Urbanistikos skyrius
Konsultacijos teikiamos telefonu +370 670 97 342

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Teritorijų planavimo dokumentų skelbimai

 ARCHYVAS

Skelbimus prašome siųsti adresu it@krs.lt

 

2021-06-16

Pranešimas visuomenei apie priimtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimą Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu” ir siekdama įgyvendinti 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021-2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, 5 tikslo 5.4 uždavinį, informuojame apie priimtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 9 d. nutarimą Nr. 429 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planavimo tikslai:

  • numatyti projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena regioninių stočių plėtrą;
  • numatyti projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena elektrifikacijos bei geležinkelių transporto eismo kontrolės, valdymo ir signalizacijos sistemų ir jų įrenginių plėtrą;
  • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė www.sumin.lrv.lt), kontaktiniai asmenys: Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnysis patarėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt), patarėja Natalija Baranauskienė (tel. (8 5) 239 3913, el. p. natalija.baranauskiene@sumin.lt) ir vyriausiasis specialistas Aldas Genys (tel. (8 5) 239 2410, el. p. aldas.genys@sumin.lt).

AB „LTG Infra“ (Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel. (8 5) 269 3353, el. p. lginfrastruktura@litrail.lt, projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt) kontaktiniai asmenys: Projektų parengimo projekto vadovė Jūratė Matuzienė (tel. 86 55 77 523, el. p jurate.matuziene@ltginfra.lt) ir Projektų parengimo projekto vadovė Kristina Račkauskaitė (tel. 86 16 38 252, el. p. kristina.rackauskaite@ltginfra.lt).

Supažindinimo tvarka. Susipažinti su priimtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios ir planavimo tikslų galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje www.sumin.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-21-349)

Ši informacija tai pat skelbiama AB „LTG Infra“ informavimo apie projektą „Rail Baltica“ interneto svetainėje www.rail-baltica.lt, taip pat į planuojamą teritoriją patenkančių savivaldybių interneto svetainėse, jų skelbimų lentoje ir seniūnijų, kurioms rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentose.

Kauno apskrityje informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:

Panevėžio apskrityje informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:

Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui anksčiau nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

2021-06-15

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-03 įsakymu Nr. ĮS-951 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 17, žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 17, kadastro Nr. 5223/0008:48 (toliau – Detalus planas).
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-27-21-301.
Planavimo iniciatoriai –Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja UAB „Geometra“ architektas Mindaugas Bielskus tel: 8 699 88716.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A, LT–51183 Kaunas, projekto vadovas architektas Artūras Nosenko (A 1758), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt.
Planuojamos teritorijos dislokacija - Kauno r. sav., Garliava, Stasio Lozoraičio g. 17,  žemės sklypo kad Nr. 5223/0008:48.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:
Koreguoti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentą (-us), nustatyti teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų plano rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-23 įsakymas Nr. ĮS-633 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2021-07-01 iki 2021-07-16 Garliavos seniūnijos patalpose (Vytautas g. 62, Garliava, LT-53259 Kauno r.), Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 371, Kaunas), Kauno rajono savivaldybės internetiniame puslapyje (www.krs.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-27-21-301 per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2021-06-15

Informuojame apie rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-05-25 sprendimu Nr. TS-236 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., kadastro nr. 5270/0010:358 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k, Vėjo g. 28, kadastro Nr. 5270/0010:737.
Planavimo organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.:837 305571, info@krs.lt, www.krs.lt, kontaktinis asmuo - Urbanistikos skyriaus vyr.specialistė J.V.Blaževičienė , tel.: 837 305 510, 862083492; el.p.: jolanta.blazeviciene@krs.lt.
Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys;
Plano rengėja: PV. Ugnė Ivankevičienė, Drobės g. 62, Kaunas, el.p.: vienagrupe@gmail.com, tel.: 860319021.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl  teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr.ĮS-307 (2019-02-15); Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-222 (2019-03-14), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo Nr.ĮS-457 (2019-03-08).
Planavimo uždaviniai: padalinti žemės sklypą į du ar daugiau žemės sklypų, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2021-06-21 ryto iki 2021-07-05 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno r. savivaldybės patalpose, Raudondvario seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Tinklų brėžinys
Sprendinių brėžinys

