad skelbiamas parengto Kauno r. sav. Batniavos sen. Kvesų k. sklypų, kadastriniai Nr. 5207/0003:775, Nr. 5207/0003:774 paskirties keitimo detaliojo plano baigiamasis etapas.
Planavimo tikslai: sklypų padalijimas į 3 sklypus ir 2 sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (naudingųjų iškasenų teritorijas/naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų)), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detalaus plano organizatorius – Mindaugas Mažeika, Užpjaunių kaimas, Sintautų seniūnija, Šakių rajono savivaldybė, LT-71331, tel. 868259385.
Detalaus plano rengėjas – UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, LT-08402, tel. 8-5-2318178, faks. 8-5-2784455, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749, leidimo užsiimti žemės gelmių (geologiniu) tyrimu Nr. 82. Projekto vadovė: vyresn. inžinierė dr. T. Kuzavinienė, kvalifikacijos atestato Nr. 24006, tel. 8-687-27526, e-paštas tatjana.kuzaviniene@gmail.com
Susipažinimo su detaliuoju planu tvarka: Susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima nuo 2013 m. birželio 6 d. iki 2013 m. liepos 4 d. UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18, Vilnius, LT-08402, tel., faks. 8-5-2318178, e-paštas gjmagma@gmail.com
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2013 m. birželio 20 d. iki 2013 m. liepos 4 d. Batniavos seniūnijos patalpose, Parko g. 10, Bubių k., Kauno r. sav., LT-54189., tel. (8 37) 567827, 370 61064191.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pradžios ir jo metu.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas svarstymas įvyks 2013 m. liepos 4 d. 10:00 val. Batniavos seniūnijos patalpose, Parko g. 10, Bubių k., Kauno r. sav., LT-54189. tel. (8 37) 567827, 370 61064191.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančioms institucijoms per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

2013-05-17
Informuojame apie parengto bendra tvarka sklypo, esančio Kauno raj. Garliavos apyl. sen. Stanaičių k., kad. Nr.5227/0002:532, detaliojo plano viešą svarstymą. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į iki 17 (septyniolikos) sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – J.Šidiškytė, A.Bernatavičienė, G.Bernatavičius, L.Mureikienė, K.Kalasauskas, D.Nazelskienė, K.Kairaitienė, j.Maziliauskienė, A.Šidiškis. 
Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui. 
Projektas eksponuojamas UAB GEOMA LT patalpose Donelaičio g. Nr.45-7, Kaune bei Garliavos apyl. sen. nuo 2013 06 05 (10 d.d.) 
Viešas susirinkimas vyks 2013 06 20 K.Donelaičio g. Nr. 45-7, Kaune 10 val. Teikti motyvuotus pasiūlymus galima iki susirinkimo pabaigos.

2013-05-17
Informuojame apie rengiamą sklypo, esančio Kauno raj. Alšėnų sen. Kampiškių k. skl.kad.Nr.5247/0006:35, žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas. 
Planavimo organizatorius – Vijolė Kabokienė; Rengėjas – UAB GEOMA LT , tel. 8-37-208097. 
Susipažinti su projektu galima UAB GEOMA LT patalpose Kaunas, K.Donelaičio g.45-7 nuo 2013-05-20 iki viešo svarstymo, kuris vyks 2013-06-17 (11 val.) 
Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.

2013-05-17
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Raudondvario 1-ajame take 10, Kauno m. planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. 
Planavimo tikslas – suformuoti apie 477 kv.m. naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams 1A1ž, 2I1m eksploatuoti. 
Planavimo organizatorius – Petras Mockevičius. Rengėjas – UAB GEOMA LT, projekto vadovė A.Barzdienė, tel. 8-37-208097. 
Su projektu susipažinti galima UAB GEOMA LT patalpose K.Donelaičio g.45-7, Kaune, pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui iki 2013-06-07.

2013-05-17
Informuojame apie rengiamą sklypo, esančio Kauno raj. Alšėnų sen. Dievogalos k. skl.kad.Nr.5247/0019:228, žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas. 
Planavimo organizatorius – Vilmantas Ulevičius; Rengėjas – UAB GEOMA LT , tel. 8-37-208097. 
Susipažinti su projektu galima UAB GEOMA LT patalpose Kaunas, K.Donelaičio g.45-7 nuo 2013-05-20 iki viešo svarstymo, kuris vyks 2013-06-17 (10 val.)
Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.

2013-05-17
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo, Kauno r. Sav., Ringaudų sen. Pyplių k., kadastrinis Nr. 5250/0016:616, detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą ( gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Dalė Surblienė, tel.: 867304739, Planų rengimo terminai – 2013-12. Besiribojančio sklypo kadastro Nr.:5250/0016:103. 
Susipažinti su sprendiniais galima Ringaudų sen. ir pas planuotoją, Šv. Gertrūdos g 27-6, Kauno m.
 Pasiūlymus teikti iki viešojo susirinkimo pradžios ir jo metu, kuris į vyks 2013-06-24d., 16.00 val. Šv. Gertrūdos g 27-6, Kauno m. plano rengėjo patalpose. 
Plano rengėjas N. Radišauskas, veikiantis pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą. Nr. 098324. Adresas korespondencijai: Perkūno al. 14-7, Kaunas, tel. 863187615, el. paštas nerijusarch@gmail.com.

2013-05-17
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypą, Kauno r. Sav., Ringaudų sen. Pyplių k., sklypo kadastrinis Nr. 5250/0016:612, detalųjį planą.
Planavimo tikslas – žemės Sklypo padalijimas į iki 11 ( vienuolikos) sklypų, 9 ( devynių) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas žemės ūkio į kitą(gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 1 (vieno) į kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos/ susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), 1 (vieną) sklypą paliekant žemės ūkio paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Kazys Mitkus ir Dalė Surblienė, tel.: 867304739, Planų rengimo terminai – 2013-12. 
Besiribojančių sklypų kadastro Nr.: 5250/0016:746; 5250/0016:397; 5250/0016:396; 5250/0016:121. 
Susipažinti su sprendiniais galima Ringaudų sen. ir pas planuotoją, Gertrūdos g 27-6, Kauno m.. 
Pasiūlymus teikti iki viešojo susirinkimo pradžios ir jo metu, kuris į vyks 2013-06-24d., 16.00 val. Šv. Gertrūdos g 27-6, Kauno m. plano rengėjo patalpose.
Plano rengėjas N. Radišauskas, veikiantis pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą. Nr. 098324. Adresas korespondencijai: Perkūno al. 14-7, Kaunas, tel. 863187615, el. paštas nerijusarch@gmail.com.

2013-05-17
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Pašilės g. 1, Radikių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Planavimo tikslas – įsitarpusio valstybinės žemės sklypo prijungimas prie nuosavybės teise valdomo žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0025:0032.
Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius – Lina Valčiukienė.
Specialiojo plano rengėjas – UAB Geodezijos centras, Pašilaičių 17-38, Vilnius, Tel. 8 673 92494, el.paštas: info@geocentras.lt 
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-05-22 iki 2013-06-07 UAB Geodezijos centras patalpose adresu Pašilaičių 17-38, Vilnius.

2013-05-14
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo detalusis planas, adresu: Pyplių km., Ringaudų sen., Kauno raj., skl.kad.nr. 5250/0016:797, plotas-0,8053ha. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2013m. Kovo 18d. Nr.DP-82. 
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) (5skl.), (inžinerinės infrastuktūros teritorijos) (1skl.), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas – 2013m.
Planavimo organizatoriai – Marija Rekašienė. 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 69524 (PV Atėnė Žemaitienė), el.paštas: atenezemaite@gmail.com.
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-05-14
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, esančio Kauno rajono savivaldybėje, Alšėnų seniūnijoje, Padainupio kaime, Šaltinio g. 23, kadastro Nr. 5247/0010:3 kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas – parinkti vietą ūkininko sodybai.
Žemės sklypo naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.
Žemės sklypo savininkai – Stasė Stonienė ir Romualdas Stonis.
Žemėtvarkos projekto rengimo pradžia: 2013 05 13 Projekto rengėjas - UAB „Viriga".
Kviečiame susipažinti su projekto sprendiniais, sprendinių poveikio ataskaita ir pateikti pastabas bei pasiūlymus nuo 2013 m. gegužės mėn. 30 d. iki 2013 m. birželio mėn. 13 d. kiekvieną darbo dieną nuo 9 val. iki 16 val. projekto rengėjo adresu: Žaros g. 7, Garliava. Telefonas pasiteirauti 868754137.

2013-05-14
Pranešame, kad rengiamas žemės sklypo Kauno r. Samylų sen , Dubravų k., kadastrinis Nr. 5280/0012:221, kaimo plėtros(ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: vietos parinkimas ūkininko sodybai privačiame žemės ūkio paskirties sklype.
Planavimo organizatorius: Juozas Palubinskas, tel. 865237564.
Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" , tel. 8 659 13863. 
Su rengiamu projektu galima susipažinti: 2013 m. gegužės 15 – gegužės 29 d. K. Donelaičio g. 78-10, Kaune, darbo dienomis 9:00 – 17:00 val.

2013-05-14
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. Įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Rokų k., Rokų sen., Kauno r. sav., kadastrinis Nr.5273/0018:123, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Projekto organizatorius: Donatas Vičiūnas
Plano rengėjas: AB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 313735.
Susipažinti su parengtu projektu, pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2013 m. gegužės 25 d., UAB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 313735, el.paštas archpastoge@krs.lt.
Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2013 m. gegužės 27 d. 12 val. UAB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr. 371, Kaunas, patalpose.

2013-05-13
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kluoniškių k., sklypo kad. Nr. 5293/0005:155. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-728 (2013-04-29). Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglametų nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. II ketv. - 2013m. III ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatorius Renata Marcinkevičienė ir Orlandas Marcinkevičius, gyv. Dievogalos k., Zapyškio sen., Kauno r., tel.: 8 600 05588
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-05-13 iki 2013-06-10 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9val. iki 16val. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-05-27 iki 2013-06-10 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-06-10, 14val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-05-13
Informuojame apie parengtą Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Vimbarų k. 1, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – suformuoti naudojamą kitos paskirties žemės sklypą prie esamų statinių ir įrenginių.
Projekto organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius, iniciatorius Ona Stankevičiūtė.
Projekto rengėjas – UAB „Geometra", Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas, tel. 8-37-311733, faks. 8-37-311733, www.geometra.lt, projekto vadovė Zita Skrockienė, specialistė Jurgita Romanovič, tel. 8-37-311733, el. p. jurgita.romanovic@geometra.lt.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-05-20 iki 2013-05-31 UAB „Geometra“ patalpose, Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti planavimo organizatoriui ar plano rengėjui iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos datos.

2013-05-13
Informuojame apie 2013-05-08 parengtą Kauno r.sav., Užliedžių sen., Naujųjų Muniškių k. esančių žemės sklypų (kad.Nr.5283/0001:40, 5283/0001:38, 5283/0001:338) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą Nr.38/(PAV)-D2-1410 planuojamai ūkinei veiklai.
Informacijos pateikėjas: UAB "MTARCH", V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8675 31588, el.p.: aurelijai.grikstaitei@gmail.com
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „jFish“, Žalioji g. 57, Kaunas, tel. 8657 88805.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Žuvies auginimas pagal užsakymą (be žuvies apdorojimo) ir pažintinės žuvivaisos ekspozicijos statiniai.
Atrankos išvadą pateikusi institucija: Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas (RAAD) prie AM, Rotušės a. 12, Kaunas. tel.: 837 320704.
Priimta atrankos išvada: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Susipažinti su PŪV PAV atrankos dokumentais bei išvada galima informacijos pateikėjo, ūkinės veiklos užsakovo ar atrankos išvadą pateikusios institucijos patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti ūkinės veiklos užsakovui, Kauno RAAD 20 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

2013-05-13
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Beržų g. 72A, sklypo kad. Nr. 5233/0009:756. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-143 (2013-01-30). 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos),, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglametų nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. II ketv. - 2013m. III ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatorius Zita Apanavičienė ir Pranas Apanavičius, gyv. Kauno g. 77, Ramučiai, Kauno r., tel. 861429401
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-05-14 iki 2013-06-11 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9val. iki 16val. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-05-28 iki 2013-06-14 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-06-14, 12val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-05-13
Informuojame apie parengtą Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Vimbarų k. 1, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – suformuoti naudojamą kitos paskirties žemės sklypą prie esamų statinių ir įrenginių.
Projekto organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius, iniciatorius Ona Stankevičiūtė.
Projekto rengėjas – UAB „Geometra", Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas, tel. 8-37-311733, faks. 8-37-311733, www.geometra.lt, projekto vadovė Zita Skrockienė, specialistė Jurgita Romanovič, tel. 8-37-311733, el. p. jurgita.romanovic@geometra.lt.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-05-20 iki 2013-05-31 UAB „Geometra“ patalpose, Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti planavimo organizatoriui ar plano rengėjui iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos datos.

2013-05-13
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedami rengti: Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ražiškių k., sklypo (kadastrinis Nr. 5260/0008:122, plotas 0,9706ha) detalusis planas. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 11 (vienuolikos) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Arūnas Svirskas, tel.862076477.
Rengėjas – UAB „ARESA“. Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima Draugystės g. 19, Kaune. Kreiptis tel.862076477 (el. p. aresakaunas@gmail.com).
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-05-13
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedami rengti:Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., sklypo (kadastrinis Nr. 5250/0016:735 plotas 0,7899 ha) detalusis planas. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 8 (aštuonių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Virginijus Petraitis tel.861278494.
Rengėjas – UAB „ARESA“. Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima Draugystės g. 19, Kaune. Kreiptis tel.862076477 (el. p. aresakaunas@gmail.com).
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-05-13
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedami rengti:Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pagirių k., sklypo (kadastrinis Nr. 5227/0003:499, plotas 0,5205 ha) detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Robertas Žakevičius tel.862035656.
Rengėjas – UAB „ARESA“. Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima Draugystės g. 19, Kaune. Kreiptis tel.862076477 (el. p. aresakaunas@gmail.com).
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-05-08
Informuojame apie „Detalųjį planą (sklypams, kurių unikalus nr. 4400–1680–3537 (Kauno raj., Karmėlavos mstl., oro uosto g. 4) bei nr. 4400–1810–4822 (Jonavos raj., Užusalių sen., Daukliūnų km.)“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2012 m. gegužės 07 d. VĮ „Kauno aerouostas“ generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V–072 ir 2012 m. spalio 19 d. įgaliojimas Nr. V1–0650–1.9).
Planavimo organizatorius: VĮ „Kauno aerouostas“, Oro uosto g. 4, LT–54460 Karmėlava, tel. (8-37) 399 396, faks. (8-37) 399 434, www.kaunas-airport.lt, info@kun.lt.
Plano rengėjas: taem urbanistai, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8-5) 2788433, faks. (8-5) 2788789, www.taemgroup.lt, urbanistai@taemgroup.lt.
Planuojama teritorija: Žemės sklypai, kurių unikalus numeris Nr. 4400–1680–3537 (Kauno raj., Karmėlavos mstl., Oro uosto g. 4) ir Nr. 4400–1810–4822 (Jonavos raj., Užusalių sen., Daukliūnų km.) (planuojamos teritorijos plotas apie 440 ha). Žemės sklypų pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos.
Planavimo tikslai: Įregistruotų žemės sklypų, kurių unikalus numeris Nr. 4400–1680–3537 (Kauno raj., Karmėlavos mstl., Oro uosto g. 4) ir Nr. 4400–1810–4822 (Jonavos raj., Užusalių sen., Daukliūnų km.), naudojimo būdo ir pobūdžio dalinis keitimas į: inžinerinės infrastruktūros teritorijos/susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos; komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos; pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/sandėliavimo statinių statybos. Miško naudmenų keitimas į kitas naudmenas. Nustatyti teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimus bei statybos reglamentus.
Planavimo darbų programa: 
Rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių pasekmių poveikio vertinimo, baigiamasis.
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2012 m. IV ketvirtis, pabaiga – 2013 m. III ketvirtis.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis.
Informuojame apie atliktas detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau-SPAV) procedūras: buvo parengtas SPAV atrankos dokumentas ir remiantis vertinimo subjektų išvadomis 2013 m. balandžio 29 d. VĮ „Kauno aerouostas“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-054 „Dėl detaliojo plano (sklypams, kurių unikalus Nr. 4400–1680–3537 (Kauno raj., Karmėlavos mstl., Oro uosto g. 4) bei Nr. 4400–1810–4822 (Jonavos raj., Užusalių sen., Daukliūnų km.) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ priimtas sprendimas nerengti minėto detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Norint susipažinti su sprendimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių tik iš anksto suderinę susitikimo datą ir laiką.
Susipažinti su detaliojo plano koncepcija galima VĮ „Kauno aerouostas“ internetiniame tinklalapyje http://www.kaunas-airport.lt.
Susipažinti su teritorijų planavimo dokumento parengtais sprendiniais bus galima nuo 2013 m. gegužės 21 d. iki 2013 m. birželio 18 d. pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Nuo 2013 m. birželio 04 d. iki 2013 m. birželio 18 d. detalusis planas bus viešai eksponuojamas VĮ „Kauno aerouostas“ administracijos patalpose. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti įvyks 2013 m. birželio 18 d. 10.00 val. VĮ „Kauno aerouostas“ administracijos patalpose (Oro uosto g. 4, Karmėlavos mstl.).
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

2013-05-08
Informuojame, kad supaprastinta tvarka yra parengtas žemės sklypo Pyplių kaime, Ringaudų sen., Kauno raj. Kadastrinis adresas: 5250/0016:680, kuris priklauso Daivai Lekečinskienei, Virginijui Lekečinskui ir Konstancijai Agotai Kulčinskienei kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Susipažinti su Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniais galima nuo 2013-05-13 iki 2011-05-24 Ringaudų seniūnijoje adresu: Šiltnamių g.1, Noreikiškių k., Kauno rajonas. 
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių viešas aptarimas įvyks 10.00val. 2012-06-01  Pakuonio seniūnijoje adresu: Šiltnamių g.1, Noreikiškių k., Kauno rajonas. 
Pasiūlymus raštu dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių galite siūsti adresu: Savanorių pr. 363-213, Kaunas, iki viešo aptarimo pabaigos. Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis į projekto rengėją A. Čaplinskį tel. 33-24-82
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengėjas UAB „Žemėtvarkos darbai“

2013-05-08
Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Rinkūnų k., Ryto g. 3,. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas: naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo prie pastatų unikalus Nr. 5296-2013-2010 ir Nr. 4400-0480-4822 suformavimas. 
Projekto organizatoriai: Lina Šikarskienė, Klemensas Milčius, Romaldas Kurmis, Astra Burzdžiuvienė. 
Su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Architektų pastogė“ patalpose. Projekto rengėjas – UAB „Architektų pastogė“, adresas Perkaso takas 3, Kaunas, tel. (8-37) 313505, projekto rengėjas Dainius Pukalskas, tel. (8-676) 05693, el. paštas: dainiuspk@gmail.com. 
Susipažinti ir pareikšti pasiūlymus skiriamas 10 darbo dienų laikotarpis nuo šio skelbimo atspausdinimo dienos.

2013-05-08
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą esantį Vincentavo k. Zapyškio sen., Kauno r. sav. 
Planavimo tikslas – suformuoti kitos paskirties naują žemės sklypą po esamais pastatais.
Planavimo organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius,
Planavimo iniciatorius – Saulius Giedraitis
Projekto rengėjas: UAB "Geomatininkų grupė" susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013m. gegužės mėn. 8 d. iki 2013 m. gegužės mėn. 22 d. UAB "Geomatininkų grupė" įmonės patalpose, adresu: Laisvės al. 101a, Kaunas, darbo dienomis 9:00 - 17:00 val., tel.: 865507558.

2013-05-08
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r. sav., Lapių sen., Šatijų k., (kadastriniai Nr.5217/0006:582, 5217/0006:8, 5217/0006:7, 5217/0006:133, 5217/0006:134, 5217/0006:132, 5217/0006:136, 5217/0006:135) žemės sklypų detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: Dalė Rakauskienė ir Augustinas Rakauskas, atstovaujami UAB „MB Projects“, Gedimino g.33-16, Kaunas tel.:8 606 77763.
Planavimo tikslas: dalies sklypų sujungimas, padalijimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos; komercinės paskirties objektų teritorijos/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos; inžinerinės infrastruktūros teritorijos; bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos; atskirųjų želdynų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. I-III ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų masyvus, įrengti gatves bei inžinerines komunikacijas, įrengti bendro naudojimo žaliasias zonas, statyti mažmeninės prekybos įmones, ikimokyklinio vaikų ugdymo ir priežiūros, sveikatinimo bei buitinių paslaugų teikimo objektus, tvarkyti esamus miško paskirties žemės sklypus, pritaikant juos gyventojų poilsiui. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1721.
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com)
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriams arba rengėjams aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-05-22d. Kauno Lapių sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-06-06d. nuo 16val. Lapių seniūnijoje. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-05-08
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Raudondvario 1-ajame take 10, Kauno m. planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. 
Planavimo tikslas – suformuoti apie 477 kv.m. naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams 1A1ž, 2I1m eksploatuoti. 
Planavimo organizatorius – Petras Mockevičius. 
Rengėjas – UAB GEOMA LT, projekto vadovė A.Barzdienė, tel. 8-37-208097. Su projektu susipažinti galima UAB GEOMA LT patalpose K.Donelaičio g.45-7, Kaune, pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui iki 2013-05-23. 
Informuojame apie rengiamą sklypo, esančio Zapyškio sen., Riogliškių k., Užvingių g.24 (0,1568 ha) formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Planavimo tikslas – po nuosavybės teise turimais pastatais (gyvenamasis namas, unikalus Nr.4400-0850-8754; ūkio pastatas, unikalus Nr.4400-0850-8787, kiemo rūsys, unikalus Nr.4400-0851-3164; kiemo statiniai, unikalus Nr.4400-0850-8810) suformuoti naudojamą žemės sklypą pastatų eksploatacijai. 
Planavimo organizatorius – Anelė Obelienienė; 
Rengėjas – UAB GEOMA LT , tel. 8-37-208097; agne@geoma.lt. 
Susipažinti su projektu galima UAB GEOMA LT patalpose Kaunas, K.Donelaičio g.45-7 iki viešo svarstymo, kuris įvyks 2013-06-05 (10 val). Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.

2013-05-08
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu“ Nr. 1124 (aktuali redakcija) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ Nr. 1079 (aktuali redakcija), informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo prie naudojamo pastato Ramybės g. 15 planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas prie nuosavybės teise valdomų pastatų. Žemės sklypo naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas.
Žemės sklypo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. ĮS – 374 „Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo planą“ prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui ir suformuoti Ramybės g. 15, Vilkijos m., Vilkijos sen., Kauno m. sav., naudojamą žemės sklypą statiniams eksploatuoti, ir Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus 2012 m. kovo 14 d. “Kauno rajono savivaldybės administracijos urbanistikos skyriaus planuojamos teritorijos žemės sklypo plano rengimo reikalavimai” Nr. USD – 860.
Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius
Planavimo iniciatorius – Vaidota Jonaitė, Vaitiškės g. 10, Kaunas, tel. (8 608) 07788. 
Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos 88A (verslo centras „1000“ 7a.), Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, specialistė Zita Skrockienė, el.paštas iveta.kubiliute@geometra.lt , www.geometra.lt.

2013-05-08
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ Nr. 1079 (aktuali redakcija), yra rengiamas žemės sklypo (kadastro Nr. 5240/0006:38, plotas – 3,0200 ha) Narupės g. 35, Didžiųjų Lapių k., Lapių sen., Kauno r. sav. (Lapių k.v.), kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.
Projekto organizatorius: Projekto organizatorius: Veronika Benevičienė, gyv. Narupės g. 35, Didžiųjų Lapių k., Lapių sen., Kauno raj. sav.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013 05 20 – 2013 05 31 UAB “Geometra” patalpose. 
Viešas projekto susirinkimas vyks 2013 05 31 d. 10.00 val. UAB “Geometra” patalpose.
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.
Plano rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos 88A (verslo centras „1000“ 7a.), Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, specialistė Inesa Kemzūraitė, www.geometra.lt.

2013-05-08
Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas žemės sklype, esančiame Gineitų k., Batniavos sen., Kauno r. sav. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5207/0005:181. 
Planavimo tikslas: Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nuosavybės teise turimo žemės sklypo padalijimas, suformuojant du atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatoriai: Romualdas Žičkevičius. 
Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima nuo 2013 m. gegužės mėn. 8 d. iki 2013 m. gegužės mėn. 22 d. darbo dienomis adresu: UAB “Geodara“, K. Donelaičio g. 24, 44239 Kaunas (IV aukštas, 410 kabinetas), mob. Tel.: 8 677 22817, el.p.: geodara@info.lt

2013-05-08
Informuojame, kad yra parengtas sklypo( kadastrinis Nr.5260/0008:858), esančio Budrių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Irena Jankuvienė, gyv. Šilo g. 26,  Mastaičių k. Alšėnų sen. Kauno r.sav.. Tel. (8*618)76954.
Planavimo tikslas:  sklypo pagrindinės  žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir  padalijimas į iki 14 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Susipažinti su projektu galima Garliavos apyl. seniūnijos patalpose nuo 2013- 05-08 d. 10 darbo dienų.
Viešas susirinkimas vyks 2013- 06-05 d.  10 val. seniūnijoje. Visi suinteresuoti asmenys gali teikti motyvuotus pasiūlymus raštu, o iki susirinkimo pabaigos – telefonu  8-618-76954.
Detaliojo plano rengėjas: K. Kuzminskas, tel. (8*686) 34925.

2013-05-08
Informuojame, kad parengtas žemės sklypo Kauno raj. Zapyškio sen. Papiškių k. kad .nr.5293/0005:139, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: nekilnojamojo turto registre įregistruoto nuosavybės teise turimo žemės sklypo padalijomas, suformuojant penkis atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Vilija Sedleckienė 
Plano rengėjas: UAB“Geodeza“, Baltaragio g. 27-26, Kaunas; tel. 8 678 37282, el.paštas uab.geodeza@gmail.com 
Susipažinti su parengtais žemės sklypo plano sprendiniais, galima atvykus pas plano rengėją, M.K.Čiurlionio g. 16, Kaunas 10 darbo dienų laikotarpyje: nuo 2013 m gegužės 10 d. 
Pasiūlymus dėl žemės sklypo plano sprendinių galima teikti UAB „Geodezai“.

2013-05-08
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, adresu Ledos g. 56, Užliedžių kaimas, Užliedžių seniūnija, Kauno rajonas, formavimo ir pertvarkymo projektą.
Žemės sklypo (sklypų) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo tikslas – žemės sklypo suformavimas prie nuosavybės teise valdomų pastatų adresu Ledos g. 56, Užliedžių kaimas, Užliedžių seniūnija, Kauno rajonas.
Planavimo organizatorius: Vytautas Marma, gyv. Ledos g. 56, Užliedžių kaimas, Užliedžių seniūnija, Kauno rajonas.
Projekto rengėja: UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, projekto vadovė Bangutė Zinkienė, tel. Nr. 8-610-63913, elektroninio pašto adresas info@georaimonda.lt. 
Gretimų sklypų savininkus ir naudotojus kviečiame susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita, bei teikti pasiūlymus ar pastabas (raštu) šiuo adresu: Vytauto pr. 43A, Kaunas arba šiuo elektroninio pašto adresu info@georaimonda.lt.
Pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių galima teikti raštu iki 2013m. gegužės 24d. planavimo organizatoriui arba projekto rengėjai UAB „GEORAIMONDA“.

2013-05-03
Informuojame, kad yra pradedamas rengti (parengtas) žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 17, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą prie nuosavybės teise valdomų statinių esamiems statiniams eksploatuoti. 
Sklypo plano rengimą inicijuoja ir finansuoja UAB „Gintva“.
Sklypo plano rengėja UAB „Etapas“, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Įgalioto asmens tel. 8657 88805.
Susipažinti su sklypo plano sprendiniais galima sklypo plano rengėjo patalpose, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Pasiūlymus dėl sklypo plano sprendinių galima pareikšti Kauno rajono savivaldybės administracijai, Savanorių pr. 371, LT 49500 Kaunas. Susipažinti ir pareikšti pasiūlymus skiriamas 10 darbo dienų laikotarpis nuo šio skelbimo atspausdinimo dienos.

2013-05-03
Informuojame apie 2013-04-18 parengtą Kauno r.sav., Užliedžių sen., Naujųjų Muniškių k. esančių žemės sklypų (kad.Nr.5283/0001:372, 5283/0001:353) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą Nr.32/(PAV)-D2-1132 planuojamai ūkinei veiklai.
Informacijos pateikėjas: UAB "MTARCH", V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8675 31588, el.p.: aurelijai.grikstaitei@gmail.com
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Crabro“, Plento g. 20b, Kaunas, tel 8657 88805.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Baldų gamybos furnitūros ir žaliavų sandėliavimas.
Atrankos išvadą pateikusi institucija: Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas (RAAD) prie AM, Rotušės a. 12, Kaunas. tel.: 837 320704.
Priimta atrankos išvada: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

2013-05-03
Informuojame apie 2013-04-22 parengtą Kauno r.sav., Užliedžių sen., Naujųjų Muniškių k. esančių žemės sklypų (kad.Nr.5283/0001:352, 5283/0001:334, 5283/0001:145, 5283/0001:130, 5283/0001:112) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą Nr.33/(PAV)-D2-1189 planuojamai ūkinei veiklai.
Informacijos pateikėjas: UAB "MTARCH", V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8675 31588, el.p.: aurelijai.grikstaitei@gmail.com
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovai: UAB „Crabro“, Plento g. 20b, Kaunas, ir Airis Kalvinskas, Tirkiliškių g. 18, Kaunas, tel. 8657 88805.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Baldų ir buities prekių sandėliavimas.
Atrankos išvadą pateikusi institucija: Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas (RAAD) prie AM, Rotušės a. 12, Kaunas. tel.: 837 320704.
Priimta atrankos išvada: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas
Susipažinti su PŪV PAV atrankos dokumentais bei išvadomis galima informacijos pateikėjo, ūkinės veiklos užsakovų ar atrankos išvadą pateikusios institucijos patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti ūkinės veiklos užsakovams, Kauno RAAD 20 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

2013-05-03
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5277/0005:262), esančio Guknio 11, Valmantiškių k., Vilkijos apylinkių sen., Kauno r. sav. , pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas. Žemės sklypo padalijimas į du sklypus. 
Planavimo organizatorius: Vanda Jankauskienė
Projekto rengėjas – Valstybės Įmonė Valstybės žemės fondas, Donelaičio g.33, telef.8-37-223765
Išsamiau sužinoti apie  rengiamą sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus  dėl sprendinių galite Valstybės Įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose (Donelaičio g.33-415,  telef. 8-37- 223765)  nuo 2013-05-06 d.  10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo.
Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2013-05-24 d. 16 val. Valstybės Įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose Donelaičio g.33-415. 

2013-05-02
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5233/0016:391 Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k. pagr. žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų statybos), padalijimo į sklypus,  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymo detalųjį planą. 
Viešas susirinkimas įvyks 2013 m. birželio 4 d. 13 val. Neveronių seniūnijos patalpose, Kertupio g. 18, Neveronių k. Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų, iki susirinkimo, seniūnijos skelbimų lentoje. 
Organizatoriai: L. Bulovas, V. Arlauskaitė – Bulovienė, A. Diliūnas ir I. Diliūnienė, Geležinio Vilko g. 21-7, Kaunas, tel. (8 679) 67144. 
Rengėjas- J. Šarakauskas, tel. (8 684) 84894, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el. paštas: jonas.sarakauskas@gmail.com. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu organizatoriams arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.

2013-05-02
Informuojame apie rengiamą Kauno r.sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k., detalųjį planą. Planas rengiamas sutinkamai su 2012-11-22 Kauno r.sav. tarybos 11 posėdžio sprendimu Nr.TS-427 ir 2012-12-21 planavimo sąlygų sąvadu Nr.DP-368. Planavimo tikslas: apie 1,59 ha žemės sklypo suformavimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties (kita), būdo (atskirųjų želdynų teritorijos), pobūdžio (rekreacinės paskirties želdynų), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Teritorijoje numatoma įrengti parką, miesto ir miestelio sodą, skverą, žaliąją jungtį ar kitą poilsiui skirtą želdyną. Plano rengimo terminas 2012m. IV ketv.-2013m. III ketv.
Plano rengėja: UAB "GIRU", adresas: Lazdynėlių g. 12-14, Kaunas; tel.: 8600 66641
Planavimo organizatorius: Kauno r.sav. administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.:837 305584; el.p.: marius.torrau@krs.lt
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti bei susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatorei arba rengėjai aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Numatoma sprendinių vieša ekspozicija nuo 2013-05-20d. 10 darbo dienų. Numatomas viešas sprendinių aptarimas 2013-06-03d. nuo 16val. Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr.371, 201 kab.

2013-05-02
Informuojame apie rengiamą Kauno r.sav., Babtų sen., Babtų mstl., detalųjį planą. Planas rengiamas sutinkamai su 2012-11-22 Kauno r.sav. tarybos 11 posėdžio sprendimu Nr.TS-427 ir 2012-12-21 planavimo sąlygų sąvadu Nr.DP-367. Planavimo tikslas: apie 1,0 ha žemės sklypo suformavimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties (kita), būdo (atskirųjų želdynų teritorijos), pobūdžio (rekreacinės paskirties želdynų), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Teritorijoje numatoma įrengti miestelio parką, sodą, skverą, žaliąją jungtį ar kitą želdyną su poilsio zona. Plano rengimo terminas 2012m. IV ketv.-2013m. III ketv.
Plano rengėja: UAB "GIRU", adresas: Lazdynėlių g. 12-14, Kaunas; tel.: 8600 66641
Planavimo organizatorius: Kauno r.sav. administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.:837 305584; el.p.: marius.torrau@krs.lt
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti bei susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatorei arba rengėjai aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Numatoma sprendinių vieša ekspozicija nuo 2013-05-20d. 10 darbo dienų. Numatomas viešas sprendinių aptarimas 2013-06-03d. nuo 16val. Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr.371, 201 kab.

2013-05-02
Informuojame, kad skelbiamas papildomas (pakartotinas) susipažinimas ir viešas svarstymas su parengtu Kauno rajono savivaldybės, Garliavos apylinkių seniūnijos, Pagirių kaimo žemės sklypo (kad. Nr. 5260/0010:344) detaliuoju planu.
Planavimo tikslas: žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (naudingųjų iškasenų teritorijos/naudingųjų iškasenų gavybos požeminių kasinių (šachtomis) ir gręžinių), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detalaus plano organizatorius: UAB „Margasmiltė“, įmonės kodas 301015531, atstovaujama projektų vadovo Tomo Bodrijė, Pramonės g.6, LT-66181, Druskininkai, tel. 8-610-04323.
Detalaus plano rengėjas: UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18,  LT-08402, Vilnius, tel. 8-5-2318178, faks. 8-5-2784455, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749, leidimo užsiimti žemės gelmių (geologiniu) tyrimu Nr. 82. Projekto vadovė: vyresn. inžinierė T. Kuzavinienė (Sukova), kvalifikacijos atestato Nr. 24006, kasybos darbų vadovo pažymėjimas B Nr.280929, tel. 8-600-48297, e-paštas tatjana.sukova@gmail.com
Papildomo susipažinimo su detaliuoju planu tvarka: Susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima nuo 2013 m. gegužės 24 d. iki birželio 21 d. darbo laiku UAB „GJ Magma“ patalpose, adresu Vaidevučio g.18, LT-08402, Vilnius, tel. 8-5-2318178, faks. 8-5-2784455, e-paštas gjmagma@gmail.com
Parengto detaliojo plano papildoma ekspozicija: nuo 2013 m. birželio 7 d. iki birželio 21 d. Kauno rajono savivaldybės patalpose, adresu Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas. 
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki papildomo viešo aptarimo pradžios ir jo metu.
Papildomas viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas svarstymas įvyks 2013 m. birželio 21 d. 12:00 val., Kauno rajono savivaldybės patalpose, adresu Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančioms institucijoms per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

2013-05-02
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., Maironio g. 12, žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti.
Žemės sklypo plano rengimą inicijuoja Antanas Žmuida.
Plano rengėjas IĮ „Vitmeta“ Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. LT46159, tel. 8-615-23960, el-paštas: vitmeta@gmail.com.

2013-05-02
Planavimo organizatoriai Romas Nekrašas, Liudmila Nekrašienė, Zofija Nekrašienė (atstovaujami Rimanto Dzindzelėto tel. 8 655 47377),  pagal planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr.S-159 (2013-02-05) informuoja apie pradedamą rengti Kauno r. Sav., Domeikavos sen.,Varluvos k. žemės sklypų kad. Nr.5217/0007:476 nr.5217/0007:474 detalųjį planą.
Planavimo tikslas – sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 20 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka. 
Planuojama sklypų naudojimo paskirtis - bus nustatyta detaliuoju planu
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) - Planavimo pradžia – 2013 metų 1 ketvirtis; planavimo pabaiga - 2013 metų 4 ketvirtis
Apie viešo svarstymo su visuomene procedūras informuosime baigę rengti detaliojo plano projektą. Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į detalaus plano rengėją UAB „Austrėja“ įm.kodas 300038267, atstovaujama direktorės Rasos Ražanskienės, Kaunas Tel. 868672279

2013-05-02
Planavimo organizatoriai Juratė Kaupienė ir Šarūnas Kaupas (tel. 8 686 39303),  pagal planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr.S-2 (2013-01-02) informuoja apie pradedamą rengti sklypo Kauno r. Sav. ,Samylų sen. ,Šlienavos žemės sklypų: J.Biliūno g. 86B (kad. Nr.5280/0005:197) J.Biliūno g. 86A (kad.nr.5280/0005:196) ir J.Biliūno g. 86C(kad.nr. 280/0005:183) detalųjį planą.
Planavimo tikslas – Žemės ūkio paskirties sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos), jų sujungimas su kitos (komercinės paskirties objektų teritorijos) paskirties žemės sklypu ir padalijimas į 2(du) sklypus, 1 (vieno) atidalyto sklypo žemės naudojimo būdo keitimas ir pobūdžio nustatymas į gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka. 
Planuojama sklypų naudojimo paskirtis - bus nustatyta detaliuoju planu
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) - Planavimo pradžia – 2013 metų 1 ketvirtis; planavimo pabaiga - 2013 metų 4 ketvirtis
Apie viešo svarstymo su visuomene procedūras informuosime baigę rengti detaliojo plano projektą. Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į detalaus plano rengėją Vytautas Putna  tel.: 8 615 64704, Ąžuolyno g. 6, Kaunas; el. p. vytautas@jpiarchitektai.lt

2013-05-02
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis planas Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., sklypo (kadastrinis. Nr. 5217/0010:310) detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į iki 14 (keturiolikos) sklypų, iki 12 (dvylikos) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 1 (vieno) į kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos/ susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), 1 (vieną) sklypą paliekant žemės ūkio paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – UAB „MBS Baltic“ (įm. k. 301166661), Šarkuvos g. 11-24, LT-48155 Kaunas, tel.: 8 37 202114; Genovaitė Česaitienė, Parko g. 17-7, LT-54355 Domeikava, Kauno r. sav. Su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-05-28 iki 2013-06-26, vieša sprendinių ekspozicija nuo 2013-06-11 iki 2013-06-25 Domeikavos seniūnijos skelbimų lentoje, viešas susirinkimas vyks 2013-06-26, 13:00 val. Domeikavos seniūnijos patalpose, Saulės g. 1, LT-54362 Domeikavos k., Kauno r.

