Urbanistikos skyrius

2008 m.teritorijų planavimo dokumentų skelbimai

2008-12-31
Informuojame, kad parengta gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k. teritorijoje (apimančioje Noreikiškių k. v. 10 ir 16 bloko dalį, tame tarpe sklypą kad. Nr. 5250/0010:291) specialiojo plano koncepcija. Susipažinti su parengtu dokumentu galima pas projekto rengėją D. Šarakauską adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, tel. (8-37) 20 69 54, (8-684) 84 894, el. paštas info@dsarchitektai.lt.  


2008-12-31
Informuojame, kad parengtas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Dievogalos k. teritorijoje (apimančioje sklypus kad. Nr. 5247/0019:158 ir 5247/0019:159) specialusis planas.

Projekto rengėjas: D. Šarakauskas, tel. (8-37) 206954, (8-684) 84894, el. paštas info@dsarchitektai.lt, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. (8-37) 305503, administratorius@krs.lt, Savanorių pr. 371, Kaunas.

Planavimo finansuotojos: Vanda Jankevičienė, tel. (8-698) 43197 ir Aldona Jankevičienė, tel. (8-37) 360785.

Planavimo tikslas: nustatyti erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo planavimo dokumentams rengti.

Vieša projekto ekspozicija vyks Alšėnų seniūnijos (Mokslo g. 2, Mastaičiai) skelbimų lentoje 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo, kuris įvyks tuo pačiu adresu 2009-01-18 10 val. Visa informacija pas projekto rengėją, organizatorių ir finansuotojas. Motyvuotas pretenzijas ir pasiūlymus galima teikti raštu organizatoriui arba rengėjui iki viešojo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas susirinkime neprivalomas.


2008-12-30
Informuojame, kad parengta gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Dievogalos k. teritorijoje (apimančioje sklypus kad. Nr. 5247/0019:158 ir 5247/0019:159) specialiojo plano koncepcija. Susipažinti su parengtu dokumentu galima pas projekto rengėją D. Šarakauską adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, tel. (8-37) 20 69 54, (8-684) 84 894, el. paštas info@dsarchitektai.lt.  


2008-12-30
Informuojame, kad vadovaujantis Kauno Apskrities viršininko sutikimo raštu dėl detaliojo plano rengimo 2008 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 24-461-(16.24.) Kauno raj. sav. Ringaudų sen. Ringaudų  k. Gelių g. skl. Nr. 789 kad. Nr.  5250/0010:789, plotas - 0, 9594 ha., pradėtas rengti detalusis planas.

Planavimo tikslas: teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio, vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais,

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriui, Savanorių pr. 371, LT-49386 Kaunas Tel. (8 37) 305 520, faks. (8 37) 305 501, el. p. urbanistika@krs.lt.

Apie viešo svarstymo laiką ir vietą, taip pat apie galimybę susipažinti su detaliojo plano sprendiniais bus paskelbta vėliau.

Teirautis  papildomos informacijos apie detaliojo plano rengimą prašome projekto organizatoriaus.


2008-12-30

Informuojame, kad vadovaujantis Kauno Apskrities viršininko sutikimo raštu dėl detaliojo plano rengimo 2008 m. lapkričio 28 d. Nr. 24-642-(16.24.) Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno. r. sav. pradėtas rengti sklypo kad. Nr. 5217/0012:1354, plotas - 0,9463 ha., detalusis planas.

Planavimo tikslas: visuomeninės paskirties teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriui, Savanorių pr. 371, LT-49386 Kaunas Tel. (8 37) 305 520, faks. (8 37) 305 501, el. p. urbanistika@krs.lt.

Apie viešo svarstymo laiką ir vietą, taip pat apie galimybę susipažinti su detaliojo plano sprendiniais bus paskelbta vėliau.

Teirautis papildomos informacijos apie detaliojo plano rengimą prašome projekto organizatoriaus.


2008-12-30
Pranešame, kad parengta Kauno laisvosios ekonominės zonos (LEZ) teritorijos specialiojo plano koncepcija. Planuojama teritorija yra Kauno rajone, Karmėlavos seniūnijoje. Planavimo tikslai ir uždaviniai: 1) nustatyti planuojamos teritorijos erdvinio vystymo prioritetus, teritorijos tvarkymo principus; 2) parengti sprendinius atitinkančius naudmenų tvarkymui, atskirų infrastruktūros objektų vystymui, kraštovaizdžio ir kt.; 3) nustatyti planavimo lygmenis atitinkančius teritorijų tvarkymo reglamentus; 4) privačių žemės sklypų paėmimas visuomenės poreikiams; 5) miško žemės naudmenų, patenkančių į LEZ teritoriją, keitimas į kitus naudmenis.

Planavimo organizatorius: Kauno apskrities viršininko administracija, L.Sapiegos g. 10, Kaunas, tel. (37)226072, (37)322688, elektroninio pašto adresas aldona.luobikiene@kaunas.aps.lt, interneto tinklalapio adresas www.kaunas.aps.lt. Plano rengėjas: VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas, I. Kanto g. 25, Kaunas, tel. (37) 226638, faksas (37) 205619, e. pašto adresas tkti@tkti.lt, interneto tinklapio adresas www.tkti.lt. Subrangovas: UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios 8-6, Kaunas, tel. 209260.

Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Planą numatoma parengti 2009 metais. Planavimo organizatorius koncepcijai pritarė 2008-12-16, o Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitai - 2008-11-20.

Susipažinti su specialiojo plano koncepcija galima Kauno rajono savivaldybės tinklapyje [dokumento adresas]. Taip pat susipažinti su koncepcija ir teikti pasiūlymus, pasikonsultuoti dėl rengiamų specialiojo plano sprendinių nuo 2008 gruodžio 22 d. galima VĮ Transporto ir kelių tyrimo institute, ir UAB „Planuotojai“ biure. Su Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita susipažinti ir teikti pasiūlymus galima UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas, tel. (37)407548, el. p. info@infraplanas.lt.   SP koncepcija SP koncepcijos tekstas 


2008-12-22
Rengiamas detalusis planas žemės sklypo Kauno r. sav, Babtų sen, Sitkūnų k, (kad. Nr. 5203/0004:174). Planavimo tikslas– esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo/komercinės paskirties objektų teritorijos) ir padalijimas į iki 10 sklypų, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.  Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas 2008m IV- 2009m I ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2008m gruodžio 22d iki 2009m sausio 28d Partizanų g 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m sausio 29d 16val, Partizanų g 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Babtų seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Detaliojo plano organizatorius: UAB „Medrenta“, rengėjas UAB „ATEIVIS LT“, architektas M. Sirvydis, tel. 8 675 47596, e-pašt. info@ateivis.lt.  


2008-12-22

Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Piliuonos k., Taurakiemio sen., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5267/0007:144, Piliuonos  k.v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Janina Vaikšnienė.

Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009m. sausio 15d.. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009m. sausio 2d. iki sausio 15d.  Viešas projekto susirinkimas numatomas 2009m.  sausio 15d. 10 val., UAB ”Polilinija” patalpose, adresu:  Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524.


2008-12-19
Informuojame, kad pradedamas rengti sklypų kad.Nr.5250/0013:63, 5250/0013:66, 5250/0013:64, 5250/0013:65, 5250/0013:36, Bajorų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav.  detalusis planas. Planavimo tikslas: esamų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas ir padalijimas, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Darbų pabaiga – 2009 m. vasarą. Organizatorius: Vida Labanauskienė, Saulius Donatas Dalis, UAB “Kauno erdvė”, adresas: Konstitucijos pr. 7, Vilnius, tel.: (8 5) 210 21 30, elektroninis paštas: m.pelegrimiene@realtus.lt. Rengėjas: architektas D. Z. Šarakauskas, info@dsarchitektai.lt, tel.: 32 18 86. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki viešojo susirinkimo, kuris bus organizuojamas parengus teritorijų planavimo dokumentus bei praėjus nustatytam susipažinimo su jais laikotarpiui, taip pat viešojo susirinkimo metu. Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešosios ekspozicijos bei susirinkimo vietą bei laiką bus informuojama papildomai.


2008-12-19
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kad.Nr. 5263/0005:15), Krivėnų k., Babtų sen., Kauno r. sav.  detalųjį planą. Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/komercinės paskirties objektų teritorijos) ir padalijimas į (iki) 4 sklypus.  Organizatorius: Kazys Taujanskas, Zofija Taujanskienė adresas: Kėdainių g. 47A, Babtai, Kauno r. sav., tel.: 8 601 66821. Rengėjas : UAB „GIRU“, gedas@giru.lt. www.giru.lt.  Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: K.Donelaičio g. 79-11, Kaunas, tel. 8-600-66641.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuota papildomai.


2008-12-17

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. Įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Miriniškių k., Ringaudų sen., Kauno raj., kadastrinis Nr.5250/0009:0078, kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Daiva Jolanta Dapkienė ir Alvidas Dapkus.

Plano rengėjas: UAB „Raimonda“, adresas: Grunvaldo g.8-9, Kaunas, tel.: 22 26 96, mob. tel.869836052. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009 m. sausio 20 d..

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2008 m.gruodžio 20 d. iki 2009 m.sausio 20d., UAB „Raimonda“, adresas: Grunvaldo g.8-9, Kaunas, tel.:22 26 96, mob. tel.869836052.


2008-12-17
Patikslinimas. Rengiamas detalusis planas žemės sklypo Kauno r. sav, Alšėnų sen, Mastaičių k, (kad. Nr. 5247/0012:328). Planavimo tikslas– esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdis: pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos/būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdis: prekybos paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas 2008m IV-2009m I ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2008m gruodžio 16d iki 2009m sausio 26d Partizanų g 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m sausio 27d 16val adresu: Partizanų g 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Detaliojo plano organizatorius D. Tamuliūno firma „Idėjų parkas“, rengėjas UAB „ATEIVIS LT“, architektas M. Sirvydis, tel. 8 675 47596, e-pašt. info@ateivis.lt.  


2008-12-17

Patikslinimas. Rengiamas detalusis planas žemės sklypo Kauno r. sav, Babtų sen, Gailiušių k, (kad. Nr. 5203/0004:74). Planavimo tikslas– esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas 2008m IV-2009m I ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2008m gruodžio 16d iki 2009m sausio 26d Partizanų g 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m sausio 27d 15val adresu: Partizanų g 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Babtų seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Detaliojo plano organizatorius K. Baltakis, rengėjas UAB „ATEIVIS LT“, architektas M. Sirvydis, tel. 8 675 47596, e-pašt. info@ateivis.lt.  


2008-12-17

Patikslinimas. Informuojame, kad rengiamas kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui žemės sklypo Kauno apsk, Kauno r. sav., Alšėnų sen., Poderiškių k., (kad. Nr. 5247/0019:221). Projektas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2008m IV- 2009m I ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų projekto sprendinių galima nuo 2008m gruodžio 16d iki 2009m sausio 12d. Partizanų g. 26-204, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m sausio 13d. 17val. adresu: Partizanų g 26-204, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Partizanų g. 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Planavimo organizatorė L. Liudvikauskienė; planavimo rengėjas UAB „NTF“, tel. 8 675 47 596.


2008-12-15
Informuojame, kad rengiamas kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui žemės sklypo Kauno apsk, Kauno r. sav., Alšėnų sen., Poderiškių k., (kad. Nr. 5247/0019:221). Projektas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2008m IV- 2009m I ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų projekto sprendinių galima nuo 2008m gruodžio 16d iki 2008m sausio 12d. Partizanų g. 26-204, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2008m sausio 13d. 17val. adresu: Partizanų g 26-204, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Partizanų g. 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Planavimo organizatorė L. Liudvikauskienė; planavimo rengėjas UAB „NTF“, tel. 8 675 47 596.


2008-12-15

Rengiamas detalusis planas žemės sklypo Kauno r. sav, Alšėnų sen, Mastaičių k, (kad. Nr. 5247/0012:328). Planavimo tikslas– esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdis: pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos/būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdis: prekybos paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas 2008m IV-2009m I ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2008m gruodžio 16d iki 2008m sausio 26d Partizanų g 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2008m sausio 27d 16val adresu: Partizanų g 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Detaliojo plano organizatorius D. Tamuliūno firma „Idėjų parkas“, rengėjas UAB „ATEIVIS LT“, architektas M. Sirvydis, tel. 8 675 47596, e-pašt. info@ateivis.lt.  


2008-12-15

Rengiamas detalusis planas žemės sklypo Kauno r. sav, Babtų sen, Gailiušių k, (kad. Nr. 5203/0004:74). Planavimo tikslas– esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas 2008m IV-2009m I ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2008m gruodžio 16d iki 2008m sausio 26d Partizanų g 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2008m sausio 27d 15val adresu: Partizanų g 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Babtų seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Detaliojo plano organizatorius K. Baltakis, rengėjas UAB „ATEIVIS LT“, architektas M. Sirvydis, tel. 8 675 47596, e-pašt. info@ateivis.lt.   


2008-12-15
Parengtas  Kauno r. sav., Domeikavos sen. Ražių k., sklypo suformavimo, numatant įrengti magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaliningradas priklausinius (kontrolinio įtaiso paleidimo kamerą)  detalusis planas. . 

Planuojamos teritorijos adresas: Ražių kaimas, Domeikavos seniūnija, Kauno rajono savivaldybė.

Planavimo organizatorius: AB “Lietuvos dujos”, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius,

tel. (8 5) 236 01 32, ( 8 5) 236 02 43, faks. (8 5) 236 02 00, (8 5) 236 01 20, el. paštas m.cesniene@lietuvosdujos.lt

Plano rengėjas: UAB “Ardynas”, Gedimino 47, LT- 44242 Kaunas, tel.(8 37) 323209,

 faks.(8 37) 337257 , el. paštas ardynas@ardynas.lt

Detaliojo plano rengimo tvarka – bendroji.

Planavimo tikslas: naujo žemės sklypo suformavimas, numatant įrengti magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaliningradas priklausinius (kontrolinio įtaiso paleidimo kamerą), pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.

Susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2009m. sausio 5d.iki vasario 3d.

Detaliojo plano sprendiniai viešai bus eksponuojami nuo 2009m. sausio 20d. iki vasario 3d. Domeikavos seniūnijos patalpose Saulės g. 1, Domeikavos k., Kauno rajonas, tel. (8 37) 477 224.  Pareikšti savo pastabas ir pasiūlymus galima planavimo organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais. 

Viešas susirinkimas įvyks 2009m. vasario 3d. 14val. Domeikavos seniūnijos salėje, Saulės g. 1, Domeikavos k., Kauno rajonas.


2008-12-12
Informuojame, apie pradedamą rengti detalųjį planą Kauno r. sav., Užliedžių. sen., Sausinės k., sklypo Nr.180, 181, 182. Planavimo organizatoriai – UAB “Ardynas”, R. Sabaliauskaitė (atstovaujami R.Miliaus). Planavimo tikslas – sklypų sujungimas, sujungto sklypo padalijimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų statybos/ pramonės ir sandėliavimo objektų statybos), teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymas. Informacija tel. 20-92-60 PV L.Pėželienė.


2008-12-12
UAB „Geometra“ informuoja apie pradedamą rengti, adresu Čekiškės g. 97, Vilkijos m., Kauno r. sav., kad. Nr. 5290/0001:439 , plotas- 1,5937 ha detalųjį planą.

Planavimo tikslas – Esamo  sklypo padalijimas į apie 7 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Regina Banelienė, UAB „Thunnus thynnus“, Janina Čepkauskienė.

Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) –2008 IV ketv.-2009 II ketv.

Plano rengėjas – UAB „Geometra“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel.31 23 52 (architektė Lineta Juškaitė).

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuota papildomai.


2008-12-11
Rengiami detalieji planai įstatymų nustatyta grąžinti nuosavybėn žemės sklypas apie 0,30 ha ir 3,12 ha, Vilkijos m., Vilkijos sen., Kauno r.  sav.

Planavimo tikslas – sklypo suformavimas numatant įstatymų nustatyta tvarka grąžinti nuosavybėn, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamento nustatymas. Planuojamas naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (naudojimo būdas ir pobūdis planuojami vadovaujantis rengiamu Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano leistinais sprendiniais).

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas - 2009 I ketvirtis. Pasiūlymus teikti Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriui, tel. 8 37 31 37 82,  el. p. teritorija@krs.lt.  


2008-12-11

Pradedamas rengti žemės sklypo, kad. Nr. 5287/0002:244, detalusis planas pramonės ir sandėliavimo įmonių statybai.

Planuojamos teritorijos adresas: Butkūnų k., Vandžiogalos sen., Kauno r. savivaldybė.

Planavimo organizatoriai: UAB “Gama-T”, Raguvos g. 5/Pilies g. 1, LT-44275 Kaunas.

Plano rengėjas: UAB “Ardynas”, Gedimino 47, LT- 44242 Kaunas, tel.(8 37) 323209,

faks.(8 37) 337257 , el. paštas ardynas@ardynas.lt

Detaliojo plano rengimo tvarka – bendroji.

Planavimo tikslai: kitos paskirties (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos) žemės sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir būdo.

Apie viešojo svarstymo su visuomenę procedūras planavimo organizatorius papildomai informuos spaudoje, savivaldybės interneto tinklalapyje bei seniūnijos skelbimų lentoje.


2008-12-09
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo Kauno r., Garliavos apyl. sen., Tvarkiškių k. dalies teritorijos (apimančios Juragių k. v. 1 bloko dalį), tame tarpe žemės sklypai kad. Nr.5227/0001:22 ir 5227/0001:148, specialųjį planą. Planavimo tikslas: nustatyti erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai keisti) rengti. Planuojamas projekto rengimo terminas 2008 IV ketvirtis. Apie viešosios ekspozicijos ir susirinkimo laiką ir vietą bus informuojama papildomai. Planavimo organizatorius- Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. 8 (37) 313797, administratorius@krs.lt, Savanorių pr. 371, Kaunas. Rengėjas: “J. Vaitkūnienės įmonė” ,Darbininkų g. 32, Garliavoje, Kauno r., mob. tel. (8 616) 00023.


2008-12-08
Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis adresas 5223/0011:453 Garliavos m. k. v.) Girininkų g. 13/Digrių g. 9, Garliavos m., Kauno r. sav. detaliojo plano projektas. Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Projekto rengimo terminas (apytikslis) - iki 2009 m. birželio mėn. Detalusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.

Konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape su projektu galima susipažinti IĮ „Laiko sprendimai“ Veiverių g. 134-317, Kaune. Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu adresu: „Laiko sprendimai“ Veiverių g. 134-317, Kaunas, el. paštu: laikosprendimai@gmail.com, arba tel. 39 03 56, mob. 8 698 38625. Detaliojo plano rengėjas IĮ „Laiko sprendimai” Veiverių g. 134-317, Kaunas. Tel. 8 698 38625, 8 37 39 03 56.

Planavimo organizatoriai: Andrius Krušinskas, Egidijus Krušinskas, Valentinas Kazimieras Krušinskas.


2008-12-08
Rengiamas detalusis planas įstatymų nustatyta grąžinti nuosavybėn žemės sklypas apie 10,7400 ha, Ežerėlio m., Ežerėlio sen., Kauno r.  sav.

Planavimo tikslas – sklypo suformavimas numatant įstatymų nustatyta tvarka grąžinti nuosavybėn, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamento nustatymas. Planuojamas naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (naudojimo būdas ir pobūdis planuojami vadovaujantis rengiamu Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano leistinais sprendiniais).

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas - 2008 IV, 2009 I ketvirtis. UAB „Aplinkos inžinerija“.


2008-12-05
UAB „Geometra“ informuoja apie bendrąja tvarka rengiamą 0,4063 ha ploto kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0016:418, Pyplių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į iki 4 sklypų, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Stasys Urbanavičius, telef., 8-687 88050.

Plano rengėjas – UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas. tel. (8-37) 31 23 52, 8-652 80806 el. p. edita.guzenkiene@geometra.lt.

Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2008-11-25 iki 2008-12-22 d. UAB ,,Geometra” patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-12-09 iki 2008-12-22 d. Ringaudų seniūnijos patalpose, adresu: Šiltnamių g. 1, Noreikiškės, Kauno r. sav. Viešas svarstymas numatomas 2008-12-23 d., 16 val. UAB ,,Geometra” patalpose, adresu: Savanorių pr. 287-307, Kaunas.


2008-12-04
Informuojame, kad pradedamas rengti Sergėjui Borisovui priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr 5217/0002:221) Mažųjų Ibėnų k. Vandžiogalos sen. Kauno r.)  kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas. Planavimo užsakovas – Sergej Borisov, planavimo vykdytojas- UAB „Dagrame“. Su projektu galima susipažinti UAB „Dagrame“ patalpose adresu: Veiverių  134-204, Kaunas iki 2008 12 18. 2008 12 19 d. 10.00 val vyks viešas svarstymas. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis: UAB „Dagrame“ Veiverių 134-204 , Kaunas. Tel Nr 8618 63414; 837 202841.


2008-12-04
Pranešimas apie atrankos išvadą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Vadovaujantis 2004-08-18 LR Vyriausybės nutarimu Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Aplinkos ministro 2004-08-27 įsakymu Nr.D1-455 „Dėl visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose bei vertinimo subjektų ir Europos Sąjungos valstybių narių informavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ informuojame apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo rengiamai Kauno r. sav., Ringaudų sen., Poderiškių kaimo dalies teritorijai. Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija.

Dėl priimto sprendimo motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti: Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriui, Savanorių pr. 371, LT-49386 Kaunas Tel. (8 37) 305 500, faks. (8 37) 305 501, el. p. urbanistika@krs.lt, bei specialiojo plano rengėjui UAB „Archsoma“, Šv.Gertrūdos g.8-6, LT-44260, Kaunas, tel.(37)206311, (8687)47417, el. paštas: archsoma@takas.lt.  


2008-12-04 
Pranešimas gyventojams apie atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai

privalomojo vertinimo Informacijos pateikėjas –  Kauno SĮ “Kauno planas“ 

Planuojama ūkinė veikla – gyvenamųjų ar kitos paskirties pastatų ir statinių

statyba ir žemės pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties keitimas, ~ 55,0 ha

sklype, Kauno rajone, Rokų seniūnijoje, Paraželių kaime (apimanti Rokų kadastrinės vietovės 13 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypai: kadastriniai Nr. 5273/0013:3 ir Nr. 5273/0013:4.

Priimta atrankos išvada – planuojamai veiklai poveikio aplinkai vertinimas

neprivalomas.

Motyvuotus, pagrįstus pasiūlymus galima teikti Kauno SĮ “Kauno planas“,

Kęstučio g. 66A, LT-44304 Kaunas, tel. 869928274, (837) 220146, el. paštas

kaunoplanas@takas.lt) 10 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo iki šių metų gruodžio mėn. 16 d.

Informacija apie planuojamą ūkinę veiklą teikiama Kauno SĮ “Kauno planas”

Kęstučio g. 66A, LT-44304 Kaunas, tel. 869928274, (837) 220146, darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.


2008-12-04

Informuojame apie Kauno RAAD 2008-12-02 priimtą atrankos išvadą Nr. KR12-5243/152  rengiamam detaliajam planui Vasario 16-osios g. 8, Garliavoje, Kauno r. (skl. kad. Nr. 5223/0008:117). Planuojama ūkinė veikla – sporto ir sveikatingumo komplekso statyba. Planavimo organizatorius - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Priimta atrankos išvada – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Susipažinti su atrankos išvada bei informacija apie planuojamą veiklą, taip pat teikti motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo dienos projekto valdytojui Lukui Dimavičiui, Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel./faks. (8-37) 229536, mob. tel. (8 657) 68554, el. paštas info@simper.lt.    


2008-12-03
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo kad Nr. 5260/0008:117 Vasario 16-osios g. 8, Garliavoje, Kauno r. sav. detalųjį planą. Tikslas: esamo sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio. Organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti projekto rengėjai UAB „SIMPER“ tel. (8 37) 295636, mob. tel. (8 657) 68554, el. paštas info@simper.lt. Apie teritorijų planavimo dokumento viešą svarstymą informuosime papildomai.


2008-12-03
INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO KAMPIŠKIŲ K., KAUNO R. DETALIOJO PLANO VIEŠŲ PROCEDŪRŲ

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas 1,6800 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypo Nr. 104 (kad. Nr. 5247/0007:104), Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., detalusis planas.

Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo / komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2008 - 2009 m.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.

Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008-12-23 iki 2009-01-27 UAB “Polilinija“ patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2009-01-12 iki 2009-01-27 UAB “Polilinija” patalpose bei Alšėnų seniūnijoje. Viešas susirinkimas numatomas 2009-01-27 d., 14 val., UAB “Polilinija” patalpose.

Planavimo organizatorius – UAB „Stogusta“.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 652 711 28,  el.paštas: justina.kasyte@gmail.com.   

Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.


2008-12-03

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KAMPIŠKIŲ K., KAUNO R. DETALIOJO PLANO VIEŠŲ PROCEDŪRŲ 

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti 1,6800 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypo Nr. 104 (kad. Nr. 5247/0007:104), Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – KAVA 2008-05-15 dėl pritarimo rengti detalųjį planą Nr. 24-264-(16.24.), Kauno rajono savivaldybės tarybos 4 posėdžio 2008-05-29 sprendimas Nr. TS-214 „Dėl infrastruktūros objektų pripažinimo svarbiais, detaliojo plano rengimo, planavimo organizatoriaus teisių bei pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo“, 2008-08-01 sutartis Nr. S-658 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“.

Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo / komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Motyvus, kodėl neatliekamas SPAV, gali paaiškinti detaliojo plano rengėjas.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2008 - 2009 m.

Planavimo organizatorius – UAB „Stogusta“.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 652 711 28,  el.paštas: justina.kasyte@gmail.com.  

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2008-12-03
Informuojame apie supaprastinta tvarka parengtus detaliuosius planus - numatantį prijungti apie 156 m2 įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prie žemės sklypo Nr.66 (kad. Nr. 5233/0011:102), ir numatantį prijungti apie 123 m2 įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prie žemės sklypo Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Ramučių k. Ąžuolų g.18 (kad. Nr. 5233/0011:101).

Detaliųjų planų rengimo tikslas – iki 0,04 ha įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas, naudojimo būdo/pobūdžio režimo nustatymas, nekeičiant esamos pagrindinės paskirties žemės sklype Nr.66 (kad. Nr. 5233/0011:102), plotas 0,1508 ha, ir žemės sklype Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Ramučių k. Ąžuolų g.18 (kad. Nr. 5233/0011:101),  plotas 0,1507 ha.

Planavimo organizatorius: Jūratė Marija Martišienė ir Romualdas Martišius, gyv. Ąžuolų g.18, Ramučių k. Informaciją teikia J.M.Martišienė ir R.Martišius, tel. 8 37 432299, el.paštas: info@restum.lt.   

Detaliojo plano rengėjas: Projektavimo firma „Pilis“ Tiltų g.6, LT-91248 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 41 06 79, el. paštas: inga@pilis.lt.    

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008-12-08 iki 2008-12-19 Karmėlavos seniūnijos patalpose bei planavimo organizatoriaus patalpose Ąžuolų g.18, Ramučių k., Kauno r.sav., tel.: 8 37 432299.

Pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu susipažinimo laikotarpiu planavimo organizatoriui. Pasiūlymai registruojami, nagrinėjami ir atsakomi raštu pateikusiems asmenims per savaitę po susipažinimo laikotarpio pabaigos.


2008-12-01
UAB „Geometra“ informuoja apie pradedamą rengti 0,4063 ha ploto kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0016:418, Pyplių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į iki 4 sklypų, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius – Stasys Urbanavičius, telef., 8-687 88050.

Plano rengėjas – UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas.

Projekto rengimo terminas - (preliminarus) 2009 m. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima adresu: Savanorių pr. 287-307, Kaune, tel. (8-37)312352, 8-65280806 el.p. edita.guzenkiene@geometra.lt, edit.geom@gmail.com.      

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2008-11-26
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, Virbaliūnų k., Batniavos sen., Kauno r.,  kadastrinis Nr. 5207/0005:584, Bubių k. v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Diana Vaškelienė.

Plano rengėjas: Aušros Butkienės įmonė.  Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2008 m. gruodžio 23 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2008 m. lapkričio 26 d. iki gruodžio 23 d. Aušros Butkienės įmonės nuomojamose patalpose, adresu: Laisvės al. 101a- 42 kab.,  mob.tel.: 861259754.


2008-11-26

Informuojame   apie supaprastinta tvarka  parengtą  Lendrinai Tilvitytei žemės sklypo ( kadastrinis Nr.5270/0016:379  Bernatonių k.,Raudondvario  sen. Kauno r.) kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektą M 1:2000 ūkininko ūkio sodybos formavimui.

Projekto rengėjas - Jolitos Zigmantienės įmonė  (  Naujakurių g.-3, Raudondvario k.,Kauno r., tel.8-611-16858) .

Planavimo tikslas- ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas.

Su parengto projekto sprendiniais  galima susipažinti ir teikti pastabas  raštu  Kauno r. Raudondvario seniūnijos patalpose nuo 2008 m. gruodžio 1 d  iki 2008 m. gruodžio  16 d.


2008-11-26

Informuojame apie   supaprastinta tvarka  parengtą  Albinui Karpavičiui žemės sklypo ( kadastrinis Nr.5267/0012:255  Arlaviškių k.,Taurakiemio sen. Kauno r.) kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektą M 1:2000 ūkininko ūkio sodybos formavimui .

Projekto rengėjas- Jolitos Zigmantienės įmonė  ( Naujakurių g.-3, Raudondvario k.,Kauno r., tel.8-611-16858 ).

Planavimo tikslas- ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas.

Su parengto projekto sprendiniais  galima susipažinti ir teikti pastabas  raštu  Kauno r. Taurakiemio seniūnijos patalpose nuo 2008 m. gruodžio 1 d  iki 2008 m. gruodžio  16 d.


2008-11-25
Rengiamas kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui ir formavimui  žemės sklype Nr.5270/0006:217  Dūmino k., Raudondvario sen., Kauno r.sav.(Raudondvario kadastro vietovė).

Projekto organizatorius: Vytautas Tiknius.

Projekto rengėjas: UAB “Geomastas“. tel.(8 685) 5 41 31 inž.E.Žižiūnienė.  Draugystės g.19, Kaunas.


2008-11-25
Informuojame, kad pradedamas rengti Antano Griškonio priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr 5260/0005:14) Ražiškių k. Garliavos apyl. sen.Kauno r.)  kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas. Planavimo organizatorius – Antanas Griškonis, planavimo vykdytojas- UAB „Dagrame“.

Bei Vytauto Griškonio priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr 5260/0005:11) Ražiškių k. Garliavos apyl. sen. Kauno r.)  kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas. Planavimo organizatorius – Vytautas Griškonis, planavimo vykdytojas- UAB „Dagrame“. Su projektai galima susipažinti UAB „Dagrame“ patalpose adresu: Veiverių 134-204, Kaunas iki 2008 12 10. 2008 12 11 d. 10.00 val. vyks viešas svarstymas. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis: UAB „Dagrame“ Veiverių 134-204 , Kaunas. Tel Nr 8618 63414; 837 202841.


2008-11-25
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Masteikių k., Lapių sen., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5240/0009:246, Lapių k.v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Alvydas Bulaka.

Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2008m. gruodžio 10d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2008m. lapkričio 26d. iki gruodžio 10d. UAB”Polilinija” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524.


2008-11-24
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Virbališkių k., Ringaudų sen., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5250/0011:999, Noreikiškių k.v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Donatas Poškevičius.

Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2008m. gruodžio 9d.. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2008m. lapkričio 25d. iki gruodžio 9d. UAB ”Polilinija” patalpose, adresu:  Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524.


2008-11-24
UAB „Geometra" informuoja apie atrankos išvadą dėl elektronikos prietaisų surinkimo privalomojo poveikio aplinkai vertinimo 2008-11-20  Nr.KR12-5130/147.

Užsakovas (Informacijos pateikėjas) – UAB "Lesvaja" į.k. 234741360, tel. 8 685 73006; UAB „Geometra", Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. 8 682 14265, 8 37 312352, arch. Vaidas Navackas.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Elektronikos prietaisų surinkimas (komplektavimas).

Numatoma ūkinės veiklos vieta – Kauno apskr.. Kauno raj. sav., Garliavos apyl sen., Teleičių k., Kauno apskr.. Kauno raj. sav., Garliavos sen., (kad. Nr. 5260/0008:309, kad. Nr. 5260/0008:376, kad. Nr. 5223/0008:111, kad. Nr. 5223/0008:110, kad. Nr. 5223/0008:118).

Su atrankos išvada galima susipažinti bei teikti motyvuotus pasiūlymus UAB „Geometra", Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. 312352 arch. Vaidas Navackas arba Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui, Rotušės a. 12, LT-44279, Tel. 8-37-320704,  per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo spaudoje datos.

Priimta atrankos išvada: Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 


2008-11-24
Informuojame apie parengtą  gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių teritorijų išdėstymo Kauno rajone, Raudondvario sen., Bernatonių k. teritorijoje (apimančioje Raudondvario k. v. 16 bloko dalį, tame tarpe sklypą kad. Nr.  5270/0016:239 specialiojo plano koncepciją. Susipažinti su dokumentu galima pas projekto rengėją architektą Dalių Šarakauską adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas. Tel. 8 (37) 206954, 8 (684) 84894, info@dsarchitektai.lt. Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. 8 (37) 305503, administratorius@krs.lt, Savanorių pr. 371, Kaunas.


2008-11-21
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Dievogalos k., Alšėnų sen., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5247/0019:166, Mastaičių k.v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   

Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Algis Stanislauskas.

Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2008m. gruodžio 8d.. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2008m. lapkričio 24d. iki gruodžio 8d. UAB ”Polilinija” patalpose, adresu:  Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524.


2008-11-21

Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės ūkio paskirties sklypo kad. Nr. 5250/0005:320 Noreikiškių k.v. (9700 kv. m.), Kauno r. sav., Akademijos sen., Akademijos mstl., detalusis planas,

Planavimo tikslas: detalusis planas, esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos) ir padalijimas į 3 sklypus, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas

Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) – 2008 – 2009 m.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.

Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008-10-29 iki 2008-11-27 UAB “Kauno projektavimo ir konsultavimo biuro“ patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-11-13 iki 2008-11-27 UAB “Kauno projektavimo ir konsultavimo biuro” patalpose bei Akademijos seniūnijoje. Viešas susirinkimas numatomas 2008-11-27 d., 14 val., UAB “Kauno projektavimo ir konsultavimo biuro” patalpose.

Planavimo organizatorius: UAB “Baltisches haus”.

Detaliojo plano rengėjas: UAB “Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras”. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB “Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras”, K.Donelaičio g. 79-3, Kaunas, tel. (8-37) 222900. Arch. Justina Kašytė tel. 8 652 71128 el.paštas: justina.kasyte@gmail.com.    


2008-11-21

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Nr. 320 ( kadastrinis Nr.5270/0013:320) Topolių g .12, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r., detalųjį planą. Sklypo pagrindinė tikslinė paskirtis-kita, naudojimo būdas-gyvenamosios teritorijos, pobūdis mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Planavimo tikslas – esamo žemės sklypo padalijimas į du sklypus, numatant mažaaukščio gyvenamojo namo statybą.  Sklypas ribojasi su valstybės žeme ir privačiais sklypais.

Detaliojo plano organizatorius – Vaclova Stasė Žilaitienė. 

Projektas eksponuojamas Raudondvario seniūnijos patalpose nuo 2008.11.14 iki 2008.11.28.

Pasiūlymus teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Vaclova Stasė Žilaitienė, Medelyno g. 3-1, Raudondvario k., Kauno r. iki viešo svarstymo, kuris įvyks 2008.11. 28 d. 11 val. Raudondvario seniūnijos patalpose. Rengėjas - L. Bulakienė tel. 8684 34 066.


2008-11-21

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Masteikių k., Lapių sen.,Kauno r., kadastrinis

Nr. 5240 /0009:246, kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinto visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka

Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Planavimo organizatorius-Alvydas Bulaka, Kuršių g. 34-17, 48144 Kaunas, tel. 8603-31153

Planavimo rengėja-Loreta Bulakienė, tel.8684-34066

Pasiūlymus teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2008-11-25

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2008-11-12 iki 2008-11-25. adresu  Kuršių g. 34-17, Kaune.

Viešo svarstymo susirinkimas įvyks 2008-11-25, 10 val. adresu  Kuršių g. 34-17, Kaune.


2008-11-21
Informuojame apie parengtą Kauno r.sav., Babtų sen., Sitkūnų k. esančio žemės sklypo (kad. Nr.5203/0007:18) detalųjį planą..

Planavimo organizatorius: Stanislovas Čižinauskas, Savanorių pr 363-201, Kaunas, 8615 56244.  

Planavimo pagrindas ir tikslas: detalusis planas rengiamas Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.S-772. Planuojama teritorija numatoma dalinti į 4 sklypus, keisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę (komercinės paskirties/ pramonės ir sandėliavimo objektų statybos teritorijos), teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2008m. IV ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.   

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki viešo aptarimo ir jo metu.

Dėl techninių kliūčių 2008-11-26d. spaudoje skelbtas viešas detaliojo plano sprendinių aptarimas neįvyks. Skelbiama nauja viešo detaliojo plano aptarimo data. Aptarimas numatomas 2008-12-08d. nuo 16val. Babtų seniūnijos patalpose. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS. Sprendinių ekspozicija vykdoma plano rengėjo patalpose iki viešo svarstymo.


2008-11-20

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad.Nr. 5217/0014:680, Šakių k., Domeikavos sen., Kauno rajone, detalųjį planą. Planavimo tikslas – sklypo padalijimas, paskirties keitimas, naudojimo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Organizatorius – UAB „Kapitalo grupė“. Rengėjas - architektė V.Zagorskienė. Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatoriaus atstovui  tel.(8-676) 2 29 44 iki viešo svarstymo pabaigos. Pakartotinas viešas svarstymas įvyks gruodžio 11 d. 16 val. Laisvės al. 45, 308 kab., Kaunas. Detalusis planas eksponuojamas Domeikavos seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo.


2008-11-20

Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad.Nr. 5283/0004:180, Vijūkų k., Užliedžių sen., Kauno rajone, detalųjį planą. Planavimo tikslas – sklypo padalijimas, paskirties keitimas, naudojimo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Organizatorius – Virginijus Radziukynas. Rengėjas - architektė V.Zagorskienė. Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatoriaus atstovui  tel.(8-619) 9 99 15 iki viešo svarstymo pabaigos. Viešas svarstymas įvyks gruodžio 23 d. 14 val. Laisvės al. 45, 308 kab., Kaunas. Detalusis planas eksponuojamas Užliedžių seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo.


2008-11-20

Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypų kad.Nr. 5283/0004:370 ir 5283/0004:313, Kaimelės k., Užliedžių sen., Kauno rajone, detalųjį planą. Planavimo tikslas – sklypų sujungimas, padalijimas, paskirties keitimas, naudojimo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Organizatorius – UAB „Darbo garantas“. Rengėjas - architektė V.Zagorskienė. Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatoriaus atstovui  tel.(8-619) 9 99 15 iki viešo svarstymo pabaigos. Viešas svarstymas įvyks gruodžio 23 d. 15 val. Laisvės al. 45, 308 kab., Kaunas. Detalusis planas eksponuojamas Užliedžių seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo.


2008-11-18
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Kauno r.sav., Neveronių sen., Neveronių k. esančio žemės sklypo (kad. Nr.5233/0016:546) detalųjį planą..

Planavimo organizatorius: UAB „Albonita“, A.Mickevičiaus g. 56-2, Kaunas, 837  408080.  

Planavimo pagrindas ir tikslas: detalusis planas rengiamas vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.S-653. Planuojamai teritorijai numatoma pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį (komercinės paskirties  objektų statybos teritorijos K, prekybos, paslaugų ir pramogų objektų teritorijos K1 / degalinių ir autoservisų statybos teritorijos K3), nustatyti teritorijos tvarkymo rėžimą ir statybos reglamentą. Detaliojo plano rengimo terminas 2008m. IV ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Susipažinti su sprendiniais galima plano rengėjo patalpose iki viešo svarstymo bei internete adresu www.torrau.eu (nuo 2008-12-04d.), teikti pasiūlymus plano rengėjui ar organizatoriui aukščiau nurodytais adresais. Viešas detaliojo plano aptarimas vyks 2008-12-18d. nuo 16val Neveronių seniūnijos patalpose. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.  


2008-11-18
Informuojame, kad parengtas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Varluvos k. dalies teritorijoje (apimančioje Domeikavos k. v. 8 bloko dalį, tame tarpe sklypą kad. Nr. 5217/0008:363) specialusis planas. Projekto rengėjas: J. Vaitkūnienės įmonė, tel. (8-610) 67422, el. paštas 1008@one.lt., Darbininkų g. 32, Garliava. Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. (8-37) 305503, administratorius@krs.lt, Savanorių pr. 371, Kaunas. Planavimo tikslas: nustatyti erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai keisti) rengti. Vieša projekto ekspozicija vyks Domeikavos seniūnijos (Saulės g. 1, Domeikava) skelbimų lentoje 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo, kuris įvyks tuo pačiu adresu 2008-12-15 10 val. Visa informacija pas projekto rengėją. Pasiūlymus dėl projekto galima teikti iki viešojo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ir rengėjui.


2008-11-14
Informuojame, kad yra rengiamas Kauno apskrityje, Kauno r., Lapių sen., Drąseikių k. skl.nr. 5240/0009:428 priklausančio Arvydui Čekanavičiui kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas. Projektas svarstomas bendraja tvarka. Su projektu galima susipažinti UAB „Dagrame“ patalpose Veiverių g. 134 (IIa) iki 2008 11 27 2008-11-28 10.00 val. vyks pakartotinis viešas svarstymas. Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis į: UAB „Dagrame“ Veiverių g. 134 (II a). tel. (8 37) 202841 8-618-63414.


2008-11-13
Informuojame, kad pradedamas rengti gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų kaimo dalies teritorija, apimanti apie 90ha Pajiesio k. v. 3 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypai (kadastriniai nr. 5260/0003:219 ir 5260/0003:218), kurio tikslas– išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą (gyvenamosios teritorijos). Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004m rugpjūčio 18d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 8 37 305584. Finansuotojai: V. Načajus, L. Kamarauskienė. Specialiojo plano rengėjas M. Sirvydis tel. 8 675 47596, info@ateivis.lt.   

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2008-11-13
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k. esančių žemės sklypų (kad. Nr.5233/0013:203 ir 5233/0013:204) detalųjį planą..

Planavimo organizatorius: UAB „Topcolor“, Neries kr.16, Kaunas, tel.: 837 263939.  

Planavimo pagrindas ir tikslas: detalusis planas rengiamas sutinkamai su Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. S-843. Planavimo tikslas- pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas, naudojimo būdo ir pobūdžio, teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento  nustatymas. Planuojamoje teritorijoje numatoma statyti ekologiškų vandens dispersinių dažų įmonę. Detaliojo plano rengimo terminas 2008m. IV ketv.- 2009m.I ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Neveronių seniūnijos skelbimų lentoje bei internetiniame puslapyje www.krs.lt.    


2008-11-13
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti Kauno r.sav., Neveronių sen., Neveronių k. esančių žemės sklypų (kad. Nr.5233/0016:190 ir 5233/0016:191) detalųjį planą..

Planavimo organizatorius: UAB „Topcolor“, Neries kr.16, Kaunas, tel.: 837 263939.  

Planavimo pagrindas ir tikslas: detalusis planas rengiamas sutinkamai su Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. S-844. Planavimo tikslas- pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas, naudojimo būdo ir pobūdžio, teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento  nustatymas. Planuojamoje teritorijoje numatoma statyti statybinių medžiagų terminalą (numatant sandėliavimą tik medžiagų, kurioms nenustatoma sanitarinė apsaugos zona). Detaliojo plano rengimo terminas 2008m. IV ketv.- 2009m.I ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Neveronių seniūnijos skelbimų lentoje bei internetiniame puslapyje www.krs.lt.    


2008-11-12

Parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, adresu Kauno raj.sav., Alšėnų sen., Tirkiliškių k., skl.Nr.563-1, kadastrinis Nr.5247/0008:468.

Planavimo tikslas – žemės sklypo padalinimas į 9 dalis. Sklypui su pastatais keičiama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), kitiems sklypams paliekama žemės ūkio paskirtis.

Planavimo organizatorius: Irena Alvyra Ščiukienė, Tirkiliškių k., Alšėnų sen., Kauno raj., tel.8-37 392573, mob.8-688 29870.

Projekto rengėjas: Dainius Pukalskas, UAB „Architektų pastogė", Perkaso takas 3, Kaunas, tel.8-37 313505, mob.8-676 05693, el. p. dainiuspk@gmail.com.

Pasiūlymus ir pretenzijas teikti projekto rengėjui arba planavimo organizatoriui.

Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2008 m. lapkritis 27 d. 11.00 val. „Architektų pastogė", Perkaso takas 3, Kaunas.


2008-11-12

Informuojame, kad bendra tvarka parengtas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Romaškių k. dalies teritorijoje (apimančioje Domeikavos k. v. 8 bloko dalį, tame tarpe sklypą kad. Nr. 5217/0008:6) specialusis planas. Projekto rengėjas: J. Vaitkūnienės įmonė, tel. (8-670) 28858, el. paštas 1008@one.lt., Darbininkų g. 32, Garliava. Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. (8-37) 305503, administratorius@krs.lt, Savanorių pr. 371, Kaunas. Planavimo tikslas: nustatyti erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai keisti) rengti. Vieša projekto ekspozicija vyks Domeikavos seniūnijos (Saulės g. 1, Domeikava) skelbimų lentoje 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo, kuris įvyks tuo pačiu adresu 2008-12-02 10 val. Visa informacija pas projekto rengėją. Pasiūlymus dėl projekto galima teikti iki viešojo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ir rengėjui.


 2008-11-12

Informuojame apie parengtą  gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo Domeikavos sen., Varluvos k. dalies teritorijoje (apimančioje Domeikavos k. v. 8 bloko dalį, tame tarpe sklypą kad. Nr. 5217/0008:363) specialiojo plano koncepciją. Susipažinti su dokumentu galima pas projekto rengėją arch. Jolantą Vaitkūnienę adresu Darbininkų g. 32, Garliava, tel. 8 (610) 67422, el. paštas kaunoarchitektai@gmail.com. Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. 8 (37) 305503, administratorius@krs.lt, Savanorių pr. 371, Kaunas.


2008-11-11
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti Kauno r.sav., Neveronių sen., Neveronių k. esančio žemės sklypo (kad. Nr.5233/0016:546) detalųjį planą..

Planavimo organizatorius: UAB „Albonita“, A.Mickevičiaus g. 56-2, Kaunas, 837  408080. 

Planavimo pagrindas ir tikslas: detalusis planas rengiamas vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.S-653. Planuojamai teritorijai numatoma pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį (komercinės paskirties  objektų statybos teritorijos K, prekybos, paslaugų ir pramogų objektų teritorijos K1 / degalinių ir autoservisų statybos teritorijos K3), nustatyti teritorijos tvarkymo rėžimą ir statybos reglamentą. Detaliojo plano rengimo terminas 2008m. IV ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Neveronių seniūnijos skelbimų lentoje bei internetiniame puslapyje www.krs.lt.   