2021-06-14

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0012:0395
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Samylų k.
Žemės sklypo plotas, 1,0294 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-06-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-06-11

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0017:0068
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Girininkų I k.
Žemės sklypo plotas, 3,0006 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-06-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-06-11

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4
dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-06-30 sprendimu Nr. TS-158 patvirtinto Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Piliuonos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5267/0010:144, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Piliuonos k., Nemuno Vingio g. 8, kadastro Nr. 5267/0010:240.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2021-06-29 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas, mob. tel. 8 620 83492.
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2021-06-09 įsakymas Nr. ĮS-1558 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2021-06-11

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0018:0197
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Rokų k.
Žemės sklypo plotas, 0,6198 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-06-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-06-11

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0016:0996
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Pyplių k.
Žemės sklypo plotas, 1,2653 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-06-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-06-10

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-11-04 įsakymu Nr. 1054 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Čekiškė, Jaunimo g. 6, kadastro Nr. 5210/0004:192 ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-24 įsakymu Nr. ĮS-448 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Čekiškė, kadastro Nr. 5210/0004:300.
Planavimo iniciatorius –  Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2021-06-24 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-09 įsakymas Nr. ĮS-1559 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2021-06-10

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ RENGTI KAUNO MARIŲ REGIONINIO PARKO IR JO ZONŲ BEI BUFERINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANO IR KAUNO MARIŲ REGIONINIO PARKO TVARKYMO PLANO KOREKTŪRĄ
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 dalies nuostatomis, Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ir kultūros ministrų 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. D1-330/ĮV-706 „Dėl saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 10 punktu Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo „Dėl Kauno marių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano ir Kauno marių regioninio parko tvarkymo plano koregavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ projektą.
Įsakymo projektu nusprendžiama pradėti rengti Kauno marių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano ir Kauno marių regioninio parko tvarkymo plano korektūrą (specialiojo planavimo dokumentus) ir nustatomi planavimo tikslai.
Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) projektų registravimo posistemėje (Reg. Nr. 21-26239).
Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti elektroniniu paštu Tarnybai (vstt@vstt.lt) iki 2021-06-29.

2021-06-08

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-09-28 sprendimu Nr. TS-209 (pakeistas 2019-09-11 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1736) patvirtintų žemės sklypų detaliojo plano keitimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Baltijos g. 67, kadastro Nr. 5247/0007:1336.
Planavimo iniciatorius –  UAB „Hidraulit“
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2021-06-22 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-03 įsakymas Nr. ĮS-1487 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2021-06-08

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0013:0177
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Vilemų k.
Žemės sklypo plotas, 0,8001 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-06-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-06-08

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5277/0001:0289
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Purviškių k.
Žemės sklypo plotas, 1,6053 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-06-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-06-08

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0013:0297
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Pajiesio k.
Žemės sklypo plotas, 2,0314 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-06-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-06-08

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0010:0282
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Girionių k.
Žemės sklypo plotas, 1,1717 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-06-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-06-08

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-05-19 įsakymu Nr. ĮS-683 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0014:459, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k., Ežero g. 18, kadastro Nr. 5217/0014:779.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2021-06-22 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-21 įsakymas Nr. ĮS-1278 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2021-06-08

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Kačerginės sen., Kačerginės mstl. dalies teritorijos, apimančios apie 6,3620 ha ploto kvartalą (tame kvartale), ribojamą J. Janonio gatvės, žemės sklypo, kadastro Nr. 5230/0012:12 ir Dubravos eksperimentinės – mokomosios urėdijos miško, detalusis planas.
Su detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2021-06-22 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-28 įsakymas Nr. ĮS-1404 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano rengimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2021-06-07