2013-05-02
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis planas Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5217/0010:221) detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į iki 22 (dvidešimt dviejų) sklypų, iki 17 atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), iki 5 atidalytų sklypų į kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos/ susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – UAB „MBS Baltic“ (įm. k. 301166661), Šarkuvos g. 11-24, LT-48155 Kaunas, tel.: 8 37 202114. Su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-05-28 iki 2013-06-26, vieša sprendinių ekspozicija nuo 2013-06-11 iki 2013-06-25 Domeikavos seniūnijos skelbimų lentoje, viešas susirinkimas vyks 2013-06-26, 14:00 val. Domeikavos seniūnijos patalpose, Saulės g. 1, LT-54362 Domeikavos k., Kauno r.
Detaliųjų planų rengėja – UAB „Kupola“, Jurbarko g. 2A-103A, LT-47183 Kaunas, tel.: 8 657 60400, el. p.: solveiga@kupola.lt. Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos.

2013-05-02
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (a.r.) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ (a.r.), informuojame apie rengiamą Kauno r. sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k., Liepų g. 2 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo po esamu, nuosavybės teise turimu, pastatu (parduotuvė, unikalus Nr. 5295-4008-9016) suformavimas. 
Projekto organizatorius – VŠĮ „Penkta koja“.
Projekto rengėjas – UAB „Geometra", Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas, tel. 8-37-312352, faks. 8-37-311733, www.geometra.lt, projekto vadovė Z. Skrockienė, architektė Jovita Dirmeikytė, tel. 8-657-71330, el. p. jovita.dirmeikyte@geometra.lt.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-05-20 iki 2013-06-03 UAB „Geometra“ patalpose, Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti planavimo organizatoriui ar plano rengėjui iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos datos.

2013-05-02
Vadovaudamasi Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 (Žin., 2010, Nr. 91-4815), informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo planą, adresu Putinų g. 10, Garliavos m., Kauno r., prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. 
Žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 1996, Nr. 90-2099).
Plano rengimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo ribų suformavimas laisvoje valstybinėje žemėje, prie nuosavybės teise turimų teisiškai registruotų statinių.
Žemės sklypo plano rengimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius  (Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, adresas internete www.krs.lt).
Žemės sklypo plano rengimo iniciatorius: Statinių savininkė Dalė Masaitienė (Putinų g. 10, Garliava, LT-53267 Kauno r. sav.)
Žemės sklypo plano rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Geo ADA“ (K. Donelaičio.  24-410,         LT-44239 Kaunas) teirautis plano rengėjo Dariaus Krasausko tel. 8 601 26132, el. p. geoadainfo@gmail.com
Susipažinti su rengiamo žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui projektiniais sprendiniais, suinteresuoti asmenys gali nuo 2013 m. gegužės 06 d. iki 2013 m. gegužės 17 d. plano rengėjos UAB „Geo ADA“ patalpose.
Motyvuotus pasiūlymus raštu, dėl rengiamo žemės sklypo plano prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui sprendinių, galima teikti planavimo organizatoriui Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui,  arba  plano rengėjai UAB „Geo ADA“ iki 2013 m. gegužės 17 d.  aukščiau nurodytais adresais.

2013-05-02
Informuojame apie pradedamus rengti Kauno rajono Užliedžių, Babtų, Biraitės Akacijų g. ir Alyvų g. Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiuosius planus
Planavimo tikslai ir uždaviniai – Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas.
Planavimo organizatorius - UAB „Giraitės vandenys“, Topolių g. 5, Giraitės k., LT-54310 Kauno r., tel. (8 37) 32 81 28. 
Specialiųjų planų rengimo pagrindas – 2012-08-30 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-315; 2012-04-26 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-197 ir Nr. TS-198.
Specialiųjų planų rengėjas – UAB „Geoaplinka“, Elnių g. 27/Stirnų g. 28, LT- 08101 Vilnius, tel. (8-5) 2405684, PV Marius Kazakevičius, tel. 8 699 59921, el.p. geoaplinka@gmail.com.
Planavimo darbų programa – Specialieji planai rengiami keturiais etapais (parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis). 
Planų rengimo terminai – 2013 m. balandis – 2013 m. lapkritis. 
Pasiūlymų teikmo tvarka - Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui ir/arba Specialiųjų planų rengėjui raštu per visą Specialiųjų planų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.
Apie specialiųjų planų viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-04-30
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5283/0004:494) esančio Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. detalusis planas. 
Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į iki 6 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. 
Projekto rengimo terminas – 2013 m. II – IV ketvirčiai. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2013 m. gegužės 6 d. iki 31 d. Rotušės a. 26A, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2013 m. gegužės 31 d. 12 val. rengėjos patalpose (Rotušės a. 26A, Kaune). Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Užliedžių seniūnijos patalpose (Ledos g. 2, Užliedžių k., Kauno r.) ir Rotušės a. 26A, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatorius: Gintaras Morkevičius, tel. 8 614 55031.
Detaliojo plano rengėja: UAB „GBK archstudija“, arch. G. Balčiūnaitė-Kareniauskienė, tel. 8 612 67353, e-paštas gbkarchstudija@gmail.com 
Dalyvavimas viešąjame susirinkime neprivalomas.

2013-04-29
Informuojame apie pradedamą bendra tvarka rengti sklypo, esančio Kauno raj. Garliavos apyl. sen. Stanaičių k., kad. Nr.5227/0002:532, detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į iki 17 (septyniolikos) sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – J.Šidiškytė, A.Bernatavičienė, G.Bernatavičius, L.Mureikienė, K.Kalasauskas, D.Nazelskienė, K.Kairaitienė, j.Maziliauskienė, A.Šidiškis. 
Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.

2013-04-29
Informuojame apie bendrąja tvarka pradėtą  rengti,  žemės sklypo Kauno r. sav. Garliavos apyl. sen. Ražiškių k., kad. Nr. 5260/0005:109, detalujį planą.
Planavimo tikslas –sklypo  padalinimas į 39 sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio  į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių  ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Organizatorius – Vidmantas Krivickas ir Rita Krivickienė, tel.  861203636. 
Rengėjas – UAB “GBK archstudija” ,   PV G. Balčiūnaitė-Kareniauskienė , Rotušės a.26, Kaunas,   tel.861267353, el.p:.gbkarchstudija@gmail.com
Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Garliavos apyl. seniūnijos patalpose  ( Vytauto g. 62, Garliava, Kauno raj.) nuo š. m gegužės 13 d 
Viešas susirinkimas  numatomas  š.m. gegužės 27 d. 10 val. rengėjo patalpose.
Pastabas ir pasiūlymus  teikti organizatoriui arba plano rengėjui  iki viešo susirinkimo pabaigos .

2013-04-29
Informuojame apie parengtą žemės sklypo kad. Nr. 5283/0007:571, esančio Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – nekilnojamojo turto registre įregistruoto nuosavybės teise turimo žemės sklypo padalijimas, suformuojant šešis atskirus žemės sklypus. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Projekto organizatorius – Apolonija Jankūnienė, pagal įgaliojimą atstovauja Laura Stankevičienė (gyv. Aušros g. 9, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r.).
Projekto rengėjas – UAB „Geometra", Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas, tel. 8-37-311733, faks. 8-37-311733, www.geometra.lt, specialistė Sniežana Bulatova, tel. 8-37-311733, el. p. sniezana.bulatova@geometra.lt.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-05-10 iki 2013-05-23 UAB „Geometra“ patalpose, Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti planavimo organizatoriui ar plano rengėjui iki 2013-05-23 aukščiau nurodytais adresais.

2013-04-29
Informuojame apie parengtą žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k., Pamiškės g. 12 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – naudojamo kitos paskirties (naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo po gyvenamuoju namu (unikalus Nr. 5299-2033-6012) ir kitais priklausiniais suformavimas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Projekto organizatorius ir iniciatorius - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius (L. Sapiegos g. 10, Kaunas), iniciatorius – Robert Keith Mac Isaac.
Projekto rengėjas – UAB „Geometra", Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas, tel. 8-37-311733, faks. 8-37-311733, www.geometra.lt, specialistė Sniežana Bulatova, tel. 8-37-311733, el. p. sniezana.bulatova@geometra.lt.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-05-10 iki 2013-05-23 UAB „Geometra“ patalpose, Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti planavimo organizatoriui ar plano rengėjui iki 2013-05-23 aukščiau nurodytais adresais.

2013-04-29
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu“ Nr. 1124 (aktuali redakcija) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ Nr. 1079 (aktuali redakcija), informuojame apie parengtą žemės sklypo susisiekimo komunikacijoms kelio Nr. 139 Kauno HE – Garliava (ruože nuo 9,826 – 10,308 km.) eksploatacijai planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas laisvoje valstybinėje žemėje. 
Žemės sklypo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. ĮS–536 „Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui“ ir Kauno rajono savivaldybės administracijos urbanistikos skyriaus 2013 m. balandžio 5 d. Nr. PUS–1231, planuojamos teritorijos žemės sklypo plano rengimo reikalavimais. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013 05 13 – 2013 05 27 UAB “Geometra” patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti planavimo organizatoriui iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos datos.
Planavimo organizatorius – Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius – VĮ „Kauno regiono keliai“ įmonės kodas 232112130, I.Kanto g. 23, LT-44296 Kaunas, tel.: (8 37) 202340, faksas: (8 37) 322469, El. paštas info@krk.lt; 
Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos 88A (verslo centras „1000“ 7a.), Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, specialistė Jurgita Romanovič, www.geometra.lt.

2013-04-29
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu“ Nr. 1124 (aktuali redakcija) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ Nr. 1079 (aktuali redakcija), informuojame apie parengtą žemės sklypo susisiekimo komunikacijoms kelio Nr. 139 Kauno HE – Garliava (ruože nuo 10,366 – 10,648 km.) eksploatacijai planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas laisvoje valstybinėje žemėje. 
Žemės sklypo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. ĮS–537 „Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui“ ir Kauno rajono savivaldybės administracijos urbanistikos skyriaus 2013 m. balandžio 5 d. Nr. PUS–1232, planuojamos teritorijos žemės sklypo plano rengimo reikalavimais. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013 05 13 – 2013 05 27 UAB “Geometra” patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti planavimo organizatoriui iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos datos.
Planavimo organizatorius – Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius – VĮ „Kauno regiono keliai“ įmonės kodas 232112130, I.Kanto g. 23, LT-44296 Kaunas, tel.: (8 37) 202340, faksas: (8 37) 322469, El. paštas info@krk.lt; 
Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos 88A (verslo centras „1000“ 7a.), Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, specialistė Jurgita Romanovič, www.geometra.lt.

2013-04-29
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Kauno r. sav. Batniavos sen., Gineitų k., kad. Nr. 5207/0005:181,  kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Planavimo organizatorius: Romualdas Žičkevičius  ir Eugenija Žičkevičienė gyv. Partizanų g.291-11 Kaunas, tel.  8 614 56991
Projekto rengėjas: UAB „Geoversa“  adresas A. Mickevičiaus g. 22-8, Kaunas.  Vadovas Rimas Ustila  ( tel. 8- 68675933, el p. geoverssa@yahoo.com).
Pasiūlymus teikti sklypo savininkams ir projekto rengėjui iki 2013 m. gegužės  29 d. 
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. gegužės 15 d. 10 darbo dienų , bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2013 m. gegužės mėn. 29 d. 9 val. Seniūnijos patalpose Parko g. 10, Bubių k., Kauno r.sav.

2013-04-26
Informuojame apie parengtą Digrių g.18, Garliavoje žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. 
Planavimo tikslas – naudojamo valstybinės žemės sklypo prie pastatų Digrių g.18, Garliavos m., suformavimas esamiems pastatams eksploatuoti. Planuojamas naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, planuojamas naudojimo pobūdis - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. 
Pareiškėjai: Antanas Juodžbalis, Kristina Kriaučiūnienė, Nijolė Juodžbalienė. 
Planavimo pagrindas: 2013-01-24 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr ĮS-108" Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo planą , prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui " ir Kauno r. sav. administracijos Urbanistikos skyriaus sklypo plano rengimo reikalavimai Nr PUS-436, 2013-01-30.
Plano rengėjas - UAB "Geomastas", E.Žižiūnienė tel.mob. 8-685-54131.
Adresas korespondencijai: Kuršių g.7 , 48146 Kaunas
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu nuo 2013-04-29 iki 2013-05-14, galima plano rengėjo patalpose adresu Kuršių g.7,203 kab., Kaune. 

2013-04-26
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., žemės sklypų kadastriniai Nr.5233/0010:245, 5233/0010:241, 5233/0010:242, 5233/0010:240, 5233/0010:207, 5233/0010:206, 5233/0010:239 detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: UAB „Proinvest Kaunas“ (įm.k.302995907, atstovaujama Mindaugo Veličkos), UAB „Peikko Kaunas real estate“ (įm.k.302142535, atstovaujama Mindaugo Veličkos), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.:8 657 88805.
Planavimo tikslas: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-07-12 sprendimu Nr.TS-130 patvirtinto Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., žemės sklypo (kad.Nr.5233/0010:78) ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-09-25 sprendimu Nr.TS-312 patvirtinto Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., žemės sklypo (kad.Nr.5233/0010:79) detaliųjų planų keitimas žemės sklypuose, nustatant naudojimo būdą, pobūdį į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos/ komercinės paskirties objektų teritorijos, prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, juos sujungiant ir padalinant į 2 sklypus, vieną atidalintą sklypą numatant inžinerinės infrastruktūros teritorijas, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Detaliojo plano rengimo terminas 2013m.II-III ketv. Teritorijoje numatoma statyti sandėliavimo paskirties pastatas (sandėliavimo terminalas, skirtas kasdieninio vartojimo prekių prekybos tinklo asortimentui) bei administracinis pastatas, skirtas įmonės eksploatuojančios sandėliavimo terminalą administracijai. 
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com)
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriams arba rengėjams aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-05-17d. Kauno r. Karmėlavos sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-05-28d. nuo 10val. detaliojo plano rengėjo patalpose. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-04-26
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Šiulių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav., kadastrinis Nr. 5293/0001:477 Zapyškio k.v., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas - ūkininko sodybos vietos parinkimas. 
Planavimo organizatorius: Kęstutis Jocius ir Asta Jociuvienė.
Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”. 
Susipažinti su projekto sprendinias ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2013 m. balandžio 24 d. iki gegužės 15d. UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas, 
tel.: 8 37 267156, mob. 8 687 87314. el. p. geodezininkai@gmail.com

2013-04-26
Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo Vytauto g.77, Zapyškio mstl., Zapyškio sen., Kauno r.sav., (apie 0,1118ha) formavimo projektą.
Planavimo tikslas – naudojamo kitos paskirties ( naudojimo būdas-gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo po esamais pastatais (gyvenamas namas unikalus Nr.5295-6016-8014).
Projekto rengėjas: UAB „Geomastas“ . 
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. balandžio mėn. 29 d. 10 d.d. Susipažinti su projektu prašome įmonės patalpose , adresu : Kuršių g.7 , Kaunas. (tel. 8 685 54131, el p. elenaz@geomastas.lt).

2013-04-26
Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo Pakalniškių g.23, Šlienavos k., Samylų sen., Kauno r.sav., (apie 0,1656ha) formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – naudojamo kitos paskirties ( naudojimo būdas-gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo po gyvenamuoju namu (unikalus Nr.5298-6028-0019) ir kitais priklausiniais suformavimas.
Projekto rengėjas: UAB „Geomastas“ . 
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. balandžio mėn. 29 d. 10 d.d. Susipažinti su projektu prašome įmonės patalpose , adresu : Kuršių g.7 , Kaunas. (tel. 8 685 54131, el p. elenaz@geomastas.lt).

2013-04-25
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, adresu Rytų g. 3A, Drąseikių kaimas, Lapių seniūnija, Kauno rajonas, formavimo ir pertvarkymo projektą.
Žemės sklypo (sklypų) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo tikslas – žemės sklypo suformavimas prie nuosavybės teise valdomų pastatų adresu Rytų g. 3A, Drąseikių kaimas, Lapių seniūnija, Kauno rajonas.
Planavimo organizatoriai: Nijolė Bertašienė, gyv. Rytų g. 3A, Drąseikių k., Lapių sen. , Kauno raj. Tel.: 8 602 80953 ir Česlovas Ragauskas.
Projekto rengėja: UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, projekto vadovė Bangutė Zinkienė, tel. Nr. 8-679-42380, elektroninio pašto adresas bangazin@gmail.com.
Gretimų sklypų savininkus ir naudotojus kviečiame susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita, bei teikti pasiūlymus ar pastabas (raštu) šiuo adresu: Vytauto pr. 43A, Kaunas arba šiuo elektroninio pašto adresu bangazin@gmail.com. (dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti).
Pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių galima teikti raštu iki 2013 m. gegužės 10 d. planavimo organizatoriams arba projekto rengėjai UAB „GEORAIMONDA“.

2013-04-25
Informuojame, kad parengtas žemės sklypo Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Piliuonos k., sklypo kadastrinis Nr. 5267/0010:87 detalusis planas. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas.
Planavimo organizatorius – Kęstutis Micka, gyv. Klevų g. 21, Piliuonos k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav., telefonas 8-612-56159.
Plano rengėja – architektė Gailutė Zimnickienė (individuali veikla, Alytus, Skardžio g. 8, tel. 8-688-56966, gailutez@takas.lt ).
Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti pas plano rengėją nuo 2013-04-24. Vieša ekspozicija vyks 2013 m. gegužės 10 – 24 d. Taurakiemio seniūnijos patalpose ( T. Masiulio g. 6, Piliuona, Kauno r. sav.). 
Viešas susirinkimas vyks 2013 m. gegužės 24 d. 11 val. planavimo organizatoriaus patalpose ( Klevų g. 21, Piliuona, Kauno r. sav.). Pastabas ir pasiūlymus plano rengėjai galima pateikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu.

2013-04-25
Informuojame, kad parengtas Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos specialiojo plano 1-ojo keitimo projektas.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. TS-399 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos specialiojo plano 1-ojo keitimo rengimo“.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, tel. (8 37) 305503, faksas (8 37) 313797, el.p.: administratorius@krs.lt, internetinė svetainė: www.krs.lt.
Specialiojo plano rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“, V.Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faksas (8 5) 261 7507, el. p: info@sweco.lt, internetinė svetainė: www.sweco.lt.
Specialiojo planavimo tikslai ir uždaviniai: Sudaryti sąlygas pramonės plėtrai Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos pietinėje dalyje. Nustatyti teritorijose naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą, kraštovaizdžio formavimo kryptis ir teritorijų tvarkymo priemones. Rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams.
Planavimo darbų programa: rajono lygmens specialusis planas rengiamas 4 etapais (parengiamasis, specialiojo plano rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis etapai), viešas svarstymas vyks bendra tvarka.
Specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo metu yra atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV).
Specialiojo plano projekto rengimo terminas: 2012 m. balandis - 2013 m. rugsėjis.
Viešas svarstymas: su parengtu specialiojo plano keitimo projektu galima susipažinti nuo 2013 m. kovo 12 d. planavimo organizatoriaus ir specialiojo plano rengėjo patalpose nurodytais adresais.
Parengto projekto vieša ekspozicija nuo 2013 m. kovo 12 d. vyksta Kauno rajono savivaldybės administracijos patalpose, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Viešas susirinkimas įvyks 2013 m. gegužės 15 d. 16:00 val. Kauno rajono savivaldybės administracijos didžiojoje salėje, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui arba plano rengėjui teikiami raštu aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos.

2013-04-25
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., sklypo (kad. Nr. 5247/0007:593) detalųjį planą, pagal 2013 03 20 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-287. 
Planavimo tikslas - sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 18 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius E. Kozlovienė. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, Vytauto pr. 43A, Kaunas.

2013-04-25
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., sklypo (kad. Nr. 5247/0007:593) detalusis planas, kurio tikslas - sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 18 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013 05 14 iki 2013 06 10 Kauno raj. Alšėnų seniūnijoje ir rengėjo UAB „Georaimonda“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. 
Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „Georaimonda“ patalpose, 2013 06 11, 11 val. 
Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti plano rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Organizatorius E. Kozlovienė. Rengėjas UAB „Georaimonda“, PV tel. 8 605 45942.

2013-04-25
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypų Kauno r.sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., žemės sklypų, kad.Nr. 5270/0008:1171, 5270/0008:1163, 5270/0008:1158, 5270/0008:1161, detaliojo plano pakeitimas. 
Planavimo tikslas: detaliojo plano dalies keitimas sklypus sujungiant ir padalijant į iki penkiasdešimties sklypų, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2013 m. I ketv. - 2014 m. II ketv.
Planavimo organizatorė – Gintarė Vaškevičiūtė, atstovaujama I.Cibulskienės, tel. 8 604 40064. 
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com. 
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-05-13 iki 2013-06-07 UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, tel.8 (37) 269122.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-05-27 iki 2013-06-07, UAB “Toposfera” patalpose.
Viešas susirinkimas numatomas 2013-06-07 d., 15 val. UAB ,,Toposfera” patalpose. 
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui UAB „Toposfera“, Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, tel.8 (37) 211810, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com.

2013-04-25
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo Šakių r.sav., Šakių sen., Girėnų k., sklypo, kad. Nr. 8435/0002:170, detalusis planas. 
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas – iki 2016-03-27.
Planavimo organizatorius – UAB „Greičio forma“, Kęstučio g. 19, Šakių m.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com. 
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-05-13 iki 2013-06-07 UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, tel.8 (37) 269122.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-05-27 iki 2013-06-07, UAB “Toposfera” patalpose.
Viešas susirinkimas numatomas 2013-06-10 d., 14 val. UAB ,,Toposfera” patalpose. 
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui UAB „Toposfera“, Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, tel.8 (37) 211810, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com.

2013-04-25
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamus rengti sklypų, esančių Kauno r., detaliuosius planus: 1) Sklypo kad. Nr. 5233/0016:474, esančio Gluosnių g. 49, Neveronių k. Neveronių sen. padalijimas, atidalytų sklypų pagr. žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą, nustatant naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijas/inžinerinės infrastruktūros teritorijos/bendro naudojimo teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos/susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams/urbazinuotų teritorijų viešų erdvių, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius: Nerijus Tamošiūnas, Marių g. 7A-62, Kaunas, tel. 868389898. 2) Sklypo kad. Nr. 5217/0011:579 esančio Ražių k. Domeikavos sen. padalijimas, atidalytų sklypų pagr. žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą, nustatant naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijas/inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos/susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė: Zita Milašauskienė, Beržyno g. 3B, Prienai, tel. 862025031. 
Detaliųjų planų rengėjas: V. Alaunė, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el.p. vygantas.alaune@gmail.com, tel. 861067422. Apie viešosios ekspozicijos laiką ir vietą bus informuota papildomai.

2013-04-24
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo planą prie statinių Aido g. 3A, Kaune, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo pagrindas: Kauno m. sav. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-378, 2013-01-30; Kauno m. sav. administracijos Urbanistikos skyriaus parengti sklypo plano rengimo reikalavimai Nr. SPR-8526, 2013-02-14.
Plano rengimo tikslas: apie 409 kv. m. valstybinės žemės sklypo suformavimas esamam pastatui 1A2p, Aido g. 3A, Kaune, eksploatuoti. 
Pareiškėjai: Neringa Gelčiuvienė, tel. 8 678 77770
Plano rengėja: UAB „Ateivis LT“, Tunelio g. 16, Kaunas, tel. 8 37 438726; 8 675 47596, e-paštas: info@ateivis.lt.
Su parengtu žemės sklypo planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui galima susipažinti nuo 2013-05-09 iki 2013-05-23 plano rengėjos UAB „Ateivis LT" patalpose, Tunelio g. 16, Kaune, darbo dienomis, nuo 9°°-17°° val. Teikti pasiūlymus, ar pastabas galima nuo 2013-05-09 iki 2013-05-23 Kauno miesto savivaldybės administracijai, Laisvės al. 96, Kaunas.

2013-04-24
Rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-02-18 sprendimu Nr. TS-69 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Tabariškių k., sklypo (kad. Nr. 5250/0009:503) detaliojo plano dalies keitimas žemės sklype (kad. nr. 5250/0009:38). 
Planavimo tikslas – detaliojo plano keitimas sklype (kad. nr. 5250/0009:38), keičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2013 m. II-III ketvirtis. 
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2013m. gegužės 13d. iki 2013 m. birželio 10d. Tunelio g. 16, Kaune. 
Viešas susirinkimas vyks 2013 m. birželio 11d. 10 val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Ringaudų seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriams teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatoriai T. Černiauskas, E. Černiauskė, detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt.

2013-04-24
Informuojame, kad parengtas žemės sklypo Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Piliuonos k., sklypo kadastrinis Nr. 5267/0010:87 detalusis planas. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas.
Planavimo organizatorius – Kęstutis Micka, gyv. Klevų g. 21, Piliuonos k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav., telefonas 8-612-56159.
Plano rengėja – architektė Gailutė Zimnickienė (individuali veikla, Alytus, Skardžio g. 8, tel. 8-688-56966, gailutez@takas.lt ).
Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti pas plano rengėją nuo 2013-04-24. Vieša ekspozicija vyks 2013 m. gegužės 10 – 24 d. Taurakiemio seniūnijos patalpose ( T. Masiulio g. 6, Piliuona, Kauno r. sav.). 
Viešas susirinkimas vyks 2013 m. gegužės 24 d. 11 val. planavimo organizatoriaus patalpose ( Klevų g. 21, Piliuona, Kauno r. sav.). Pastabas ir pasiūlymus plano rengėjai galima pateikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu.

2013-04-24
Informuojame apie parengtą 6404 kv.m. žemės sklypo, esančio Kauno r., Zapyškio sen., Altoniškių k. (kad.Nr. 5201/0009:230) detalųjį planą bendrąja tvarka. 
Pareiškėjas – L.Ganiprauskienė. 
Planavimo tikslas-žemės sklypo padalijimas į iki keturių sklypų, vieną sklypą paliekant žemės ūkio paskirties, trijų atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimasiš iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detalusis planas eksponuojamas seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d. d. iki viešo susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui. 
Viešas aptarimas vyks 2013 05 27 d. 14 val. detaliojo plano rengėjo UAB ”Planuotojai” patalpose (Vasario 16-osios g.8-6, Kaune), 
Projekto vadovė Laimutė Pėželienė, tel.(8-37) 209260, mob. 869730017, 
el.paštas: laima@planuotojai.lt

2013-04-24
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5283/0007:591 Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k. pagr. žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų statybos), padalijimo į sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymo detalųjį planą. 
Viešas susirinkimas įvyks 2013 m. gegužės 21 d. 13 val. Užliedžių seniūnijos patalpose, Ledos g. 2, Užliedžiuose. 
Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų, iki susirinkimo, seniūnijos skelbimų lentoje. 
Organizatorius: Aloyzas Galvydis, Chodkevičių g. 14, Kaunas, tel. (8 698) 80794. Rengėjas- J. Šarakauskas, tel. (8 684) 84894, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu organizatoriui arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.

2013-04-24
Informuojame, apie parengtą žemės sklypo, esančio, Kauno rajone, Čekiškės seniūnijoje, Pagirių kaime, Linų g. 7. formavimo ir pertvarkymo projektą.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: po nuosavybės teise turimais pastatais rengti naujo kitos paskirties valstybės žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, Kauno rajone, Čekiškės seniūnijoje, Pagirių kaime, Linų g. 7.
Planavimo organizatorius: Arūnas Andriukaitis
Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 868981377, su parengtu projektu galima susipažinti nuo balandžio 22 – gegužės 6 d., adresu: K. Donelaičio g. 78-10 Kaunas, darbo dienomis 9:00 - 17:00

2013-04-17
Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti   žemės sklypų Kauno r.sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., žemės sklypų, kad.Nr. 5270/0008:1171, 5270/0008:1163, 5270/0008:1158, 5270/0008:1161, detaliojo plano pakeitimas. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas - Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2013-02-05 įsakymas Nr. ĮS-167 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo", 2013-02-25 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-208, planavimo sąlygų sąvadas 2013-03-20, Nr. DP-85.
Planavimo tikslas: detaliojo plano dalies keitimas sklypus sujungiant ir padalijant į iki penkiasdešimties sklypų, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2013 m. I ketv. - 2014 m. II ketv.
Planavimo organizatorė – Gintarė Vaškevičiūtė, atstovaujama I.Cibulskienės, tel. 8 604 40064. 
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie rengiamą planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150-215, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com. 
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-04-17
Informuojame, kad rengiamas 0,1122 ha žemės sklypo, esančio SB „Gervėna“, Gervėnupio k., Samylų sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Planavimo tikslas: įsiterpusio valstybinės žemės sklypo prijungimas prie sklypo, kurio kad.Nr.5280/0064:187
Planavimo organizatoriai: Daina Vanagienė, Gediminas Vanagas
Projekto rengėjas: UAB „Sweco Hidroprojektas“ A. Strazdo 22, LT-48488 Kaunas, tel. 8 698 81440, el. paštas jurate.buziene@sweco.lt, interneto tinklapis www.hidroprojektas.lt;
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2013 m. balandžio 22 d. iki 2013 m. gegužės 6 d. UAB „Sweco Hidroprojektas“ A. Strazdo 22, LT-48488 Kaunas, tel. 8 698 81440, el. paštas jurate.buziene@sweco.lt.

2013-04-17
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav. Lapių sen. Lapių mstl., Amatų g. 2, kadastrinis Nr. 5240/0011:492 detalųjį planą.
Planavimo tikslai: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą  (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius: Vera Dryžienė (atstovaujama Romano Galecko).
Detaliojo plano rengėjas: UAB “Idilija”, Raudondvario pl. 127, Kaunas.
Projekto vadovė, architektė Aušra Kalvaitienė, tel. +37068267938, e-paštas: ausra@akideja.lt.
Planavimo terminas: 2013m.
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-04-17
Siekdami užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas ir derinamas žemės sklypo  Kauno r. sav., Domeikavos sen., Varluvos k., sklypo (kadastrinis Nr.5217/0008:359), sklypo plotas 1,5553ha, detalusis planas.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-1788, 2012-10-25 ir detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-1329, 2012-11-08. Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentus rengti 2012-12-06, Nr. DP-343, planavimo užduotis detaliojo planavimo dokumentui rengti. 
Sprendiniai planuojami vadovaujantis: Kauno apskrities teritorijos bendruoju planu (patvirtintu LR Vyriausybės 2009-06-03 nutarimu Nr.672 (Žin., 2009, Nr.81) ir Kauno r. sav. teritorijos bendruoju planu (patvirtintu Kauno r. sav. tarybos 2009-01-29 sprendimu Nr.TS-1). 
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Kauno r. sav., Domeikavos sen., Varluvos k., sklypo (kadastrinis Nr.5217/0008:359) detalusis planas.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: Sklypo padalijimas į iki 8 (aštuonių) sklypų, atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos/ daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano rengimo ir derinimo terminas (preliminarus) – 2012 IV – 2013 III ketvirtis.
Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks Kauno rajono sav., Domeikavos seniūnijos patalpose, adresu: Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Kauno raj. (informaciniame skelbimų stende) ir planuojamame žemės sklype, adresu: Kauno r. sav., Domeikavos sen., Varluvos k., sklypo (kad.Nr.5217/0008:359) eksponuojamas detalusis planas.
Pasiūlymai ir pastabos. Gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo detalaus plano galima iki viešo susirinkimo pabaigos (2013-01-18d.) planavimo organizatorei: Birutei Genei Špokevičienei, tel. 8-689-96601 ir UAB „ZIP projektai“, adresu: Baltų pr. 36-5 II a., tel. 8-656-37651, el. paštas zipprojektai@gmail.com, darbo dienomis  nuo 2012-12-17 iki 2013-01-18 d. visą rengimo ir derinimo laikotarpį detalaus plano.
Planavimo organizatorė: Birutė Genė Špokevičienė, tel. 8-689-96601, adresas: Vandžiogalos g. 84-38, Kaunas.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ZIP projektai“, adresas: Baltų pr. 36-5, II a., dir. Ina Paškūnienė, tel. 8-699-26651; PV. Jurgita Masaitienė, tel. 8-656-99651; PV. Žilvinas Paškūnas, tel. 8-656-37651.
Skelbimas spaudoje: Šeštadienio dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Laikinoji sostinė“ 2012-12-15.
Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas, tačiau jei turite motyvų pasiūlymų ar pretenzijų, susijusių su planuojama teritorija, turite raštu jas pateikti planavimo organizatoriui iki viešo svarstymo su visuomene pabaigos arba atvykti į jį. Atsakymus, kad į pateiktus pasiūlymus parengtame teritorijų planavimo dokumente neatsižvelgta, galima apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos (LR vyriausybės 2007-03-14 nutari.

2013-04-17
Vadovaudamasi Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 (Žin., 2010, Nr. 91-4815), informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo planą, adresu Kauno r., Garliavos m., Vytauto g. 90 ir Gėlių g. 2, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 1996, Nr. 90-2099).
Plano rengimo tikslai ir uždaviniai: nuosavybės teise turimų žemės sklypų kadastro Nr. 5223/0012:262 ir kadastro Nr. 5223/0012:261sujungimas ir padalijimas į du atskirus žemės sklypus nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.
Žemės sklypo plano rengimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius  (Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, adresas internete www.krs.lt).
Žemės sklypo plano rengimo iniciatorius: Žemės sklypų savininkas Jonas Kugis ( Vytauto g. 90, Garliava, LT-53259 Kauno r. sav.)
Žemės sklypų plano rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Žemetra“ (Savanorių pr.  221-309, LT-50182 Kaunas) teirautis darbų vadovo Dovydo Jagmino tel./faks. 8 37 211810, mob. tel. 8 656 35762, el. p. zemetra@gmail.com
Susipažinti su rengiamo žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui projektiniais sprendiniais, suinteresuoti asmenys gali nuo 2013 m. balandžio 22 d. iki 2013 m. gegužės 3 d. plano rengėjos UAB „Žemetra“ patalpose.
Motyvuotus pasiūlymus raštu, dėl rengiamo žemės sklypo plano prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui sprendinių, galima teikti planavimo organizatoriui Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui,  arba  plano rengėjai UAB „Žemetra“ iki 2013 m. gegužės 3 d.  aukščiau nurodytais adresais. 

2013-04-17
Siekdami užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas, derinamas žemės sklypo  Kauno r. sav., Samylų sen., Žiegždrių k. (skl.kad.Nr. 5280/0001/74), skl. plotas 1,3742ha, detalusis planas.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-784, 2012-05-11 ir detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-639, 2012-05-23. Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentus rengti 2012-06-20, Nr. DP-156, planavimo užduotis detaliojo planavimo dokumentui rengti.
Detaliojo plano tikslas: Sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 6 (šešių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Naudojimo būdas ir pobūdis planuojami vadovaujantis Kauno apskrities teritorijos bendruoju planu (patvirtintu LR Vyriausybės 2009-06-03 nutarimu Nr.672 (Žin., 2009, Nr.81) ir Kauno r. sav. teritorijos bendruoju planu (patvirtintu Kauno r. sav. tarybos 2009-01-29 sprendimu Nr.TS-1). 
Projekto rengimo ir derinimo terminas (preliminarus) – 2012 II – 2013 II ketvirtis.
Vieša detalaus plano projekto ekspozicija vyks Kauno rajono sav., Samylų seniūnijos patalpose, adresu: J.Biliūno g. 20, Samylų k. (informaciniame skelbimų stende) ir planuojamame žemės sklype, adresu: Kauno r. sav., Samylų sen., Žiegždrių k. (skl.kad Nr. 5280/0001/74) eksponuojamas detalus planas.
Pasiūlymai ir pastabos. Gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo detalaus plano galima planavimo organizatoriams: Vidai Ramonienei, Daivai Samulionytei, Vaidai Ramonaitei, Onai Samulionienei, Jolantai Arštikaitienei, tel. 8-672-08416 ir UAB „ZIP projektai“, adresu: Baltų pr. 36-5 II a., tel. 8-698-83651; 8-656-37651, el. paštas zilvinaspaskunas@yahoo.co.uk, darbo dienomis  nuo 2012-07-05 iki 2012-08-07 d. nuo 10 val. iki 17 val.,visą derinimo ir tvirtimo laikotarpį.
Planavimo organizatoriai: Vida Ramonienė, Daiva Samulionytė, Vaida Ramonaitė, Ona Samulionienė, Jolanta Arštikaitienė, tel. 8-672-08416.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ZIP projektai“, adresas: Baltų pr. 36-5, II a., tel. 8-698-83651; 8-656-37651, P.V. Ž. Paškūnas.
Skelbimas spaudoje: Šeštadienio dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Laikinoji sostinė“ 2012-07-07.
Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas, tačiau jei turite motyvų pasiūlymų ar pretenzijų, susijusių su planuojama teritorija, turite raštu jas pateikti planavimo organizatoriui iki viešo svarstymo su visuomene pabaigos arba atvykti į jį. Atsakymus, jog į pateiktus pasiūlymus parengtame teritorijų planavimo dokumente neatsižvelgta, galima apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos (LR vyriausybės 2007-03-14 nutarimas Nr. 247 „Dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo pakeitimo“).

2013-04-17
Siekdami užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas, pradedamas derinti ir derinamas, žemės sklypo  Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Nevėžio g. 19 (skl.kad.Nr.5270/0013:421), skl. plotas 0,3904ha, detalusis planas.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-1184, 2012-07-11 ir detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-971, 2012-08-08. Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentus rengti 2012-10-03, Nr. DP-262, planavimo užduotis detaliojo planavimo dokumentui rengti. 
Sprendiniai planuojami vadovaujantis: Kauno rajono apylinkės teismo nutartimi 2011-12-05, Nr.2-2984-97/2011, Kauno apskrities teritorijos bendruoju planu (patvirtintu LR Vyriausybės 2009-06-03 nutarimu Nr.672 (Žin., 2009, Nr.81) ir Kauno r. sav. teritorijos bendruoju planu (patvirtintu Kauno r. sav. tarybos 2009-01-29 sprendimu Nr.TS-1). 
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Nevėžio g. 19, sklypo kadastrinis Nr.5270/0013:421, detalusis planas.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: Sklypo atidalijimas iš bendros dalinės nuosavybės, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano rengimo ir derinimo terminas (preliminarus) – 2012 IV – 2013 II ketvirtis.
Pasiūlymai ir pastabos. Gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo detalaus plano galima planavimo organizatorei: Inai Grikevičienei, tel. 8-673-17169 ir UAB „ZIP projektai“, adresu: Baltų pr. 36-5 II a., tel. 8-698-83651; 8-656-37651, el. paštas zipprojektai@gmail.com, darbo dienomis nuo 10 val. iki 17 val., visą derinimo ir tvirtinimo laikotarpį.
Planavimo organizatorė: Ina Grikevičienė, tel. 8-673-17169.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ZIP projektai“, adresas: Baltų pr. 36-5, II a., dir. Ina Paškūnienė, tel. 8-699-26651; PV. Jurgita Masaitienė, tel. 8-656-99651; PV. Žilvinas Paškūnas, tel. 8-698-83651.
Skelbimas spaudoje: Šeštadienio dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Laikinoji sostinė“ 2012-12-01.

2013-04-16
Rengiamas žemės sklypo, (kadastr. Nr. 5290/0001), esančio  Čekiškės g. šalia Vilkijos m. naujųjų kapinių iki regioninio kelio Kaunas – Klaipėda Nr.140, Vilkijos mst. Vilkijos sen., Kauno  r. sav., planas, prilyginamas detaliajam teritorijų planavimo dokmentui.
Planavimo tikslas. Žemės sklypas formuojamas plotui,būdui, pobūdžiui, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui nustatyti.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos Vilkijos seniūnija
Projekto rengėjas –VĮ Valstybės žemės fondas, Donelaičio g. 33, Kaunas, tel.8-37-223664
Išsamiau sužinoti apie  rengiamą sklypo planą, prilyginamo teritorijų planavimo dokumentui rengimą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus  dėl sprendinių galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose (Donelaičio g.33-411, Kaunas, tel. 223664, 861603981) nuo 2013-04-16 d.  10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2013-04-30 d. 9  val.  Vilkijos miesto seniūnijos patalpose.