 2008-11-11

Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Kauno r., Ringaudų sen., Pyplių k., sklypo kadastrinis Nr. 5250/0016:458; Noreikiškių k.v. konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra. Projekto tikslas – esamo sklypo padalijimas į penkis sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Projekto rengimo terminas -  (preliminarus) 2009 m I ketv. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008 m. Lapkričio 26d. iki 2008 m. Gruodžio 10d. UAB ,,Polilinija” patalpose, adresas: Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263917; 8-652-71128. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-12-10 iki 2008-12-24, UAB “Polilinija” patalpose ir Ringaudų seniūnijoje, Kauno r. savivaldybės administracija, Ringaudų seniūnija, Šiltnamių g. 1, LT- 53363 Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno raj.- (37) 397358.Viešas susirinkimas numatomas 2008m. gruodžio 29d., 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu  iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriams Eugenijui Vildžiūnui, Klemensui Paulauskui arba plano rengėjui UAB „Polilinija“, tel. 865769524, arch. A.Žemaitienei, atene_z@yahoo.com.    


2008-11-10
Informuojame, kad pradedamas rengti Alvydui Veličkai ir Živilei Veličkienei priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr 5270/0010:429) Raudondvario  sen., Šilelio  k. Kauno r.)  kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas. Planavimo užsakovas- Alvydas Velička, planavimo vykdytojas- UAB „Dagrame“. Su projektu galima susipažinti UAB „Dagrame“ patalpose adresu: Veiverių  134-204, Kaunas iki 2008 11 24.

2008 11 25 d. 10.00 val. vyks viešas svarstymas. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis: UAB „Dagrame“ Veiverių 134-204 , Kaunas. Tel 8618 63414; 837 202841.


2008-11-10

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 ,,Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008m. rugsėjo 24d. įsakymu Nr.3D-513/D1-495 ,,Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo , rengiamas  žemės sklypo (kadastro Nr.5227/0001:6, Juragių k.v.) Juragių kaime, Garliavos apylinkių seniūnijoje, Kauno rajone kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo organizatorius: Raivydas Gelažius.

Plano rengėjas: Violetos Bielinskienės įmonė.

 Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008m. lapkričio 10d. iki 2008m. lapkričio 27d. Pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2008m. lapkričio 27d. V.Bielinskienės įmonės patalpose Raudondvario pl. 93, Kaune (tel.: 397385, 868601075). Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2008m. lapkričio 28 d. 9.00 val.


2008-11-07
Informuojame, kad  rengiamas kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas, žemės sklype (kadastrinis Nr.  5240/0011:468, plotas 5,0442 ha., Kauno r., Lapių sen., Lapių mstl.), priklausančiame Vytautui Sauliui Benošiui ir Algimantui Juozui Šeškauskui. Planavimo organizatorius – Vytautas Saulius Benošis. Planavimo vykdytojas - UAB „Geometra“.

Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija, bei teikti pasiūlymus ar pastabas galite šiuo adresu: UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8-37) 312 352, 8-650 74431, faksas. (8-37) 311 733, darbo dienomis nuo 8-12 val., 13-17 val., arba el. paštu lineta.juskaite@geometra.lt. 

Pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių galima teikti raštu iki 2008m. lapkričio 24 dienos planavimo organizatoriui arba plano rengėjai UAB „Geometra“.

Parengto kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projekto viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks šių metų lapkričio mėn. 24 d. 9.00 val. UAB „Geometra“ patalpose Savanorių pr. 287-307, Kaunas.


2008-11-05

Informuojame, kad pradedamas rengti Jolantai Nėniuvienei priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr 5227/0002:227) Stanaičių k. Garliavos apyl. sen.Kauno r.)  kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas. Planavimo užsakovas – Jolanta Nėniuvienė, planavimo vykdytojas- UAB „Dagrame“. Su projektu galima susipažinti UAB „Dagrame“ patalpose adresu: Veiverių 134-204, Kaunas iki 2008 11 21. 2008 11 24 d. 14.00 val vyks viešas svarstymas. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis: UAB „Dagrame“ Veiverių 134-204 , Kaunas. Tel Nr 8618 63414; 837 202841.


2008-11-04

Rengiamas detalusis planas žemės sklypo Nr. 521 (kad.nr. 5270/0010:521) Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k. Planavimo tikslas– esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas 2008m IV-2009m I ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2008m lapkričio 5d iki 2008m gruodžio 3d Partizanų g 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2008m gruodžio 4d 16val adresu: Partizanų g 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Raudondvario seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai I. Žilinskienė, V. Žilinskas, A. Žemaitienė, rengėjas UAB „ATEIVIS LT“, architektas M. Sirvydis, tel. 8 675 47596, e-pašt. info@ateivis.lt.          


2008-11-04

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti Kauno r.sav., Babtų sen., Gailiušių k. esančių žemės sklypų (kad. Nr.5203/0004:6 ir 5203/0004:7) detalųjį planą..

Planavimo organizatorius: UAB „E5 & CO“, atstovas D.Miškinis, tel.: 8657 88855, V.Putvinskio g.17-4, Kaunas.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypai planuojami sutinkamai su Kauno r.savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-260, KAVA pritarimu Nr.24-419-(16.24.). Planavimo tikslas- sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties keitimas į kitą, naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymas (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/ prekybos paslaugų ir pramogų objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, statybos reglamento nustatymas. Teritorijoje numatoma statyti objektus, kurių ūkinei veiklai pagal LR galiojančią tvarką neprivalo būti nustatyta sanitarinė apsaugos zona arba sanitarinės apsaugos zonos ribos neliečia trečiųjų šalių interesų. Detaliojo plano rengimo terminas 2008m. IV ketv..

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriaus atstovui aukščiau nurodytu adresu.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Babtų seniūnijos skelbimų lentoje bei internetiniame puslapyje www.krs.lt. 


2008-10-30
Rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių teritorijos išdėstymo specialusis planas Kauno r sav, Raudondvario sen, Didvyrių k. dalies teritorija, apimanti apie 25,0ha Raudondvario k.v. 8 bloko dalį, tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad.nr. 5270/0008:219). Planavimo tikslas išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą (gyvenamosios teritorijos). Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2008m IV-2009m I ketvirtis. Susipažinti su organizatoriaus patvirtinta specialiojo plano koncepcija galima nuo 2008m spalio 31d, Partizanų g 26-204 Kaune. Pasikonsultuoti dėl rengiamų specialiojo plano sprendinių galima nuo 2008m spalio 31d. iki 2008m. gruodžio 3d, Partizanų g 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2008m gruodžio 4d 11val, Raudondvario seniūnijos patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Raudondvario seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Dalyvavimas viešame susirinkime neprivalomas. Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel: 8-37 305583, administratorius@krs.lt Planavimo finansuotojai: A. Stanilionienė, V. Stankevičius, I. Tamonienė, R. Marcinkevičius, D. J. Žutautienė, V. Stankevičienė, R. Kupčinskienė, V. A. Mačiulienė, tel: 8 616 15330. Specialiojo plano rengėjas architektas M. Sirvydis, Vievio g 18, Kaunas, tel: 8-675 47596; 8-37 438726, e-pašt: info@ateivis.lt.    


2008-10-30

Informuojame apie parengtą UAB „Topcolor“ Kauno r.sav., Neveronių sen., Neveronių k. esančių žemės sklypų (kad. Nr.5233/0013:203, 5233/0013:204, 5233/0013:190, 5233/0013:191) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą .

Atrankos išvada: išnagrinėjus dokumentus dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Susipažinti su PŪV atrankos išvada galima plano rengėjo patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti planavimo organizatoriui, rengėjui, Kauno RAAD 10 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

Planavimo organizatoriai: UAB „Topcolor“, Neries kr.16, Kaunas, tel.: 837 263939.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.


2008-10-30

Informuojame apie parengtą UAB „ET Group“ ir UAB „Projektų vystymo grupė“ Kauno r.sav., Garliavos apylinkių sen., Pagirių k. esančių žemės sklypų (kad. Nr.5227/0003:27 ir 5227/0003:493) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą .

Atrankos išvada: išnagrinėjus dokumentus dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Susipažinti su PŪV atrankos išvada galima plano rengėjo patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti planavimo organizatoriui, rengėjui, Kauno RAAD 10 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

Planavimo organizatoriai: UAB „ET GROUP“, V.Putvinskio g.17-4, Kaunas ir UAB „Projektų vystymo grupė“, Laisvės al.89-3, Kaunas. Organizatorių atstovas M.Velička, tel.: 8614 80359.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.   


2008-10-29
Informuojame apie gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialiojo plano strateginio Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos išvadas. Planuojamos teritorijos adresas- Kauno r.sav., Domeikavos sen., Romaškių k.,. Analizuojama teritorija- Domeikavos k.v. 13 kadastro bloko dalis, apimanti dalį Romaškių k.

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialusis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas. Kontaktinis telefonas 837 305520.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. ideju@takas.lt., www.torrau.eu.   

Atrankos išvada: išnagrinėjus dokumentus dėl Planų ir programų  strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, atsakingos instancijos nustatė, kad Planų ir programų strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas. Remiantis šiomis išvadomis, planavimo organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracija nusprendė, kad Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros atliekamos nebus.

Su motyvais susipažinti galima planų rengėjo ar planavimo organizatoriaus patalpose 10 darbo dienų po paskelbimo.


2008-10-29

Informuojame apie gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialiųjų planų Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos išvadas.

Planuojamų teritorijų adresai: Kauno r.sav., Noreikiškių k.v. 16 kadastro bloko dalis, apimanti dalį Pyplių k. ir Kauno r.sav. Raudondvario sen., Didvyrių kaimo teritorijos (apimančios Raudondvario kadastro vietovės 8 bloko dalį)

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialieji planai.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas. Kontaktinis telefonas 837 305520.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. ideju@takas.lt., www.torrau.eu.   

Atrankos išvada: išnagrinėjus dokumentus dėl Planų ir programų  strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, atsakingos instancijos nustatė, kad Planų ir programų strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas. Remiantis šiomis išvadomis, planavimo organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracija nusprendė, kad Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros atliekamos nebus.

Su motyvais susipažinti galima planų rengėjo ar planavimo organizatoriaus patalpose 10 darbo dienų po paskelbimo.

 


2008-10-28

Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo,  Vainatrakio k., Rokų sen., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5273/0007:152, Rokų k.v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Arvydas Šalaševičius.

Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2008m. lapkričio 27d.. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2008m. spalio 29d. iki lapkričio 27d. Viešo svarstymo susirinkimas įvyks 2008m. lapkričio 27d. 10val. UAB ”Polilinija” patalpose, adresu:  Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524.


2008-10-27

Informuojame, kad pradedamas rengti Odetai Subačienei priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr 5273/0007:36) Girininkų k. Rokų sen. Kauno r.)  kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas. Planavimo užsakovas – Odeta Subačienė, planavimo vykdytojas- UAB „Dagrame“. Su projektu galima susipažinti UAB „Dagrame“ patalpose adresu: Veiverių  134-204, Kaunas iki 2008 11 12. 2008 11 13 d. 10.00 val vyks viešas svarstymas. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis: UAB „Dagrame“ Veiverių 134-204 , Kaunas. Tel. 8618 63414; 837202841.


2008-10-27
Informuojame, kad pradedamas rengti Daivai Butkienei priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr 5247/0010:101) Padainupio k. Alšėnų sen.Kauno r.)  kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas. Planavimo užsakovas – Daiva Butkienė, planavimo vykdytojas- UAB „Dagrame“. Su projektu galima susipažinti UAB „Dagrame“ patalpose adresu: Veiverių  134-204, Kaunas iki 2008 11 11. 2008 11 12 d. 10.00 val. vyks viešas svarstymas. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis: UAB „Dagrame“ Veiverių 134-204 , Kaunas. Tel 8618 63414; 837 202841.


2008-10-27
Informuojame apie parengtą Kauno r.sav., Babtų sen., Sitkūnų k. esančio žemės sklypo (kad. Nr.5203/0007:18) detalųjį planą..

Planavimo organizatorius: Stanislovas Čižinauskas, Savanorių pr 363-201, Kaunas, 8615 56244.  

Planavimo pagrindas ir tikslas: detalusis planas rengiamas Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.S-772. Planuojama teritorija numatoma dalinti į 4 sklypus, keisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę (komercinės paskirties/ pramonės ir sandėliavimo objektų statybos teritorijos), teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2008m. IV ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.    

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki viešo aptarimo ir jo metu.

Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija rengiama plano rengėjo patalpose bei internete www.torrau.eu 10 darbo dienų iki viešo aptarimo. Viešas plano aptarimas numatomas 2008-11-26d. nuo 16val. Babtų seniūnijos patalpose. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS. skelbimų lentoje bei internetiniame puslapyje www.krs.lt.    


2008-10-27
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Padainupio k., Alšėnų sen., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5247/0011:313, Mastaičių k.v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Gerda Gudienė.

Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2008m. Lapkričio 25d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2008m. Spalio 27d. iki Lapkričio 25d. UAB”Polilinija” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524.


2008-10-23
Informuojame apie baigiamą bendra tvarka rengti specialųjį planą Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r.sav. (apie 90 ha teritorija, apimanti Karmėlavos k.v. 16 bloko dalį, sklypą kad.Nr. 5233/0016:575). Planavimo tikslas – gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą). Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, tel.(8-37) 305 503, finansuotojas – V. Gurskas, tel.(8-684) 69187. Viešas svarstymas su visuomene įvyks šių metų lapkričio 26 d. 13 val. adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. Specialusis planas bus viešai eksponuojamas Neveronių sen. patalpose (Kertupio g.18, Neveronys) 10 darbo dienų iki susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ar pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba  rengėjui D.Šarakauskui, info@dsarchitektai.lt, tel. (8-37) 321886.


2008-10-22

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti Kauno r.sav., Babtų sen., Sitkūnų k. esančio žemės sklypo (kad. Nr.5203/0007:18) detalųjį planą..

Planavimo organizatorius: Stanislovas Čižinauskas, Savanorių pr 363-201, Kaunas, 8615 56244.  

Planavimo pagrindas ir tikslas: detalusis planas rengiamas Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.S-772. Planuojama teritorija numatoma dalinti į 4 sklypus, keisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę (komercinės paskirties/ pramonės ir sandėliavimo objektų statybos teritorijos), teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2008m. IV ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.  

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Babtų seniūnijos skelbimų lentoje bei internetiniame puslapyje www.krs.lt.


2008-10-22

Informuojame, kad rengiamas detalusis planas žemės sklypo 0,2993ha kitos (individualiems namams/ statiniams statyti ir eksploatuoti) žemės sklypo Nr 135 (kad.Nr. 5233/0009:135), Kauno r. sav. Karmėlavos sen. Ramučių k, Liepų g 3.

Planavimo tikslas– esamo sklypo padalijimas į apie 4 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Projekto rengimo terminas 2008m IV- 2009m I ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2008m spalio 23d iki 2008m  lapkričio 24d Partizanų g 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2008m lapkričio 25d 16val adresu: Partizanų g 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Karmėlavos seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai: R. Stancelis, O. Stancelienė, rengėjas UAB „ATEIVIS LT“, architektas M. Sirvydis, tel. 8 675 47596, e-pašt. info@ateivis.lt.   

 


2008-10-21
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypų kad.Nr.5217/0006:2, 5217/0006:5 Audėjų k., Domeikavos sen., Kauno r.sav. detalųjį planą. Planavimo tikslas: esamų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 150 sklypų, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamentų nustatymas. Sklypai ribojasi su A.R.Kliučinsko skl.kad.Nr.5217/0006:104, A.Rakausko ir D.Rakauskienės skl.kad.Nr.5217/0006:8, 134, V.S.Jurkevičiaus ir A.Dagilio skl.kad.Nr.5217/0006:74, J.Vainoriaus skl.kad.Nr.5217/0006:255, A.A.Kerpausko ir A.Kerpauskienės skl.kad.Nr.5217/0006:245, G.Šuopienės skl.kad.Nr.5217/0006:614, S.Daunytės skl.kad.Nr.5217/0006:497, Z.Ulinsko skl.kad.Nr.5217/0006:194, S.D.Ulinskienės skl.kad.Nr.5217/0006:192 bei Lietuvos Respublikai priklausančiu skl.kad.Nr.5217/0006:466. 
Planavimo organizatorius:  Halina Tautkuvienė, tel.:
(8-686)47070, Jonavos g. 198A, Kaunas.

Rengėjas: D.Šarakauskas, tel.:321886, info@dsarchitektai.lt.  

Viešas svarstymas su visuomene įvyks šių metų lapkričio 21 d. 13 val., rengėjo patalpose Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Domeikavos seniūnijos patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas teikti iki susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba rengėjui.


2008-10-21

Informuojame, kad pradedamas rengti Kastyčiui Gluoksniui priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr 5287/0003:172) Butkūnų k. Vandžiogalos sen.Kauno r.)  kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas.

Planavimo užsakovas – Kastytis Gluoksnis, planavimo vykdytojas- UAB „Dagrame“. Su projektu galima susipažinti UAB „Dagrame“ patalpose adresu: Veiverių  134-204, Kaunas iki 2008 10 03.

Viešas svarstymas vyks 2008 10 04 d. 10.00 val. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis: UAB „Dagrame“ Veiverių 134-204 , Kaunas tel nr 8618 63414; 837 202841


2008-10-20
Informuojame, kad  parengtas bendrąją tvarka žemės sklypo Tvenkinių g. 10, Lapių mstl., Lapių sen. (kadastro Nr. 5240/0011:243), detalusis planas.

Planavimo tikslas  esamo sklypo padalijimas į tris sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Pasikonsultuoti dėl detaliojo plano sprendinių galima nuo 2008 m. spalio 24 d. iki 2008 m. lapkričio 25 d.  UAB ,,Aplinkos inžinerija“ patalpose,  tel.: (8 37) 20 86 45, e-p. projektai@apin.lt 
Viešas susirinkimas vyks 2008 m. lapkričio 25 d. 11:00 val. adresu: Gedimino g. 47, Kaunas, UAB ,,Aplinkos inžinerija“ patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Kauno rajono sav. administracijos Lapių seniūnijos patalpose. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.
Detaliojo plano organizatorius Liudvikas Jakas, tel.  (8 37) 42 03 51;
Detaliojo plano rengėjas UAB ,,Aplinkos inžinerija“,  tel.: (8 37) 20 86 45, e-p. projektai@apin.lt.    


2008-10-20

Informuojame, kad  parengtas bendrąją tvarka žemės sklypo Vytauto g. 90/Gėlių g. 2, Garliavos sen., Garliava, Kauno r. sav. (kadastro Nr. 5223/0012:81), detalusis planas.

Planavimo tikslas  esamo sklypo padalijimas į du sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Pasikonsultuoti dėl detaliojo plano sprendinių galima nuo 2008 m. spalio 24 d. iki 2008 m. lapkričio 25 d.  UAB ,,Aplinkos inžinerija“ patalpose,  tel.: (8 37) 20 86 45, e-p. projektai@apin.lt.  Viešas susirinkimas vyks 2008 m. lapkričio 25 d. 14:00 val. adresu: Gedimino g. 47, Kaunas, UAB ,,Aplinkos inžinerija“ patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Kauno rajono sav. administracijos Garliavos seniūnijos patalpose. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.
Detaliojo plano organizatorius Jonas Kugis, tel.  (8 699) 74878;
Detaliojo plano rengėjas UAB ,,Aplinkos inžinerija“,  tel.: (8 37) 20 86 45, e-p. projektai@apin.lt.    


2008-10-20
Rengiamas detalusis planas įstatymų nustatyta grąžinti nuosavybėn žemės sklypas apie 0,3000 ha, Vilkijos m., Vilkijos sen., Kauno r.  sav.

Planavimo tikslas – sklypo suformavimas numatant įstatymų nustatyta tvarka grąžinti nuosavybėn, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamento nustatymas. Planuojamas naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (naudojimo būdas ir pobūdis planuojami vadovaujantis rengiamu Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano leistinais sprendiniais).

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas - 2008 IV, 2009 I ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2008 m. spalio 27 d. iki 2008 m. lapkričio 27 d.  217 kab., Savanorių pr. 371, Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2008 m. lapkričio 28 d. 11:00 val. adresu: Savanorių pr. 371, Kaunas. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Kauno rajono savivaldybės aktų salėje (II aukštas). Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Detaliojo plano organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracija, tel.  (8 37) 31 37 82;

Detaliojo plano rengėjas UAB ,,Aplinkos inžinerija“,  tel.: (8 37) 20 86 45, e-paštas: projektai@apin.lt.     


2008-10-16
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypų Kauno raj. Karmėlavos sen. Biruliškių k.. Skl. Nr. 476 ir 475  detalusis planas.

Planavimo tikslas: esamų žemės sklypų sujungimas ir teritorijos tvarkymo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008-10-15 iki 2008-12-08, UAB ,,Kauno projektavimo ir konsultavimo biuro" patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-11-24 iki 2008-12-08 UAB "POLILINIJA" patalpose bei Karmėlavos seniūnijoje.

Viešas susirinkimas numatomas 2008-12-09, 10 val., UAB “POLILINIJA” patalpose.

Planavimo organizatorius – UAB „TECE BALTIKUM“.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „POLILINIJA“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „POLILINIJA“, Raudondvario pl. 150-216 Kaunas, tel. 8 37 263917.  Archit. Justina Kašytė tel. 8 652 71128 el.paštas: justina.kasyte@gmail.com.   

 


2008-10-16

UAB "FINFOAM" Biruliškių kaime (Karmėlavos sen., Kauno r. sav.) Kauno LEZ teritorijoje planuoja pastatyti ir eksploatuoti šilumos izoliacinių medžiagų gamyklą.

Atsižvelgiant į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Nr. X-258 2005 06 21; Žin., 2005, Nr. 84-3105) suteikiamą galimybę, UAB "FINFOAM" nusprendė nerengti informacijos atrankai dėl PAV privalomumo, o atlikti projektuojamos gamyklos statybos bei veiklos pilną poveikio aplinkai vertinimą. Šiuo metu yra parengta UAB "FINFOAM" šilumos izoliacinių medžiagų gamyklos (Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.) statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo programa.

Susipažinti su parengta planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programa ir pateikti pastabas bei pasiūlymus galima: Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriuje (211 kab.) - Savanorių pr. 371, LT-49386 Kaunas, 8-17 vai., tel. (8-37) 305511; Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos seniūnijoje - Vilniaus g. 65A, Karmėlava, LT-54449 Kauno raj., 8 - 17 vai., tel./faks (8 37) 399253 bei poveikio aplinkai programos rengėjui -UAB "SWECO BKG LSPI" (A. Goštauto g. 11, LT-01108 Vilnius, tel. (8-5) 2619651, faks. (8-5) 2617507, ei. pastas antanas.iurkonis@sweco.lt.  


2008-10-16

Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo,  Didžiųjų Lapių k., Lapių sen., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5240/0007:82, Lapių k.v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Planavimo organizatorius: Paulius Ščerbinskas, tel:868260181, Krėvės pr. 104a-31, Kaunas.

Projekto rengėjas: IĮ ”Geotopas”, tel:861880396, Vinčų g. 5-16, Kaunas.

Pasiūlymus raštu teikti planavimo organizatoriui arba plano rengėjui per 10 darbo dienų. Susipažinti su projekto sprendiniais galima iki lapkričio 5 d. Lapių seniūnijos patalpose, adresu:  A. Merkio g. 1, Lapės, Kauno r. sav.


2008-10-16

Informuojame, kad rengiamas detalusis planas žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k. (sklypo kad.nr. 5250/0010:347).

Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalinimas į sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas. 

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas 2008m IV- 2009m I ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2008m spalio 16d iki 2008m lapkričio 17d Partizanų g 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2008m lapkričio 18d 16val, Partizanų g 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Ringaudų seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Detaliojo plano organizatoriai R. Miliauskas, I. Bacevičienė, rengėjas UAB „ATEIVIS LT“, tel. 8 675 47596, e-pašt. info@ateivis.lt


2008-10-16

Informuojame, kad pradedamas rengti gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių kaimo dalies teritorija, (apimanti Pajiesio k. v. 1 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypai: (kad.nr. 5260/0001:58 ir 5260/0001:64), nuosavybės teise priklausantis UAB „Medrenta“, kurio tikslas– išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą).Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004m rugpjūčio 18d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 8 37 305584 administratorius@krs.lt.  Finansuotojas: UAB „Medrenta“.Specialiojo plano rengėjas M. Sirvydis tel. 8 675 47596, info@ateivis.lt

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2008-10-16
Informacijos skelbtos 2008-09-25 papildymas. Dėl parengto žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Didžiųjų Ibėnų k., skl. Nr. 1-2, kadastro Nr. 5217/0002:4, formavimo ir pertvarkymo projekto. Planavimo tikslas – žemės sklypo padalinimas į tris dalis. Sklypo Nr. 1-2-1 (ploto 0,3928 ha) pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis keičiama iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), skl. Nr. 1-2-2 (ploto 1,1093 ha) ir skl. Nr. 1-2-3 (ploto 21,4209 ha) pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis nekeičiama.

Viešas susirinkimas numatomas 2008-10-31d. nuo 11val. UAB „Architektų pastogė" patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas (prie Kauno rajono savivaldybės, Savanorių pr.371). Pasiūlymai priimami iki viešo sprendinių svarstymo, taip pat susirinkimo metu. Atmestų ar nepriimtų pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros tarnybai (L.Sapiegos g. 10, Kaunas) įstatymų nustatyta tvarka.


2008-10-15
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5270/0008:259 Didvyrių k., Raudondvario sen., Kauno r. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Viešas susirinkimas įvyks lapkričio 4 d.  10 val. A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaune.

Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų iki susirinkimo tuo pačiu adresu bei  Raudondvario seniūnijos patalpose Instituto g . 1a Raudondvaryje.

Organizatorius: Rasa Bernatonytė- Zeicienė, Marius Zeicas.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai arch. N. Kolbovskajai, tel. (37) 20 69 54, (684) 84894, kaunoarchitektai@gmail.com iki susirinkimo pabaigos.


2008-10-15
Informuojame apie parengtą gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialųjį planą. Planuojamos teritorijos adresas- Kauno r.sav., Raudondvario k.v., Didvyrių k. Analizuojama teritorija- Raudondvario k.v. 8 kadastro bloko dalis, apimanti Didvyrių k. dalį, tame tarpe detaliai išanalizuojant žemės sklypą kad.Nr. 5270/0008:14.

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialusis kraštotvarkinis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas.

Planavimo finansuotojai: Zuzana Petrauskienė, planavimo finansuotojos atstovas A.Jukna, Biržiškių g.19, Vilnius, tel.:8-688-50246.

Plano rengėjas: Mariaus Torrau I.Į., V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, tel.: 8687 14585, el.p. marius@torrau.eu, internete www.torrau.eu.

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas, numatant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo galimybę bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų plėtrą.  Plano rengimo terminas 2008m. III ketv.-2008m. IV ketv.

Vieša ekspozicija rengiama plano rengėjo patalpose bei internete www.torrau.eu 10 darbo dienų iki viešo svarstymo. Pasiūlymus teikti specialiojo plano finansuotojo įgaliotajam atstovui, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki viešo svarstymo ir jo metu.

Viešas sprendinių aptarimas numatomas 2008-11-12d. nuo 16val. Raudondvario seniūnijos patalpose. DALYVAVIMAS SUSIRINKIME NĖRA  PRIVALOMAS.

Specialiojo plano rengimo metu esant poreikiui privačių žemės sklypų ribose bus numatomi susisiekimo ir inžinerinių tinklų tiesimo koridoriai, skirti nagrinėjamos teritorijos žemės sklypų aprūpinimui vandens, nuotėkų, elektros, dujų ir kt. komunikacijomis bei pravažiavimams įrengti. Iki sprendinių viešo svarstymo ar jo metu negavus  pasiūlymų dėl sprendinių, bus skaitoma, kad dėl siūlomų sprendinių neprieštaraujama.


2008-10-15

INFORMUOJAME, KAD PARENGTAS: ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 5201/0012:125), KURO K., ZAPYŠKIO SEN., KAUNO R. SAV.,  DETALUSIS PLANAS.

PLANAVIMO PAGRINDAS: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-12-29  įsakymas  Nr. ĮS –2301. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2008-01-21 sutartis Nr. S-35.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Antanas Urbaitis, Kuro k., Zapyškio sen., Kauno r. sav., tel.:    (8 37) 478114.   

PLANO RENGĖJAS: UAB “Archisetus”, Goštauto g. 8-216, LT-01108 Vilnius, tel. (8 5) 2617867, archisetus@hostex.lt. 

PLANUOJAMOS TERITORIJOS ADRESAS: Kuro k., Zapyškio sen., Kauno r. sav. (kadastrinis Nr. 5201/0012:125).

PLANAVIMO TIKSLAS: Esamo žemės sklypo padalijimas į du sklypus, vieno sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į  kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos, UAB „Bitė Lietuva“ mobilaus ryšio stiebo statybai), teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamentų nustatymas (pagal mobiliojo ryšio bazinių stočių išdėstymo Kauno rajono savivaldybės teritorijos specialiojo plano sprendinius).

Projekto derinimas ir svarstymas su visuomene bendrąja tvarka.

DETALIOJO PLANO VIEŠA EKSPOZICIJA VYKS: Zapyškio seniūnijos patalpose, Šviesos g. 18, Kluoniškių k., Kauno rajone, nuo 2008 m. spalio 20 dienos iki lapkričio mėn. 19 d.

Informaciją teikia ir pasiūlymus priima: planavimo organizatorius ir detaliojo plano rengėjas.

VIEŠAS SPRENDINIŲ SVARSTYMAS: 2008 lapkričio mėn. 20 d. nuo 11 iki 12 val. Zapyškio seniūnijos patalpose, salėje,  Šviesos g. 18, Kluoniškių k., Kauno rajone.

Pasiūlymai priimami iki viešo sprendinių svarstymo, taip pat susirinkimo metu. Atmestų ar nepriimtų pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros tarnybai (L.Sapiegos g. 10, Kaunas) įstatymų nustatyta tvarka.


2008-10-13
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5217/0011:52) esančio Sodų g. 12, Domeikavos k., Domeikavos seniūn., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo organizatorius – Juozas Laurinaitis, gyv., Sodų g. 12, Domeikavos k., Domeikavos seniūn., Kauno r. sav., tel. 8*624 61 489 Planavimo tikslas - sklypo padalijimas į 3 sklypus, nekeičiant pagrindinės kitos (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės naudojimo paskirties. Gretimų sklypų kadastro Nr. 5217/0011:228, 5217/0011:203. Projektas bus eksponuojamas Domeikavos seniūnijos patalpose nuo skelbimo 10 darbo dienų. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2008 11 11 10 val. M. Torrau I.Į.patalpose, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Pasiūlymus teikti plano rengėjai M. Torrau I.Į, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.20 73 35, el. paštas ideju@takas.lt arba planavimo organizatoriui.


2008-10-13

Informuojame, kad bendrąja tvarka,  2008 09 19 (reg nr. 002523005390) pradėtas rengti žemės sklypo Kauno raj. Karmėlavos sen. Biruliškių k.. Skl. Nr. 476 ir 475  detalusis  planas. Planavimo tikslas: esamų žemės sklypų sujungimas ir teritorijos tvarkymo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Organizatorius: UAB „TECE BALTICUM“ atstovaujama Vytauto Benedikto Petronio. Plano rengėjas: UAB „POLILINIJA“ Raudondvario pl. 150-216, Kaunas:  archit. Justina Kašytė tel.: 8-652-71128.


2008-10-13
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtus sklypų Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r.sav. detaliuosius planus: 1) sklypas kad.Nr.5250/0006:636. Planavimo tikslas: esamų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 7 sklypų, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamentų nustatymas. Sklypas ribojasi su UAB “Baltic Realty Adviser” skl.kad.Nr. 5250/0006:345, D.Lesevičiaus ir A.Petrauskaitės skl.kad.Nr. 5250/0006:542, J.Tamušauskienės ir G.Tamušausko skl.kad.Nr. 5250/0006:543, V.Norkuvienės ir T.Norkaus skl.kad.Nr. 5250/0006:541; 2) sklypas kad.Nr. 5250/0006:632. Planavimo tikslas: esamų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 14 sklypų, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamentų nustatymas. Sklypas ribojasi su UAB “Baltic Realty Adviser” skl.kad.Nr. 5250/0006:344; 3) sklypas kad.Nr.5250/0006:328. Planavimo tikslas: esamų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 7 sklypų, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamentų nustatymas. Sklypas ribojasi su UAB “Baltic Realty Adviser” skl.kad.Nr. 5250/0006:641, D.E.Gelbūdienės ir A.Gelbūdos skl.kad.Nr. 5250/0006:425; 4) sklypas kad.Nr. 5250/0006:300. Planavimo tikslas: esamų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamentų nustatymas. Sklypas ribojasi su V.Norkuvienės ir T.Norkaus skl.kad.Nr. 5250/0006:541, J.Tamušauskienės ir G.Tamušausko skl.kad.Nr. 5250/0006:543, D.Lesevičiaus ir A.Petrauskaitės skl.kad.Nr. 5250/0006:542, V.Matijošaičio ir K.Matijošaitienės skl.kad.Nr. 5250/0006:448, J.Brasienės skl.kad.Nr. 5250/0006:456, R.Sedleckio skl.kad.Nr. 5250/0006:451; 5) sklypas kad.Nr. 5250/0006:634. Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamentų nustatymas. Sklypas ribojasi su J.Vaitonytės skl.kad.Nr.5250/0006:58. Planavimo organizatorius: UAB “Baltic Realty Adviser”, kontaktinis asmuo D.Miškinis, tel.:(8-657)88855, d.miskinis@etapas.lt, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Rengėjas: D.Šarakauskas, tel.:321886, info@dsarchitektai.lt, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas. Viešas svarstymas su visuomene įvyks šių metų lapkričio 10 d. 13 val., rengėjo patalpose Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. Detalieji planai bus viešai eksponuojami Ringaudų seniūnijos patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas teikti iki susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba rengėjui.


2008-10-09
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamus rengti sklypų kad.Nr.5250/0006:636, 5250/0006:632, 5250/0006:328, 5250/0006:300, 5250/0006:634, Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r.sav. detaliuosius planus. Planavimo tikslas sklypams kad.Nr.5250/0006:636, 5250/0006:632,  5250/0006:328, 5250/0006:300: esamų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į sklypus, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamentų nustatymas; sklypui kad.Nr. 5250/0006:634 – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamentų nustatymas. Organizatorius: UAB “Baltic Realty Adviser”, kontaktinis asmuo D.Miškinis, tel.:(8-657)88855, d.miskinis@etapas.lt, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Rengėjas: D.Šarakauskas, tel.:321886, info@dsarchitektai.lt, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2008-10-08
Informuojame apie gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo speciųjų planų strateginio poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą.
Planuojamų teritorijų adresai: Kauno r.sav., Alšėnų sen., Padainupio k.,. Analizuojama teritorija- Alšėnų sen. Mastaičių k.v. 10 kadastro bloko dalis, apimanti dalį Padainupio k., detaliai išnagrinėjant žemės sklypus kadastro Nr.5247/0010:179, Nr.5247/0010:101, Nr.5247/0010:286.

Kauno r.sav., Alšėnų sen., Poderiškių k., kadastro Nr.5217/0019:59, Nr.5247/0019:115, Nr.5247/0019:116, Nr.5247/0019:101. Analizuojama teritorija- Mastaičių k.v. 19 kadastrinio bloko dalis  (apie 300,0ha).

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas.

Planavimo finansuotojai: UAB „Barnasta“, Sodybų g. 2/ Vaišvydavos pl. 30A, tel.: 8698 88057.

UAB „Nidulus“, adresas- Savanorių pr. 371, Kaunas

Plano rengėja: M.Torrau I.Į., V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8-687 14585 el.p. ideju@takas.lt

Atrankos išvada: išnagrinėjus dokumentus dėl planuojamos ūkinės veiklos strateginio poveikio aplinkai vertinimo, atsakingos institucijos nustatė, kad vertinimas neprivalomas. Remiantis šiomis išvadomis, planavimo organizatorius Kauno r. savivaldybės administracija nusprendė, kad strateginio poveikio aplinkai vertinimo procedūros šiems planams vykdomos nebus.

Su motyvais susipažinti galima įstatymų numatyta tvarka plano rengėjos ar planavimo organizatoriaus patalpose.


2008-10-07
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo kad. Nr. 5270/0008:259 plotas 0,2461 ha Didvyrių k., Raudondvario sen., Kauno r. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Organizatoriai: Rasa Bernatonytė- Zeicienė, Marius Zeicas.

Detaliojo plano rengėjas: arch. N. Kolbovskaja. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti arch. N. Kolbovskajai, tel. (37) 206954, (684) 84894, kaunoarchitektai@gmail.com. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2008-10-07

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 1901/0283:36 plotas 0,1344 ha  J. Skvirecko g. 9, Kauno m. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: padalijimas į 2 sklypus, atidalytų sklypų privalomųjų teritorijos tvarkymo režimo reikalavimų ir statybos reglamento nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio.

Viešas susirinkimas įvyks lapkričio 4 d. 11 val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune.

Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų iki susirinkimo (nuo 2008-10-21 iki 2008-11-03 Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune bei  Šilainių seniūnijos patalpose Baltų pr. 53, Kaune.

Organizatoriai: Marijus Velička, Darius Morkūnas.

Detaliojo plano rengėjas- D. Šarakauskas. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti info@dsarchitektai.lt rengėjui arch. D. Šarakauskui tel. (37) 20 69 54, (684) 84894,  iki susirinkimo pabaigos.


2008-10-07

Informuojame apie pradedamą rengti gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialųjį planą. Planuojamos teritorijos adresas- Kauno r.sav., Raudondvario k.v., Didvyrių k. Analizuojama teritorija- Raudondvario k.v. 8 kadastro bloko dalis, apimanti Didvyrių k. dalį, tame tarpe detaliai išanalizuojant žemės sklypą kad.Nr. 5270/0008:14.

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialusis kraštotvarkinis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas.

Planavimo finansuotojai: Zuzana Petrauskienė, planavimo finansuotojos atstovas A.Jukna, Biržiškių g.19, Vilnius, tel.:8-688-50246

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas, numatant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties galimybę bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų plėtrą.  Plano rengimo terminas 2008m. III ketv.-2008m. IV ketv.

Pasiūlymus teikti specialiojo plano finansuotojos įgaliotąjam atstovui arba planavimo organizatoriui Kauno r. savivaldybės administracijai aukščiau nurodytais adresais.

Apie specialiojo plano viešumo viešą ekspoziciją, galimybę susipažinti su sprendiniais bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Raudondvario seniūnijoje bei interneto svetainėje www.krs.lt. 


2008-10-07
Informuojame apie parengto detaliojo plano, adresu: Kauno r. Sav. Užliedžių sen. Žemaitkiemio k., skl. Nr.61, svarstymo su visuomenę baigiamąjį (aptarimo) etapą.

Planavimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandeliavimo/komercinės paskirties objektų teritorijos).

Planavimo organizatorius: Žilvinas Abrasonis, tel. (8 37) 537370, el. paštas zilvinas.abrasonis@mtt.lt

Detaliojo plano rengėjas: UAB S.Juškos architektūros studija. Informacija: tel./fax (8 37) 204472, el.paštas auresta@zebra.lt. 

Etapo pradžia – 2008 m. spalio 14d. Supažinti su projektu, pateikti pasiūlymus ir pastabas galima UAB S.Juškos architektūros studijos patalpose, adresu M.Valančiaus g.21 Kaune. Vieša projekto ekspozicija vyks Užliedžių seniūnijos patalpose, adresu: Akacijų g.2, Giraitės k. Tel. (8 37) 337930 nuo 2008m spalio 20d iki 2008m lapkričio 11d imtinai. Viešasis svarstymas įvyks 2008m lapkričio 12d, pradžia - 10 val.30 min., UAB S.Juškos architektūros studijos patalpose.

Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planavimo organizatoriui arba rengėjui iki viešojo susirinkimo pradžios ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.

Vadovaujantis 2007m vasario 26d Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento pateiktą atrankos išvadą Nr.12-634/27 planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Apie priimtą atrankos išvadą buvo paskelbta spaudoje ir Užliedžių seniūnijos skelbimų lentoje. Per 10d. Nuo minėtų paskelbimų, atsiliepimų ar nusiskundimų nebuvo.

 


2008-10-01
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Nr.320 (kadastro Nr. 5270/0013:320)  Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Topolių g. 12,  detalųjį planą. Detaliojo planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas ( preliminarus) 2008 m. Organizatoriai -  Vaclova Stasė Žilaitienė. Informacija tel. (8684)34066.


2008-09-30

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r.sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k. esančio žemės sklypo (kadastro Nr. 5217/0010:388) detalųjį planą. Planavimo pagrindas - KAVA pritarimas rengti detalųjį planą Nr. 24-310-(16.24.), Kauno r. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-234

Planavimo organizatorius: UAB “Vičiūnai”, adresas korespondencijai V. Krėvės pr. 97, Kaunas, tel.: 837 314484. 

Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę (komercinės paskirties objektų statybos), teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2008 m. IV – 2008 m. I ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima per visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo plano rengėjo patalpose.

Tolimesnė informacija apie galimybę susipažinti su rengiamu detaliuoju planu bei apie viešumo procedūras papildomai bus pateikiama Domeikavos seniūnijos skelbimų lentoje, interneto svetainėje www.krs.lt, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos bei interneto svetainėje www.torrau.eu.       


2008-09-29

Informuojame apie parengtą UAB „ET Group“ ir UAB „Projektų vystymo grupė“ Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Pagirių k. esančių žemės sklypų (kad. Nr.5227/0003:27 ir 5227/0003:493) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą .

Atrankos išvada: išnagrinėjus dokumentus dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Susipažinti su PŪV atrankos išvada galima plano rengėjo patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti planavimo organizatoriui, rengėjui, Kauno RAAD 10 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

Planavimo organizatoriai: UAB „ET GROUP“, V.Putvinskio g.17-4, Kaunas ir UAB „Projektų vystymo grupė“, Laisvės al.89-3, Kaunas. Organizatorių atstovas M.Velička, tel.: 8614 80359.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu. 


2008-09-25
Informuojame apie gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialiojo plano strateginio poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadas.

Planuojamos teritorijos adresas- Kauno r.sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastro Nr.5217/0007:110 ir Nr.5217/0007:109. Analizuojama teritorija- Mastaičių k.v. 7 kadastrinio bloko dalis  (apie 100,0ha).

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas. Kontaktinis telefonas 837 305520

Planavimo finansuotojas: UAB „Aplinka ir ekologija“, adresas- Mituvos g.5, Kaunas.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Atrankos išvada: išnagrinėjus dokumentus dėl Planuojamos ūkinės veiklos strateginio poveikio aplinkai vertinimo, atsakingos instancijos nustatė, kad strateginis poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Remiantis šiomis išvadomis, planavimo organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracija nusprendė, kad strateginio poveikio aplinkai vertinimo procedūros atliekamos nebus.

Su motyvais susipažinti galima plano rengėjo ar planavimo organizatoriaus patalpose 10 darbo dienų po paskelbimo.


2008-09-25

Rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Didžiųjų Ibėnų k., skl. Nr. 1-2, kadastro Nr. 5217/0002:4, formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas – žemės sklypo padalinimas į tris dalis. Sklypo Nr. 1-2-1 (ploto 0,3928 ha) pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis keičiama iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), skl. Nr. 1-2-2 (ploto 1,1093 ha) ir skl. Nr. 1-2-3 (ploto 21,4209 ha) pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis nekeičiama.
Planavimo organizatoriai: Artemijus Naturjevas, Inesa Naturjevienė ir Olegas Naturjevas. Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Didžiųjų Ibėnų k., tel.8*683 33775. Projekto rengėjas Dainius Pukalskas, UAB „Architektų pastogė", Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 8*37 313505, 8*676 05693, el. p. dainiuspk@gmail.com. Informuojame gretimų sklypų savininkus kadastro Nr. 5217/0002:209, 5217/0002:61, 5217/0002:2, 5217/0002:186, 5217/0002:63, 5217/0002:62. Pasiūlymus ir pretenzijas teikti projekto rengėjui arba planavimo organizatoriams. Apie viešojo svarstymo datą bus pranešta Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.krs.lt.    


2008-09-25

Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės ūkio paskirties sklypo kad. Nr. 5233/0011:524 Karmėlavos k.v. (8226 kv. m.), Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., detalusis planas,

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-10-25, 9 posėdžio sprendimas Nr. TS-197 „Dėl svarbių infrastruktūros objektų pripažinimo, detaliojo plano rengimo, planavimo organizatoriaus teisių bei pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo“; 2008-02-20 sutartis Reg. Nr. S-101 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2008-04-10 planavimo sąlygų sąvadas Nr. 95.

Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos) ir padalijimas į 3 sklypus, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) – 2008 – 2009 m.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.

Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008-09-22 iki 2008-10-20 UAB „Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras“ patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-10-06 iki 2008-10-20 UAB „Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras“ patalpose bei Karmėlavos seniūnijoje. Viešas susirinkimas numatomas 2008-10-20 d., 14 val., UAB „Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras“ patalpose.
Planavimo organizatorius – UAB „Baltisches Haus“.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras“, K.Donelaičio g. 79-3, Kaunas, tel. (8-37) 222900.  Archit. Justina Kašytė tel. 8 652 71128 el.paštas: justina.kasyte@gmail.com.  


2008-09-25

Informuojame, kad pradedamas rengti Brigitai Budrienei priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr 5283/0001:54) Užliedžių sen., Naujųjų Muniškių  k. Kauno r.)  kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas. Planavimo užsakovas- Brigita Budrienė, planavimo vykdytojas- UAB „Dagrame“. Su projektu galima susipažinti UAB „Dagrame“ patalpose adresu: Veiverių  134-204, Kaunas iki 2008 10 08. 2008 10 09 d. 10.00 val vyks viešas svarstymas. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis: UAB „Dagrame“ Veiverių 134-204 , Kaunas. Tel Nr 8618 63414; 837 202841.


2008-09-24
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Raudondvario k. (kad. Nr. 5270/0008:190 plotas 0,3547 ha bei kad. Nr. 5270/0008:12 plotas 0,5040 ha),  detalusis planas.

Planavimo tikslas: esamų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos) ir padalijimas į du sklypus, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008-09-26 iki 2008-10-23, UAB ,,Kauno projektavimo ir konsultavimo biuro" patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-09-10 iki 2008-10-23 UAB "Kauno projektavimo ir konsultavimo biuro" patalpose bei Raudondvario seniūnijoje (Instituto g. 1 a,  Raudondvaris, Kauno raj.).

Viešas susirinkimas numatomas 2008-10-24, 10 val., UAB “Kauno projektavimo ir konsultavimo biuro” patalpose.

Planavimo organizatorius – UAB „Baltisches Haus“.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras“, K.Donelaičio g. 79-3, Kaunas, tel. (8-37) 222900.  Archit. Justina Kašytė tel. 8 652 71128 el.paštas: justina.kasyte@gmail.com. 


 2008-09-24
Informuojame, kad pradedamas rengti Mindaugui Bernatavičiui priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr 5270/0010:559) Raudondvario sen., Netonių  k. Kauno r.)  kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas. Planavimo užsakovas- Mindaugas Bernatavičius, planavimo vykdytojas- UAB „Dagrame“. Su projektu galima susipažinti UAB „Dagrame“ patalpose adresu: Veiverių  134-204, Kaunas iki 2008 10 08. 2008 10 09 d. 10.00 val vyks viešas svarstymas. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis: UAB „Dagrame“ Veiverių 134-204 , Kaunas. Tel. 8618 63414; 837 202841.