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais pranešame, kad parengtas „Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-05-14 įsakymu Nr. ĮS-573 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0004:220, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k.: kadastro Nr. 5283/0004:347, kadastro Nr. 5283/0004:348, Pienių g. 28, kadastro Nr. 5283/0004:352, Pienių g. 28A, kadastro Nr. 5283/0004:353, Pienių g. 32, kadastro Nr. 5283/0004:359, Pienių g. 32A, kadastro Nr. 5283/0004:360, Pienių g. 30A, kadastro Nr. 5283/0004:358 ir Pienių g. 30, kadastro Nr. 5283/0004:361“.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Planavimo iniciatoriai – UAB „MRS“, G. M., R. T., D. T., R. D., J. D., A. M.
Detaliojo plano rengėjas – Audrius Arbačiauskas, vykdantis individualią veiklą (individualios veiklos pažymos Nr. 778916), el. p. audriui@icloud.com, tel. (8 699) 81 685.
Teritorijų planavimo vadovas – architektas Audrius Arbačiauskas (atestato Nr. A 1663).
Planavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. ĮS- 1487 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“.
Planavimo tikslai:
1.  Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. ĮS-1685 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ 1 punkte nurodytus žemės sklypus sujunti ir padalyti į du ar daugiau žemės sklypų;
2. Koreguoti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentą (-us), nustatyti teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Karantino metu su parengtu teritorijų planavimo dokumentu nuo 2021 m. birželio 1 d. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, projekto Nr. K-VT-52-20-456. Tiesioginė nuoroda: https://bit.ly/3uU6vXE.
2021 m. birželio 12 d., 17.00 val. platformoje Microsoft Teams platformoje vyks detaliojo plano viešas svarstymas.
Viešo svarstymo nuoroda: https://bit.ly/3x0rXeS
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, el. p. info@krs.lt ir (ar) detaliojo plano rengėjui – Audriui Arbačiauskui, Juodkrantės g. 6-32, Vilnius, el. p. audriui@icloud.com iki 2021 m. birželio 12 d., 18.00 val. Raštu pateikti pasiūlymai bus registruojami ir viešo susirinkimo metu 2021 m. birželio 12 d., nuo 17.00 val. iki 18.00 val. 

2021-06-04

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-06-19 sprendimu Nr. TS-231 ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-18 įsakymu Nr. ĮS-748 patvirtintų detaliųjų planų koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k.: Gėlių g. 2B, kadastro
Nr. 5250/0010:995 ir Gėlių g. 2K, kadastro Nr. 5250/0010:373.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2021-06-18 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas, mob. tel. 8 620 83492.
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2021-05-31 įsakymas Nr. ĮS-1411 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2021-06-03

Informuojame apie rengiamą „Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-07-24 sprendimu Nr. TS-238 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5233/0009:820 ir kadastro Nr. 5233/0009:821 ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. TS-77 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypų, kadastro Nr.5233/0009:528, kadastro Nr. 5233/0009:828, kadastro Nr. 5233/0009:952 ir kadastro Nr. 5233/0009:956, detaliųjų planų koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Kokybės g. 3, kadastro Nr. 5233/0009:80, Kokybės g. 5, kadastro Nr. 5233/0009:961 ir Fredos g. 1, kadastro Nr. 5233/0009:1103“.
Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, www.krs.lt, kontaktinis asmuo – Urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Visvalda Blaževičienė, tel.: (8 37) 305 510; el.p.: jolanta.blazeviciene@krs.lt    
Planavimo iniciatorius: UAB „Finnfoam“ (atstovaujama pagal įgaliojimą Nerijaus Kelmelio), adresas korespondencijai: Kaunas, Savanorių pr. 5-2, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 689 64444;
Plano rengėjas: MB „Architektas Nerijus Kelmelis“, projekto vadovas Nerijus Kelmelis, Kaunas, Savanorių pr. 5-2, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 689 64444, atestato Nr.1410.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ Nr.ĮS-498 (2021-03-10), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ Nr.ĮS-684 (2021-03-29) , Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-314 (2021-03-31).
Planavimo tikslas: sujungti žemės sklypus, teritorijos naudojimo reglamento (-ų) – teritorijos naudojimo tipo ir kita nustatymas.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, Karmėlavos seniūnijos, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2021-06-11 iki 2021-06-25 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno r. Karmėlavos seniūnijos, Kauno r. administracijos patalpose ir www.krs.lt.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2021-05-28