2013-04-16
Informuojame apie parengto bendra tvarka sklypo, esančio Kauno raj. Zapyškio sen. Dievogalos k., kad. Nr.5293/0006:526, detaliojo plano viešą svarstymą. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 8 (aštuonių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – Tomas Bukelis. Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097. 
Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui. Projektas eksponuojamas UAB GEOMA LT patalpose Donelaičio g. Nr.45-7, Kaune bei Zapyškio sen. nuo 2013-05-07 (10 d.d.) Viešas susirinkimas vyks 2013-05-22 K.Donelaičio g. Nr. 45-7, Kaune 10 val. Teikti motyvuotus pasiūlymus galima iki susirinkimo pabaigos

2013-04-16
Informuojame, kad pradedamas rengti nuosavybės teise Juliui Gudui priklausančio žemės sklypo (Kauno r. sav., Užliedžių sen., Sausinės k., Sausinės g. 2, kad. Nr. 5203/0010:4 Babtų k.v.)  detalusis planas.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: sklypo naudojimo būdo, pobūdžio keitimas iš kitos (kitai specialiai paskirčiai) į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, sandėliavimo statinių statybos), komercinės paskirties objektų teritorijos (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo.  
Žemės sklypo detaliojo planavimo pagrindas: sutartis „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ 2012-12-05 reg. Nr. S-1432; Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ 2012 m. lapkričio 14 d. Nr. ĮS-1870 ir „Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti“ 2013 m. vasario 1 d. Nr. DP-35.
Detaliojo planavimo organizatorius: Julius Gudas (atstovaujamas Vidmanto Bagdanavičiaus gyv. adresu: Kęstučio 3A-10, 44320 Kaunas, tel. Nr. 8-686-56626), vadovaujantis sutartimi „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ 2012-12-05 reg. Nr. S-1432.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Savi architektai“, Laisvės al. 101A, 44291 Kaunas, tel.:8(612) 34012, faks.: 8(37)207531. Projekto vadovas Vidas Vaksmanas (atestato Nr. 6999).
Teritorijos detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka. Su detaliojo planavimo projektiniais sprendiniais galima susipažinti detaliojo planavimo rengėjo biure, esančiame adresu: Laisvės al. 101A, 44291 Kaunas. 
Pasiūlymai ir pageidavimai dėl vykdomo teritorijos detaliojo planavimo projektinių sprendinių teikiami raštu detaliojo planavimo rengėjui.
Visuomenė apie projektinių sprendinių viešąjį svarstymą bus informuojama vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymu.

2013-04-16
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą (kad. Nr. 5247/0010:167) esantį Kauno r. sav., Alšėnų sen., Bijūnų k. ž. Skl. Nr. 856-1
Planavimo tikslas – iš bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės sklypo atidalijimas, suformuojant šešis atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Violeta Mažeikienė, Raimundas Bartkevičius, Bronislovas Bartkevičius, Karolina Čibirkaitė, Juozas Keturakis, Laima Petkevičienė.
Projekto rengėjas: UAB "Geomatininkų grupė" susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013m.  balandžio mėn. 17 d. iki 2013 m. gegužės mėn. 3 d. UAB "Geomatininkų gupė" įmonės patalpose, adresu: Laisvės al. 101A Kaunas, darbo dienomis 8:00 - 17:00 val., tel.: 865507558.

2013-04-16
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pagirių k., sklypų kad. Nr. 5227/0003:482; :481. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-725. Planavimo tikslas sklypų sujungimas, pobūdžio keitimas iš komercinės paskirties objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglametų nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. I ketv. - 2013m. II ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatorius UAB “TEHOREAL” (įm. k. 3000035285, atstovaujama direktoriaus Danieliaus Merkino)
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-04-17 iki 2013-05-16 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9val. iki 16val. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-05-02 iki 2013-05-16 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-05-16, 13val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-04-15
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”,  rengiamas žemės sklypo, esančio Nakvišų g. 4, Patamulšėlio k., Rokų sen., Kauno r. sav.,  formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Planavimo tikslas – naudojamo kitos paskirties (naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo po gyvenamuoju namu (unikalus Nr. 4400-1226-1215) ir kitais namo priklausiniais suformavimas.
Planavimo organizatorius – Vaclovas Stankevičius, atstovaujamas įgalioto asmens Jūratės Stankevičiūtės.
Specialiojo plano rengėjas – UAB Geodezijos centras, Pašilaičių 17-38, Vilnius, Tel. 8 673 92494, el.paštas: info@geocentras.lt 
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-04-17 iki 2013-05-03 UAB Geodezijos centras patalpose adresu Pašilaičių 17-38, Vilnius.

2013-04-15
Informuojame apie rengiamą Kauno r.sav., Domeikavos sen., Voškonių k., detalųjį planą. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-966 (2012-06-06). Planavimo tikslas: apie 2,9 ha žemės sklypo suformavimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties (kita), būdo (atskirųjų želdynų teritorijos), pobūdžio (rekreacinės paskirties želdynų), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Teritorijoje numatoma įrengti parką, miesto ir miestelio sodą, skverą, žaliasias jungtis, kitus poilsiui skirtus želdynus. Planų rengimo terminas 2013m. II ketv.-2013m. III ketv.
Plano rengėja: UAB "GIRU", adresas: Lazdynėlių g. 12-14, Kaunas; tel.: 8600 66641
Planavimo organizatorius: Kauno r.sav. administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.:837 305584; el.p.: marius.torrau@krs.lt
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti bei susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatorei arba rengėjai aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Numatoma sprendinių vieša ekspozicija nuo 2013-05-02d. 10 darbo dienų. Numatomas viešas sprendinių aptarimas 2013-05-16d. nuo 15val. Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr.371, 201 kab.

2013-04-15
Informuojame, apie parengtą žemės sklypo, esančio, Tvarkiškių k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj.., kadastrinis nr. 5227/0002:0041 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.
Projektas rengiamas supaprastinta  visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo padalijimas į keturis žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Elena Leonarda Mikulėnienė, Lina Daugelienė, Gintautas Daugėla.
Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 868981377, su parengtu projektu galima susipažinti nuo balandžio 15 – balandžio 29 d., adresu: K. Donelaičio g. 78-10 Kaunas, darbo dienomis 9:00 - 17:00 val

2013-04-15
Vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr. 33-1190) informuojame apie parengtą valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis ruožo nuo 11,20 iki 15,90 km (Karmėlavos aplinkkelio) rekonstravimo (tiesimo) specialųjį planą. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno apskrityje, Kauno rajono savivaldybėje Karmėlavos ir Jonavos rajono savivaldybėje Užusalių seniūnijų teritorijos.
Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 (Žin., 2004, Nr. 130-4650) parengta valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis ruožo nuo 11,20 iki 15,90 km (Karmėlavos aplinkkelio) rekonstravimo (tiesimo) specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentai ir 2013 m. vasario 8 d. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-64 buvo priimtas sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Planavimo tikslas – suformuoti ir rezervuoti valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas?Zarasai?Daugpilis ruožui nuo 11,20 iki 15,90 km (Karmėlavos aplinkkeliui) rekonstruoti (tiesti) reikalingo žemės sklypo (kelio juostos) ribas, nustatyti visuomenės poreikiams paimti reikalingos žemės plotą (nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą).
Planavimo organizatorius – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Perspektyvinio planavimo skyrius (J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9688, faksas (8 5) 232 9609, adresas internete: http://www.lakd.lt, el. p. aina.jonuskyte@lakd.lt).
Specialiojo plano rengėjas – UAB „Kelprojektas“ Kelių skyrius (I. Kanto g. 25, LT- 44296 Kaunas, projekto vadovas Vidas Antanavičius, tel. (8 37) 205 520, mob. tel. (8 687) 86 342, faksas (8 37) 223 189, adresas internete: http://www.kelprojektas.lt, el. p. vidas.antanavicius@)kelprojektas.lt).
Vieša specialiojo plano sprendinių ekspozicija nuo 2013 m. balandžio 29 d. iki 2013 m. gegužės 31 d. vyks:
–Kauno rajono savivaldybėje (II aukšte), Savanorių pr. 371, Kaune;
–Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos seniūnijoje, Vilniaus g. 65a, Karmėlavoje;
–Jonavos rajono savivaldybėje, Žeimių g. 13, Jonavoje;
–Jonavos rajono savivaldybės Užusalių seniūnijoje, Taikos g. 30, Užusaliuose.
Viešas susirinkimas vyks 2013 m. birželio 3 d. 16 val. Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos seniūnijos salėje, esančioje Vilniaus g. 65a, Karmėlavoje.
Taip pat susipažinti su parengto specialiojo plano sprendiniais nuo 2013 m balandžio 29 d. iki 2013 m. gegužės 31 d. galima UAB „Kelprojektas“ (I. Kanto 25, Kaune, 403 kabinete) ir Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (Perspektyvinio planavimo skyriuje, Basanavičiaus g. 36/2, Vilniuje, 206 kabinete). 
Pasiūlymus dėl parengto specialiojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui anksčiau nurodytais adresais.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui (L. Sapiegos g. 12/ K. Donelaičio g. 93, LT- 44251 Kaunas) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-04-15
Informuojame, kad yra parengtas sklypo( kadastrinis Nr.5250/0009:343), esančio Miriniškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Egidijus Staniulis, gyv. Sūrės g.54, Kaunas, Kauno m. sav. Tel. (8*699)99976.
Planavimo tikslas:  sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Susipažinti su projektu galima Ringaudų  sen. patalpose nuo 2013-03-15 d. 10 darbo dienų.
Viešas susirinkimas vyks 2013-04-15  10 val. seniūnijoje. Visi suinteresuoti asmenys gali teikti motyvuotus pasiūlymus raštu, o iki susirinkimo pabaigos – telefonu  8-699-99976.
Detaliojo plano rengėjas: K. Kuzminskas, tel. (8*686) 34925.

2013-04-12
Informuojame apie bendrąja tvarka baigtą rengti žemės sklypo, esančio Kauno r., Karmėlavos sen., Ramučių k., Centrinė g. 42, (kad. Nr. 5233/0011:1274), detalųjį planą. 
Detaliojo plano tikslas – esamo sklypo (0,1668 ha) padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Viešas svarstymas vyks 2013-05-15d. 11:00val. adresu Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno r., Karmėlavos seniūnija. Ten pat galima susipažinti su sprendiniais nuo 2013-04-30d. iki 2013-05-15d. 
Planavimo terminas: 2013m. IV ketvirtis.
Planavimo organizatorius – Robertas Basiulis, Centrinė g. 42, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r., Tel. 868050804. 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Žemės matavimai“, projekto vadovas A. Lukšys. 
Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas, Tel.867577777.

2013-04-12
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo Nr. 351 (skl. kad. Nr. 5220/0001:351), Kauno raj. sav., Ežerėlio sen., Ežerėlio m., Kauno g. 27 detalųjį planą
Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.
Detaliojo plano viešojo svarstymo laikas: 2013 m. gegužės 17 diena, 14-15 h. Prieš viešąjį svarstymą nuo 2013 m. balandžio 15 dienos iki 2013 m. gegužės 17 dienos bus surengta vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija. Numatoma ekspozicijos ir viešojo svarstymo vieta – VšĮ „Ežerėlio slaugos namai“ administracinis korpusas, esantis Kauno g. 27 , Ežerėlio m., Ežerėlio sen., Kauno r.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Cedra“. Gauti informaciją apie detaliuosius planus, susipažinti su rengiama dokumentacija galima šiuo adresu: L. Zamenhofo g.5, LT-44287, Kaunas, tel. (8~37) 320 350, tel./ faks. 422 004, el. p. ilona@cedra.lt
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius
Planavimo finansuotojas - viešoji įstaiga „Ežerėlio slaugos namai“, atstovaujama direktorės Irenos Tamulevičienės, 
Kauno raj. sav., Ežerėlio sen., Ežerėlio m., Kauno g. 27
Pasiūlymus galima teikti raštu planavimo rengėjams nurodytu adresu.

2013-04-12
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu“ Nr. 1124 (aktuali redakcija) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ Nr. 1079 (aktuali redakcija), informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo susisiekimo komunikacijoms kelio Nr. 139 Kauno HE – Garliava (ruože nuo 9,826 – 10,308 km.) eksploatacijai planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas laisvoje valstybinėje žemėje. 
Žemės sklypo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. ĮS–536 „Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui“ ir Kauno rajono savivaldybės administracijos urbanistikos skyriaus 2013 m. balandžio 5 d. Nr. PUS–1231, planuojamos teritorijos žemės sklypo plano rengimo reikalavimais. 
Planavimo organizatorius – Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius – VĮ „Kauno regiono keliai“ įmonės kodas 232112130, I.Kanto g. 23, LT-44296 Kaunas, tel.: (8 37) 202340, faksas: (8 37) 322469, El. paštas info@krk.lt; 
Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos 88A (verslo centras „1000“ 7a.), Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, specialistė Jurgita Romanovič, www.geometra.lt.

2013-04-12
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu“ Nr. 1124 (aktuali redakcija) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ Nr. 1079 (aktuali redakcija), informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo susisiekimo komunikacijoms kelio Nr. 139 Kauno HE – Garliava (ruože nuo 10,366 – 10,648 km.) eksploatacijai planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas laisvoje valstybinėje žemėje. 
Žemės sklypo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. ĮS–537 „Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui“ ir Kauno rajono savivaldybės administracijos urbanistikos skyriaus 2013 m. balandžio 5 d. Nr. PUS–1232, planuojamos teritorijos žemės sklypo plano rengimo reikalavimais. 
Planavimo organizatorius – Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius – VĮ „Kauno regiono keliai“ įmonės kodas 232112130, I.Kanto g. 23, LT-44296 Kaunas, tel.: (8 37) 202340, faksas: (8 37) 322469, El. paštas info@krk.lt; 
Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos 88A (verslo centras „1000“ 7a.), Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, specialistė Jurgita Romanovič, www.geometra.lt.

2013-04-12
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas, adresas Kauno r. sav., Babtų sen., Vosiškių k., Vosiškių g. 17.
Planavimo tikslas: Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nuosavybės teise turimų žemės sklypų sujungimas bei padalijimas, atskiriant namų valdą ir suformuojant du žemės sklypus. 
Planavimo organizatoriai: Gražina Benetienė, Rimantas Benetis.
Projekto rengėjas - UAB "Žemės sklypas", Žalgirio g. 19, Raudondvaris, Kauno raj. Tel.8 672 42340 
Išsamiau sužinoti apie rengiamą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite UAB "Žemės sklypas" patalpose (Žalgirio g. 19, Raudondvaris, Kauno raj. Tel.8 672 42340 ) nuo 2013-04-12 d. 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2013-04-26 d. 9.00 val. UAB "Žemės sklypas" įmonės patalpose.

2013-04-12
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr.5273/0018: ), esančio Ąžuolo g. 6, Vaišvydavos k., Samylų sen., Kauno r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: Naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo po esamu, nuosavybės teise turimu, pastatu (gyvenamasis namas, unikalus Nr. 4400-2025-4504) suformavimas.
Planavimo organizatorius: Valentinas Gasparas Cirtautas. 
Projekto rengėjas - UAB "Žemės sklypas", Žalgirio g. 19, Raudondvaris, Kauno raj. Tel.8 672 42340 
Išsamiau sužinoti apie rengiamą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite UAB "Žemės sklypas" patalpose (Žalgirio g. 19, Raudondvaris, Kauno raj. Tel.8 672 42340 ) nuo 2013-03-06 d. 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2013-03-25 d. 9.00 val. UAB "Žemės sklypas" įmonės patalpose.

2013-04-12
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Šiulių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav., kadastrinis Nr. 5293/0001:476 Zapyškio k.v., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas - ūkininko sodybos vietos parinkimas. 
Planavimo organizatorius: Darius Staškus ir Raimonda Staškuvienė.
Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”. 
Susipažinti su projekto sprendinias ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2013 m. balandžio 12 d. iki balandžio 26d. UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas, 
tel.: 8 37 267156, mob. 8 687 87314. el. p. geodezininkai@gmail.com

2013-04-12
Informuojame, kad rengiamas 1.6358 ha žemės sklypo, esančio Apynėlio g., Dievogalos k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Planavimo tikslas: Naujo žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypo suformavimas tarp privačių sodo žemės sklypų.
Planavimo organizatoriai: SB “Apynėlis”.
Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”. 
Susipažinti su projekto sprendinias ir pateikti pasiūlymus galima iki 2013 m. balandžio 23 d. UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas, tel.: 8 37 267156, mob. 8 687 87314 el. p. geodezininkai@gmail.com

2013-04-12
Informuojame apie rengiamą Kauno r. sav., Ringaudų sen., Gaižėnėlių k., Šakių pl. 72 g., sklypo kadastrinis Nr. 5250/0001:0014 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – padalinti bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomą kitos paskirties žemės sklypą, kadastrinis Nr. 5250/0001:0014 suformuojant du atskirus žemės sklypus prie gyvenamųjų namų.Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Projekto organizatorius – Jurijus Gliaudelis S. ir R. Samulevičių 3-45, Kaunas; Martynas Gliaudelis Gaižėnėlių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav; Veronika Gliaudelytė Gaižėnėlių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav; Galina Zaiceva S. Žukausko 16-12, Kaunas; Vaclovas Gliaudelis Gaižėnėlių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav; Liudmila Černovataikos 177-19, Vilnius.Projekto rengėjas – UAB „Geometra", Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas, tel. 8-37-311733, faks. 8-37-311733, www.geometra.lt, projekto vadovė Diana Mocevičienė, specialistė Raminta Petrauskaitė, tel. 8-37-311733, el. p. raminta.petrauskaite@geometra.lt.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-04-23 iki 2013-05-06 UAB „Geometra“ patalpose, Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti planavimo organizatoriui ar plano rengėjui iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos datos.

2013-04-12
Informuojame apie parengtą 0,25ha sklypo (kadastrinis Nr.5240/0011:54)Kauno r.sav. Lapių sen. Lapių mstl. Dvaro g.4 (buvusi Upelio g.39)detalųjį planą.
Planavimo tikslas - nekeičiant žemės naudojimo paskirties (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos)padalinti į 3 sklypus.
Planavimo organizatoriai Rima Terechova, Valerij Terechov.Tel. 8 620 47723.
Detaliojo plano rengėjas A.Simonavičienės projektavimo biuras.
Telefonai 203777, 8 689 27214.
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti Lapių seniūnijos patalpose nuo 2013-04-15 iki viešo svarstymo su visuomene, kuris įvyks 2013-04-26 10val.
Pasiūlymus ir pageidavimus galima pareikšti nurodytais telefonais arba raštu viešo svarstymo metu.

2013-04-11
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r.. sav. Domeikavos sen. Šakių k., kadastrinis Nr. 5217/0014:429 detalųjį planą.
Planavimo tikslai: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą  (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), ir padalijimas į iki 20 (dvidešimties) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius: Antanas Andriuškevičius ( tel.: +370655 25667), Eurika Poskaitė, Vanda Skučienė.
Detaliojo plano rengėjas: UAB “P.A.R.Y.Ž.I.U.S.”, Tilto g. 35/4, LT-01101 Vilnius,
Projekto vadovas, architektas Dalius Dainys, tel. +37069917511, e-paštas: paryzius@paryzius.lt.
Planavimo terminas: 2013-2014 m.
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-04-10
Informuojame apie rengiamą Kauno r. sav., Domeikavos  sen., Smiltynų I k., Ūkininkų  g. 1, sklypo kadastrinis Nr. 5217/0013:1003 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – esamo žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5217/0013:1003m. Sklypo padalijimas į  4 ( keturis) sklypus, 1 ( vieno) atidalyto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas žemės ūkio į kitą(gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 3 (trijų) sklypų paliekant žemės ūkio paskirties. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Projekto organizatorius –Vytas Jagelavičius, gyv. Kauno g. 36, Kaunas.
Projekto rengėjas – UAB „Geometra", Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas, tel. 8-37-312352, faks. 8-37-311733, www.geometra.lt, projekto vadovė Zita Skrockienė, specialistė Eglė Urbanavičiūtė, tel. 8-657-71447, el. p. egle.urbanaviciute@geometra.lt.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-04-23 iki 2013-05-06 UAB „Geometra“ patalpose, Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti planavimo organizatoriui ar plano rengėjui iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos datos.

2013-04-10
Informuojame,kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-05-31d. įsakymu Nr.3D-542/D1-513 patvirtintomis žemės sklypų formavimo ir įgyvendinimo taisyklėmis,rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Pertvarkomos teritorijos vieta – Šlienavos kadastro vietovė SB“Šaltinis“ sklypo kadastrinis Nr. 5280/0020:86 ir 5280/0020:97, Kauno r. sav. Samylų sen. Laumėnų k.
Planavimo tikslas- Įsiterpusių valstybinės žemės sklypų prijungimas prie esamų sklypų kadastrinis Nr. 5280/0020:86 ir 5280/0020:97.
Planuojamos teritorijos adresas - Kauno r. sav. Samylų sen. Laumėnų k. S/B Šaltinis“ Girionių g. 10 ir Kriaušių g. 5
Projekto organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Projekto iniciatorius – Zenonas Mačanas ir Daiva Jadvyga Aravičienė.
Projekto rengėjas.P.Kapočiaus individuali įmonė.
Susipažinti su projekto sprendiniais bei pateikti pasiūlymus projekto rengėjui arba planavimo organizatoriams galima nuo š.m. balandžio 15d iki balandžio 30d. adresu Rietavo g.1-4 Kaunas, P.Kapočiaus individualios įmonės patalpose iš anksto suderintu laiku, tel.8-612-82946, el.p. pkapocius@gmail.com. Viešas projekto svarstymas vyks 2013-04-30d..13val, adresu Rietavo g.1-4 Kaunas.

2013-04-10
Informuojame, kad yra parengtas sklypo( kadastrinis Nr.5260/0008:858), esančio Budrių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Irena Jankuvienė, gyv. Šilo g. 26, Mastaičių k. Alšėnų sen. Kauno r.sav.. Tel. (8*618)76954.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 14 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Susipažinti su projektu galima Garliavos apyl. seniūnijos patalpose nuo 2013- 04-03 d. 10 darbo dienų.
Viešas susirinkimas vyks 2013- 05-02 d. 10 val. seniūnijoje. Visi suinteresuoti asmenys gali teikti motyvuotus pasiūlymus raštu, o iki susirinkimo pabaigos – telefonu 8-618-76954.
Detaliojo plano rengėjas: K. Kuzminskas, tel. (8*686) 34925.

2013-04-10
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedama rengti žemės sklypo Kauno r. Sav., Domeikavos sen., Varluvos k., sklypo (kad. Nr. 5217/0008:385) detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 5 (penkių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano organizatorius: Algimantas Pocinkus ir Danutė Pocinkienė. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013m. (IV ketv.).
Apie parengto projekto konsultavimosi su visuomenę etapą, projekto eksponavimo ir viešojo svarstymo vietą ir laiką bus pranešta vėliau.

2013-04-10
Informuojame visuomenę apie rengiamą žemės sklypo esančio Mechanizatorių g. 12, Čekiškės mstl., Čekiškės sen., sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Planavimo tikslas: naudojamo kitos paskirties (naudojimo būdas – gyvenamosios teprijos) valstybinės žemės sklypo po gyvenamuoju namu ir kitais priklausiniais suformavimas.
Planavimo organizatorius: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius, iniciatorius – Kristina Pažemeckienė. 
Projekto rengėjas: Giedrė Ona Kiškienė, G. O. Kiškienės įm., Lauko g.15, Karmėlava, Kauno r. sav., tel.: 8 616 87456, el. p.: matavimai@info.lt. 
Susipažinti su projektu, teikti pasiūlymus galima iki 2013 m. balandžio 26 d. planavimo iniciatoriui bei projekto rengėjui G. O. Kiškienės įmonės patalpose arba pateiktais telefonais. 
Viešas projekto svarstymas su visuomene vyks 2013 m. balandžio 27 d. 12 val. adresu: Mechanizatorių g. 12, Čekiškės mstl., Čekiškės sen., Kauno r. sav. (pertvarkomo sklypo teritorijoje).

2013-04-10
Informuojame, kad pakartotinai skelbiamas žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/0009:142), esančio Dainavos g. 42, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r.sav., detalusis planas, kurio tikslas – apie 0,0600 ha įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prisijungimas ir padalijimas į 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, dėl detaliojo plano organizatoriaus pasikeitimo.
Detaliojo plano viešasis svarstymas – 2013-05-06, 16 val., Kauno r.sav. patalpose.
Detaliojo plano organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai architektei S.D.Grušauskienei (8*620) 8 34 72.
Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Kauno r.sav. patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo.

2013-04-10
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., teritorijos iki privačių žemės sklypų (kadastrinis Nr.5233/0006:244 ir Nr.5233/0006:194) sklypo detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: Kauno raj. sav. administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 8-37 305584.
Planavimo tikslas: žemės sklypo suformavimas gatvei įrengti iki privačių žemės sklypų (kadastrinis Nr.5233/0006:244 ir Nr.5233/0006:194), pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas 
Detaliojo plano rengimo terminas 2012m.IV-2013 I ketv. Teritorijoje numatoma tiesti gatvę, įrengi inžineriniais komunikacijas. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-2078.
Plano rengėjas: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas: Maironio g. 48-3, Kaunas tel.:8-615 56244, el.p.: s.urbelis@gmail.com)
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriams arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-04-24d. Kauno r. Karmėlavos sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-05-10d. nuo 16.00 val. Karmėlavos seniūnijos patalpose. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-04-10
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo, esančio Kauno r. Sav., Ringaudų sen. Pyplių k., sklypo kadastrinis Nr. 5250/0016:616, detalųjį planą. 
Detaliojo plano tikslas –žemės sklypo padalijimas į du sklypus, pagrindinės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą ( gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sklypo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo terminas: 2013m. IV ketvirtis. 
Planavimo organizatorius – Dalė Surblienė, tel.: 8 673 04739.
Detaliojo plano rengėjas – N. Radišauskui, veikiantis pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą. Nr. 098324. Adresas korespondencijai: Perkūno al. 14-7, Kaunas, tel. 8 63187615, el. paštas nerijusarch@gmail.com. 
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-04-10
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo, esančio Kauno r. Sav., Ringaudų sen. Pyplių k., sklypo kadastrinis Nr. 5250/ 0016:612, detalųjį planą. 
Detaliojo plano tikslas- žemės Sklypo padalijimas į iki 11 ( vienuolikos) sklypų, 9 ( devynių) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas žemės ūkio į kitą(gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 1 (vieno) į kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos/ susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), 1 (vieną) sklypą paliekant žemės ūkio paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo terminas: 2013m. IV ketvirtis. 
Planavimo organizatorius – Dalė Surblienė Rasytės g. 18-62, Kaunas. Tel 867304739.
Detaliojo plano rengėjas – N. Radišauskui, veikiantis pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą. Nr. 098324. Adresas korespondencijai: Perkūno al. 14-7, Kaunas, tel. 8 63187615, el. paštas nerijusarch@gmail.com. 
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-04-08
Informuojame: Pasikeitus detalaus plano sprendiniams pakartotinai informuojame, parengtas bendrąją tvarka žemės sklypo Kauno raj., Alšėnų sen., Jonučių k., Rasos g.14 detalusis planas 
Planavimo tikslas: Kauno raj., sav., administracijos direktoriaus 2003-11-27 įsak. Nr.Įs-1188 patvirtinto Kauno raj., sav., Alšėnų sen., Jonučių km. žemės sklypų (kad. Nr. 5247/0012:1 ir 5247/0012:3) detaliojo plano dalies keitimas žemės sklype (kad. Nr.5247/0012:438) , padalijant šį sklypą į 2 sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Planavimo organizatorė: Audronė Svetlauskaitė.
Detalusis planas eksponuojamas - Alšėnų seniūnijoje ir plano rengėjo patalpose. Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2013 m. gegužės 6d. 12 val. plano rengėjo UAB „ NT Architeka“ patalpose I.Kanto g. 18-306, Kaune.
Pasiūlymus ir pretenzijas reikšti detaliojo plano rengėjui – UAB ,,NT Architeka,, , projektų vadovas M.Norkus tel. 8-601 93733, el.paštas : ntarchiteka@gmail.com .

2013-04-08
Informuoje, kad vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir jo pakeitimais (Žin., 1995, Nr. 107-2391; Žin., 2004, Nr. 21-617), Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (2007-03-14 LR Vyriausybės nutarimas Nr.247), skelbiama apie Kauno r. sav. Batniavos sen. Kvesų k. sklypų, kadastriniai Nr. 5207/0003:775, Nr. 5207/0003:774 detaliojo plano rengimo pradžią.
Planavimo tikslai: sklypų padalijimas į 3 sklypus ir 2 sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (naudingųjų iškasenų teritorijas/naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų)), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo terminai: Pradžia – 2013 m. I ketv., pabaiga – 2013 m. IV ketv.
Detalusis planas svarstomas su visuomene, derinamas, tikrinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka. Apie sekančius detaliojo plano rengimo etapus bus informuojama norminių aktų nustatytais terminais.
Detalaus plano organizatorius: Mindaugas Mažeika, Užpjaunių kaimas, Sintautų seniūnija, Šakių rajono savivaldybė, LT-71331, tel. 868259385.
Detalaus plano rengėjas: UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, LT-08402, tel. 8-5-2318178, faks. 8-5-2784455, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749, leidimo užsiimti žemės gelmių (geologiniu) tyrimu Nr. 82. 
Projekto vadovė: vyresn. inžinierė dr. T. Kuzavinienė, kvalifikacijos atestato Nr. 24006, tel. 8-687-27526, e-paštas tatjana.kuzaviniene@gmail.com
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami visą detaliojo plano rengimo procedūros laikotarpį, bet ne ilgiau, nei iki viešo susirinkimo pabaigos. Kontaktinis asmuo – M.Kuzavinis, tel. 8-687-27526, e-paštas modestas.kuzavinis@gmail.com arba gjmagma@gmail.com.

2013-04-08
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Beržų g. 72A, sklypo kad. Nr. 5233/0009:756. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-143 (2013-01-30). 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos),, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglametų nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. II ketv. - 2013m. III ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatorius Zita Apanavičienė ir Pranas Apanavičius, gyv. Kauno g. 77, Ramučiai, Kauno r., tel. 861429401
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-04-10 iki 2013-05-10 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9val. iki 16val. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-04-24 iki 2013-05-10 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. 
Viešas susirinkimas numatomas 2013-05-10, 12val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-04-08
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypai registro Nr. 44/1412597, Nr. 44/1412673 ir Nr. 44/1412674“ detalusis planas.
PLANAVIMO PAGRINDAS: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 25 d. įsakymas „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ Nr. ĮS-121 ir 2013 m. sausio 31 d. sutartis „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ Nr S-150.
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: VŠĮ Aleksandro Stulginskio universitetas, Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r. sav., LT–53361, tel. (8 37) 75 23 00, faks. (8 37) 39 75 00, el.p. asu@asu.lt, www.asu.lt. Informaciją teikia VŠĮ Aleksandro Stulginskio universiteto Techninės tarnybos vyresnysis inžinierius Giedrius Baigys, tel. (8 37) 75 23 99, el. paštas giedrius.baigys@asu.lt.
PLANO RENGĖJAS: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT–03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 8433, faks. (8 5) 278 4789, el.p. urbanistai@taemgroup.lt, www.taemgroup.lt. Informaciją teikia projekto vadovė Eleonora Grablevskienė, tel. (8 5) 278 8433, el.p. e.grablevskiene@taemgroup.lt.
PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: Žemės sklypo kad. Nr. 5250/0008:1132 padalijimas į 3 sklypus, ir 1 atidalinto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (visuomeninės paskirties teritorijos/mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos),(inžinerinės infrastruktūros teritorijos); Žemės sklypo kad. Nr. 5250/0008:1137 padalijimas į 2 sklypus, ir atidalinto sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis keičiama į kitą (visuomeninės paskirties teritorijos/mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos); Žemės sklypo kad. Nr. 5250/0008:1138 padalijimas į 7 sklypus, ir 4 atidalintų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (visuomeninės paskirties teritorijos/mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos), 1 sklypo į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/ pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos), 1 sklypo į kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos/susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos) teritorijos tvarkymas ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
PLANUOJAMA TERITORIJA: žemės sklypai: kad. Nr. 5250/0008:1138 plotas – 10,4531 ha, kad. Nr. 5250/0008:1132 plotas – 95,8792 ha, kad. Nr. 5250/0008:1137 plotas – 30,0673 ha.
PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA: 
Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo ir baigiamasis.
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2012 m. III ketv., pabaiga – 2013 m. III ketv.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas bendra tvarka.
Susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu bus galima nuo 2013 m. balandžio 29 d. pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Vieša detaliojo plano ekspozija vyks VŠĮ Aleksandro Stulginskio universiteto patalpose (Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r. sav.) nuo 2013 m. gegužės 14 d. iki 2013 m. gegužės 28 d. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir detaliojo plano sprendiniams aptarti įvyks 2013 m. gegužės 28 d. 10.00 val. VŠĮ Aleksandro Stulginskio universiteto 201 auditorijoje (Studentų g. 15, Akademijos mstl., Kauno r. sav.).
Pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos.

2013-04-08
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-02-18 sprendimu Nr. TS-69 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Tabariškių k., sklypo (kad. Nr. 5250/0009:503) detaliojo plano dalies keitimą žemės sklype (kad. nr. 5250/0009:38). 
Planavimo tikslas – detaliojo plano keitimas sklype (kad. nr. 5250/0009:38), keičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą.
Detaliojo plano organizatoriai T. Černiauskas, E. Černiauskė, tel. (8 698) 0 34 32. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatoriams ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. (8 675) 4 75 96, info@ateivis.lt. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2013-04-05
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 293/0005:812), adresu Kluoniškių k., Zpyškio sen. Kauno r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorė: Vaida Barisevičiūtė, gyv. Kluoniškių k, Zapyškio sen., Kauno raj., tel. Nr. 8 656 47401 .
Projekto rengėja: UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas. Projekto vadovė - Bangutė Zinkienė, tel. Nr. 8-679-42380.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių (raštu) galima nuo 2013 m. balandžio 05 d. iki balandžio 19 d. planavimo organizatoriams arba projekto rengėjai Bangutei Zinkienei adresu Vytauto pr. 43A, Kaunas. Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti tel. 8-679-42380.

2013-04-05
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5201/0012:17), Kuro k., Zpyškio sen. Kauno r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.
Planavimo organizatoriai: Živilė Čekanauskienė ir Donatas Čekanauskas, gyv. P. Lukšio g. 16-27, Kaunas, tel. 8 600 08555.
Projekto rengėja: UAB „Renaida Geo“, Radvilų dvaro 6, Kaunas, tel. 8-614-76613, projekto vadovė Bangutė Zinkienė, el. p. bangazin@gmail.com.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir sprendinių poveikio vertininmo ataskaita bei teikti pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių (raštu) galima nuo 2013 m. balandžio 5 d. iki balandžio 19 d. planavimo organizatoriams arba projekto rengėjai UAB „RenaidaGeo“, adresu Radvilų dvaro 6, Kaunas. Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti tel. 8-614-76613.

2013-04-05
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 149-5420; 2007, Nr. 63-2430; Nr. 131-5327; 2009 Nr. 50-2020; 2012 Nr. 78-4080), rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0012:236, adresu Šniūrų kaimas, Alšėnų seniūnija, Kauno rajonas formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 1996, Nr. 90-2099).
Planavimo tikslai ir uždaviniai – Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nuosavybės teise turimo žemės sklypo padalijimas atidalijant žemės ūkio naudmenas, suformuojant miškų ūkio paskirties ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Žemės sklypo savininkas Pranas Verksnys, pagal Prienų r. 1-jo notaro biuro įgaliojimą, notarinio registro Nr. 967, projekto organizatorių Praną Verksnį atstovauja Rima Grambienė, gyvenanti Šniūrų k., Kauno r.
Projekto rengėjas: UAB ”Žemetra”
Su rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais susipažinti galima nuo 2013 m. balandžio 8 d. iki 2013 m. balandžio 19 d. projekto rengėjos UAB ”Žemetra” patalpose, adresu: Savanorių prospektas 221-309, Kaunas, tel./faks. 8 37 211810, mob. tel. 8 656 35762, el. p. zemetra@gmail.com 
Pasiūlymus ir pastabas dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2013 m. balandžio 19 d. projekto organizatoriaus Prano Verksnio įgaliotai atstovei Rimai Grambienei, arba projekto rengėjai UAB „Žemetra“, aukščiau nurodytais adresais.

2013-04-05
Informuojame,kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-05-31d. įsakymu Nr.3D-542/D1-513 patvirtintomis žemės sklypų formavimo ir įgyvendinimo taisyklėmis,parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas-Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo padalijimas į keturis sklypus,
Planuojamos teritorijos adresas.Kauno r.,Karmėlavos sen. Sergeičikų I kaimas
Planavimo organizatoriai: Klemensas Šileika, Pempienė, Nijolė Savickienė
Projekto rengėjas.G. Balevičiaus individuali įmonė.
Susipažinti su projekto sprendiniais bei pateikti pasiūlymus,projekto rengėjui arba planavimo organizatoriiams galima nuo 2013-04-05 d. Iki 2013-04-26 G.Balevičiaus idividualios įm. patalpose, Butrimonių g.5-101, Kaunas, tel.8-687-19287 el.p.gbalevicius@gmail.com Viešas projekto svarstymas vyks 2013-04-26d..13val, G.Balevičiaus individualios įmonės patalpose, Butrimonių g.5,Kaunas.

2013-04-05
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., teritorijos iki privačių žemės sklypų (kadastrinis Nr.5233/0006:244 ir Nr.5233/0006:194) sklypo detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: Kauno raj. sav. administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 8-37 305584.
Planavimo tikslas: žemės sklypo suformavimas gatvei įrengti iki privačių žemės sklypų (kadastrinis Nr.5233/0006:244 ir Nr.5233/0006:194), pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas Detaliojo plano rengimo terminas 2012m.IV-2013 I ketv. Teritorijoje numatoma tiesti gatvę, įrengi inžineriniais komunikacijas. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-2078.
Plano rengėjas: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas tel.:8-615 56244, el.p.: s.urbelis@gmail.com)
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriams arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-04-22d. Kauno r. Karmėlavos sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-05-08d. nuo 16.00 val. Karmėlavos seniūnijos patalpose. Dalyvavimas neprivalomas. 

2013-04-04
Informuojame, apie bendrąja tvarka pradedamą rengti, žemės sklypo Kauno raj. sav., Lapių sen., Masteikių k., Palmos g. 10, (kadastrinis Nr. 5240/0009:346) detalųjį planą.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į du sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – Irena Stankevičienė, Viktoras Stankevičius, Aleksandras Stankevičius, Valentina Stankevičienė (atstovaujami Ingridos Stankevičienės), tel. 8 616 43570.
Rengėjas – UAB „Struktūrinė erdvė“. Susipažinti su rengiamu projektu ir teikti pasiūlymus galima Statybininkų g. 7A, Kaune. Kreiptis tel. 837 719272, 8 603 42816 (el. p. strukturine.erdve@gmail.com).
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-04-04
Informuojame, kad supaprastinta tvarka yra parengtas žemės sklypo Nr. 123-1, Mitkūnų k., Ringaudų sen., Kauno raj., sklypo kadastrinis adresas: 5250/0011:191, formavimo ir pertvarkymo projektas, kuris nuosavybės teise priklauso Sigitui Stepanauskui.
Su projektu galima susipažinti ir pastabas raštu pareišti nuo 2013-04-08 iki 2013-04-19 UAB „Žemėtvarkos darbai“ patalpose adresu: Savanorių pr.363-213, 49425 Kaunas. Tel. 332409, 865229079.
Sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas UAB“Žemėtvarkos darbai“.

2013-04-04
Informuojame,kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-05-31d. įsakymu Nr.3D-542/D1-513 patvirtintomis žemės sklypų formavimo ir įgyvendinimo taisyklėmis,parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas-Nekilnojamojo turto registre įregistruotų keturių žemės sklypų sujungimas 
suformuojant du žemės sklypus
Planuojamos teritorijos adresas. Kauno r. Salių k. Varnėnų g..108,108A,103,103A SB“Žemėtvarkininkas“
Planavimo organizatoriai: Janina Matilda Grubliauskienė- įgaliotas Valdas Grubliauskas tel.8- 610-14686
Projekto rengėjas.G. Balevičiaus individuali įmonė.
Susipažinti su projekto sprendiniais bei pateikti pasiūlymu projekto rengėjui arba planavimo organizatoriui galima nuo 2013-04-05 d. iki 2013-04-24 G.Balevičiaus idividualios įm.patalpose, Butrimonių g.5-101, Kaunas, tel.8-687-19287 el.p.gbalevicius@gmail.com
Viešas projekto svarstymas vyks 2013-04-24d..13val, G.Balevičiaus individ.įmonės patalpose, Butrimonių g.5-101,Kaunas.