2008-09-24

Informuojame apie atliktas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialiųjų planų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankas Kauno rajone, Domeikavos sen.: 1. Romaškių k. dalies teritorijos, apimančios 190 ha Domeikavos k. v. 8 bloko dalį, taip pat žemės ūkio paskirties sklypą kad. Nr. 5217/0008:6; 2. Varluvos kaimo dalies teritorijos , apimančios Domeikavos k. v. 8 bloko dalį, taip pat žemės ūkio paskirties sklypą kad. Nr. 5217/0008:363. Priimti sprendimai: strateginiai pasekmių vertinimai neprivalomi. Su motyvais dėl priimtų sprendimų susipažinti galima pas specialiojo plano rengėją J. Vaitkūnienę adresu Darbininkų g. 32, Garliava, tel.:8 (610) 67422, el. paštas kaunoarchitektai@gmail.com 10 darbo dienų po skelbimo pasirodymo.


2008-09-23
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo,  Gaižėnų k., Ringaudų  sen., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5250/0012:281, Noreikiškių k.v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Adelė Naujokaitė.

Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2008m. Spalio 22d.. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2008m. Rugsėjo 26d. iki spalio 23d. UAB ”Polilinija” patalpose, adresu:  Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524.


2008-09-23

Rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas Kauno r. sav, Raudondvario sen, Bernatonių k. dalies teritorija, (apimanti apie 80,0ha Raudondvario k.v. 16 bloko dalį) tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. nr. 5270/0016:244).

Planavimo tikslas– išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą (gyvenamosios teritorijos)

Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2008m III-IV ketvirtis.

Susipažinti su organizatoriaus patvirtinta specialiojo plano koncepcija galima nuo 2008m rugsėjo 24d. Partizanų g.26-204 Kaune.

Pasikonsultuoti dėl rengiamų specialiojo plano sprendinių galima nuo 2008m rugsėjo 24d. iki 2008m. spalio 28d. Partizanų g.26-204 Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2008m. spalio 29d. 11val. Raudondvario seniūnijos patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Raudondvario seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Dalyvavimas viešame susirinkime neprivalomas.

Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 8-37 305583, administratorius@krs.lt

Planavimo finansuotojas: UAB „Ivalda“

Specialiojo plano rengėjas: M. Sirvydis, Vievio 18, Kaunas, tel.: 8-675 47596, tel.: 8-37 438726, e-pašt.: info@ateivis.lt.


2008-09-23

Skelbiama pakartotina parengto specialiojo plano Poderiškių k. teritorijos, Alšėnų sen., Kauno r. sav. tame tarpe žemės sklypo (kad. nr.5247/0018:90) vieša ekspozicija ir susirinkimas.

Planavimo tikslas– rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu-išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą, tame tarpe ir sklypo kadastrinis nr. 5247/0018:90.

Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2008m III-IV ketvirtis.

Susipažinti su organizatoriaus patvirtinta specialiojo plano koncepcija galima nuo 2008m rugsėjo 24d. Partizanų g.26-204 Kaune.

Susipažinti su specialiojo plano sprendiniais galima nuo 2008m rugsėjo 24d iki spalio 27d Partizanų g 26-204 Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2008m spalio 28d 11val Alšėnų seniūnijos patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Dalyvavimas viešame susirinkime neprivalomas. Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr 371, Kaunas, tel: 8-37 305584, administratorius@krs.lt Planavimo finansuotojas: UAB „Grivas“, tel: 8-37 230237 Specialiojo plano rengėjas: M. Sirvydis, Vievio 18-1, Kaunas, tel: 8-675 47596, 8-37 438726, e-pašt: info@ateivis.lt.


2008-09-23

Skelbiama pakartotina parengto specialiojo plano Stanaičių k. dalies teritorija Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypo kad. nr. 5227/0002:134, vieša ekspozicija ir susirinkimas.

Planavimo tikslas– rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu– išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams rengti, žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą, tame tarpe ir sklypo kad. nr. 5227/0002:134 esantis Stanaičių kaime.

Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2008m III-IV ketvirtis.

Susipažinti su organizatoriaus patvirtinta specialiojo plano koncepcija galima nuo 2008m rugsėjo 24d. Partizanų g.26-204 Kaune.

Susipažinti su specialiojo plano sprendiniais galima 2008m rugsėjo 24d iki spalio 28d Partizanų g 26-204 Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2008m spalio 29d 14val Garliavos apylinkių seniūnijos patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Garliavos apylinkių seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Dalyvavimas viešame susirinkime neprivalomas.

Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr 371, Kaunas, tel: 8-37 305584, administratorius@krs.lt

Planavimo finansuotojas: Gediminas Antanas Skučas, tel: 8-612 53231

Specialiojo plano rengėjas: M. Sirvydis, Vievio 18-1, Kaunas, tel: 8-675 47596, 8-37 438726, e-pašt: info@ateivis.lt. 


2008-09-23

Rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas Kauno r. sav, Rokų sen, Rokų k. dalies teritorija, (apimanti apie 195,0ha Rokų k.v. 18 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypai (Kad. nr. 5273/0018:176, 5273/0018:177, 5273/0018:178).

Planavimo tikslas– išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą (gyvenamosios teritorijos).

Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2008m III-IV ketvirtis.

Susipažinti su organizatoriaus patvirtinta specialiojo plano koncepcija galima nuo 2008m rugsėjo 24d. Partizanų g.26-204 Kaune.

Pasikonsultuoti dėl rengiamų specialiojo plano sprendinių galima nuo 2008m rugsėjo 24d. iki 2008m. spalio 27d. Partizanų g.26-204 Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2008m. spalio 28d. 14val. Rokų seniūnijos patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Rokų seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Dalyvavimas viešame susirinkime neprivalomas.

Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 8-37 305583, administratorius@krs.lt

Planavimo finansuotojai: V. Valkavičienė, G. Bartkus, S. Jakelaitis tel: 8-683 39690

Specialiojo plano rengėjas: M. Sirvydis, Vievio 18, Kaunas, tel: 8-675 47596, tel: 8-37 438726, e-pašt.: info@ateivis.lt.


2008-09-23
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo,  Tvarkiškių k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5227/0002:249, Juragių k.v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Lina Daugėlienė.

Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2008m. Spalio 22d.. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2008m. Rugsėjo 25d. iki spalio 22d. UAB ”Polilinija” patalpose, adresu:  Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524.


2008-09-23
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo,  Tvarkiškių k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5227/0002:249, Juragių k.v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Jolanta Kūdvinienė.

Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2008m. Spalio 22d.. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2008m. Rugsėjo 25d. iki spalio 22d. UAB ”Polilinija” patalpose, adresu:  Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524.


2008-09-23
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo Kauno r., Garliavos apyl. sen., Tvarkiškių k. dalies teritorijos (apimančios Juragių k. v. 1 bloko dalį), tame tarpe žemės sklypai kad. Nr.5227/0001:22 ir 5227/0001:148, specialųjį planą.

Planavimo tikslai –nustatyti erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai keisti) rengti.

Preliminarus projekto rengimo terminas – 2008 m. IV ketvirtis.

Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. 8 (37) 313797, administratorius@krs.lt, Savanorių pr. 371, Kaunas.

Plano rengėjas – “J. Vaitkūnienės įmonė” ,Darbininkų g. 32, Garliavoje, Kauno r., mob. tel. (8 610) 67422, el. paštas: kaunoarchitektai@gmail.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2008-09-22
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Mitkūnų k., Ringaudų  sen., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5250/0011:190, Noreikiškių k.v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodubos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Darius Poderys.

Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2008m. Spalio 21d.. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2008m. Rugsėjo 24d. iki spalio 21d. UAB ”Polilinija” patalpose, adresu:  Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524.


2008-09-22

Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Poderiškių k., Ringaudų  sen., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5250/0011:962, Noreikiškių k.v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodubos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Kęstutis Poderys.

Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2008m. Spalio 20d.. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2008m. Rugsėjo 23d. iki spalio 20d. UAB ”Polilinija” patalpose, adresu:  Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524.


2008-09-22

Informuojame apie bendrąja tvarka paengtą Kauno r.sav., Samylų sen., Vaišvydavos k. esančio žemės sklypo (kad. Nr.5280/0010:80) detalųjį planą..

Planavimo organizatorius: Kamilė Jonynienė, Siūlų g.70-1, Kaunas, tel.: 8656 35300.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.S-521.. Planavimo tikslas- teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, statybos reglamento nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties. Planavimo laikotarpis 2008m. III-IV ketv..

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Viešas sprendinių aptarimas rengiamas Samylų seniūnijoje 2008-10-17d. nuo 15val. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2008-09-18
Informuojame, kad 2008 08 04 pradedamas rengti bendrąją tvarka žemės sklypo Vytauto g. 90/Gėlių g. 2, Garliavoje, Kauno. r. sav. (kadastro Nr. 5223/0012:81), detalusis planas.

Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į du sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas (preliminarus) iki

2008 m. IV ketv.

Planavimo organizatorius – Jonas Kugis. Informacija tel. 869974878.

Rengėjas – UAB ,,Aplinkos inžinerija“, Gedimino g. 47, Kaunas tel. (8 37) 20 86 45. Planavimo pasiūlymus galite pateikti raštu detaliojo plano rengėjui.


2008-09-18
Rengiamas detalusis planas žemės sklypo 0,2900ha (atlikus kadastrinius matavimus sklypo plotas sumažėjo iki 0,2863ha), kita (individualiems namams/statiniams statyti ir eksploatuoti) (kad.nr. 5217/0011:416), Kauno r. sav, Domeikavos sen, Domeikavos k, Rožių g. 16. Planavimo tikslas– atidalijimas iš bendros kartu su Alfonsu Volkavičiumi ir Romualdu Volkavičiumi nuosavybės, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas 2008m III-IV ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2008m rugsėjo 18d iki 2008m spalio 20d Partizanų g 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2008m spalio 21d 16val adresu: Partizanų g 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Domeikavos seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Detaliojo plano organizatorė R. Grigaitienė tel. 8 699 13804, rengėjas UAB „ATEIVIS LT“, architektas M. Sirvydis, tel. 8 675 47596, e-pašt. info@ateivis.lt.


2008-09-17

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti kitos paskirties žemės sklypo (pramonės, sandėliavimo ir kitiems ūkio objektams statyti ir eksploatuoti) kad. nr. 5250/0009:436, (0,9164 ha) Kauno r. sav., Ringaudų sen. Tabariškių k. detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Kauno apskrities viršininko 2007-11-12 sutikimas Nr. 24-682-(16.24) „Dėl detaliojo plano rengimo“; Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-05-16 įsakymas Nr. ĮS -906 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2008-06-09 sutartis Reg. Nr. S-466 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“;

2008-08-28 planavimo sąlygų sąvadas Nr. 248.

Planavimo tikslas: esamo sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) – 2008 – 2009 m.

Planavimo organizatorius: UAB “Danplastas” (į.k. 110887263). 
Detaliojo plano rengėjas: 
UAB „Geometra“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (837) 312352, faks. (837) 311733, mob.tel. 865640473,  el.paštas: milda.jurenaite@geometra.lt, www.geometra.lt

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2008-09-17
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą 4,2000ha žemės sklypo Kauno r.sav., Alšėnų sen., Bijūnų k. (kad. Nr.5247/0010:15) detalųjį planą..

Planavimo organizatorius: V.Zubrecovienė, P.V.Staniulis, A.Staniulis, K.Staniulytė (atstovaujami V.Zubrecovo), Kaunas, organizatoriaus atstovas V.Zubrecovas, tel.: 8686 03560.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno r.savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1403. Planavimo tikslas- pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalinimas į maždaug 40 sklypų, teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2008m. III-IV ketv..

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Vieša sprendinių ekspozicija rengiama plano rengėjo patalpose aukščiau nurodytu adresu bei internete www.torrau.eu 10 darbo dienų iki viešo svarstymo.

Viešas svarstymas numatomas 2008-10-20d. nuo 16val. Alšėnų seniūnijos patalpose. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2008-09-17

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą 1,7000ha žemės sklypo Kauno r.sav., Alšėnų sen., Pamaišupio k. (kad. Nr.5247/0010:58) detalųjį planą..

Planavimo organizatorius: V.Zubrecovienė, P.V.Staniulis, A.Staniulis, K.Staniulytė (atstovaujami V.Zubrecovo), Kaunas, organizatoriaus atstovas V.Zubrecovas, tel.: 8686 03560.

Planavimo tikslai ir terminai: planavimo tikslas- pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalinimas į maždaug 20 sklypų, teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2008m. III-IV ketv..

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Vieša sprendinių ekspozicija rengiama plano rengėjo patalpose aukščiau nurodytu adresu bei internete www.torrau.eu 10 darbo dienų iki viešo svarstymo.

Viešas svarstymas numatomas 2008-10-20d. nuo 16val. Alšėnų seniūnijos patalpose. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2008-09-17
Informuojame apie atliktą gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo Kauno r. sav.,  Raudondvario sen., Bernatonių k. teritorijos, (apimančios sklypą kad. Nr. 5270/0016:239) specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranką. Priimtas sprendimas: strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas. Su motyvais dėl priimto sprendimo susipažinti galima pas specialiojo plano rengėją D.Šarakauską 10 darbo dienų po skelbimo pasirodymo, adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune, tel. (8 37) 206954, (8 684) 84 894.


2008-09-17

Informuojame apie pradedamus rengti gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialiuosius  planus Kauno rajone: 1. Padainupio k. dalies teritorijai, apimančiai Mastaičių k. v. 11 bloko dalį, tame tarpe sklypus kad. Nr. 5247/0011:332 ir 5247/0011:333. 2. Varluvos k. dalies teritorijai, apimančiai Domeikavos k. v. 8 bloko dalį, tame tarpe sklypą kad. Nr. 5217/0008:363. Specialiųjų planų organizatorius- Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Rengėjas- J. Vaitkūnienės įmonė (Darbininkų g. 32, Garliava), tel. (8 610) 67422, el. paštas: kaunoarchitektai@gmail.lt. Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2008-09-17

Informuojame apie atliktą gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo Kauno r., Ringaudų sen., Mitkūnų k., teritorijoje, apimančioje Noreikiškių k.v. 10 ir 16 bloko dalį, taip pat žemės ūkio paskirties sklypą kad. Nr. 5250/0010:291, specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranką. Priimtas sprendimas: strateginis pasekmių vertinimas neprivalomas. Su motyvais dėl priimto sprendimo susipažinti galima pas specialiojo plano rengėją D. Šarakauską 10 darbo dienų po skelbimo pasirodymo, adresu- Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune arba tel. (8 37) 206954, (8 684) 84894.


2008-09-15
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypų Juragių k., Garliavos apyl.sen., Kauno r.sav. (kad.Nr.5227/0003:489, 5227/0003:490) detalųjį planą. Planavimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/pramonės ir sandėliavimo teritorijos), sklypų sujungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, statybos reglamentavimas. Numatoma logistikos centrų statyba. Sklypai ribojasi su UAB “Erdvė projektams skl.kad.Nr.5227/0003:10, 436, Š.Bardausko skl.kad.Nr. 5227/0003:458, M.Mocevičienės skl.kad.Nr.5227/0003:488 bei valstybine žeme. Viešas svarstymas su visuomene įvyks 2008 m. spalio 15 d. 13val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. Su projekto sprendiniais susipažinti galima 10 darbo dienų iki susirinkimo Garliavos apyl.sen. patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui UAB “Erdvė projektams”, Savanorių pr. 349, Kaunas, tel.:(8-698)30990 arba projekto rengėjui D.Šarakauskui, info@dsarchitektai.lt, tel.:(8-37)321886.

 


2008-09-12

Bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Neries 18, Ginėnų k., Kauno r. sav., detalusis planas. Planavimo tikslas - žemės sklypo padalijimas į 2 sklypus, jų tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimų nustatymas (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Planavimo organizatorė Aurelija Jasaitienė, tel. (8 698) 24072.


2008-09-12

Informuojame, kad pradedamas rengti Valdui Marčiulioniui priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr 5247/0010:381 Alšėnų sen., Padainupio  k. Kauno r.)  kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas. Planavimo užsakovas - Valdas Marčiulionis, planavimo vykdytojas- UAB „Dagrame“. Su projektu galima susipažinti UAB „Dagrame“ patalpose adresu: Veiverių  134-204, Kaunas iki 2008 09 25. 2008 09 26 d. 10.00 val vyks viešas svarstymas. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis: UAB „Dagrame“ Veiverių 134-204 , Kaunas. Tel 8618 63414; 837 202841.


2008-09-10

Pakartotinai informuojame, kad yra rengiamas su Jūsų sklypu besiribojančio skl.nr.5240/0009:428 priklausančio Arvydui Čekanavičiui kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas. Su projektu galima susipažinti UAB „Dagrame“ patalpose Veiverių g. 134 (IIa) iki 2008 09 24 2008-09-25 10.00 val. vyks viešas svarstymas.  Prašome atvykti susipažinti su rengiamu projektu. Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis į: UAB „Dagrame“ Veiverių g. 134 (II a) telef. 8-37-202841 8-618-63414.


2008-09-09
Informuojame apie toliau rengiamą gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialųjį planą. Planuojamos teritorijos adresas- Kauno r.sav., Noreikiškių k.v., Pyplių k. Analizuojama teritorija- Noreikiškių k.v. 16 kadastro bloko dalis, apimanti Pyplių k. dalį.

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialusis kraštotvarkinis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas.

Planavimo finansuotojai: UAB „Stedra“, UAB „Julita“ (atstovaujamos S.Urbelio), Savanorių pr.363-206, Kaunas, tel.: 8 615 56244 .

Plano rengėjas: Mariaus Torrau I.Į., V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, tel.: 8687 14585, el.p. marius@torrau.eu, internete www.torrau.eu.

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas, numatant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties galimybę bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų plėtrą.  Plano rengimo terminas 2008m. III ketv.-2008m. IV ketv.

Susipažinti su planavimo dokumentais, pasiūlymus teikti specialiojo plano finansuotojo įgaliotam atstovui arba planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo..

Viešas plano sprendinių svarstymas rengiamas 2008-10-13d. nuo 16val. Ringaudų seniūnijos patalpose. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2008-09-09

Informuojame apie toliau rengiamą gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialųjį planą. Planuojamos teritorijos adresas- Kauno r.sav., Noreikiškių k.v., Mitkūnų k. Analizuojama teritorija- Noreikiškių k.v. 11 kadastro bloko dalis, apimanti Mitkūnų k. dalį, tame tarpe detaliai išanalizuojant žemės sklypus kad.Nr. 5250/0011:249.

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialusis kraštotvarkinis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas.

Planavimo finansuotojas: Giedrius Cikanavičius. Planavimo finansuotojo atstovas Saulius Urbelis, Ledos g. 48, Užliedžiai, Kauno raj.sav., tel.: 8 615 56244 .

Plano rengėjas: Mariaus Torrau I.Į., V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, tel.: 8687 14585, el.p. marius@torrau.eu, internete www.torrau.eu.

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas, numatant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties galimybę bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų plėtrą.  Plano rengimo terminas 2008m. III ketv.-2008m. IV ketv.

Susipažinti su planavimo dokumentais, pasiūlymus teikti specialiojo plano finansuotojo įgaliotam atstovui arba planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo..

Viešas plano sprendinių aptarimas rengiamas 2008-10-13d. nuo 16val. Ringaudų seniūnijos patalpose. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2008-09-09

Informuojame apie rengiamą Kauno r.sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k. esančių žemės sklypų (kadastro Nr.5217/0010:27, 5217/0010:20, 5217/0010:21) detalųjį planą..

Planavimo organizatorius: UAB „Dizarto reklama“, Jonavos g. 254, LT-44132, Kaunas, (37) 321463.  

Planavimo tikslas: žemės sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę (komercinės paskirties/ pramonės objektų statybos teritorijos), teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2008m. I-IV ketv..

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki viešo svarstymo ir jo metu.

Detaliojo plano sprendiniai papildyti transporto patekimo sprendimais (pagal pateiktus papildomus sutikimus). Iki viešo svarstymo sprendiniai eksponuojami plano rengėjo patalpose bei interneto svetainėje www.torrau.eu.

Pakartotinas viešas detaliojo plano svarstymas numatomas Domeikavos seniūnijos patalpose 2008-09-29 nuo  16val. Dalyvavimas viešame svarstyme neprivalomas.


2008-09-09

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti Kauno r. sav., Ringaudų sen., Karkiškių k. esančio žemės sklypo (kad. Nr.5250/0006:169 Noreikiškių k.v.) detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Anait Barsegian, Vaidoto g. 121a/2-7, Kaunas, tel.: 8-604-07072.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. S-20. Planavimo tikslas – sklypo naudojimo būdui ir pobūdžiui patikslinti numatant komercinės paskirties objektų teritoriją, jos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, statybos reglamento nustatymas. Planavimo laikotarpis 2008m. III-IV ketv.

Plano rengėjas: R. Dobrovolskio I.Į., Kulvos g.46-32, Kaunas, t.:8-676-07099 el.p. architect@engineer.lt.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Ringaudų seniūnijos skelbimų lentoje bei internetiniame puslapyje www.krs.lt.


2008-09-09

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų k. (kad. Nr. 5250/0016:400), 0,1477 ha, detalusis planas. Planavimo tikslas: esamo sklypo teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento naudojimo režimo reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius – Agnė Tarasevičienė ir Jonas Tarasevičius. Detaliojo plano rengėjas – UAB „POLILINIJA“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Plano rengėjas: UAB „POLILINIJA“ Raudondvario pl. 150-216:  archit. Justina Kašytė tel.: 8-652-71128.


 2008-09-09

Informuojame, apie parengta detalųjį planą , Kauno raj. sav. Ringaudų sen., Virbališkių k. Skl. Nr. 400. Planavimo tikslas  esamo sklypo teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Projekto rengimo terminas -  (preliminarus) 2008 –2009 m. Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriams arba plano rengėjui. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008-09-12 iki 2008-10-09 d. UAB “POLILINIJA” patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-09-25 iki 2008-10-09 Ringaudų seniūnijos patalpose arba UAB „POLILINIJA“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2008-10-10, 10 val., UAB „POLILINIJA“ patalpose. Planavimo organizatorius  Agnė ir Jonas Tarasevičiai. Plano rengėjas – UAB „POLILINIJA“, Adresas: Raudondvario pl. 150 – 216, Kaunas  Tel. 8 37 26 39 17, 8-652-71128  Archit. Justina Kašytė.


2008-09-08
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Samylų k., Samylų sen., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5280/0012:132, Šlienavos k.v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodubos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Kęstutis Jaugėlas.

Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2008m. Rugsėjo 23d.. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2008m. Rugsėjo 8d. iki rugsėjo 23d. UAB ”Polilinija” patalpose, adresu:  Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob: 865769524.


2008-09-08

Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Kauno r. sav., Zapyškio sen., Klupniškių k., sklypo kadastrinis Nr. 5293/0005:119; Zapyškio k.v. konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra. Projekto tikslas – esamo sklypo padalijimas į du sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Projekto rengimo terminas -  (preliminarus) 2008 m. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008 m. Rugsėjo 08d. iki 2008 m. Spalio 03d. UAB „Polilinija” patalpose, adresas: Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263917; 8-652-71128. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-09-19 iki 2008-10-03, UAB “Polilinija” patalpose ir Zapyškio seniūnijoje, Kauno r. savivaldybės administracija, Zapyškio seniūnija Šviesos g. 18, LT- 53416 Kluoniškių k., Tel: (37) 542217. Viešas susirinkimas numatomas 2008m. Spalio 06d., 10 val. UAB „Polilinija” patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu  iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui Vytautui Greičiui arba plano rengėjui UAB „Polilinija“, tel. 865769524, arch. A.Žemaitienei, atene_z@yahoo.com.


2008-09-08

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno r., Domeikavos sen., Šatijų k. skl.nr.5217/0006:267 priklausančio Meščislovui Tutkui kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas. Su projektu galima susipažinti UAB „Dagrame“ patalpose Veiverių g. 134 (IIa) iki 2008 09 22. 2008-09-23 10.00 val. Vyks viešas svarstymas.  Prašome atvykti susipažinti su rengiamu projektu. Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis į: UAB „Dagrame“ Veiverių g. 134 (II a) tel. (8 37) 202 841, 8 614 91831.


2008-09-05
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo kad. Nr. 5270/0008:259 Didvyrių k., Raudondvario sen., Kauno r. detalųjį planą. Planavimo tikslas: padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Organizatoriai: Rasa Bernatonytė- Zeicienė, Marius Zeicas. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai arch. N. Kolbovskajai, tel. (37) 20 69 54, (8 684) 84894, el. p. kaunoarchitektai@gmail.com. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2008-09-04
Informuojame apie bendrąją tvarka pradedamą rengti detalųjį planą, adresu: Kauno r. Sav. Užliedžių sen. Žemaitkiemio k., skl. Nr.61. Planavimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo/komercinės paskirties objektų teritorijos). Planavimo organizatorius: Žilvinas Abrasonis, rengėjas: UAB S.Juškos architektūros studija. Informacija: tel./faks. 204472, el. paštas auresta@zebra.lt.


2008-09-03
Informuojame apie parengtą Kauno r.sav., Lapių sen., Drąseikių kaimo teritorijos (apimančios Lapių kadastro vietovės 10 bloko dalį) vietovės lygmens gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo kraštotvarkinį specialųjį planą, tame tarpe planuojant žemės sklypus, kurių kad. Nr. 5240/0010:418, 5240/0010:419.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, planavimo finansuotojas- UAB „Naujoji švara”.

Finansuotojo adresas: Savanorių pr.363, 206 kab., Kaunas, tel.: 8615 56244

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas.  Plano rengimo terminas 2007m. IV ketv.-2008m. I ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. ideju@takas.lt.  

Atlikus atrankos procedūras dėl Planų ir programų strateginio poveikio aplinkai vertinimo, vadovaujantis atsakingų institucijų pateiktomis išvadomis, specialiojo plano organizatorius Kauno r. savivaldybės administracija priėmė sprendimą, kad Planų ir programų strateginio poveikio aplinkai vertinimo procedūros atliekamos nebus.

Susipažinti su atrankos dokumentais bei teikti pasiūlymus galima 10 darbo dienų po paskelbimo plano organizatoriui, finansuotojui ar rengėjui.


2008-09-03
Informuojame apie bendrąją tvarka pradedamą rengti detalųjį planą, adresu: Kauno r. Sav. Užliedžių sen. Žemaitkiemio k., skl. Nr.61. Planavimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandeliavimo/komercinės paskirties objektų teritorijos). Planavimo organizatorius: Žilvinas Abrasonis, rengėjas: UAB S.Juškos architektūros studija. Informacija: tel./fax 204472, el.p. auresta@zebra.lt.  


2008-09-03
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo  detalusis planas,  adresu:  Kauno r.sav., Zapyškio sen., Kluoniškių km.

Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į  2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Projekto organizatoriai: Vytautas Greičius.

Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Raudondvario pl. 150, 216 kab., Architektė:  Atėnė Žemaitienė tel:865769524.

 


2008-09-02
Informuojame apie priimtą atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo išvadą Nr.34/US (2008-08-27) gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav.  (apie 90 ha, teritorija, apimanti Karmėlavos k.v. 16 bloko dalį) specialiajam planui. Priimta atrankos išvada – strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas. Su motyvais dėl priimtos išvados susipažinti galima pas specialiojo plano rengėją D.Šarakauską 10 darbo dienų po skelbimo pasirodymo, adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune, info@dsarchitektai.lt, tel. (8-37) 321886.


2008-09-01

Informuojame apie pradedamą rengti gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialųjį planą. Planuojamos teritorijos adresas- Kauno r.sav., Noreikiškių k.v., Mitkūnų k. Analizuojama teritorija- Noreikiškių k.v. 11 kadastro bloko dalis, apimanti Mitkūnų k. dalį, tame tarpe detaliai išanalizuojant žemės sklypus kad.Nr. 5250/0011:249.

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialusis kraštotvarkinis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas.

Planavimo finansuotojas: Giedrius Cikanavičius. Planavimo finansuotojo atstovas Saulius Urbelis, Ledos g. 48, Užliedžiai, Kauno raj.sav., tel.: 8 615 56244 .

Plano rengėjas: Mariaus Torrau I.Į., V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, tel.: 8687 14585, el. p. marius@torrau.eu, internete www.torrau.eu.

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas, numatant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties galimybę bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų plėtrą.  Plano rengimo terminas 2008m. III ketv.-2008m. IV ketv.

Susipažinti su planavimo dokumentais, pasiūlymus teikti specialiojo plano finansuotojo įgaliotam atstovui arba planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo..

Apie specialiojo plano viešumo procedūras, sprendinių viešą ekspoziciją bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Ringaudų seniūnijoje bei interneto svetainėje www.krs.lt.


2008-09-01

Informuojame apie pradedamą rengti gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialųjį planą. Planuojamos teritorijos adresas- Kauno r.sav., Noreikiškių k.v., Pyplių k. Analizuojama teritorija- Noreikiškių k.v. 16 kadastro bloko dalis, apimanti Pyplių k. dalį, tame tarpe detaliai išanalizuojant žemės sklypus kad.Nr. 5250/0016:434, 5250/0016:465..

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialusis kraštotvarkinis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas.

Planavimo finansuotojai: UAB „Stedra“, UAB „Julita“ (atstovaujamos S.Urbelio), Savanorių pr.363-206, Kaunas, tel.: 8 615 56244 .

Plano rengėjas: Mariaus Torrau I.Į., V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, tel.: 8687 14585, el.p. marius@torrau.eu, internete www.torrau.eu.

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas, numatant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties galimybę bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų plėtrą.  Plano rengimo terminas 2008m. III ketv.-2008m. IV ketv.

Susipažinti su planavimo dokumentais, pasiūlymus teikti specialiojo plano finansuotojo įgaliotam atstovui arba planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo..

Apie specialiojo plano viešumo procedūras, sprendinių viešą ekspoziciją bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Ringaudų seniūnijoje bei interneto svetainėje www.krs.lt.

 


2008-08-29
Informuojame, kad 2008 08 07 pradedamas rengti bendrąją tvarka žemės sklypo Tvenkinių g. 10, Lapių mstl., Lapių sen. (kadastro Nr. 5240/0011:243), detalusis planas. 
Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į tris sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Plano rengimo terminas (preliminarus): iki 2008 m. IV ketv.

Planavimo organizatorius: Liudvikas Jakas. Informacija tel. (8 37) 47 03 51.

Rengėjas: UAB „Aplinkos inžinerija“, Gedimino g. 47, Kaunas tel. (8 37) 20 86 45. Planavimo pasiūlymus galite pateikti raštu detaliojo plano rengėjui.


2008-08-28

Informuojame apie priimtą atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo išvadą Nr.34/US (2008-08-27) gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių Masteikių ir Šančių k., Lapių sen., Kauno r. sav.  (apie 90 ha, teritorija, apimanti Karmėlavos k.v. 16 bloko dalį) specialiajam planui. Priimta atrankos išvada – strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas.

Su motyvais dėl priimtos išvados susipažinti galima pas specialiojo plano rengėją D.Šarakauską 10 darbo dienų po skelbimo pasirodymo, adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune, info@dsarchitektai.lt, tel. (8 37) 321886.


2008-08-27
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti Kauno r.sav., Samylų sen., Vaišvydavos k. esančio žemės sklypo (kad. Nr.5280/0010:80) detalųjį planą..

Planavimo organizatorius: Kamilė Jonynienė, Siūlų g.70-1, Kaunas, tel.: 8656 35300.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.S-521.. Planavimo tikslas- teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, statybos reglamento nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties. Planavimo laikotarpis 2008m. III-IV ketv..

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Alšėnų seniūnijos skelbimų lentoje bei internetiniame puslapyje www.krs.lt.


2008-08-27

Informuojame apie parengtą VšĮ „Domeikavos poilsio parkas“ žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Domeikavos  sen., Domeikavos k. (kad. Nr. 5217/0012:577) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą .

Planuojama veikla: esamoje parko teritorijoje numatoma įrengti žaidimų ir poilsio aikšteles, takus, poilsio parko  infrastruktūrą, rekreacinius statinius (12vnt.), bendruomenės iškilmių aikštę, inžinerines komunikacijas, lankytojų a/m parkavimo aikštelę.

Atrankos išvada: išnagrinėjus dokumentus dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Susipažinti su PŪV atrankos išvada galima projekto rengėjo patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti ūkinės veiklos organizatoriui, rengėjui, Kauno RAAD 10 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

Ūkinės veiklos organizatorius: VšĮ „Domeikavos poilsio parkas“, Vilniaus g. 74A-5, Kaunas, atstovas N.Noreikienė, tel.: 8656 78711.

Projekto rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Informacija skelbiama dienraštyje „Naujos tėviškės žinios“, Domeikavos seniūnijoje, Kauno r. savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.


2008-08-27

Informuojame apie atliktą gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo Kauno r. sav.,  Raudondvario sen., Bernatonių k. teritorijos, (apimančios sklypą kad. Nr. 5270/0016:239) specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranką.

Priimtas sprendimas: strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas. Su motyvais dėl priimto sprendimo susipažinti galima pas specialiojo plano rengėją D. Šarakauską 10 darbo dienų po skelbimo pasirodymo, adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune, tel. (8 37) 206954.


2008-08-25
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti sklypo kad. Nr. 5290/0001:353 Nemuno g.12  Vilkijos m., Vilkijos sen.,  Kauno r. detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2008m. III-IV ketv.
Organizatoriai: Jolita Labutienė ir Aldevinas Labutis.

Gauti informaciją ar teikti pasiūlymus detaliojo plano rengėjai arch. F.Kozlovaitei

tel. 8 616 09876  arba el.p. felita.kozlovaite@gmail.com.

Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

 


2008-08-25
Skelbiama pakartotina parengto specialiojo plano Rokų kaimo teritorija, Rokų sen., Kauno r. sav., tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypai: (skl. kad. nr. 5273/0013:63 ir 5273/0013:64) vieša ekspozicija ir susirinkimas.

Planavimo tikslas– rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams) žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą.

Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2008m III-IV ketvirtis.

Susipažinti su specialiojo plano sprendiniais galima nuo 2008m rugpjūčio 25d iki rugsėjo 14d Partizanų g 26-204 Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2008m rugsėjo 15d 11val Rokų seniūnijos patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Rokų seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Dalyvavimas viešame susirinkime neprivalomas.

Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr 371, Kaunas, tel: 8-37 305584, faks. 8-37 313797, administratorius@krs.lt 
Planavimo finansuotojas: UAB „DANEDA“, tel: 8-600 81105

Specialiojo plano rengėjas: M. Sirvydis, Vievio 18-1, Kaunas, tel: 8-675 47596, 8-37 438726, faks. 8-37 331411, e-pašt: info@ateivis.lt 


2008-08-25

Skelbiama pakartotina parengto specialiojo plano Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k. dalies teritorijos, (apimančios 10 bloko dalį) tame tarpe žemės ūkio paskirties sklypų 2,6800ha (kad. nr 5217/0008:324) ir 7,3400ha (kad. nr 5217/0010:477) vieša ekspozicija ir susirinkimas.

Planavimo tikslas– rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas tikslu– išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą) rengti.

Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2008m III-IV ketvirtis.

Susipažinti su specialiojo plano sprendiniais galima nuo 2008m rugpjūčio 25d iki rugsėjo 11d Partizanų g 26-204 Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2008m rugsėjo 12d 11val Domeikavos seniūnijos patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Domeikavos seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Dalyvavimas viešame susirinkime neprivalomas.

Planavimo organizatorius: UAB „VANESA“, tel: 8 37 228619

Specialiojo plano rengėjas: M. Sirvydis, Vievio 18-1, Kaunas tel: 8 675 47596, 8 37 438726, e. p. info@ateivis.lt  

 

 


2008-08-25

Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Kauno r.sav., Lapių sen., Ginėnų k., sklypo kadastrinis Nr. 2540/0009:242; Lapių k.v. konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra.

Projekto tikslas: esamo sklypo padalijimas į du sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Projekto rengimo terminas: (preliminarus) 2008 m.

Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008 m. Rugpjūčio 21d. iki 2008 m. Rugsėjo 18d. UAB „Polilinija” patalpose, adresas: Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8 37) 263917; 865271128. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-09-03 iki 2008-09-18, UAB „Polilinija” patalpose ir Lapių seniūnijoje, A. Merkio g. 6-3, Lapės, Lapių sen., Kauno raj.

Viešas susirinkimas numatomas 2008m. rugsėjo 19 d., 10 val. UAB „Polilinija” patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu  iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriams Amelijai Stančiauskienei, Ignui Rumbučiui arba plano rengėjui UAB „Polilinija“, tel. 865769524, arch. A.Žemaitienei, atene_z@yahoo.com.


2008-08-21

 

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės ūkio sklypų (kiti žemės ūkio paskirties sklypai): kad. nr. 5227/0003:59, (1,5481 ha); kad. nr. 5227/0003:61 (2,2204 ha); kad. nr. 5227/0003:376 (0,9029 ha); kad. nr. 5227/0003:440 (2,7500 ha), Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen. Pagirių k. detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-11-22, 10 posėdžio sprendimas Nr. TS-229 „Dėl svarbių infrastruktūros objektų pripažinimo, detaliojo plano rengimo, planavimo organizatoriaus teisių bei pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo“; 2008-01-10 sutartis Reg. Nr. S-21 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2008-02-04 planavimo sąlygų sąvadas Nr. 28.

Planavimo tikslas: esamų sklypų sujungimas, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo / komercinės paskirties objektų teritorijos) ir padalijimas į 2 sklypus teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) – 2008 – 2009 m.
Planavimo organizatorius: Vladas Jakušovas, Violeta Kunigėlytė, Alius Jakušovas, Tomas Jurgelevičius.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Geometra“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, mob. tel. 8 656 40473,  el. paštas: milda.jurenaite@geometra.lt, www.geometra.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2008-08-14
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5260/0005:48 Rinkūnų k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas, formuojant gyvenamųjų namų kvartalą. Sklypas ribojasi su sklypais kad. Nr. 5260/0005:46, 5260/0005:167, 5260/0005:60, 5260/0005:63, 5260/0005:64, 5260/0005:62, 5260/0005:55 ir 5260/0009:55. 
Viešas susirinkimas įvyks rugsėjo 12 d. 13 val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų iki susirinkimo tuo pačiu adresu bei seniūnijos patalpose. 
Organizatorius: Žilvinas Antanas Mikutis (pagal įgaliojimą). 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arch. D. Šarakauskui tel. 20 69 54 arba el. p. info@dsarchitektai.lt iki susirinkimo pabaigos.


2008-08-14
Informuojame apie pradedamą rengti gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo Kauno r., Domeikavos sen., Romaškių k. dalies teritorijoje (apimančioje Domeikavos k. v. 8 bloko dalį, tame tarpe sklypas kad. Nr. 5217/0008:6) specialųjį planą.
Specialiojo plano organizatorius - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Rengėjas - J. Vaitkūnienės įmonė (Darbininkų g. 32, Garliava), tel. (8 670) 28 858, el. p. 1008@one.lt. 

 

Apie teritorijų planavimo dokumentų aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

 


2008-08-13
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti specialųjį planą Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r.sav. (apie 90 ha teritorija). 
Planavimo tikslas – gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams rengti. 
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, tel.(8-37) 305 503, finansuotojas – V. Gurskas, rengėjas – D.Šarakauskas, tel. (8-37) 321 886. 
Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2008-08-13
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Bubių k., Batniavos km., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5207/0004:314, Bubių k. v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodubos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatoriai: Stasys Simanas, Laimutė Simanienė.

Plano rengėjas: UAB „Polilinija�č, adresas: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel. 26 39 17, mob:865769524.Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriams ir plano rengėjui iki 2008m. Rugpjūčio 28d..Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2008m. Rugpjūčio 14d. Iki rugpjūčio 28d. UAB „Polilinija�č patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel. 26 39 17, mob. 865769524.


2008-08-12
Informuojame, kad pradedamas rengti Arvydui Čekanavičiui priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr. 5240/0009:428 Lapių sen. Drąseikių k. Kauno r.)  kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas.

Planavimo užsakovas: Arvydas Čekanavičius, planavimo vykdytojas- UAB „Dagrame“.

Su projektu galima susipažinti UAB „Dagrame“ patalpose adresu: K. Donelaičio 45-7, Kaunas, iki 2008 08 27. 2008 08 28 d. 10.00 val. vyks viešas svarstymas. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis: UAB „Dagrame“ K.Donelaičio 45-7, Kaunas, tel 8618 63414; 8 37 208097.


2008-08-12

Informuojame, kad pradedamas rengti Eglei Andrijauskienei priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr. 5207/0003:347 Žvirgždės k. Batniavos sen., Kauno r.)  kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas.

Planavimo užsakovas: Eglė Andrijauskienė, planavimo vykdytojas- UAB „Dagrame“. Su projektu galima susipažinti UAB „Dagrame“ patalpose adresu: K. Donelaičio 45-7, Kaunas iki 2008 08 27. 2008 08 28 d. 11.00 val vyks viešas svarstymas. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis: UAB „Dagrame“ K.Donelaičio 45-7, Kaunas, tel 8618 63414; 837 208097.


2008-08-12
Informuojame apie priimtą atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo išvadą Nr.32/US1 (2008-07-30) gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių Masteikių ir Šančių k., Lapių sen., Kauno r. sav.  (apie 24,6 ha, teritorija, apimanti Lapių k. v. 9 bloko dalį) specialiajam planui. 
Priimta atrankos išvada – strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas. Su motyvais dėl priimtos išvados susipažinti galima pas specialiojo plano rengėją D.Šarakauską 10 darbo dienų po skelbimo pasirodymo, adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune, info@dsarchitektai.lt, tel. (8 37) 321 886. 


2008-08-12
Informuojame apie baigiamą bendra tvarka rengti specialųjį planą Masteikių ir Šančių k., Lapių sen., Kauno r. sav.(apie 24,6 ha, teritorija, apimanti Lapių k. v. 9 bloko dalį). Planavimo tikslas – gyvenamųjų teritorijų išdėstymo specialusis planas (tikslu – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą, išskyrus miškų ūkio paskirties žemę). Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, tel.(8-37) 305 503, administratorius@krs.lt. Planavimo finansuotojas – UAB “Upės slėnis�č, kontaktinis tel. 8 686 07534, rengėjas – D.Šarakauskas, info@dsarchitektai.lt, tel. (8 37) 321 886. Viešas svarstymas su visuomene įvyks šių metų rugsėjo 24 d. 13 val. adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. Specialusis planas bus viešai eksponuojamas Lapių sen. patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ar pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba rengėjui.


2008-08-12
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų k. (kad. Nr. 5250/0009:476), 1,4944 ha, detalusis planas. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas:
 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-10-25 9 posėdžio sprendimas Nr. TS-197 „Dėl svarbių infrastruktūros objektų pripažinimo, detaliojo plano rengimo, planavimo organizatoriaus teisių bei pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo“; 2008-01-02 sutartis Reg. Nr. S-05 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2008-04-10 planavimo sąlygų sąvadas Nr. 94.
Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos) ir padalijimas į 3 sklypus, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) – 2008 – 2009 m.
Planavimo organizatorius: UAB „Baltisches Haus“. 
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras“, K.Donelaičio g. 79-3, Kaunas, tel. (8-37) 222900. Archit. Justina Kašytė tel. 8 652 71128 el.p. justina.kasyte@gmail.com.
Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2008-08-12
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų k. (kad. Nr. 5250/0009:476), 1,4944 ha, detalusis planas. 
Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos) ir padalijimas į 3 sklypus, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. 
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas: 2008 – 2009 m.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008-09-01 iki 2008-09-29, UAB ,,Kauno projektavimo ir konsultavimo biuro" patalpose. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-09-15 iki 2008-09-29 UAB "Kauno projektavimo ir konsultavimo biuro" patalpose bei Ringaudų seniūnijoje (Šiltnamių g. 1, Ringaudai). 
Viešas susirinkimas numatomas 2008-09-29, 10 val., UAB “Kauno projektavimo ir konsultavimo biuro�č patalpose.
Planavimo organizatorius – UAB „Baltisches Haus“. 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras“, K.Donelaičio g. 79-3, Kaunas, tel. (8-37) 222900. Archit. Justina Kašytė tel. 8 652 71128, el.p. justina.kasyte@gmail.com.


2008-08-12
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5260/0001:685 Teleičių k., Garliavos sen., Kauno r. detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą ir padalijimas. 
Viešas susirinkimas įvyks rugsėjo 11d. 10 val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų iki susirinkimo tuo pačiu adresu bei Garliavos seniūnijos patalpose Vytauto g. 62. 
Organizatorius: Ona Vizgaitienė. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arch. D. Šarakauskui tel. (37) 206 954 arba el. p. info@dsarchitektai.lt iki susirinkimo pabaigos.


2008-08-11
Informuojame apie parengtą UAB „ET Group“ žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Alšėnų sen., Armaniškių k. (kad. Nr.5247/0007:2) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą.

 

Atrankos išvada: išnagrinėjus dokumentus dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Susipažinti su PŪV atrankos išvada galima plano rengėjo patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti planavimo organizatoriui, rengėjui, Kauno RAAD 10 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

Planavimo organizatorius: UAB „ET GROUP“, V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, organizatoriaus atstovas M.Velička, tel. 8614 80359.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t. 8 687 14585, el. p. marius@torrau.eu.


2008-08-06
Informuojame apie pradedamą rengti sklypo kad. Nr. 5260/0001:685 Garliavos apyl. sen. Teleičių k., Kauno r. detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą ir padalijimas. 
Organizatorė: Ona Vizgaitienė. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arch. D. Šarakauskui, tel. 8-37 20 69 54. Apie detaliųjų planų viešą svarstymą informuosime vėliau.


2008-08-06
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5280/0012:110 Samylų sen. Samylų k. Kauno r. detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.
Viešas susirinkimas įvyks rugsėjo 3 d. 10 val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų iki susirinkimo tuo pačiu adresu bei seniūnijos patalpose J. Biliūno g. 20.
Organizatorius: A. J. Kazimieras Vilimas. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arch. D. Šarakauskui tel. (37) 20 69 54 arba el. p. info@dsarchitektai.lt iki susirinkimo pabaigos.


2008-08-05
Informuojame apie parengtą laisvos valstybinės žemės prijungimo prie žemės sklypo Kauno r.sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Pakalnės g.7B (kad. Nr.5217/0010:267) detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: UAB „Eudra“, Žvangučių g.23-1, Kaunas, organizatoriaus atstovas V.Audzijonis, tel.: 8699 41142. 
Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-156, KAVA sutikimu Nr.24-92-(16.24.). Planavimo tikslas- laisvos valstybinės žemės (apie 600kv.m.) prijungimas prie įregistruoto žemės sklypo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2008m. III-IV ketv.
Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu. 
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša detaliojo plano ekspozicija rengiama plano rengėjo patalpose aukščiau nurodytu adresu nuo 2008-08-01d. iki viešo susirinkimo. Šiuo laikotarpiu sprendiniai bus talpinami interneto svetainėje www.torrau.eu.
Viešas susirinkimas numatomas 2008-09-01d nuo 16val. Domeikavos seniūnijos patalpose. Dalyvavimas neprivalomas. Raštiškus pasiūlymus ir pretenzijas teikti planavimo organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki viešo svarstymo arba jo metu.