Informuojame, kad Kauno rajono savivaldybės direktoriaus 2021-05-28 įsakymu „Dėl gyventojų apklausos paskelbimo“ paskelbta Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių:  Karmėlavos seniūnijos Martinavos k. ir Neveronių seniūnijos Neveronių k.; Karmėlavos seniūnijos Biruliškių k., Ramučių k., Sergeičikų I k., Karmėlavos mstl.;  Garliavos apyl. seniūnijos Karkazų k. ir Ražiškių k., gyventojų apklausa pagal  parengtus gyvenamųjų vietovių  teritorijų ribų keitimo planus M 1:10 000 ir M 1:50 000.
Apklausos laikas ir vieta – 2021 m. gegužės 28 d. – birželio 30 d. Karmėlavos,  Neveronių ir Garliavos apyl. seniūnijų patalpose, darbo dienomis  ir darbo valandomis.
Apklausos būdas – gyventojų nuomonės įrašymas gyventojų apklausos dėl gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų keitimo lapuose.

 

2021-05-25

Informuojame apie teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūras, kuriomis supaprastinta tvarka rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. TS-282 patvirtinto Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., žemės sklypo, kadastro Nr. 5240/0011:524 ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-12 įsakymu Nr. ĮS-158 patvirtinto Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., žemės sklypo, kadastro Nr. 5240/0011:410, detaliųjų planų koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Dvaro g. 10, kadastro Nr. 5240/0011:524 ir Dvaro g. 12, kadastro Nr. 5240/0011:410. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-20-584 ir Nr. K-VT-52-20-585.
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav., Lapės, Dvaro g. 10, kadastro Nr. 5240/0011:524; Kauno r. sav., Lapės, Dvaro g. 12, kadastro Nr. 5240/0011:410. Planuojamos teritorijos plotas yra 0,5084 ha.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. ĮS-2302 "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo", Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. ĮS-2471 "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo".
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas, tel. (8 620 13051), el. paštas: info@krs.lt
Planavimo iniciatorius: UAB "Tomdela", pagal įgaliojimą D.D.
Plano rengėjas: UAB "Archigroup Lt" Projekto vadovė Diana Dimavičienė (kval. patv. dok. Nr. TPV0038), tel.: + 370 676 47606, el. paštas: diana.dimaviciene@archigroup.lt.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Koreguojamus žemės sklypus sujungti ir padalinti į du ar daugiau žemės sklypų; Teritorijos naudojimo reglamento (-us) - teritorijos naudojimo tipo ir kita nustatytmas.
Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo koregavimo, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-05-28 sprendimu Nr. TS-233 "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo koregavimo patvirtinimo", sprendiniams.
Nustatomas teritorijos naudojimo ir apsaugos priemonės, statybų bei aplinkos tvarkymo priemonės, statybos reglamentai, nustatomas teritorijos naudojimo tipas.
Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens. Detaliojo plano atlikimo terminas – 2020 m. IV ketvirtis – 2021 m. II-III ketvirtis.
Planavimo proceso etapai: parengiamais, rengimo ir baigiamasis.
Koncepcijos nustatymo stadija: Koncepcija nerengiama.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas: nerengiamas.
Urbanistinės idėjos rengimas: nerengiama.
Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo tvarka: sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje.
Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo TPDRIS. Susipažinimo laikotarpis (vieša ekspozicija) prasideda nuo 2021-06-02 ir baigiasi 2021-06-15 (imtinai). Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu TPDRIS (TPD Nr. K-VT-52-20-584 ir Nr. K-VT-52-20-585), Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje (www.krs.lt), jos patalpose (Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas), Kauno rajono savivaldybės administracijos Lapių seniūnijos patalpose (A. Merkio g. 1, Lapės, Kauno r. sav.).
Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) TPDRIS, plano rengėjui per susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Planavimo organizatorius privalo registruoti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių, juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2021-05-21

Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-47 patvirtinto, Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k. žemės sklypų, Šiltnamių g. 5C, kadastro Nr. 5250/0006:315, Šiltnamių g. 5D, kadastro Nr. 5250/0006:316, Šiltnamių g. 5E, kadastro Nr. 5250/0006:357, Šiltnamių g. 5G, kadastro Nr. 5250/0006:312 ir Šiltnamių g. 5K, kadastro Nr. 5250/0006:356, detaliojo plano keitimas Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k. dalies teritorijoje, apimančioje apie 2,5974 ha ploto kvartalą, ribojamą (tame kvartale) žemės sklypo, Kaštonų g. 36 (kadastro Nr. 5250/0006:1336), Kamšos miško, žemės sklypo, Kaštonų g. 45 (kadastro Nr.5250/0006:1514) ir Kaštonų gatvės.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: pagal įgaliojimą UAB „Mtarch“, V. Putvinskio 17-4, Kaunas, tel. 837-207335, el. p. mtarch.architects@gmail.com.  
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Mtarch“, V. Putvinskio 17-4, Kaunas, tel. 837-207335, el. p.
mtarch.architects@gmail.com, projekto vadovas M. Torrau..  
Planavimo pagrindas: Detaliojo plano keitimas rengiamas sutinkamai su planavimo darbų programa, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais Nr. ĮS- 2581 (2020-11-20), Nr. ĮS-2178 (2020-10-06), Nr. ĮS-2439 (2020-11-09), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S- 1244 (2020-11-25), išduotomis teritorijų planavimo sąlygomis.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
 1.Detalizuoti savivaldybės bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus ir/ar nustatyti naujus teritorijos naudojimo reglamentus:
2.Galimus žemės sklypų naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; atskirųjų želdynų teritorijos;
3.Detalizuoti Teritorijos naudojimo tipą; Užstatymo procentą ir aukštingumą; užstatymo procentą ir aukštingumą; statinių statybos zoną;
4.Detalizuoti planuojamoje teritorijoje esančių žemės sklypų dalinimo principus, galimus plotų diapazonus;
5.Detalizuoti kitus teritorijų planavimo teisės aktais numatytus privalomus reglamentus, sąlygas, apribojimus..
Viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2021-05-31 d. iki 2021-06-15 d. imtinai.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos
Nr. K-VT-52-20-617) bei Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt iki 2021 m. birželio 15 d. (imtinai).
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos
Nr. K-VT-52-20-617), arba detaliojo plano rengėjui UAB „Mtarch“, V. Putvinskio 17-4, 44243 Kaunas, iki 2021 m. birželio 15 d. (imtinai).
SVARBI INFORMACIJA: RYŠIUM SU APRIBOJIMAIS, GALIOJANČIAIS DĖL COVID-19 LIGOS PLITIMO PREVENCIJOS, GALIMYBĖ SUSIPAŽINTI SU PLANO SPRENDINIAIS, EKSPONUOJAMAIS KAUNO R. SAVIVALDYBĖS SKELBIMŲ LENTOJE, YRA APRIBOTA.
Viešas svarstymas numatomas 2021-06-15d. nuo 15:00 val. detaliojo plano rengėjo UAB „MTARCH“ patalpose, adresas V. Putvinskio g. 17-4, LT-44243 Kaunas.
Susirinkimų ribojimo dėl COVID-19 atveju viešas susirinkimas bus vykdomas Google Meets platformoje, pagal nuorodą https://meet.google.com/ttj-zmgp-pbi. Šiuo atveju susirinkimo eiga bus įrašoma.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2021-05-20

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ RENGTI SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, nustatančia, kad „specialiojo teritorijų planavimo dokumentai pradedami rengti specialiojo teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančio subjekto sprendimu dėl specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios ir planavimo tikslų, Aplinkos ministerija parengė sprendimo „Dėl Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ projektą.
Įsakymo projektu nusprendžiama pradėti rengti Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planą (specialiojo planavimo dokumentą) ir nustatomi planavimo tikslai.
Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentu galima susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) projektų registravimo posistemėje (Reg. Nr. 21-25072).
Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti elektroniniu paštu Aplinkos ministerijai (justina.cunderova@am.lt) iki 2021-06-09.