2013-04-04
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo, esančio Kauno r., Karmėlavos sen., Ramučių k., Centrinė g. 42, (kad. Nr. 5233/0011:1274), detalųjį planą. 
Detaliojo plano tikslas – esamo sklypo (0,1668 ha) padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo terminas: 2013m. IV ketvirtis. 
Planavimo organizatorius – Robertas Basiulis, Centrinė g. 42, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r., Tel. 868050804. 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Žemės matavimai“, projekto vadovas A. Lukšys. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas, Tel.867577777. 
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-04-04
Informuojame apie Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., žemės sklypo (kad. Nr. 5250/0010:320) detalusis planas. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 40 (keturiasdešimties) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Viešas susirinkimas vyks 2013m. gegužės 28d. 10 val. Tunelio g. 16, Kaune. 
Detaliojo plano organizatoriai S. Naujokienė, Dž. Katilauskas, V. Makūnas, tel. (8 687) 23753.
Viešas susirinkimas vyks 2013m. gegužės 28d. 11val. Tunelio g. 16, Kaune.
Detaliojo plano organizatorė J. V. Guogienė, tel. (8 650) 76510.
Detalieji planai rengiami, derinami ir viešai svarstomi bendrąja tvarka. Projektų rengimo terminas- 2013m. II-III ketvirtis. 
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliųjų planų sprendinių galima nuo 2013m. balandžio 24d. iki 2013 m. gegužės 27d. Tunelio g. 16, Kaune. 
Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Ringaudų seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriams teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt.

2013-04-04
Informuojame apie Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., žemės sklypo (kad. Nr. 5250/0016:571) detalusis planas. Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 3 (trijų) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Viešas susirinkimas vyks 2013m. gegužės 28d. 11val. Tunelio g. 16, Kaune. 
Detaliojo plano organizatorė J. V. Guogienė, tel. (8 650) 76510.
Viešas susirinkimas vyks 2013m. gegužės 28d. 11val. Tunelio g. 16, Kaune. 
Detaliojo plano organizatorė J. V. Guogienė, tel. (8 650) 76510.
Detalieji planai rengiami, derinami ir viešai svarstomi bendrąja tvarka. 
Projektų rengimo terminas- 2013m. II-III ketvirtis. 
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliųjų planų sprendinių galima nuo 2013m. balandžio 24d. iki 2013 m. gegužės 27d. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Ringaudų seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriams teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt.

2013-04-04
Informuojame apie Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., žemės sklypo (kad. Nr. 5250/0016:572) detalusis planas. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 15 (penkiolikos) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.
Viešas susirinkimas vyks 2013m. gegužės 28d. 11val. Tunelio g. 16, Kaune. 
Detaliojo plano organizatorė J. V. Guogienė, tel. (8 650) 76510.
Detalieji planai rengiami, derinami ir viešai svarstomi bendrąja tvarka. 
Projektų rengimo terminas- 2013m. II-III ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliųjų planų sprendinių galima nuo 2013m. balandžio 24d. iki 2013 m. gegužės 27d. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Ringaudų seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriams teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt.

2013-04-03
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0005:219), esančio Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ražiškių k., Žemynos g. 23 detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į iki 6 sklypų, iki 4 atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), likusius paliekant žemės ūkio paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Jonas Tamaševičius. 
Projektas bus eksponuojamas Garliavos apyl. seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2012-04-30 14 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. 
Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui Rokui Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2013-04-03
Informuojame, kad yra parengtas Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Seniavos k., sklypo (kadastrinis Nr.5260/0001:1082) detalusis planas.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į du sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima nuo 2013-04-18d. iki 2013-05-21d. imtinai planą rengiančioje IĮ „Terra studija“, Veiverių g. 134-317, Kaunas, tel. 862026001, el. paštas  mindaugas.bajoras@gmail.com.
 Vieša sprendinių ekspozicija vyks nuo 2013-05-06d. iki 2013-05-17d. imtinai Garliavos apylinkių seniūnijoje Vytauto g. 62, Garliava. Viešas susirinkimas numatytas 2013-05-20d. 11 val. IĮ „Terra studija“ patalpose.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui ir/arba plano rengėjui.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM, Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
Planavimo organizatorius - Gediminas Kudzinskas, gyv, Miestelėnų g., 34, Seniavos k., Garliavos apyl. sen., Kauno r.

2013-04-03
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r.sav., Kačerginės sen., Kačerginės mstl., J.Janonio g.86,  žemės sklypo kadastrinis Nr.5230/0002:46 detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas tel.:837 305503.
Planavimo tikslas: sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo (servituto) bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m.II-III ketv. 
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriams arba rengėjams aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-04-17d. Kauno r. Kačerginės sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-05-03d. nuo 14val. Kauno r. Kačerginės seniūnijoje. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-04-03
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r.sav., Kačerginės sen., Kačerginės mstl., žemės sklypo kadastrinis Nr.5230/0002:35 detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Andrius Grigas, atstovaujamas Petro Juliaus Kuprio, Kaminkelio g. 35-20, Vilnius tel.:8 687 70027.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m.II-III ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbutį ar dvibutį gyvenamąjį namą. 
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriams arba rengėjams aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-04-17d. Kauno r. Kačerginės sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-05-03d. nuo 14val. Kauno r. Kačerginės seniūnijoje. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-04-03
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r.sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., žemės sklypo kadastrinis Nr.5247/0010:255 detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: Arūnas Miškūnas, Zita Miškūnienė, J.Gabrio g. 74, Garliava, Kauno r., tel.:8 687 94596.
Planavimo tikslas: žemės pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalinimas į iki 7 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m.II-III ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus. 
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com)
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriams arba rengėjams aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-04-17d. Kauno r. Alšėnų sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-05-02d. nuo 17val. detaliojo plano rengėjo patalpose. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-04-03
Informuojame visuomenę apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5233/0011:106) esančio Eglyno g. 12, Martinavos k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Planavimo tikslas: Nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios nuosavybės teise turimo žemė sklypo atidalijimas, suformuojant žemės sklypus pagal tenkančias dalis. Atidalintus sklypus padalinti ir suformuoti du namų valdų žemės sklypus. 
Planavimo organizatoriai, iniciatoriai: Marija Pečiulaitienė, Lucija Toločkienė, Violeta Graliauskaitė, Stasė Ratkevičienė, Ilona Došvaitienė. 
Projekto rengėjas: Giedrė Ona Kiškienė, G. O. Kiškienės įm., Lauko g.15, Karmėlava, Kauno r. sav., tel.: 8 616 87456, el. p.: matavimai@info.lt
Susipažinti su projektu, teikti pasiūlymus galima iki 2013 m. balandžio 19 d. planavimo organizatoriams bei projekto rengėjui G. O. Kiškienės įmonės patalpose arba pateiktais telefonais. 
Viešas projekto svarstymas su visuomene vyks 2013 m. balandžio 20 d. 10 val. adresu: Eglyno g. 12, Martinavos k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. (pertvarkomo sklypo teritorijoje).

2013-04-03
Informuojame,kad rengiamas žemės sklypo (kadastr. Nr. 5290/0002:), esančio  Čekiškės 122, 124, 128, 130  Vilkijos mst. Vilkijos sen., Kauno  r. sav. planas, prilyginamas teritorijų planavimo dokmentui.
Planavimo tikslas. Žemės sklypas formuojamas esamiems statiniams eksplotuoti.
Planavimo organizatorius: Vilkijos žemės ūkio mokykla
Projekto rengėjas –VĮ Valstybės žemės fondas, Donelaičio g. 33, Kaunas, telef.8-37-223664
Išsamiau sužinoti apie  rengiamą sklypo planą, prilyginamo teritorijų planavimo dokumentui rengimą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus  dėl sprendinių galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose (Donelaičio g.33-411, Kaunas, telef. 223664, 861603981) nuo 2013-04-05 d.  10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2013-04-19 d. 10 val.VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose Donelaičio g.33-411.
Rengiamas žemės sklypo (kadastr. Nr. 5290/0001:), esančio  Vydūno al.112  Vilkijos mst. Vilkijos sen., Kauno  r. sav. planas, prilyginamas teritorijų planavimo dokmentui.
Planavimo tikslas. Žemės sklypas formuojamas esamiems statiniams eksplotuoti.
Planavimo organizatorius: Ieva Abrutienė
Projekto rengėjas –VĮ Valstybės žemės fondas, Donelaičio g. 33, Kaunas, telef.8-37-223664
Išsamiau sužinoti apie  rengiamą sklypo planą, prilyginamo teritorijų planavimo dokumentui rengimą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus  dėl sprendinių galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose (Donelaičio g.33-411, Kaunas, telef. 223664, 861603981) nuo 2013-04-05 d.  10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2013-04-19 d. 10 val.VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose Donelaičio g.33-411.

2013-04-03
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Pilies g. 8, sklypo kad. Nr. 5270/0013:70. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1808 (2011-11-14). Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglametų nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. II ketv. - 2013m. III ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatorius Elena Nijolė Augustinienė, Lietuvos Respublika (patikėjimo teise Kauno miškų urėdija)
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-04-08 iki 2013-05-07 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9val. iki 16val. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-04-23 iki 2013-05-07 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-05-07, 14val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-04-03
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo planą,prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.Planavimo tikslas-suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą,esamiems 
statiniams eksploatuoti  Darbininkų g.94 Garliavos m. Kauno raj.
Planavimo organizatoriai: Antanas Sinkevičius
Projekto rengėjas.G.Balevičiaus individuali įmonė, Butrimonių g.5-101, Kauno m.  tel.868719287
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu galima nuo 2013-04-04 d.iki 2013-04-24
Viešas projekto svarstymas vyks  2013-04-24d. 11val. G.Balevičiaus individualios įmonės patalpose Butrimonių g.5-101,Kaunas.
Motyvuotus pasiūlymus galima teikti projekto rengėjui arba Kauno r. savivaldybės administracijai (Savanarių pr.371,Kaunas) iki projekto svarstymo pabaigos.

2013-03-29
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, kad. Nr. 5201/0012:509 Kuro k., Zapyškio sen., Kauno r.sav. (Altoniškių k.v.) , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Planavimo organizatorius: Gvidas Rutkauskas, Danguolė Rutkauskienė gyv. Ievų g.4. Raudondvario k., Kauno r.sav. tel. 8 -614-29500 
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. sav. Vadovas Jolita Zigmantienė ( tel. 8- 611 -16858, el p. jolitaraud@gmail.com).
Pasiūlymus teikti sklypo savininkams ir projekto rengėjui iki 2013 m. balandžio 26 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. balandžio 15 d. 10 darbo dienų , bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2013 m. balandžio mėn. 30 d. 9 val. įmonės patalpose , adresu Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r.sav.

2013-03-29
Informuojame, kad vykdant Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-05-17 įsakymą Nr. ĮS-811 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“, pradedamas rengti Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., sklypo kadastrinis Nr. 5283/0005:689, detalusis planas.
Planavimo organizatorius: VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (įm. K. 302536989, atstovaujamas Juliaus Garbenčiaus), A. Mickevičiaus g. 9 LT – 44307, Kaunas, tel.: 8 612 71913.
Plano rengėja: UAB „Panprojektas“ (Respublikos g. 38, LT-35173 Panevėžys, tel./faks. (8 45) 58 1875, elektroninis paštas: panprojektas@takas.lt).
Planuojama teritorija: Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., sklypo kad. Nr. 5283/0005:689, plotas 11 ha.
Planavimo tikslas: sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai teikiami raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. 
Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus paskelbta vietos spaudoje, Kauno rajono savivaldybės internetiniame puslapyje ir Užliedžių  seniūnijoje.
Planavimo terminas: 2013 m. I  – 2014 m. I ketvirtis.

2013-03-29
Informuojame, kad supaprastinta tvarka yra parengtas žemės sklypo Nr. 89, Kampiškių k., Mastaičių sen., Kauno raj., sklypo kadastrinis adresas: 5247/0007:36, formavimo ir pertvarkymo projektas, kuris priklauso Romualdui Kuzmickui, Alfonsui Čibirkai, Aidui Čibirkai ir Severinai Murinienei.
Su projektu galima susipažinti ir pastabas raštu pareišti nuo 2013-03-29 iki 2013-04-16 UAB „Žemėtvarkos darbai“ patalpose adresu: Savanorių pr.363-213, 49425 Kaunas. Tel. 332482, 8682-14892.
formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas A.Čaplinskis.

2013-03-29
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtus Aleksandro Stulginskio Universiteto (buv. Lietuvos Žemės Ūkio Universitetas) panaudos teise valdomų žemės sklypų Kauno r. sav., Akademijos sen., Akademijos mstl. (kad. nr. 5250/0006:1099 ir kad. nr. 5250/0006:1100) detaliuosius planus.
Detaliųjų planų tikslai: pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (visuomeninės paskirties teritorijos/ mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliųjų planų viešojo svarstymo laikas: 2013 m. gegužės 03 diena, 14-15 h. Prieš viešąjį svarstymą nuo 2013 m. kovo 29 dienos iki 2013 m. gegužės 03 dienos bus surengta vieša detaliųjų planų sprendinių ekspozicija. Numatoma ekspozicijos ir viešojo svarstymo vieta – ASU Centriniai rūmai, Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r.
Detaliųjų planų rengėjas: uab “Cedra”. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija galima šiuo adresu: L. Zamenhofo 5, 44287 Kaunas, tel. (8~37) 320 350, tel./ faks. 422004, el. p. ilona@cedra.lt.
Planavimo organizatorius: Aleksandro Stulginskio Universitetas (buv. Lietuvos Žemės Ūkio Universitetas), atstovaujamas rektoriaus Antano Maziliausko, adresas: Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu planavimo rengėjams nurodytu adresu.

2013-03-29
Informuojame, kad pradėtas rengti žemės sklypo, kad. Nr. 5250/0012:227 Virbališkių k., Ringaudų sen., Kauno r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės sklypo dalių atidalijimas, suformuojant du žemės sklypus.
Planavimo organizatoriai –Gintautas Poderys, Vidutė Laurinaitienė, Juozas Laurinaitis . 
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. sav. Vadovas Jolita Zigmantienė ( tel. 8- 611 -16858, el p. jolitaraud@gmail.com).
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-04-15 d. 10 d.d. bei viešas projekto svarstymas vyks 2013-04-30 d. 9 val. įmonės patalpose.

2013-03-29
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5217/0013:87), esančio Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), ir padalijimas į iki 12 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – Dainius Vizgirdas, Kristina Vizgirdienė. Projektas bus eksponuojamas Domeikavos seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2012-04-30 16 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui Rokui Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2013-03-29
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5227/0002:27), esančio Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k., detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į iki 5 sklypų, iki 4 atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 1 paliekant žemės ūkio paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – Rita Gedvilienė, Raminta Suchockienė, Alfonsas Antanas Šidiškis. Projektas bus eksponuojamas Garliavos apyl. seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2012-04-30 15 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas.
 Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui Rokui Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2013-03-29
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypų (kadastro Nr. 5260/0008:263, 5260/0008:264), esančių Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Budrių k. detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – Renata Verbylienė, Darius Verbyla. Projektas bus eksponuojamas Garliavos apyl. seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2012-04-30 13 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. 
Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui Rokui Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2013-03-29
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0005:219), esančio Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ražiškių k., Žemynos g. 23 detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į iki 6 sklypų, iki 4 atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), likusius paliekant žemės ūkio paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Jonas Tamaševičius. Projektas bus eksponuojamas Garliavos apyl. seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2012-04-30 14 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui Rokui Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2013-03-26
Informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Ringaudų sen., Gaižėnų k., žemės sklypo (kad. Nr. 5250/0012:291) detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į apie 4 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2013m. I-II ketvirtis. 
Pasikonsultuoti dėl rengiamo detaliojo plano sprendinių galima nuo 2013m. balandžio 12d. iki 2013 m. gegužės 15d. Tunelio g. 16, Kaune. 
Viešas susirinkimas vyks 2013 m. gegužės 16d. 10 val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Ringaudų seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriams teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatoriai V. Pikalavičienė, J. Pikalavičius, E. Kripienė, S. E. Kripas, A. Laurinaitis, tel. (8 646) 6 80 47. 
Detaliojo plano rengėja - UAB „Ateivis LT“, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt

2013-03-26
Informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Jaučakių k., žemės sklypo (kad. Nr. 5253/0010:28) detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2013 m. I-II ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamo detalaus plano sprendinių galima nuo 2013m. balandžio 12d. iki 2013 m. gegužės 15d. Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2013 m. gegužės 16d. 12 val. Tunelio g. 16, Kaune. 
Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Vilkijos apyl. seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriams teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatoriai G. Varnienė, F. Varna, tel. (8 687) 9 21 74. 
Detaliojo plano rengėja - UAB „Ateivis LT“, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt.

2013-03-26
Informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Alšėnų sen., Padainupio k., žemės sklypų (kad. Nr. 5247/0010:643, 5247/0010:644, 5247/0010:645) detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.
Projekto rengimo terminas- 2013 m. I-II ketvirtis. 
Pasikonsultuoti dėl rengiamo detalaus plano sprendinių galima nuo 2013m. balandžio 12d. iki 2013 m. gegužės 15d. Tunelio g. 16, Kaune. 
Viešas susirinkimas vyks 2013 m. gegužės 16d. 11 val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatorei teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatorė L. Zelenkevičienė, tel. (8 37) 39 28 44. Detaliojo plano rengėja - UAB „Ateivis LT“, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt.

2013-03-26
Informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k., žemės sklypo (kad. Nr. 5227/0002:353) detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 22 (dvidešimt dviejų) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2013 m. I-II ketvirtis. 
Pasikonsultuoti dėl rengiamo detalaus plano sprendinių galima nuo 2013m. balandžio 12d. iki 2013 m. gegužės 15d. Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2013 m. gegužės 16d. 10 val. Tunelio g. 16, Kaune. 
Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Garliavos apyl. seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatorei teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatorė R. Misiūnienė, tel. (8 601) 1 64 98. 
Detaliojo plano rengėja - UAB „Ateivis LT“, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt.

2013-03-26
Informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., žemės sklypo (kad. Nr. 5247/0010:495) detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. 
Projekto rengimo terminas- 2013 m. I-II ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamo detalaus plano sprendinių galima nuo 2013m. balandžio 12d. iki 2013 m. gegužės 15d. Tunelio g. 16, Kaune. 
Viešas susirinkimas vyks 2013 m. gegužės 16d. 11 val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriams teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatoriai L. Kazlauskienė, Ž. Kazlauskas, tel. (8 604) 2 34 89. 
Detaliojo plano rengėja - UAB „Ateivis LT“, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt.

2013-03-26
Informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., Miglės g. 51 žemės sklypo (kad. Nr. 5247/0012:275) detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į iki 14 (keturiolikos) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. 
Projekto rengimo terminas- 2013 m. I-II ketvirtis. 
Pasikonsultuoti dėl rengiamo detalaus plano sprendinių galima nuo 2013m. balandžio 12d. iki 2013 m. gegužės 15d. Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2013 m. gegužės 16d. 12 val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatorei teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatorė A. J. Reventas, tel. (8 620) 1 46 16. 
Detaliojo plano rengėja - UAB „Ateivis LT“, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt.

2013-03-26
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., žemės sklypo kad. Nr. 5250/0016:571 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 3 (trijų) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano organizatorė – J. V. Guogienė, tel. (8 650) 7 65 10. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatorei ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. (8 675) 4 75 96, info@ateivis.lt. 
Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2013-03-26
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., žemės sklypo kad. Nr. 5250/0016:572 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 15 (penkiolikos) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano organizatorė – J. V. Guogienė, tel. (8 650) 7 65 10. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatorei ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. (8 675) 4 75 96, info@ateivis.lt. 
Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2013-03-26
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pagirių k., sklypo kad. Nr. 5260/0009:300. 
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-2084 (2012-12-19). 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 6 sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglametų nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. II ketv. - 2013m. III ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatorius Dalius Bašinskas
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-03-29 iki 2013-04-29 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9val. iki 16val. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-04-15 iki 2013-04-29 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-04-29, 13val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-03-26
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., sklypo kad. Nr. 5283/0005:97.
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-19 (2013-02-08). 
Planavimo tikslas žemės sklypo sujungimas ir padalijimas į iki 18 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglametų nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. II ketv. - 2013m. III ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatorius Asta Puidokaitė, Jonas Klimašauskas, Elena Klimašauskienė
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-03-29 iki 2013-04-29 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9val. iki 16val. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-04-15 iki 2013-04-29 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-04-29, 10val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-03-26
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., sklypo kad. Nr. 5283/0004:488. 
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1416 (2012-08-28). 
Planavimo tikslas sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 12 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglametų nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. II ketv. - 2013m. III ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatorius Asta Puidokaitė (atstovaujama Rolando Čelkono). Darius Ivanovas, Asta Ivanovienė
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-03-29 iki 2013-04-29 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9val. iki 16val. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-04-15 iki 2013-04-29 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-04-29, 12val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-03-26
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., sklypo kad. Nr. 5283/0007:940; :666. 
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-2138 (2012-12-31). 
Planavimo tikslas žemės sklypų sujungimas ir padalijimasį iki 25 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglametų nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. II ketv. - 2013m. III ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatorius Arvydas Juozalėnas ir Raimonda Juozalėnienė
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-04-04 iki 2013-05-03 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9val. iki 16val. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-04-18 iki 2013-04-29 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-04-29, 15val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-03-26
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Teleičių k., sklypo kad. Nr. 5260/0001:35. 
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-18 (2013-02-08). 
Planavimo tikslas žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglametų nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. II ketv. - 2013m. III ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatorius Arūnas Dargenis ir Laima Dargienė
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-03-29 iki 2013-04-29 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9val. iki 16val.
 Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-04-15 iki 2013-04-29 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-04-29, 14val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-03-26
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., sklypo kad. Nr. 5247/0010:199. 
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-2080 (2012-12-19). 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 12 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglametų nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. II ketv. - 2013m. III ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatorius Danutė Karendienė
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-04-04 iki 2013-05-03 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9val. iki 16val. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-04-18 iki 2013-05-03 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-05-03, 16val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-03-26
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, kad. Nr. 5287/0001:283 Pakrantės g.22, Pociūnų k., Vandžiogalos sen., Kauno r.sav. (Vandžiogalos k.v.) , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Planavimo organizatorius: Audra Vilbergsson, Orri Vilbergsson gyv. Spaustuvininkų g.11, Kaunas , tel. 8 -614-22867 
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. sav. Vadovas Jolita Zigmantienė ( tel. 8- 611 -16858, el p. jolitaraud@gmail.com).
Pasiūlymus teikti sklypo savininkams ir projekto rengėjui iki 2013 m. balandžio 25 d. 
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. balandžio 11 d. 10 darbo dienų , bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2013 m. balandžio mėn. 26 d. 9 val. įmonės patalpose , adresu Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r.sav.

2013-03-25
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą esantį Sūduvos g. 25 k., Ilgakiemio k., Kauno r.sav.
Planavimo tikslas – suformuoti kitos paskirties naują žemės sklypą po esamais pastatais.
Planavimo organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius,
Planavimo iniciatorius – Greta Metzger, Mantas Andrijauskas
Projekto rengėjas: UAB "Geomatininkų grupė" susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013m. kovo mėn. 26 d. iki 2013 m. balandžio mėn. 9 d. UAB "Geomatininkų grupė" įmonės patalpose, adresu: Laisvės al. 101a, Kaunas, darbo dienomis 9:00 - 17:00 val., tel.: 865507558.

2013-03-25
Informuojame apie 2013-03-14 parengtą Kauno r.sav., Užliedžių sen., Naujųjų Muniškių k. esančio sklypo (kad. Nr. 5283/0001:111) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą Nr. 24/(PAV)-D2-724 planuojamai ūkinei veiklai.
Veiklos organizatorius: Airis Kalvinskas, Tirkiliškių g. 18, Kaunas, tel 8657 88805.
Informacijos rengėja: UAB "MTARCH", V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8675 31588, el.p.: aurelijai.grikstaitei@gmail.com
Atrankos išvadą pateikusi institucija: Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas (RAAD) prie AM, Rotušės a. 12, Kaunas. tel.: 837 320704.
Planuojamos veiklos pavadinimas: Metalo mechaninio apdirbimo cechas.
Priimta atrankos išvada: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Susipažinti su PŪV PAV atrankos dokumentais bei išvada galima informacijos rengėjos, veiklos organizatoriaus ar atrankos išvadą pateikusios institucijos patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti veiklos organizatoriui, Kauno RAAD 20 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

2013-03-22
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5280/0012:254 Kauno r. sav., Samylų sen., Samylų k. pagr. žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų statybos), padalijimo į 2 sklypus,  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymo detalųjį planą. Viešas susirinkimas įvyks 2013 m. balandžio 29 d. 13 val. Samylų seniūnijos patalpose, J. Biliūno g. 20, Samyluose. Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų, iki susirinkimo, seniūnijos skelbimų lentoje. 
Organizatorius: V. Bankauskienė, J. Biliūno g. 4, Šlienavos k., Kauno r. sav., tel. (8 671) 39367. Rengėjas- J. Šarakauskas, tel. (8 684) 84894, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el. paštas: jonas.sarakauskas@gmail.com. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu organizatoriui arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.

2013-03-22
Informuojame, kad parengtas žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Vandžiogalos sen., Pociūnų k., formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Planavimo tikslas – žemės sklypų, (kadastro Nr.5287/0001:251), kurio plotas 1,4000ha yra žemės ūkio paskirties žemė ir (kadastro Nr.5287/0001:11), kurio plotas 0,7000ha žemės ūkio paskirties žemės, sujungimas ir žemės sklypo dalių atidalijimas, suformuojant tris atskirus žemės sklypus nekeičiant paskirties.
Planavimo organizatoriai – UAB „Darbo garantas“, Algirdas Mažonavičius, Jolita Mažonavičienė  ir Gintas Bagužis.
Plano rengėjas – UAB „Toposfera“, Raudondvario pl. 150-215, Kaunas. Tel. 8657 67001
Pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių galima teikti raštu darbo dienomis, nuo 8 val. iki 17 val., iki 2013-04-03 dienos. Parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2013-04-04, 11 val., UAB „Toposfera“ patalpose.

2013-03-20
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo,  Paštuvos k., Raudondvario  sen., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5207/0005:365,  Bubių k.v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.
Projekto organizatoriai:    Audrius Verbyla ir Milda Verbylė.
Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Jonavos g. 40, Kaunas,  mob:865769524. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2013m. balandžio 08d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013m. kovo 21d. iki 2013m  balandžio 08d. Viešas susirinkimas vyks 2013-04-08 10val. UAB”Polilinija” patalpose, adresu: Jonavos g. 40, Kaunas, mob:865769524.

2013-03-20
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, adresu Neveronių kaimas, Neveronių seniūnija, Kauno rajonas, formavimo ir pertvarkymo projektą.
Žemės sklypo (sklypų) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo tikslas – žemės sklypo (5233/0016:1241) padalijimas į du žemės sklypus ir prie antrojo padalinto sklypo prijungti žemės sklypą, kadastrinis Nr. 5233/0016:502.
Planavimo organizatorė: Genė Stankevičienė ir Vitalijus Sinkevičius tel.  Nr. 8 (686) 55865.
Projekto rengėja: Bangutės Zinkienės individuali veikla, projekto rengėja Bangutė Zinkienė, tel. Nr. 8 (614) 76613, elektroninio pašto adresas bangazin@gmail.com.
Gretimų sklypų savininkus ir naudotojus kviečiame susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita, bei teikti pasiūlymus ar pastabas (raštu) šiuo adresu: Bangutės Zinkienės individuali veikla, Vinčų g. 5-6, Kaunas arba šiuo elektroninio pašto adresu bangazin@gmail.com.
Pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių galima teikti raštu iki 2013 m. balandžio 4 d. planavimo organizatoriams arba projekto rengėjai Bangutei Zinkienei.

2013-03-20
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5240/0005:6), esančio Pakalniškių k., Lapių sen. Kauno r. sav.  kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius: Rolandas Šimkus, gyv. Ateities g. 24, Bendoriai, Vilniaus raj. Tel.Nr. 8 (620) 18021.
Projekto rengėja: UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas. Projekto vadovė - Bangutė Zinkienė, tel. Nr. 8-679-42380.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių (raštu) galima nuo 2013m. kovo 20d. iki balandžio 4d. planavimo organizatoriui arba projekto rengėjai Bangutei Zinkienei adresu Vytauto pr. 43A, Kaunas.  Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti tel. 8-679-42380.

2013-03-20
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo esančio 5260/0012:380, skl. Nr. 380, Pajiesio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti. Planas rengiamas supaprastinta  visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.. 
Planavimo organizatorius: Simona Jonevičienė ir Egidijus Jonevičius. Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 865913761, susipažinti su projektu ir teikti pasiūlymus galima adresu: K. Donelaičio g. 78-10, Kaunas nuo kovo men. 20d. iki  balandžio 3d., darbo dienomis 8:30 - 17:30 val.

2013-03-19
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5250/0010:415) Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., Juragių g. 40, detalųjį planą.
Planavimo tikslai:
Sklypo padalijimas ir vieno atidalyto sklypo naudojimo būdo, pobūdžio keitimas iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos į gyvenamosios teritorijos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Žemės sklypo suformavimas prie statinio (unikalus Nr. 4400-2051-2187), pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano organizatoriai: Nijolė Kazlauskienė ir Ernestas Kazlauskas, Juragių g. 40, Mitkūnų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., tel. 868648522.
Plano rengėja: Irena Ragauskaitė, tel. 865200939, el. paštas:
irenraga2012@gmail.com.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti organizatoriams arba rengėjai aukščiau nurodytais adresais. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2013-03-19
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., sklypo (kadastrinis nr. 5260/0011:498), detalusis planas.
Su projektu galima susipažinti nuo 2013-04-08 iki 2013-05-06 UAB ,,Polilinija” patalpose. Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-04-22 iki 2013-05-06 UAB “Polilinija” patalpose ir Garliavos apyl. seniūnijoje (Vytauto g. 62, Garliava). Viešas susirinkimas numatomas 2013-05-07, 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose.
Planavimo organizatorius – REGINA REŠKEVIČIENĖ, ALGIRDAS REŠKEVIČIUS. 
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjai: UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37)263917, mob.tel. 865762550 arch. R. Malienė, el.paštas: rima.maliene@gmail.com.

2013-03-18
Informuojame, kad yra rengiamas sklypų( kadastrinis Nr.5283/0007:667 ir kadastrinis Nr. 5283/0007:929), esančių Vijūkų k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Vytautas Vitkus ir Digna Vitkienė gyv. Pakaunės g. 4,  Kaunas. Tel. (8*686)28784.
Planavimo tikslas:  žemės sklypų sujungimas ir padalijimas į iki 9(devynių) sklypų, pagrindinės žemės  naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Parengto projekto eksponavimo vieta ir laikas bus paskelbti laikraštyje „Naujos tėviškės žinios“.
Detaliojo plano rengėjas: K. Kuzminskas, tel. (8*686) 34925.

2013-03-18
Informuojame, kad yra parengtas  sklypo( kadastrinis Nr.5267/0007:144), esančio Guogų k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Janina Vaikšnienė, gyv. S.Dariaus ir S.Girėno g.9, Garliavos m., Kauno r. sav.. Tel. (8*682)34336.
Planavimo tikslas: detaliojo plano keitimas sklype (kadastrinis Nr. 5267/0007:144), keičiant šio sklypo naudojimo būdą iš (kiti žemės ūkio paskirties sklypai) į (rekreacinio naudojimo žemės sklypai), nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą.
Susipažinti su projektu galima Taurakiemio  sen. patalpose nuo 2013-03-06 d. 10 darbo dienų.
Viešas susirinkimas vyks 2013-04-05  10 val. seniūnijoje. Visi suinteresuoti asmenys gali teikti motyvuotus pasiūlymus raštu, o iki susirinkimo pabaigos – telefonu  8-682-34336.
Detaliojo plano rengėjas: K. Kuzminskas, tel. (8*686) 34925.

2013-03-18
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., Miglės g. 51 žemės sklypo (kad. Nr. 5247/0012:275) detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į iki 14 (keturiolikos) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano organizatorė A. J. Reventas, tel. 8 620 14616. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatorei ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. (8 675) 4 75 96, info@ateivis.lt. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2013-03-18
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Alšėnų sen., Padainupio k., žemės sklypų (kad. Nr. 5247/0010:643, 5247/0010:644, 5247/0010:645) detalųjį planą. Planavimo tikslas – sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano organizatorė L. Zelenkevičienė, tel. 8 37 392844. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatorei ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. (8 675) 4 75 96, info@ateivis.lt. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2013-03-18
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., žemės sklypo (kad. Nr. 5247/0010:495) detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano organizatoriai L. Kazlauskienė, Ž. Kazlauskas, tel. 8 604 23489. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatoriams ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. (8 675) 4 75 96, info@ateivis.lt. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2013-03-18
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Jaučakių k., žemės sklypo (kad. Nr. 5253/0010:28) detalųjį planą. Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano organizatoriai G. Varnienė, F. Varna, tel. 8 687 92174. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatoriams ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. (8 675) 4 75 96, info@ateivis.lt. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2013-03-18
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Ringaudų sen., Gaižėnų k., žemės sklypo (kad. Nr. 5250/0012:291) detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į iki 4 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano organizatoriai V. Pikalavičienė, J. Pikalavičius, E. Kripienė, S. E. Kripas, A. Laurinaitis, tel. 8 646 68047. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatoriams ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. (8 675) 4 75 96, info@ateivis.lt. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2013-03-18
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k., žemės sklypo (kad. Nr. 5227/0002:34) detalųjį planą. Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 28 (dvidešimt aštuonių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano organizatorė D. Railienė, tel. 8 698 75659. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatorei ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. (8 675) 4 75 96, info@ateivis.lt. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2013-03-18
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 5267/0001:249, adresu Piliuonos k.v., Vyčiaus k., Taurakiemio sen., Kauno r., kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 1996, Nr. 90-2099).
Planavimo tikslai ir uždaviniai – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti
Planavimo organizatorius: Renius Šiškus, gyvenantis Vytauto g. 20, LT-59117 Prienų m.
Projekto rengėjas: UAB ”Žemetra”. 
Su rengiamo kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013 m. kovo 20 d. iki 2013 m. balandžio 5 d. projekto rengėjos UAB ”Žemetra” patalpose, adresu: Savanorių pr.  221-309, LT-50182 Kaunas, tel./faks. 8 37 211810, mob. tel. 8 656 35762, el. p. zemetra@gmail.com
Pasiūlymus ir pastabas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių galima teikti raštu iki       2013 m. balandžio 5 d. projekto organizatoriui Reniui Šiškui, arba projekto rengėjai UAB „Žemetra“ aukščiau nurodytais adresais.

2013-03-18
Informuojame, kad yra parengtas  sklypo( kadastrinis Nr.5267/0007:144), esančio Guogų k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Janina Vaikšnienė, gyv. S.Dariaus ir S.Girėno g.9, Garliavos m., Kauno r. sav.. Tel. (8*682)34336.
Planavimo tikslas: detaliojo plano keitimas sklype (kadastrinis Nr. 5267/0007:144), keičiant šio sklypo naudojimo būdą iš (kiti žemės ūkio paskirties sklypai) į (rekreacinio naudojimo žemės sklypai), nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą.
Susipažinti su projektu galima Taurakiemio  sen. patalpose nuo 2013-03-06 d. 10 darbo dienų.
Viešas susirinkimas vyks 2013-04-05  10 val. seniūnijoje. Visi suinteresuoti asmenys gali teikti motyvuotus pasiūlymus raštu, o iki susirinkimo pabaigos – telefonu  8-682-34336.
Detaliojo plano rengėjas: K. Kuzminskas, tel. (8*686) 34925.

2013-03-15
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k., sklypo kadastrinis Nr. 5280/0010:760, detalusis planas.
Planavimo tikslas: sklypo padalinimas į 2 sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas 
Su projektu galima susipažinti nuo 2013-04-02 iki 2013-04-29 UAB ,,Polilinija” patalpose. Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-04-16 iki 2013-04-29 UAB “Polilinija” patalpose ir Samylų seniūnijoje seniūnijoje (Samylų k., Samylų sen., Kauno r. sav.,). Viešas susirinkimas numatomas 2013-04-30, 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose.
Planavimo organizatorius – Laurita Ragauskaitė. 
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjai: UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, mob.tel. 865271128 PV Atėnė Žemaitienė, el.paštas: justina.kasyte@gmail.com

2013-03-15
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5227/0002:27), esančio Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k. detalųjį planą. Planavimo organizatoriai – Rita Gedvilienė, Raminta Suchockienė, Alfonsas Antanas Šidiškis. 
Planavimo tikslas - sklypo padalijimas į iki 5 sklypų, iki 4 atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 1 paliekant žemės ūkio paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas (preliminarus) 2013 m. 
Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 – Rokas Bizulis, el.paštas:bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-03-15
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5217/0013:87), esančio Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., detalųjį planą. 
Planavimo organizatoriai – Dainius Vizgirdas, Kristina Vizgirdienė. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), ir padalijimas į iki 12 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas (preliminarus) 2013 m. 
Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 – Rokas Bizulis, el.paštas:bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-03-15
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypų (kadastro Nr. 5260/0008:263, 5260/0008:264), esančių Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Budrių k., detalųjį planą. 
Planavimo organizatoriai – Renata Verbylienė, Darius Verbyla. 
Planavimo tikslas – sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas (preliminarus) 2013 m. 
Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 – Rokas Bizulis, el.paštas:bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-03-15
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5260/0005:219), esančio Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ražiškių k., Žemynos g. 23 detalųjį planą. 
Planavimo organizatorius – Jonas Tamaševičius. 
Planavimo tikslas - sklypo padalijimas į iki 6 sklypų, iki 4 atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), likusius paliekant žemės ūkio paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas (preliminarus) 2013 m. 
Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 – Rokas Bizulis, el.paštas:bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-03-15
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., sklypo (kadastrinis Nr. 5283/0004:489) detalusis planas, kurio tikslas sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 3 (trijų) sklypų , teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Susipažinti su jo sprendiniais galite nuo 2013 04 02 iki 2013 04 29 Kauno r. Užliedžių sen. ir rengėjo patalpose. Sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „Georaimonda“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune, 2013 04 30, 11 val.  Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano galite siųsti jo rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Planavimo organizatorius – J.Navickas, G.Navickienė. Rengėjas - UAB „Georaimonda“, PV  tel. 860545942.

2013-03-15
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5283/0007:591 Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k. pagr. žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų statybos), padalijimo į sklypus,  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymo detalųjį planą. Viešas susirinkimas įvyks 2013 m. balandžio 17 d. 13 val. Užliedžių seniūnijos patalpose, Ledos g. 2, Užliedžiuose. Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų, iki susirinkimo, seniūnijos skelbimų lentoje. 
Organizatorius: Aloyzas Galvydis, Chodkevičių g. 14, Kaunas, tel. (8 698) 80794. Rengėjas- J. Šarakauskas, tel. (8 684) 84894, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el. paštas: jonas.sarakauskas@gmail.com. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu organizatoriui arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.

2013-03-15
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Varluvos k., sklypo kadastrinis Nr. 5217/0007:12, detalusis planas.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 21 sklypo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Su projektu galima susipažinti nuo 2013-04-02 iki 2013-04-29 UAB ,,Polilinija” patalpose. Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-04-16 iki 2013-04-29 UAB “Polilinija” patalpose ir Domeikavos seniūnijoje (Saulės g. 1, Domeikava). Viešas susirinkimas numatomas 2013-04-30, 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose.
Planavimo organizatorius – UAB “OKZO”. Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjai: UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37)263917, mob.tel. 865762550 arch. R. Malienė, el.paštas: rima.maliene@gmail.com.