2008-08-05
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypų Kampiškių k., Alšėnų sen., Kauno raj. sav. (sklypo Kad. Nr. 5247/0006:45, sklypo plotas – 2,3787 ha., Kad. Nr. 5247/0006:132, sklypo plotas – 5,0455 ha.,  Kad. Nr. 5247/0006:46, sklypo plotas – 2,3591 ha.) detalusis planas. 
Planavimo tikslas: esamų sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) ir padalijimas į apie 10 sklypų, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Apytikris detaliojo plano rengimo terminas – 2008-2010 m.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008-08-21 iki 2008-09-17, UAB ,,Geometra" patalpose. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-09-04 iki 2008-09-17 UAB "Geometra" patalpose bei Alšėnų seniūnijoje (Mokslo g. 2, Mastaičiai, Kauno rajonas).
Viešas susirinkimas numatomas 2008-09-17 d., 10 val., UAB "Geometra" patalpose (UAB „Geometra", Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8-37) 312352).
Planavimo organizatorius  UAB „Wellman", į.k. 111576016
Detaliojo plano rengėjas  UAB „Geometra", Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733. el. p. vaidas.navackas@gmail.com, www.geometra.lt


2008-08-04
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5280/0012:110 Samylų sen. Samylų k. Kauno r. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.

Viešas susirinkimas įvyks rugsėjo 3d. 10 val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune.

Vieša projekto ekspozicija - 10 darbo dienų iki susirinkimo tuo pačiu adresu bei seniūnijos patalpose J. Biliūno g. 20.

Organizatorius: A. J. Kazimieras Vilimas.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arch. D. Šarakauskui tel. (8 37) 206 954 arba el. paštu info@dsarchitektai.lt iki susirinkimo pabaigos.


2008-08-01
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5217/0012:605 Jaunimo g. 25, Domeikavos k., Kauno r. detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 3, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties. 
Viešas susirinkimas įvyks rugsėjo 3d. 10 val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. 
Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų iki susirinkimo tuo pačiu adresu bei seniūnijos patalpose Saulės g. 1. 
Planavimo organizatorius: A. J. Marozas, A. Marozienė. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arch. D. Šarakauskui tel. (37) 20 69 54 arba el. p. info@dsarchitektai.lt iki susirinkimo pabaigos.


2008-08-01
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5283/0004:246 Užliedžių k Užliedžių sen.. Kauno r. detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą. 
Viešas susirinkimas įvyks rugsėjo 3d. 11 val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. 
Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų iki susirinkimo tuo pačiu adresu bei seniūnijos patalpose Akacijų g. 2, Giraitės k. 
Planavimo organizatorius: S. Subačiuvienė. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arch. D. Šarakauskui tel. (37) 20 69 54 arba el. p. info@dsarchitektai.lt iki susirinkimo pabaigos.


2008-08-01
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtų sklypų kad. Nr. 5247/0010:266 ir kad. Nr. 5247/0010:264 Bijūnų k. Alšėnų sen. Kauno r. detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: sklypų sujungimas, žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą ir padalijimas. 
Viešas susirinkimas įvyks rugsėjo 4d. 9 val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. 
Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų iki susirinkimo tuo pačiu adresu bei seniūnijos patalpose Mokslo g. 2, Mastaičiai. 
Planavimo organizatorius: UAB „Dagrame“, E. Paulauskas, N. Paulauskienė.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arch. D. Šarakauskui tel. (37) 20 69 54 arba el. p. info@dsarchitektai.lt iki susirinkimo pabaigos.


2008-08-01
UAB “Hidroprojektas“ informuoja apie pradedamą rengti „Kaimo plėtros ( ūkio vidinės ) žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos formavimui“ : žemės sklypo, esančio Kauno r. Kačerginės mst. ( kadastrinis Nr.:5230/0012:19 Kačerginės k.v. ); plotas 0,6809 ha.
Planavimo tikslas: parinkti vietą ūkininko ūkio sodybai.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008-08-05 iki 2008-08-18 d. UAB“ Hidroprojektas“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-08-05 iki 2008-08-18 Kačerginės seniūnijos patalpose,J. Janonio g. 40.
Planavimo organizatorius – Tadas Leliūga.
Projektų rengimo terminas – ( preliminarus ) 2008 m. III ketv.
Plano rengėjas – UAB „Hidroprojektas“ ; Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB“ Hidroprojektas“, A.Strazdo g. 22, Kaunas, jaun. inž. Laura Vilkaitytė, tel. (8-37) 22 54 55, faks. (8-37) 321501, el. p. laura.vilkaityte@Hidroprojektas.lt


2008-07-30
UAB „Geometra“ informuoja apie pradedamą rengti detalųjį planą: žemės sklypo, esančio Kauno r., Raudondvario sen., Šilelio k. (kadastrinis Nr.: 5270/0010:226 Raudondvario k.v.); plotas 0,2898 ha. 
Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į du sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008-08-14 iki 2008-09-16 d. UAB ,,Geometra�č patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-09-01 iki 2008-09-16 UAB “Geometra�č patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2008-09-16 d., 10 val., UAB “Geometra�č patalpose. 
Planavimo organizatoriai –Janina Čepienė, Joana Adomavičienė.
Projektų rengimo terminas - (preliminarus) 2008 m. IV ketv. 
Plano rengėjas – UAB „Geometra“; Gauti informaciją apie detaliuosius planus, susipažinti su rengiama dokumendacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB “Geometra�č, Savanorių pr. 287-307, architektė Jolita Leseckienė. Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733, el. p: jolita.leseckiene@geometra.lt, www.geometra.lt


2008-07-30
Informuojame apie rengiamą gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialųjį planą. Planuojamos teritorijos adresas- Kauno r. sav., Mastaičių k. v., Jonučių k. Analizuojama teritorija- Mastaičių k. v. 7 ir 9 kadastro blokų dalis, apimanti Jonučių k. dalį, tame tarpe detaliai išanalizuojant žemės sklypus kad.Nr. 5247/0007:529, 5247/0007:530, 5247/0009:285.

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialusis kraštotvarkinis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas.

Planavimo finansuotojai: UAB „ET Group“, S.Eidukonis, U.Jusaitis, A.J.Dagilis. Planavimo finansuotojos atstovas D.Miškinis, V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, tel. 8 657 88855.

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas, numatant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties galimybę bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų plėtrą.  Plano rengimo terminas 2008m. III ketv.-2008m. IV ketv.

Pasiūlymus teikti specialiojo plano finansuotojo įgaliotajam atstovui arba planavimo organizatoriui Kauno r. savivaldybės administracijai aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Vieša specialiojo plano sprendinių ekspozicija vykdoma plano rengėjo patalpose aukščiau nurodytu adresu iki viešo sprendinių aptarimo.

Viešas sprendinių aptarimas rengiamas 2008-09-03 d. nuo 16 val. Alšėnų seniūnijos patalpose. Dalyvavimas neprivalomas.


2008-07-29
UAB „Geometra“ informuoja apie parengtą detalųjį planą žemės sklypo, esančio Kauno r., Raudondvario sen., Šilelio k. (kadastrinis Nr.: 5270/0010:226 Raudondvario k.v.); plotas 0,2898 ha. 
Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į du sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008-08-14 iki 2008-09-16 d. UAB ,,Geometra�č patalpose. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-09-01 iki 2008-09-16 UAB “Geometra�č patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2008-09-16 d., 10 val., UAB “Geometra�č patalpose. 
Planavimo organizatoriai –Janina Čepienė, Joana Adomavičienė.
Projektų rengimo terminas - (preliminarus) 2008 m. IV ketv. 
Plano rengėjas – UAB „Geometra“. Gauti informaciją apie detaliuosius planus, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB “Geometra�č, Savanorių pr. 287-307, architektė Jolita Leseckienė. Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733, el.p. jolita.leseckiene@geometra.lt.


2008-07-28
Informuojame apie pradedamą rengti gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialųjį planą. Planuojamos teritorijos adresas- Kauno r.sav., Mastaičių k.v., Jonučių k. Analizuojama teritorija- Mastaičių k.v. 7 ir 9 kadastro blokų dalis, apimanti Jonučių k. dalį, tame tarpe detaliai išanalizuojant žemės sklypus kad.Nr. 5247/0007:529, 5247/0007:530, 5247/0009:285.
Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialusis kraštotvarkinis planas.
Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas.
Planavimo finansuotojai: UAB „ET Group“, S.Eidukonis, U.Jusaitis, A.J.Dagilis. Planavimo finansuotojos atstovas D.Miškinis, V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, tel.: 8657 88855 .
Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas, numatant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties galimybę bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų plėtrą. Plano rengimo terminas 2008m. III ketv.-2008m. IV ketv. 
Pasiūlymus teikti specialiojo plano finansuotojo įgaliotąjam atstovui arba planavimo organizatoriui Kauno r. savivaldybės administracijai aukščiau nurodytais adresais.
Apie specialiojo plano viešumo viešą ekspoziciją, galimybę susipažinti su sprendiniais bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Alšėnų seniūnijoje bei interneto svetainėje www.krs.lt.


2008-07-25
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti 1,7000ha žemės sklypo Kauno r.sav., Alšėnų sen., Pamaišupio k. (kad. Nr.5247/0010:58) detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: V.Zubrecovienė, P.V.Staniulis, A.Staniulis, K.Staniulytė (atstovaujami V.Zubrecovo), Kaunas, organizatoriaus atstovas V.Zubrecovas, tel. 8686 03560.

Planavimo tikslai ir terminai: planavimo tikslas- pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalinimas į maždaug 20 sklypų, teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2008m. III-IV ketv..

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t. 8 687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Alšėnų seniūnijos skelbimų lentoje, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos, internetiniame puslapiuose www.krs.lt, www.torrau.eu.


2008-07-25
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti 4,2000ha žemės sklypo Kauno r.sav., Alšėnų sen., Bijūnų k. (kad. Nr.5247/0010:15) detalųjį planą..Planavimo organizatorius: V.Zubrecovienė, P.V.Staniulis, A.Staniulis, K.Staniulytė (atstovaujami V.Zubrecovo), Kaunas, organizatoriaus atstovas V.Zubrecovas, tel.: 8686 03560.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno r.savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1403. Planavimo tikslas- pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalinimas į maždaug 40 sklypų, teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2008m. III-IV ketv..

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t. 8 687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Alšėnų seniūnijos skelbimų lentoje, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos, internetiniame puslapiuose www.krs.lt, www.torrau.eu.


2008-07-25
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti laisvos valstybinės žemės prijungimo prie žemės sklypo Kauno r.sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Pakalnės g.7B (kad. Nr.5217/0010:267) detalųjį planą..

Planavimo organizatorius: UAB „Eudra“, Žvangučių g.23-1, Kaunas, organizatoriaus atstovas V.Audzijonis, tel.: 8699 41142.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno r.savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-156, KAVA sutikimu Nr.24-92-(16.24.). Planavimo tikslas- laisvos valstybinės žemės (apie 600kv.m.) prijungimas prie įregistruoto žemės sklypo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2008m. III-IV ketv..

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Domeikavos seniūnijos skelbimų lentoje, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos, internetiniame puslapiuose www.krs.lt, www.torrau.eu.


2008-07-25
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamus rengti detaliuosius planus Kauno rajone: 1. Sklypo kad. Nr. 5217/0012:605 Domeikavos sen. Domeikavos k. padalijimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas. Organizatoriai Algirdas Juozas Marozas, Asta Marozienė. 2. Sklypo kad. Nr. 5283/0004:246 Užliedžių sen. Užliedžių k. pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas. Organizatorė Sandra Subačiuvienė. 3. Sklypo kad. Nr. 5280/0012:110 Samylų sen. Samylų k. padalijimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas. Organizatorius Kazimieras Vilimas. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arch. D. Šarakauskui, tel. 8 37 20 69 54. Apie detaliųjų planų viešą svarstymą informuosime vėliau.


2008-07-25

Rengiamas detalusis planas žemės sklypo Kauno r. sav., Užliedžių sen, Užliedžių k, (kad.nr. 5283/0004:128).

Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Projekto rengimo terminas: 2008m III-IV ketvirtis.

Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2008m liepos 25d iki 2008m rugpjūčio 26d, Partizanų g 26-204 Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2008m rugpjūčio 27d 16val, Partizanų g 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Užliedžių seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Detaliojo plano organizatorius: R. Šidlauskas, tel. 8 698 08474.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „ATEIVIS LT“, projekto vadovas M. Sirvydis tel. 8 675 47596, el.p. info@ateivis.lt.


2008-07-25
UAB „Geometra“ informuoja, kad bendraja tvarka parengtas detalusis planas adresu Šlamučių g. 10, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav., kad. Nr. 5233/0016:37, plotas- 0,1950 ha detalusis planas

Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus)- 2008 III ketv.-2009 I ketv

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008-08-08 iki 2008-09-09, UAB „Geometra“ patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-08-25 iki 2008-09-09 UAB „Geometra“ patalpose, Savanorių pr. 287-307, Kaunas. Viešas susirinkimas numatomas 2008-09-09 d. 9 val., UAB „Geometra“ patalpose.

Planavimo organizatorius: Aurelijus Sinkevičius, Daiva Sinkevičienė.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Geometra“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „GEOMETRA“ Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8 37) 312 352, faks. (8 37) 311 733. el. paštas lineta.juskaite@geometra.lt, www.geometra.lt.


2008-07-24
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo Šaltinio g. 43, Didžiųjų Lapių k., Lapių sen., Kauno r. sav. (kad.Nr.5240/0007:184) detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Sklypas ribojasi Tado Jankausko ir Justinos Jankauskienės sklypu kad.Nr.5240/0007:63 bei valstybine žeme.

Planavimo organizatorius: Romas Levinas. Informacija tel. (8-606) 03316.

Viešas svarstymas su visuomene įvyks 2008 m. rugpjūčio 26 d. 13 val. Lapių seniūnijos patalpose, A. Merkio g. 63, Kauno r. Su projekto sprendiniais susipažinti galima 10 darbo dienų iki susirinkimo Lapių sen. patalpose.

Planavimo organizatoriui pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti iki susirinkimo pabaigos raštu Šaltinio g. 40, Didžiųjų Lapių k., Lapių sen., Kauno r. sav., tel. 8 606 033 16 arba projekto rengėjui G. Stanislovaičiui,  tel. 8 615 567 60.


2008-07-24
Skelbiama pakartotina parengto specialiojo plano Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k. teritorijos (apimančios Mastaičių k. v. 10 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypo 3,0200ha (kad.nr. 5247/0010:26); Pamaišupio k. teritorijos (apimančios Mastaičių k.v. 10 bloko dalį) tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypo 1,4500ha (kad.nr. 5247/0010:166); ir Bijūnų k. teritorijos (apimančios Mastaičių k. v. 10 bloko dalį) tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypo 10,1438ha (kad.nr. 5247/0010:283) vieša ekspozicija ir susirinkimas.

Planavimo tikslas: rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu– išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams) žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą.

Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2008m III-IV ketvirtis.

Susipažinti su specialiojo plano sprendiniais galima nuo 2008m liepos 24d iki rugpjūčio 12d Partizanų g. 26-204 Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2008m rugpjūčio 13 d. 11 val. Alšėnų seniūnijos patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Dalyvavimas viešame susirinkime neprivalomas.

Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr 371, Kaunas, tel: 8-37 305584, faks. 8 37 313797, administratorius@krs.lt.

Planavimo finansuotojas: UAB „Pastatų matavimo centras“, tel: 8-600 23032

Specialiojo plano rengėjas: M. Sirvydis, Vievio 18-1, Kaunas, tel: 8 675 47596, 8 37 438726, faks. 8 37 331411, el. p. info@ateivis.lt.


2008-07-22
Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka sklypo Didžiųjų Lapių k., Lapių sen., Kauno r. sav. (kad. Nr.5240/0007:184 ), detalusis planas. 
Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. 
Plano rengimo terminas (preliminarus) iki 2008 m. IV ketv.
Planavimo organizatorius: Romas Levinas. Informacija tel. (8-606) 03316.


2008-07-22
Skelbiama pakartotina parengto specialiojo plano Kauno r. sav, Alšėnų sen, Kampiškių k. teritorijos (apimančios Mastaičių k.v. 10 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypo 3,0200ha (kad.nr. 5247/0010:26); Pamaišupio k. teritorijos (apimančios Mastaičių k.v. 10 bloko dalį) tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypo 1,4500ha (kad.nr. 5247/0010:166); ir Bijūnų k. teritorijos (apimančios Mastaičių k.v. 10 bloko dalį)tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypo 10,1438ha (kad.nr. 5247/0010:283) vieša ekspozicija ir susirinkimas.
Planavimo tikslas– rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu– išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams) žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą.
Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2008m III-IV ketvirtis.
Susipažinti su specialiojo plano sprendiniais galima nuo 2008m liepos 24d iki rugpjūčio 13d Partizanų g 26-204 Kaune.
Viešas susirinkimas vyks 2008m rugpjūčio 14d 11val Alšėnų seniūnijos patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.
Dalyvavimas viešame susirinkime neprivalomas.
Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr 371, Kaunas, tel: 8-37 305584, faks. 8-37 313797, administratorius@krs.lt.
Planavimo finansuotojas: UAB „Pastatų matavimo centras“, tel: 8-600 23032
Specialiojo plano rengėjas: M. Sirvydis, Vievio 18-1, Kaunas, tel: 8-675 47596, 8-37 438726, faks. 8-37 331411, el. p. info@ateivis.lt.


2008-07-21
UAB „Geometra“ informuoja apie pradedamą rengti detalųjį planą adresu Šlamučių g. 10, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav., kad. Nr. 5233/0016:37, plotas- 0,1950 ha detalusis planas.
Planavimo tikslas  esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius  Aurelijus Sinkevičius, Daiva Sinkevičienė.
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) – 2008 III ketv.- 2009 I ketv. 
Plano rengėjas – UAB „Geometra“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8 37) 312 352 (architektė Lineta Juškaitė).
Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuota papildomai.


2008-07-21
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Kampiškių k., Alšėnų sen., Kauno raj. sav. (sklypo Kad. Nr. 5247/0006:45, sklypo plotas – 2,3787 ha., Kad. Nr. 5247/0006:132, sklypo plotas – 5,0455 ha., Kad. Nr. 5247/0006:46, sklypo plotas – 2,3591 ha.) detalusis planas. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2008 05 08 d. sudaryta detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-363. KAVA 2007 08 27 raštas dėl detaliojo plano rengimo Nr. 24-539-(16.24). Kauno raj. sav. tarybos 2008 01 24 sprendimas Nr. TS-32.
Planavimo tikslas: esamų sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) ir padalijimas į apie 10 sklypų, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.
Detaliojo plano rengimo terminas: (preliminarus) – 2008 m. 
Planavimo organizatorius – UAB „Wellman“, į.k. 111576016 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8-37) 312 352, faks. (8-37) 311 733. el.p. vaidas.navackas@gmail.com, www.geometra.lt 
Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2008-07-16
Informuojame apie parengtą bendrąja tvarka sklypo Kaštonų g. 14, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. (kad. Nr.5283/0006:27), detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.
Viešo svarstymo su visuomene aptarimo etapas nuo 2008-07-14. Vieša ekspozicija vyks nuo 2008-07-28 iki 2008-08-11 Užliedžių seniūnijos patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2008-08-12 10 val. Užliedžių seniūnijos patalpose, Ledos g. 2, Užliedžių k. 
Planavimo organizatorius – Veronika Jankūnienė. Informacija tel. 8 699 64302. 
Rengėjas – UAB ,,Aplinkos inžinerija“ Gedimino g. 47, Kaunas. el. p. projektai@apin.lt. tel. (8 37) 208 645. Planavimo organizatoriui pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo svarstymo procedūros pabaigos. Atmestus pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių ar viešo svarstymo procedūrų pareiškėjai gali apskųsti Kauno apskrities viršininkui.


2008-07-16
Informuojame apie atliktą specialiojo plano Kauno r. sav, Ringaudų sen, Ringaudų k. dalies teritorijos, apimančios apie 40,0ha Noreikiškių k.v. 6 bloko dalį, tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypo 1,5600ha (kad. nr. 5250/0006:495) strateginį pasekmių aplinkai vertinimą.
Specialiojo plano tikslas - išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą (gyvenamosios teritorijos) rengti.
Su strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita galima susipažinti nuo 2008m liepos 17d iki rugpjūčio 18d, adresu Partizanų g 26-204, Kaune.
Projekto rengimo terminas- 2008m III-IV ketvirtis. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų ir SPAV ataskaitos visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Viešas susirinkimas vyks 2008m rugpjūčio 19d 11val Ringaudų seniūnijos patalpose.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr 371, Kaunas, tel: 8-37 305584, faks. 8-37 313797, el. p. administratorius@krs.lt.  
Planavimo finansuotojai: S. Urbonas, D. Juknelienė, tel. 8 675 47596
Planavimo rengėjas: M. Sirvydis, Partizanų g 26-204, Kaunas, tel. 8-675 47596, el. p. info@ateivis.lt.


2008-07-16
Informuojame apie atliktą specialiojo plano Kauno r. sav, Samylų sen, Dubravų k. teritorijos, apimančios Šlienavos k. v. 12 bloko dalį, tame tarpe žemės ūkio paskirties sklypo 1,100ha (kad. nr.5280/0012:51) strateginį pasekmių aplinkai vertinimą.
Specialiojo plano tikslas- išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą) rengti.
Su strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita galima susipažinti nuo 2008m liepos 17d iki rugpjūčio 18d, adresu Partizanų g 26-204, Kaune.
Projekto rengimo terminas- 2008m III-IV ketvirtis. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų ir SPAV ataskaitos visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Viešas susirinkimas vyks 2008m rugpjūčio 19d 14val Samylų seniūnijos patalpose.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr 371, Kaunas, tel: 8-37 305584, faks. 8-37 313797, el. p. administratorius@krs.lt. 
Planavimo finansuotojas: I. Strašinskaitė, 8 687 37447
Planavimo rengėjas: M. Sirvydis, Partizanų g 26-204, Kaunas, tel. 8-675 47596, el. p. info@ateivis.lt.


2008-07-15
Informuojame, kad pradedamas rengti 1,0 ha žemės sklypo (kad. Nr.5203/0003:215) Babtų sen., Šašių kaime pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritoriją), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentų nustatymo detalusis planas.
Planavimo tikslas - pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties/ komercinės paskirties objektų teritoriją.
Planavimo terminai - pradžia 2008 II ketvirtis- pabaiga 2009 I ketvirtis.
Planavimo organizatorius - Virginija Mykolaitienė, Landsbergio- Žemkalnio g. 34-21, Kaunas, tel. 8 37 716575.
Plano rengėjas- AB „Miestprojektas“ K. Donelaičio g. 62, tel. 861643187. Projekto vadovas R. Kemežys.
Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui nurodytu adresu.


2008-07-14
Rengiamas gyvenamųjų namų, kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k. Noreikiškių k.v. 9 kadastro bloko dalis, tame tarpe žemės ūkio paskirties sklypas 0,8096 ha(kad. Nr.5250/0009:389.

Planavimo tikslas: gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams) (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą). 

Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas – 2008 m. II-IV ketvirtis.

Susipažinti su organizatoriaus patvirtinta specialiojo plano koncepcija galima nuo 2008 m. liepos 4 d., Gedimino g. 47, Kaune.

Pasikonsultuoti dėl rengiamų specialiojo plano sprendinių galima nuo 2008 m. liepos 4 d. iki rugpjūčio 4 d., Gedimino g. 47, Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2008 m. rugpjūčio 5 d. 10 val. Ringaudų seniūnijos patalpose, Šiltnamių g. 1, Noreikiškės. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Ringaudų seniūnijos patalpose ir Gedimino g. 47, Kaune.  Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Dalyvavimas viešame susirinkime neprivalomas.

Specialiojo plano organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas, tel. (8 37) 305 520, faks. (8~37) 313797, administratorius@krs.lt.

Planavimo finansuotojas: UAB „PILARTA“ atstovaujama direktoriaus Aniceto Daukšos, adresas Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Sakalų g. 42. mob. tel. 8 686 07064.

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Aplinkos inžinerija“ Gedimino g. 47, Kaunas el. p. projektai@apin.lt Tel/ faks. (8 37) 208 645.


2008-07-14

Parengti Kauno rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių išdėstymo žemėtvarkos schemos sprendiniai.

Kviečiame visuomenę nuo š. m. liepos 11 d. iki rugpjūčio 12 d. susipažinti su šios schemos sprendiniais ir pareikšti savo pastabas bei pasiūlymus raštu ekspozicijos vietoje esančiame pasiūlymų registracijos žurnale. Kauno rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių išdėstymo žemėtvarkos schemos grafinė ir tekstinė dalys eksponuojamos Kauno rajono savivaldybėje, skelbimų lentoje (Savanorių pr. 371, Kaunas (II aukštas)).

Viešas susirinkimas vyks 2008 m. rugpjūčio 14 d. 10 val. Kauno rajono savivaldybės posėdžių salėje (Savanorių pr. 371, Kaunas (II aukštas)).

Planavimo organizatorius – Kauno apskrities viršininkas. Informaciją teikia Kauno rajono žemėtvarkos skyrius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 305 572, el. paštas zemetvarka@krs.lt.

Schemos rengėjas – VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius, tel. (8 5) 262 26 13, faks. (8 5) 262 16 72, el. paštas krastotvarka@vzi.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


2008-07-11
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypų Žemaitkiemio k., Domeikavos sen., Kauno r.sav. (kad.Nr.5217/0010:153, 5217/0010:217) detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: esamų sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo/komercinės paskirties objektų teritorijos) ir padalijimas, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. 
Organizatorius: UAB „GB Investicijos“, el. p.: simonas@gbgroup.lt, tel:(8-698)25275, Savanorių pr. 363A, Kaunas. 
Sklypai ribojasi su UAB “GB Investicijos�č skl.kad. Nr. 5217/0010:219, 216, UAB “Hegelmann transporte�č skl.kad.5217/0010:175, L.Pieterio skl.kad. Nr.5217/0010:226, V.Jarmalavičienės ir J.Bertulienės-Čerkelienės skl.kad. Nr.5217/0010:220 bei valstybine žeme.
Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2008 m. rugpjūčio 11 d. 13val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. Su projekto sprendiniais susipažinti galima 10 darbo dienų iki susirinkimo Domeikavos sen. patalpose. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba rengėjui D.Šarakauskui el.p.: info@dsarchitektai.lt, tel.:(8-37) 321886.


2008-07-11
Informuojame apie toliau bendrąja tvarka rengiamą Kauno r.sav., Garliavos apylinkių sen., Pagirių k. esančių žemės sklypų (kad. Nr.5227/0003:27 ir 5227/0003:493) detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: UAB „ET GROUP“, V.Putvinskio g.17-4, Kaunas ir UAB „Projektų vystymo grupė“, Laisvės al.89-3, Kaunas. Organizatorių atstovas M.Velička, tel.: 8614 80359. 
Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypai planuojami sutinkamai su Kauno r.savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-158, Kauno apskrities viršininko administracijos pritarimu Nr.24-226-(16.24.). Planavimo tikslas- sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties keitimas į kitą, naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymas (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas. Teritorijoje numatoma statyti objektus, kurių ūkinei veiklai pagal LR galiojančią tvarką neprivalo būti nustatyta sanitarinė apsaugos zona arba sanitarinės apsaugos zonos ribos neliečia trečiųjų šalių interesų. Detaliojo plano rengimo terminas 2008m. III-IV ketv.
Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu. 
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija rengiama Garliavos apylinkių seniūnijoje nuo 2008-07-29d. taip pat su plano sprendiniais galima susipažinti plano rengėjo patalpose arba internete, www.torrau.eu. Pasiūlymus galima teikti iki viešo svarstymo ir jo metu.
Viešas sprendinių svarstymas numatomas Garliavos apylinkių seniūnijos patalpose 2008-08-13d. nuo 16val. Dalyvavimas neprivalomas.


2008-07-11
UAB „Aplinkos inžinerija" informuoja apie parengtą detalųjį planą adresu Kulautuvos mstl., Kulautuvos sen., Kauno r. sav., plotas 0,10 ha.
Planavimo tikslas: naujo sklypo suformavimas, kuris bus neatlygintinai suteiktas Vyčio kryžiaus ordinu, Vyčio kryžiumi apdovanotiems asmenims, individualiai statybai, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius: Juozapo Šulco paveldėtoja Ona Šulcienė (atstovaujama Redos Venediktovienės).
Projekto rengimo terminas - (preliminarus) 2008 m. III ketv. 
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008-07-11 iki 2008-08-11 UAB ,,Aplinkos inžinerija“ patalpose darbo dienomis 8-12 val., 13-17 val., adresas: Gedimino g. 47, Kaunas, tel. (8-37) 208 645, el.p. projektai@apin.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-07-25 iki 2007-08-09 detaliojo plano rengėjo UAB „Aplinkos inžinerija“ patalpose. Viešas svarstymas numatomas 2008-08-11, 10 val. UAB „Aplinkos inžinerija“ patalpose.
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui: Juozapo Šulco paveldėtoja Ona Šulcienė (atstovaujama Redos Venediktovienės) arba plano rengėjai UAB „Aplinkos inžinerija“. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.


2008-07-09
Rengiamas detalusis planas žemės sklypo Nr 24 (reg.nr. 52/10282, kad.nr. 5217/0012:24) Kauno r. sav., Domeikavos sen., Romaškių k. 
Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 12 sklypų. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. 
Projekto rengimo terminas 2008m III-IV ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2008m liepos 11d iki 2008m rugpjūčio 11d Partizanų g 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2008mrugpjūčio 12d 16val adresu: Partizanų g 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Domeikavos seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. 
Detaliojo plano organizatoriai H. Zdanavičius, Č. Zdanavičius, tel. 8 671 48816, rengėjas UAB „ATEIVIS LT“, tel. 8 675 47596, el. p. info@ateivis.lt


2008-07-09
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Pagirių k. esančių žemės sklypų (kad. Nr.5227/0003:27 ir 5227/0003:493) detalųjį planą..

Planavimo organizatoriai: UAB „ET GROUP“, V.Putvinskio g.17-4, Kaunas ir UAB „Projektų vystymo grupė“, Laisvės al.89-3, Kaunas. Organizatorių atstovas M.Velička, tel.  8 614 803 59.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypai planuojami sutinkamai su Kauno r. savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-158, Kauno apskrities viršininko administracijos pritarimu Nr.24-226-(16.24.). Planavimo tikslas- sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties keitimas į kitą, naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymas (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas. Teritorijoje numatoma statyti objektus, kurių ūkinei veiklai pagal LR galiojančią tvarką neprivalo būti nustatyta sanitarinė apsaugos zona arba sanitarinės apsaugos zonos ribos neliečia trečiųjų šalių interesų. Detaliojo plano rengimo terminas 2008m. III-IV ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t. 8 687 14585 el. p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Garliavos apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos bei internetiniame puslapyje www.krs.lt.


2008-07-09
Informuojame, kad skelbtas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo Kauno r. sav., Karkazų k. teritorijoje (apimančioje Pajiesio k. v. 3 bloko dalį, tame tarpe sklypą kad. Nr. 5260/0003:246), į kurią patenka Jums nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, specialiojo plano viešas susirinkimas įvyks 2008 m. liepos 11 d. 10 val. Garliavos apyl. seniūnijo patalpose, Vytauto g. 62, Garliavoje.


2008-07-08

Pradėtas rengti žemės sklypo (kadastrinis nr. 5201/0012:125), Kuro k., Zapyškio sen., Kauno r. sav., detalusis planas.

Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-12-29  įsakymas  Nr. ĮS –2301. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2008-01-21 sutartis Nr. S-35.

Planavimo organizatorius: Antanas Urbaitis, Kuro k., Zapyškio sen., Kauno r. sav., tel. (8 37) 478114.

Plano rengėjas: UAB „Archisetus�č, Goštauto g. 8-216, LT-01108 Vilnius, tel. (8 5) 2617867, archisetus@hostex.lt.

Planuojamos teritorijos adresas: Kuro k., Zapyškio sen., Kauno r. sav. (kadastrinis Nr. 5201/0012:125).

Planavimo tikslas: Esamo žemės sklypo padalijimas į du sklypus, vieno sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į  kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos, UAB „Bitė Lietuva“ mobilaus ryšio stiebo statybai), teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamentų nustatymas (pagal mobiliojo ryšio bazinių stočių išdėstymo Kauno rajono savivaldybės teritorijos specialiojo plano sprendinius).

Projekto derinimas ir svarstymas su visuomene bendrąja tvarka.

Planavimo terminai : planavimo pradžia – 2008 m. III ketvirtis, pabaiga – 2009 m. II-as ketvirtis.  

Informaciją teikia ir pasiūlymus priima: planavimo organizatorius ir detaliojo plano rengėjas.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuota papildomai. 


2008-07-08

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Nr. 44 ( kadastrinis Nr.5240/0009:44) Miško g .5, Lapių mstl. Lapių sen. Kauno r., detalųjį planą. Planavimo tikslas – esamo žemės sklypo padalijimas į du sklypus. Sklypas ribojasi su valstybės žeme ir privačiais sklypais.

Detaliojo plano organizatorius – Jonas Laurinavičius. 

Projektas eksponuojamas Lapių seniūnijos patalpose nuo 2008 07 09 iki 2008 07 23 d.

Pasiūlymus teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Jonas Laurinavičius, Miško g. 5, Lapių mstl. Lapių sen. Kauno r. iki viešo svarstymo, kuris įvyks 2008 07 23 d. 10 val. Lapių seniūnijos patalpose. Rengėjas - L. Bulakienė, tel. 8684 34 066.


2008-07-08

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Nr. 38 ( kadastrinis Nr.5240/0009:38) Mokyklos g. 19, Lapių mstl. Lapių sen. Kauno r., detalųjį planą. Planavimo tikslas – esamo žemės sklypo padalijimas į du sklypus. Sklypas ribojasi su valstybės žeme ir privačiais sklypais.

Detaliojo plano organizatoriai – Kristina Sadauskienė, Kazimieras Brazauskas, Aidanas Sadauskas. 

Projektas eksponuojamas Lapių seniūnijos patalpose nuo 2008 07 09 iki 2008 07 23 d.

Pasiūlymus teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Aidanas Sadauskas, Kuršių g. 28-70,  Kaunas, iki viešo svarstymo, kuris įvyks 2008 07 23 d. 10 val. Lapių seniūnijos patalpose. Rengėjas - L. Bulakienė, tel. 8684 34 066.


2008-07-08
Informuojame  apie toliau rengiamą gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialųjį planą. Planuojamos teritorijos adresas- Kauno r. sav., Altoniškių k.v., Kuro k. Analizuojama teritorija- Altoniškių k. v. 12 kadastro bloko dalis, apimanti Kuro k. dalį, tame tarpe detaliai išanalizuojant žemės sklypus kad.Nr. 5201/0012:20, 5201/0012:22, 5201/0012:48, 5201/0012:390 ir 5201/0012:391.

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialusis kraštotvarkinis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas, tel.:837 305 520.

Planavimo finansuotojas: M. Šilkūnas (atstovaujamas L. Ščiuko), V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, tel. 8 657 888 55.

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas.  Plano rengimo terminas 2008m. III ketv.-2008m.IV ketv.

Viešas sprendinių eksponavimas rengiamas specialiojo plano rengėjo patalpose iki viešo sprendinių aptarimo dienos.

Viešas sprendinių aptarimo susirinkimas numatomas 2008-08-07 d. 16 val. Zapyškio seniūnijos patalpose. DALYVAVIMAS VIEŠAME SUSIRINKIME NEPRIVALOMAS.

Pasiūlymus teikti specialiojo plano rengėjui M. Torrau, V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t. 8 687 14585 el. p. ideju@takas.lt. arba planavimo finansuotojui aukščiau pateiktu adresu iki viešo aptarimo susirinkimo ir jo metu.


2008-07-08
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, informuojame apie pradedamą rengti specialųjį planą.

Planuojama teritorija: apie 1,27 ha plotas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Bubių k., kad. Nr.: 5207/0005:364.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: parengti infrastruktūros objektų išdėstymo specialųjį planą – degalinių išdėstymo Kauno rajone specialiojo plano korektūrą, įtraukiant į degalinių išdėstymo schemą naują sklypą.

Planavimo organizatorė: Kauno rajono savivaldybės administracija (kodas 188756386), Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 30 55 03, fax. 31 37 97.

Planavimo finansuotojas: Arūnas Bajorūnas, tel. (8 699) 3 50 81.

Plano rengėja: SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas, tel. 22 27 71, fax. 33 77 74. Projekto vadovė – Inga Tikuišytė.


2008-07-04
Informuojame apie pradedamą rengti gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialųjį planą. Planuojamos teritorijos adresas- Kauno r. sav., Altoniškių k.v., Kuro k. Analizuojama teritorija-Altoniškių k.v. 12 kadastro bloko dalis, apimanti Kuro k. dalį, tame tarpe detaliai išanalizuojant žemės sklypus kad.Nr. 5201/0012:20, 5201/0012:22, 5201/0012:48, 5201/0012:390 ir 5201/0012:391.

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialusis kraštotvarkinis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas.

Planavimo finansuotojai: M. Šilkūnas (atstovaujamas L. Ščiuko), V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, tel.  8 657 888 55.

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas, numatant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties galimybę bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų plėtrą.  Plano rengimo terminas 2008m. III ketv.-2008m. IV ketv.

Pasiūlymus teikti specialiojo plano finansuotojo įgaliotajam atstovui arba planavimo organizatoriui Kauno r. savivaldybės administracijai aukščiau nurodytais adresais.

Apie specialiojo plano viešumo viešą ekspoziciją, galimybę susipažinti su sprendiniais bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Zapyškio seniūnijoje bei interneto svetainėje www.krs.lt.


2008-07-04

UAB „Geometra“ informuoja apie parengtą detalųjį planą: žemės sklypo, esančio Kauno r.,  Raudondvario sen., Netonių k. (kadastrinis Nr.: 5270/0010:385 Raudondvario k. v.); plotas 0,2500 ha.

 Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į du sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008-07-24 iki 2008-08-26 d. UAB „Geometra�č patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-08-08 iki 2008-08-26 UAB “Geometra�č patalpose bei Raudondvario seniūnijoje.

Viešas susirinkimas numatomas 2008-08-26 d., 10 val., UAB “Geometra�č patalpose.

Planavimo organizatorius: V. Baltrušaitis.

Projektų rengimo terminas -  (preliminarus) 2008 m. IV ketv.

Plano rengėjas: UAB „Geometra“; Gauti informaciją apie detaliuosius planus, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Geometra�č,  Savanorių pr. 287-307, architektė Jolita Leseckienė. Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, el. paštas: jolita.leseckiene@geometra.lt, www.geometra.lt.


2008-07-02
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Kauno r. sav., Alšėnų sen., Armaniškių k. esančio žemės sklypo (kad. Nr.5247/0007:2) detalųjį planą..

Planavimo organizatorius: UAB „ET GROUP“, V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, organizatoriaus atstovas M.Velička, tel.: 8614 80359.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-32, KAVA pritarimu Nr.24-41-(16.24.). Planavimo tikslas- pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties keitimas į kitą, naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymas (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas. Teritorijoje numatoma statyti objektus, kurių ūkinei veiklai pagal LR galiojančią tvarką neprivalo būti nustatyta sanitarinė apsaugos zona arba sanitarinės apsaugos zonos ribos neliečia trečiųjų šalių interesų. Detaliojo plano rengimo terminas 2008m. II-III ketv..

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t. 8 687 145 85 el. p. marius@torrau.eu.

Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija rengiama Alšėnų seniūnijos patalpose nuo 2008-07-17d. taip pat su plano sprendiniais galima susipažinti plano rengėjo patalpose arba internete, www.torrau.eu. Pasiūlymus galima teikti iki viešo svarstymo ir jo metu.

Viešas sprendinių svarstymas numatomas Alšėnų seniūnijos patalpose 2008-08-04 d. nuo 16 val. Alšėnų seniūnijos patalpose. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS


2008-06-28
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti Kauno r.sav., Alšėnų sen., Armaniškių k. esančio žemės sklypo (kad. Nr.5247/0007:2) detalųjį planą..

Planavimo organizatorius: UAB „ET GROUP“, V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, organizatoriaus atstovas M.Velička, tel.: 8614 80359.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-32, KAVA pritarimu Nr.24-41-(16.24.). Planavimo tikslas- pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties keitimas į kitą, naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymas (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas. Teritorijoje numatoma statyti objektus, kurių ūkinei veiklai pagal LR galiojančią tvarką neprivalo būti nustatyta sanitarinė apsaugos zona arba sanitarinės apsaugos zonos ribos neliečia trečiųjų šalių interesų. Detaliojo plano rengimo terminas 2008m. II-III ketv..

Plano rengėjas: M. Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el. p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Alšėnų seniūnijos skelbimų lentoje bei internetiniame puslapyje www.krs.lt.


2008-06-27
UAB „Geometra“ informuoja apie pradedamą rengti detalųjį planą:

Žemės sklypo, esančio Kauno r.,  Raudondvario sen., Netonių k. (kadastrinis Nr.: 5270/0010:385 Raudondvario k.v.); plotas 0,2500 ha.

Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į du sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008-07-24 iki 2008-08-26 d. UAB ,,Geometra�č patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-08-08 iki 2008-08-26 UAB “Geometra�č patalpose bei Raudondvario seniūnijoje.

Viešas susirinkimas numatomas 2008-08-26 d., 10 val., UAB “Geometra�č patalpose.

Planavimo organizatorius: V. Baltrušaitis.

Projektų rengimo terminas: (preliminarus) 2008 m. IV ketv.

Plano rengėjas: UAB „Geometra“; Gauti informaciją apie detaliuosius planus, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB “Geometra�č,  Savanorių pr. 287-307, architektė Jolita Leseckienė. Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733, el. paštas: jolita.leseckiene@geometra.lt, www.geometra.lt.


2008-06-26
Informuojame apie atliktą gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo Pajiesio k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. (apie 140 ha teritorija) specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranką.

Priimtas sprendimas: strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas.

Su motyvais dėl priimto sprendimo susipažinti galima pas specialiojo plano rengėją D. Šarakauską 10 darbo dienų po skelbimo pasirodymo, adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune, tel. (8 37) 206 954.


2008-06-25
Rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas Kauno r. sav., Lapių sen., Drąseikių k. dalies teritorija, apimanti Lapių k. v. 9 bloko dalį, tame tarpe žemės ūkio ir kitos paskirties žemės sklypai (kad.Nr. 5240/0009:424, 5240/0009:425, 5240/0009:426 ir 5240/0009:427).

Planavimo tikslas: išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą.)

Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2008m. II-III ketvirtis.

Susipažinti su organizatoriaus patvirtinta specialiojo plano koncepcija galima nuo 2008m birželio 25d, Partizanų g.26-204 Kaune.

Pasikonsultuoti dėl rengiamų specialiojo plano sprendinių galima nuo 2008m birželio 25 d. iki  liepos 28d. Partizanų g. 26-204 Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2008m liepos 29d. 13 val. Lapių seniūnijos patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Lapių seniūnijos patalpose ir Partizanų g. 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Dalyvavimas viešame susirinkime neprivalomas.

Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 8 37 305583, faks. 8-37 313797, administratorius@krs.lt.

Planavimo finansuotojas: R. Lažauskas, tel. (8 600) 770 60.

Specialiojo plano rengėjas: M. Sirvydis, Vievio 18, Kaunas, tel. 8 675 47596, tel. 8 37 438726, faks. 8 37 331411, el. paštas info@ateivis.lt.


2008-06-25

Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Samylų sen., Dubravų k. teritorijos dalies specialiojo planavimo projektą.

Vadovaudamasi LR Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais informuojame, kad pradėtas rengti Kauno r. sav., Samylų sen., Dubravų k. teritorijos, apimančios Šlienavos k. v. 12 bloko dalį, tame tarpe žemės ūkio paskirties sklypo 1,100ha (kad. nr.5280/0012:51) specialusis planas, kurio tikslas- išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą) rengti.

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004m. 08 18d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamam teritorijų planavimo dokumentui bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.

Projekto rengimo terminas: 2008m II-III ketvirtis. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų ir SPAV ataskaitos visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki viešo susirinkimo, kuris bus organizuojamas parengus SPAV ataskaitą ir nustatyto susipažinimo su ja laikotarpiu, taip pat viešo susirinkimo metu. Apie SPAV ataskaitos aptarimo, viešosios ekspozicijos bei susirinkimo vietą, laiką bus informuojama papildomai.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 8 37 305584, faks. 8 37 313797, administratorius@krs.lt.

Planavimo rengėjas: M. Sirvydis, Partizanų g. 26-204, Kaunas, tel. 8 675 47596, info@ateivis.lt.


2008-06-25

Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k. teritorijos dalies specialiojo planavimo projektą.

Vadovaudamasi LR Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais informuojame, kad pradėtas rengti Kauno r. sav., Ringaudų sen, Ringaudų k. dalies teritorijos, apimančios apie 40,0ha Noreikiškių k. v. 6 bloko dalį, tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypo 1,5600ha (kad. nr. 5250/0006:495) specialusis planas, kurio tikslas- išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą (gyvenamosios teritorijos) rengti.

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004m. 08 18d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamam teritorijų planavimo dokumentui bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.

Projekto rengimo terminas- 2008m II-III ketvirtis. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų ir SPAV ataskaitos visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki viešo susirinkimo, kuris bus organizuojamas parengus SPAV ataskaitą ir nustatyto susipažinimo su ja laikotarpiu, taip pat viešo susirinkimo metu. Apie SPAV ataskaitos aptarimo, viešosios ekspozicijos bei susirinkimo vietą, laiką bus informuojama papildomai.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 8 37 305584, faks. 8 37 313797, administratorius@krs.lt.

Planavimo rengėjas: M. Sirvydis, Partizanų g. 26-204, Kaunas, tel. 8 675 47596, info@ateivis.lt.


2008-06-19
Informuojame, kad pradedamas rengti gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas Kauno r. sav, Lapių sen, Drąseikių kaimo dalies teritorija, apimanti Lapių k.v. 9 bloko dalį, tame tarpe žemės ūkio ir kitos paskirties žemės sklypai (kad. nr. 5240/0009:424, 5240/0009:425, 5240/0009:426 ir 5240/0009:427) nuosavybės teise priklausantis R. Lažauskui.

Tikslas: išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą).

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 08 18 nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 305 584, el. p. administratorius@krs.lt.

Finansuotojas: R. Lažauskas tel. (8 600) 770 60.

Specialiojo plano rengėjas M. Sirvydis, tel. (8 675) 475 96, el. p. info@ateivis.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2008-06-13
Informuojame papildomai apie parengtą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5233/0009:821, plotas 5,6873 ha), ir sklypo (kadastrinis Nr. 5233/0009:820, plotas 9,7369 ha), Kauno r. sav., Karmėlavos sen. Biruliškių k, detalųjį planą, nes Kauno rajono savivaldybės administracija 2008 06 12 d. pakoregavo sąlygų sąvadą (2008 03 07 Nr. 54), kuriame planavimo tikslas – esamų sklypų sujungimas, dalinis būdo ir pobūdžio patikslinimas iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (pobūdis: pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos) į komercinės paskirties (pobūdis: prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos) ir padalijimas į apie 7 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Detaliojo plano vieša ekspozicija ir viešo svarstymo data nekeičiama. Vieša ekspozicija vyks nuo 2008-06-06 iki 2008-06-20 Karmėlavos seniūnijos patalpose. Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2008-06-25 10 val. Kauno rajono savivaldybės II aukšte, aktų salėje, Savanorų pr. 371, Kaunas.