2013-03-14
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., sklypo (kadastrinis Nr. 5233/0016:541) detalųjį planą, pagal 2013 01 30 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą  Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-149. 
Planavimo tikslas žemės sklypo  padalijimas į iki 13 (trylikos) sklypų , iki 12 (dvylikos) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 1 (vieno) į kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos/susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius Z.Tarasova, I.Metlova, G.Valiulienė (įgaliotas asmuo R.K.Stankus tel. 8 687 19540). Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, tel. 8 605 45942.

2013-03-14
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., sklypo (kadastrinis Nr. 5233/0016:541) detalusis planas, kurio tikslas žemės sklypo  padalijimas į iki 13 (trylikos) sklypų , iki 12 (dvylikos) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 1 (vieno) į kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos/susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013 04 02 iki 2013 04 29 Kauno rajono Neveronių seniūnijoje ir detaliojo plano rengėjo UAB „Georaimonda“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „Georaimonda“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune, 2013 04 30, 10 val.  Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Detaliojo plano organizatorius Z.Tarasova, I.Metlova, G.Valiulienė (įgaliotas asmuo R.K.Stankus tel. 8 687 19540). Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, tel. 8 605 45942.“

2013-03-14
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kad. Nr.
5290/0001:181) planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui,  Kauno g. 26A, Vilkijos mstl.,  Kauno r. sav.
Planavimo tikslas – iki 400 kv.m. laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas, naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius – Petras Vilčinskas.
Juridinis plano rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 02 19 įsakymas Nr. ĮS-241 „Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo planą, Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus 2013 02 20 Nr.PUS-665 patvirtinti planuojamos teritorijos žemės sklypo plano rengimo reikalavimai.
Projekto rengėjas – UAB „Viriga“, į.k.300016819, Žaros g. 7, Rinkūnų k. Kauno r.
Projekto rengimo pradžia -2013 03 13. Susipažinti su projekto sprendiniais, pateikti pastabas bei pasiūlymus galima nuo 2013-04-02 d. iki 2013-04-15 d. kiekvieną darbo dieną projekto rengėjo adresu: Žaros g. 7, Rinkūnų k., Kauno r. Telefonas pasiteirauti: 868754137

2013-03-13
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti detalųjį planą žemės sklypui Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., sklypo kadastrinis adresas 5270/0008:916. 
Detaliojo plano rengimo tikslas: 1,4024 ha sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) padalijimas į iki 15 (penkiolikos) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai: Kazys Jonas Račkaitis, tel. 861174644,  Vida Teresė Račkaitienė. 
Rengėjas: Danguolė Akuockienė, tel. 861619434, el.adresas danguole.akuockiene@gmail.com.  Teirautis nurodytais telefonais.

2013-03-13
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Margininkų k., Taurakiemio sen., Kauno r.sav.,  kadastrinis Nr. 5267/0003:72 Piliuonos k.v.,  kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Planavimo tikslas -  ūkininko sodybos vietos parinkimas. 
Planavimo organizatoriai: Robertas Bubulas, Jolanta Bubulienė.
Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”. 
Susipažinti su projekto sprendinias ir pateikti pasiūlymus galima  nuo 2013 m. kovo 12 d. iki 2013 m. kovo 29 d. UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas, 
tel.: 8 37 267156, mob. 8 686 19305. el. p. geodezininkai@gmail.com

2013-03-13
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r.sav., Taurakiemio sen., Piliuonos k., sklypo kadastrinis Nr.5267/0006:172 detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Rimantas Banionis ir Nijolė Banionienė, Šaltinio g.1, Piliuonos k., Taurakiemio sen., Kauno r. tel.:8- 699 54189.
Planavimo tikslas: žemės sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. I-II ketv. Teritorijoje numatoma statyti grūdų sandėliavimo, žemės ūkio technikos saugojimo- pagalbiniai žemės ūkio veiklai vystyti pastatai. 
Plano rengėjas: Jurgita Kalvinskaitė, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-03-28d. Kauno r. Ringaudų sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-04-11d. nuo 10val. adresu: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-03-12
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., S.Žukausko g. 13, sklypo kadastrinis Nr.5233/0010:60, detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: UAB „Hoptrans Holding“ (įm. kodas 300607156), S.Žukausko g. 13, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r., tel.:8 37 750093.
Planavimo tikslas: Sklypo būdo, pobūdžio keitimas iš kitos (kitai specialiai paskirčiai) į komercinės paskirties teritorijas (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos/ degalinių ir autoservisų statinių statybos), pramonės ir sandėliavimo objektų statybos (sandėliavimo statinių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. I-II ketv. Teritorijoje numatoma sandėliavimo, administracijos ir autoserviso patalpų statyba.
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-03-28d. Kauno r., Karmėlavos sen., patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-04-11d. nuo 15val. detaliojo plano rengėjo patalpose. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-03-12
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo esančio 5230/0004:, Vijoklių g. 21, Kačerginės mstl., Kačerginės sen sen., Kauno r. sav., planas, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Planas rengiamas supaprastinta  visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas: naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo prie  gyvenamojo namo ir kitų namo priklausinių suformavimas. Planavimo organizatorius: Alė Onutė Jankūnienė. Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 865913761, susipažinti su projektu ir teikti pasiūlymus galima adresu: K. Donelaičio g. 78-10, Kaunas nuo kovo men. 13d. iki  kovo 26d., darbo dienomis 8:30 - 17:30 val.

2013-03-12
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r.sav. Ringaudų sen., Pyplių k., sklypų kadastriniai Nr.5250/0016:492, 5250/0016:491, detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Arūnas Biliarovas ir Vita Biliarovienė, Šiaurės pr.24-16, Kaunas, tel.:8- 682 43704.
Planavimo tikslas: sklypų sujungimas, padalinimas į sklypus, vieną atidalintą sklypą paliekant žemės ūkio paskirties, kitų (7skl.) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš  žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. I-II ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus. 
Plano rengėjas: Jurgita Kalvinskaitė, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-03-28d. Kauno r. Ringaudų sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-04-11d. nuo 11val. adresu: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-03-08
Informuojame apie pradedamą rengti 0,6404 ha žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Zapyškio sen., Altoniškių k., (kad.Nr.5201/0009:230) detalųjį planą bendrąja tvarka. 
Planavimo organizatorius – Liuda Ganiprauskienė. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į iki 4 (keturių) sklypų,  3 (trijų) sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), vieną sklypą paliekant žemės ūkio paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Planuotojai". 
Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6, Kaunas. 
Projekto vadovė Laimutė Pėželienė. Informacija telefonu 209260,869730017 el.paštas: info@planuotojai.lt

2013-03-08
Informuojame apie rengiamą sklypo, esančio Kauno raj. Lapių sen. Pakalniškių k. skl.kad.Nr.5240/0006:84, žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas. Planavimo organizatorius – Ina Noreikaitė; Rengėjas – UAB GEOMA LT , tel. 8-37-208097. Susipažinti su projektu galima UAB GEOMA LT patalpose Kaunas, K.Donelaičio g.45-7 iki viešo svarstymo, kuris vyks 2013-03-23 (10 val.) Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.

2013-03-08
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5283/0005:265, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., detalusis planas. 
Planavimo tikslas: Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5283/0005:265) padalijimas į sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas, numatant gyvenamąsias teritorijas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybai pagal Kauno r. bendrojo plano sprendinius.
Su projektu galima susipažinti nuo 2013-03-12 iki 2013-04-09 UAB ,,Polilinija” patalpose. Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-03-26 iki 2013-04-09 UAB “Polilinija” patalpose ir Užliedžių seniūnijoje (Ledos g. 2, Užliedžių k., Kauno r.). Viešas susirinkimas numatomas 2013-04-09, 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose. 
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui UAB ”Ramiga” arba plano rengėjai: UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37)263917, mob. tel. 8657 69524 PV Atėnė Žemaitienė, el. paštas: atenezemaite@gmail.com.

2013-03-08
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti sklypo, esančio Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k., sklypo kadastrinis Nr. 5260/0003:31, detalusis planas. 
Planavimo tikslas – Sklypo padalijimas ir atidalintos dalies pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 35 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Leonas Antanas Aleksandravičius, Marija Ramanauskienė, Teresė Danguolė Pliuskienė (atstovaujami Vytauto Aleksandravičiaus),tel. 8 607 35703.
Rengėjas – UAB „ARESA“. Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima Perkūno al. 4, Kaune. Kreiptis tel. 8 37 204793, 8 620 76477 (el.p. aresakaunas@gmail.com).
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-03-07
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo Šatijų k., Lapių sen., Kauno r. sav. (kad. Nr. 5240/0011:483) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos suformavimas. 
Planavimo organizatoriai: R. Streleckienė, K. Streleckis, gyv. Klebiškio k., Prienų r. sav. tel. 8 620 80005.
Projekto rengėja: UAB „Ateivis LT“, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt. 
Galima susipažinti su parengtu projektu bei teikti pasiūlymus planavimo organizatoriams ir plano rengėjai 10 darbo dienų nuo 2013m. kovo 8 d Tunelio g. 16, Kaune.

2013-03-07
Informuojame apie parengto bendra tvarka sklypo, esančio Kauno raj. Užlieddžių sen., Romainių Kaimelės k., kad. Nr.5283/0004:439 ir 5283/0004:525, detaliojo plano viešą svarstymą.Planavimo tikslas – žemės sklypų sujungimas ir padalijimas į iki 11 (vienuolikos) sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Robertas Čiužas, Stasys Kalasūnas.
Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097. 
Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui. Projektas eksponuojamas UAB GEOMA LT patalpose Donelaičio g. Nr.45-7, Kaune bei Užliedžių sen. nuo 2013 03 26 (10 d.d.) Viešas susirinkimas vyks 2013 04 11 K.Donelaičio g. Nr. 45-7, Kaune 10 val. Teikti motyvuotus pasiūlymus galima iki susirinkimo pabaigos.

2013-03-07
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kad. Nr.5250/0006:226), Karkiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., detalųjį planą. 
Planavimo tikslas - sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 8 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai: K. A. Vaitukaitis, D. Vaitukaitienė, V. Vaitukaitis, R. Martišienė. 
Juridinis detaliojo plano rengimo pagrindas: Kauno r. sav., administracijos direktoriaus 2006-07-05 įsakymas Nr. ĮS-982 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2013-01-15 patvirtinta Sutartis Nr.S-68 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; Kauno r. sav., Urbanistikos skyriaus 2013-02-13 patvirtintas Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. DP-47.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 03 22 iki 2013 04 08 Ringaudų seniūnijoje (Šiltnamių 1, Noreikiškių k., Kauno r.). 
Viešas susirinkimas įvyks 2013 04 08, 10.00 val. adresu: Savanorių pr. 287-305, Kaune. 
Susipažinti su parengtu projektu bei dokumentacija, teikti raštu motyvuotus pasiūlymus galima iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriams ar plano rengėjai: UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas. tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com.

2013-03-07
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5260/0001:90) Seniavos 10, Seniavos k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. 
Planavimo tikslas – iki 390 kv.m. įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė – I. Kabašinskaitė.
Juridinis detaliojo plano rengimo pagrindas: Kauno r. sav., administracijos direktoriaus 2008-04-30 įsakymas Nr. ĮS-780 „Dėl detaliojo plano rengimo“; Kauno r. sav., administracijos direktoriaus 2012-06-26 įsakymas Nr. ĮS-1108 „Dėl administracijos direktoriaus 2008-04-30 įsakymo Nr. ĮS-780 pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“ 2012-07-20 patvirtinta Sutartis Nr.S-920 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; Kauno r. sav., Urbanistikos skyriaus 2012-08-17 patvirtintas Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. DP-216.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 03 22 iki 2013 04 08 Garliavos apyl. seniūnijoje (Vytauto g. 62, Garliava). Viešas susirinkimas įvyks 2013 04 08, 11.00 val. adresu: Savanorių pr. 287-305, Kaune. 
Susipažinti su parengtu projektu bei dokumentacija, teikti raštu motyvuotus pasiūlymus galima iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriams ar plano rengėjai: UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas. tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com.

2013-03-07
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kad. Nr.5217/0014:673) Šakių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas iki 19 sklypų, iki 15 atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), iki 4 sklypų į komercinės paskirties objektų teritorijos /prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai: G. Meškuotis ir O. Meškuotienė. 
Juridinis detaliojo plano rengimo pagrindas: Kauno r. sav., administracijos direktoriaus 2011-04-29 įsakymas Nr. ĮS-603 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; Kauno r. sav., administracijos direktoriaus 2011-05-09 įsakymas Nr. ĮS-659 „Dėl administracijos direktoriaus 2011-04-29 įsakymo Nr.ĮS-603 pakeitimo“; 2011-05-25 patvirtinta Sutartis Nr.S-502 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; Kauno r. sav., Urbanistikos skyriaus 2011-06-29 patvirtintas Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. DP-172.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 04 10 iki 2013 04 24 Domeikavos seniūnijoje (Bažnyčios 2, Domeikavos k., Kauno r.). Viešas susirinkimas įvyks 2013 04 24, 10.00 val. adresu: Savanorių pr. 287-305, Kaune. 
Susipažinti su parengtu projektu bei dokumentacija, teikti raštu motyvuotus pasiūlymus galima iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriams ar plano rengėjai: UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas. tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com.

2013-03-07
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr.5273/0018: ), esančio Ąžuolo g. 6, Vaišvydavos k., Samylų sen., Kauno r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: Naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo po esamu, nuosavybės teise turimu, pastatu (gyvenamasis namas, unikalus Nr. 4400-2025-4504) suformavimas.
Planavimo organizatorius: Valentinas Gasparas Cirtautas. 
Projekto rengėjas - UAB "Žemės sklypas", Žalgirio g. 19, Raudondvaris, Kauno raj. Tel.8 672 42340 
Išsamiau sužinoti apie rengiamą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite UAB "Žemės sklypas" patalpose (Žalgirio g. 19, Raudondvaris, Kauno raj. Tel.8 672 42340 ) nuo 2013-03-06 d. 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. 
Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2013-03-25 d. 9.00 val. UAB "Žemės sklypas" įmonės patalpose.

2013-03-07
Informacija dėl penkių administracinių pastatų su sandėliavimo patalpomis ir inžinerinės infrastruktūros statybos Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ražiškių k., poveikio aplinkai atrankos išvados.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovė: A. J. Kenstavičienė, Vytauto pr. 66-12, Kaunas, tel. 8 685 30340.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: penkių administracinių pastatų su sandėliavimo patalpomis ir inžinerinės infrastruktūros (gatvė, artezinis gręžinys, valymo įrenginiai, vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus kanalizacijos, elektros, ryšių linijų) statyba.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ražiškių k. prie krašto kelio Nr. 139 Kauno HE-Garliava, esantis žemės sklypas (kad. nr. 5260/0005:116).
Atsakingos institucijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Išsamiai susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą, atrankos išvada, atrankos dokumentais bei teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima: detaliojo plano rengėjai UAB „Ateivis LT“ (adresu Tunelio g. 16, Kaunas; tel.: 8 675 47596; e-paštas: info@ateivis.lt), organizatorei A. J. Kenstavičienei bei atsakingai institucijai Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui (RAAD) prie AM, (Rotušės a. 12, Kaunas. tel.: 8 37 401292) 20 darbo dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo.

2013-03-07
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą 1,4969 ha sklypo J.Janonio g. 31/Taikos g. 1, Kačerginės mstl., Kačerginės sen., Kauno r. sav. (kad.Nr.5230/0009:28), detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Nustatomas naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos, naudojimo pobūdis – mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos. 
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.:(8-37)305503. 
Rengėjas: D.Šarakausko projektavimo įmonė, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, tel.:(8-37)321886, www.dsarchitektai.lt, el.p.:info@dsarchitektai.lt. 
Numatomas planavimo terminas – 2013 m. II ketvirtis. 
Viešas svarstymas su visuomene įvyks Kauno rajono savivaldybėje, adresu Savanorių pr. 371, Kaune, 201 kab., 2013 m. balandžio 10 d. 13 val. Su projekto sprendiniais susipažinti galima rengėjo patalpose. Vieša ekspozicija vyks Kačerginės seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui arba rengėjui.

2013-03-07
Informuojame, kad parengtas sklypų esančių Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., skl. kad. Nr. 5240/0011:609 ir skl. kad. Nr. 5240/0011:610, detalusis planas.
Planavimo tikslas - sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), kiekvieno sklypo padalijimas į po 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Projekto rengimo terminas – 2013 m. II ketvirtis. Su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013m. Kovo 8d. iki balandžio 8d., o viešas svarstymas vyks balandžio 9d. 17 val. UAB „Projektuotojai“ patalpose, Jonavos g. 260, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Lapių apyl. sen. patalpose (A. Merkio g. 1, Lapių mstl., Kauno r. sav.). 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriams teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. 
Detaliojo plano organizatorius – Romualda Balandienė. 
Rengėjas - UAB "Projektuotojai"; e-paštas info@projektuotojai.lt; tel.: 8 677 58888.

2013-03-07
Informuojame apie parengto bendra tvarka sklypo, esančio Kauno raj. Užlieddžių sen., Romainių Kaimelės k., kad. Nr.5283/0004:439 ir 5283/0004:525, detaliojo plano viešą svarstymą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypų sujungimas ir padalijimas į iki 11 (vienuolikos) sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – Robertas Čiužas, Stasys Kalasūnas. 
Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097.
Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui. Projektas eksponuojamas UAB GEOMA LT patalpose Donelaičio g. Nr.45-7, Kaune bei Užliedžių sen. nuo 2013 03 26 (10 d.d.) 
Viešas susirinkimas vyks 2013 04 11 K.Donelaičio g. Nr. 45-7, Kaune 10 val. Teikti motyvuotus pasiūlymus galima iki susirinkimo pabaigos.

2013-03-06
Informuojame, kad pradedamas rengti sklypų esančių Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., skl. kad. Nr. 5240/0011:609 ir skl. kad. Nr. 5240/0011:610, detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), kiekvieno sklypo padalijimas į po 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano organizatorius – Romualda Balandienė. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti detalaus plano organizatoriams ir rengėjui UAB "Projektuotojai", architektui M. Mikalauskui tel.: 8 677 58888, e-paštas info@projektuotojai.lt;. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime papildomai. 

2013-03-06
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r.sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Kamanų g. 10 (kad.Nr.5250/0006:1118), Kamanų g. 11 (kad.Nr.5250/0006:1119), Kamanų g. 9 (kad.Nr.5250/0006:1121), Kamanų g. 8 (kad.Nr.5250/0006:1123) detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: UAB „Baltic reality adviser“. K.Donelaičio g. 81A-28, Kaunas tel.:8 612 47772.
Planavimo tikslas: Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2011-02-08 įsakymu Nr.ĮS-200 patvirtinto Kauno r.sav. Ringaudų sen., Noreikiškių k., žemės sklypų (kadastriniai Nr.5250/0006:338 ir 5250/0006:635) detaliojo plano dalies keitimas žemės sklypuose Kauno r.sav. Ringaudų sen., Noreikiškių k., Kamanų g.10 (kad.Nr.5250/0006:1118), plotas 0,1218ha; Kamanų g. 11 (kad.Nr.5250/0006:1119), plotas 0,2167ha; Kamanų g. 9 (kad.Nr.5250/0006:1121), plotas 0,2525ha; Kamanų g. 8 (kad.Nr.5250/0006:1123), plotas 0,2838ha, sklypų sujungimas ir padalinimas, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. II ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus. 
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com)
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriams arba rengėjams aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-03-21d. Kauno Ringaudų sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-04-21d. nuo 16val. detaliojo plano rengėjo patalpose. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-03-06
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., sklypo (kadastrinis Nr. 5270/0008:1105) detalųjį planą, pagal 2013 01 30 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą 
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-147. Planavimo tikslas sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius J. Piliuvienė. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, Vytauto pr. 43A, Kaunas.

2013-03-06
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., sklypo (kadastrinis Nr. 5270/0008:1105) detalusis planas, kurio tikslas sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013 03 19 iki 2013 04 16 Kauno rajono Raudondvario seniūnijoje ir detaliojo plano rengėjo UAB „Georaimonda“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. 
Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „Georaimonda“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune, 2013 04 17, 10 val. 
Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Detaliojo plano organizatorius J. Piliuvienė, tel. 8 688 87655. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda, PV tel. 8 605 45942.

2013-03-06
Informuojame, kad yra parengtas sklypo( kadastrinis Nr.5267/0007:144), esančio Guogų k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Janina Vaikšnienė, gyv. S.Dariaus ir S.Girėno g.9, Garliavos m., Kauno r. sav.. Tel. (8*682)34336.
Planavimo tikslas: detaliojo plano keitimas sklype (kadastrinis Nr. 5267/0007:144), keičiant šio sklypo naudojimo būdą iš (kiti žemės ūkio paskirties sklypai) į (rekreacinio naudojimo žemės sklypai), nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą.
Susipažinti su projektu galima Ringaudų sen. patalpose nuo 2013-02-06 d. 10 darbo dienų.
Viešas susirinkimas vyks 2013-03-05 10 val. seniūnijoje. Visi suinteresuoti asmenys gali teikti motyvuotus pasiūlymus raštu, o iki susirinkimo pabaigos – telefonu 8-699-99976.
Detaliojo plano rengėjas: K. Kuzminskas, tel. (8*686) 34925.

2013-03-06
Informuojame apie parengtą žemės sklypo planą Bijūnų g. 37, Garliava prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr.ĮS-1553. "Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo planą"
Planavimo organizatorius: Edmundas Raštutis.
Plano rengėjas: UAB"Geodeza", Baltaragio g. 27-26, Kaunas, tel.8 678 37282, el.paštas uab.geodeza@gmail.com
Planavimo tikslas: žemės sklypo formavimas.
Susipažinti su parengtais žemės sklypo plano sprendiniais, galima atvykus pas plano rengėją, M.K.Čiurlionio g. 16, Kaunas (Kauno geležinkelio stotis) 10 darbo dienų laikotarpyje: nuo 2013 kovo 05 d.
Pasiūlymus dėl žemės sklypo plano sprendinių galima teikti UAB „Geodezai“ ne vėliau kaip 10 darbo dienų nuo 2013 m. kovo 05 d.

2013-03-06
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., sklypo kadastrinis Nr. 5250/0005:273, detalųjį planą.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 7 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Apytikris plano rengimo terminas – 2013 m.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-03-22 iki 2013-04-19 UAB “Polilinija“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-04-08 iki 2013-04-19 UAB “Polilinija” patalpose, Ringaudų seniūnijoje (Šiltnamių g.1, Noreikiškės) bei Akademijos seniūnijoje (Universiteto g. 8, Akademija). Viešas susirinkimas numatomas 2013-04-22 d., 10 val., UAB “Polilinija” patalpose. 
Planavimo organizatorius – Ričardas Zizas.
Detaliojo plano rengėja – UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37)263917, mob.tel. 865762550 arch. R. Malienė, el.paštas: rima.maliene@gmail.com.
Pasiūlymus ir motyvuotas pretenzijas teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos organizatoriui arba rengėjai.
Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.

2013-03-01
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti 1,4969 ha sklypo J.Janonio g. 31/Taikos g. 1, Kačerginės mstl., Kačerginės sen., Kauno r. sav. (kad.Nr.5230/0009:28), detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.:(8-37)305503. 
Rengėjas: D.Šarakausko projektavimo įmonė, Nepriklausomybės a.7-5, Kaunas, tel.:(8-37)321886, www.dsarchitektai.lt, el.p.:info@dsarchitektai.lt. 
Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-03-01
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5270/0010:470), esančio Kauno r. sav., Raudondvario sen., Netonių k. detalųjį planą. 
Planavimo organizatorius: Regimantas Lisinskas, gyv. J. Naujalio g. 5A, Raudondvario k., Kauno r. sav.
Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1335. Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo, bei statybos reglamentų nustatymas.
Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija” (PV K. Kvizikevičius), tel. (8 615) 56244, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Maironio g. 48-3, Kaunas
Su parengto detaliojo plano sprendiniais papildomai galima susipažinti nuo 2013 kovo 1 d. 10 darbo dienų, UAB “Aplinka ir ekologija” patalpose.

2013-02-27
Informuojame apie parengtą 0,1624 ha žemės sklypo kad.Nr.5233/0003:565, esančio Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Narėpų k. detalųjį planą bendrąja tvarka. 
Pareiškėjas –Vida Juočienė. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės  žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Planuotojai". 
Detalusis planas eksponuojamas seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d. d. iki viešojo susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešojo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui. 
Viešasis aptarimas vyks 2013 03 29 d. 14 val. detaliojo plano rengėjo UAB”Planuotojai” patalpose (Vasario 16-osios g.8-6, Kaune), 
Projekto vadovė Laimutė Pėželienė, tel.(8-37) 209260, el.paštas: info@planuotojai.lt

2013-02-27
Informuojame, kad supaprastinta tvarka yra parengtas žemės sklypo Nr. 88, Kampiškių k., Mastaičių sen., Kauno raj., sklypo kadastrinis adresas: 5247/0007:34, formavimo ir pertvarkymo projektas, kuris priklauso Vitui Murinui ir Sigitui Drobniui.
Su projektu galima susipažinti ir pastabas raštu pareišti nuo 2013-02-28 iki 2013-03-15 UAB „Žemėtvarkos darbai“ patalpose adresu: Savanorių pr.363-213, 49425 Kaunas. Tel. 332482, 8682-14892.
Formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas A.Čaplinskis.

2013-02-27
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr.5270/0010: ), esančio Miškinių k., Raudondvario sen., Kauno r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: Naudojamo kitos paskirties (naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo prie gyvenamojo namo (unikalus Nr. 5295-9015-5012) ir kitų namo priklausinių suformavimas.
Planavimo organizatorius: Mavra Chlebopašeba (gyv. Miškinių k., Raudondvario sen., Kauno r.) 
Projekto rengėjas - UAB "Žemės sklypas", Žalgirio g. 19, Raudondvaris, Kauno raj. Tel.8 672 42340 
Išsamiau sužinoti apie rengiamą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite UAB "Žemės sklypas" patalpose (Žalgirio g. 19, Raudondvaris, Kauno raj. Tel.8 672 42340 ) nuo 2013-02-27 d. 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. 
Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2013-03-14 d. 9.00 val. UAB Žemės sklypas" įmonės patalpose.

2013-02-27
Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Juozapavos k., kadastrinis Nr. 5287/0005:147. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios dalinės nuosavybės teise žemės sklypo dalių atidalijimas, suformuojant keturis sklypus. 
Projekto organizatoriai: UAB „NT TRADE“, UAB „Baltic Lux“, UAB „Saulės energija“ ir UAB „Sun Lux“. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-03-01 – 2013-03-15 UAB „Architektų pastogė“ patalpose. 
Projekto rengėjas – UAB „Architektų pastogė“, adresas Perkaso takas 3, Kaunas, tel. (8-37) 313505, projekto rengėjas Dainius Pukalskas, tel. (8-676) 05693, el. paštas: dainiuspk@gmail.com.

2013-02-27
Informuojame apie pradedamą bendra tvarka rengti sklypo, esančio Kauno raj. Užlieddžių sen., Romainių Kaimelės k., kad. Nr.5283/0004:439 ir 5283/0004:525, detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypų sujungimas ir padalijimas į iki 11 (vienuolikos) sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius – Robertas Čiužas, Stasys Kalasūnas.
Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.

2013-02-27
Informuojame apie parengto bendra tvarka sklypo, esančio Kauno raj. Alšėnų sen., Kampiškių k., kad. Nr.5247/0010:343, detaliojo plano viešą svarstymą. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 22 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – UAB "Vanesos turtas", A.Kuodienė, R.Kuodis, D.Dobilaitė, A.Jurevičienė, G.Jurevičius, L.Juočiuonienė, A.Juočiuonis, A.Lukošius, R.Vaitulevičius, I.Staliūnienė, V.Staliūnas, V.Žagarys, V.Žagarienė, V.Mazetytė, E.Marmienė, V.Marma, J.Lavrentjevienė, V.Lavrentjevas, D.Daujotas, J.Marcinkevičiūtė, M.Liutkevičiūtė, M.Macelienė, A.Macelis, G.Navickas, M.Jeneliauskas, V.Cibulskienė. Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097. 
Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui. Projektas eksponuojamas UAB GEOMA LT patalpose Donelaičio g. Nr.45-7, Kaune bei Alšėnų sen. nuo 2013 03 19 (10 d.d.) 
Viešas susirinkimas vyks 2013 04 03 K.Donelaičio g. Nr. 45-7, Kaune 10 val. Teikti motyvuotus pasiūlymus galima iki susirinkimo pabaigos.

2013-02-27
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., sklypo kadastrinis Nr. 5250/0010:783, detalųjį planą.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 6 (šešių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Apytikris detaliojo plano rengimo terminas – 2012-2013 m. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-03-04 iki 2013-03-18 UAB “Polilinija“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-04-03 iki 2013-04-16 UAB “Polilinija” patalpose bei Ringaudų seniūnijoje (Šiltnamių g.1, Noreikiškės). 
Viešas susirinkimas numatomas 2013-04-17 d., 10 val., UAB “Polilinija” patalpose. 
Planavimo organizatoriai – Kęstutis Dulskas, Alvyda Dulskienė.
Detaliojo plano rengėja – UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37)263917, mob.tel. 865762550 arch. R. Malienė, el.paštas: rima.maliene@gmail.com.
Pasiūlymus ir motyvuotas pretenzijas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatorei arba rengėjai.
Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.

2013-02-27
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., sklypo kadastrinis Nr. 5250/0005:272, detalųjį planą.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Apytikris plano rengimo terminas – 2013 m.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-02-14 iki 2013-03-14 UAB “Polilinija“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-02-28 iki 2013-03-14 UAB “Polilinija” patalpose bei Ringaudų seniūnijoje (Šiltnamių g.1, Noreikiškės). Viešas susirinkimas numatomas 2013-03-15 d., 10 val., UAB “Polilinija” patalpose. 
Planavimo organizatorė – Birutė Bulevičienė.
Detaliojo plano rengėja – UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37)263917, mob.tel. 865762550 arch. R. Malienė, el.paštas: rima.maliene@gmail.com.
Pasiūlymus ir motyvuotas pretenzijas teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos organizatoriui arba rengėjui.
Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.

2013-02-27
Informuojame apie bendrąja tvarka baigiamą rengti žemės sklypų (kad. nr. 5217/0013:27, kad. nr. 5217/0013:32, kad. nr. 5217/0013:33 ir kad. nr. 5217/0013:34), esančių Smiltynų I k., Kauno r. sav. Domeikavos sen., detalųjų planą.
Detaliojo planavimo pagrindas: sutartis ,,Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo”, reg. Nr. PD-297, sudaryta 2012-09-03 vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-03 įsakymu Nr. ĮS – 1644 ir Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus 2012-11-13 išduotos detaliojo planavimo sąlygos DP - 321.
Planavimo tikslas: sklypų sujungimas ir padalijimas į iki 36 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano organizatorius: UAB ,,Skirgesa”, Ekskavatorininkų g. 1B, Kaunas, LT-52461, info@skirgesa.lt, tel.: +370 (698) 39 755.
Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Studija 2a”, V. Kuzmos g. 9-3, Kaunas, tel. 8 (614) 96 688, el. paštas: teritorijos@studija2a.lt. 
Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2013-03-14 iki 2013-04-11 Kauno rajono savivaldybės Domeikavos seniūnijos patalpose Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno raj., LT-54357.
Detaliojo plano svarstymo viešas susirinkimas įvyks 2013-04-11 10.00 val. Kauno rajono savivaldybės Domeikavos seniūnijos patalpose Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno raj., LT-54357.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl parengto detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.
Išsamiau su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti detaliojo plano organizatoriaus patalpse.

2013-02-27
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Kauno raj. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k. skl. kad. Nr. 5260/0001:339 detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į iki 7 (septynių) sklypų, iki 6 (šešių) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 1 (vieno) į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Žilvinas Janušas ir Rasa Teresė Janušienė (atstovaujami Pauliaus Janušo tel. 861396343).
Su projektu galima susipažinti nuo 2013 03 01 rengėjo adresu.
Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-03-18 iki 2013-04-02. 
Viešo susirinkimo pradžia 2013-04-02, 9.00 val., rengėjo UAB „ARESA“ patalpose, Perkūno al. 4, Kaune, tel. 8 37 204793, 
8 606 16668, el. p. aresakaunas@gmail.com. Raštiški pasiūlymai priimami iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.

2013-02-27
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Kauno raj. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k. skl. kad. Nr. 5260/0001:338 ir 5260/0001:340 detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypų padalijimas pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 8 (aštuonių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Žilvinas Janušas ir Rasa Teresė Janušienė (atstovaujami Pauliaus Janušo tel. 861396343).
Su projektu galima susipažinti nuo 2013 03 01 rengėjo adresu.
Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-03-18 iki 2013-04-02. Viešo susirinkimo pradžia 2013-04-02, 11.00 val., rengėjo UAB „ARESA“ patalpose, Perkūno al. 4, Kaune, tel. 8 37 204793, 8 606 16668, el. p. aresakaunas@gmail.com. Raštiški pasiūlymai priimami iki viešo susirinkimo pabaigos. 
Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.

2013-02-25
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kadastr. Nr. 5270/0013:629) esančio Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas. Nuosavybės teise turimo žemės sklypo dalių atidalijimas į du sklypus ir atidalintos Ričardo Sakalausko dalies dadalijimas į du atskirus sklypus, suformuojant tris atskirus žemės sklypus. 
Planavimo organizatoriai: Kazimieras Sakalauskas ir Ričardas Dautartas. 
Projekto rengėjas: GM paslaugos, Radvilėnų g. 8, Kaunas. Tel. 8694 55555, el.paštas info@gmpaslaugos.lt 
Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija, bei teikti pasiūlymus, ar pastabas galima nuo 2013-03-08 iki 2013-03-22 šiuo adresu: GM paslaugos, Radvilėnų g. 8, Kaunas. Tel. 8694 55555, el.paštas info@gmpaslaugos.lt 

2013-02-25
Informuojame apie parengtą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., žemės sklypo (kadastro Nr.5247/0007:878, plotas – 0,1571 ha ir Nr. 5247/0007:886, plotas – 0,2653 ha), detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.
Juridinis detaliojo planavimo pagrindas: Kauno r. sav., administracijos direktoriaus 2011-04-29 įsakymas Nr. ĮS-598 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2011-06-06 patvirtinta Sutartis Nr. S-535 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2011-07-19 patvirtintas Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. DP-190.
Planavimo organizatoriai – Alfonsas Urbanavičius ir Irena Urbanavičienė tel. 8 684 52486.
Plano rengėja – UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“ Savanorių pr. 287-305, Kaunas. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013 03 14 iki 2013 04 11 UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose, adresu: Savanorių pr. 287-305, Kaune. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 03 28 iki 2013 04 11 Alšėnų seniūnijos patalpose, adresu: Mokslo g. 2, Mastaičių k., Kauno r. sav., ir UAB „Kraštotvarkos studija" patalpose, adresu: Savanorių pr. 287-305, Kaune.
Viešas susirinkimas numatomas 2013 04 12, 11.00 val. Savanorių pr. 287-305, Kaune.
Gauti informaciją apie detaliojo plano sprendinius, susipažinti su parengta dokumentacija bei teikti raštu motyvuotus pasiūlymus galima iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriams ar plano rengėjui, adresu: UAB „Kraštotvarkos studija“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas. tel. 8686 74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com.

2013-02-25
Informuojame apie bendrąja tvarka pradėtą rengti, žemės sklypo (kad. Nr. 5217/0011:425, plotas 
0.5005 ha) Kauno r. sav. Domeikavos sen., Ražių k., sklypo Nr. 425 detalujį planą.
Planavimo tikslas –sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą ( vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalinimas į iki 5 sklypų , teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Organizatorius – Birutė Žeimienė, Julius Žeimys.
Rengėjas – UAB “GBK archstudija”, PV G. Balčiūnaitė-Kareniauskienė , Rotušės a.26, Kaunas, tel.861267353, el.p:.gbkarchstudija@gmail.com
Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Domeikavo seniūnijos patalpose ( Saulės g. 1, Domeikavos k., Kauno rajonas ) nuo š. m. kovo 14 d 
Viešas susirinkimas numatomas š.m. kovo 29 d.10 val. rengėjo patalpose.
Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatoriui arba plano rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.

2013-02-25
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo Vyšnių g. 1, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. (kad. Nr. 5283/0006:357) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo detalųjį planą. 
Organizatorius: Valdas Čikotas, Ugnės g. 5, Kaunas, tel.: (8 618) 12255. 
Viešas svarstymas su visuomene įvyks 2013 m. kovo 27 d. 13 val. Užliedžių seniūnijos patalpose, Ledos g. 2, Užliedžių k. Rengėjas- J. Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, tel. (8 684) 84894, jonas.sarakauskas@gmail.com. Vieša projekto ekspozicija vyks seniūnijose 10 darbo dienų iki susirinkimo. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas iki susirinkimo pabaigos galima teikti organizatoriui arba rengėjui.

2013-02-25
Informuojame, kad yra rengiamas sklypo( kadastrinis Nr.5267/0007:144), esančio Guogų k., Piliuonos sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Janina Vaikšnienė, gyv. S.Dariaus ir S.Girėno g.9, Garliavos m., Kauno r. sav.. Tel. (8*682)34336.
Planavimo tikslas: detaliojo plano keitimas sklype (kadastrinis Nr. 5267/0007:144), keičiant šio sklypo naudojimo būdą iš (kiti žemės ūkio paskirties sklypai) į (rekreacinio naudojimo žemės sklypai), nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą.
Parengto projekto eksponavimo vieta ir laikas bus paskelbti laikraštyje „Naujos tėviškės žinios“.
Detaliojo plano rengėjas: K. Kuzminskas, tel. (8*686) 34925.

2013-02-25
Informuojame apie parengtą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., žemės sklypo (kadastro Nr.5247/0012:745, plotas – 0,2784 ha), detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – iki 700 kv. m. įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Juridinis detaliojo planavimo pagrindas: Kauno r. sav., administracijos direktoriaus 2011-06-06 įsakymas Nr. ĮS-853 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2011-07-11 patvirtinta Sutartis Nr. S-617 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2011-08-12 patvirtintas Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. DP-206.
Planavimo organizatorė – Irena Urbanavičienė tel. 8 684 52486.
Plano rengėja – UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“ Savanorių pr. 287-305, Kaunas. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013 03 14 iki 2013 04 11 UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose, adresu: Savanorių pr. 287-305, Kaune. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 03 28 iki 2013 04 11 Alšėnų seniūnijos patalpose adresu: Mokslo g. 2, Mastaičių k., Kauno r. sav., ir UAB „Kraštotvarkos studija" patalpose, adresu: Savanorių pr. 287-305, Kaune.
Viešas susirinkimas numatomas 2013 04 12, 10.00 val. Savanorių pr. 287-305, Kaune. 
Gauti informaciją apie detaliojo plano sprendinius, susipažinti su parengta dokumentacija bei teikti raštu motyvuotus pasiūlymus galima iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui, adresu: UAB „Kraštotvarkos studija“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas. tel. 8686 74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com.

2013-02-25
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5280/0012:400; :401; :403; :404), esančių Kauno raj. sav., Samylų sen., Dubravų k., detalųjį planą. 
Planavimo organizatorius: Zina Dumčienė, gyv. Kauno g. 31B-1, Ežerėlis, Kauno r. ir Danguolė Dirsienė, gyv. Baltų pr. 33-45, Kaunas
Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1426. Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymui.
Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija” (PV K. Kvizikevičius), tel. (8 615) 56244, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Maironio g. 48-3, Kaunas
Su parengto detaliojo plano sprendiniais papildomai galima susipažinti nuo 2013 vasario 26 d. 10 darbo dienų, UAB “Aplinka ir ekologija” patalpose.

2013-02-25
Informuojame apie pradedamą rengti specialųjį planą Kauno rajone ir Jonavos rajone. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2006, Nr. 66-2429; 2008, Nr. 10-337; 2009, Nr. 159-7205; 2010, Nr. 65-3195), Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr. 33-1190), Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos informuoja, kad pradedamas rengti Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis ruožo nuo 11,20 iki 15,90 km (Karmėlavos aplinkkelio) rekonstravimo (tiesimo) specialusis planas. 
Planuojama teritorija yra Kauno apskrityje, Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos seniūnijoje ir Jonavos rajono savivaldybės Užusalių seniūnijos teritorijoje. Planuojamas aplinkkelis ties 11,40 km atsijungs nuo esamo magistralinio kelio A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis, apeis Karmėlavos miestelį iš rytų pusės ir ties 15,60 km įsijungs į esamą magistralinį kelią A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis.
2009 m. sausio 29 d. Kauno rajono tarybos posėdyje buvo patvirtintas Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrasis planas, kuriame buvo įtrauktas ir Karmėlavos aplinkkelis.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, 50-2431 punktu 2.1) rengiant specialųjį planą bus atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.
Planavimo pradžia – 2012 m. III ketvirtis.
Planavimo pabaiga – 2013 m. III ketvirtis.
Planavimo tikslas – parengti pirminius techninius sprendinius numatytam ruožui rekonstruoti, įvertinus jungiamųjų kelių poreikį, keliui rekonstruoti reikalingo žemės sklypo (kelio juostos) riboms suformuoti ir rezervuoti, nustatyti visuomenės poreikiams reikalingos žemės plotą (nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą).
Planavimo organizatorius – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Perspektyvinio planavimo skyrius (J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9688, faksas (8 5) 232 9609, adresas internete: http://www.lakd.lt, el. p. aina.jonuskyte@lakd.lt).
Plano rengėjas – UAB „Kelprojektas“ Kelių skyrius (I. Kanto g. 25, LT- 44296 Kaunas, projekto dalies vadovas Giedrius Sarapinas, tel. (8 37) 20 54 30, mob. (8 618) 00 733, faksas (8 37) 20 52 27, adresas internete: http://www.kelprojektas.lt, el. p. giedrius.sarapinas@kelprojektas.lt).
Pasiūlymus dėl specialiojo plano visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui ir specialiojo plano rengėjui raštu per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Apie specialiojo plano sprendinių viešos ekspozicijos ir viešo susirinkimo vietą ir laiką nustatyta tvarka bus informuojama papildomai.

2013-02-22
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kadastro Nr.5217/0009:73, plotas – 0,2838 ha), Kauno r. sav., Domeikavos sen., Eigirgalos k., detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo bei naudojimo rėžimo reglamento nustatymas.
Juridinis detaliojo planavimo rengimo pagrindas: Kauno r. sav., administracijos direktoriaus 2010-04-14 įsakymas Nr. ĮS-550 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2010-04-26 patvirtinta Sutartis Nr. S-315 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2010-06-10 patvirtintas Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. DP-148.
Planavimo organizatorė – Daiva Šereikaitė, tel. 8 682 23416.
Plano rengėja – UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“,  Savanorių pr. 287-305, Kaunas. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013 02 25 iki 2013 03 26 UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose,  adresu: Savanorių pr. 287-305, Kaune. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 03 12 iki 2013 03 26 Domeikavos seniūnijos patalpose adresu: Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno r. ir UAB „Kraštotvarkos studija" patalpose, adresu: Savanorių pr. 287-305, Kaune.
Viešas susirinkimas numatomas 2013 03 26, 9.00 val. adresu: Savanorių pr. 287-305, Kaune. Gauti informaciją apie detaliojo plano sprendinius, susipažinti su parengta dokumentacija bei teikti raštu motyvuotus pasiūlymus galima iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatorei ar plano rengėjai: UAB „Kraštotvarkos studija“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas. tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com.
2013-02-22

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kadastro Nr.5217/0009:75, plotas – 0,2820 ha), Kauno r. sav., Domeikavos sen., Eigirgalos k., detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo bei naudojimo rėžimo reglamento nustatymas.
Juridinis detaliojo planavimo rengimo pagrindas: Kauno r. sav., administracijos direktoriaus 2010-07-02 įsakymas Nr. ĮS-1141 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2010-07-12 patvirtinta Sutartis Nr. S-678 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2010-09-13 patvirtintas Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. SD-230.
Planavimo organizatorė – Egidija Semėnienė, tel. 8-699 19173.
Plano rengėja – UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“,  Savanorių pr. 287-305, Kaunas. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013 02 25 iki 2013 03 26 UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose,  adresu: Savanorių pr. 287-305, Kaune. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 03 12 iki 2013 03 26 Domeikavos seniūnijos patalpose adresu: Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno r. ir UAB „Kraštotvarkos studija" patalpose, adresu: Savanorių pr. 287-305, Kaune.
Viešas susirinkimas numatomas 2013 03 26, 10.00 val. adresu: Savanorių pr. 287-305, Kaune. Gauti informaciją apie detaliojo plano sprendinius, susipažinti su parengta dokumentacija bei teikti raštu motyvuotus pasiūlymus galima iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatorei ar plano rengėjai: UAB „Kraštotvarkos studija“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas. tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com.

2013-02-22
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, kad. Nr. 5217/0009:70, esančio Eigirgalos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. detalusis planas. 
Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. 
Projekto rengimo terminas – 2013 m. I–III ketvirčiai. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2013 m. vasario 22 d. iki 2013 m. kovo 22 d. Rotušės a. 26A, Kaune. 
Viešas susirinkimas vyks 2013 m. kovo 22 d. 12 val. rengėjos patalpose (Rotušės a. 26A, Kaune). Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Domeikavos seniūnijos patalpose (Saulės g. 1, Domeikavos k., Kauno r.) ir Rotušės a. 26A, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatorius: Nerijus Maslenikovas ir Rasa Maslenikovienė, tel. 8 699 25333.
Detaliojo plano rengėja: UAB „GBK archstudija“, arch. G. Balčiūnaitė-Kareniauskienė, tel. 8 612 67353, e-paštas gbkarchstudija@gmail.com 
Dalyvavimas viešąjame susirinkime neprivalomas.

2013-02-22
Informuojame, kad parengtas Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos specialiojo plano 1-asis keitimas.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. TS-399 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos specialiojo plano 1-ojo keitimo rengimo“.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, tel. (8 37) 305503, faksas (8 37) 313797, el.p.: administratorius@krs.lt, internetinė svetainė: www.krs.lt.
Specialiojo plano rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“, V.Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faksas (8 5) 261 7507, el. p: info@sweco.lt, internetinė svetainė: www.sweco.lt.
Specialiojo planavimo tikslai ir uždaviniai: Sudaryti sąlygas pramonės plėtrai Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos pietinėje dalyje. Nustatyti teritorijose naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą, kraštovaizdžio formavimo kryptis ir teritorijų tvarkymo priemones. Rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams.
Planavimo darbų programa: rajono lygmens specialusis planas rengiamas 4 etapais (parengiamasis, specialiojo plano rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis etapai), viešas svarstymas vyks bendra tvarka.
Specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo metu yra atliktos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros.
Specialiojo plano projekto rengimo terminas: 2012 04 – 2013 09 
Viešas svarstymas: su parengtu specialiojo plano keitimo projektu galima susipažinti nuo 2013 m. kovo 12 d. planavimo organizatoriaus ir detaliojo plano rengėjo patalpose nurodytais adresais.
Parengto projekto vieša ekspozicija vyks nuo 2013 m. kovo 12 d. iki 2013 m. balandžio 12 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos patalpose, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Viešas susirinkimas įvyks 2013 balandžio 15 d. 16:00 val. Kauno rajono savivaldybės administracijos didžiojoje salėje, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui arba plano rengėjui teikiami raštu aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos.

2013-02-22
Informuojame apie žemės sklypo Sergeičikų I k., Karmėlavos sen., Kauno r., kadastrinis Nr. 5233/0011:1080 detalųjį planą. 
Detaliojo plano tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius: Ignas Vilkas, gyv. Vytauto g. 3, Šveicarijos k., Dumsių sen., Jonavos r., tel. 8 676 09305. 
Detaliojo plano rengėjas- UAB „Detalus planas“, Pakrantės g. 13, Stašėnų k., Jonavos raj., tel. 867382022. el. p. info@dplanas.lt
Viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka, ekspozicija 2013 03 13 - 2013 03 28 Karmėlavos seniūnijoje, Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno r. Viešas susirinkimas įvyks 2013 03 28, 16 val. detaliojo plano rengėjo patalpose Pakrantės g. 13, Stašėnų k., Dumsių sen., Jonavos r. Informaciją teikia, pasiūlymus ir pastabas raštu iki viešo susirinkimo pabaigos priima plano rengėjas: UAB „Detalus planas“, Pakrantės g. 13, Stašėnų k., Jonavos raj., tel. 867382022 el. p. ino@dplanas.lt

2013-02-20
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5207/0004:42), esančio Mozūriškių k., Batniavos sen. Kauno r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.
Planavimo organizatoriai: Algimantas Sabaliauskas ir Aistė Sabaliauskienė, gyv. Alantos g. 6, Kaunas, tel. Nr. 8-611-24074.
Projekto rengėja: UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas. Projekto vadovė - Bangutė Zinkienė, tel. Nr. 8-679-42380.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių (raštu) galima nuo 2013m. vasario 20d. iki kovo 6d. planavimo organizatoriams arba projekto rengėjai Bangutei Zinkienei adresu Vytauto pr. 43A, Kaunas. Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti tel. 8-679-42380.

2013-02-20
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5213/0001:137), esančio Padubysio k., Vilkijos apylinkių sen. Kauno r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorė: Edita Tautkutė-Kunčiūnė, gyv. Jotvingių g. 1-25, Kaunas, tel. 8-610-64483.
Projekto rengėja: UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas. Projekto vadovė - Bangutė Zinkienė, tel. Nr. 8-679-42380.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių (raštu) galima nuo 2013m. vasario 20d. iki kovo 6d. planavimo organizatorei arba projekto rengėjai Bangutei Zinkienei adresu Vytauto pr. 43A, Kaunas. Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti tel. 8-679-42380.

2013-02-19
Pakartotinai skelbiama apie parengtą žemės sklypo apie 6,70ha Vilkijos m., Kauno r. sav. detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – naujų žemės sklypų suformavimas nuosavybės teisėms atkurti, pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas. 
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. 
Projekto rengimo terminas- 2013m. I pusmetis. 
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013m. vasario 28d iki 2013m kovo 19d. Vilkijos seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. 
Viešas susirinkimas vyks 2013m. kovo 20d. 10 val. Tunelio g. 16, Kaune. 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, tel. (8 37) 30 55 84, detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt.

2013-02-19
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Atgimimo g.124, Naujųjų Bernatonių k., Raudondvario sen., Kauno r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – naujo kitos paskirties ( naudojimo būdas-gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo prie gyvenamojo namo ir kitų namo priklausinių suformavimas.
Planavimo organizatorius–Stasė Stundžienė, atstovaujama įgalioto asmens Kosto Kasperavičiaus, pagal Kauno m.12-ojo notarų biuro 2012-10-08 išduotą įgaliojimą , notarinio registro Nr.5105.
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė , vadovas Jolita Zigmantienė. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. kovo 6 d. 10 d.d. įmonės patalpose , adresu : Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r.sav. ( tel. 8 611 16858, el p. jolitaraud@gmail.com), bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2013 m. kovo 20 d. 9 val. įmonės patalpose .

2013-02-19
Informuojame apie rengiamą žemės sklypų (kadastr. Nr. 5227/0001:372 ir Nr. 5227/0001:288), esančių Juragių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas. Žemės sklypų sujungimas bei sujungto žemės sklypo padalijimas suformuojant du žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Antanas Maknevičius, Loreta Maknevičienė, Arūnas Dirmeikis, Daiva Dirmeikienė.
Projekto rengėjas–Vijolės Bardauskienės IĮ, Jaunimo g. 4-216, Akademijos mstl. Kauno r. sav., telef. 868241948, el.paštas vijole.bardauskiene@gmail.com 
Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija, bei teikti pasiūlymus, ar pastabas galima nuo 2013-02-25 iki 2013-03-12 šiuo adresu: Vijolės Bardauskienės IĮ, Jaunimo g. 4-216, Akademijos mstl. Kauno r., mob.tel. 8-68241948, el.paštas vijole.bardauskiene@gmail.com 
Viešas susirinkimas numatomas 2013-03-12 , 14 val. adresu: Virbališkių g. 7, Juragių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. (pertvarkomų sklypų teritorijoje).

2013-02-19
Informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Vyturio g. 12, žemės sklypo, kadastrinis (Nr. 5217/0012:254), detalusis planas. 
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.
Projekto rengimo terminas – 2013 m. I-II ketvirčiai.
Planavimo organizatorius: Nerijus Marozas.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Ateivis LT“, Tunelio g. 16, Kaunas, tel.: 8 670 21561, el.p. info@ateivis.lt
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2013 m. vasario 19 d. iki 2013 m. kovo 21 d. Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2013 m. kovo 22 d. 10 val. adresu Tunelio g. 16, Kaunas. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Domeikavos seniūnijos patalpose ir adresu Tunelio g. 16, Kaunas. 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo rengėjui teikiami iki viešo susirinkimo, jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys, gavę atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-02-19
Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka sklypo Nr. 351 (skl. kad. Nr. 5220/0001:351), Kauno raj. sav., Ežerėlio sen., Ežerėlio m., Kauno g. 27 detalusis planas
Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.
Detaliojo plano viešojo svarstymo laikas ir vieta bus nurodyti papildomai.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Cedra“. Gauti informaciją apie detaliuosius planus, susipažinti su rengiama dokumentacija galima šiuo adresu: L. Zamenhofo g.5, LT-44287, Kaunas, tel. (8~37) 320 350, tel./ faks. 422 004, el. p. ilona@cedra.lt
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius
Planavimo finansuotojas - viešoji įstaiga „Ežerėlio slaugos namai“, atstovaujama direktorės Irenos Tamulevičienės, 
Kauno raj. sav., Ežerėlio sen., Ežerėlio m., Kauno g. 27
Pasiūlymus galima teikti raštu planavimo rengėjams nurodytu adresu.

2013-02-19
Pakartotinai informuojame, kad bendrąją tvarka pradedami rengti Aleksandro Stulginskio Universiteto (buv. Lietuvos Žemės Ūkio Universitetas) panaudos teise valdomų žemės sklypų Kauno r. sav., Akademijos sen., Akademijos mstl. (kad. nr. 5250/0006:1099 ir kad. nr. 5250/0006:1100) detalieji planai.
Detaliųjų planų tikslai: pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (visuomeninės paskirties teritorijos/ mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliųjų planų viešojo svarstymo laikas ir vieta bus nurodyti papildomai.
Detaliųjų planų rengėjas: UAB “Cedra”. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija galima šiuo adresu: L. Zamenhofo 5, 44287 Kaunas, tel. (8~37) 320 350, tel./ faks. 422004, el. p. ilona@cedra.lt
Planavimo organizatorius: Aleksandro Stulginskio Universitetas, atstovaujamas rektoriaus Antano Maziliausko (buvęs Lietuvos Žemės Ūkio Universitetas), adresas: Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r.
Pasiūlymus galima teikti raštu planavimo rengėjams nurodytu adresu.

2013-02-18
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5223/0005:134), esančio Atžalyno g. 38, Garliava, Kauno r. sav. detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – Vida Šalomskienė, Tomas Morkaitis. 
Projektas bus eksponuojamas Garliavos seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2013-03-20 16 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas.
Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui Rokui Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas - bizrok@gmail.com.

2013-02-18
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5223/0015:126), esančio J. Gabrio g. 8, Garliava, Kauno r. sav., detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Vidmantas Jurgaitis, Antanina Jurgaitienė, Darius Jurgaitis. Projektas bus eksponuojamas Garliavos seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2013-03-20 17 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. 
Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui Rokui Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas - bizrok@gmail.com.

2013-02-14
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemes sklypo Kauno raj. Ringaudų sen. Karkiškių k. Sklypo kad. Nr. 5250/0008:1042 detalusis planas.
Planavimo tikslas - žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą(komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos,paslaugų ir pramogų objektų ststybos), naudojimo būdo ir pobūdžio, teritorijos tvarkymo rėžimo bei statybos reglamentų nustatymas vadovaujantis Kauno raj.sav. bendrojo plano sprendiniais.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.
Planavimo organizatorius – Gene Pužauskiene,Vytautas Pužauskas. 
Detaliojo plano rengejai - UAB"JAS", Tel.: 8-37 320396 e-mail: mantas@jas.lt , Adresas: Kęstučio 46a-1.Kaunas. 
Projekto rengimo terminas- 2013m.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-02-11 iki 2013-03-12 UAB“JAS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-02-18 iki 2013-03-12 UAB“JAS“ patalpose bei Ringaudų seniūnijoje Šiltnamių g.1 Noreikiškių km,Kauno raj.
Viešas susirinkimas vyks 2013-03-12 14.00 val. Šiltnamių g.1 Noreikiškių km,Kauno raj.
Pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba detaliojo plano rengėjui –UAB“JAS“, Kęstučio g.46A-1,Kaunas ,projekto vadovas V.Juozaitis,tel.837 320396,el.pastas:mantas@jas.lt, jonas@jas.lt.

2013-02-14
Informuoja apie rengiamą Agotos Ambrasienės, Aldonos Marijos Pagarelskienės ir Marijos Bružienės žemės ūkio paskirties sklypo (kadastro Nr.5250/0016:509), esančio Pyplių k., Ringaudų sen., Kauno r. sov., formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Planavimo tikslas – sklypų pertvarkymas ir padalijimas į tris dalis, dviejų sklypų nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, o trečias sklypas tampa miškų ūkio paskirties.
Su rengiamais sklypų formavimo ir pertvarkymo projektais galima susipažinti nuo 2013-02-14 iki 2013-02-26 UAB „Geodezininkai“ patalpose, Raudondvario pl. 93, Kaune, tel./faksas 8 37 267156, el. p. geodezininkai@gmail.com arba Ringaudų seniūnijos patalpose. 
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu iki 2013-02-26 organizatorėms Agotai Ambrasienei, Aldonai Marijai Pagarelskienei ir Marijai Bružienei arba rengėjui UAB „Geodezininkai“

2013-02-14
Informuojame apie žemės sklypo kad.Nr.: 5233/0009:790, esančio Liepų g. 65, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorė – Pranciška Nijolė Ivanauskienė, Dainavos g. 4, Ramučių k., Kauno r. sav., tel. Nr.: 8 604 08 432.
Plano rengėjas – architektas Lukas Tarnauskas, D.Poškos g. 6A, Kaunas, tel. Nr.: 8 698 11 891.
Projekto rengimo terminas - 2012 m. IV ketv. - 2013 m. III ketv. 
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Vieša projekto ekspozicija nuo 2013-02-25 iki 2013-03-08 vyks Karmėlavos seniūnijos patalpose Vilniaus g. 65a, Karmėlavoje, Kauno r. sav. ir detaliojo plano rengėjo patalpose D.Poškos g. 6A, Kaune. Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2013-03-12, 10.00 detaliojo plano rengėjo patalpose.
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių raštu galima teikti iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatorei arba planavimo organizatorės vardu plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

2013-02-14
Informuojame, apie parengtą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą adresu: Mozūriškių kaimas, Batniavos seniūnija, Kauno rajonas, Kauno apskritis, kadastro Nr. 5207/0004:2, plotas: 14,0600 ha. 
Planavimo tikslas –dalių atidalinimas, suformuojant keturis sklypus. 
Planavimo organizatoriai – Asta Gerulaitienė, Arvydas Kuisys, Aleksas Janušauskas, Audrius Janušauskas. 
Plano rengėjas – UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17, mob.tel. 8-65769524, el.paštas: atenezemaite@gmail.com.
Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija, bei teikti pasiūlymus, ar pastabas galima nuo 2013-02-14 iki 2013-02-28 šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17, mob.tel. 8-65769524, el.paštas: atenezemaite@gmail.com. Darbo dienomis nuo 8-12val., 13-17val. 
Viešas susirinkimas numatomas - 2013-02-28 , 14 val. UAB „Polilinija“ patalpose, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17.

2013-02-11
Informuojame, kad pradedamas rengti Ingridai Dovalgienei priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr 5247/0010:154) Stanaičių k. Alšėnų sen. Kauno r.)  kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas. 
Planavimo užsakovas – Ingrida Dovalgienė ir Donaldas Dovalga, planavimo vykdytojas- UAB „Geodeza“. Su projektu galima susipažinti UAB „Geodeza“ patalpose adresu: Kovo 11-osios 37-9, Kaunas iki 2013 02 27.
2013 02 28 d. 10.00 val vyks viešas svarstymas adresu M.K.Čiurlionio g. 15, Kaunas (Kauno geležinkelio stoties pastatas)
Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis:
UAB „Geodeza“ M.K.Čiurlionio g. 15, Kaunas (Kauno geležinkelio stoties pastatas)
Tel Nr 8-678-37282

2013-02-08
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., kadastrinis Nr. 5260/0001:338 (plotas 0,5547 ha) ir kadastrinis Nr. 5260/0001:340 (plotas 0,0450 ha) detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 8 (aštuonių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai - Žilvinas Janušas ir Rasa Teresė Janušienė (atstovaujami Pauliaus Janušo tel.nr. 861396343).
Rengėjas – UAB „ARESA“. Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima Perkūno al. 4, Kaune. Kreiptis tel. 8 37 204793, 8 620 76477 (el. p. aresakaunas@gmail.com).
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-02-08
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., kadastrinis Nr. 5260/0001:339 (plotas 0,6231 ha) detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypų padalijimas į iki 7 (septynių) sklypų, iki 6 (šešių) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 1 (vieno) į kitą (komercinės paskirties teritorijos/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai - Žilvinas Janušas ir Rasa Teresė Janušienė (atstovaujami Pauliaus Janušo tel.nr. 861396343).
Rengėjas – UAB „ARESA“. Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima Perkūno al. 4, Kaune. Kreiptis tel. 8 37 204793, 8 620 76477 (el. p. aresakaunas@gmail.com).
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai. 
2013-02-08

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., Alksnių g.8 kadastrinis Nr. 5283/0006:53 (plotas 0,1878 ha) detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo padidinimas, prijungiant iki 0,04 ha įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto, padalijimas į 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius - Rimantas Stasiulionis tel. Nr.868723095;
Rengėjas – UAB „ARESA“. Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima Perkūno al. 4, Kaune. Kreiptis tel. 8 37 204793, 8 620 76477 (el. p. aresakaunas@gmail.com).
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.
2013-02-08
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5270/0010:12), esančio Karnavės g. 18, Netonių k., Raudondvario sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius – Sigitas Migauskas. Projektas bus eksponuojamas Raudondvario seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2013-03-07 17 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2013-02-08
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5217/0014:813), esančio Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k. detalusis planas. Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 10 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatoriai – Juozas Jonas Ivaškevičius, Danguolė Ivaškevičienė. Projektas bus eksponuojamas Domeikavos seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2013-03-07 15 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2013-02-08
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5283/0004:498), esančio Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k. detalusis planas. Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 10 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorė – Aušra Anužytė. Projektas bus eksponuojamas Užliedžių seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2013-03-07 16 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2013-02-08
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k., sklypo (kadastrinis Nr. 5217/0012:902) detalųjį planą, pagal 2013 01 02 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-14. Planavimo tikslas žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Planavimo organizatorius O. Montvilienė. Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, tel. 8 605 45942.

2013-02-08
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k., sklypo (kadastrinis Nr. 5217/0012:902) detalusis planas, kurio tikslas žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013 02 25 iki 2013 03 25 Kauno rajono Domeikavos seniūnijoje ir detaliojo plano rengėjo UAB „Georaimonda“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „Georaimonda“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune, 2013 03 26, 10 val. Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano organizatorius O. Montvilienė. Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, tel. 8 605 45942.

2013-02-08
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Gluosnių g. 5, sklypo (kadastrinis Nr. 5240/0011:278) detalųjį planą, pagal 2012 05 17 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-621. Planavimo tikslas padalyti žemės sklypą į du sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Planavimo organizatoriai V. Grigas, E. Grigienė. Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, tel. 8 605 45942.

2013-02-08
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Gluosnių g. 5, sklypo (kadastrinis Nr. 5240/0011:278) detalusis planas, kurio tikslas padalyti žemės sklypą į du sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013 02 25 iki 2013 03 25 Kauno rajono Lapių seniūnijoje ir detaliojo plano rengėjo UAB „Georaimonda“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „Georaimonda“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune, 2013 03 26, 11 val. Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano organizatoriai V. Grigas, E. Grigienė. Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, tel. 8 605 45942.

2013-02-08
Informuojame apie pradedamą rengti 0,1624 ha žemės sklypo kad.Nr.5233/0003:565, esančio Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Narėpų k. detalųjį planą bendrąja tvarka. Pareiškėjas –Vida Juočienė. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Planuotojai". 
Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6, Kaune. 
Projekto vadovė - Laimutė Pėželienė. Informacija telefonu (8-37) 209260, 
mob. tel. 865040268, el.paštas: info@planuotojai.lt

2013-02-08

Informuojame apie pradedamą rengti 0,1624 ha žemės sklypo kad.Nr.5233/0003:565, esančio Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Narėpų k. detalųjį planą bendrąja tvarka. Pareiškėjas –Vida Juočienė. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Planuotojai". 
Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6, Kaune. 
Projekto vadovė - Laimutė Pėželienė. Informacija telefonu (8-37) 209260, 
mob. tel. 865040268, el.paštas: info@planuotojai.lt

2013-02-08
Informuojame, kad yra parengtas sklypo( kadastrinis Nr.5250/0009:311), esančio Miriniškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Egidijus Staniulis, gyv. Sūrės g.54, Kaunas, Kauno m. sav. Tel. (8*699)99976.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos),padalijimas į iki 5(penkių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Parengto projekto eksponavimo vieta ir laikas bus paskelbti laikraštyje „Naujos tėviškės žinios“.
Susipažinti su projektu galima Ringaudų sen. patalpose nuo 2013-02-11 d. 10 darbo dienų.
Viešas susirinkimas vyks 2013-03-12 10 val. seniūnijoje. Visi suinteresuoti asmenys gali teikti motyvuotus pasiūlymus raštu, o iki susirinkimo pabaigos – telefonu 8-699-99976.
Detaliojo plano rengėjas: K. Kuzminskas, tel. (8*686) 34925.

2013-02-08
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., sklypo kadastrinis Nr. 5250/0005:272, detalųjį planą.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Apytikris plano rengimo terminas – 2013 m.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-02-26 iki 2013-03-26 UAB “Polilinija“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-03-08 iki 2013-03-26 UAB “Polilinija” patalpose bei Ringaudų seniūnijoje (Šiltnamių g.1, Noreikiškės). Viešas susirinkimas numatomas 2013-03-27 d., 10 val., UAB “Polilinija” patalpose. 
Planavimo organizatorė – Birutė Bulevičienė.
Detaliojo plano rengėja – UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37)263917, mob.tel. 865762550 arch. R. Malienė, el.paštas: rima.maliene@gmail.com.
Pasiūlymus ir motyvuotas pretenzijas teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos organizatoriui arba rengėjui.
Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.

2013-02-08
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., kadastrinis Nr. 5260/0001:338 (plotas 0,5547 ha) ir kadastrinis Nr. 5260/0001:340 (plotas 0,0450 ha) detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 8 (aštuonių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai - Žilvinas Janušas ir Rasa Teresė Janušienė (atstovaujami Pauliaus Janušo tel.nr. 861396343).
Rengėjas – UAB „ARESA“. Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima Perkūno al. 4, Kaune. Kreiptis tel. 8 37 204793, 8 620 76477 (el. p. aresakaunas@gmail.com).
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-02-08
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., kadastrinis Nr. 5260/0001:339 (plotas 0,6231 ha) detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypų padalijimas į iki 7 (septynių) sklypų, iki 6 (šešių) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 1 (vieno) į kitą (komercinės paskirties teritorijos/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai - Žilvinas Janušas ir Rasa Teresė Janušienė (atstovaujami Pauliaus Janušo tel.nr. 861396343).
Rengėjas – UAB „ARESA“. Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima Perkūno al. 4, Kaune. Kreiptis tel. 8 37 204793, 8 620 76477 (el. p. aresakaunas@gmail.com).
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-02-08
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., Alksnių g.8 kadastrinis Nr. 5283/0006:53 (plotas 0,1878 ha) detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo padidinimas, prijungiant iki 0,04 ha įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto, padalijimas į 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius - Rimantas Stasiulionis tel. Nr.868723095;
Rengėjas – UAB „ARESA“. Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima Perkūno al. 4, Kaune. Kreiptis tel. 8 37 204793, 8 620 76477 (el. p. aresakaunas@gmail.com).
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-02-06
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5283/0004:385, 
Vijūkų k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., detalusis planas. 
Planavimo tikslas: Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5283/0004:385) padalijimas į sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas, numatant gyvenamąsias teritorijas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybai pagal Kauno r. bendrojo plano sprendinius.
Su projektu galima susipažinti nuo 2013-02-08 iki 2013-03-07 UAB ,,Polilinija” patalpose. Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-02-22 iki 2013-03-07 UAB “Polilinija” patalpose ir Užliedžių seniūnijoje (Ledos g. 2, Užliedžių k., Kauno r.). Viešas susirinkimas numatomas 2013-03-07, 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose. 
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui UAB Ramiga” arba plano rengėjai: UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37)263917, mob.tel. 865271128 PV Justina Pliskauskienė, el. paštas: justina.kasyte@gmail.com.

2013-02-06
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo kad.Nr.: 5233/0009:790, esančio Liepų g. 65, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., detalujį planą. Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorė – Pranciška Nijolė Ivanauskienė, Dainavos g. 4, Ramučių k., Kauno r. sav., tel. Nr.: 8 604 08 432.
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką informuosime papildomai.

2013-02-06
Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo , adresu Stanislavos k.11, Vilkijos apyl. sen., Kauno r. formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas. Namų valdos formavimo pertvarkymo projektas.
Planavimo organizatorius: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius: Daiva Žvirblienė.
Projekto rengėjas –VĮ Valstybės žemės fondas, Donelaičio g. 33, Kaunas, telef.8-37-223664
Susipažinti su parengtu projektu, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose (Donelaičio g. 33-411, Kaunas, telef. 223664) nuo 2013-02-11, 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2013-02-21, 10 val. VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose Donelaičio g. 33-411.

2013-02-06
Informuojame apie rengiamus detaliuosius planus Naujųjų Muniškių k., Užliedžių sen., Kauno raj.:
Žemės sklypo kad.Nr.5283/0001:111. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1961 (2012-11-29). 
Planavimo tikslas - sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Teritorijoje numatoma statyti metalo mechaninio apdirbimo cechą su sandėliavimo patalpomis. 
Planavimo organizatorius: Airis Kalvinskas (atstovas Dainius Koveras), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.:8657 88805;
Planų rengimo terminas 2013m. I ketv.-III ketv.
Planų rengėja: UAB "MTARCH", adresas V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8675 31588 el.p. aurelijai.grikstaitei@gmail.com. 
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti bei susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriams (atstovui) arba rengėjai aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Numatoma sprendinių vieša ekspozicija nuo 2013-02-21d. 10 darbo dienų. Numatomas viešas sprendinių aptarimas 2013-03-07d. nuo 16val. Užliedžių seniūnijoje.

2013-02-06
Informuojame apie rengiamus detaliuosius planus Naujųjų Muniškių k., Užliedžių sen., Kauno raj. Žemės sklypų kad.Nr.5283/0001:334, 5283/0001:145, 5283/0001:130, 5283/0001:112, 5283/0001:352.
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-2008 (2012-12-05). 
Planavimo tikslas - sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Teritorijoje numatoma statyti baldų ir buities prekių sandėliavimo statinius. 
Planavimo organizatoriai: UAB "Crabro" ir Airis Kalvinskas (atstovas Dainius Koveras), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.:8657 88805;
Planų rengimo terminas 2013m. I ketv.-III ketv.
Planų rengėja: UAB "MTARCH", adresas V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8675 31588 el.p. aurelijai.grikstaitei@gmail.com. 
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti bei susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriams (atstovui) arba rengėjai aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Numatoma sprendinių vieša ekspozicija nuo 2013-02-21d. 10 darbo dienų. Numatomas viešas sprendinių aptarimas 2013-03-07d. nuo 16val. Užliedžių seniūnijoje.

2013-02-06
Informuojame apie rengiamus detaliuosius planus Naujųjų Muniškių k., Užliedžių sen., Kauno raj.. Žemės sklypų kad.Nr.5283/0001:372, 5283/0001:353. 
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-2005 (2012-12-05). 
Planavimo tikslas - sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Teritorijoje numatoma statyti baldų gamybos furnitūros ir žaliavų sandėliavimo statinius. 
Planavimo organizatorius: UAB "Crabro" (atstovas Dainius Koveras), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.:8657 88805;
Planų rengimo terminas 2013m. I ketv.-III ketv.
Planų rengėja: UAB "MTARCH", adresas V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8675 31588 el.p. aurelijai.grikstaitei@gmail.com. 
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti bei susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriams (atstovui) arba rengėjai aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Numatoma sprendinių vieša ekspozicija nuo 2013-02-21d. 10 darbo dienų. Numatomas viešas sprendinių aptarimas 2013-03-07d. nuo 16val. Užliedžių seniūnijoje.

2013-02-06
Informuojame apie rengiamus detaliuosius planus Naujųjų Muniškių k., Užliedžių sen., Kauno raj. Žemės sklypų kad.Nr.5283/0001:40, 5283/0001:338, 5283/0001:38. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-2001 (2012-12-05). 
Planavimo tikslas - Kauno raj.sav. administracijos direktoriaus 2004-09-21 įsakymu Nr.ĮS-1160 patvirtinto Kauno r.sav., Užliedžių sen., Muniškių k., žemės sklypo kad.Nr.5283/0001:40 detaliojo plano keitimą žemės sklype kad.Nr.5283/0001:40, keičiant jo būdą, pobūdį iš komercinės paskirties objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, prijungiant prie jo žemės sklypus kad.Nr.5283/0001:338, 5283/0001:38, kuriems keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Teritorijoje numatoma statyti pramonės ir sandėliavimo statinius žuvies auginimui pagal užsakymą (be žuvies apdorojimo) ir pažintinei žuvivaisos ekspozicijai. 
Planavimo organizatorius: UAB "jFish" (atstovas Dainius Koveras), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.:8657 88805.
Planų rengimo terminas 2013m. I ketv.-III ketv.
Planų rengėja: UAB "MTARCH", adresas V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8675 31588 el.p. aurelijai.grikstaitei@gmail.com. 
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti bei susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriams (atstovui) arba rengėjai aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Numatoma sprendinių vieša ekspozicija nuo 2013-02-21d. 10 darbo dienų. Numatomas viešas sprendinių aptarimas 2013-03-07d. nuo 16val. Užliedžių seniūnijoje.

2013-02-05
Informuojame apie baigtą rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Ringaudų sen., Poderiškių k., žemės skypo (kad. Nr.c) detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 7 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – žemės sklypo savininkas Stanislovas Vilkauskas. 
Plano rengėja – UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, projekto vadovė Edita Guzenkienė (atestato Nr.29572), tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-02-14 iki 2013-02-28 Ringaudų seniūnijoje (Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Kauno r. sav.) ir UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose, Savanorių pr. 287-305, Kaune. 
Viešo svarstymo susirinkimas įvyks 2013-02-28 d. 10.00 val. UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose, Savanorių pr. 287-305, Kaune. 
Gauti informaciją apie detaliojo plano sprendinius, susipažinti su parengta dokumentacija bei teikti raštu motyvuotus pasiūlymus ar pastabas galima plano rengėjai per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.

2013-02-05
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5223/0005:134), esančio Atžalyno g. 38, Garliava, Kauno r. sav., detalųjį planą. Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – Vida Šalomskienė, Tomas Morkaitis. 
Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2013 m. 
Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 – Rokas Bizulis, el.paštas:bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-02-05
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5223/0015:126), esančio J. Gabrio g. 8, Garliava, Kauno r. sav., detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – Vidmantas Jurgaitis, Antanina Jurgaitienė, Darius Jurgaitis.
Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2013 m. Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 – Rokas Bizulis, el.paštas:bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-02-05
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Alšėnų sen., Digrių k., sklypo (kadastrinis Nr. 5247/0018:512) detalųjį planą, pagal 2012 12 27 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą 
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-1495. 
Planavimo tikslas padalyti žemės sklypą į keturis sklypus, pakeisti trijų atidalytų sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą paskirtį, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą (du sklypai vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, vienas – inžinerinės infrastruktūros teritorija) bei statybos reglamentą. 
Planavimo organizatorius V. Mitkus. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, Vytauto pr. 43A, Kaunas.

2013-02-05
Informuojame, , kad bendrąja tvarka yra parengtas Kauno r. sav., Alšėnų sen., Digrių k., sklypo (kadastrinis Nr. 5247/0018:512) detalusis planas, kurio tikslas padalyti žemės sklypą į keturis sklypus, pakeisti trijų atidalytų sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą paskirtį, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą (du sklypai vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, vienas – inžinerinės infrastruktūros teritorija) bei statybos reglamentą. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013 02 18 iki 2013 03 18 Kauno rajono Alšėnų seniūnijoje ir detaliojo plano rengėjo UAB „Georaimonda“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune.
 Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „Georaimonda“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune, 2013 03 19, 11 val. 
Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Detaliojo plano organizatorius V. Mitkus. Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda, PV tel. 8 605 45942.

2013-02-05
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5283/0007:268), esančio Vijūkų k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
 Planavimo organizatorė – Reda Kurkauskienė. 
Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2013 m. Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 – Rokas Bizulis, el.paštas:bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-02-05
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kadastro Nr. 5280/0012:427), esančio Šlienavos k., Samylų sen., Kauno r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas. NTR įregistruoto bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo žemės sklypo dalių atidalijimas suformuojant tris žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Zita Lelešienė, Dalia Žemaitienė ir Juozas Rimas.
Projekto rengėjas – UAB „Žemėtvarkos darbai“, Savanorių pr. 363-214, Kaunas, S. Kemzūra, tel. (8 37) 711317, el. paštas: zemetvarkosdarbai@gmail.com.
Išsamiau sužinoti apie rengiamą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite UAB „Žemėtvarkos darbai“ patalpose, adresu: Savanorių pr. 363-214, Kaunas nuo 2012-07-23 d. iki 2012-08-10 darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. Telefonas pasiteirauti 8 656 35664.

2013-02-05
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kadastro Nr. 5280/0012:428), esančio Šlienavos k., Samylų sen., Kauno r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas. NTR įregistruoto bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo žemės sklypo dalių atidalijimas suformuojant tris žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Zita Lelešienė, Dalia Žemaitienė ir Juozas Rimas.
Projekto rengėjas – UAB „Žemėtvarkos darbai“, Savanorių pr. 363-214, Kaunas, S. Kemzūra, tel. (8 37) 711317, el. paštas: zemetvarkosdarbai@gmail.com.
Išsamiau sužinoti apie rengiamą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite UAB „Žemėtvarkos darbai“ patalpose, adresu: Savanorių pr. 363-214, Kaunas nuo 2012-07-23 d. iki 2012-08-10 darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. Telefonas pasiteirauti 8 656 35664.

2013-02-05
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo Vyšnių g. 1, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. (kad. Nr. 5267/0015:210) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo detalųjį planą. 
Organizatorius: Valdas Čikotas, Ugnės g. 5, Kaunas, tel.: (8 618) 12255. 
Viešas svarstymas su visuomene įvyks 2013 m. kovo 5 d. 10 val. Užliedžių seniūnijos patalpose, Ledos g. 2, Užliedžių k. Rengėjas- J. Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, tel. (8 684) 84894, jonas.sarakauskas@gmail.com. Vieša projekto ekspozicija vyks seniūnijose 10 darbo dienų iki susirinkimo. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas iki susirinkimo pabaigos galima teikti organizatoriui arba rengėjui.