Planavimo organizatorius: Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB.

Detaliojo plano rengėjas:  UAB „Aplinkos inžinerija“ Gedimino g. 47, tel. (8 37) 208 645, el. p. projektai@apin.lt.

Planavimo organizatoriui pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo svarstymo procedūros pabaigos. Atmestus pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių  ar viešo svarstymo procedūrų pareiškėjai gali apskųsti Kauno apskrities viršininkui.


2008-06-12
Informuojame apie atliktą gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo Karkazų k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. (apie 30 ha teritorija) specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranką.

Priimtas sprendimas: strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas. Su motyvais dėl priimto sprendimo susipažinti galima pas specialiojo plano rengėją D.Šarakauską 10 darbo dienų po skelbimo pasirodymo, adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune, tel. (8 37) 206 954.


2008-06-11
Informuojame, kad parengtas bendra tvarka gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pajiesio k. teritorijoje (apimančioje Pajiesio k. v. 12 bloko dalį, detalizuojant sklypą kadastro Nr.5260/0012:194) specialusis planas.

Projekto rengėjas: Dalius Šarakauskas, tel. 8 (37) 206954, 8 (684) 84894, info@dsarchitektai.lt., Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. 8 (37) 305503, administratorius@krs.lt, Savanorių pr. 371, Kaunas.

Planavimo tikslas: nustatyti erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai keisti) rengti.

Vieša projekto ekspozicija vyks Garliavos apyl. seniūnijos, Vytauto g.62, Galiavoje, skelbimų lentoje 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo, kuris įvyks tuo pačiu adresu 2008-07-15 9 val. Visa informacija pas projekto rengėją. Pasiūlymus dėl projekto galima teikti iki susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ir rengėjui.


2008-06-11

Informuojame, kad parengtas bendra tvarka gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k. teritorijoje (apimančioje Domeikavos k. v. 12 bloko dalį, detalizuojant sklypą kadastro Nr.5217/0012:18) specialusis planas.

Projekto rengėjas: Dalius Šarakauskas, tel. 8 (37) 206954, 8 (684) 84894, info@dsarchitektai.lt., Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. 8 (37) 305503, administratorius@krs.lt, Savanorių pr. 371, Kaunas.

Planavimo tikslas: nustatyti erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai keisti) rengti.

Vieša projekto ekspozicija vyks Domeikavos seniūnijos, Saulės g. 1, Domeikavoje, skelbimų lentoje 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo, kuris įvyks tuo pačiu adresu 2008-07-15 11 val. Visa informacija pas projekto rengėją. Pasiūlymus dėl projekto galima teikti iki susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ir rengėjui.


2008-06-05
Informuojame apie pradedamą bendra tvarka rengti sklypų kad. Nr.5217/0010:217, 5217/0010:153, Žemaitkiemio k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamų sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo/komercinės paskirties objektų teritorijos) ir padalijimas į apie 6 sklypus, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius: UAB „GB Investicijos“, el. p. simonas@gbgroup.lt, tel.(8 698) 252 75.

Projekto rengėjas: D. Šarakauskas, el. p. info@dsarchitektai.lt, tel. (8 37) 321 886. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2008-06-03
UAB „Geometra“ informuoja apie parengtą detalųjį planą:

Žemės sklypo, esančio Bijūnų g. 34, Garliavos m. Garliavos sen., Kauno r. (kadastrinis Nr.: 5223/0017:182); plotas 0,1643 ha.

Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į du sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008-06-26 iki 2008-07-29 d. UAB „Geometra�č patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-07-14 iki 2008-07-29 UAB “Geometra�č patalpose bei Garliavos seniūnijoje.

Viešas susirinkimas numatomas 2008-07-29 d., 10 val., UAB “Geometra�č patalpose.

Planavimo organizatorius: O.S. Stankevičienė.

Projektų rengimo terminas: (preliminarus) 2008 m.

Plano rengėjas: UAB „Geometra“

Gauti informaciją apie detaliuosius planus, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Geometra�č,  Savanorių pr. 287-307, architektė Jolita Leseckienė. Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, el. paštas jolita.leseckiene@geometra.lt, www.geometra.lt.


2008-06-03

UAB „Geometra“ informuoja apie parengtą detalųjį planą:

Žemės sklypų, esančių Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. (sklypo „B“ kadastrinis Nr.: 5250/0005:369, plotas 0,1597 ha; sklypo „C“ kadastrinis Nr.: 5250/0005:370, plotas 0,1604 ha).

Planavimo tikslas: esamų sklypų sujungimas ir padalijimas į 3 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei  naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008-06-26 iki 2008-07-30 UAB ,,Geometra�č patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-07-14 iki 2008-07-30 UAB “Geometra�č patalpose bei Ringaudų seniūnijoje.

Viešas susirinkimas numatomas 2008-07-30 d., 10 val., UAB “Geometra�č patalpose. Planvimo organizatoriai: V. Šiaučiūnas, D. Šiaučiūnienė, A. Gustas, K. Gustienė.

Projektų rengimo terminas:  (preliminarus) 2008 m.

Plano rengėjas: UAB „Geometra“.

Gauti informaciją apie detaliuosius planus, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB “Geometra�č,  Savanorių pr. 287-307, architektė Jolita Leseckienė. Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, el. paštas: jolita.leseckiene@geometra.lt, www.geometra.lt.


2008-06-03
Informuojame, kad pradedamas rengti gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių kaimo dalies teritorija, apimanti apie 25,0ha Raudondvario k. v. 8 bloko dalį, tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. nr. 5270/0008:219), nuosavybės teise priklausantis A. Stanilionienei, V. Stankevičiui, I. Tamonienei, R. Marcinkevičiui, D. J. Žutautienei, V. Stankevičienei, R. Kupčinskienei, V. A. Mačiulienei, kurio tikslas – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą (gyvenamosios teritorijos).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m rugpjūčio 18 d nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Specialiojo plano organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 305 584, el. p. administratorius@krs.lt.

Finansuotojai A. Stanilionienė, V. Stankevičius, I. Tamonienė, R. Marcinkevičius, D. J. Žutautienė, V. Stankevičienė, R. Kupčinskienė, V. A. Mačiulienė, tel. (8 616) 153 30.

Specialiojo plano rengėjas M. Sirvydis, tel. (8 675) 47596, el. p. info@ateivis.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2008-06-03

Informuojame, kad pradedamas rengti gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Bernatonių kaimo dalies teritorija, (apimanti apie 80,0ha Raudondvario k. v. 16 bloko dalį) tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. nr. 5270/0016:244), nuosavybės teise priklausantis UAB „IVALDA“, kurio tikslas – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą (gyvenamosios teritorijos).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 305 584, el. p. administratorius@krs.lt.

Finansuotojas: UAB „IVALDA“.

Specialiojo plano rengėjas M. Sirvydis, tel. (8 675) 47596, el. p. info@ateivis.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2008-06-03

Informuojame, kad pradedamas rengti gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas Kauno r. sav., Rokų sen., Rokų kaimo dalies teritorija, (apimanti apie 195,0ha Rokų k. v. 18 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypai (Kad. nr. 5273/0018:176, 5273/0018:177, 5273/0018:178), nuosavybės teise priklausantys V. Valkavičienei, G. Bartkui, S. Jakelaičiui, kurio tikslas – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą (gyvenamosios teritorijos).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 305 584, el. p. administratorius@krs.lt.

Finansuotojai: V. Valkavičienė, G. Bartkus, S. Jakelaitis, tel. (8 683) 396 90.

Specialiojo plano rengėjas: M. Sirvydis, tel. (8 675) 47596, el. p. info@ateivis.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2008-06-02

Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 211 buvo patvirtintas UAB „GB investicijos“ (įm. k. 300773480) (planavimo organizatorius Egidijus Liutkevičius) žemės sklypų kadastriniai numeriai 5217/0010:215, 5217/0010:216, 5217/0010:218, 5217/0010:219 pagrindinės tikslinės žemės paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties pramonės ir sandėliavimo objektų statybai teritorijas), sklypų sujungimo, padalijimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo bei statybos reglamentavimo, detalusis planas. atsisiųsti detalųjį planą 


2008-05-30
Informuojame  apie rengiamą gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo kraštotvarkinį specialųjį planą. Planuojamos teritorijos adresas- Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k.,. Analizuojama teritorija- Raudondvario k. v. 8 kadastro bloko dalis, apimanti dalį Didvyrių k., detaliai išnagrinėjant žemės sklypus kadastro Nr.5270/0008:178 ir Nr.5270/0008:179

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialusis kraštotvarkinis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas, tel. (8 37) 305 520.

Planavimo finansuotojas: Jūratė Rūta Stražauskienė, adresas korespondencijai V.Putvinskio g.17-4, tel.  8612 37164.

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas.  Plano rengimo terminas 2008m. I ketv.-2008m. II ketv.

Susipažinti su specialiojo plano koncepcija galima nuo 2008-06-03 d. specialiojo plano rengėjo patalpose arba interneto svetainėje www.torrau.eu.

Viešas specialiojo plano sprendinių eksponavimas rengiamas specialiojo plano rengėjo patalpose nuo 2008-06-03 d. iki 2008-07-08 d.

Viešas sprendinių aptarimo susirinkimas numatomas 2008-07-08 d. 16val. Raudondvario seniūnijos patalpose. DALYVAVIMAS VIEŠAME SUSIRINKIME NEPRIVALOMAS.

Pasiūlymus teikti specialiojo plano rengėjui M. Torrau, V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t. 687 14585, el. p. ideju@takas.lt arba planavimo finansuotojui aukščiau pateiktu adresu.


2008-05-30

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtus sklypų kad.Nr.5233/0010:68, 5233/0010:79 Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r.sav. detaliuosius planus: 1. Sklypas kad.Nr.5233/0010:68 ribojasi su K.Korsakovienės, V.Korsakovo, A.Korsakovo, O.Korsakovienės, V.Čiutelienės, J.Korsakovo, L.Korsakovo skl.kad.Nr.5233/0010:110, V.Kazakevičienės, E.Buinausko, R.Gudelienės skl.kad.Nr.5233/0010:166, G.Mikelaičio, J.Jėrino, J.Jėrinienės, A.Daukšio, Lietuvos Respublikos, R.Augaičio, V.Augaitienės, D.Vansevičienės skl.kad.Nr.5233/0010:167 ir valstybine žeme. 2. Sklypas kad.Nr.5233/0010:79 ribojasis su UAB „Transgapra“ skl.kad.Nr.5233/0010:207, UAB „Rotveda“ sklypu kad.Nr.5233/0010:206, E.Vaitulionienės, A.Merkio, A.Venskaus, A.Časo, R.Časo, P.Virbašienės, L.Vilkauskienės, A.A.Venckaus skl.kad.Nr.5233/0010:58, 5233/0010:59 ir valstybine žeme.

Planavimo tikslas: esamų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo/komercinės paskirties objektų teritorijos) ir padalijimas į apie 6 sklypus, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2008 m. liepos 2 d. 15val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. Su projektų sprendiniais susipažinti galima 10 darbo dienų iki susirinkimo Karmėlavos sen. patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui UAB „ERDVĖ PROJEKTAMS�č, tel. (8 37) 713 335, mob. tel. 8 698 30990, el. p. rimas@epro.lt arba projekto rengėjui D.Šarakauskui, el. p. info@dsarchitektai.lt, tel. (8 37) 321 886. 


2008-05-29
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypų Juragių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. (kad.Nr.5227/0003:527, 5227/0003:2) detalųjį planą. Sklypai ribojasi su P. Lėcko sklypu kad.Nr.5227/0003:556, J. A. Raugevičienės sklypu kad. Nr.5227/0003:600 ir valstybine žeme.

Planavimo tikslas: esamų sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo/komercinės paskirties objektų teritorijos) ir padalijimas, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2008 m. liepos 2 d. 13 val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune.

Su projekto sprendiniais susipažinti galima 10 darbo dienų iki susirinkimo Garliavos apyl.sen. patalpose.

Organizatorius: Valento Vaičiūno įmonė, tel.:(8 698) 021 14.

Rengėjas: D.Šarakauskas, info@dsarchitektai.lt, tel. (8 37) 321 886.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui arba projekto rengėjui.


2008-05-29

Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka sklypo Vilniaus g. 67, Karmėlavos mstl., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. (kad. Nr.5233/0006:274), detalusis planas.

Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties. Nustatyti teritorijos tvarkymo režimo reglamentą.

Planavimo organizatorius:  Stefanija Gečiauskienė, Marijus Bakšys, Pranciška Danutė Urbaitienė, Eugenija Labušauskienė. Informacija tel. (8 37) 37 84 78.


2008-05-29

Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka sklypo Kaštonų g. 14, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. (kad. Nr.5283/0006:27), detalusis planas.

Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.  Plano rengimo terminas (preliminarus) iki 2008 m. IV ketv.

Planavimo organizatorius: Veronika Jankūnienė. Informacija tel. 8 699 64302.


2008-05-27
Informuojame, kad bendra tvarka parengtas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. teritorijoje (apimančioje Karmėlavos k. v. 16 bloko dalį, tame tarpe sklypą kad. Nr. 5233/0016:208) specialusis planas.

Projekto rengėjas: Dalius Šarakauskas, tel. (8 37) 206 954, (8 684) 848 94, el. p. info@dsarchitektai.lt, adr. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. (8 37) 305 503, el. p. administratorius@krs.lt, adr. Savanorių pr. 371, Kaunas.

Planavimo tikslas: nustatyti erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai keisti) rengti.

Vieša projekto ekspozicija vyks Neveronių seniūnijos, Kertupio g. 18, Neveronyse, skelbimų lentoje 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo, kuris įvyks tuo pačiu adresu 2008-06-27 11 val. Visa informacija pas projekto rengėją. Pasiūlymus dėl projekto galima teikti iki viešojo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ir rengėjui.


2008-05-26
Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5233/0009:821, plotas 5,6873 ha), paskirtis – kita, (būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdis: pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos), ir sklypo (kadastrinis Nr. 5233/0009:820, plotas 9,7369 ha), paskirtis - kita (būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdis: pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos), Kauno r. sav., Karmėlavos sen. Biruliškių k, detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamų sklypų sujungimas, dalinis būdo ir pobūdžio patikslinimas iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (pobūdis: pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos) į visuomeninės paskirties (pobūdis: administracinių pastatų statybos) ir padalijimas į apie 7 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Viešo svarstymo su visuomene aptarimo etapas nuo 2008-05-23. Vieša ekspozicija vyks nuo 2008-06-06 iki 2008-06-20 Karmėlavos seniūnijos patalpose. Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2008-06-25 10 val. Kauno rajono savivaldybės II aukšte, aktų salėje, Savanorių pr. 371, Kaunas.

Planavimo organizatorius: Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB (įm. k. 111682375, atstovaujamos UAB „FEZ developements Limited“ įm. k. 300531961, atstovaujamos Kęstučio Urniežiaus).

Detaliojo plano rengėjas:  UAB „Aplinkos inžinerija“ Gedimino g. 47, tel. 8~37 208645, el. p. projektai@apin.lt. Planavimo organizatoriui pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo svarstymo procedūros pabaigos. Atmestus pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių  ar viešo svarstymo procedūrų pareiškėjai gali apskųsti Kauno apskrities viršininkui.


2008-05-26

Informuojame apie toliau rengiamą gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialųjį planą. Planuojamos teritorijos adresas- Kauno r.sav., Domeikavos sen., Romaškių k.,. Analizuojama teritorija- Domeikavos k.v. 13 kadastro bloko dalis, apimanti dalį Romaškių k., detaliai išnagrinėjant žemės sklypą kadastro Nr.5217/0013:80.

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialusis kraštotvarkinis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas. Kontaktinis telefonas 837 305520.

Planavimo finansuotojas: Jonas Banėnas (pagal įgaliojimą atstovaujamas Astos Karalevičiūtės). Adresas korespondencijai Savanorių pr.363-201, tel. 8 615 562 44.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t. 8 687 145 85, el. p. ideju@takas.lt, www.torrau.eu.

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas.  Plano rengimo terminas 2008m. I ketv.-2008m. II ketv.

Pasiūlymus teikti specialiojo plano rengėjui M.Torrau, V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t. 8 687 145 85, el. p. ideju@takas.lt.

Skiriamas papildomas viešumo procedūrų laikotarpis. Organizatoriaus patvirtinta raidos koncepcija, specialiojo plano sprendiniai viešai eksponuojami plano rengėjo patalpose. Raštiškus pasiūlymus ir pageidavimus teiktigalima visą planavimo iki viešo specialiojo plano sprendinių aptarimo laikotarpį planavimo organizatoriui, finansuotojui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais arba viešo aptarimo metu.  Pageidaujant specialiojo plano sprendiniai susipažinimui gali būti teikiami elektroniniu paštu.

Pakartotinis viešas specialiojo plano sprendinių aptarimo susirinkimas vyks 2008-06-23d. nuo 16val  Domeikavos seniūnijos patalpose.

 DALYVAVIMAS VIEŠAME SUSIRINKIME NEPRIVALOMAS.


2008-05-23
UAB „Geometra“informuoja apie pradedamą rengti detalųjį  planą:

Žemės sklypų, esančių Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. (sklypo „B“ kadastrinis Nr.: 5250/0005:369, plotas 0,1597 ha; sklypo „C“ kadastrinis Nr.: 5250/0005:370, plotas 0,1604 ha).

Planavimo tikslas: esamų sklypų sujungimas ir padalijimas į 3 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei  naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008-06-26 iki 2008-07-30 UAB ,,Geometra�č patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-07-14 iki 2008-07-30 UAB “Geometra�č patalpose bei Ringaudų seniūnijoje.

Viešas susirinkimas numatomas 2008-07-30 d., 10 val., UAB “Geometra�č patalpose.

Planavimo organizatoriai: V. Šiaučiūnas, D. Šiaučiūnienė, A. Gustas, K. Gustienė.

Projekto rengimo terminas:  (preliminarus) 2008 m.

Plano rengėjas: UAB „Geometra“; Gauti informaciją apie detaliuosius planus, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB “Geometra�č,  Savanorių pr. 287-307, architektė Jolita Leseckienė. Kaunas, tel. (8 37) 312 352, faks. (8 37) 311 733, el. paštas jolita.leseckiene@geometra.lt, www.geometra.lt.


2008-05-23

UAB „Geometra“ informuoja apie pradedamą rengti detalųjį  planą:

Žemės sklypo, esančio Bijūnų g. 34, Garliavos m. Garliavos sen., Kauno r. (kadastrinis Nr.: 5223/0017:182); plotas 0,1643 ha.

Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į du sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008-06-26 iki 2008-07-29 d. UAB ,,Geometra�č patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-07-14 iki 2008-07-29 UAB „Geometra�č patalpose bei Garliavos seniūnijoje.

Viešas susirinkimas numatomas 2008-07-29 d., 10 val., UAB “Geometra�č patalpose. Planavimo organizatorius: O.S. Stankevičienė.

Projekto rengimo terminas:  (preliminarus) 2008 m.

Plano rengėjas: UAB „Geometra“; Gauti informaciją apie detaliuosius planus, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB “Geometra�č,  Savanorių pr. 287-307, architektė Jolita Leseckienė. Kaunas, tel. (8 37) 312 352, faks. (8 37) 311 733, el. paštas jolita.leseckiene@geometra.lt, www.geometra.lt.


2008-05-22
Informuojame apie rengiamą gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialųjį planą. Planuojamos teritorijos adresas- Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų I k.,. Analizuojama teritorija- Karmėlavos sen. Karmėlavos  k.v. 13 kadastro bloko dalis, apimanti dalį Sergeičikų I k., detaliai išnagrinėjant žemės sklypą kadastro Nr.5233/0013:205.

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialusis kraštotvarkinis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas.

Planavimo finansuotojas: Juozas Štreimikis, adresas korespondencijai Savanorių pr. 363-201, tel. 8 615 562 44.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t. 8 687 145 85 el. p. ideju@takas.lt.

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas.  Plano rengimo terminas 2008 m. I ketv.-2008m. II ketv.

Susipažinti su specialiojo plano sprendiniais ir teikti raštiškus pasiūlymus galima visą planavimo laikotarpį Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka planavimo organizatoriui ar rengėjui nurodytais adresais.

Plano sprendinių vieša ekspozicija vykdoma plano rengėjo patalpose adresu V.Putvinskio g.17-4, Kaunas.

Viešas plano sprendinių aptarimas numatomas 2008-07-03 d. nuo 16.00val. Karmėlavos seniūnijos patalpose. Dalyvavimas viešame aptarime neprivalomas. Pageidaujant, sprendiniai gali būti pateikiami susipažinimui elektroniniu paštu.


2008-05-21
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA

Rengiamas Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytas Bancevičius, Savanorių pr. 371, LT 49386, Kaunas, tel. (8 37) 30 55 02, faks. (8 37) 31 37 97, el. paštas administratorius@krs.lt.

Plano rengėjas: SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66a, LT 44304, Kaunas, tel. (8 37) 22 27 71, faks. (8 37) 33 77 74, el. paštas kaunoplanas@takas.lt. Projekto vadovas – Alvydas Steponavičius.

Planavimo tikslas: suformuoti Kauno rajono savivaldybės  teritorijos  tvarkymo, naudojimo ir apsaugos koncepciją; optimizuoti teritorijos urbanistinę struktūrą ir infrastruktūros sistemą; numatyti  priemones ir apribojimus, užtikrinančius gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir  kultūros paveldo vertybių išsaugojimą ;numatyti priemones užstatytų teritorijų urbanistinei erdvinei  kompozicijai  tobulinti, gyvenimo ir aplinkos kokybei gerinti, bendrojo naudojimo želdynų sistemai formuoti; nustatyti  planuojamos  teritorijos  užstatymo  aukščio  ir intensyvumo parametrus; numatyti pagrindines regioninės politikos formavimo bei įgyvendinimo nuostatas; rezervuoti teritorijas, kuriose būtų plėtojami komunikaciniams koridoriams, inžinerinei bei susisiekimo infrastruktūrai ir kitiems visuomenės poreikiams tenkinti reikalingi objektai; nustatyti teritorijų funkcines zonas, nurodančias teritorijos integruotumą ir (ar) jos ypatumus.

Su bendrojo plano sprendiniais ir jų poveikio vertinimo ataskaita galima susipažinti nuo 2008-05 -26 iki 2008-06-30 Kauno rajono savivaldybės administracijos didžiojoje salėje. Pakartotinis viešojo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2008 m. birželio 30 d. 10 val. Savivaldybės administracijos didžiojoje salėje Savanorių pr. 371, LT 49386, Kaunas.

Informacija apie bendrojo plano rengimo eigą tel. (8 37) 30 55 11. motyvuotus pasiūlymus siųsti Administracijos Urbanistikos skyriui , Savanorių pr. 371, LT 49386, Kaunas, iki viešo svarstymo pabaigos paštu arba teikti raštu viešo svarstymo metu.


2008-05-21
Informuojame apie parengtas  gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialiųjų planų Kauno rajone koncepcijas: 1. Neveronių sen., Pabiržio k. teritorijoje (apimančioje Karmėlavos k. v. 16 bloko dalį, tame tarpe sklypą kad. Nr. 5233/0016:208); 2. Garliavos apyl. Sen., Pajiesio k. teritorijoje (apimančioje Pajiesio k. v. 12 bloko dalį, tame tarpe sklypą kad. Nr. 5260/0012:194).

Susipažinti su dokumentais galima pas projekto rengėją architektą Dalių Šarakauską adresu: Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, tel. (8 37) 206 954, mob. tel. 8 684 848 94, el. p. info@dsarchitektai.lt.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. (8 37) 313 797, el. p. administratorius@krs.lt, adresas: Savanorių pr. 371, Kaunas.


2008-05-21
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamus rengti sklypų Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. (kad.Nr.5233/0010:68, 5233/0010:79) detaliuosius planus.

Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo/komercinės paskirties objektų teritorijos) ir padalijimas į apie 6 sklypus, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Organizatorius: UAB „Erdvė projektams�č, tel. (8 37) 713 335.

Rengėjas: D. Šarakauskas, info@dsarchitektai.lt, tel. (8 37) 321 886.

Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2008-05-20
Informuojame apie toliau rengiamą gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialųjį planą. Planuojamos teritorijos adresas- Kauno r.sav., Noreikiškių k. v., Pyplių k. Analizuojama teritorija- Noreikiškių k.v. 16 kadastro bloko dalis, apimanti Pyplių kaimo dalį, tame tarpe detaliai išanalizuojant žemės sklypus Nr.139, 91, 133.

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens kraštotvarkinis specialusis planas.

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas, numatant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo galimybę bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų plėtrą.  Plano rengimo terminas 2008m. II-III ketv.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas.

Planavimo finansuotojai: V. Jovaišienė, UAB „Algerta“, V.Jaras, O. Doftartienė, G.Doftartas, A.Petravičienė, atstovaujami UAB „RP investicijos“, Maironio g. 48-4, Kaunas, tel. (8 37) 407 503 .

Plano rengėjas: M. Torrau I.Į., V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t. 8 687 14585 el. p. ideju@takas.lt.

Susipažinti su organizatoriaus patvirtinta koncepcija bei specialiojo plano sprendiniais  galima per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį plano rengėjo patalpose. Vieša plano sprendinių ekspozicija rengiama plano rengėjo patalpose. Šiuo laikotarpiu sprendiniai bus talpinami interneto svetainėje www.torrau.eu. Pasiūlymus teikti specialiojo plano finansuotojo atstovui UAB „RP investicijos“, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Papildomas viešas specialiojo plano sprendinių aptarimas numatomas 2008-06-04 d. nuo 9.00val. Ringaudų seniūnijos patalpose. DALYVAVIMAS VIEŠAME APTARIME NĖRA PRIVALOMAS. Esant pageidavimui specialiojo plano sprendiniai gali būti pateikiami elektroniniu paštu.


2008-05-19

Informuojame, kad yra pradedamas rengti žemės ūkio paskirties sklypų: 3.1200 ha (kadastrinis Nr. 5203/0004:10), 1.0400 ha (kadastrinis Nr. 5203/0004:11), 1.0400 ha (kadastrinis Nr. 5203/0004:13), 1.0400 ha (kadastrinis Nr. 5203/0004:14), 3.1200 ha (kadastrinis Nr. 5203/0004:15), 13.4333 ha (kadastrinis Nr. 5203/0004:18), 1.5596 ha (kadastrinis Nr. 5203/0004:32) ir 1.9800 ha (kadastrinis Nr. 5203/0004:113) esančių Sitkūnų k., Babtų sen., Kauno r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas: esamų sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijas), teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Detaliojo plano pagrindas: Kauno apskrities viršininko administracijos 2007 m. liepos 7 d. „Dėl pritarimo rengti detalųjį planą�č Nr. 24-418 (16.24).

Visuomenė teritorijos planavimo procese dalyvauja bendrąja tvarka. Konsultuotis dėl detaliojo plano sprendinių, susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu detaliojo plano rengėjui UAB „Dujų sfera�č, Draugystės g. 19, Kaunas LT-51230, tel. (8 37) 759 028, el. p. dujusfera@delfi.lt.

Detaliojo plano organizatorius: UAB „Rivona“, įmonės kodas 110512039, atstovaujama UAB „Dujų sfera“, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas. Įmonės kodas 124558566. Tel. (8 37) 759 028.

Su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2008-06-03 iki 2008-07-08, vieša ekspozicija nuo 2008-06-18 iki 2008-07-08, viešas susirinkimas 2008-07-08 11.00 val. adresu: Draugystės g. 19 (235 k.), LT-51230 Kaunas. Detalusis planas viešai eksponuojamas bus adresu: Draugystės g. 19 (235 k.), LT-51230 Kaunas.


2008-05-19
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypų Kauno raj. sav., Garliavos apyl. Sen., ir Garliavos sen., Garliavos m., (sklypo kad. Nr. 5260/0008:309,  sklypo plotas 0,9455 ha., sklypo kad. Nr. 5260/0008:376, sklypo plotas 0,5435 ha., kad. Nr. 52233/0008:111, sklypo plotas 0,0292 ha., kad. Nr. 5223/0008:110 S. Lozoraičio g. 17C, sklypo plotas 0,0632 ha., kad. Nr. 5233/0008:118 S. Lozoraičio g. 17B, sklypo plotas 0,0930 ha.) detalusis planas.

Planavimo tikslas: sklypų Nr. 309 ir Nr. 376 sujungimas, būdo ir pobūdžio keitimas iš kitos (komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektams statyti ir eksploatuoti) į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), pobūdis (pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos). Sklypų Nr. 111, Nr. 110, Nr. 118 sujungimo, būdo ir pobūdžio keitimas iš kitos (komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektams statyti ir eksploatuoti) į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), pobūdis (pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos), nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas.  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.

Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008-06-12 iki 2008-07-14, UAB „Geometra�č patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-06-27 iki 2008-07-14 UAB „Geometra�č patalpose bei Garliavos seniūnijoje ir Garliavos apyl. sen. (Vytauto g. 62, Garliava, Kauno r.).

Viešas susirinkimas numatomas 2008-07-14 d., 10 val., UAB “Geometra�č patalpose (UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8 37) 312 352).

Planavimo organizatorius – UAB „Lesvaja“(į.k. 234741360).

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8 37) 312 352, faks. (8 37) 311 733.  el. paštas vaidas.navackas@gmail.com, www.geometra.lt.


2008-05-16
Informuojame apie pradedamus rengti gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialiuosius  planus Kauno rajone: 1. Bernatonių k. dalies teritorijai, apimančiai Raudondvario k. v. 16 bloko dalį, tame tarpe sklypą kad. Nr. 5270/0016:239. 2. Mitkūnų k. dalies teritorijai, apimančiai Noreikiškių k. v. 10 ir 16 blokų dalis, tame tarpe sklypą kad. Nr. 5250/0010:291.

Specialiųjų planų organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Rengėjas: D. Šarakauskas (Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas), tel. (8 37) 321 886, adresas internete www.dsarchitektai.lt, el. paštas info@dsarchitektai.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2008-05-16

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Gabrio g. 46, Garliavos sen., Kauno r. sav. (kadastrinis Nr. 5223/0015:32), detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Viešo svarstymo su visuomene aptarimo etapas nuo 2008-05-14. Vieša ekspozicija vyks nuo 2008-05-28 iki 2008-06-12 Garliavos seniūnijos patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2008-06-13 10 val. Garliavos seniūnijos patalpose, Vytauto g. 62.

Planavimo organizatorius: Elvyra Rėčkienė, tel. 8699 96259.

Rengėjas: UAB ,,Aplinkos inžinerija“ Gedimino g. 47, Kaunas. Tel. (8 37) 208 645, el. p. projektai@apin.lt.

Planavimo organizatoriui pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo svarstymo procedūros pabaigos. Atmestus pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių  ar viešo svarstymo procedūrų pareiškėjai gali apskųsti Kauno apskrities viršininkui.


2008-05-15
Parengtas detalusis planas sklypo Nr.159 (kad.Nr.5266/0010:159) Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Martinavos k.

Planavimo organizatorius: UAB „Ruvista�č.

Planavimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (komercinės paskirties ir pramonės, sandėliavimo objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.

Projektuojamo sklypo gretimybės - valstybės žemė. 
Detalusis planas eksponuojamas 10 d. dienų iki viešo svarstymo susirinkimo pradžios detaliojo plano rengėjo ir Seniūnijos patalpose. Viešas aptarimas įvyks 2008-06-11 14 val. plano rengėjo UAB „Planuotojai“ patalpose Vasario 16-osios 8-6. Pasiūlymus ir pagrįstas pretenzijas teikti raštu iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui (projekto vadovė Laimutė Pėželienė). Informacija telefonu 209 260, el. paštas planuotojai@takas.lt.


2008-05-15

Parengtas gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas. Planuojamos teritorijos adresas - Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k. dalies teritorijoje (apimančioje Raudondvario kadastrinės vietovės 8 bloko dalį, tame tarpe sklypus kad . Nr. 5270/0008:640, Nr.5270/0008:193).

Specialiojo plano organizatorius:– Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Planavimo finansuotojas: UAB prekybos namai „Zeka“ (atstovaujanti E. Liudvinavičių ir R. Milių.)

Planavimo tikslas: gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas.

Plano rengimo terminas:2008m. III ketv.- 2008m. IV ketv.

Vieša specialiojo plano sprendinių ekspozicija rengiama specialiojo plano rengėjo patalpose Vasario 16-osios g. 8-6 Kaune nuo 2008-06-02d. iki 2008-06-13d..

Viešas aptarimas numatomas 2008-06-16d. 16val. specialiojo plano rengėjo UAB „Planuotojai“ Vasario 16-osios g. 8-6 patalpose. Pasiūlymus ir pretenzijas (raštu) galima teikti planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui. Rengėjas – UAB�čPlanuotojai�č, PV Laimutė Pėželienė, (Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas) tel. (8 37) 209 260, el. paštas planuotojai@takas.lt.


2008-05-15
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 d. nutarimu Nr. 967 patvirtintu planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu  informuojame, kad vadovaujantis gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių teritorijos išdėstymo Varluvos kaimo dalyje, Domeikavos sen., Kauno rajone, specialiojo plano (apie 90,00 ha plotas, apimantis  Domeikavos kadastrinės vietovės 7-ojo bloko dalį, tame tarpe sklypus kad. Nr. 5217/0007:5 ir 5217/0007:7) organizatoriaus Kauno rajono savivaldybės administracijos strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas. Su šio sprendimo priėmimo motyvais galima susipažinti  Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriuje ( Savanorių pr. 317, Kaunas) ir pas projekto rengėją – V. Zagorskienės IĮ  (Laisvės al. 45, 308 kab., Kaunas, mob. tel. 8 687 324 55).


2008-05-15

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18d. nutarimu Nr. 967 patvirtintu planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu  informuojame, kad vadovaujantis gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių teritorijos išdėstymo Varluvos kaimo dalyje, Domeikavos sen., Kauno rajone, specialiojo plano (apie 80,00 ha plotas, apimantis  Domeikavos kadastrinės vietovės 7-ojo bloko dalį, tame tarpe sklypą kad. Nr. 5217/0007: 12) organizatoriaus Kauno rajono savivaldybės administracijos strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas. Su šio sprendimo priėmimo motyvais galima susipažinti  Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriuje ( Savanorių pr. 317, Kaunas) ir pas projekto rengėją – V. Zagorskienės IĮ  (Laisvės al. 45, 308 kab., Kaunas, mob. tel. 8 687 324 55).


2008-05-14
Informuojame apie parengtą  gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo Domeikavos sen., Radikių k. teritorijoje (apimančioje Domeikavos k. v. 12 bloko dalį, tame tarpe sklypą kad. Nr. 5217/0012:18) specialiojo plano koncepciją. Susipažinti su dokumentu galima pas projekto rengėją architektą Dalių Šarakauską adresu: Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas. Tel. (8 37) 206 954, mob. tel. 8 684 848 94, el. p. info@dsarchitektai.lt.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. (8 37) 313797, el. p. administratorius@krs.lt, adresas: Savanorių pr. 371, Kaunas.


2008-05-12
Informuojame, kad bendr
ąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypų Kauno raj. sav., Garliavos apyl. Sen., ir Garliavos sen., Garliavos m., (sklypo kad. Nr. 5260/0008:309,  sklypo plotas 0,9455 ha., sklypo kad. Nr. 5260/0008:376, sklypo plotas 0,5435 ha., kad. Nr. 52233/0008:111, sklypo plotas 0,0292 ha., kad. Nr. 5223/0008:110 S. Lozoraičio g. 17C, sklypo plotas 0,0632 ha., kad. Nr. 5233/0008:118 S. Lozoraičio g. 17B, sklypo plotas 0,0930 ha.) detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2008 02 29 d. sudaryta detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-120. KAVA 2008 02 05 d. sutikimas dėl detaliojo plano rengimo Nr. 24-90-(16.24). KAVA 2008 02 05 sutikimas dėl detaliojo plano rengimo Nr. 24-91-(16.24). Kauno raj. sav. Tarybos 2007 05 31 d. sprendimas Nr. TS-76.

Planavimo tikslas: sklypų Nr. 309 ir Nr. 376 sujungimas, būdo ir pobūdžio keitimas iš kitos (komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektams statyti ir eksploatuoti) į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), pobūdis (pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos). Sklypų Nr. 111, Nr. 110, Nr. 118 sujungimo, būdo ir pobūdžio keitimas iš kitos (komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektams statyti ir eksploatuoti) į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), pobūdis (pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos), nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Detaliojo plano rengimo terminas:  (preliminarus) – 2008 m.

Planavimo organizatorius: UAB „Lesvaja“(į.k. 234741360).

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Geometra“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8 37) 312 352, faks. (8 37) 311 733.  El. paštas vaidas.navackas@gmail.com, www.geometra.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2008-05-12

Informuojame apie pradedamą rengti gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pajiesio k. teritorijoje (apimančioje apie140 ha Pajiesio k. v. 12 bloko, tame tarpe sklypą kad. Nr. 5260/0012:194) specialųjį  planą.

Organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Rengėjas: D. Šarakauskas (Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas), tel. (8 37) 321 886, adresas internete www.dsarchitektai.lt, el. paštas info@dsarchitektai.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2008-05-12
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5230/0004:33 Vijoklių g., Kačerginės mstl., Kačerginės sen., Kauno rajone, detalųjį planą.

Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į 2 skypus, naudojimo būdo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos).

Organizatorius: Jonas Poderys.  Pastabas ir pasiūlymus teikti  organizatoriui, mob. tel. 8 698 780 60.

Viešas svarstymas įvyks  gegužės 26 d. 15 val. detaliojo plano rengėjo V. Zagorskienės IĮ patalpose, Laisvės al.45, 308 kab., Kaunas. Detalusis planas eksponuojamas Kačerginės seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo.


2008-05-10

Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąją tvarka naujo sklypo suformavimas individualiai statybai, Kulautuvos mstl., Kulautuvos sen., Kauno r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas: naujo sklypo suformavimas, kuris bus neatlygintinai suteiktas Vyčio kryžiaus ordinu, Vyčio kryžiumi apdovanotiems asmenims, individualiai statybai, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas.  

Plano rengimo terminas (preliminarus): iki 2008 m. III ketv.

Planavimo organizatorius: Juozapo Šulco paveldėtoja Ona Šulcienė (atstovaujama Redos Venediktovienės).

Rengėjas: UAB „Aplinkos inžinerija“.

Gauti informaciją apie rengiamą detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Aplinkos inžinerija“, Gedimino g. 47,  Kaunas. Tel. (8 37) 208 645 arba el. p. projektai@apin.lt.


2008-05-09
Informuojame
, kad pradedamas rengti
 žemės sklypo Kauno r. sav., Babtų sen.,  Juodonių k. sklypo kadastrinis Nr.5203/0007:119, plotas 3,6905 ha, kito sklypo kadastrinis Nr.5203/0007:118, plotas 3,7130 ha, kito sklypo kadastrinis Nr.5203/0007:117, plotas 3,3538 ha detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-03-28 įsakymas Nr. ĮS-522, sutartis 2008-04-01 dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo Reg. Nr. S-235.

Planavimo tikslas: esamų sklypų sujungimas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo pskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Laikytis žemės naudojimo apribojimų, statybos reglamento reikalavimų, specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, LR želdynų įstatymo ir institucijų išduotų sąlygų DP rengti.

Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus): 2008 m.

Planavimo organizatorius: UAB „WIENERBERGER STATYBINĖ KERAMIKA“, (atstovaujama Justinos Kašytės).

Detaliojo plano rengėjas: UAB „POLILINIJA“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „POLILINIJA“, Raudondvario pl. 150, Kaunas, tel. 8 652 711 28, el. paštas: justina.kasyte@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2008-05-08
Informuojame, kad pradedamas rengti apie 600 kv. m. naujo sklypo suformavimo Vydūno al., Vilkijos m., Vilkijos sen., Kauno r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas: naujo sklypo suformavimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Plano rengimo terminas (preliminarus): iki 2008 m. III ketvirčio.

Planavimo organizatorius: Leokadija Stefanija Januškienė (atstovaujama Sigito Jono Januškos). Informacija mob. tel. 8 687 58 637.

Sklypas ribojasi su Vydūno al. 11 (kad. Nr. 5290/0001:292) ir Vydūno al. 13 (kad. Nr.5290/0001:385) sklypais.

Rengėjas: UAB „Aplinkos inžinerija“, Gedimino g. 47, Kaune. Tel. (8 37) 208 645 arba el. p. projektai@apin.lt. Už viešo svarstymo procedūras atsakingas planavimo organizatorius - Leokadija Stefanija Januškienė (atstovaujama Sigito Jono Januškos).


2008-05-06
Rengiamas detalusis planas žemės sklypų Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Kaukazo k., (kad. Nr. 5233/0006:304, 5233/0006:608, 5233/0006:609).

Planavimo tikslas: esamų sklypų sujungimas ir padalijimas į 5 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Projekto rengimo terminas: 2008 II-III ketvirtis.

Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2008m gegužės 7d. iki 2008m. birželio 4d. Partizanų g. 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2008m. birželio 5d. 15val. adresu: Partizanų g.26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Karmėlavos seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Detaliojo plano organizatoriai: G. Ramaškevičienė, V. Ramaškevičius, K. Sveboda, mob. tel. 8 672 453 84.

Detaliojo plano rengėjas: M. Sirvydis, mob. tel. 8 675 475 96, el. p. info@ateivis.lt.


2008-04-30
Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka Laimutės Daugirdienės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k. (kadastrinis Nr. 5250/0009:79), detalusis planas.

Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į du sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.

Planavimo organizatorė: Laimutė Daugirdienė (atstovauja Vaida Sutuginienė, tel. 8 605 56293).


2008-04-29
INFORMACIJA APIE PARENGTO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SVARSTYMO SU VISUOMENE VIEŠĄJĮ SUSIRINKIMĄ IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

Parengtas Kauno rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2007 m. rugsėjo 27 d. sutartis Nr. SS-T/07-114/R).

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT–49500 Kaunas, tel. (8 37) 305 502, el. p. direktorius@krs.lt, www.krs.lt.

PLANO RENGĖJAS: UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 8433, el. p. info@s-strategija.lt, www.s-strategija.lt.

PLANUOJAMA TERITORIJA: Kauno rajono savivaldybės teritorija.

PLANAVIMO TIKSLAI: nustatyti viešojo vandens tiekimo teritorijas ir vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis.

Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir specialiojo plano sprendiniams aptarti vyks 2008 m. gegužės 16 d. 14 val. Kauno rajono savivaldybės administracinio pastato II a. salėje (Savanorių pr. 371, Kaunas). Specialiojo plano sprendiniai viešai eksponuojami Kauno rajono savivaldybės administracinio pastato II a. salėje, dėl papildomos informacijos galima kreiptis į Planavimo organizatoriaus atstovą (Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, tel. (8 37) 305 580, el. p. l.stanaitis@krs.lt) bei Plano rengėją. Pasiūlymus galima teikti raštu Planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Taip pat informuojame, kad Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m.  balandžio mėn. 16 d.  įsakymu Nr. ĮS-681 „Dėl Kauno rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ nuspręsta nerengti Kauno rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajame plane numatomai veiklai vykdyti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Norint susipažinti su sprendimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių.


2008-04-28
Informuojame apie bendrąja tvarka pradėtą rengti žemės skl.  Kauno r. sav. Ramučių k. Dvaro g. 13 detalųjį planą.
Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į 2 (dvi) dalis.

Žemės sklypo būdas, pobūdis:  kita (gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos)

Terminas: 2008 II  ketvirtis

Pastabas ir pretenzijas teikti iki susirinkimo pabaigos planavimo rengėjui.

Viešas svarstymas vyks š.m. birželio 4 d. 10 val. Karmėlavos sen., patalpose (Vilniaus g. 65 a, Karmėlava, Kauno r.)

Detalusis planas viešai eksponuojamas 10 d. d. prieš susirinkimą Karmėlavos sen. patalpose.

Planavimo organizatorius: Žydrūnas Šimkonis, gyv. Dvaro g. 15a, Kazimieras Paznokas, gyv. Dvaro g. 10, Nida Paznokienė, gyv. Dvaro g. 10, Ramučių k., Karmėlavos sen. Kauno r.

Planavimo rengėjas: UAB „NOJUTAS“ Jonavos g. 260, LT-44131, Kaunas. El. p. info@nojutas.lt, tel./faks. 332297.


2008-04-25
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Liepų g. 5 (kad. Nr. 5233/0016:849), 0,2167 ha, detalusis planas.

Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Detaliojo plano rengimo terminas  (preliminarus): 2008 m.

Planavimo organizatorius – Jūratė Kudulienė, Edvinas Kudulis.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.

Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008-05-14 iki 2008-06-12, UAB „Geometra�č patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-05-28 iki 2008-06-12 UAB “Geometra�č patalpose bei Neveronių seniūnijoje (Kertupio g. 18, Neveronys). Viešas susirinkimas numatomas 2008-06-12 d., 9 val., UAB „Geometra�č patalpose.

Detaliojo plano rengėjas  UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8 37) 312 352, mob. tel. 8 656 404 73, faks. (8 37) 311 733, el. paštas milda.jurenaite@geometra.lt, www.geometra.lt.


2008-04-24
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas sklypo kad.Nr.5260/0003:13, Karkazų k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas.

Planavimo organizatoriai: Algirdas Valinskas, Kęstutis Valinskas, tel. (8 685) 273 50, Baranausko g. 35-36, Kaunas.  

Rengėjas: UAB „GIRU�č, giru@inbox.lt.

Sklypas ribojasi su S.M.Dėdinienės skl.kad.Nr.5260/0003:133, O.Veiverienės skl.kad.Nr 5260/0003:2, G.Pėstininkienės skl.kad.Nr.5260/0003:14 bei valstybine žeme.

Pastabas ir pretenzijas teikti iki susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui. Viešas svarstymas vyks gegužės 27 d. 13 val. Garliavos apylinkių seniūnijos patalpose, Vytauto g. 62, Garliavoje, II aukšte. Detalusis planas bus viešai eksponuojamas 10 darbo dienų iki susirinkimo Garliavos apyl. seniūnijoje.


2008-04-24
informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo Sitkūnų k., Babtų sen., Kauno raj. sav. (sklypo kad. Nr. 5203/0007:21,  Sklypo plotas 9,3376 ha. )) detalusis planas.

Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/ pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) ir padalijimas į 4 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Detaliojo plano rengimo terminas:  (preliminarus) – 2008 m.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.

Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008-05-05 iki 2008-06-02, UAB „Geometra�č patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-05-21 iki 2008-06-02 UAB „Geometra�č patalpose bei Babtų seniūnijoje (Nevėžio g. 3, Babtai, Kauno r.).

Viešas susirinkimas numatomas 2008-06-02 d., 10 val., UAB „Geometra�č patalpose (UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8 37) 312 352).

Planavimo organizatorius – UAB „Apeksus“ , Konstitucijos pr. 7, Vilnius (į.k. 300118980)

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8 37) 312 352, faks. (8-37) 311733.  el. paštas vaidas.navackas@gmail.com, www.geometra.lt.


2008-04-23
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengiamą Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k. esančio žemės sklypo (kadastro Nr.5283/0006:238) detalųjį planą..

Planavimo organizatorius: UAB „Denginys“, Gedimino g.47-206, LT-44242, Kaunas, atstovas R.Milius, tel. 8 686 10810. 

Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę (komercinės paskirties/ pramonės objektų statybos teritorijos), padalijimas į tris sklypus, teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2008m. II ketv. Planuojamoje teritorijoje numatoma statyti komercijos bei sandėliavimo paskrties statinius, kuriuose numatomai veiklai neturi būti nustatomos sanitarinės apsaugos zonos bei veikla negali turėti įtakos aplinkinėms teritorijoms bei statiniams.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t. 8 687 14585 el. p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima per visą planavimo laikotarpį plano rengėjo patalpose.

Vieša detaliojo sprendinių plano ekspozicija rengiama nuo 2008-04-30d. plano rengėjo patalpose, sprendinių brėžinys minėtu laikotarpiu bus talpinamas interneto svetainėje www.torrau.eu.

Viešas sprendinių aptarimas numatomas Užliedžių seniūnijos patalpose 2008-05-16d. nuo 15val.


2008-04-23
Informuojame apie bendrąja tvarka toliau rengiamą Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k. esančio žemės sklypo (kadastro Nr.5247/0007:73) detalųjį planą. Planavimo pagrindas- Kauno r. savivaldybės tarybos sprendimas Nr.TS-229 (2007-11-22).

Planavimo organizatorius: UAB „Mikrovisatos valda“, A.Jakšto g. 3, Vilnius, atstovas R.Milius, tel. 8 686 10810.  

Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę (pramonės ir sandėliavimo objektų statybos teritorijos), padalijimas į tris sklypus, teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2008m. II ketv. Planuojamoje teritorijoje numatoma statyti gamybos ir sandėliavimo paskirties statinius, kuriuose numatomai veiklai neturi būti nustatomos sanitarinės apsaugos zonos bei veikla negali turėti įtakos aplinkinėms teritorijoms bei statiniams.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t. 8 687 14585 el. p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima per visą planavimo laikotarpį plano rengėjo patalpose.

Vieša detaliojo sprendinių plano ekspozicija rengiama nuo 2008-05-08d. plano rengėjo patalpose, sprendinių brėžinys minėtu laikotarpiu bus talpinamas interneto svetainėje www.torrau.eu.

Viešas sprendinių aptarimas numatomas Alšėnų seniūnijos patalpose 2008-05-22 d. nuo 16 val.


2008-04-23
Rengiamas Kauno r. sav., Ringaudų sen., Gaižėnų kaimo teritorija, apimanti Noreikiškių k. v. 12 bloko dalį, tame tarpe žemės ūkio paskirties sklypai: 6,5500ha (kad. nr. 5250/0012:206) ir 1,800ha (kad. nr. 5250/0012:129).

Planavimo tikslas – rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą.

Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2008 m. II-III ketvirtis.

Susipažinti su organizatoriaus patvirtinta specialiojo plano koncepcija galima nuo 2008 m. balandžio 24 d. Partizanų g.26-204 Kaune.

Pasikonsultuoti dėl rengiamų specialiojo plano sprendinių galima nuo 2008m balandžio 24 d. iki 2008m. gegužės 28 d. Partizanų g.26-204 Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2008m. gegužės 29d. 12 val. Ringaudų seniūnijos patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Ringaudų seniūnijos patalpose ir Partizanų g. 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Dalyvavimas viešame susirinkime neprivalomas.

Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 8-37 305583, faksas 8-37 313797, administratorius@krs.lt.

Planavimo finansuotojas: UAB „Grivila“, Raudondvario pl. 93, Kaunas, tel. 8 620 43370

Specialiojo plano rengėjas: M. Sirvydis, Vievio 18, Kaunas, tel.: 8-675 47596, tel. (8 37) 438726, faks. 8-37 331411, el. paštas info@ateivis.lt.


2008-04-22
PARENGTI PANEMUNIU REGIONINIO PARKO, JO ZONŲ IR BUFERINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ BEI TVARKYMO PLANAI

Planavimo organizatorius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 15 49, faks. (8 5) 272 25 72, el. p. v.rukas@vstt.lt.

Plano rengėjas: VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius, tel. (8 5) 262-34-60, faks. (8 5) 262 16 72, el. p. krastotvarka@vzi.lt.

Kviečiame visuomenę nuo 2008 m. gegužės 6 d. susipažinti su parengtų planavimo dokumentų sprendiniais ir pareikšti raštu savo pastabas bei pasiūlymus. Grafinė ir tekstinė dalys eksponuojamos Jurbarko rajono savivaldybėje II aukšto fojė (grafinė dalis) ir III aukšte Urbanistikos skyriuje (tekstinė dalis), Šakių rajono savivaldybėje (Bažnyčios g. 4) II aukšte Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir Panemunių regioninio parko direkcijoje (Šilinė, Jurbarko raj.,). Informacija taip pat patalpinta planavimo organizatoriaus svetainės www.vstt.lt skyriuje „Saugomų teritorijų planavimas�č. Darbo dienomis, darbo valandomis raštu pasiūlymus galima užpildyti ekspozicijos vietose esančiuose pastabų ir pasiūlymų registravimo žurnaluose. Taip pat pasiūlymus galima siųsti paštu, faksu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.

Viešas susirinkimas vyks 2008 m. birželio 5 d. 11val. Panemunių regioninio parko lankytojų centre (Šilinė, Jurbarko raj.).

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo atsakymo gavimo dienos.

Vadovaudamiesi Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. D1-456 (Žin., 2004, Nr. 136-4971) 14 punktu informuojame, kad Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos V38 priimtas sprendimas neatlikti Panemunių regioninio parko, jo zonų ir buferinės apsaugos zonos ribų bei tvarkymo planų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.


2008-04-22
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypų kad.Nr.5217/0006:2, 5217/0006:5 Audėjų k., Domeikavos sen., Kauno r.sav.  detalųjį planą.

Planavimo tikslas: sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 150 sklypų, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Organizatorius: Halina Tautkuvienė, mob. tel. (8 68) 647 070.

Rengėjas: D.Šarakauskas, el. p. info@dsarchitektai.lt, tel.  321 886.

Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2008-04-22
PRANEŠIMAS DĖL PLANŲ IR PROGRAMŲ STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

Vadovaujantis „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu" (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 nutarimu Nr.9 67).

Planuojama teritorija: Kauno raj. Sav., Domeikavos sen., Smiltynų I kaimo teritorija, (apimanti Domeikavos k. v. 13 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties sklypai: (kadastriniai Nr. 5217/0013:749, 5217/0013:632).

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą).

Specialiojo plano rengėjas UAB „POLILINIJA“, archit. Justina Kašytė, pateikė atrankos dėl SPAV medžiagą sveikatos apsaugą ir aplinkos apsaugą kontroliuojančioms suinteresuotoms institucijoms - Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui bei Kauno visuomenės sveikatos centrui.

Vadovaujantis gautomis išvadomis, specialiojo planavimo organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracija nusprendžia, kad Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas nėra privalomas ir vykdomas nebus.

Detalesnė informacija teikiama specialiojo plano rengėjo UAB „POLILINIJA“ patalpose E. Ožeškienės g. 14, Kaunas arba telefonu +370 652 71128.


200-04-22
PRANEŠIMAS DĖL PLANŲ IR PROGRAMŲ STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

Vadovaujantis „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu" (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 nutarimu Nr.967).

Planuojama teritorija: Kauno raj. Sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio kaimo teritorija, (apimanti Žemaitkiemio k. v. 10 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties sklypai: (kadastriniai Nr. 5217/0010:248; 5217/0010:382 ir 5217/0010:225)

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą).

Specialiojo plano rengėjas UAB „POLILINIJA“, archit. Justina Kašytė, pateikė atrankos dėl SPAV medžiagą sveikatos apsaugą ir aplinkos apsaugą kontroliuojančioms suinteresuotoms institucijoms - Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui bei Kauno visuomenės sveikatos centrui.

Vadovaujantis gautomis išvadomis, specialiojo planavimo organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracija nusprendžia, kad Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas nėra privalomas ir vykdomas nebus.

Detalesnė informacija teikiama specialiojo plano rengėjo UAB „POLILINIJA“ patalpose E. Ožeškienės g. 14, Kaunas arba telefonu +370 652 71128.


2008-04-22

PRANEŠIMAS DĖL PLANŲ IR PROGRAMŲ STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

Vadovaujantis „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu" (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 nutarimu Nr.967).

Planuojama teritorija: Kauno raj. Sav., Taurakiemio sen., Užupių kaimo teritorija, (apimanti Piliuonos k. v. 7 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties sklypai: (kadastriniai Nr. 5267/0007:104, 5267/0007:105, 5267/0007:106 ir 5267/0007:108).

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastuktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą).

Specialiojo plano rengėjas UAB „POLILINIJA“, archit. Justina Kašytė, pateikė atrankos dėl SPAV medžiagą sveikatos apsaugą ir aplinkos apsaugą kontroliuojančioms suinteresuotoms institucijoms - Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui bei Kauno visuomenės sveikatos centrui.

Vadovaujantis gautomis išvadomis, specialiojo planavimo organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracija nusprendžia, kad Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas nėra privalomas ir vykdomas nebus.

Detalesnė informacija teikiama specialiojo plano rengėjo UAB „POLILINIJA“ patalpose E. Ožeškienės g. 14, Kaunas arba telefonu +370 652 71128.


2008-04-22

PRANEŠIMAS DĖL PLANŲ IR PROGRAMŲ STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

Vadovaujantis „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 nutarimu Nr.967).

Planuojama teritorija: Kauno raj. Sav., Užliedžių sen., Užliedžių kaimo teritorija, (apimanti Užliedžių kadastrinės vietovės 106 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties sklypas: (kadastrinis Nr. 5283/0005:106).

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastuktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą).

Specialiojo plano rengėjas UAB „POLILINIJA“, archit. Justina Kašytė, pateikė atrankos dėl SPAV medžiagą sveikatos apsaugą ir aplinkos apsaugą kontroliuojančioms suinteresuotoms institucijoms - Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui bei Kauno visuomenės sveikatos centrui.

Vadovaujantis gautomis išvadomis, specialiojo planavimo organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracija nusprendžia, kad Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas nėra privalomas ir vykdomas nebus.

Detalesnė informacija teikiama specialiojo plano UAB „POLILINIJA“ patalpose

E. Ožeškienės g. 14, Kaunas arba telefonu +370 652 71128.


2008-04-17
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtus detaliuosius planus Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav.: 1. sklypas kad.Nr.5250/0006:344, organizatorius: UAB “Baltų žemės�č. 2. sklypas kad.Nr.5250/0006:345, organizatorius: UAB “Baltų žemės�č. 3. sklypas kad.Nr.5250/0006:338, organizatorius: UAB “Baltų žemės�č. 4. sklypas kad.Nr.5250/0006:110, organizatorius: Vytis Augustas Šibonis. 5. sklypas kad.Nr.5250/0006:112, organizatorius: Vytis Augustas Šibonis. Kontaktinis asmuo: D.Miškinis, tel. 8 657 888 55, el. p. d.miskinis@etapas.lt, V.Putvinskio g. 17-4.  Planavimo tikslas: žemės ūkio paskirties žemės pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas. Rengėjas: D.Šarakauskas, tel.:(8-37)321886, info@dsarchitektai.lt. Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks rengėjo patalpose Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune, 2008 m. gegužės 23 d. 13 val. Su projekto sprendiniais susipažinti galima 10 darbo dienų iki susirinkimo Ringaudų sen. patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui arba rengėjui.


2008-04-17

informuojame apie Kauno RAAD 2008-04-15 priimtas atrankų dėl logistikos centrų statybos privalomojo poveikio aplinkai vertinimo išvadas Nr.KR12-2818/41 ir KR12-2825/42 detaliesiems planams Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r.sav. (skl.kad.Nr.5233/0010:68, 5233/0010:79).

Planuojama ūkinė veikla – logistikos centrų ir sandėlių statyba.

Planavimo organizatorius UAB „Erdvė projektams“.

Priimta atrankos išvada – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Susipažinti su atrankos išvada bei informacija apie planuojamą veiklą, taip pat teikti motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo dienos architektui D. Šarakauskui el. p. info@dsarchitektai.lt, tel. (8 37) 321 886, Nepriklausomybės a.7-5, Kaune.


2008-04-16
Informuojame apie toliau rengiamą gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialųjį planą. Planuojamos teritorijos adresas- Kauno r.sav., Noreikiškių k.v., Pyplių k. Analizuojama teritorija- Noreikiškių k.v. 16 kadastro bloko dalis, apimanti Pyplių kaimo dalį, tame tarpe detaliai išanalizuojant žemės sklypus Nr.139, 91, 133.

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens kraštotvarkinis specialusis planas.

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas, numatant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo galimybę bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų plėtrą.  Plano rengimo terminas 2008 m. II-III ketv.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas.

Planavimo finansuotojai: V.Jovaišienė, UAB „Algerta“, V.Jaras, O. Doftartienė, G.Doftartas, A.Petravičienė, atstovaujami UAB „RP investicijos“, Maironio g.48-4, Kaunas, tel.  (8 37) 407 503 .

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, mob. tel. 8 687 145 85, el. p. ideju@takas.lt.

Susipažinti su organizatoriaus patvirtinta koncepcija bei specialiojo plano sprendiniais  galima per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį plano rengėjo patalpose. Vieša plano sprendinių ekspozicija rengiama plano rengėjo patalpose nuo 2008-05-06 d. Šiuo laikotarpiu sprendiniai bus talpinami interneto svetainėje www.torrau.eu. Pasiūlymus teikti specialiojo plano finansuotojo atstovui UAB „RP investicijos“, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Viešas specialiojo plano sprendinių aptarimas numatomas 2008-05-20 d. nuo 9.00 val. Ringaudų seniūnijos patalpose. DALYVAVIMAS VIEŠAME APTARIME NĖRA PRIVALOMAS. Esant pageidavimui specialiojo plano sprendiniai gali būti pateikiami elektroniniu paštu.


2008-04-15
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k. esančio žemės sklypo (kadastro Nr.5247/0007:73) detalųjį planą. Planavimo pagrindas- Kauno r. savivaldybės tarybos sprendimas Nr.TS-229 (2007-11-22).

Planavimo organizatorius: UAB „Mikrovisatos valda“, A.Jakšto g. 3, Vilnius, atstovas R. Milius, mob. tel. 8 686 108 10.  

Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę (pramonės ir sandėliavimo objektų statybos teritorijos), padalijimas į tris sklypus, teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2008 m. II ketv. Planuojamoje teritorijoje numatoma statyti gamybos ir sandėliavimo paskirties statinius, kuriuose numatomai veiklai neturi būti nustatomos sanitarinės apsaugos zonos bei veikla negali turėti įtakos aplinkinėms teritorijoms bei statiniams.

Plano rengėjas: M. Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, mob. tel. 8 687 145 85, el. p. marius@torrau.eu

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima per visą planavimo laikotarpį plano rengėjo patalpose.

Apie galimybę susipažinti su rengiamu detaliuoju planu bei apie viešumo procedūras papildomai bus informuojama Alšėnų seniūnijos skelbimų lentoje, interneto svetainėje www.krs.lt bei rajoninėje spaudoje.


2008-04-15

Parengtas žemės sklypų Aluonos g.21, Aluonos g.23, Aluonos g.25 Vijūkų kaime, Užliedžių seniūnijoje, Kauno rajone detalusis planas.

Planavimo organizatorius: UAB „MEGATERA“.

Planavimo tikslas: esamų sklypų sujungimas ir padalijimas į atskirais sklypais (iki 6 skl.) nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymas.

Plano rengėjas: UAB „PLANUOTOJAI“.

Susipažinti su detaliuoju planu galima nuo 2008-04-17 iki 2008-05-16. Detalusis planas eksponuojamas 10 d. d. Užliedžių seniūnijoje, Akacijų g.2, Giraitės k., Kauno raj. iki viešo svarstymo susirinkimo, kuris įvyks 2008-05-17, 14 val. plano rengėjo patalpose Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune. Informacija tel. 20 92 60.


2008-04-15
Informuojame apie baigiamą bendrąja tvarka rengti specialųjį planą Kaniūkų k., Babtų sen., Kauno r. sav. (apie 150 ha teritorija, tarp jų skl. kad. Nr. 5263/0004:258).

Planavimo tikslas: pramonės ir sandėliavimo bei gyvenamosios teritorijos išdėstymo specialusis planas (tikslu – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją minėtai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą).

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, tel. (8 37) 305 503, el. p. administratorius@krs.lt, finansuotojas – UAB “ET Group�č, mob. tel. 8 614 803 59.

Rengėjas: D. Šarakauskas, el. p. info@dsarchitektai.lt, tel. (8 37) 321 886. Viešas svarstymas su visuomene įvyks šių metų gegužės 22 d. 13 val. adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. Specialusis planas bus viešai eksponuojamas Babtų sen. patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ar pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui, finansuotojui arba rengėjui.


2008-04-15

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Nr. 38 (kadastro Nr. 5240/0009:38)  Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Mokyklos g. 19 detalųjį planą.

Detaliojo planavimo tikslas: sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Detaliojo plano rengimo terminas ( preliminarus): 2008 m.

Organizatoriai: Aidanas Sadauskas, Kazimieras Brazauskas, Kristina Sadauskienė.

Informacija tel. 8 684 340 66.


2008-04-15
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Nr. 44 (kadastro Nr. 5240/0009:44)  Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Miško g. 5 detalųjį planą.

Detaliojo planavimo tikslas: sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Detaliojo plano rengimo terminas ( preliminarus): 2008 m.

Organizatorius:  Jonas Laurinavičius.

Informacija tel. 8 684 340 66.


2008-04-15

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Liepų g. 5 (kad. Nr. 5233/0016:849), 0,2167 ha, detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-02-08 įsakymas Nr. ĮS-221, sutartis 2008-03-04 dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo Reg. Nr. S-134.

Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Detaliojo plano rengimo terminas  (preliminarus): 2008 m.

Planavimo organizatorius: Jūratė Kudulienė, Edvinas Kudulis.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Geometra“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311 733. el. paštas milda.jurenaite@geometra.lt, www.geometra.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2008-04-15
Informuojame, kad parengtas Kauno rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2007 m. rugsėjo 27 d. sutartis Nr. SS-T/07-114/R).

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT–49386 Kaunas, tel. (8 37) 305 573, info@krs.lt, www.krs.lt.

PLANO RENGĖJAS: UAB “Statybos strategija�č, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8~5) 2788433, info@s-strategija.lt, www.s-strategija.lt.

PLANUOJAMA TERITORIJA: Kauno rajono savivaldybės teritorija.

PLANAVIMO TIKSLAS: nustatyti viešojo vandens tiekimo teritorijas ir vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis.

Susipažinti su specialiojo plano sprendiniais galima nuo 2008 m. balandžio 15 d. iki parengto teritorijų planavimo dokumento viešo pristatymo visuomene. Vieša specialiojo plano ekspozicija vyks Kauno rajono savivaldybėje (Kaunas, Savanorių per. 371, II a., Didžioji salė) nuo 2008 m. balandžio 22 d. iki viešo susirinkimo. Informacija apie viešo susirinkimo, skirto visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir specialiojo plano sprendiniams aptarti, laiką ir vietą bus paskelbta ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki susirinkimo pradžios. Pasiūlymus dėl specialiojo plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Informaciją teikia: Planavimo organizatoriaus atstovas L. Stanaitis, tel. (8 37) 305 580, l.stanaitis@krs.lt.

Rengėjo atstovas K. Jauneikaitė, tel. (8 5) 2788482, kristina@s–strategija.lt.

 

Kauno rajono savivaldybės administracija


2008-04-14
Skelbiami Kauno oro uosto detaliojo plano sprendiniai atsisiųsti


2008-04-11
PRANEŠIMAS DĖL PLANŲ IR PROGRAMŲ STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

Vadovaujantis „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 nutarimu Nr.967), Kauno r.sav. Alšėnų sen. Kampiškių kaimo dalies (apimančios Mastaičių kadastro vietovės 10 bloko dalį) gyvenamųjų ir kitos paskirties statinių išdėstymo specialiojo plano rengėjas Mariaus Torrau I.Į. pateikė atrankos dėl SPAV medžiagą sveikatos apsaugą ir aplinkos apsaugą kontroliuojančioms suinteresuotoms institucijoms - Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui bei Kauno visuomenės sveikatos centrui.

Vadovaujantis gautomis išvadomis, specialiojo planavimo organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracija nusprendžia, kad Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas nėra privalomas ir vykdomas nebus.

Detalesnė informacija teikiama specialiojo plano rengėjo Mariaus Torrau I.Į. patalpose V.Putvinskio g.17-4, Kaunas arba telefonu 8 687 145 85.


2008-04-10

Informuojame, apie pradedamą rengti gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialųjį planą Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k. dalies teritoriją (apimančioje Raudondvario kadastrinės vietovės 8 bloko dalį, tame tarpe sklypus kad.Nr.5270/0008:640, Nr.5270/0008:193).

Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Rengėjas: UAB „Planuotojai“, PV L. Pėželienė, (Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas) tel. (8 37) 209 260, el. paštas planuotojai@takas.lt.

Apie teritorijos planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2008-04-10

Informuojame, kad rengiami Kauno apskrities ir joje esančių savivaldybių specialieji planai – kultūros paveldo tinklų schemos.

Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys, Rotušės a. 29, Kaunas, tel./faks.: 8-37-228641.

Rengėjas: UAB „Aplinkos inžinerija“, Linkmenų g. 28, Vilnius, tel./faks. (8 5) 230 6869.

Planavimo tikslas: užtikrinti kultūros paveldo objektų, vietovių išsaugojimą.

Projektas rengiamas, svarstomas ir derinamas supaprastinta tvarka.

Su parengtais projektais galima susipažinti nuo 2008 m. balandžio 14 d iki balandžio 25 d. Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Kauno teritoriniame padalinyje - Rotušės a. 29, Kaunas, rajonų savivaldybių ir  Birštono savivaldybės patalpose – Savanorių pr. 371, Kaunas; V.Kudirkos g. 5, Raseiniai; J.Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai; Žeimių g. 13, Jonava; Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys; Laisvės a. 12, Prienai; Jaunimo g. 2, Birštonas.

 Planavimo organizatoriui pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu iki balandžio 25 d. aukščiau nurodytu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininkui – L.Sapiegos g. 10, Kaunas.


2008-04-10
Informuojame apie baigiamą bendra tvarka rengti specialųjį planą Pajiesio kaime, Garliavos seniūnijoje Kauno rajone (apie 60ha teritorija tarp Jiesios upės, Pajiesio miško ir Keklio upelio (sklypų kadastriniai Nr. 5260/0013: 150; 5660/0013:154; 5660/0013:39; 5660/0013:14; 5660/0013:92; 5660/0013:51; 5660/0013:239 ; 5660/0013:240).

Planavimo tikslas: gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų, statinių išdėstymo specialusis planas ( tikslu išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams rengti.

Planavimo organizatorius: UAB „Baltic Business Group“, mob. tel. 8 684 228 89.

Viešas svarstymas su visuomene įvyks šių metų balandžio 29 d. 14 val. Garliavos seniūnijoje adr. Vytauto g. Nr.62, Garliava.

Specialusis planas bus viešai eksponuojamas ten pat 10 darbo dienų iki viešojo svarstymo. Motyvuotus pasiūlymus ar pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui - Kauno SĮ „Kauno Planas“, adr. Kęstučio g. 66A, LT-44304 Kaunas, mob. tel. 8 699 282 74, tel. (8 37) 220 146, el. paštas kaunoplanas@takas.lt.


2008-04-09
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Sitkūnų k., Babtų sen., Kauno raj. sav. (sklypo kad. Nr. 5203/0007:21,  Sklypo plotas 9,3376 ha.) detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2007 10 01d. sudaryta detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-839. KAVA 2007 09 17 sutikimas dėl detaliojo plano rengimo Nr. 24-584-(16.24). Kauno raj. sav. Tarybos 2007 09 20 sprendimas Nr. TS-170.

Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/ pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir padalijimas į 4 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Detaliojo plano rengimo terminas:  (preliminarus) – 2008 m.

Planavimo organizatorius – UAB „Apeksus“ , Konstitucijos pr. 7, Vilnius (į.k. 300118980)

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733.  el. paštas vaidas.navackas@gmail.com, www.geometra.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2008-04-08
Informuojame apie pradedamus rengti gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialiuosius  planus Kauno rajone: 1. Pabiržio k. teritorijai, apimančiai Karmėlavos k. v. 16 bloko dalį, tame tarpe sklypą kad. Nr. 5233/0016:208. 2. Ražių k. dalies teritorijai, apimančiai Domeikavos k. v. 10 bloko dalį, tame tarpe sklypą kad. Nr. 5217/0010:310.

Specialiųjų planų organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Rengėjas: D. Šarakauskas (Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas), tel. (8 37) 321 886, adresas internete www.dsarchitektai.lt, el. paštas info@dsarchitektai.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2008-04-08

Bendrąja tvarka parengtas sklypų (kadastro Nr.5250/0011:705,715-732), esančių Virbališkių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas: esamų sklypų sujungimas ir padalijimas bei sklypo Nr.726 padalijimas į 3 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai: UAB „Aunuva“ ir kt. savininkai (viso 15 savininkų).

Gretimi sklypai: Nr.125, 233, 303, 414, 874.

Vieša ekspozicija nuo 2008-04-23 Ringaudų seniūnijoje iki viešo svarstymo susirinkimo, kuris vyks 2008-05-14 14 val. plano rengėjos UAB „Planuotojai�č patalpose Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune, tel. 8 37) 209 260. Pasiūlymus ir pretenzijas teikti raštu iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos.


2008-04-08
Informuojame apie pradedamą rengti gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialųjį planą. Planuojamos teritorijos adresas- Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų I k.,. Analizuojama teritorija- Karmėlavos sen. Karmėlavos  k. v. 13 kadastro bloko dalis, apimanti dalį Sergeičikų I k., detaliai išnagrinėjant žemės sklypą kadastro Nr.5233/0013:205.

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialusis kraštotvarkinis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas.

Planavimo finansuotojas: Juozas Štreimikis, adresas korespondencijai Savanorių pr.363-201, tel.: 8615 56244.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8-687 14585 el. p. ideju@takas.lt.

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas.  

Plano rengimo terminas: 2008m. I ketv. - 2008m. II ketv.

Pasiūlymus teikti specialiojo plano rengėjui arba planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais adresais.

Apie specialiojo plano viešumo procedūras, viešą ekspoziciją, galimybę susipažinti su sprendiniais bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje bei interneto svetainėje www.krs.lt.


2008-04-08

Pakartotinai informuojame apie rengiamą Kauno LEZ, esančios Karmėlavos sen., Kauno r. sav.,  specialųjį planą.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: 1) nustatyti planuojamos teritorijos erdvinio vystymo prioritetus, teritorijos tvarkymo principus; 2) parengti sprendinius atitinkančius naudmenų tvarkymui, atskirų infrastruktūros objektų vystymui, kraštovaizdžio ir kt.; 3) nustatyti planavimo lygmenis atitinkančius teritorijų tvarkymo reglamentus; 4) privačių žemės sklypų paėmimas visuomenės poreikiams.

Planavimo organizatorius: Kauno apskrities viršininko administracija, L.Sapiegos g. 10, Kaunas, tel. (8 37) 226 072, (8 37) 322 688, el. p. aldona.luobikiene@kaunas.aps.lt, interneto tinklalapio adresas www.kaunas.aps.lt.

Plano rengėjas: Transporto ir kelių tyrimo institutas (subrangovas UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios 8-6, Kaunas, tel. (8 37) 209 260.

Parengus teritorijų planavimo dokumentą, informacija apie viešo svarstymo procedūras bus paskelbta vietos laikraštyje, seniūnijos skelbimų lentoje, savivaldybės interneto tinklalapyje bei raštu pranešta žemės sklypų valdytojams ir naudotojams.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.


2008-04-04

Pranešame, kad 2008 m. buvo atliktas Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos specialiojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.

Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos specialaus plano rengimo organizatorius - Kauno apskrities viršininko administracija, L. Sapiegos g. 10, Kaunas, tel. 226 072, 322 688, el. paštas aldona.luobikiene@kaunas.aps.lt,  interneto tinklapis www.kaunas.aps.lt.

Su Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita galima susipažinti nuo š.m. balandžio 28 iki gegužės 8 d. ir pasiūlymus galima teikti UAB „INFRAPLANAS“, K. Donelaičio g.55-2, LT-44245, Kaunas tel.  407 548 , faks. 407 549, el. p. info@infraplanas.lt.

Viešas supažindinimas su Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos specialiojo plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita įvyks gegužės 8 d. 10 val. Kauno apskrities viršininko administracijoje, L. Sapiegos g. 10, 4 a.


2008-04-04

Informuojame apie pradedamą rengti gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialųjį planą. Planuojamos teritorijos adresas- Kauno r.sav., Domeikavos k.v., Žemaitkiemio k. Analizuojama teritorija- Domeikavos k.v. 10 kadastro bloko dalis, apimanti Žemaitkiemio k. dalį, tame tarpe detaliai išanalizuojant žemės sklypą Nr.233.

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialusis kraštotvarkinis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas.

Planavimo finansuotojas: UAB „Ardynas“, atstovaujantis V.Sabaliauską, V.Motiejūną, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, mob. tel. 8 615 562 44.

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas, numatant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties galimybę bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų plėtrą.  Plano rengimo terminas 2008 m. II ketv.-2008 m. III ketv.

Pasiūlymus teikti specialiojo plano finansuotojui UAB „Ardynas“ arba planavimo organizatoriui Kauno r. savivaldybės administracijai aukščiau nurodytais adresais.

Apie specialiojo plano viešumo viešą ekspoziciją, galimybę susipažinti su sprendiniais bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje bei interneto svetainėje www.krs.lt.


Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti Kauno r.sav., Užliedžių sen., Giraitės k. esančio žemės sklypo (kadastro Nr.5283/0006:238) detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: UAB „Denginys“, Gedimino g.47-206, LT-44242, Kaunas, atstovas R.Milius, mob. tel. 8 686 108 10 

Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę (komercinės paskirties/ pramonės objektų statybos teritorijos), padalijimas į tris sklypus, teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2008 m. II ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, mob. tel. 8 687 145 85 el. .p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Užliedžių seniūnijos skelbimų lentoje bei internetiniame puslapyje www.krs.lt.


2008-04-03
Informuojame apie pradedamą rengti gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialųjį planą. Planuojamos teritorijos adresas- Kauno r.sav., Noreikiškių k.v., Pyplių k. Analizuojama teritorija - Noreikiškių k.v. 16 kadastro bloko dalis, apimanti Pyplių k. dalį, tame tarpe detaliai išanalizuojant žemės sklypus Nr. 139,91,133.

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialusis kraštotvarkinis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas.

Planavimo finansuotojai: V.Jovaišienė, UAB „Algerta“, V.Jaras, O.Doftartienė, G.Doftartas, A.Petravičienė, atstovaujanti UAB „RP investicijos“, Maironio g. 48-4, Kaunas, tel. (8 37) 407 503 .

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas, numatant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties galimybę bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų plėtrą.

Plano rengimo terminas: 2008m. II ketv.-2008m. III ketv.

Pasiūlymus teikti specialiojo plano finansuotojo įgaliotąjam atstovui UAB „RP investicijos“ arba planavimo organizatoriui Kauno r. savivaldybės administracijai aukščiau nurodytais adresais.

Apie specialiojo plano viešumo viešą ekspoziciją, galimybę susipažinti su sprendiniais bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje bei interneto svetainėje www.krs.lt.


2008-04-02
Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Kauno r. sav. Ringaudų sen., Virbališkių k.  kadastriniai žemės sklypų Nr. 5250/0016:404 ir 5250/0016:405 viešo susirinkimo procedūra.

Planavimo tikslas: esamų sklypų sujungimas ir padalijimas į 4 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Projekto rengimo terminas (preliminarus): - 2008 m. I ketvirtis 2008 m. III ketvirtis.

Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008 m. balandžio 2 d. iki 2008 m. balandžio 29 d. UAB „POLILINIJA“ patalpose K. Donelaičio g. 78, II Aukštas, Kaunas. Tel. +370 652 71128.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-04-16 iki 2008-04-29, UAB „POLILINIJA“ patalpose bei Ringaudų seniūnijos patalpose, adresu Šiltnamių g. 1, LT-53363, Noreikiškių k., Kauno raj.

Viešas susirinkimas numatomas 2008 m. balandžio 29 d., 10 val. Ringaudų seniūnijos patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu  iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui: Vaclovui Rumbučiui, Panerių g. 245, Kaunas, arba plano rengėjui.

Plano rengėjas: UAB „POLILINIJA“ K. Donelaičio g. 78, Kaunas. Tel. +370 652 711 28, +370 657 815 12.


2008-04-02

Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Kauno r. sav. Raudondvario sen., Didvyrių k.  kadastrinis žemės sklypo Nr. 5270/0010:519 viešo susirinkimo procedūra.

Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Projekto rengimo terminas (preliminarus): 2008 m. I ketvirtis 2008 m. III ketvirtis.

Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008 m. balandžio 2 d. iki 2008 m. balandžio 30 d. UAB „POLILINIJA“ patalpose K. Donelaičio g. 78, II Aukštas, Kaunas. Tel. +370 652 71128.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-04-16 iki 2008-04-29, UAB „POLILINIJA“ patalpose bei Raudondvario seniūnijos patalpose, adresu Instituto g. 1A, LT-54130, Raudondvaris, Kauno raj. Viešas susirinkimas numatomas 2008 m. balandžio 30 d., 10 val. Raudondvario seniūnijos patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu  iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui: Vaclovui Rumbučiui, Panerių g. 245, Kaunas, arba plano rengėjui.

Plano rengėjas: UAB „POLILINIJA“ K. Donelaičio g. 78, Kaunas. Tel. +370 652 711 28, +370 657 815 12.


2008-04-02

Informuojame apie pradedamą bendra tvarka rengti sklypo kad.Nr.5260/0003:13, Karkazų k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas.

Numatomas planavimo terminas: 2008 m. II pusmetis.

Planavimo organizatoriai: Algirdas Valinskas, Kęstutis Valinskas, mob. tel. 8 699 757 31.

Projekto rengėjas: IĮ „GIRU“.

Apie viešo svarstymo su visuomene datą ir laiką informuosime papildomai.


2008-04-01
Informuojame apie baigiamą bendra tvarka rengti specialųjį planą Pajiesio kaime, Garliavos seniūnijoje Kauno rajone (apie 60ha teritorija tarp Jiesios upės ,Pajiesio miško ir Keklio upelio ( sklypų kadastriniai Nr. 5260/0013: 150;  5660/0013:154; 5660/0013:39; 5660/0013:14; 5660/0013:92; 5660/0013:51; 5660/0013:239 ; 5660/0013:240).

Planavimo tikslas: gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų, statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant  erdvinio ir infrastruktūros  sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams rengti.

Planavimo organizatorius: UAB „Baltic Business Group“, tel. 8 684 22889.

Viešas svarstymas  su visuomene įvyks šių metų balandžio 29 d. 14 val. Garliavos seniūnijoje  adr. Vytauto g. Nr.62 Garliava.

Specialusis planas bus viešai eksponuojamas ten pat 10 darbo dienų iki viešojo svarstymo. Motyvuotus pasiūlymus ar pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos  planavimo organizatoriui arba plano rengėjui – Kauno SĮ „Kauno Planas“, adr. Kęstučio g. 66A, LT-44304 Kaunas, tel. 8 69928274, 8 37 220146, el.paštas kaunoplanas@takas.lt.


2008-03-31
Infomacijos, skelbtos 2008-03-04 d., patikslinimas: parengto žemės sklypo Kauno r.sav., Garliavos apyl.sen., Ireniškių k., sklypo Nr.301-1-2-1-1, kadastrinis Nr.5260/0001:660 formavimo ir pertvarkymo projekto, viešas svarstymas įvyks balandžio 4 d. 11 val. Kauno rajono savivaldybės II aukšto fojė.


2008-03-28
Informuojame apie parengtą žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k. (kadastrinis Nr.: 5217/0013:800) detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojomo režimo reglamento nustatymas.

Projekto rengimo terminas (preliminarus): 2008 m.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008-04-15 iki 2008-05-19 d. UAB „Geometra�č patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-04-30 iki 2008-05-19 UAB „Geometra�č patalpose bei Domeikavos seniūnijos patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2008-05-19 d., 10 val., UAB „Geometra�č patalpose.

Planavimo organizatorius: Rimas Špakauskas.

Plano rengėjas: UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8 37) 312 352, faks. (8 37) 311 733, el.paštas jolita.leseckiene@geometra.lt, www.geometra.lt.


2008-03-21
Rengiamas specialusis planas Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k. dalies teritorija, (apimanti 10 bloko dalį) tame tarpe žemės ūkio paskirties sklypai 2,6800ha (kad. nr. 5217/0008:324) ir 7,3400ha (kad. nr. 5217/0010:477).

Planavimo tikslas – rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu– išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą) rengti.

Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2008 I-III ketvirtis.

Susipažinti su organizatoriaus patvirtinta specialiojo plano koncepcija galima nuo 2008 kovo 26d Partizanų g. 26-204, Kaune.

Pasikonsultuoti dėl rengiamų specialiojo plano sprendinių galima nuo 2008m kovo 26d. iki 2008m. balandžio 29d. Partizanų g.26-204 Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2008m. balandžio 30d. 14val. Domeikavos seniūnijos patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Domeikavos seniūnijos patalpose ir Partizanų g. 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Dalyvavimas viešame susirinkime neprivalomas.

Specialiojo plano organizatorius: UAB „VANESA“, E. Ožeškienės g. 27-12, Kaunas tel. 8-37 228619, faksas 8-37 208949 e-paštas info@vanesa.lt.

Specialiojo plano rengėjas: M. Sirvydis, Vievio 18-1, Kaunas, tel.: 8-675 47596; 8-37 438726, faksas 8-37 331411, e-paštas: info@ateivis.lt.


2008-03-21

Rengiamas Kauno r. sav., Alšėnų sen., Digrių kaimo teritorija, (apimanti Mastaičių k. v. 18 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypų: 1,2659ha (kad. Nr.5247/0018:217) ir 7,2131ha (kad. Nr.5247/0018:218).

Planavimo tikslas – rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą).

Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2008m. I-III ketvirtis.

Susipažinti su organizatoriaus patvirtinta specialiojo plano koncepcija galima nuo 2008m kovo 26d. Partizanų g.26-204 Kaune.

Pasikonsultuoti dėl rengiamų specialiojo plano sprendinių galima nuo 2008m kovo 26d. iki 2008m. balandžio 29d. Partizanų g.26-204 Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2008m. balandžio 30d. 11val. Alšėnų seniūnijos patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Partizanų g. 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Dalyvavimas viešame susirinkime neprivalomas.

Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 8-37 305584, faksas 8-37 313797, administratorius@krs.lt.

Planavimo finansuotojas: UAB „Matesa“, Vasario 16-osios g. 9-5, LT 44251, Kaunas, tel. 8-621 51 381.

Specialiojo plano rengėjas: M. Sirvydis, Vievio 18, Kaunas, tel.: 8-675 47596, tel.: 8-37 438726, faksas 8-37 331411, e-paštas: mindaugas@architektas.eu.


2008-03-21
Informuojame, kad, tęsiant Kauno rajono bendrojo plano rengimą, nuo 2008 m. kovo 26 d. Savivaldybės administracija nepriims papildomų pasiūlymų dėl Kauno rajono bendrojo plano.
 

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytas Bancevičius


2008-03-20
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypų kad.Nr.5217/0013:28, 29, 71, Smiltynų I k., Domeikavos sen., Kauno r.sav. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamų sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas iki 110 sklypų, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Sklypai ribojasi su I.Ruzgienės skl.kad.Nr.5217/0013:637, F.Binkevičiaus ir A.Binkevičiaus skl.kad.Nr.5217/0013:639, D.Žaliaduonytės-Pekšienės ir D.Pekšio skl.kad.Nr 5217/0013:638, M.Zalieckienės skl.kad.Nr.5217/0013:43 bei valstybine žeme.

Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2008 m. balandžio 24 d. 13 val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune.

Su projekto sprendiniais susipažinti galima 10 darbo dienų iki susirinkimo Domeikavos sen. patalpose.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui UAB „Smiltynų kalvos�č, įgaliotas asmuo S. Prikockis, mob. tel. 8 616 097 12, el. p. simonas.prikockis@gmail.com, arba rengėjuiD.Šarakauskui, tel. (8 37) 321 886, el. p. info@dsarchitektai.lt.


2008-03-20

Informuojame, kad bendrąja tvarka yra rengiamas 2,23 ha žemės sklypo Kauno raj. sav., Taurakiemio sen., Piliuonos k. (sklypo kadastrinis Nr. 5267/0010:257) ir Piliuonos kaimo dalies (Piliuonos k. v. 10 bloko dalis) specialusis planas, pagal kurį keičiama žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį, nustatomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos).

Rengiant specialųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Susipažinti su specialiojo plano sprendiniais galite nuo 2008 m. balandžio mėn. 1 d. iki 2008 m. balandžio mėn. 30 d. Taurakiemio seniūnijoje. Specialiojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks Taurakiemio seniūnijoje 2008 m. balandžio mėn. 30 d. 11 val.

Pasiūlymus raštu dėl specialiojo plano sprendinių galite siųsti specialiojo plano pareiškėjui M. Koncevičiui adresu Vytauto g. 6, Kaune, mob. tel. 8 687 99626, arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos.

Specialiojo plano rengėjas: K. Kvizikevičius.


2008-03-19
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k. (kadastrinis Nr.: 5217/0013:800) detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojomo režimo reglamento nustatymas.

Projekto rengimo terminas (preliminarus): 2008 m.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008-04-15 iki 2008-05-19 d. UAB „Geometra�č patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-04-30 iki 2008-05-19 UAB „Geometra�č patalpose bei Domeikavos seniūnijos patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2008-05-19 d., 10 val., UAB „Geometra�č patalpose.

Planavimo organizatorius: Rimas Špakauskas.

Plano rengėjas: UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8 37) 312 352, faks. (8 37) 311 733, el. paštas jolita.leseckiene@geometra.lt, www.geometra.lt.

Datos bus tikslinamos antro skelbimo metu.


2008-03-18
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391), Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099, Nr. 112-4189) UAB „Raučyta“ informuoja, apie gyvenamosios teritorijos Kauno raj. sav., Užliedžių sen., Užliedžių kaimo teritorija, (apimanti Užliedžių kadastrinės vietovės 106 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties sklypas: (kadastrinis Nr. 5283/0005:106).

Darbų terminai: pradžia - 2007 m. lapkritis., pabaiga - 2008 m. liepa.

Planavimo tikslas: rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastuktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą).

Vieša ekspozicija: pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui – Kauno raj. savivaldybės administracijai, Savanorių pr. 371, Kaunas, Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008-03-28 iki 2008-04-24 Užliedžių seniūnijos patalpose, adresu: Ledos g. 2, Užliedžių k, Kauno r. darbo dienomis 8-12 val., 13-17 val., Vieša projektų ekspozicija vyks nuo 2008-04-11 iki 2008-04-24 Užliedžių seniūnijos patalpose,. Viešas svarstymas numatomas 2008-04-24, 10 val. Užliedžių seniūnijos patalpose.

Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija (kodas 188756386) Savanorių pr. 371, LT – 49500 Kaunas – 43, Tel. (8 37) 305 503 faks. (8 37) 313 797, atstovaujama administracijos direktoriaus Vyto Bancevičiaus.

Finansuotojas - UAB „Raučyta“, įm. k. 133762557 Butrimonių g. 5 – 208, LT – 50203 Kaunas, mob. tel. 8 685 287 88

Projekto rengėjas – UAB „Polilinija“ , Šv. Gertrūdos 3-13. Mob. tel. +370 652 711 28, www.polilinija.lt, el. p. justina.kasyte@gmail.com, PV Inga Tikuišytė, archit. Justina Kašytė.


2008-03-17
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5233/0009:821, plotas 5,6873 ha), paskirtis – kita, (būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdis: pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos), ir sklypo (kadastrinis Nr. 5233/0009:820, plotas 9,7369 ha), paskirtis - kita (būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdis: pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos), Kauno r. sav., Karmėlavos sen. Biruliškių k. Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius: Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB (įm. k. 111682375, atstovaujamos UAB „FEZ Developements Limited“ įm. k. 300531961, atstovaujamos Kęstučio Urniežiaus).

Planavimo tikslas: esamų sklypų sujungimas, dalinis būdo ir pobūdžio patikslinimas iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (pobūdis: pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos) į visuomeninės paskirties (pobūdis: administracinių pastatų statybos) ir padalijimas į apie 7 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Aplinkos inžinerija“, Laisvės al. 101A-5, tel. (8 37) 208 645, el. p. projektai@apin.lt.


2008-03-17
Informuojame apie toliau rengiamą gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų išdėstymo kraštotvarkinį specialųjį planą. Nagrinėjamos teritorijos sklypo adresas- Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos k.v. 6 kadastrinio bloko dalis 
(apie 50,0ha, dalis 
Karmėlavos II kaimo, detaliai išnagrinėjant žemės sklypą kadastro Nr.5233/0006:327 ).

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialusis kraštotvarkinis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas, tel. (8 37) 305 520.

Planavimo finansuotojas: Kęstutis Girčys ir Jūratė Girčienė.

Planavimo tikslas: gyvenamosios ar kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas. 

Plano rengimo terminas: 2008m. I ketv. - 2008m. II ketv.

Specialusis planas bus eksponuojamas plano rengėjo patalpose (žemiau nurodytu adresu) nuo balandžio 2 d. Viešasis specialiojo plano svarstymas įvyks balandžio 17 d.   9val. Karmėlavos seniūnijoje (dalyvavimas nebūtinas).

Pasiūlymus teikti specialiojo plano rengėjui M.Torrau, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, mob. tel. 8 687 145 85, el. p. ideju@takas.lt.


2008-03-15
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391), Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099, Nr. 112-4189) UAB „FARADA“ ir Janina Vaišnienė informuoja, apie gyvenamosios teritorijos Kauno raj. sav., Taurakiemio sen., Užupių kaimo teritorija, (apimanti Piliuonos k. v. 7 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties sklypai: (kadastriniai Nr. 5267/0007:104, 5267/0007:105, 5267/0007:106 ir 5267/0007:108).

Darbų terminai: pradžia - 2007 m. lapkritis, pabaiga - 2008 m. liepa.

Planavimo tikslas: rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastuktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą).

Vieša ekspozicija: Pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui – Kauno raj. Savivaldybės administracijai, Savanorių pr. 371, Kaunas, Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008-03-31 iki 2008-04-25 Taurakiemio seniūnijos patalpose, adresu: T.MASIULIO G. 6 PILIUONA, KAUNO R. darbo dienomis 8-12 val., 13-17 val., Vieša projektų ekspozicija vyks nuo 2008-04-14 iki 2008-04-25 Taurakiemio seniūnijos patalpose. Viešas svarstymas numatomas 2008-04-25, 10 val. Taurakiemio seniūnijos patalpose.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (kodas 188756386) Savanorių pr. 371, LT – 49500 Kaunas – 43, Tel. (8 37) 305 503 faks. (8 37) 313 797, atstovaujama administracijos direktoriaus Vyto Bancevičiaus.

Finansuotojas - Janina Vaikšnienė ir UAB „FARADA" (įm. k. 132124441) (atstovaujami Mindaugo Vasiliausko pagal Kauno m. 16 – ojo notaro biuro 2007-08-01 įgaliojimus Nr. RK – 5889 ir Nr. 5888), Vilniaus g. 3-3 Kaunas, tel., 8 – 682 34336

Projekto rengėjas: UAB „POLILINIJA“ , Šv. Gertrūdos 3-13. Tel. +370 652 711 28, www.polilinija.lt, el. p. justina.kasyte@gmail.com, PV Inga Tikuišytė, archit. Justina Kašytė.