2013-02-05
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo planą Beržų g. 31, Garliavos m., Kauno r. sav., prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo pagrindas: Kauno r. sav. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-1963, 2012-11-29; Kauno r. sav. administracijos Urbanistikos skyriaus sklypo plano rengimo reikalavimai Nr. PUS-3286, 2012-11-22.
Plano rengimo tikslas: žemės sklypo suformavimas laisvoje valstybinėje žemėje.
Pareiškėjai: Jonas Grybas, Vanda Grybienė, tel. 8 670 54280.
Plano rengėja: UAB „Ateivis LT“, Tunelio g. 16, Kaunas, tel. 8 37 438726; 8 675 47596, e-paštas: info@ateivis.lt.
Su parengtu žemės sklypo planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui galima susipažinti nuo 2013-02-06 iki 2013-02-22 plano rengėjos UAB „Ateivis LT" patalpose, Tunelio g. 16, Kaune, darbo dienomis, nuo 9°°-17°° val. Teikti pasiūlymus, ar pastabas galima nuo 2013-02-06 iki 2013-02-22 Kauno miesto savivaldybės administracijai, Laisvės al. 96, Kaunas.

2013-02-05
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pagirių k., sklypų kad. Nr. 5227/0003:482; :481. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-725. Planavimo tikslas sklypų sujungimas, pobūdžio keitimas iš komercinės paskirties objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglametų nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. I ketv. - 2013m. II ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatorius UAB “TEHOREAL” (įm. k. 3000035285, atstovaujama direktoriaus Danieliaus Merkino)
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-02-07 iki 2013-03-06 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9val. iki 16val. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-02-20 iki 2013-03-06 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-03-06, 13val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-02-05
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., sklypų kadastriniai Nr.5233/0009:945, 5233/0009:525, 5233/0009:512, 5233/0009:982, 5233/0009:990, 5233/0009:742, 5233/0009:892, 5233/0009:989, 5233/0009:522, 5233/0009:660, Karmėlavos sen., Biruliškių k., Terminalo g. 10, Nr. 5233/0009:741 detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB, Terminalo g. 3, Biruliškių k., Kauno r. tel.:8 37 399299.
Planavimo tikslas: Kauno r.sav. tarybos 2008-11-20 sprendimu Nr.TS-380 patvirtinto Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., kad.Nr.5233/0009:554 detaliojo plano dalies keitimą žemės sklype kadastrinis Nr.5233/0009:945 ir Kauno r. sav. adm. direktoriaus 2005-11-09 įsakymu Nr.ĮS-1552 patvirtinto Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., kad.Nr.5233/0009:741, detaliojo plano keitimą žemės sklype Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Terminalo g. 10, kad.Nr.5233/0009:741, prie šių sklypų prijungiant sklypus kad.Nr.5233/0009:525, 5233/0009:512, 5233/0009:982, 5233/0009:990, 5233/0009:742, 5233/0009:892, 5233/0009:989, 5233/0009:522, 5233/0009:600, padalinant juos į (viso iki 13 sklypų), patikslinant atidalintų sklypų naudojimo būdą, pobūdį, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. I-II ketv. Teritorijoje numatoma logistikos pastatų, garažo vartų gamybos, sandėliavimo ir pramonės, kuriai nenumatoma sanitarinės apsaugos zonos, pastatų statyba.
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-02-22d. Kauno r., Karmėlavos sen., patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-03-08d. nuo 15val. Kauno r., Karmėlavos seniūnijoje. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-01-30
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų, esančių Ilgoji g. 21 ir Ilgoji g. 21A, SB“Energetikas“, Ginėnų k., Lapių sen., Kauno raj., kadastrinis Nr. 5240/0050:126 ir Nr. 5240/0050:128 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastintavisuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Projekto tikslas – nekilnojamojo turto registre įregistruotų bendrosios jungtinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų sujungimas, suformuojant vieną žemės sklypą. Planavimo organizatorius: Gintaras Pipiras ir Rita Pipirienė. Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 865913817, su rengiamu projektu galima susipažinti, adresu: K.Donelaičio g. 78-10 Kaunas, nuo 2013 m. sausio 29 d. iki 2013 m. vasario 12 d. darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val.
2013-01-30
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, adresu Ramioji g. 1, Miškalaukio kaimas, Čekiškės seniūnija, Kauno rajonas, formavimo ir pertvarkymo projektą.
Žemės sklypo (sklypų) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo tikslas – žemės sklypo suformavimas prie nuosavybės teise valdomų pastatų adresu Ramioji g. 1, Miškalaukio kaimas, Čekiškės seniūnija, Kauno rajonas.
Planavimo organizatorė: Ieva Patapienė, gyv. Partizanų g. 102-31, Kaune.
Projekto rengėja: UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, projekto vadovė Bangutė Zinkienė, tel. Nr. 8-679-42380, elektroninio pašto adresas bangazin@gmail.com.
Gretimų sklypų savininkus ir naudotojus kviečiame susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita, bei teikti pasiūlymus ar pastabas (raštu) šiuo adresu: Vytauto pr. 43A, Kaunas arba šiuo elektroninio pašto adresu bangazin@gmail.com.
Pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių galima teikti raštu iki 2013m. vasario 08d. planavimo organizatorei arba projekto rengėjai UAB „GEORAIMONDA“.

2013-01-30
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, adresu Jakštonių g. 6, Neveronių kaimas, Neveronių seniūnija, Kauno rajonas, formavimo ir pertvarkymo projektą.
Žemės sklypo (sklypų) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo tikslas – žemės sklypo suformavimas prie nuosavybės teise valdomų pastatų adresu Jakštinių g. 6, Neveronių kaimas, Neveronių seniūnija, Kauno rajonas.
Planavimo organizatorius: Juozas Janulevičius, gyv. Jakštonių g. 6, Neveronių kaime, Neveronių seniūnijoje, Kauno rajone.
Projekto rengėja: UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, projekto vadovė Bangutė Zinkienė, tel. Nr. 8-679-42380, elektroninio pašto adresas bangazin@gmail.com.
Gretimų sklypų savininkus ir naudotojus kviečiame susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita, bei teikti pasiūlymus ar pastabas (raštu) šiuo adresu: Vytauto pr. 43A, Kaunas arba šiuo elektroninio pašto adresu bangazin@gmail.com.
Pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių galima teikti raštu iki 2013m. vasario 08d. planavimo organizatorei arba projekto rengėjai UAB „GEORAIMONDA“.

2013-01-30
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5217/0014:813), esančio Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k. detalųjį planą. 
Planavimo organizatoriai – Juozas Jonas Ivaškevičius, Danguolė Ivaškevičienė. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 10 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas - 2013 m. 
Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 – Rokas Bizulis, el.paštas:bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-01-30
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5270/0010:12), esančio Karnavės g. 18, Netonių k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius – Sigitas Migauskas. 
Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2013 m. 
Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 – Rokas Bizulis, el.paštas:bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-01-30
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5283/0004:498), esančio Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k. detalųjį planą.
 Planavimo organizatorė – Aušra Anužytė. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 10 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas - 2013 m. 
Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 – Rokas Bizulis, el.paštas:bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-01-30
Informuojame apie parengtą žemės sklypų, esančių Kauno r.sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., kad.Nr.5250/0016:231 ir Piliakalnio g.25 detalųjį planą bendrąja tvarka. 
Planavimo organizatorius: Aleksandras Vaivada. 
Planavimo tikslas – pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas su kitos paskirties žemės sklypu ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detalusis planas eksponuojamas seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d. d. iki viešojo susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešojo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui. 
Viešasis aptarimas vyks 2013 02 28 d. 14 val. detaliojo plano rengėjo UAB”Planuotojai” patalpose (Vasario 16-osios g.8-6, Kaune), 
Projekto vadovė Laimutė Pėželienė, tel.(8-37) 209260, el.paštas: info@planuotojai.lt

2013-01-30
Informuojame.kad bendrąją tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Raudondvario sen., Senųjų Bernatonių k., sklypo kadastrinis Nr. 5270/0016:301,detalusis planas. 
Planavimo tikslas –sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 17 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Sudaryta teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2010.11.26 Nr. S-1157. 
Planavimo terminai: 2013 m. 
Planavimo organizatoriai: Daiva Klibavičienė, Dangirutis Klibavičius, gyv. Tvenkinio g. 6-7, Kaunas, tel. 8 61569450. 
Planavimo rengėjas: D.A.Rusevičiūtės studija, Taikos pr. 37-55, Kaunas, tel. 8 615 73597. darstudija@mail.eeco.lt. Pasiūlymus teikti raštu .

2013-01-30
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k., sklypo kadastrinis Nr. 5273/0007:127, detalųjį planą, pagal 2012-12-19 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-1476. Detaliojo plano rengimo tikslas pakeisti žemės naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į gyvenamosios teritorijos, padalyti sklypą į du sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Detaliojo plano organizatoriai V. Šiškus, D. Šiškuvienė. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas (proj. vad. tel. 8676 21161).

2013-01-30
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas žemės sklypo Kauno r. sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k., sklypo kadastrinis Nr. 5273/0007:127, detalusis planas, kurio rengimo tikslas pakeisti žemės naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į gyvenamosios teritorijos, padalyti sklypą į du sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013-02-12 iki 2013-03-14 Kauno r. sav., Linksmakalnio seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune, 2013-03-14, 11 val.  Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui adresu Vytauto pr. 43A, Kaune arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano organizatoriai V. Šiškus, D. Šiškuvienė. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas (proj. vad. tel. 8676 21161).

2013-01-30
Informuojame apie 2012-10-11 parengtą Liepų g. 7, Pagynės k., Babtų sen., Kauno r.sav., kad.Nr.5257/0004:366. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą Nr. 92/(PAV)-D2-2310 planuojamai ūkinei veiklai.
Veiklos organizatorė: Kauno raj.sav. administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 837 305571.
Atsakinga institucija: Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas (RAAD) prie AM, Rotušės a. 12, Kaunas, tel. 837 401292.
Informacijos rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", Maironio g. 48-3, Kaunas, tel. 8615 56244, el.p.: s.urbelis@gmail.com.
Veiklos pavadinimas: numatoma vaikų globos namų (savarankiško gyvenimo šeimynų) statyba.
Atrankos išvada: išnagrinėjus dokumentus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, atsakinga institucija Kauno RAAD pateikė išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 
Susipažinti su PŪV PAV atrankos dokumentais bei išvada galima informacijos rengėjos, veiklos organizatorės ar atsakingos institucijos patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti veiklos organizatorei, Kauno RAAD 20 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais

2013-01-30
Informuojame visuomenę apie rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5217/0008:174) esančio Ražių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Planavimo tikslas: Nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės dalių atidalijimas, suformuojant penkis atskirus sklypus.
Planavimo organizatoriai:  Arūnas Pivorius, atstovaujamas Arvydo Šveikausko, Elena Zaleckienė, Bronė Česnavičienė, Aldona Veronika Česnavičiūtė ir Algirdas Česnavičius
Projekto rengėjas: Marija Urbelienė UAB „Aplinka ir ekologija“, Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 8 61245717, el. p.: m.maciukaite@gmail.com
Susipažinti su projektu, teikti pasiūlymus galima iki 2013 m. vasario 25 d. planavimo organizatoriui bei projekto rengėjui UAB “Aplinka ir ekologija” įmonės patalpose arba pateiktais telefonais. 
Viešas projekto svarstymas su visuomene vyks 2013 m. vasario 25 d. 12 val. rengėjo įmonės patalpose.

2013-01-30
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., sklypų kad. Nr. 5283/0004:179; :626 Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1845. Planavimo tikslas sklypų sujungimas, padalijimas, atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglametų nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. I ketv. - 2013m. II ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatorius UAB “Norvegijos kontaktai” 
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-01-26 iki 2013-02-25 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9val. iki 16val. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-02-11 iki 2013-02-25 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-02-25, 13val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-01-30
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Batniavos sen., Žvirgždės k., sklypų kad. Nr. 5207/0003:769; :770 Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-728. Planavimo tikslas sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (naudingųjų iškasenų teritorijos/naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų) ), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglametų nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. I ketv. - 2013m. II ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatorius Danutė Skaisgirienė, gyv. Bliuviškių k., Šakių r., tel. 8 615 44663
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-01-26 iki 2013-02-25 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9val. iki 16val. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-02-11 iki 2013-02-25 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-02-25, 13val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-01-30
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., (kadastrinis Nr.52650/0005:471) žemės sklypo detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: Justas Miškinis (atstovaujamas Donato Miškinio) adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 868638855.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 5 (pemkių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. I-II ketv. 
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriams arba rengėjams aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-02-12d. Kauno r. Ringaudų sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-02-26d. nuo 11val. detaliojo plano rengimo patalpose, adresu: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-01-30
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo planą  Bijūnų g. 37, Garliava prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr.ĮS-1553. "Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo planą"
Planavimo organizatorius: Edmundas Raštutis.
Plano rengėjas: UAB"Geodeza", Baltaragio g. 27-26, Kaunas, tel.8 678 37282, el.paštas uab.geodeza@gmail.com
Planavimo tikslas: žemės sklypo formavimas.

2013-01-30
Informuojame,kad pradedamas rengti žemės sklypo Kauno r., Neveronių sen., Neveronių k., Dobilų g. 20, formavimo – pertvarkymo projektas 
Projekto rengimo tikslas: Suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams Kauno r., Neveronių sen., Neveronių k., Dobilų g. 20, eksploatuoti.
Pareiškėjas: Pranas Gontarskis tel.:861552312
Projekto rengėja: UAB „INVENTORA", K.Donelaičio g. 78-10, Kaunas, tel. (8*37) 209740 
Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo-pertvarkymo projektu  ir pareikšti dėl jo pasiūlymus galima projekto rengėjo patalpose Kaunas, K.Donelaičio g. 78-10 nuo 2013 m. Sausio 25d. iki Vasario 8d.

2013-01-30
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamus detaliuosiu planus Kauno r. sav.: 1. sklypo Lakštingalų g. 13, Piliuonos k., Taurakiemio sen., (kad.Nr.5267/0015:210) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Organizatorius: Edvinas Ivaniukas, Gražinos g. 9-8, Kaunas, tel.: (8 677) 22099. Viešas svarstymas su visuomene įvyks 2013 m. vasario 27 d. 10 val. Taurakiemio seniūnijos patalpose, T.Masiulio g. 6, Piliuonos k. 2. sklypo kadastro Nr. 5283/0005:110 Vijūkų k., Užiedžių sen. pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Organizatoriai: G. Petraitis ir M. Pilelis, Bivylių g. 47, Kaunas, tel. (8 655) 55700. Viešas svarstymas su visuomene įvyks 2013 m. vasario 28 d. 10 val. Užliedžių seniūnijos patalpose, Ledos g. 2, Užliedžių k. Rengėjas- J. Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, tel. (8 684) 84894. Vieša projektų ekspozicija vyks seniūnijose 10 darbo dienų iki susirinkimų. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimų pabaigos planų organizatoriams arba rengėjui.

2013-01-29
Informuojame apie rengiamą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Ringaudų sen., Poderiškių k., žemės skypo (kad. Nr.5250/0013:82) detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 7 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Stanislovas Vilkauskas. Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima plano rengėjai UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p.  krastotvarka.lt@gmail.com.

2013-01-29
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo Pociūnų k., Vandžiogalos sen., Kauno r.sav., kadastrinis Nr.5287/0001:7, sklypo plotas 0,7000 ha kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti . 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Planavimo organizatoriai: ūkininkas Adolfas Grigaliūnas ir Salomėja Galina Grigaliūnienė.
Plano rengėjas: UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie projektą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150-215, Kaunas, tel. 8(604)40064, el.paštas info@toposfera.com. 
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. Sausio 25 d. iki 2013 m. Vasario 8 d., viešas projekto svarstymas numatomas 2013 m. vasario mėn. 8 d. 9 val. įmonės patalpose , adresu  Raudondvario pl. 150-215, Kaunas.

2013-01-29
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamas detalus planas. Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k., (kadastrinis Nr.5260/0003:219) žemės sklypo detalųjį planą; Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (Gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 10 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. I- 2013m.II ketv. 
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamas detalus planas Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ražiškių k., (kadastrinis Nr.5260/0005:207) žemės sklypo detalųjį planą. Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (Gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 6 (šešių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. I- 2013m.II ketv. 
Planavimo organizatoriai: Valdas Načajus ir Laima Kamarauskienė, gyv. Guobų g. 77, Kaunas.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriams arba rengėjams nurodytais adresais.
Viešos ekspozicijos rengiamos nuo 2013-02-12d. Kauno r. Garliavos apyl. sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Vieši svarstymai rengiami 2013-02-26d. nuo 10val. detaliojo plano rengimo patalpose, adresu: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Dalyvavimas neprivalomas.
Planų rengėjas: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com)

2013-01-24
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypų, esančių Kauno r.sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., kad.Nr.5250/0016:231 ir Piliakalnio g.25 detalųjį planą bendrąja tvarka. 
Planavimo organizatorius –Aleksandras Vaivada. 
Planavimo tikslas – pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas su kitos paskirties žemės sklypu ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Planuotojai". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6, Kaunas. Projekto vadovė Laimutė Pėželienė.Informacija telefonu 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt

2013-01-24
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., kadastrinis Nr. 5217/0010:297, detalųjį planą.
Planavimo tikslas – Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., sklypo (kadastrinis Nr. 5217/0010:297), kurio plotas 0,4597 ha, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorė – Violeta Bumbulienė (Račkaus g. 18, Kaunas), įgaliotas asmuo Aidas Bumbulis, tel.: 861040302. 
Detaliojo plano rengėja – Vilijos Skėrienės įmonė (Vilniaus g. 50A-4, Kaunas; tel.: 868753965, el. paštas vilijaske@gmail.com). 
Projekto ekspozicija vyks 2013.02.07 – 2011.02.21 Domeikavos seniūnijoje (Saulės g. 1, Domeikava, Kauno r.) Viešas susirinkimas, kurio metu vyks detaliojo plano projekto viešas aptarimas, rengiamas 2013 m. vasario 21d. 11.00 val. Domeikavos seniūnijos patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu ar el. paštu detaliojo planavimo organizatoriui arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas viešame svarstyme neprivalomas.

2013-01-24
Rengiamas žemės sklypų (kad. Nr. 5247/0007:39 ir kad. Nr. 5247/0007:96), esančių Kampiškių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., detalusis planas. 
Planavimo tikslas – 39 sklypo padalijimas į iki 20 (dvidešimties) sklypų ir 96 sklypo padalijimas į iki 20 (dvidešimties) sklypų, visų atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. 
Projekto rengimo terminas- 2013m. I-II ketvirtis. 
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2013m. sausio 24d. iki 2013m. kovo 13d. Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2013m. kovo 14d. 12val. Tunelio g. 16, Kaune. 
Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriams teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatoriai L. Jančaitienė, L. Valasevičienė, tel. (8 612) 5 58 03, detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt.

2013-01-24
Informacija apie teritorijų planavimą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 patvirtinto ,,Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose“ tvarkos aprašu ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189) UAB „GEODARBAI“ informuoja apie pradedamą rengti žemės sklypo, Kauno r. sav. Ežerėlio sen., Ežerėlio m., Miško g. 49, prie esamų pastatų (nekilnojamojo turto registro pažyma Nr. 20/7956), formavimo planą.
PLANAVIMO PAGRINDAS: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-09-19 įsakymas „Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo planą“ Nr. ĮS-1427.
PLANAVIMO ORGANIZATORĖ(-AI): Pranė Žemaitienė.
PLANO RENGĖJAS: UAB „GEODARBAI“, J.Basanavičiaus g. 4-3, Ukmergė.
TERMINAI: planas rengiamas ir derinamas nuo 2013-01-23 iki 2013-02-05.
SU PLANU GALIMA SUSIPAŽINTI IR TEIKTI PASIŪLYMUS NUO 2013-01-23 IKI 2013-02-05: 
Plano rengėjo patalpose, J.Basanavičiaus g. 4-3, Ukmergė, tel. 8-340-51022, mob. tel. 8-687-56568.
2013-02-01 nuo 10 iki 12 val. Ežerėlio m. seniūnijoje S. Nėries g. 3, Ežerėlis, Kauno r. sav.
PASIŪLYMUS DĖL PARENGTO PLANO PATEIKTI KAUNO RAJONO URBANISTIKOS IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUI (SAVANORIŲ PR. 371, KAUNAS) IKI 2013-02-05.

2013-01-24
Informuojame, kad pradedamas rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti Kauno rajone, Rokų seniūnijoje, Vainatrakio kaime.
Sklype kad. Nr. 5273/0006:51, kuris priklauso ūkininkui Povilui Bartkui, planuojama kaimo plėtros žemėtvarkos projektu suformuoti vietą naujai ūkininko sodybai, numatant užstatymo teritoriją. Projektas svarstomas vadovaujantis visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, patvirtintais LRV 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079. 
Susipažinimas su projektu, pasiūlymų teikimas vyks nuo 2013 02 01 iki 2013 02 14, UAB „Vilniaus hidroprojektas“ Kauno skyriuje Garliavoje Liepų g. 23 II a. 11 kab.
Projekto organizatorius – ūkininkas Povilas Bartkus.
Projekto rengėjas – UAB „Vilniaus hidroprojektas“ Kalvarijų g. 125 4c korpusas Vilnius. mob. tel. 8 610 60231 el. paštas liudas.vitartas@vhp.lt

2013-01-24
Informuojame apie parengto bendra tvarka sklypo, esančio Kauno raj. Ringaudų sen., Mitkūnų k., kad. Nr.5250/0010:1022, detaliojo plano viešą svarstymą. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 10 (dešimties) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – Virginija Pečiukonienė, Kęstutis Pečiukonis. 
Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui. 
Projektas eksponuojamas UAB GEOMA LT patalpose Donelaičio g. Nr.45-7, Kaune bei Ringaudų sen. nuo 2013 02 12 (10 d.d.) Viešas susirinkimas vyks 2013 02 28 K.Donelaičio g. Nr. 45-7, Kaune 10 val. Teikti motyvuotus pasiūlymus galima iki susirinkimo pabaigos.

2013-01-24
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Vytauto g.62, Garliavos m. planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas laisvoje valstybinėje žemėje. 
Planavimo organizatorius – Kauno raj. savivaldybės administracija. 
Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovė A.Barzdienė, tel. 8-37-208097. Su projektu susipažinti galima UAB GEOMA LT patalpose K.Donelaičio g.45-7, Kaune. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui iki 2013-02-14.

2013-01-24
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Pociūnų k., Vandžiogalos sen., Kauno r. sav., kadastrinis Nr. 5287/0001:41 Domeikavos k.v., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas - ūkininko sodybos vietos parinkimas. 
Planavimo organizatorius: Rapolas Klepackas.
Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”. 
Susipažinti su projekto sprendinias ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2013 m. sausio 23 d. iki vasario 7 d. UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas, 
tel.: 8 37 267156, mob. 8 687 87314. el. p. geodezininkai@gmail.com

2013-01-24
Informuojame, kad rengiamas detalusis planas Kauno r.sav., Čekiškės sen. Čekiškės mstl., Ateities-Dubysos g. sankirtoje. Planavimo tikslas: apie 0,28 ha žemės sklypo suformavimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties (kita), būdo (atskirųjų želdynų teritorijos), pobūdžio (rekreacinės paskirties želdynų), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos Urbanistikos skyriaus 2012-12-21 išduotu planavimo sąlygų sąvadu Nr. DP-367. 
Teritorijose numatoma įrengti parkus, miesto ir miestelio sodus, skverus, žaliasias jungtis, kitus poilsiui skirtus želdynus. Planų rengimo terminas 2012m. IV ketv.-2013m. II ketv.
Plano rengėja: UAB "GIRU", adresas: Lazdynėlių g. 12-14, Kaunas; tel.: 8600 66641
Planavimo organizatorius: Kauno r.sav. administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.:837 305584; el.p.: marius.torrau@krs.lt
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti bei susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatorei arba rengėjai aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Numatoma sprendinių vieša ekspozicija nuo 2013-02-13d. 10 darbo dienų. Numatomas viešas sprendinių aptarimas 2013-02-27d. nuo 16val. Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr.371, 201 kab.

2013-01-24
Informuojame, kad rengiamas detalusis planas Kauno r.sav., Čekiškės sen. Čekiškės mstl., Ateities-Dubysos g. sankirtoje. Planavimo tikslas: apie 0,30 ha žemės sklypo suformavimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties (kita), būdo (atskirųjų želdynų teritorijos), pobūdžio (rekreacinės paskirties želdynų), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos Urbanistikos skyriaus 2012-12-21 išduotu planavimo sąlygų sąvadu Nr. DP-370. 
Teritorijose numatoma įrengti parkus, miesto ir miestelio sodus, skverus, žaliasias jungtis, kitus poilsiui skirtus želdynus. Planų rengimo terminas 2012m. IV ketv.-2013m. II ketv.
Plano rengėja: UAB "GIRU", adresas: Lazdynėlių g. 12-14, Kaunas; tel.: 8600 66641
Planavimo organizatorius: Kauno r.sav. administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.:837 305584; el.p.: marius.torrau@krs.lt
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti bei susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatorei arba rengėjai aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Numatoma sprendinių vieša ekspozicija nuo 2013-02-13d. 10 darbo dienų. Numatomas viešas sprendinių aptarimas 2013-02-27d. nuo 16val. Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr.371, 201 kab.

2013-01-24
Informuojame, kad rengiamas detalusis planas Kauno r.sav., Čekiškės sen. Čekiškės mstl., Naujosios-Jaunimo g. sankirtoje. Planavimo tikslas: apie 0,60 ha žemės sklypo suformavimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties (kita), būdo (atskirųjų želdynų teritorijos), pobūdžio (rekreacinės paskirties želdynų), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos Urbanistikos skyriaus 2012-12-21 išduotu planavimo sąlygų sąvadu Nr. DP-369. 
Teritorijose numatoma įrengti parkus, miesto ir miestelio sodus, skverus, žaliasias jungtis, kitus poilsiui skirtus želdynus. Planų rengimo terminas 2012m. IV ketv.-2013m. II ketv.
Plano rengėja: UAB "GIRU", adresas: Lazdynėlių g. 12-14, Kaunas; tel.: 8600 66641
Planavimo organizatorius: Kauno r.sav. administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.:837 305584; el.p.: marius.torrau@krs.lt
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti bei susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatorei arba rengėjai aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Numatoma sprendinių vieša ekspozicija nuo 2013-02-13d. 10 darbo dienų. Numatomas viešas sprendinių aptarimas 2013-02-27d. nuo 16val. Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr.371, 201 kab.

2013-01-24
Informuojame, kad rengiamas detalusis planas Kauno r.sav., Čekiškės sen. Čekiškės mstl. Planavimo tikslas: apie 1,50 ha žemės sklypo suformavimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties (kita), būdo (atskirųjų želdynų teritorijos), pobūdžio (rekreacinės paskirties želdynų), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos Urbanistikos skyriaus 2012-12-21 išduotu planavimo sąlygų sąvadu Nr. DP-368.
Teritorijose numatoma įrengti parkus, miesto ir miestelio sodus, skverus, žaliasias jungtis, kitus poilsiui skirtus želdynus. Planų rengimo terminas 2012m. IV ketv.-2013m. II ketv.
Plano rengėja: UAB "GIRU", adresas: Lazdynėlių g. 12-14, Kaunas; tel.: 8600 66641
Planavimo organizatorius: Kauno r.sav. administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.:837 305584; el.p.: marius.torrau@krs.lt
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti bei susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatorei arba rengėjai aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Numatoma sprendinių vieša ekspozicija nuo 2013-02-13d. 10 darbo dienų. Numatomas viešas sprendinių aptarimas 2013-02-27d. nuo 16val. Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr.371, 201 kab.

2013-01-24
Informuojame apie rengiamą Kauno r.sav., Garliavos sen., Garliavos m., skl.kad.Nr.5223/0011:492 detalųjį planą. Planavimo tikslas: sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno raj. sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-2006 (2012-12-05). Teritorijoje numatoma įrengti parkus, miesto ir miestelio sodus, skverus, žaliasias jungtis, kitus poilsiui skirtus želdynus. Plano rengimo terminas 2012m. IV ketv.-2013m. II ketv.
Plano rengėja: UAB "GIRU", adresas: Lazdynėlių g. 12-14, Kaunas; tel.: 8600 66641
Planavimo organizatorius: Kauno r.sav. administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.:837 305584; el.p.: marius.torrau@krs.lt
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti bei susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatorei arba rengėjai aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Numatoma sprendinių vieša ekspozicija nuo 2013-02-13d. 10 darbo dienų. Numatomas viešas sprendinių aptarimas 2013-02-27d. nuo 16val. Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr.371, 201 kab.

2013-01-21
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5217/0010:297) Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., detalusis planas. Detaliojo plano rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. ĮS-1222, 2012-07-26 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-930. 
Planavimo tikslas: Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., sklypo (kadastrinis Nr. 5217/0010:297), plotas 0,4597 ha, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Preliminarus detaliojo plano rengimo terminas – 2013-2014 m. 
Planavimo organizatorė – Violeta Bumbulienė, įgaliotas asmuo Aidas Bumbulis, tel.: 861040302. 
Detaliojo plano rengėja – Vilijos Skėrienės įmonė (Vilniaus g. 50A-4, Kaunas; tel.: 868753965, el. paštas vilijaske@gmail.com). 
Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką informuosime papildomai.

2013-01-21
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5260/0010:498) Rašnavos k. 3, Garliavos sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Kauno rajono sav. administracijos direktoriaus 2012-06-04 įsakymas Nr. ĮS-937 dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo, detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2012-06-20 sutartis Nr. S-821.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius: Audra Lipinskienė, Pranas Lipinskas, gyv. Rašnavos k. 3, Garliavos sen., Kauno r., mob. 8-68444948.
Detalio plano rengėjas: UAB „FIDESA", Vytauto pr. 93, LT-44238, Kaunas, tel./faks.:(37) 32 14 08
Detaliojo plano rengimo terminas – 2012-13 m. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013-01-17 iki 2013-02-14 pas planavimo organizatorių arba detaliojo plano rengėją.
Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks Garliavos seniūnijoje, Vytauto g. 62, Garliava, Kauno r. nuo 2013-01-31 iki 2013-02-14.
Viešas sprendinių svarstymas - 2013-02-14 nuo 10 iki 11 val. plano rengėjo UAB „Fidesa“ patalpose Vytauto pr. 93, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba rengėjui.

2013-01-21
Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Ražiškių k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj., skl. kad. nr. 5260/0005:220, plotas - 0,9442ha. Pajiesio k.v. konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra. 
Projekto tikslas – parengti žemės sklypo Ražiškių k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj., detalųjį planą, 
Kurio tikslas- sklypo padalijimas į 5 sklypus, pagrindnės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (4 sklypai gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos;1 sklypas inžinerinės infrastruktūros teritorijos/susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Projekto rengimo terminas - (preliminarus) 2013 m. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013 m. vasario 06d. iki 2013 m. kovo 06d. UAB ,,Polilinija” patalpose, adresas: Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 263917; 8-657-69-524. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-02-20 iki 2013-03-06, UAB “Polilinija” patalpose ir Garliavos apyl. seniūnijoje (Vytauto g. 62, Garliava, Kauno raj., LT-53259, Tel.(8~37) 39 36 25). Viešas susirinkimas numatomas 2013m. kovo 07d., 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose. 
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui: Mariui Danilevičiui, Renaldai Danilevičienei, Dainiui Bainorui, Jurgai Kazlauskaitei, arba plano rengėjui UAB „Polilinija“, tel. 865769524, arch. A.Žemaitienei, atenezemaite@gmail.com.

2013-01-21
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5250/0011:1159), esančio Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k. Gervių g. 8 detalusis planas. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į sklypus, paliekant 2 sklypus žemės ūkio paskirties ir vieno sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Jonas Gricius. 
Projektas bus eksponuojamas Ringaudų seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2013-02-20 16 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2013-01-21
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5260/0001:650), esančio Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k. detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 5 sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė – Donata Jurkšaitė. 
Projektas bus eksponuojamas Garliavos apyl. seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2013-02-19 17 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2013-01-21
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5260/0001:653), esančio Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k. detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 15 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė – Donata Jurkšaitė. 
Projektas bus eksponuojamas Garliavos apyl. seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2013-02-19 17 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2013-01-21
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5247/0009:244), esančio Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k. detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 22 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – Jonas Pranckevičius, Gediminas Pranckevičius. 
Projektas bus eksponuojamas Alšėnų seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2013-02-19 16 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2013-01-21
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5217/0006:651), esančio Kauno r. sav., Domeikavos sen., Eigirgalos k. detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Zita Šakelienė, Irenejus Šmidtas. 
Projektas bus eksponuojamas Domeikavos seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2013-02-18 17 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2013-01-21
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5240/0011:330), esančio Lapių mstl., Lapių sen., Kauno r. sav. detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Gintautas Bajorūnas.
 Projektas bus eksponuojamas Lapių seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2013-02-18 16 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2013-01-21
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Lapių sen., Didžiųjų Lapių k., detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas – „Detaliojo teritorijų planavimo finansavimo sutartis“; 2012-04-25, Nr. S-542; Planavimo sąlygų sąvadas 2012-05-25 Nr. DP-139. 
Planuojamas žemės sklypas (teritorija), pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis – teritorija Lapių seniūnijoje. Kauno r. sav., Lapių sen., Didžiųjų Lapių k., Sklypo plotas apie 6,30 ha. (sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis - nenustatytas). 
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – apie 6,30 ha sklypo suformavimo valstybinėje žemėje, sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. (numatant naudingųjų iškasenų teritoriją). 
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) – planavimo pradžia – 2012 II pusmetis, pabaiga – 2013 II pusmetis. 
Planavimo organizatorius: 
UAB "Rokų keramika" (įm. k. 159700872, atstovaujama Salomėjos Vaicekauskienės pagal 2012-03-07 įgaliojimą Nr. 114), adresas: J. Borutos g. 23, Kaunas, tel.: 837346610. 
Detaliojo plano rengėjas – PV Gintarė Čėsnaitė, mob. Nr. 8 67812756; el. paštas: gintare_cesnaite@yahoo.com; adresas: A. Juozapavičiaus pr. 21-31, Kaunas.

2013-01-18
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą rengti Kauno r. sav., Akademijos sen. Akademijos mstl Universiteto g. 1, sklypo kadastrinis Nr. 5250/0006:206, kurio plotas 1,4207 ha, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: Sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-08-28 d. įsakymas Nr. ĮS-1426 ,,Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“, 2012-10-05 d. sutartis Nr. 1240 ,,Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“, Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2012-11-28 Nr. DP-336. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013-02-04 iki 2013-03-05 UAB „Geometra“ patalpose Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas. 
Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-02-18 iki 2013-03-05 Kauno rajono savivaldybės Akademijos seniūnijos patalpose Universiteto g. 8, Akademijos mstl., LT-53345, Kauno r. 
Viešas susirinkimas vyks 2013-03-05 09.00 val. Kauno rajono savivaldybės Akademijos seniūnijos patalpose Universiteto g. 8, Akademijos mstl., LT-53345, Kauno r. 
Planavimo organizatorius - AB ,,Kauno energija“, (Įm. k. 235014830), Raudondvario pl. 84 Kaunas, tel. (837) 305950. 
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000“), Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733, projektų vadovė Kristina Vileikytė, arch. Eglė Garnytė, tel. 8-657-82822, el.p.: egle.garnyte@geometra.lt, www.geometra.lt. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl parengto detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.

2013-01-18
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Kauno r. sav., Ežerėlio sen., Ežerėlio m. Kauno g. 2F, sklypo kadastrinis Nr. 5220/0001:384, kurio plotas 1,4792 ha, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: Sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-08-28 d. įsakymas Nr. ĮS-1425 ,,Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“, 2012-10-04 d. sutartis Nr. 1239 ,,Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“, Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2012-11-28 Nr. DP-335. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013-02-04 iki 2013-03-05 UAB „Geometra“ patalpose Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas. 
Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-02-18 iki 2013-03-05 Kauno rajono savivaldybės Ežerėlio seniūnijos patalpose S. Nėries g. 3, Ežerėlio m., Ežerėlio sen., Kauno r. sav., LT-53387. 
Viešas susirinkimas vyks 2013-03-05 11.00 val. Kauno rajono savivaldybės Ežerėlio seniūnijos patalpose S. Nėries g. 3, Ežerėlio m., Ežerėlio sen., Kauno r. sav., LT-53387. 
Planavimo organizatorius - AB ,,Kauno energija“, (Įm. k. 235014830), Raudondvario pl. 84 Kaunas, tel. (837) 305950. 
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000“), Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733, projektų vadovė Kristina Vileikytė, arch. Eglė Garnytė, tel. 8-657-82822, el.p.: egle.garnyte@geometra.lt, www.geometra.lt. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl parengto detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.

2013-01-18
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo detalusis planas, adresu: Ražiškių k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj., skl. kad. nr. 5260/0005:220, plotas - 0,9442ha. Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos  skyriaus planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2012m.gruodžio 05d. Nr.DP-342. Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į 5 sklypus, pagrindnės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (4 sklypai gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; 1 sklypas inžinerinės infrastruktūros teritorijos/susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2013m.
Planavimo organizatoriai – Marius Danilevičius, Renalda Danilevičienė, Dainius Bainoras, Jurga Kazlauskaitė.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 69524 (arch. Atėnė Žemaitienė),  el.paštas: atenezemaite@gmail.com.
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-01-18
Informuojame apie skelbimo paskelbto 2013-01-08 Kauno rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų internetinėje svetainėje pakeitimą. 
Parengto žemės sklypo (5250/0013:77), esančio Poderiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto 
Viešo svarstymo su visuomene įvyks ne 2013-01-21, o 2013-01-28, 10 val. VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose Donelaičio g. 33-409.

2013-01-16
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5260/0010:498) Rašnavos k. 3, Garliavos sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Kauno rajono sav. administracijos direktoriaus 2012-06-04 įsakymas Nr. ĮS-937 dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo, detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2012-06-20 sutartis Nr. S-821.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius: Audra Lipinskienė, Pranas Lipinskas, gyv. Rašnavos k. 3, Garliavos sen., Kauno r., mob. 8-68444948.
Detalio plano rengėjas: UAB „FIDESA", Vytauto pr. 93, LT-44238, Kaunas, tel./faks.: (37)321408
Detaliojo plano rengimo terminas – 2012-13 m. 
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.
Dėl pageidavimų, pasiūlymų ir informacijos kreiptis į organizatorių arba rengėją.

2013-01-16
Informuojame, kad parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Kauno r. sav., Užliedžių sen., Naujųjų Muniškių k., Dobilų g. 13, kurio plotas ~ 0,2682 ha.
Planavimo tikslas: naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo prie gyvenamojo namo ir kitų namo priklausinių suformavimas.
Planavimo organizatorius: Algirdas Patrikas. 
Projekto rengėjas: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas. Tel.867577777.
Pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių galima teikti raštu darbo dienomis nuo 10 val. iki 16val. iki 2013-01-31 dienos. Parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2013-01-31 10val. UAB „Žemės matavimai“ patalpose.

2013-01-16
Informuojame apie bendrąją tvarka parengta detaliuosius planą: 
Informuojame apie bendrąją tvarka parengta detaliuosius planą: žemės sklypų (kad. Nr.5250/0005:298, Nr.5250/0005:301) Kauno r., sav., Ringaudų sen., Ringaudų k. Planavimo tikslas – žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 7 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorė – A. Lekeckienė. Projekto ekspozicija nuo 2013 01 28 iki 2013 02 11 Ringaudų seniūnijoje, Šiltnamių 1, Noreikiškių k., Kauno r. Viešas svarstymas vyks 2013 02 11 9.00 val. Savanorių pr. 287-305, Kaunas. 
2013-01-16
Informuojame apie bendrąją tvarka parengta detaliuosius planą: žemės sklypo (kad. Nr.5250/0009:636) Tabariškių k., Ringaudų sen., Kauno r. Planavimo tikslas - pagrindinės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius – G. Janavičius. Projekto ekspozicija nuo 2013 01 28 iki 2013 02 11 Ringaudų seniūnijoje. Viešas svarstymas vyks 2013 02 11 10.00 val. Savanorių pr. 287-305, Kaunas.

2013-01-16
Informuojame apie bendrąją tvarka parengta detaliuosius planą: žemės sklypo (kad. Nr.5260/0008:712) Slėnio 20, Jonučių II k., Garliavos apyl., sen., Kauno r. Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatoriai – A. Dapkūnas ir B. Dapkūnienė. Projekto ekspozicija nuo 2013 01 28 iki 2013 02 11 Garliavos apyl. seniūnijoje. Viešas svarstymas vyks 2013 02 11 11.00 val. Savanorių pr. 287-305, Kaunas.

2013-01-16
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. Įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Ražiškių k., Garliavos apyl.sen., sen., Kauno r. sav., kadastrinis Nr.5260/0001:277, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko  sodybos vietos parinkimas.
Projekto organizatorius: Kazimieras Latkauskas.
Plano rengėjas: Aušra Pleitienė, individuali veikla, adresas: Vasario 16 -sios g.21-5, Garliava, Kauno raj.sav., tel.: mob. 8 674 02137.
 Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2013 m. sausio 30 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. sausio 16 d. iki 2013 m. sausio 30 d.,  adresas: Vasario 16-sios g. 21-5, Garliava, Kauno raj., tel. mob. 8 674 02137, el.paštas pleitiene@gmail.com, bei viešo projekto svartymo su visuomene susirinkimas vyks 2013 m. sausio 31 d.  9 val. Vasario 16 -sios g.21-5, Garliava, Kauno raj.,  patalpose.

2013-01-16
Informuojame apie bendrąją tvarka parengta detaliuosius planą: žemės sklypo (kad.Nr.5260/0001:125), Vytauto 198, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius - Petras Litvaitis. Projekto ekspozicija nuo 2013 01 28 iki 2013 02 11 Garliavos apyl. seniūnijoje. Viešas svarstymas vyks 2013 02 11 13.00 val. Savanorių pr. 287-305, Kaunas.

2013-01-16
Informuojame apie bendrąją tvarka parengta detaliuosius planą: žemės sklypo (kad. Nr.5283/0001:9) Naujųjų Muniškių k., Užliedžių sen., Kauno r. Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius – A. Macenavičius. Projekto ekspozicija nuo 2013 01 28 iki 2013 02 11 Užliedžių seniūnijoje. Viešas svarstymas vyks 2013 02 11 15.00 val. Savanorių pr. 287-305, Kaunas. 
Gauti informaciją apie detaliųjų planų sprendinius, susipažinti su parengta dokumentacija bei teikti raštu motyvuotus pasiūlymus galima iki viešo svarstymo susirinkimo ir jo metu plano rengėjai UAB „Kraštotvarkos studija“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas. tel. 8686 74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com.

2013-01-16
Informuojame
kad pradėtas rengti žemės sklypo, kad. Nr.5260/0012:0077 Pajiesio k., Garliavos apyl. sen., Kauno r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – nuosavybės teise turimo žemės sklypo padalijimas, suformuojant du atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatoriai –Vytautas Kazys Veiverys (gyv.M.Gimbutienės g.4-24, Kaunas).
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. sav. Vadovas Jolita Zigmantienė ( tel. 8- 611 -16858, el p. jolitaraud@gmail.com).
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-02-01 d. 10 d.d. bei viešas projekto svarstymas vyks 2013-02-15 d. 9 val. įmonės patalpose.

2013-01-16
Informuoja apie rengiamą žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., (kadastrinis nr. 5247/0007:927) detaliojo plano viešą susirinkimą
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius – A.Čibirka
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Žemėtvarkos darbai". Adresas: Savanorių pr. 363-213, Kaunas, 
el. paštas: zemetvarkosdarbai@gmail.com, informacija tel. 8 614 66 209 arba 8 (37) 332482.
Projekto ekspozicija vyks 2013-02-05 d. – 2013-02-19 d. UAB „Žemėtvarkos darbai" ir Alšėnų seniūnijos patalpose (Mokslo g. 2, Mastaičiai, Kauno raj.).
Viešas susirinkimas vyks detaliojo plano rengėjo patalpose 2013-02-19 d. 11.00 val. Motyvuotus pasiūlymus ar pageidavimus prašome teikti iki 2013-02-19 d. 
Pasiūlymus siųsti: Savanorių pr. 363-213, Kaunas, informacija tel. 8 614 66 209 arba 8 (37) 332482.

2013-01-16
Informuojame apie pradedamą rengti sklypo Kauno r. Sav., Ringaudų sen.,Virbališkių k., Piliakalnio g. žemės sklypo (kadastrinis Nr.5250/0016:772), detalųjį planą.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.S-850 (2012-06-26)
Planavimo tikslas – patvirtinto detaliojo plano dalies keitimas žemės sklype Nr.5250/0016:772, keičiant šio sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijant į iki 14 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka. 
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) - 2013 m
Planavimo organizatoriai - Eglė Kulešovienė, Gintaras Kulešovas 
Apie viešo svarstymo su visuomene procedūras informuosime baigę rengti detaliojo plano projektą.
Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į detalaus plano rengėją PV V. Putna tel.: 8 615 64704, Ąžuolyno g. 6, Kaunas; el. adresas vytautas@jpiarchitektai.lt

2013-01-16
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Piliuonos k., sklypo kadastrinis Nr. 5267/0010:87 detalusis planas. 
 Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas.
 Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-07-11 įsakymas Nr. ĮS -1183 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ ir Kauno rajono savivaldybės administracijos urbanistikos skyriaus planavimo sąlygų sąvadas TPD rengti 2012-10-05 Nr.DP-267. 
 Planavimo organizatorius – Kęstutis Micka, gyv. Klevų g. 21, Piliuonos k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav., telefonas 8-612-56159.
 Informaciją dėl sprendinių teikia plano rengėja – architektė Gailutė Zimnickienė (individuali veikla, Alytus, Skardžio g. 8, tel. 8-688-56966, gailutez@takas.lt ).
 Planavimo darbai atliekami keturiais etapais. Planavimo darbų rengimo terminai – 2013 m. I - III ketvirtis. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas. Apie tolesnes planavimo ir viešojo svarstymo procedūras informuosime papildomai.

2013-01-16
Informuojame apie baigtą rengti „Žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k. sklypo kadastrinis Nr. 5233/0009:962 detalųjį planą“. Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius - Kauno LEZ Valdymo UAB, tel. 8 37 399299, adresas - Terminalo g. 3, Biruliškių k., Kauno r. sav.
Detalaus plano rengėjas - UAB “Antra kryptis”, Laisvės al. 11-2, Kaunas; el. p.- felita.kozlovaite@gmail.com; tel/faks.8 37 321147.
Su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013 01 21 UAB “Antra kryptis” biure, Laisvės al. 11-2, Kaune. 
Projekto vieša ekspozicija vyks nuo 2013 02 04 iki 2013 02 18 UAB “Antra kryptis” biure, Laisvės al. 11-2, Kaune.
Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2013 02 18 , 15.00 val., UAB “Antra kryptis” biure, Laisvės al. 11-2, Kaune.
Pasiūlymus ir motyvuotas pretenzijas teikti rengėjui raštu ne vėliau kaip iki susirinkimo pabaigos.

2013-01-16
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5233/0003:539) esančio Narėpų k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Planavimo tikslas: žemės sklypą padalinti į du žemės sklypus, atskiriant žemės ūkio naudmenų plotą nuo miško.
Planavimo organizatorius: Nastazija Žiemelienė, tel. 869836573. 
Projekto rengėjas: Giedrė Ona Kiškienė, G. O. Kiškienės įm., Lauko g.15, Karmėlava, Kauno r. sav., tel.: 8 616 87456, el. p.: matavimai@info.lt. 
Susipažinti su projektu, teikti pasiūlymus galima iki 2013 m. sausio 27 d. planavimo organizatoriams bei projekto rengėjui G. O. Kiškienės įmonės patalpose arba pateiktais telefonais. 
Viešas projekto svarstymas su visuomene vyks 2013 m. sausio 28 d. 9 val. adresu: Narėpų k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. (pertvarkomo sklypo teritorijoje).

2013-01-16
Informuojame, kad pradedamas rengti Agnijai Paškauskienei ir Raimundui Paškauskui priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr 5227/0003:410) Dobilų g. 12 Pagirių k. Garliavos apyl.sen. Kauno r.) kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas. Planavimo užsakovas – Agnija Paškauskienė ir Raimundas Paškauskas, planavimo vykdytojas- UAB „Geodeza“. Su projektu galima susipažinti UAB „Geodeza“ patalpose adresu: Kovo 11-osios 37-9, Kaunas iki 2013 01 30.
2013 01 31 d. 11.00 val vyks viešas svarstymas adresu Kovo 11-osios 37-9, Kaunas
Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis:
UAB „Geodeza“ Kovo 11- osios 37-9 , Kaunas
Tel Nr 8-678-37282

2013-01-16
Informuojame, kad vadovaudamiesi Teritorijų planavimo įstatymo, Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ir Detaliųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239, nuostatomis informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5250/0005:470) Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k. detalųjį planą.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 (du) sklypus, 1 (vieno) atidalyto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir 1 (vieno) į kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos/ susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. ĮS-1838 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ ir Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus 2012 m. gruodžio 4 d. planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. DP-338. 
Planavimo organizatorius – Dalia Amšiejienė ir Algirdas Amšiejus, gyv. Obelynės g. 10, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra", Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas, tel. 8-37-312352, faks. 8-37-311733, www.geometra.lt, projekto vadovas S. Mocevičius, architetė Jovita Dirmeikytė tel. 8-657-71330, el. p. jovita.dirmeikyte@geometra.lt.
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013-02-01 iki 2013-02-14 UAB „Geometra“ patalpose Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas. 
Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-02-15 iki 2013-02-28 Kauno rajono savivaldybės Akademijos seniūnijos patalpose Universiteto g. 8, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav.
Viešas susirinkimas vyks 2013-03-01 15 val. UAB „Geometra" patalpose, Taikos pr. 88A.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl parengto detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.

2013-01-16

Informuojame, kad vadovaudamiesi Teritorijų planavimo įstatymo, Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ir Detaliųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239, nuostatomis informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Kauno r. sav., Akademijos sen., Akademijos mstl., Obelynės g. 10, sklypo kadastrinis Nr. 5250/0005:496, detalųjį planą.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į iki 4 (keturių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. ĮS-1841 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ ir Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus 2012 m. gruodžio 4 d. planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. DP-339. 
Planavimo organizatorius – Dalia Amšiejienė ir Algirdas Amšiejus, gyv. Obelynės g. 10, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra", Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas, tel. 8-37-312352, faks. 8-37-311733, www.geometra.lt, projekto vadovas S. Mocevičius, architetė Jovita Dirmeikytė tel. 8-657-71330, el. p. jovita.dirmeikyte@geometra.lt.
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013-02-01 iki 2013-02-14 UAB „Geometra“ patalpose Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas. 
Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-02-15 iki 2013-02-28 Kauno rajono savivaldybės Akademijos seniūnijos patalpose Universiteto g. 8, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav.
Viešas susirinkimas vyks 2013-03-01 14 val. UAB „Geometra" patalpose, Taikos pr. 88A 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl parengto detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.

2013-01-16
Informuojame apie rengiamą Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., Ąžuolų g. 1A, sklypo kadastrinis Nr. 5283/006:228 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – esamo žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5283/0006:228, padidinimas ne daugiau kaip 6 arais iš laisvos valstybinės žemės. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Projekto organizatorius – Laimutė Savilionienė, gyv. Kuršių g. 26-40, Kaunas.
Projekto rengėjas – UAB „Geometra", Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas, tel. 8-37-312352, faks. 8-37-311733, www.geometra.lt, projekto vadovė Z. Skrockienė, architektė Jovita Dirmeikytė, tel. 8-657-71330, el. p. jovita.dirmeikyte@geometra.lt.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-02-01 iki 2013-02-14 UAB „Geometra“ patalpose, Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti planavimo organizatoriui ar plano rengėjui iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos datos.

2013-01-16
Informuojame visuomenę apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5233/0003:539) esančio Narėpų k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Planavimo tikslas: žemės sklypą padalinti į du žemės sklypus, atskiriant žemės ūkio naudmenų plotą nuo miško.
Planavimo organizatorius: Nastazija Žiemelienė, tel. 869836573. 
Projekto rengėjas: Giedrė Ona Kiškienė, G. O. Kiškienės įm., Lauko g.15, Karmėlava, Kauno r. sav., tel.: 8 616 87456, el. p.: matavimai@info.lt. 
Susipažinti su projektu, teikti pasiūlymus galima iki 2013 m. sausio 27 d. planavimo organizatoriams bei projekto rengėjui G. O. Kiškienės įmonės patalpose arba pateiktais telefonais. 
Viešas projekto svarstymas su visuomene vyks 2013 m. sausio 28 d. 9 val. adresu: Narėpų k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. (pertvarkomo sklypo teritorijoje).

2013-01-16
Informacija apie teritorijų planavimą
Informuojame visuomenę apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5203/0006:617) esančio Muniškių k., Babtų sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Planavimo tikslas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomo valstybinės žemės sklypo padalijimas į du sklypus.
Planavimo organizatorius: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija.
Projekto rengėjas: Giedrė Ona Kiškienė, G. O. Kiškienės įm., Lauko g.15, Karmėlava, Kauno r. sav., tel.: 8 616 87456, el. p.: matavimai@info.lt. 
Susipažinti su projektu, teikti pasiūlymus galima iki 2013 m. sausio 28 d. planavimo organizatoriams bei projekto rengėjui G. O. Kiškienės įmonės patalpose arba pateiktu telefonu. 
Viešas projekto svarstymas su visuomene vyks 2013 m. sausio 29 d. 11 val. adresu: Muniškių k., Babtų sen., Kauno r. sav. (pertvarkomo sklypo teritorijoje).

2013-01-16
Informacija apie parengtą sklypo Gaižuvėlės k., Babtų sen., Kauno r.sav. detalųjį planą ir viešą detaliojo plano sprendinių aptarimo susirinkimą.
Vadovaujantis 2012-11-02 Kauno r. sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1819, 2012-11-08 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. S-1333, parengtas sklypo Kad.Nr.5263/0010:514 Panevėžiuko k.v., Gaižuvėlės k., Babtų sen., Kauno r.sav. detalusis planas UAB „TELE2“ mobilaus GSM ryšio tinklo bazinės stoties Nr.D54.1 statybai (H-60 m) ir nuo vasario 4 d. eksponuojamas Kauno r. sav. 2-ojo aukšto fojė (Savanorių pr. 371, Kaune) bei Babtų seniūnijos patalpose.
Planavimo organizatorius: Antanina KORBUT, Pažėrų k., Alšėnų sen., Kauno r. 
Rengėjas: R.Pumputienės įm., Tilžės 144, Šiauliai. Tel.(682)40021 rasa.pumputiene@splius.lt
Planavimo tikslas: padalinti žemės sklypą į du atskirus žemės sklypus, vienam iš jų pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatant žemės sklypų naudojimo būdą - inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdį – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos.
Pasiūlymų pateikimo ir apskundimo tvarka: Susipažinti su rengiamais dokumentais, teikti siūlymus, bei pretenzijas projekto rengėjui galima raštu nurodytu adresu. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami visą detaliojo plano rengimo procedūros laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki viešo susirinkimo. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriuje (L. Sapiegos g. 12, LT-44251 Kaunas) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Parengto projekto viešas aptarimas įvyks Babtų seniūnijos patalpose, Kauno r.sav. 2013 m. vasario 19 d. 10.00 val.

2013-01-11
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. Įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Vyčiaus k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav., kadastrinis Nr.5267/0001:223, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Projekto organizatoriai: Aušrys Kirdeikis ir Sonata Kirdeikienė.
Plano rengėjas: Aušra Pleitienė, individuali veikla, adresas: Vasario 16 -sios g.21-5, Garliava, Kauno raj., tel.: mob. 8 674 02137.
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2013 m. sausio 24 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. sausio 9 d. iki 2013 m. sausio 24 d., adresas: Vasario 16-sios g. 21-5, Garliava, Kauno raj., tel. mob. 8 674 02137, el.paštas pleitiene@gmail.com, bei viešo projekto svartymo su visuomene susirinkimas vyks 2013 m. sausio 25 d. 9 val. Vasario 16 -sios g.21-5, Garliava, Kauno raj., patalpose.

2013-01-11
Informuojame apie pradedamą bendra tvarka rengti sklypo, esančio Kauno raj. Ringaudų sen., Mitkūnų k., kad. Nr.5250/0010:1022, detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 10 (dešimties) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Virginija Pečiukonienė, Kęstutis Pečiukonis. 
Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.

2013-01-11
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas, Kauno raj. sav., Ringaudų sen., Pyplių k. skl. kadastriniai Nr. 5250/0016:161, 5250/0016:163, 5250/0016:162, plotai 2,0000 ha, 2,0000 ha ir 1,3286 ha detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 40 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo terminas – 2012 IV ketv. – 2013 II ketv.
Planavimo organizatoriai – Vida Stackevičienė, Loreta Stackevičienė, Jolanta Stackevičienė (atstovaujami Egidijaus Stackevičiaus), Jonas Stackevičius, Ričardas Stackevičius, Egidijus Stackevičius.
Su projektu galima susipažinti nuo 2013 01 15 rengėjo adresu.
 Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-01-29 iki 2013-02-12. Viešo susirinkimo pradžia 2013-02-12, 10 val., rengėjo UAB „ARESA“ patalpose, Perkūno al. 4, Kaune, tel. 8 37 204793, 
8 606 16668, el. p. aresakaunas@gmail.com. Raštiški pasiūlymai priimami iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.

2013-01-11
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą esantį Kauno r. sav., Žapyškio sen., Dievogalos k., SB „Vandenis“
Planavimo tikslas – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą ir sujungti su nuosavybes teise valdomu žemės sklypu. Skl. Nr. 72 (Kad. Nr. 5293/0018:72), esantis Kerupės g. 15, Dievogalos k., SB „Vandenis“. 
Planavimo organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Iniciatorius – Marijus Mazuch.
Projekto rengėjas: UAB "Geomatininkų grupė" susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013m. sausio mėn. 10 d. iki 2013 m. sausio mėn. 24 d. UAB "Geomatininkų gupė" įmonės patalpose, adresu: Laisvės al. 101A Kaunas, darbo dienomis 8:00 - 17:00 val., tel.: 865507558.

2013-01-11
Informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., sklypo kad. Nr. 5240/0011:371 detalusis planas. 
Planavimo tikslas- pagr. žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų statybos) ir padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius- Genė Jančienė, gyv. Partizanų g. 120-39, Kaunas, tel. 864381891. Plano rengėjas- Mindaugas Kupčikas, gyv. Geležinio vilko 26-40, Kaunas, tel. 861034623, el.paštas: 4mindaugas@gmail.com. 
Susipažinti su sprendiniais galima pas plano rengėją ar organizatorių nuo 2013-01-10 iki 2013-02-08. Vieša ekspozicija vyks Lapių seniūnijos patalpose, A.Merkio g. 1, Lapių mstl., Lapių sen., Kauno r. sav. nuo 2013-01-24 iki 2013-02-08. Viešas svarstymas su visuomene vyks 2013-02-08 14 val. ten pat. Pageidavimus, pastabas teikti planavimo organizatoriui ar plano rengėjui iki 2013-02-08.

2013-01-11
Informuojame, kad pradėtas rengti žemės sklypo, kadastrinis Nr.5217/0012:899 Radikių k., Domeikavos sen., Kauno r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas –bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės sklypo dalių atidalijimas, suformuojant du žemės sklypus.
Planavimo organizatoriai –Ona Montvilienė, Augustinas Montvilas, Angelė Banaitienė.
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. sav. Vadovas Jolita Zigmantienė ( tel. 8- 611 -16858, el p. jolitaraud@gmail.com).
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-01-14 d. 10 d.d. bei viešas projekto svarstymas vyks 2013-01-28 d. 9 val. įmonės patalpose.

2013-01-11
Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo (kadastr. Nr. 5257/0004:58), esančio Janušonių k., Babtų sen., Kauno r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas. Žemės, sklypo padalijimas į du sklypus. 
Planavimo organizatorius: Kęstutis Svečiulis.
Projekto rengėjas –VĮ Valstybės žemės fondas, Donelaičio g. 33, Kaunas, telef.8-37-223664
Susipažinti su parengtu projektu, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose (Donelaičio g. 33-411, Kaunas, telef. 223664) nuo 2013-01-15, 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2013-02-04, 10 val. VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose Donelaičio g. 33-411.

2013-01-11
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypų (kad. nr. 5217/0013:27, kad. nr. 5217/0013:32, kad. nr. 5217/0013:33 ir kad. nr. 5217/0013:34), esančių Smiltynų I k., Kauno r. sav. Domeika-vos sen., detalųjų planą.
Detaliojo planavimo pagrindas: sutartis ,,Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo”, reg. Nr. PD-297, sudaryta 2012-09-03 vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-03 įsakymu Nr. ĮS – 1644 ir Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus 2012-11-13 išduotos detaliojo planavimo sąlygos DP - 321.
Planavimo tikslas: sklypų sujungimas ir padalijimas į iki 36 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano organizatorius: UAB ,,Skirgesa”, Ekskavatorininkų g. 1B, Kaunas, LT-52461, info@skirgesa.lt, tel.: +370 (698) 39 755.
Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Studija 2a”, V. Kuzmos g. 9-3, Kaunas, tel. 8 (614) 96 688, el. paštas: teritorijos@studija2a.lt. 
Apie teritorijų planavimo dokumento viešą ekspoziciją ir susirinkimo vietą bei laiką bus informuojamą papildomai.

2013-01-11
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą (kad. Nr. 5283/0004:563) esantį Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k.
Planavimo tikslas – iš bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės sklypo atidalijimas, suformuojant du atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Aleksandras Isevičius
Projekto rengėjas: UAB "Geomatininkų grupė" susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013m. sausio mėn. 14 d. iki 2013 m. sausio mėn. 28 d. UAB "Geomatininkų gupė" įmonės patalpose, adresu: Laisvės al. 101A Kaunas, darbo dienomis 8:00 - 17:00 val., tel.: 865507558.

2013-01-08
Informuoja apie BAIGTĄ RENGTI žemės sklypo kad. Nr. 5283/0004:437, Romainių Kaimelės k., Užliedžių sen., Kauno rajone detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: Janina Mušauskienė ir Albinas Mušauskas
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 12 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (11 sklypų gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; 1 sklypas inžinerinės infrastruktūros teritorijos/ susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas.
Suplanuotuose 11-oje sklypų numatoma statyti po vieną venbutį gyvenamąjį namą, 12-ąjame sklype įrengti gatvę, transformatorinę ir pan.
Vieša ekspozicija įvyks Užliedžių seniūnijoje, Akacijų g. 2, Giraitės k. Kauno r. 2013 01 23- 2013 02 07. Viešas susirinkimas įvyks 2013 02 07, 11.00 val. ten pat.
Dėl informacijos, pageidavimų kreiptis į detaliojo plano rengėją UAB „I.K.S. studiją“, P.V. Ingą Korytę Stanionienę ir P.V. Vytautą Martinonį, 8 614 16114; Spaustuvininkų g. 11, Kaunas, info@iksstudija.lt

2132-01-08
Informuoja apie PRADEDAMĄ RENGTI žemės sklypo kad. Nr. 5283/0004:437, Romainių Kaimelės k., Užliedžių sen., Kauno rajone detalųjį planą 
Planavimo organizatoriai: Janina Mušauskienė ir Albinas Mušauskas.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 12 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (11 sklypų gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; 1 sklypas inžinerinės infrastruktūros teritorijos/ susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas.
Suplanuotuose 11-oje sklypų numatoma statyti po vieną venbutį gyvenamąjį namą, 12-ąjame sklype įrengti gatvę, transformatorinę ir pan.
Vieša ekspozicija įvyks Užliedžių seniūnijoje, Akacijų g. 2, Giraitės k. Kauno r. 2013 01 23- 2013 02 07. Viešas susirinkimas įvyks 2013 02 07, 11.00 val. ten pat.
Dėl informacijos, pageidavimų kreiptis į detaliojo plano rengėją UAB „I.K.S. studiją“, P.V. Ingą Korytę Stanionienę ir P.V. Vytautą Martinonį, 8 614 16114; Spaustuvininkų g. 11, Kaunas, info@iksstudija.lt

2013-01-08
Informuojame apie parengtą, Kauno r. Sav., Raudondvario sen., Raudondvario k. Akacijų g. 1a, sklypo (kad.nr.5270/0008:40) detalųjį planą. 
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2012 m. birželio 6d. Nr. ĮS-959 „Dėl detaliojo plano teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ žemės sklypo savininkėms R. Z. Poderienei, V. Samajauskienei.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padidinimas, prijungiant iki 0,04 ha įsisterpusio laisvo valstybinio žemės ploto, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo Ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-01-14 iki 2013-02-11 UAB ,,Architektų pastogė" patalpose. Informaciją teikia ir pasiūlymus priima detaliojo planavimo organizatorius ir plano rengėjas.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-01-28 iki 2013-02-11 UAB "Architektų pastogė" patalpose. 
Viešas susirinkimas numatomas 2013-02-11, 10:00 val., UAB "Architektų pastogė" patalpose. Dalyvavimas neprivalomas.
Planavimo organizatoriai – V. Samajauskienė, gyv. Kauno r., Raudondvaris, Akacijų g. 1A ir R.Poderienė gyv. Kauno r., Raudondvaris, Akacijų g. 1A (atstovaujamos įgalioto asmens B. Kirvėlaitienės).
Plano rengėjas – UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas tel. 8 610 44799;
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

2013-01-08
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5253/0010:164), adresu Plento g. 7, Jaučakių k., Vilkijos apyl. sen., Kauno raj. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo padalijimas suformuojant penkis atskirus žemės sklypus. 
Planavimo organizatorė: Valentina Placida Bukauskienė, gyv. Plento g. 7, Jaučakių k., Vilkijos apyl. sen., Kauno raj., Tel nr. 8-616-12139.
Projekto rengėja: UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas. Projekto autorė - Bangutė Zinkienė, tel. Nr. 8-679-42380.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimu bei teikti pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių (raštu) galima nuo 2013m. sausio 8d. iki sausio 21d. planavimo organizatorei arba projekto rengėjai Bangutei Zinkienei adresu Vytauto pr. 43A, Kaunas. Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti tel. 8-679-42380.

2013-01-08
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (5250/0013:77), esančio Poderiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas. Žemės, miško sklypo padalijimas į keturis sklypus.
Planavimo organizatorius – Virginijus Valuckas ir Natalija Dzičkancienė.
Projekto rengėjas - VĮ Valstybės žemės fondas, Donelaičio g. 33, Kaunas, telef. 8-37-223038 Susipažinti su parengtu projektu, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose (Donelaičio g. 33-409, Kaunas, telef. 223038) nuo 2013-01-14, 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2013-01-21, 10 val. VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose Donelaičio g. 33-409.

2013-01-08
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5240/0009:670), esančio Šančių k., Lapių sen., Kauno r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.
Planavimo tikslas. Ūkininko sodybos parinkimas sklype.
Planavimo organizatorius: Vilma Balandytė
Projekto rengėjas - VĮ Valstybės žemės fondas, K. Donelaičio g. 33, Kaunas, telef. 8-37-223430
Išsamiau sužinoti apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas
bei pasiūlymus dėl sprendinių galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose
(K. Donelaičio g. 33-405 kab., telef. 223430, 868241947) nuo 2013-01-18 d. 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo.
Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2013-02-01 d. 10 val. VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose K. Donelaičio g. 33-405 kab.

2013-01-08
Informuojame, kad parengtas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Kauno r. sav., Samylų sen., Girionių k., Maumedžių al. 12, žemės sklypo kadastrinis Nr. 5280/0010:104, kurio plotas 0,1224 ha ir Kauno r. sav., Samylų sen., Girionių k., Maumedžių al. 10, žemės sklypo kadastrinis Nr. 5280/0010:103, kurio plotas 0,1254 ha.
Planavimo tikslas: nekilnojamojo turto registre įregistruotų nuosavybės teise turimų dviejų žemės sklypų sujungimas į vieną.
Planavimo organizatorius: Andrius Joneikis 
Projekto rengėjas: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas. Tel.867577777.
Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija bei teikti pasiūlymus, ar pastabas galima darbo dienomis nuo 10 val. - 16 val. iki 2013-01-25 dienos. 
Parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2012-01-25 10 val. UAB „Žemės matavimai“ patalpose.

2013-01-08
Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo Nr.5287/0001:64 Vigių k., Vandžiogalos sen., Kauno r.sav., (1,5569 ha) kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos užstatymui.
Planavimo tikslas – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti. Projekto organizatorius: Rimvydas Misiūnas.
Projekto rengėjas: UAB „Geomastas“ . Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. sausio mėn. 7 d. 10 d.d., adresu : Kuršių g.7 , Kaunas. (tel. 8 685 54131, el p. elenaz@geomastas.lt).

2013-01-04
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypų kad. Nr. 5250/0006:44 ir kad. Nr. 5250/0006:80 Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k. detalųjį planą.
Planavimo tikslas – sklypo (kadastrinis Nr. 5250/0006:44) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), jo sujungimas su sklypu (kadastrinis Nr. 5250/0006:80) ir padalijimas į iki 6 (šešių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. ĮS-577 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ ir Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus 2012 m. gegužės 11 d. planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. DP-122. 
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) - 2013 m. I ketv. – 2013 m. II ketv.
Planavimo darbų etapai – parengiamasis, rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis.
Planavimo organizatorius – Dalė Mocevičienė, gyv. Sakalų g. 37, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., tel. 8-37-563617; 8-614-64895.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra", Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas, tel. 8-37-313337, faks. 8-37-311733, www.geometra.lt, projekto vadovas Saulius Mocevičius, tel. 8-656-72255, el. p. saulius.mocevicius@geometra.lt, specialistė Diana Mocevičienė, tel. 8-657-71446 el. p. diana.moceviciene@geometra.lt. 
Apie pasiūlymų teikimo tvarką, viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus informuojama papildomai. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros nebus atliekamos, dėl neatlikimo motyvų kreiptis į detaliojo plano rengėją.

2013-01-04
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 149-5420; 2007, Nr. 63-2430; Nr. 131-5327; 2009 Nr. 50-2020; 2012 Nr. 78-4080), rengiami žemės sklypų kadastro Nr. 5247/0011:402 ir kadastro Nr. 5247/0011:401, adresu Pažėrų k., Alšėnų sen., Kauno r. formavimo ir pertvarkymo projektai. 
Projektai rengiami supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslai ir uždaviniai – Nekilnojamojo turto registre įregistruotų bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų kadastro Nr. 5247/0011:402 ir kadastro Nr. 5247/0011:401 dalių atidalijimas pagal tenkančias dalis, suformuojant atskirus sklypus.
Planavimo organizatoriai: Marija Juzė Petruškevičienė (gyv. J. Lukšos g. 11a, Garliavoje, Kauno r.), Alma Pečiulaitienė (gyv. Pažėrų k., Alšėnų sen., Kauno r.), Pranas Pažėra (gyv. Pažėrų k., Alšėnų sen., Kauno r).
Projektų rengėjas: UAB ”Geo ADA”
Su rengiamų žemės sklypų kadastro Nr. 5247/0011:402 ir kadastro Nr. 5247/0011:401 formavimo ir pertvarkymo projektų sprendiniais susipažinti galima nuo 2013 m. sausio 8 d. iki 2013 m. sausio 18 d. projekto rengėjos UAB ”Geo ADA” patalpose, adresu: K. Donelaičio g. 24, Kaunas, tel. 8 671 03528, arba 8 601 26132, el. p. geoadainfo@gmail.com. 
Pasiūlymus ir pastabas dėl žemės sklypų kadastro Nr. 5247/0011:402 ir kadastro Nr. 5247/0011:401 formavimo ir pertvarkymo projektų sprendinių galima teikti raštu iki 2013 m. sausio 18 d. projekto organizatoriams arba projekto rengėjai aukščiau nurodytais adresais.

2013-01-04
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, kad. Nr. 5273/0008:0203 Kairiūkščių k.,Rokų sen., Kauno r.sav. (Rokų k.v.) , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Planavimo organizatorius: Rimantas Gutmanas gyv. Josvainių g.102, Kaunas , tel. 8 -650-94023 (buvęs savininkas).Nuosavybės teisė: Gita Auškalnienė, Darius Auškalnis, gyv. Dovydaičio g.18, Kaunas , tel.8-650-99396 ( įregistravimo pagrindas: pirkimo-pardavimo sutartis 2012-10-19, Nr.3329).
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. sav. Vadovas Jolita Zigmantienė ( tel. 8- 611 -16858, el p. jolitaraud@gmail.com).
Pasiūlymus teikti sklypo savininkams ir projekto rengėjui iki 2013 m.vasario 01 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. sausio 17 d. 10 darbo dienų , bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2013 m. vasario mėn. 01 d. 9 val. įmonės patalpose , adresu Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r.sav.

2013-01-04
Informuojame visuomenę apie rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5217/0008:174) esančio Ražių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Planavimo tikslas: Nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės dalių atidalijimas, suformuojant penkis atskirus sklypus.
Planavimo organizatoriai: Arūnas Pivorius, atstovaujamas Arvydo Šveikausko, Elena Zaleckienė, Bronė Česnavičienė, Aldona Veronika Česnavičiūtė ir Algirdas Česnavičius
Projekto rengėjas: Marija Urbelienė UAB „Aplinka ir ekologija“, Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 8 61245717, el. p.: m.maciukaite@gmail.com
Susipažinti su projektu, teikti pasiūlymus galima iki 2013 m. sausio 18 d. planavimo organizatoriui bei projekto rengėjui UAB “Aplinka ir ekologija” įmonės patalpose arba pateiktais telefonais. 
Viešas projekto svarstymas su visuomene vyks 2013 m. sausio 18 d. 12 val. rengėjo įmonės patalpose.

2013-01-04
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo,
esančio Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Piliuonos k., (kad. Nr. 5267/0006: ),
Piliuonos k. v.) formavimo ir pertvarkymo projektas.
OBJEKTAS: Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Piliuonos k., kad. Nr. 5267/0006: , Piliuonos k. v.
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Kauno rajono savivaldybė.  
ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAS: Naudojamo kitos paskirties (naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) valstybinės žemės sklypo prie gamybinio pastato (unikalus Nr. 4400-1788-3646) suformavimas.
Kviečiame susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu. Susipažinti su parengtu projektu, pasiūlymus, pastabas ir pretenzijas plano rengėjui ir organizatoriui galima pateikti nuo 2013-01-09 iki 2013-01-25 UAB Geodezijos centras patalpose adresu Pašilaičių 17-38, Vilnius, tel. Nr. 8-673 92494, el. paštas: info@geocentras.lt.

2013-01-02
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., sklypo kadastrinis Nr.5250/0006:222, detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: UAB „Baltic reality adviser“. K.Donelaičio g. 81A-28, Kaunas tel.:8 612 47772.
Planavimo tikslas: žemės sklypo (kadastrinis Nr.5250/0006:222) patvirtinto detaliojo plano (2011-03-03 sprendimu Nr.TS-103) pakeitimas žemės sklype (kadastrinis Nr.5250/0006:222). Naudojimo būdo, pobūdžio keitimas iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos/ susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos/ susisiekimo inžinerinių tinklų koridoriams į komercinės paskirties objektų teritorijos/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. I ketv. Teritorijoje numatoma statyti vaikų dienos priežiūros paslaugas teikiantis pastatas. 
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-01-18d. Kauno Ringaudų sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-02-01d. nuo 15val. Kauno Ringaudų seniūnijoje. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-01-02
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra rengiamas Kauno r.sav., Zapyškio sen., Zapyškio mstl., sklypų (Kad.Nr.5293/0006:156 ir Kad.Nr.5293/0006:25) detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimasis žemės ūkio į kitą (gyvenamos teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas ir padalijimas į 2(du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.
Plano rengimo terminas (preliminarus) – 2012-2013 m. 
Planavimo organizatorius – M.Pasiaurienė. Vytauto g.25, Zapyškis, Kauno raj., tel. 8-612 75899.
Detaliojo plano rengėjas – architektė V.Pasiauraitė. Turgaus a. 21, Klaipėda, Tel. 8-612 83074; el.p.: vilma@namai2x2.lt 
Susipažinti su parengto detaliojo plano rengimo eiga, tikslais ir dokumentais galima – nuo 2013 01 21 iki 2013 02 15, adresu Vytauto g.25, Zapyškis, Kauno raj., tel. 8-612 75899. Parengto detaliojo plano sprendinių vieša ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013 02 04 iki 2013 02 15 bei parengto detaliojo plano pristatymas viešas svarstymas (susirinkimas) numatytas 2013 02 18d. 09 val., Kauno r. savivaldybės administracijos Zapyškio seniūnijoje-Šviesos g. 18, Kluoniškiai, Kauno r., 
Pasiūlymų pateikimas – pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas Kauno r.sav., Zapyškio sen., Zapyškio mstl., sklypų (Kad.Nr.5293/0006:156 ir Kad.Nr.5293/0006:25) plano rengimo klausimais galima teikti planavimo rengėjui aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.

2013-01-02
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Batniavos sen., Žvirgždės k., sklypų kad. Nr. 5207/0003:769; :770 Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-728. Planavimo tikslas sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (naudingųjų iškasenų teritorijos/naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų) ), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglametų nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. I ketv. - 2013m. II ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatorius Danutė Skaisgirienė, gyv. Bliuviškių k., Šakių r., tel. 8 615 44663
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-01-07 iki 2013-02-04 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9val. iki 16val. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-01-21 iki 2013-02-04 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-02-04, 13val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-01-02
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., sklypo kadastrinis Nr. 5250/0005:272, detalusis planas. Detaliojo plano rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. ĮS-1694, 2012-10-25 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-1291. Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Apytikris detaliojo plano rengimo terminas – 2013 m. Planavimo organizatorė – Birutė Bulevičienė. Detaliojo plano rengėja – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37)263917, mob.tel. 865762550 arch. R. Malienė, el.paštas: rima.maliene@gmail.com.

2013-01-02
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., sklypo kadastrinis Nr. 5250/0005:273, detalusis planas.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. ĮS-1693, 2012-10-19 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-1278.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 7 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas – 2013 m.
Planavimo organizatorius – Ričardas Zizas.
Detaliojo plano rengėja – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37)263917, mob.tel. 865762550 arch. R. Malienė, el.paštas: rima.maliene@gmail.com.

2013-01-02
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kadastr. Nr. 5290/0001:), esančio Kauno g. 26 Vilkijos mst. Vilkijos sen., Kauno r. sav. planas, prilyginamas teritorijų planavimo dokmentui.
Planavimo tikslas. Suformuojamas valstybinės žemės sklypas prijungiant jį prie esamo žemės sklypo Kauno g. 26 Vilkijos mst. Kauno r. 
Planavimo organizatorius: Edmundas Ežerinskas, Ilona Ežerinskienė, Teresė Olbutienė.
Projekto rengėjas –VĮ Valstybės žemės fondas, Donelaičio g. 33, Kaunas, telef.8-37-223664
Išsamiau sužinoti apie rengiamą sklypo planą, prilyginamo teritorijų planavimo dokumentui rengimą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose (Donelaičio g.33-411, Kaunas, telef. 223664, 861603981) nuo 2013-01-03 d. 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. 
Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2013-01-18 d. 10 val.VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose Donelaičio g.33-411.

2013-01-02
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kadastr. Nr. 5290/0001:), esančio Nemuno g.3 Vilkijos mst. Vilkijos sen., Kauno r. sav. planas, prilyginamas teritorijų planavimo dokmentui.
Planavimo tikslas. Žemės sklypas formuojamas esamiems statiniams eksplotuoti.
Planavimo organizatorius: Asta Vaivadienė
Projekto rengėjas –VĮ Valstybės žemės fondas, Donelaičio g. 33, Kaunas, telef.8-37-223664
Išsamiau sužinoti apie rengiamą sklypo planą, prilyginamo teritorijų planavimo dokumentui rengimą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose (Donelaičio g.33-411, Kaunas, telef. 223664, 861603981) nuo 2013-01-03 d. 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. 
Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2013-01-18 d. 10 val.VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose Donelaičio g.33-411.