2008-03-14
Informacija apie pradedamą rengti Kauno rajono Kačerginės miestelio bendrojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV).

Plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus, Savanorių pr. 371, LT-49386 Kaunas, Tel. (8 37) 305 500, faksas (8 37) 305 501, el. paštas info@krs.lt.

Planuojama teritorija: Kauno rajono Kačerginės miestelis.

Strateginį pasekmių aplinkai vertinimą atliks AB „Miestprojektas“, K.Donelaičio g.62, Kaunas, tel. (8 37) 465 900, fax.(8 37) 465 902.

Pasiūlymus teikti adresu AB „Miestprojektas“, K.Donelaičio g.62, Kaunas, tel. (8 37) 465 900, fax.(8 37) 465 902, el. paštas lina.kareivaite@miestprojektas.lt


2008-03-14
Informuojame apie pradedamą rengti gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialųjį planą. Planuojamos teritorijos adresas - Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k. Analizuojama teritorija - Noreikiškių k.v. 9 kadastro bloko dalis, tame tarpe žemės ūkio paskirties sklypas 0,8096 ha (kad. Nr.5250/0009:389.

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialusis kraštotvarkinis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas, tel. (8 37) 305 520.

Planavimo finansuotojas: UAB „PILARTA“, atstovaujama direktoriaus Aniceto Daukšos, adresas: Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Sakalų g. 42, mob. tel. 8 686 070 64.

Planavimo tikslas: gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas.

Plano rengimo terminas: 2008 m. II ketv. – 2008 m. IV ketv.

Pasiūlymus teikti specialiojo plano rengėjui UAB „Aplinkos inžinerija“ Laisvės al. 101a – 5, el. p. projektai@apin.lt, tel. (8 37) 208 645 arba planavimo finansuotojui aukščiau pateiktu adresu.

Apie specialiojo plano viešumo viešą ekspoziciją, galimybę susipažinti su sprendiniais bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje bei interneto svetainėje www.krs.lt.


2008-03-13
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypų Juragių k., Garliavos apyl.sen., Kauno r. sav. (kad.Nr.5227/0003:527, 5227/0003:2) detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamų sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės, verslo ir sandėlių statinių statybos), teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Organizatorius: Valento Vaičiūno įmonė, mob. tel. 8 698 021 14.

Rengėjas: D.Šarakauskas, el. p. info@dsarchitektai.lt, tel. (8 37) 321 886.

Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2008-03-12
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Gabrio g. 46, Garliavos sen., Kauno r. sav. (kadastrinis Nr. 5223/0015:32), detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius: Elvyra Rėčkienė, mob. tel. 8 699 962 59.

Rengėjas: UAB „Aplinkos inžinerija“ Laisvės al. 101a - 5, el. p. projektai@apin.lt, tel. (8 37) 208 645.

Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2008-03-07
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5270/0008:206, Didvyrių k., Raudondvario sen., Kauno rajone, detalųjį planą.
Planavimo tikslas: sklypo padalijimas, paskirties keitimas, naudojimo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos).

Organizatorius: Marijonas Algimantas Dautartas. 
Rengėjas: architektė V. Zagorskienė. 

Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatoriui, mob. tel. 8 618 274 96, iki viešo svarstymo pabaigos. Viešas svarstymas įvyks balandžio 14 d. 16 val. Laisvės al. 45, 308 kab., Kaunas. Detalusis planas eksponuojamas Raudondvario seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo.


2008-03-06
Informuojame apie pradedamą rengti gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų išdėstymo kraštotvarkinį specialųjį planą. Nagrinėjamos teritorijos sklypo adresas- Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos k.v. 6 kadastrinio bloko dalis 
 (apie 50,0ha, dalis 
Karmėlavos II kaimo, detaliai išnagrinėjant žemės sklypą kadastro Nr.5233/0006:327 ).
Planavimo lygmuo: 
vietovės lygmens specialusis kraštotvarkinis planas.
Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas, tel. (8 37) 305 520.

Planavimo finansuotojas: Kęstutis Ginčys ir Jūratė Ginčienė.

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas.  Plano rengimo terminas 2008m. I ketv.-2008m. II ketv. 

Pasiūlymus teikti specialiojo plano rengėjui M.Torrau, V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, mob. tel. 8 687 145 85, el. p. ideju@takas.lt. arba planavimo finansuotojui aukščiau pateiktu adresu.

Apie specialiojo plano viešumo viešą ekspoziciją, galimybę susipažinti su sprendiniais bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje bei interneto svetainėje www.krs.lt, www.torrau.eu.


2008-03-06
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypų kad. Nr.5240/0009:394, 5240/0009:430, 5240/0009:406, 5240/0009:405, 5240/0009:389, 5240/0009:407, 5240/0009:408, 5240/0009:257, 5240/0009:250, 5240/0009:253, 5240/0009:461, 5240/0009:462, 5240/0009:251, Kauno raj. sav. Šančių k. Ir sklypų kad. Nr. 5240/0009:282, 5240/0009:281, 5240/0009:280, Kauno raj. sav. Masteikių k. specialųjį planą. 

Planavimo tikslas: esamų sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. 

Organizatorius: UAB „Upės slėnis“, mob. tel. 8 616 097 12, el. p. s.prikockis@realtus.lt.

Rengėjas: D. Šarakauskas, el. p. info@dsarchitektai.lt, tel. (8 37) 321 886.

Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2008-03-06

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypų kad. Nr. 5217/0013:28, 5217/0013:29, 5217/0013:71, Smiltynų I k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamų sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į apie 110 sklypų, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Organizatorius: UAB „Smiltynų kalvos“, mob. tel. 8 616 097 12, el. p. s.prikockis@realtus.lt.

Rengėjas: D. Šarakauskas, el. p. info@dsarchitektai.lt, tel. (8 37) 321 886.

Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2008-03-05
Nuo š. m. kovo 5 d. iki balandžio 4 d. Kauno apskrities viršininko administracijos II aukšto fojė (L. Sapiegos g. 10, Kaunas) bus eksponuojami Nacionalinių autoturizmo trasų specialiojo plano sprendinių du brėžiniai – bendras Lietuvos ir Kauno apskrities teritorijos. Kviečiame susipažinti ir pateikti savo siūlymus ir pastabas užpildant pasiūlymų formas, kurios platinamos greta eksponuojamų žemėlapių.

Planavimo organizatorius – Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos. Plano rengėjai – IĮ „Atkulos projektai“ ir VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius.

 

Nacionalinių autoturizmo trasų specialusis planas:

Kauno apskritis

Trasų sistema

Pasiūlymo forma planavimo organizatoriui atsisiųsti


2008-03-05
Informuojame apie bendrąja tvarka parengto žemės sklypo Nr. 224 ( kadastrinis Nr.5240/0011:224) Upelio g. 13, Lapių mstl., Lapių sen., Kauno r., detaliojo plano viešo susirinkimo patikslintą datą. Planavimo tikslas - žemės sklypo padidinimas apie 234 kv.m. ir padalijimas į du sklypus. Sklypas ribojasi su valstybės žeme ir privačiais sklypais.

Detaliojo plano organizatoriai: Valentina Kaniauskienė ir Romusas Kaniauskas.

Projektas eksponuojamas Lapių seniūnijos patalpose nuo 2008 02 25 iki 2008 03 21 d.

Pasiūlymus teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Romusas Kaniauskas, Upelio g. 13, Lapių mstl. Lapių sen. Kauno r. iki viešo svarstymo, kuris įvyks 2008 03 21 d. 9 val. Lapių seniūnijos patalpose.

Rengėjas“ L. Bulakienė, mob. tel. 8 684 340 66.


2008-03-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (žin., 1995, Nr. 107-2391), Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (žin., 1996, Nr. 90-2099, Nr. 112-4189) UAB „GTJ Projects“ informuoja, apie gyvenamosios teritorijos Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I kaimo dalies teritorijos, apimančios Domeikavos kadastrinės vietovės 13 bloko dalį, taip pat detaliai išanalizuojami sklypai kurių kad. Nr. 5217/0013:749; 5217/0013:604; 5217/0013:632; 5217/0013:95;

Darbų terminai: pradžia 2007 m. lapkritis., pabaiga 2008 m. liepa.

Planavimo tikslas: rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastuktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą).

Vieša ekspozicija: pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui – Kauno raj. Savivaldybės administracijai, Savanorių pr. 371, Kaunas, Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008-03-12 iki 2008-04-10 Domeikavos seniūnijos patalpose, adresu: Saulės g. 1, LT-54362, DOMEIKAVA, KAUNO R. darbo dienomis 8-12 val., 13-17 val., Vieša projektų ekspozicija vyks nuo 2008-03-27 iki 2008-04-10 Domeikavos sen. seniūnijos patalpose,. Viešas svarstymas numatomas 2008-04-10, 10 val. Domeikavos seniūnijos patalpose.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (kodas 188756386) Savanorių pr. 371, LT – 49500 Kaunas, tel. (8 37) 305 503, faks. (8 37) 313 797, atstovaujama administracijos direktoriaus Vyto Bancevičiaus.

Finansuotojas: UAB „GTJ Projekcts“ (įm. kodas 300504925 Savanorių pr. 192, LT – 44151 Kaunas, tel. (8 37) 391200), atstovaujama direktoriaus Voldemaro Filipavičiaus) ir Rūta Aukštėjiene (atstovaujama UAB „GTJ Projekcts“ pagal 2007-09-25 sutartį Nr. S – 033)

Projekto rengėjas: UAB „POLILINIJA“ , Šv. Gertrūdos 3-13. Tel. +370 652 71128, www.polilinija.lt, el. p. justina.kasyte@gmail.com., PV Inga Tikuišytė, archit. Justina Kašytė.


2008-03-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (žin., 1995, Nr. 107-2391), Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (žin., 1996, Nr. 90-2099, Nr. 112-4189) informuojame, jog pradėtas rengti specialusis planas. Planuojama teritorija: Kauno raj. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio kaimo teritorija, (apimanti Žemaitkiemio k. v. 10 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties sklypai: (kadastriniai Nr. 5217/0010:248; 5217/0010:382; 5217/0010:325; 5217/0010:326 ir 5217/0010:225)

Darbų terminai: pradžia 2007 m. lapkritis., pabaiga 2008 m. liepa.

Planavimo tikslas: rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastuktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą).

Vieša ekspozicija: Pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui – Kauno raj. Savivaldybės administracijai, Savanorių pr. 371, Kaunas, su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008-03-13 iki 2008-04-11 Domeikavos seniūnijos patalpose, adresu: Saulės g. 1, LT-54362, DOMEIKAVA, KAUNO R. darbo dienomis 8-12 val., 13-17 val. Vieša projektų ekspozicija vyks nuo 2008-03-28 iki 2008-04-11 Domeikavos sen. seniūnijos patalpose,. Viešas svarstymas numatomas 2008-04-11, 10 val. Domeikavos seniūnijos patalpose.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (kodas 188756386) Savanorių pr. 371, LT – 49500 Kaunas, tel. (8 37) 305 503, faks. (8 37) 313 797, atstovaujama administracijos direktoriaus Vyto Bancevičiaus.

Finansuotojas: UAB „EMPREKA“ (įm. kodas 134899249 Savanorių pr. 363, LT – 49425 Kaunas tel. (8 37) 226168) ir Adolfas Cikanavičius, Albina Cikanavičienė, Ričardas Venskūnas, Jurgita Požečkienė, Povilas Požečka (atstovaujamais Povilo Požečkos pagal Kauno r. 4 – ojo norato biuro 2007-09-13 įgaliojimus Nr. JV – 13160, JV – 13161, JV – 13162. tel. +370 698 34992.

Projekto rengėjas: UAB „POLILINIJA" , Šv. Gertrūdos 3-13. Tel. +370 652 71128, www.polilinija.lt, el. p. justina.kasyte@gmail.com., PV Inga Tikuišytė, archit. Justina Kašytė.


2008-03-04
Informuojame
 apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Neries g. esančio žemės sklypo (kadastro Nr.5217/0012:577) detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: VšĮ „Domeikavos poilsio parkas“, adresas Vilniaus g.74A-5, Kaunas, organizatoriaus atstovė direktorė Nida Noreikienė, tel.: 8656 78711.  

Planavimo tikslas: žemės sklypo (kadastro Nr.5217/0012:577) detaliojo plano keitimas, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimą, tikslinant naudojimo būdą ir pobūdį. Planuojamoje teritorijoje numatoma įrengti bendruomenės poilsio parką su aktyvaus ir pasyvaus poilsio parko statiniais bei įrenginiais bei statyti ilgalaikio apgyvendinimo rekreacinius statinius. Plano rengimo terminas 2007m. IV ketv.-2008m. I ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, mob. tel. 8 687 145 85, el. p. ideju@takas.lt.

Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija rengiama detaliojo plano rengėjo patalpose aukščiau nurodytu adresu bei interneto svetainėje www.torrau.eu

Raštiškus pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki viešo sprendinių aptarimo bei jo metu.

Viešas detaliojo plano sprendinių aptarimas numatomas 2008-04-01d. 16val. Domeikavos seniūnijos patalpose. DALYVAVIMAS VIEŠAME APTARIME NEPRIVALOMAS.


2008-03-04
Patikslinimas dėl specialiojo plano viešumą užtikrinančių procedūrų atlikimo.

Rengiamas specialusis planas Poderiškių k. teritorija, Alšėnų sen., Kauno r. sav. tame tarpe žemės sklypo (kad. nr.5247/0018:90).

Planavimo tikslas: rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu-išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą, tame tarpe ir sklypo kadastrinis nr. 5247/0018:90.

Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2008 m. I-II ketvirtis.

Susipažinti su organizatoriaus patvirtinta specialiojo plano koncepcija galima nuo 2008 m. vasario 21 d. Partizanų g. 26-204 Kaune.

Pasikonsultuoti dėl rengiamų specialiojo plano sprendinių galima nuo 2008m vasario 21d. iki 2008m. kovo 26d. Partizanų g.26-204 Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2008 m. kovo 27 d. 15 val. Alšėnų seniūnijos patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Partizanų g. 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Dalyvavimas viešame susirinkime neprivalomas.

Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 305 584, faksas (8 37) 313 797, el. p. administratorius@krs.lt.

Planavimo finansuotojas: UAB „GRIVAS“, Raudondvario pl. 93, Kaunas, tel. (8 37) 230 237.

Specialiojo plano rengėjas: M. Sirvydis, Vievio 18, Kaunas, mob. tel. 8 675 475 96, tel. (8 37) 438 726, faksas (8 37) 331 411, el. p. mindaugas@architektas.eu.


2008-03-04

Patikslinimas dėl specialiojo plano viešumą užtikrinančių procedūrų atlikimo.

Rengiamas specialusis planas žemės sklypų: Kampiškių k teritorija sklypo kad. nr. 5247/0010:26; Pamaišupio k teritorija sklypo kad. nr. 5247/0010:166; Bijūnų k. teritorija kad. nr. 5247/0010:283, Alšėnų sen., Kauno r. sav..

Planavimo tikslas – rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams) žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą.

Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2008 I-II ketvirtis.

Susipažinti su organizatoriaus patvirtinta specialiojo plano koncepcija galima nuo 2008m vasario 21d. Partizanų g.26-204 Kaune.

Pasikonsultuoti dėl rengiamų specialiojo plano sprendinių galima nuo 2008m vasario 21d. iki 2008m. kovo 26d. Partizanų g.26-204 Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2008m. kovo 27d. 13val. Alšėnų seniūnijos patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Partizanų g. 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Dalyvavimas viešame susirinkime neprivalomas.

Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 305 584, faksas (8 37) 313 797, el. p. administratorius@krs.lt.

Planavimo finansuotojas: UAB „Pastatų matavimo centras“, Kovo 11-osios g. 82-42, Kaunas, tel.: 8-600 23032

Specialiojo plano rengėjas: M. Sirvydis, Vievio 18, Kaunas, mob. tel. 8 675 475 96, tel. (8 37) 438 726, faksas (8 37) 331 411, el. p. mindaugas@architektas.eu.


2008-03-04

Patikslinimas dėl specialiojo plano viešumą užtikrinančių procedūrų atlikimo.

Rengiamas specialusis planas Rokų kaimo teritorija, Rokų sen., Kauno r. sav., tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypai: (skl. kad. nr. 5273/0013:63 ir 5273/0013:64)

Planavimo tikslas – rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams) žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą.

Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2008 I-II ketvirtis.

Susipažinti su organizatoriaus patvirtinta specialiojo plano koncepcija galima nuo 2008m vasario 21d. Partizanų g.26-204 Kaune.

Pasikonsultuoti dėl rengiamų specialiojo plano sprendinių galima nuo 2008m vasario 21d. iki 2008m. kovo 26d. Partizanų g.26-204 Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2008m. kovo 27d. 10val. Rokų seniūnijos patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Rokų seniūnijos patalpose ir Partizanų g. 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Dalyvavimas viešame susirinkime neprivalomas.

Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 305 584, faksas (8 37) 313 797, el. p. administratorius@krs.lt.

Planavimo finansuotojas: UAB „Daneda“, Ateities pl. 31, Kaunas, tel.: 8-600 81105

Specialiojo plano rengėjas: M. Sirvydis, Vievio 18, Kaunas, mob. tel. 8 675 475 96, tel. (8 37) 438 726, faksas (8 37) 331 411, el. p. mindaugas@architektas.eu.


2008-03-04
Rengiamas žemės sklypo Kauno r.sav., Garliavos apyl.sen., Ireniškių k., sklypo Nr.301-1-2-1-1, kadastrinis Nr.5260/0001:660 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas: žemės sklypo padalinimas į tris dalis nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.

Planavimo organizatoriai: Ignas Baltrukonis adresas Artojų g.23, Teleičių k., Garliavos apyl.sen., Kauno raj. ir Pranciškus Valaitis, mob.tel.8-644-60063.

Projekto rengėjas: Dainius Pukalskas UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, darbo tel. 8-37-313505, mob.tel. 8-676-05693, el. p. dainiuspk@gmail.com.

Besiribojančių žemės sklypų kadastriniai Nr.: 5260/0001:1037, 5260/0001:1038, 5260/0001:1039, 5260/0001:1040, 5260/0001:1041, 5260/0001:1042, 5260/0001:1043, 5260/0001:1044, 5260/0001:1045, 5260/0001:1046, 5260/0001:1047, 5260/0001:1048, 5260/0001:406, 5260/0001:54, 5260/0001:53, 5260/0001:49, 5260/0001:936, 5260/0001:937, 5260/0001:935, 5260/0001:583.

Pasiūlymus teikti projekto rengėjui D.Pukalskui, UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, mob.tel.8-676 05693, el. p. dainiuspk@gmail.com.


2008-02-29

Infomacijos, skelbtos 2008-02-25 d., patikslinimas: infrastruktūros objektų – degalinių išdėstymo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje spcecialiojo plano korektūros (papildymas, įtraukiant į schemą žemės sklypus kad. Nr. 5250/0006:266 ir 5250/0006:265 Ringaudų k., Ringaudų sen.) viešas svarstymas įvyks kovo 26 d. 11 val. Ringaudų seniūnijoje. Specialusis planas eksponuojamas Savivaldybės II aukšto foje ir Ringaudų seniūnijoje.


2008-02-28
Informuojame, kad parengtas bendra tvarka gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k. teritorijoje (apimančioje Pajiesio k. v. 8 bloko dalį, tame tarpe sklypą kadastro Nr.5260/0008:103) specialusis planas.

Projekto rengėjas: arch. Dalius Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el. p. info@dsarchitektai.lt

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. (8 37) 305 503, el. p. administratorius@krs.lt, Savanorių pr. 371, Kaunas.

Planavimo tikslas: nustatyti erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai keisti) rengti.

Vieša projekto ekspozicija vyks Garliavos apyl. seniūnijos, Vytauto g. 62, Galiavoje, skelbimų lentoje 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo, kuris įvyks tuo pačiu adresu 2008 m. kovo 24 d. 10 val. Visa informacija pas projekto rengėją tel. (8 37) 206 954, 8 684 848 94. Pasiūlymus dėl projekto galima teikti iki susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ir rengėjui.


2008-02-26
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo Kauno r. sav. Kačerginės mstl. J.Janonio g.51A (kad.Nr.5230/0012:54) detalųjį planą.

Planavimo tikslas: įsiterpusio apie 95 kv.m. laisvo valstybinio žemės ploto prijungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas.

Planavimo organizatorius: Laimutė Leščinskienė (atstovaujama Mindaugo Paštuko), adresas korespondencijai V.Putvinskio g.17-4, Kaune, tel. (8 37) 207 335.

Plano rengėjas: Mariaus Torrau I.Į., V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, mob. tel. 8 687 145 85, el. p. marius@torrau.eu, www.torrau.eu.

Besiribojančių sklypų kadastro Nr. kad.Nr.5230/0012:49; kad.Nr.5230/0012:25; kad.Nr.5230/0012:53.

Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija rengiama detaliojo plano rengėjo patalpose, sprendiniai talpinami interneto svetainėje www.torrau.eu.

Viešas detaliojo plano svarstymas numatomas 2008-03-18 d. 16 val Kačerginės seniūnijos patalpose.

Pasiūlymus iki viešo svarstymo ir jo metu teikti plano rengėjui arba organizatoriui.


2008-02-26

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypų Žemaitkiemio k., Domeikavos sen., Kauno r.sav. (kad.Nr.5217/0010:215, 5217/0010:216, 5217/0010:218, 5217/0010:219) detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinę, pramonės ir sandėliavimo bei infrastruktūros teritorijų), sujungimas ir perdalijimas.

Organizatorius: E. Liutkevičius.

Sklypai ribojasi su skl.kad.Nr.5217/0010:175, 5217/0010:217, 5217/0010:153, 5217/0010:220, 5217/0010:154 bei valstybine žeme.

Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2008 m. balandžio 2 d. 13val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. Su projekto sprendiniais susipažinti galima 10 darbo dienų iki susirinkimo Domeikavos sen. patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriaus įgaliotam atstovui UAB “GB investicijos�č, tel.:(8-69) 825275, Savanorių pr. 363A arba projekto rengėjui D.Šarakauskui el. p. info@dsarchitektai.lt, tel. (8 37) 321 886.


2008-02-26

Informuojame apie toliau rengiamą Kauno r.sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k. esančių žemės sklypų (kadastro Nr.5217/0010:27, 5217/0010:20, 5217/0010:21) detalųjį planą..

Planavimo organizatorius: UAB „Dizarto reklama“, Jonavos g. 254, LT-44132, Kaunas, tel. (8 37) 321 463.

Planavimo tikslas: žemės sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę (komercinės paskirties/ pramonės objektų statybos teritorijos), teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas.

Detaliojo plano rengimo terminas 2008m. I ketv..

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, mob. tel. 8 687 145 85 el. p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki viešo svarstymo ir jo metu.

Vieša detaliojo plano ekspozicija rengiama nuo 2008-03-14 d. iki 2008-03-31 d. detaliojo plano rengėjo patalpose aukščiau nurodytu adresu. Tuo pačiu laikotarpiu su detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti interneto svetainėje www.torrau.eu.

Viešas detaliojo plano svarstymas numatomas Domeikavos seniūnijos patalpose 2008-03-31 d. 16 val. Dalyvavimas viešame svarstyme neprivalomas.


2008-02-26

Rengiamas specialusis planas Stanaičių kaimo dalies teritorija Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypas kad. nr. 5227/0002:134.

Planavimo tikslas: rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams rengti (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą, tame tarpe ir sklypo kad. nr. 5227/0002:134 esantis Stanaičių kaime)

Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2008 I-II ketvirtis.

Susipažinti su organizatoriaus patvirtinta specialiojo plano koncepcija galima nuo 2008m vasario 26 d. Partizanų g. 26-204 Kaune.

Pasikonsultuoti dėl rengiamų specialiojo plano sprendinių galima nuo 2008 m. vasario 26 d. iki 2008 m. balandžio 2 d. Partizanų g. 26-204 Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2008 m. balandžio 3 d. 12 val. Garliavos apylinkių seniūnijos patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Garliavos apylinkių seniūnijos patalpose ir Partizanų g. 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Dalyvavimas viešame susirinkime neprivalomas.

Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 305 584, faksas (8 37) 313797, el. p. administratorius@krs.lt.

Planavimo finansuotojas: Gediminas Antanas Skučas, Kiečių g. 19, Kaunas, mob. tel. 8 612 532 31.

Specialiojo plano rengėjas: M. Sirvydis, Vievio 18-1, Kaunas, mob. tel. 8 675 475 96, tel. (8 37) 438 726, faksas (8 37) 331 411, el. p. mindaugas@architektas.eu.


2008-02-25
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą rajono lygmens infrastruktūros objektų – degalinių išdėstymo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje spcecialiojo plano korektūrą (papildymą, įtraukiant į schemą žemės sklypus kad. Nr. 5250/0006:266 ir 5250/0006:265 Ringaudų k., Ringaudų sen.).

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 305 584.

Plano rengėjas: V.Zagorskienės IĮ, Laisvės al. 45, 308 kab., Kaunas, mob. tel. 8 687 324 55, el. p. v.zagorskiene@gmail.com.

Savo pasiūlymus dėl rengiamo dokumento galima teikti Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriui, 211 kab., Savanorių pr. 371, tel. 8 37 305 584. Viešas svarstymas įvyks kovo 25 d. 14 val. Ringaudų seniūnijoje,  Kaune. Specialusis planas eksponuojamas 15 darbo dienų iki susirinkimo pradžios Savivaldybės II aukšto foje ir Raudondvario seniūnijoje.


2008-02-25

Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypų  kad. Nr. 5250/0006:266 ir 5250/0006:265 Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno rajone, detalųjį planą.

Planavimo tikslas: sklypų sujungimas, padalijimas, paskirties keitimas, naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymas (numatoma suformuoti sklypą degalinei ir komercinės paskirties sklypą prekybos, pramogų ir paslaugų objektui statyti).

Organizatorius: AB „Kauno grūdai“.

Rengėjas: V.Zagorskienės IĮ, Laisvės al. 45, 308 kab., Kaunas, mob. tel. 8 687 324 55, el. p. v.zagorskiene@gmail.com.

Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatoriaus atstovui mob. tel. 8 698 554 36 iki viešo svarstymo pabaigos. Viešas svarstymas įvyks kovo  26 d. 16 val. rengėjo patalpose Laisvės al. 45-308, Kaunas. Detalusis planas eksponuojamas Ringaudų seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo.


2008-02-21
Informuojame, kad pradedamas rengti gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas Kauno r. sav., Babtų sen., Sitkūnų kaimo dalies teritorija, (apimanti Babtų k. v. 4 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypas: (kad. nr.5203/0004:16), kurio tikslas – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą.. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 305 584, faks. (8 37) 313 797, el. p. administratorius@krs.lt.

Finansuotojas: UAB „Medrenta�č, atstovaujama direktoriaus Narimanto Mikšo ir G. Sutkienė, mob. tel. 8 686 050 25.

Specialiojo plano rengėjas: M. Sirvydis, mob. tel. 8 675 475 96, el. p. mindaugas@architektas.eu.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2008-02-21
Informuojame, kad pradedamas rengti gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas Kauno r. sav., Ringaudų sen., Gaižėnų kaimo teritorija, (apimanti Noreikiškių k. v. 12 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties sklypai: 6,5500ha (kad. nr. 5250/0012:206) ir 1,800ha (kad. nr. 5250/0012:129), nuosavybės teise priklausančio UAB “GRIVILA�č, kurio tikslas – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą).

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 305 584, faks. (8 37) 313 797, el. p. administratorius@krs.lt.

Finansuotojas: UAB “GRIVILA�č, tel. (8 37) 23 02 37.

Specialiojo plano rengėjas: M. Sirvydis, mob. tel. 8 675 475 96, el. p. mindaugas@architektas.eu.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2008-02-21
Informuojame, kad pradedamas rengti gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas žemės sklypo kad. nr. 5227/0002:134 Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių kaimo teritorija, kurio tikslas – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą, tame tarpe ir sklypo kad. nr. 5227/0002:134 esantis Stanaičių kaime. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 305 584, faks. (8 37) 313 797, el. p. administratorius@krs.lt.

Finansuotojas: Gediminas Antanas Skučas, mob. tel. 8 612 532 31.

Specialiojo plano rengėjas: M. Sirvydis, mob. tel. 8 675 475 96, el. p. mindaugas@architektas.eu.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


208-02-21
Informuojame, kad pradedamas rengti gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas Kauno r. sav., Alšėnų sen., Digrių kaimo teritorija, (apimanti Mastaičių k. v. 18 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypai: 1,2659ha (kad. nr.5247/0018:217) ir 7,2131ha (kad. nr.5247/0018:218), kurio tikslas – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 

Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 305 584, faks. (8 37) 313 797, el. p. administratorius@krs.lt.

Finansuotojas: UAB „Matesa�č, mob. tel. 8 621 513 81.

Specialiojo plano rengėjas: M. Sirvydis, mob. tel. 8 675 475 96, el. p. mindaugas@architektas.eu.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2008-02-21
Rengiamas specialusis planas Poderiškių k. teritorija, Alšėnų sen., Kauno r. sav. tame tarpe žemės sklypo (kad. nr.5247/0018:90).

Planavimo tikslas – rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu-išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą, tame tarpe ir sklypo kadastrinis nr. 5247/0018:90.

Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2008 I-II ketvirtis.

Susipažinti su organizatoriaus patvirtinta specialiojo plano koncepcija galima nuo 2008m vasario 21d. Partizanų g.26-204 Kaune.

Pasikonsultuoti dėl rengiamų specialiojo plano sprendinių galima nuo 2008m vasario 21d. iki 2008m. kovo 24d. Partizanų g.26-204 Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2008m. kovo 25d. 15val. Alšėnų seniūnijos patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Partizanų g. 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Dalyvavimas viešame susirinkime neprivalomas.

Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 305 584, faks. (8 37) 313 797, el. p. administratorius@krs.lt.

Planavimo finansuotojas: UAB „GRIVAS“, Raudondvario pl 93, Kaunas, tel. 8-37 230237

Specialiojo plano rengėjas: M. Sirvydis, Vievio 18, Kaunas, mob. tel. 8 675 475 96, tel. (8 37) 438 726, faksas (8 37) 331 411, el. p. mindaugas@architektas.eu.


2008-02-21
Rengiamas specialusis planas žemės sklypų: Kampiškių k teritorija sklypo kad. nr. 5247/0010:26; Pamaišupio k teritorija sklypo kad. nr. 5247/0010:166; Bijūnų k. teritorija kad. nr. 5247/0010:283, Alšėnų sen., Kauno r. sav..

Planavimo tikslas – rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams) žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą.

Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2008 I-II ketvirtis.

Susipažinti su organizatoriaus patvirtinta specialiojo plano koncepcija galima nuo 2008m vasario 21d. Partizanų g.26-204 Kaune.

Pasikonsultuoti dėl rengiamų specialiojo plano sprendinių galima nuo 2008m vasario 21d. iki 2008m. kovo 24d. Partizanų g.26-204 Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2008m. kovo 25d. 13val. Alšėnų seniūnijos patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Partizanų g. 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Dalyvavimas viešame susirinkime neprivalomas.

Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 305 584, faks. (8 37) 313 797, el. p. administratorius@krs.lt.

Planavimo finansuotojas: UAB „Pastatų matavimo centras“, Kovo 11-osios g. 82-42, Kaunas, mob. tel. 8 600 230 32.

Specialiojo plano rengėjas: M. Sirvydis, Vievio 18, Kaunas, mob. tel. 8 675 475 96, tel. (8 37) 438 726, faksas (8 37) 331 411, el. p. mindaugas@architektas.eu.


2008-02-21
Rengiamas specialusis planas Rokų kaimo teritorija, Rokų sen., Kauno r. sav., tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypai: (skl. kad. nr. 5273/0013:63 ir 5273/0013:64)

Planavimo tikslas – rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams) žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą.

Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2008 I-II ketvirtis.

Susipažinti su organizatoriaus patvirtinta specialiojo plano koncepcija galima nuo 2008m vasario 21d. Partizanų g.26-204 Kaune.

Pasikonsultuoti dėl rengiamų specialiojo plano sprendinių galima nuo 2008m vasario 21d. iki 2008m. kovo 24d. Partizanų g.26-204 Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2008m. kovo 25d. 10val. Rokų seniūnijos patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Rokų seniūnijos patalpose ir Partizanų g. 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Dalyvavimas viešame susirinkime neprivalomas.

Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 305 584, faks. (8 37) 313 797, el. p. administratorius@krs.lt.

Planavimo finansuotojas: UAB „Daneda“, Ateities pl. 31, Kaunas, mob. tel. 8 600 811 05.

Specialiojo plano rengėjas: M. Sirvydis, Vievio 18, Kaunas, mob. tel. 8 675 475 96, tel. (8 37) 438 726, faksas (8 37) 331 411, el. p. mindaugas@architektas.eu.


2008-02-20
Informuojame apie rengiamą gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialųjį planą. Planuojamos teritorijos adresas- Kauno r.sav., Garliavos apyl. sen., Ražiškių k. Analizuojama teritorija- Pajiesio k.v. 5 kadastro bloko dalis, apimanti dalį Ražiškių k., detaliai išnagrinėjant žemės sklypą kadastro Nr.5260/0005:154.

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialusis kraštotvarkinis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas, tel. (8 37) 305 520.

Planavimo finansuotojas: Eladijus Paukštys ir Laura Paukštienė, adresas korespondencijai: Savanorių pr.363-201, mob. tel. 8 615 562 44.

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas.  Plano rengimo terminas 2008m. I ketv.-2008m. II ketv.

Susipažinti su organizatoriaus patvirtinta koncepcija galima nuo 2008-02-25 d. specialiojo plano rengėjo patalpose arba interneto svetainėje www.torrau.eu.

Viešas specialiojo plano sprendinių eksponavimas rengiamas specialiojo plano rengėjo patalpose nuo 2008-02-29 d. iki 2008-03-17 d.

Viešas sprendinių aptarimo susirinkimas numatomas 2008-03-17d. 16val. Garliavos apylinkių seniūnijos patalpose.

DALYVAVIMAS VIEŠAME SUSIRINKIME NEPRIVALOMAS.

Pasiūlymus teikti specialiojo plano rengėjui M.Torrau, V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, mob. tel. 8 687 145 85, el. p. ideju@takas.lt. arba planavimo finansuotojui aukščiau pateiktu adresu.


2008-02-20

Informuojame apie rengiamą gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialųjį planą. Planuojamos teritorijos adresas- Kauno r.sav., Ringaudų sen., Miriniškių k. Analizuojama teritorija- Noreikiškių k.v. 6 kadastro bloko dalis, apimanti dalį Miriniškių k., detaliai išnagrinėjant žemės sklypą kadastro Nr.5250/0006:268.

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialusis kraštotvarkinis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas, tel. (8 37) 305 520.

Planavimo finansuotojas: Kęstutis Gaučys, adresas korespondencijai: Savanorių pr.363-201, mob. tel. 8 615 562 44.

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas.  Plano rengimo terminas 2008m. I ketv.-2008m. II ketv.

Susipažinti su organizatoriaus patvirtinta koncepcija galima nuo 2008-02-25 d. specialiojo plano rengėjo patalpose arba interneto svetainėje www.torrau.eu.

Viešas specialiojo plano sprendinių eksponavimas rengiamas specialiojo plano rengėjo patalpose nuo 2008-02-29 d. iki 2008-03-21 d.

Viešas sprendinių aptarimo susirinkimas numatomas 2008-03-21d. 15val. Ringaudų seniūnijos patalpose. DALYVAVIMAS VIEŠAME SUSIRINKIME NEPRIVALOMAS.

Pasiūlymus teikti specialiojo plano rengėjui M.Torrau, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas mob. tel. 8 687 145 85, el.p. ideju@takas.lt. arba planavimo finansuotojui aukščiau pateiktu adresu.


2008-02-19
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 d. nutarimu Nr. 967 patvirtintu planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu  informuojame, kad vadovaujantis specialiojo plano – infrastruktūros objektų degalinių išdėstymo schemos korektūros (papildant degaline sklypuose kad. Nr. 5250/0006:266 ir 5250/0006:265 Ringaudų k., Ringaudų sen.) organizatoriaus Kauno rajono savivaldybės administracijos 2008-12-30d. sprendimu Nr. 021(US) strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas. Su šio sprendimo priėmimo motyvais galima susipažinti  Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriuje ( Savanorių pr. 371, Kaunas) ir pas projekto rengėją – V.Zagorskienės IĮ (Laisvės al. 45, 308 kab., Kaunas, mob. tel. 8 687 324 55. Su parengta specialiojo plano – infrastruktūros objektų degalinių išdėstymo schemos korektūros koncepcija (atsisiųsti) galima susipažinti pas projekto rengėją. Apie projekto viešo svarstymo susirinkimo vietą ir laiką informuosime papildomai.


2008-02-19
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad.Nr. 5217/0013:37, Smiltynų I k., Domeikavos sen., Kauno rajone, detalųjį planą.

Planavimo tikslas: sklypo padalijimas, paskirties keitimas, naudojimo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos).

Organizatoriai: Egidijus Vaškevičius, Daiva Olšauskienė.

Rengėjas: architektė V.Zagorskienė.

Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatoriui, mob tel. 8 612 551 61, iki viešo svarstymo pabaigos. Viešas svarstymas įvyks kovo 20 d. 14 val. Laisvės al. 45, 308 kab., Kaunas. Detalusis planas eksponuojamas Domeikavos seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo.


2008-02-19

Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypų kad. Nr. 5203/0007:47 ir 5203/0007:54, Juodonių k., Babtų sen., Kauno rajone, detalųjį planą.

Planavimo tikslas: sklypų sujungimas, paskirties keitimas, naudojimo būdo/pobūdžio bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas. (numatomi logistikos sandėliai, komercinės paskirties objektas).

Organizatorius: UAB „Festina“.

Rengėjas: architektė V.Zagorskienė.

Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatorių atstovui, mob. tel. 8  698 258 76, iki viešo svarstymo pabaigos. Viešas svarstymas įvyks 2008 m. kovo 20 d. 15 val. Laisvės al. 45-308, Kaunas. Detalusis planas eksponuojamas Babtų seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo.


2008-02-19

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k. esančių žemės sklypų (kadastro Nr.5217/0010:27, 5217/0010:20, 5217/0010:21) detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: UAB „Dizarto reklama“, Jonavos g. 254, LT-44132, Kaunas, tel. (8 37) 321 463.  

Planavimo tikslas: žemės sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę (komercinės paskirties/ pramonės objektų statybos teritorijos), teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2008m. I ketv..

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, mob. tel. 8 687 145 85, el.p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Domeikavos seniūnijos skelbimų lentoje bei internetiniame puslapyje www.krs.lt.


2008-02-14
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5217/0014:748, Šakių k., Domeikavos sen., Kauno rajone, detalųjį planą.

Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į 4 sklypus, naudojimo būdo keitimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos ir komercinės paskirties objektų teritorijos).

Organizatoriai: Valentinas Tuleikis, Nijolė Tuleikienė.

Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatoriui moib. tel. 8 699 851 54 iki viešo svarstymo pabaigos. Viešas svarstymas įvyks vasario 25 d. 16 val. detaliojo plano rengėjo V.Zagorskienės IĮ patalpose Laisvės al. 45, 308 kab., Kaunas. Detalusis planas eksponuojamas Domeikavos seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo.


2008-02-13
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo Kauno r. sav. Kačerginės mstl. J.Janonio g.51A (kad.Nr.5230/0012:54) detalųjį planą.

Planavimo tikslas: įsiterpusio apie 95 kv. m. laisvo valstybinio žemės ploto prijungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas.

Planavimo organizatorius: Laimutė Leščinskienė (atstovaujama Mindaugo Paštuko), adresas korespondencijai V.Putvinskio g.17-4, Kaune, tel. (8 37) 207 335.

Plano rengėjas: Mariaus Torrau I.Į., V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, mob. tel. 8 687 145 85, el. p. marius@torrau.eu, www.torrau.eu.

Besiribojančių sklypų kadastro Nr. kad.Nr.5230/0012:49; kad.Nr.5230/0012:25; kad.Nr.5230/0012:53.

Pasiūlymus teikti plano rengėjui M.Torrau I.Į, V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, tel. (8 37) 207 335, el. p. ideju@takas.lt. Apie detaliojo plano ekspoziciją bus pranešta papildomai spaudoje, interneto puslapyje www.krs.lt  bei www.torrau.eu.


2008-02-13

Rengiamas detalusis planas žemės sklypo Nr. 53 (kad. nr. 5230/0005:53) Kauno r. sav., Kačerginės sen., Kačerginės mstl., J. Biliūno g. 42.

Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į apie 4 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Projekto rengimo terminas: 2008 I-II ketvirtis.

Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2008 m vasario 14 d. iki 2008 m. kovo 19 d. Partizanų g. 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2008m. kovo 20 d. 16 val. adresu: Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Kačerginės seniūnijos patalpose ir Partizanų g. 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Detaliojo plano organizatoriai: R. Liepinienė, V. Stankūnas.

Detaliojo plano rengėjas: M. Sirvydis, mob. tel. 8 675 475 96, el. paštas mindaugas@architektas.eu.


2008-02-13

Informuojame apie pradedamą rengti gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo kraštotvarkinį specialųjį planą. Planuojamos teritorijos adresas - Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k. Analizuojama teritorija - Raudondvario k.v. 8 kadastro bloko dalis, apimanti dalį Didvyrių k., detaliai išnagrinėjant žemės sklypus kadastro Nr.5270/0008:178 ir Nr.5270/0008:179.

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialusis kraštotvarkinis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas, tel. (8 37) 305 520.

Planavimo finansuotojas: Jūratė Rūta Stražauskienė, adresas korespondencijai V.Putvinskio g.17-4, mob. tel. 8 612 371 64.

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas.  

Plano rengimo terminas: 2008 m. I ketv.-2008 m. II ketv.

Pasiūlymus teikti specialiojo plano rengėjui M.Torrau, V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, mob. tel. 8 687 145 85, el.p. ideju@takas.lt arba planavimo finansuotojui aukščiau pateiktu adresu.

Apie specialiojo plano viešumo viešą ekspoziciją, galimybę susipažinti su sprendiniais bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje bei interneto svetainėje www.krs.lt, www.torrau.eu.


2008-02-11
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtus sklypų kad. Nr. 5250/0006:343, 5250/0006:342, 5250/0006:339, 5250/0006:335, Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. detaliuosius planus.

Planavimo tikslas: žemės ūkio paskirties žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.

Organizatorius: UAB „Baltų žemės“, kontaktinis asmuo D. Miškinis, mob. tel. 8 657 888 55, el. p. d.miskinis@etapas.lt, adresas: V.Putvinskio g. 17-4.

Rengėjas: D. Šarakauskas, tel. (8 37) 321 886, el. p. info@dsarchitektai.lt.

Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks rengėjo patalpose Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune, 2008 m. kovo 17 d. 13 val. Su projekto sprendiniais susipažinti galima 10 darbo dienų iki susirinkimo Ringaudų sen. patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui arba rengėjui.


2008-02-11
Informuojame apie pradedamą rengti gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialųjį planą. Planuojamos teritorijos adresas- Kauno r.sav., Garliavos apyl. sen., Ražiškių k.,. Analizuojama teritorija- Pajiesio k.v. 5 kadastro bloko dalis, apimanti dalį Ražiškių k., detaliai išnagrinėjant žemės sklypą kadastro Nr.5260/0005:154.

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialusis kraštotvarkinis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas, tel. (8 37) 305 520.

Planavimo finansuotojas: Eladijus Paukštys ir Laura Paukštienė, adresas korespondencijai Savanorių pr.363-201, tel.: 8615 56244.

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas.  Plano rengimo terminas 2008m. I ketv.-2008m. II ketv.

Pasiūlymus teikti specialiojo plano rengėjui M.Torrau, V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, mob. tel. 8 687 145 85 el. p. ideju@takas.lt arba planavimo finansuotojui aukščiau pateiktu adresu.

Apie specialiojo plano viešumo viešą ekspoziciją, galimybę susipažinti su sprendiniais bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje bei interneto svetainėje www.krs.ltwww.torrau.eu.


2008-02-11

Informuojame apie pradedamą rengti gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialųjį planą. Planuojamos teritorijos adresas - Kauno r.sav., Ringaudų sen., Miriniškių k. Analizuojama teritorija- Noreikiškių k.v. 6 kadastro bloko dalis, apimanti dalį Miriniškių k., detaliai išnagrinėjant žemės sklypą kadastro Nr.5250/0006:268.

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialusis kraštotvarkinis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas, tel. (8 37) 305 520.

Planavimo finansuotojas: Kęstutis Gaučys, adresas korespondencijai Savanorių pr.363-201, mob. tel. 8 615 562 44.

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas.  

Plano rengimo terminas: 2008m. I ketv. - 2008m. II ketv.

Pasiūlymus teikti specialiojo plano rengėjui M.Torrau, V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, mob. tel. 8 687 145 85, el.  p. ideju@takas.lt arba planavimo finansuotojui aukščiau pateiktu adresu.

Apie specialiojo plano viešumo viešą ekspoziciją, galimybę susipažinti su sprendiniais bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje bei interneto svetainėje www.krs.lt, www.torrau.eu.   


2008-02-08
Siekiant pilnai užtikrinti parengto detaliojo plano viešumo procedūrą, papildomai informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas 1,41 ha žemės sklypo Kauno raj. sav., Neveronių sen., Neveronių k. (sklypo kadastrinis Nr. 5233/0016:245) detalusis planas, pagal kurį keičiama žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį, nustatomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (pramonės ir sandėliavimo objektų statybai ir / arba komercinės paskirties objektų statybai). Žemės sklype pastatuose numatoma įrengti laminuotos grindų dangos sandėliavimo patalpas, komercines patalpas, administracines patalpas. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2008 m. vasario mėn. 1 d. iki 2008 m. kovo mėn. 4 d. Neveronių seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks Neveronių seniūnijoje 2008 m. kovo mėn. 4 d. 18 val.  Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano organizatoriui R. Pakamaniui adresu Partizanų g. 33-46, Kaune, mob. tel. 8 698 734 55, 8 686 956 50, arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano rengėjas: UAB „Bendrieji statybų projektai“, Savanorių pr. 189, Kaune, tel./faks. (8 37) 712 433.


2008-02-08
Informuojame apie toliau rengiamą gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialųjį planą. Planuojamos teritorijos adresas- Kauno r. sav., Domeikavos sen., Romaškių k. Analizuojama teritorija - Domeikavos k.v. 13 kadastro bloko dalis, apimanti dal
į Romaškių k., detaliai išnagrinėjant žemės sklypą kadastro Nr.5217/0013:80.

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialusis kraštotvarkinis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas. Kontaktinis telefonas 837 305520.

Planavimo finansuotojas: Jonas Banėnas (pagal įgaliojimą atstovaujamas Astos Karalevičiūtės). Adresas korespondencijai Savanorių pr.363-201, mob. tel. 8 615 562 44.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, mob. tel. 8 687 145 85, el. p. ideju@takas.lt, www.torrau.eu.

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas.  Plano rengimo terminas 2008m. I ketv.-2008m. II ketv.

Pasiūlymus teikti specialiojo plano rengėjui M.Torrau, V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, mob. tel. 8 687 145 85, el. p. ideju@takas.lt.

Susipažinti su organizatoriaus patvirtinta raidos koncepcija galima nuo 2008-02-11, susipažinti  su specialiojo plano sprendiniais, raštiškus pasiūlymus ir pageidavimus  teikti galima nuo 2008-03-19d. specialiojo plano rengėjo patalpose aukščiau nurodytu adresu arba nurodytais terminais interneto svetainėje www.torrau.eu.

Viešas specialiojo plano sprendinių aptarimo susirinkimas vyks 2008-03-19 nuo 16val iki 17val. Domeikavos seniūnijos patalpose.

DALYVAVIMAS VIEŠAME SUSIRINKIME NEPRIVALOMAS.


2008-02-06
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Nr. 224 (kadastrinis Nr.5240/0011:224) Upelio g. 13, Lapių mstl. Lapių sen. Kauno r., detalųjį planą.

Planavimo tikslas: žemės sklypo padidinimas apie 234 kv.m. ir padalijimas į du sklypus. Sklypas ribojasi su valstybės žeme ir privačiais sklypais.

Detaliojo plano organizatoriai: Valentina Kaniauskienė ir Romusas Kaniauskas.

Projektas eksponuojamas Lapių seniūnijos patalpose nuo 2008 02 25 iki 2008 03 10 d. Pasiūlymus teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Romusas Kaniauskas, Upelio g. 13, Lapių mstl. Lapių sen. Kauno r., iki viešo svarstymo, kuris įvyks 2008 03 10 d. 9 val. Lapių seniūnijos patalpose.

Rengėjas: L. Bulakienė, mob. tel. 8 684 340 66.


2008-02-06
Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Karmėlavos mstl. Karmėlavos sen., Kauno r. sav. kadastriniai žemės sklypų Nr. 5233/0006:280, Nr. 5280/0006:297, Nr. 5233/0006:440, Nr. 5233/0006:457, Nr. 5233/0006:434 viešo susirinkimo procedūra.

Planavimo tikslas: esamų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamų namų statyba) sujungimas ir padalinimas į sklypus.

Projekto rengimo terminas: 2008 m. I ketvirtis - 2008 m. III ketvirtis (preliminarus).

Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2008 m. vasario 7 d. iki 2008 m. Kovo 6 d. UAB „POLILINIJA“ patalpose K. Donelaičio g. 78, II Aukštas, Kaunas. Tel. +370 652 711 28.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-02-22 iki 2008-03-06, UAB „POLILINIJA“ patalpose bei Karmėlavos seniūnijos patalpose, adresu Vilniaus g. 65A, LT-54449, Karmėlava, Kauno raj. Viešas susirinkimas numatomas 2008 m. kovo 6 d., 10 val. Karmėlavos seniūnijos patalpose.

Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui: Jadvygai Žuravliovai, Almai Čepienei, Kalniečių g. 99-2, Kaunas, arba plano rengėjui.

Plano rengėjas: UAB „POLILINIJA“ K. Donelaičio g. 78, Kaunas. Tel. +370 652 711 28.


2008-02-01
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypų Kaniūkų k., Babtų sen., Kauno r. sav. (kad.Nr.5263/0004:164, 12) detalųjį planą.

Planavimo tikslas: dalies sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos), padalijimas į sklypus, teritorijos tvarkymo ir režimo reglamentų nustatymas. Numatoma žemės ūkio technikos aptarnavimo centrų statyba.

Planavimo organizatorius: J.Staliūnas, UAB „Rovaltra“.

Sklypai ribojasi su S.Staliūno skl. kad. Nr.5263/0004:28, M.Gaižauskienės skl.kad.Nr.5263/0004:231, V.Palavinskienės skl. kad. Nr. 5263/0004:247, 245, 271, J.Staliūno skl.kad.Nr.5263/0004:165 bei valstybine žeme.

Pakartotinis viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2008 m. kovo 13 d. 13val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune.

Su projekto sprendiniais susipažinti galima 10 darbo dienų iki susirinkimo Babtų sen. patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui, mob. tel. 8 698 403 67, Kaniūkų k., Babtų sen. arba projekto rengėjui D.Šarakauskui, info@dsarchitektai.lt, Nepriklausomybės a. 7-5.


2008-02-01

Patvirtintas Vainatrakio kapinių detalusis planas

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. TS-31 „Dėl žemės sklypo ne žemės ūkio veiklai suformavimo, detaliojo plano ir valstybinės žemės sklypo ne žemės ūkio veiklai duomenų patvirtinimo“ patvirtintas apie 112,0 ha plotas kitos paskirties (bendrojo naudojimo teritorijos/kapinių ir komercinės paskirties objektų teritorijos/laidojimo paslaugų statinių statybos) žemės sklypo (iš jų 6 ha Kauno rajono savivaldybės reikmėms – kapinėms įrengti) Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k. detalusis planas. Plačiau>> 


2008-01-28
Rengiamas detalusis planas žemės sklypo K. Aglinsko g. 8, Garliavos m., Kauno r. sav., (skl. kad. nr. 5223/0014:342).

Planavimo tikslas: detalusis planas rengiamas kitos paskirties (individualiems namams/statiniams statyti ir eksploatuoti) žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio tikslinimo (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, numatant naujo daugiabučio namo statybą), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui nustatyti.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Projekto rengimo terminas: 2008 m. I-II ketvirtis.

Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2008 m. sausio 31 d. iki 2008 m. kovo 3 d. Partizanų g.26-204 Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2008 m. kovo 4 d. 16 val. adresu: Partizanų g.26-204, Kaunas.

Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Garliavos seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Detaliojo plano organizatoriai: P. A. Jančaitis, A. Jančaitis, B. B. Mardosienė, V. Jonaitienė (atstovaujami J. Jonaičio), mob. tel. 8 612 472 47.

Detaliojo plano rengėjas: M. Sirvydis, mob. tel. 8 675 475 96.


2008-01-23
Siekiant pilnai užtikrinti parengto detaliojo plano viešumo procedūrą, papildomai informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas 1,41 ha žemės sklypo Kauno raj. sav., Neveronių sen., Neveronių k. (sklypo kadastrinis Nr. 5233/0016:245) detalusis planas, pagal kurį keičiama žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį, nustatomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (pramonės ir sandėliavimo objektų statybai ir/arba komercinės paskirties objektų statybai). Žemės sklype pastatuose numatoma įrengti laminuotos grindų dangos sandėliavimo patalpas, komercines patalpas, administracines patalpas. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2008 m. vasario mėn. 1 d. iki 2008 m. kovo mėn. 4 d. Neveronių seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks Neveronių seniūnijoje 2008 m. kovo mėn. 4 d. 18 val.

Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano organizatoriui R. Pakamaniui adresu Partizanų g. 33-46, Kaune, mob. tel. 8 698 734 55, 8 686 956 50, arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Bendrieji statybų projektai“, Savanorių pr. 189, Kaune, tel./faks. (37) 712433.


2008-1-23

Informuojame, kad bendrąja tvarka yra rengiamas 1,0772 ha žemės sklypo Kauno raj. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Mokyklos g. 6 detalusis planas, pagal kurį keičiamas žemės sklypo žemės naudojimo būdas iš visuomeninės paskirties teritorijos į gyvenamąją teritoriją, nustatomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai). Žemės sklype numatoma pastatyti mažaaukščius daugiabučius gyvenamuosius namus.

Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite UAB „Bendrieji statybų projektai“, Savanorių pr. 189, Kaune.

Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano organizatoriui A. Gureckiui adresu Baltalksnių g. 6, Kaune.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Bendrieji statybų projektai“, Savanorių pr. 189, Kaune, tel./faks. (8 37) 7124 33.


2008-01-23
Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Martinavos k. Karmėlavos sen., Kauno r. sav., kadastriniai sklypų nr. 5233/0013:49, nr. 5233/0013:48.

Planavimo tikslas: esamų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš miškų ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) ir sujungimas.

Projekto rengimo terminas: (preliminarus) 2007 m. IV ketvirtis – 2008 m. II ketvirtis.

Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2007 m. gruodžio 21 d. iki 2008 m. sausio 21 d. UAB „POLILINIJA“ patalpose K. Donelaičio g. 78, II Aukštas, Kaunas. Mob. tel. +370 652 711 28.

 Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-01-07 iki 2008-01-21, UAB „POLILINIJA“ patalpose bei Karmėlavos seniūnijos patalpose, adresu Vilniaus g. 65 A, LT-54449, Karmėlava, Kauno raj. Viešas susirinkimas numatomas 2008 m. Sausio 21 d. 10 val. Karmėlavos seniūnijos patalpose.

Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu  iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui: UAB „GIRTEKA“ Savanorių pr. 178, Vilnius, Tel. (8 5) 239 4090, arba plano rengėjui.

Plano rengėjas: UAB „POLILINIJA“ K. Donelaičio g. 78, Kaunas. Mob tel. +370 652 711 28.


2008-1-23
Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Martinavos k. Karmėlavos sen., Kauno r. sav., kadastriniai sklypų Nr. 5233/0013:49, Nr. 5233/0013:48.

Planavimo tikslas: esamų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš miškų ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) ir sujungimas.

Projekto rengimo terminas: (preliminarus) 2007 m. IV ketvirtis – 2008 m. II ketvirtis.

Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2007 m. gruodžio 21 d. iki 2008 m. sausio 21 d. UAB „POLILINIJA“ patalpose K. Donelaičio g. 78, II aukštas, Kaunas. Mob tel. +370 652 711 28.  Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2008-01-07 iki 2008-01-21, UAB „POLILINIJA“ patalpose bei Karmėlavos seniūnijos patalpose adresu: Vilniaus g. 65A, LT-54449, Karmėlava, Kauno raj. Viešas susirinkimas numatomas 2008 m. Sausio  21 d., 10 val. Karmėlavos seniūnijos patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu  iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui: UAB „GIRTEKA“ Savanorių pr. 178, Vilnius, Tel. (8 5) 239 4090, arba plano rengėjui.

Plano rengėjas: UAB „POLILINIJA“ K. Donelaičio g. 78, Kaunas. Mob tel. +370 652 711 28.


2008-01-23
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (žin., 1995, Nr. 107-2391), Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (žin., 1996, Nr. 90-2099, Nr. 112-4189) informuojame, jog prad
ėtas rengti specialusis planas. 
Planuojama teritorija: Kauno raj. sav., Taurakiemio sen., Užupių kaimo teritorija, (apimanti Piliuonos k. v. 7 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties sklypai: (kadastriniai Nr. 5267/0007:104, 5267/0007:105, 5267/0007:106 ir 5267/0007:108).

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastuktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą).

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (kodas 188756386) Savanorių pr. 371, LT – 49386 Kaunas, Tel. (8 37) 305 503 faks. (8 37) 313 797, atstovaujama administracijos direktoriaus Vyto Bancevičiaus.

Planavimo finansuotojas: Janina Vaikšnienė ir UAB „FARADA“ (įm. k. 132124441) (atstovaujami Mindaugo Vasiliausko pagal Kauno m. 16 – ojo notaro biuro 2007-08-01 įgaliojimus Nr. RK – 5889 ir Nr. 5888), Vilniaus g. 3-3 Kaunas, mob. tel. 8 682 343 36.
Planavimo rengėjas: UAB „POLILINIJA“ , K.Donelaičio g. 78, II aukštas. Tel. +370 652 711 28, www.polilinija.lt, el. p. justina.kasyte@gmail.com, PV Inga Tikuišytė, archit. Justina Kašytė.


2008-01-23

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (žin., 1995, Nr. 107-2391), Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (žin., 1996, Nr. 90-2099, Nr. 112-4189) informuojame, jog pradėtas rengti specialusis planas. Planuojama teritorija: Kauno raj. sav., Užliedžių sen., Užliedžių kaimo teritorija, (apimanti Užliedžių kadastrinės vietovės 106 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties sklypas: (kadastrinis Nr. 5283/0005:106).

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: rengiamas Užliedžių kaimo dalies specialusis planas apimantis Užliedžių kadastrinės vietovės 106 bloko dalį kaimo gyvenamosios teritorijos plėtrai, išanalizuojant žemės ūkio paskirties sklypų galimybę keisti jų paskirtį į kitą, gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (kodas 188756386) Savanorių pr. 371, LT – 49386 Kaunas, Tel. (8 37) 305 503, faks. (8 37) 313 797, atstovaujama administracijos direktoriaus Vyto Bancevičiaus.

Planavimo finansuotojas: UAB „RAUČYTA“, įm. k. 133762557, Butrimonių g. 5 – 208, LT – 50203 Kaunas, mob. tel. 8 685 287 88.

Planavimo rengėjas: UAB „POLILINIJA“ , K.Donelaičio g. 78, II aukštas. Tel. +370 652 711 28, www.polilinija.lt, el. p. justina.kasyte@gmail.com, PV Inga Tikuišytė, archit. Justina Kašytė.


2008-01-23

Informuojame, kad parengtos šių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo Kauno r. specialiųjų planų koncepcijos:

1. Garliavos apyl. sen., Karkazų k. teritorijoje, apimančioje Pajiesio k. v. 8 bloko dalį, tame tarpe sklypą kad. Nr. 5260/0008:103;

2. Užliedžių sen., Vijūkų k. teritorijoje, apimančioje Užliedžių k. v. 7 bloko dalį, tame tarpe sklypus kad. Nr. 5283/0007:331 ir 5283/0007:662.

Susipažinti su parengtomis koncepcijomis galima pas projektų rengėją architektą Dalių Šarakauską adresu: Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas. Tel. (8 37) 206 954, mob. tel. 8 684 848 94, el. p. info@dsarchitektai.lt.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. (8 37) 3137 97, el. p. administratorius@krs.lt, adresas: Savanorių pr. 371, Kaunas.


2008-01-16
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtus detaliuosius planus Karmėlavos II k., Karmėlavos sen., Kauno r.sav.:

1. 0,44 ha sklypas kad.Nr.5233/0006:573. Organizatorius: P. ermalavičius, mob. tel. 8698 135 45.

2. 0,5 ha sklypas kad.Nr.5233/0006:265. Organizatorius: J.Jankauskienė, mob. tel. 8-37 455 691, el.p.:pmpc@forest.lt.

3. 1,29 ha sklypas kad.Nr.5233/0006:572. Organizatorius: M.Ramelis, mob. tel. 8 686 306 54.

4. 1,42 ha sklypas kad.Nr.5233/0006:356. Organizatorius: K.Ramelytė,mob. tel. 8 686 306 54.

Planavimo tikslas: sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Rengėjas: D.Šarakauskas, el. p. info@dsarchitektai.lt, tel. 8 37) 321 886.

Sklypai ribojasi su J.Mačiulytės skl.kad.Nr.5233/0006:539, J.Mačiulio, M.Mačiulienės skl.kad.Nr.5233/0006:541,543, N.Matrochinos skl.kad.Nr.5233/0006:607, V.Grigienės skl.kad.Nr.5233/0006:537, T.Jermalavičiaus skl.kad.Nr.5233/0006:548. 

Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2008 m. vasario 15 d. 13 val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. Su projektų sprendiniais susipažinti galima 10 darbo dienų iki susirinkimo Karmėlavos sen. patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriams arba rengėjui.


208-01-16

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo kad. Nr. 5217/0013:10 Ginėnų k., Lapių sen., Kauno r. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas, formuojant gyvenamųjų namų kvartalą.

Organizatorius: Gintaras Mickevičius.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arch. D. Šarakauskui, tel. (8 37) 206 954, (8 37) 321 886. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2008-01-16

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo kad. Nr. 5260/0005:48 Rinkūnų k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas, formuojant gyvenamųjų namų kvartalą.

Organizatorius: Žilvinas Antanas Mikutis (pagal įgaliojimą).

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arch. D. Šarakauskui, tel. (8 37) 206 954, (8 37) 321 886. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2008-01-16

Informuojame apie pradedamus rengti gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialiuosiu planus Kauno rajone: 
1. Domeikavos sen., Radikių k. teritorijoje, apimančioje Domeikavos k. v. 12 bloko dalį, tame tarpe sklypą kad. Nr. 5217/0012:18; 
2. Alšėnų sen., Kampiškių k. teritorijoje, apimančioje Mastaičių k. v. 10 bloko dalį, tame tarpe sklypą kad. Nr. 5247/0010:343.

Specialiųjų planų organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Rengėjas: D. Šarakauskas (Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas), tel. (8 37) 206 954, (8 37) 321 886, adresas internete www.dsarchitektai.lt, el. paštas info@dsarchitektai.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2008-01-15

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo J. Biliūno g. 42, Kačerginės mstl., Kačerginės sen., Kauno r. sav., kad. nr. 5230/0005:53 detalusis planas.

Tikslas: esamo sklypo padalijimas į apie 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Detaliojo plano organizatoriai: R. Liepinienė ir V. Stankūnas, mob. tel. 8 652 736 46.


2008-01-15
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5270/0010:244), esančio skl. Nr. 244, Didvyrių k., Raudondvario seniūn., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į 6 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės kitos (privačioms namų vald.) žemės naudojimo paskirties, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Planavimo organizatorius: Bronislava Teklė Mockienė.

Plano rengimo terminas: 2008m. I ketv.

Pasiūlymus teikti detaliojo plano rengėjai M. Torrau IĮ, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel. 207 335, el. paštas ideju@takas.lt arba planavimo organizatorei.


2008-01-15
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos užsakymu AB „Miestprojektas“ parengė krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda ruožo nuo 7,50 iki 12,40 km tiesimo ir tilto per Nevėžį statybos detaliojo plano sprendinius (Kauno miesto teritorijoje nuo 7,50 iki 9,00 km) ir specialiojo plano sprendinius (Kauno rajono teritorijoje nuo 9,00 iki 12,40 km).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patirtinimo“ 3 punkto 4 dalimi, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais galima nuo 2008-02-04 iki 2008-03-05 projektą rengiančioje bendrovėje – AB „Miestprojektas“ (K. Donelaičio g. 62, LT-44248 Kaunas, projekto vadovas J. Zonys, tel. (8 37) 46 5900, mob. 8 614 468 98, faksas (8 37) 465 902, adresas internete www.miestprojektas.lt, elektroninis paštas julius.zonys@miestprojektas.lt) ir Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel. 85 232 9688, faksas 85 232 9609, adresas internete www.lra.lt, el.paštas aina.jonuskyte@lra.lt).

Vieša teritorijų planavimo dokumentų sprendinių ekspozicija vyks 2008-02-11 – 2008-03-05 Kauno rajono Raudondvario seniūnijos (Instituto g.1a, Raudondvaris, Kauno raj.) ir Kauno miesto savivaldybės Vilijampolės seniūnijos (Lampėdžių g. 10, Kaunas) patalpose.

Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos ir AB „Miestprojektas“ galima teikti iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Parengti teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai bus pristatyti viešame susirinkime, kuris įvyks 2008 m. kovo mėn. 05 d. 16.00 val. Kauno rajono Raudondvario seniūnijos (Instituto g.1a, Raudondvaris, Kauno raj.) patalpose.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengtų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui (L. Sapiegos g. 10, LT-44501 Kaunas).

Žemės bei kito nekilnojamo turto valdytojus ir naudotojus, kurių turtas yra planuojamo objekto teritorijoje, apie savo gyvenamąją (buveinės) vietą, jei ji neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos, prašome raštu pranešti AB „Miestprojektas“.

 

Raudondvario aplinkkelio specialusis planas atsisiųsti


2008-01-11
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą vietovės lygmens gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių teritorijos išdėstymo Varluvos kaimo dalyje, Domeikavos sen., Kauno rajone, specialųjį planą (apie 68,00 haplotas, apimantis  Domeikavos kadastrinės vietovės 7-ojo bloko dalį, tame tarpe sklypus kad. Nr. 5217/0007:5 ir 5217/0007:7).

Planavimo tikslas: parengti gyvenamosios ar kitos paskirties teritorijų išdėstymo specialųjį planą, nustatyti erdvinį ir infrastruktūros sistemos organizavimo principus, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliajam planui rengti.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 305 584), finansuotojai – Nerijus Dirsė, Deividas Juška, Nerijus Pargaliauskas, mob. tel. 8 677 888 30.

Plano rengėjas: V. Zagorskienės IĮ, Laisvės al. 45, 308 kab., Kaunas.

Savo pasiūlymus dėl rengiamo dokumento galima teikti organizatoriaus atstovui iki viešo svarstymo pabaigos. Parengto specialiojo plano viešas svarstymas įvyks įvyks 2008 m. vasario 12d. 14 val  Domeikavos seniūnijos patalpose. Specialusis planas eksponuojamas 10 darbo dienų iki susirinkimo pradžios  Domeikavos  seniūnijoje.


2008-01-11
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5227/0003:506, Pagirių k., Garliavos apyl.sen., Kauno r.sav. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į apie 3 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas (pobūdis: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). 
Organizatorius: G. Andziulis ir R. Antanavičienė, mob. tel. 8 689 216 14.

Sklypas ribojasi su K. Karpienės kad. Nr. 5227/0003:470, R. Antanavičienės kad. Nr. 5227/0003:502, D. Rutkausko kad. Nr. 5227/0003:564, E. Bašinsko ir L. Bunokaitės kad. Nr. 5227/0003:565 sklypais ir valstybine žeme.

Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2008 m. vasario 11 d. 13 val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. Su projekto sprendiniais susipažinti galima 10 darbo dienų iki susirinkimo Garliavos apyl. sen. patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui arba rengėjui D. Šarakauskui, tel. 321 886, el. p. info@dsarchitektai.lt.


2008-01-09
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (žin., 1995, Nr. 107-2391), Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (žin., 1996, Nr. 90-2099, Nr. 112-4189) informuojame, jog pradėtas rengti specialusis planas. Planuojama teritorija: Kauno raj. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I kaimo teritorija, (apimanti Domeikavos k. v. 13 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties sklypai: (kadastriniai Nr. 5217/0013:749, 5217/0013:632).

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastuktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą).

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (kodas 188756386) Savanorių pr. 371, LT – 49386 Kaunas, tel. (8 37) 305 503, faks. (8 37) 313 797, atstovaujama administracijos direktoriaus Vyto Bancevičiaus.

Planavimo finansuotojas: UAB „GTJ Projekcts“ (įm. kodas 300504925 Savanorių pr. 192, LT – 44151 Kaunas tel. (8 37) 391 200), atstovaujama direktoriaus Voldemaro Filipavičiaus) ir Rūta Aukštėjiene (atstovaujama UAB „GTJ Projekcts“ pagal 2007-09-25 sutartį Nr. S – 033)

Planavimo rengėjas: UAB „POLILINIJA“ , K. Donelaičio g. 78, II aukštas. Tel. +370 652 711 28, www.polilinija.lt, el. p. justina.kasyte@gmail.com, PV Inga Tikuišytė, archit. Justina Kašytė.


2008-01-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (žin., 1995, Nr. 107-2391), Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (žin., 1996, Nr. 90-2099, Nr. 112-4189) informuojame, jog pradėtas rengti specialusis planas. Planuojama teritorija: Kauno raj. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio kaimo teritorija, (apimanti Žemaitkiemio k. v. 10 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties sklypai: (kadastriniai Nr. 5217/0010:248; 5217/0010:382 ir 5217/0010:225)

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastuktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą).

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (kodas 188756386) Savanorių pr. 371, LT – 49386 Kaunas, tel. (8 37) 305 503, faks. (8 37) 313 797, atstovaujama administracijos direktoriaus Vyto Bancevičiaus.

Planavimo finansuotojas: Adolfas Cikanavičius, Albina Cikanavičienė, Ričardas Venskūnas, Jurgita Požečkienė, Povilas Požečka (atstovaujamais Povilo Požečkos pagal Kauno r. 4 – ojo notaro biuro 2007 – 09 – 13 įgaliojimus Nr. JV – 13160, JV – 13161, JV – 13162), tel. +370 698 349 92.

Planavimo rengėjas: UAB „POLILINIJA“ , K. Donelaičio g. 78, II aukštas. Tel. +370 652 711 28, www.polilinija.lt, el.p. justina.kasyte@gmail.com, PV Inga Tikuišytė, archit. Justina Kašytė.


2008-01-09
Informuojame apie pradedamą rengti gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialųjį planą Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių kaimo dalies teritorija (apimanti 10 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties sklypai 2,6800 ha (kad. nr. 5217/0008:324) ir 7,3400 ha (kad. nr. 5217/0010:477).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Specialiųjų planų organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Rengėjas: M. Sirvydis, Partizanų g. 26-204, Kaunas, tel. (8 37) 438 726, mob. tel. 8 675 475 96, e-paštas mindaugas@architektas.eu.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2008-01-09
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5223/0005:41), esančio Atžalyno g. 33, Garliavos m., Garliavos seniūn., Kauno r. sav. detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: Irena Malinauskienė, Nijolė Juozaitienė, gyv., Atžalyno g. 33, Garliavos m., Garliavos seniūn., Kauno r. sav.

Plano rengimo terminas: 2007 m. III - ketv. 2008 m. I ketv.

Besiribojančių sklypų kadastro Nr.5223/0005:12; :161; :69.

Projektas bus eksponuojamas Garliavos seniūnijos patalpose nuo skelbimo 10 darbo dienų. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2008 02 04 10 val. M. Torrau IĮ patalpose, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos plano rengėjai M. Torrau IĮ, tel. (8 37) 207 335, el. paštas ideju@takas.lt.


208-01-08
Informuojame apie pradedamą rengti gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialųjį planą Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių kaimo dalies teritorija (apimanti 10 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties sklypai 2,6800ha (kad. nr. 5217/0008:324) ir 7,3400ha (kad. nr. 5217/0010:477).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Specialiųjų planų organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Rengėjas: M. Sirvydis, Partizanų g. 26-204, Kaunas, tel. (8 37) 438 726, mob. tel. 8 675 475 96, e-paštas: mindaugas@architektas.eu.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2008-01-08
Rengiamas detalusis planas žemės sklypo Pamaišupio k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. (kad. nr.5247/0010:54).

Planavimo tikslas: detalusis planas rengiamas pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos) ir padalijimui į atskirus sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui nustatyti. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Projekto rengimo terminas:2008 I ketvirtis.

Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2008m sausio 9d. iki 2008m. vasario 11d. Partizanų g.26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2008m. vasario 12d. 15val. adresu: Partizanų g.26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Detaliojo plano organizatorius: UAB „Dažymo technologijų centras“, tel.(8 37) 407 284.

Detaliojo plano rengėjas: M. Sirvydis, mob. tel. 8 675 475 96.


2008-01-08

Rengiamas detalusis planas žemės sklypo Ledos g. 48, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. (skl. kad. nr.5283/0004:88).

Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 3 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties. Nustatyti teritorijos tvarkymo režimo reglamentą.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Projekto rengimo terminas: 2008 I ketvirtis.

Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2008m sausio 10 d. iki 2008 m. vasario 12 d. Partizanų g.26-204 Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2008m. vasario 13d. 15val. adresu: Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Užliedžių seniūnijos patalpose ir Partizanų g. 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Detaliojo plano organizatorius: G. Urbelis, tel. 8 37 567 394.

Detaliojo plano rengėjas: M. Sirvydis, mob. tel. 8 675 475 96.


2008-01-08

Informuojame, kad pradedamas rengti detalusis planas žemės sklypo Ledos g. 48, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. (skl. kad. nr. 5283/0004:88).

Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 3 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties. Nustatyti teritorijos tvarkymo režimo reglamentą.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Detaliojo plano organizatorius: G. Urbelis, kontaktinis tel. 8 37 567 394.


2008-01-08
Informuojame apie baigiamą bendra tvarka rengti specialųjį planą Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r.sav. (apie 30 ha teritorija, apimanti Noreikiškių k.v. 6 bloko dalį).

Planavimo tikslas: gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą).

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, tel. (8 37) 305 503, el. p. administratorius@krs.lt.

Planavimo finansuotojas: UAB „Baltic realty adviser“, kontaktinis tel. 8 614 803 59.

Rengėjas: D. Šarakauskas, el. p. info@dsarchitektai.lt, tel. (8 37) 3218 86.

Viešas svarstymas su visuomene įvyks šių metų vasario 7 d. 13 val. adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. Specialusis planas bus viešai eksponuojamas Ringaudų sen. patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ar pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba rengėjui.


2007-01-04
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Nr. 224 (kadastrinis Nr. 5240/0011:224)  Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Upelio g. 13 detalųjį planą.

Detaliojo planavimo tikslas: sklypo padidinimas apie 234 kv. m. ir padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Detaliojo plano rengimo terminas: ( preliminarus) 2008 m.

Organizatoriai: Valentina Kaniauskienė, Romusas Kaniauskas.

Informacija mob. tel. 8 684 340 66.


2007-01-04

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypų Juragių k., Garliavos apyl.sen., Kauno r.sav. (kad.Nr.5227/0003:489, 5227/0003:490) detalųjį planą.

Planavimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/pramonės ir sandėliavimo teritorijos), sklypų sujungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, statybos reglamentavimas.

Organizatorius: UAB „Erdvė projektams“, tel. (8 37) 713 335.

Rengėjas: D. Šarakauskas, el. p. info@dsarchitektai.lt, tel. (8 37) 321 886.

Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2007-01-03

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti specialųjį planą Kaniūkų k., Babtų sen., Kauno r. sav. (apie 150 ha teritorija, tarp jų skl. kad. Nr.5263/0004:258).

Planavimo tikslas: pramonės ir sandėliavimo bei gyvenamosios teritorijos išdėstymo specialusis planas (tikslu – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją minėtai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą).

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, tel. (8 37) 305 503, finansuotojas – UAB „ET Group“, rengėjas – D. Šarakauskas, el. p. info@dsarchitektai.lt, tel. (8 37) 321 886. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2008-01-02
Informuojame apie toliau bendrąja tvarka rengiamą Kauno r.sav., Raudondvario sen., Didvyrių kaimo teritorijos (apimančios Raudondvario kadastro vietovės 8 bloko dalį) vietovės lygmens gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo kraštotvarkinį specialųjį planą, tame tarpe planuojant žemės sklypus, kurių kad. Nr. 5270/0008:137, 5270/0008:825.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, planavimo finansuotoja s- L. Krugliakova. 

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas.  Plano rengimo terminas 2007m. IV ketv.-2008m. I ketv.

Finansuotojo adresas: Putvinskio g. 17-4, Kaunas, mob. tel. 8 612 371 64.

Plano rengėjas: M. Torrau I. Į., adresas V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, mob. tel. 8 687 145 85, el.p. ideju@takas.lt.

Susipažinti su organizatoriaus patvirtinta koncepcija ir specialiojo plano sprendiniais, raštiškus pasiūlymus ir pageidavimus  teikti galima nuo 2007-12-17 d. specialiojo plano rengėjo patalpose aukščiau nurodytu adresu. Pageidaujant specialiojo plano sprendiniai susipažinimui gali būti teikiami elektroniniu paštu.

Viešas specialiojo plano sprendinių aptarimo susirinkimas vyks 2008-01-17 nuo 16 val iki 17 val. Raudondvario seniūnijos patalpose. Dalyvavimas viešame susirinkime nėra privalomas.


2007-12-29
Informuojame, kad pabaigtas Kauno rajono bendrojo plano sprendinių konkretizavimo etapas.
Liko baigiamasis sprendinių vertinimo etapas, kuris prasideda 2008 m. sausio 1 d. Su Kauno rajono bendrojo plano sprendinių konkretizavimo medžiaga ir strateginiu pasekmių aplinkai vertinimu (SPAV) nuo sausio 1 d. galima susipažinti  Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriuje. Viešasis svarstymas vyks vasario 4 d. rajono savivaldybėje. Informacija bus papildyta sausio 2 d.

 

VISUOMENĖS DALYVAVIMO TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESE NUOSTATŲ SANTRAUKA DĖL KAUNO RAJONO BENDROJO PLANO RENGIMO I. BENDROSIOS NUOSTATOS 


1. Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) reglamentuoja bendrąją ir supaprastintą visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarką, taip pat bendrojo, specialiojo ir detaliojo teritorijų planavimo dokumentų projektų rengimo viešumą užtikrinančias procedūras.

2. Šie Nuostatai privalomi valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, juridiniams ir fiziniams asmenims, dalyvaujantiems teritorijų planavimo dokumento projekto rengimo procese, išskyrus valstybės sienos, krašto apsaugos ir strateginės reikšmės objektų, kurie susiję su įslaptinta informacija, teritorijų detaliųjų planų rengimo procesą.

3. Bendroji ar supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka taikoma atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis (pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį) ir rūšis.

4. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos:

Baigiamasis susirinkimas-konferencija – viešumą užtikrinanti procedūra, skirta nacionalinio ir regiono lygmenų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, pateiktiems pasiūlymams ir konsultavimosi rezultatams aptarti, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ir teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo ataskaitoms pateikti.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita – sąvokos apibrėžimas pateiktas Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 (Žin., 2004, Nr. 130-4650).

Supažindinimas – viešumą užtikrinanti procedūra, kurios metu visuomenei sudaromos galimybės įgyti žinių apie teritorijų planavimo dokumento projektą, aiškinami jo sprendiniai siekiant sužinoti visuomenės nuomonę ir gauti jos pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių.

Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo ataskaita – sąvokos apibrėžimas pateiktas Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 920 (Žin., 2004, Nr. 113-4228).

Vieša ekspozicija – viešumą užtikrinanti procedūra, kurios metu viešai eksponuojami parengti teritorijų planavimo dokumento sprendiniai (grafinė ir tekstinė dalys) ir aiškinamoji medžiaga (paaiškinimai, schemos, brėžiniai, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ir teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo ataskaitos ir t.t.).

Viešas susirinkimas – viešumą užtikrinanti procedūra, skirta rajono ir vietovės lygmenų teritorijų planavimo dokumento sprendiniams, jų alternatyvoms bei pateiktiems pasiūlymams aptarti, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ir teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo ataskaitoms pateikti.

Viešumą užtikrinanti procedūra – vienas ar keli veiksmai, kuriuos privalo atlikti planavimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo ir kurie susiję su visuomenės dalyvavimu teritorijų planavimo dokumento projekto rengimo procese, taip pat su visuomenės galimybėmis teikti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių papildymo, jų alternatyvos pateikimo ar pakeitimo.

Visuomenės dalyvavimas – savanoriškas juridinių ir fizinių asmenų, taip pat jų asociacijų, organizacijų arba grupių dalyvavimas teritorijų planavimo dokumento projekto rengimo procese.

Visuomenės dalyvavimo ataskaita – raštu pateiktas konsultavimosi ar svarstymo eigos ir rezultatų apibendrinimas ir priedai (skelbimų ir pranešimų tekstai, skelbimų spaudoje kopijos, viešo susirinkimo ar baigiamojo susirinkimo-konferencijos protokolas ir kita su teritorijų planavimo dokumento svarstymu susijusi medžiaga).

Kitos šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) bei jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme (Žin., 1996, Nr. 71-1706; 2006, Nr. 82-3254) pateiktų sąvokų apibrėžimus.

 

II. BENDROJI VISUOMENĖS DALYVAVIMO TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESE TVARKA

 

5. Teritorijų bendrojo, specialiojo ir detaliojo planavimo viešumą užtikrina šios procedūros:

5.1. visuomenės informavimas apie teritorijų planavimo dokumento projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, apie tai, ar bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau vadinama – SPAV) Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka; jeigu toks vertinimas neatliekamas, informuojama, kur galima susipažinti su motyvais, kodėl neatliekamas SPAV; detaliųjų planų rengimo atveju stendo su šiame punkte nurodyta informacija prie planuojamos teritorijos įrengimas;

5.2. konsultavimasis su suinteresuota visuomene (rengiant nacionalinio ir regiono lygmenų teritorijų planavimo dokumentus):

5.2.1. konsultacijos dėl rengiamų teritorijų planavimo dokumento sprendinių, supažindinimas su koncepcijos stadijoje rengiamais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, jų alternatyvomis, taip pat su SPAV ataskaita (jeigu SPAV buvo atliktas nustatytąja tvarka);

5.2.2. skelbimas visuomenės informavimo priemonėse apie parengtą teritorijų planavimo dokumento projektą, susipažinimo su juo ir svarstymo tvarką, vietą ir laiką, viešos ekspozicijos vietą ir laiką;

5.2.3. supažindinimas su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo ataskaita, taip pat su SPAV ataskaita (jeigu SPAV buvo atliktas nustatytąja tvarka);

5.2.4. vieša ekspozicija;

5.2.5. baigiamasis susirinkimas-konferencija;

5.3. viešas svarstymas (rengiant rajono ir vietovės lygmenų bendrojo, specialiojo ir detaliojo teritorijų planavimo dokumentų projektus):

5.3.1. supažindinimas su koncepcijos stadijoje rengiamais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, jų alternatyvomis, taip pat su SPAV ataskaita (jeigu SPAV buvo atliktas nustatytąja tvarka);

5.3.2. skelbimas apie parengto teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką visuomenės informavimo priemonėse, o detaliojo planavimo atveju – ir prie planuojamos teritorijos įrengtame stende;

5.3.3. supažindinimas su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo ataskaita, taip pat su SPAV ataskaita (jeigu SPAV buvo atliktas nustatytąja tvarka);

5.3.4. vieša ekspozicija;

5.3.5. viešas susirinkimas;

5.4. informavimas visuomenės informavimo priemonėse apie teritorijų planavimo dokumento projekto patvirtinimą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.

6. Planavimo organizatorius paskelbia apie konsultavimosi ir viešo svarstymo procedūras atitinkamose visuomenės informavimo priemonėse ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki jų pradžios, nurodydamas jų atlikimo vietą ir laiką. Planavimo organizatorius gali atlikti papildomus viešumą užtikrinančių procedūrų veiksmus: apklausą dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių, jų pristatymą visuomenės informavimo priemonėse, susitikimus su suinteresuota visuomene, pavienėmis visuomenės grupėmis ir panašiai.

7. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu (rekomenduojama pasiūlymų teikimo forma pateikta šių Nuostatų 1 priede). Planavimo organizatorius privalo registruoti teikiamus pasiūlymus.

8. Visus gautus pasiūlymus planavimo organizatorius kartu su plano rengėju išnagrinėja, apsvarsto, įvertina ir priima arba atmeta. Sprendimus dėl pritarimo pasiūlymams ar jų atmetimo priima planavimo organizatorius.

9. Planavimo organizatorius pasiūlymus dėl vietovės lygmens detaliųjų ir specialiųjų planų pateikusiems asmenims atsako raštu ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, o pasiūlymus dėl bendrųjų planų ir aukštesnio nei vietovės lygmens, specialiųjų planų sprendinių pateikusiems asmenims atsako raštu ne vėliau kaip per 30 darbo dienų po pasiūlymų gavimo dienos. Atmesdamas pasiūlymą, planavimo organizatorius nurodo pasiūlymo atmetimo motyvą.

10. Atlikus teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras, planavimo organizatorius parengia priimtus ir motyvuotai atmestus pasiūlymus apibendrinančią medžiagą, kurią kartu su parengtu teritorijų planavimo dokumento projektu teikia teritorijų planavimo dokumentą derinančioms institucijoms. Visuomenės dalyvavimo ataskaita kartu su suderintu teritorijų planavimo dokumento projektu pateikiama valstybinės teritorijų planavimo priežiūros institucijai.

11. Dėl reikšmingas pasekmes aplinkai patirsiančios Europos Sąjungos valstybės narės institucijų bei visuomenės informavimo išsamios tvarkos susitariama tarpvalstybinių konsultacijų metu. Tokia tvarka turi užtikrinti, kad Europos Sąjungos valstybės narės, galinčios patirti reikšmingas pasekmes aplinkai, institucijos ir visuomenė būtų informuotos apie galimybes pateikti savo nuomonę dėl numatomo priimti sprendimo, apie priimtą sprendimą bei apie tai, kur galima išsamiai susipažinti su patvirtintu teritorijų planavimo dokumentu, su motyvais, lėmusiais sprendinių alternatyvos pasirinkimą, bei su teritorijų planavimo dokumento įgyvendinimo pasekmių monitoringo priemonėmis, taip pat su informacija apie tai, kaip į teritorijų planavimo dokumentą buvo integruoti aplinkos apsaugos klausimai, kaip buvo atsižvelgta į SPAV ataskaitoje pateiktą informaciją, SPAV subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymus ir tarpvalstybinių konsultacijų, jeigu tokios vyko, rezultatus.

 

IV. RAJONO LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ
VIEŠUMAS

 

17. Savivaldybės ar jos dalies teritorijų bendrojo ir specialiojo planavimo dokumentų projektų rengimo viešumas užtikrinamas atliekant šių Nuostatų 5 punkte (išskyrus 5.2 punktą) nurodytas procedūras.

18. Planavimo organizatorius šių Nuostatų 5.1 punkte nurodytą informaciją apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumento projektą skelbia vietos laikraštyje, savivaldybės interneto tinklalapyje ir seniūnijų, kuriose yra planuojama teritorija, skelbimų lentose. Kartu jis nurodo, kam ir kokiu adresu teikti pasiūlymus, pateikia planavimo organizatoriaus, plano rengėjo adresus ir telefonus, elektroninio pašto ir interneto tinklalapio adresus.

19. Planavimo organizatorius supažindina visuomenę su koncepcijos stadijoje rengiamais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, jų alternatyvomis, SPAV ataskaita, paskelbia atitinkamą informaciją savivaldybės interneto tinklalapyje, be to, informuoja apie visuomenės galimybes teikti pasiūlymus.

20. Parengus teritorijų planavimo dokumento projektą, planavimo organizatorius:

20.1. paskelbia vietos laikraštyje, savivaldybės interneto tinklalapyje ir seniūnijų, kuriose yra planuojama teritorija, skelbimų lentose informaciją visuomenei apie galimybes susipažinti su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo ataskaita, nurodo viešos ekspozicijos ir viešo susirinkimo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką. Skelbime taip pat nurodomi planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo adresai ir telefonai, elektroninio pašto ir interneto tinklalapio adresai;

20.2. informuoja raštu suinteresuotas valstybės ir savivaldybės institucijas, įstaigas ir organizacijas, raštu pareiškusias apie ketinimą dalyvauti viešo svarstymo procedūrose, taip pat savivaldybes, kurios ribojasi su planuojama teritorija, apie parengto teritorijų planavimo dokumento viešo svarstymo procedūras ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki jų pradžios;

20.3. raštu praneša apie viešo svarstymo procedūras žemės sklypų valdytojams ir naudotojams jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresu, jeigu pagal rengiamus savivaldybės lygmens specialiojo ar detaliojo plano sprendinius jų žemės sklypas rezervuojamas svarbiems valstybės, apskrities ar savivaldybės objektams plėtoti arba jeigu numatoma pakeisti jo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ar pobūdį;

20.4. supažindinti su parengto teritorijų planavimo dokumento projektu skiria ne trumpesnį kaip mėnesio laikotarpį, jo metu surengia ne mažiau kaip 15 darbo dienų trunkančią teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešą ekspoziciją. Šiuo laikotarpiu visuomenė supažindinama su rengiamais sprendiniais, teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo ataskaita, SPAV ataskaita pateikiama visuomenei (jeigu SPAV buvo atliktas nustatytąja tvarka).

21. Pasibaigus susipažinimo su sprendiniais laikotarpiui, planavimo organizatorius parengtus teritorijų planavimo dokumento sprendinius, juos iliustruojančią medžiagą, teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo ataskaitą, informaciją apie gautus pasiūlymus ir SPAV rezultatus (jeigu SPAV buvo atliktas nustatytąja tvarka) pristato visuomenei viešame susirinkime šių Nuostatų 27–31 punktuose nustatyta tvarka.

22. Apie teritorijų planavimo dokumento patvirtinimą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

VI. VIEŠAS SUSIRINKIMAS

 

27. Planavimo organizatorius viešą susirinkimą rengia praėjus šių Nuostatų 20.4 ir 25.3 punktuose nustatytam susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpiui šių Nuostatų 20.1, 24.1 ir 25.1 punktuose minimame skelbime nurodytu laiku ir nurodytoje vietoje. Susirinkimo vieta ir laikas gali būti patikslinti ta pačia tvarka, kaip buvo apie jį skelbta (pranešta), bet ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo pradžios.

28. Viešam susirinkimui pateikiamas parengtas savivaldybės teritorijos (ar jos dalies) bendrojo, specialiojo ar detaliojo teritorijų planavimo dokumento projektas, kita sprendinius iliustruojanti medžiaga, teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo ataskaita ir SPAV ataskaita (jeigu SPAV buvo atliktas nustatytąja tvarka).

29. Viešo susirinkimo dalyvius ar jų įgaliotus asmenis, taip pat susirinkimo metu teikiamus jų pasiūlymus registruoja planavimo organizatoriaus įgaliotas asmuo, sudarydamas viešo susirinkimo dalyvių sąrašą (pagal šių Nuostatų 2 priede pateiktą formą). Šį sąrašą pasirašo planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo.

30. Viešam susirinkimui pirmininkauja planavimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu per valandą po nustatytos susirinkimo pradžios niekas neatvyksta, laikoma, kad viešo susirinkimo procedūra atlikta. Tai įforminama protokolu. Planavimo organizatorius prireikus surengia viešą susirinkimą pakartotinai šių Nuostatų nustatyta tvarka.

31. Viešo susirinkimo protokolas surašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po susirinkimo, protokolą pasirašo planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo. Prie protokolo pridedamas viešo susirinkimo dalyvių sąrašas. Planavimo organizatorius turi užtikrinti galimybes svarstymu suinteresuotiems asmenims susipažinti su protokolu, išskyrus viešai neskelbiamą informaciją apie dalyvių asmens duomenis.

 

VIII. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ
APSKUNDIMAS

 

36. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

37. Skundai dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių pateikiami valstybinės teritorijų planavimo priežiūros institucijoms pagal kompetenciją, nustatytą Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 370 (Žin., 1997, Nr. 34-851; 2004, Nr. 109-4075), 3 punkte.


––––––––––––––––

Visuomenės dalyvavimo teritorijų

planavimo procese nuostatų

1 priedas


 

(Pasiūlymo teikimo raštu formos pavyzdys)


(planavimo organizatoriui ar jo įgaliotam asmeniui)

PASIŪLYMAS

 Nr.

        (data)


(parengimo vieta)


(pasiūlymo antraštė)


               Projekto pavadinimas 

               Planuojamos teritorijos vietovė (adresas)

 

                Pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jeigu toks yra) vardai ir pavardės

 

Pasiūlymą teikiančio asmens gyvenamoji vieta arba, jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresas

 

Aplinkybės, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai

 

 


Priedai: 1. 
          2. 
          3. (ir t. t.)


Pasiūlymą teikiantis asmuo
(ar jo įgaliotas asmuo)                         (Parašas)                         (Vardas ir pavardė)

 


Visuomenės dalyvavimo teritorijų

planavimo procese nuostatų

2 priedas


 

 (Viešo susirinkimo dalyvių sąrašo formos pavyzdys)

 

(teritorijų planavimo dokumento projekto pavadinimas)


 (vieta, data, tikslus laikas – valanda)

VIEŠO SUSIRINKIMO DALYVIAI


 

 Eil. Nr.
 

 Vardas ir pavardė
 

 Adresas, telefono numeris/atstovaujama institucija, pareigos, adresas, telefono numeris
 

Parašas 
 

 Pasiūlymo registracijos numeris
             
             
            

 

 

Planavimo organizatorius

(ar jo įgaliotas asmuo)                       (Parašas)                         (Vardas ir pavardė)

 

____________________


 

Kauno rajono savivaldybės administracija