2021-05-20

Informacija apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimą Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu” ir siekdama įgyvendinti 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021-2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, 5 tikslo 5.4 uždavinį, informuojame apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.
Planavimo tikslai:
•numatyti projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena regioninių stočių plėtrą;
•numatyti projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena elektrifikacijos bei geležinkelių transporto eismo kontrolės, valdymo ir signalizacijos sistemų ir jų įrenginių plėtrą;
•numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė www.sumin.lrv.lt), kontaktiniai asmenys: Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnysis patarėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt), patarėja Natalija Baranauskienė (tel. (8 5) 239 3913, el. p. natalija.baranauskiene@sumin.lt) ir vyriausiasis specialistas Aldas Genys (tel. (8 5) 239 2410, el. p. aldas.genys@sumin.lt).
AB „LTG Infra“ (Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel. (8 5) 269 3353, el. p. lginfrastruktura@litrail.lt, projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt) kontaktiniai asmenys: Projektų parengimo projekto vadovė Jūratė Matuzienė (tel. 86 55 77 523, el. p jurate.matuziene@ltginfra.lt) ir Projektų parengimo projekto vadovė Kristina Račkauskaitė (tel. 86 16 38 252, el. p. kristina.rackauskaite@ltginfra.lt).
Pastaba: Susipažinti su parengtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektu galima iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo dienos. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje, jos interneto svetainėje, taip pat AB „LTG Infra“ informavimo apie projektą „Rail Baltica“ interneto svetainėje www.rail-baltica.lt, taip pat į planuojamą teritoriją patenkančių savivaldybių interneto svetainėse, jų skelbimų lentoje ir seniūnijų, kurioms rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentose. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų prašome siųsti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.
Kauno apskrityje informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:
• Jonavos rajono (interneto svetainė: www.jonava.lt);
• Kauno rajono (interneto svetainė: www.krs.lt);
• Kauno miesto (interneto svetainė: www.kaunas.lt);  
• Kėdainių rajono (interneto svetainė: www.kedainiai.lt);
Panevėžio apskrityje informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:
• Panevėžio miesto (interneto svetainė: www.panevezys.lt);
• Panevėžio rajono (interneto svetainė: www.panrs.lt);
• Pasvalio rajono (interneto svetainė: www.pasvalys.lt); 

2021-05-14

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0009:0133
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Šatijų k.
Žemės sklypo plotas, 5,3824 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-05-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-05-12

Informuojame apie rengiamą „Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-06-30 sprendimu Nr. TS-145 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Lapių sen., Ginėnų k., kadastro Nr. 5217/0013:10 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Lapių sen., Ginėnų k., Žvejų g. 1, kadastro Nr. 5217/0013:364, kurio plotas 0,2000 ha, Žvejų g. 3 kadastro Nr. 5217/0013:1220, kurio plotas 0,2000 ha“ detaliojo plano koregavimą.
Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracijos (įm. kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, www.krs.lt, kontaktinis asmuo – Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė (teritorijų planavimas) Jurgita Kasputienė , tel.: (8 37) 305 510; el.p.: jurgita.kasputiene@krs.lt.    
Planavimo iniciatorius: UAB „Statobilis“.  Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių atstovauja UAB „2mm architektai“ direktorius Mindaugas Puodžiukynas, adresas korespondencijai: UAB „2mm architektai“ Kaunas, Laisvės al. 101A-301, el. paštu: info@2mm.lt, tel. Nr. +370 670 16231.
Plano rengėjas: UAB „Archipro“, Vilniaus g. 50A-4, Kaunas, el. paštas: archipro.soft@gmail.lt, tel. Nr. +8 687 53965; projekto vadovė Vilija Skėrienė, atestato Nr. A 932.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ Nr.ĮS-1447 (2020-07-13), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ Nr.ĮS-1622 (2020-08-03), teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-854 (2020-08-05).
Planavimo tikslas: Sujungti žemės sklypus Kauno r. sav., Lapių sen., Ginėnų k., Žvejų g. 1, kad. Nr. 5217/0013:364, Žvejų g. 3, kad. Nr. 5217/0013:1220 ir juos padalinti, koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2021-05-20 iki 2021-06-02 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-52-20-383), Kauno rajono savivaldybės skelbimų lentoje Savanorių pr. 371, Kaunas, Lapių seniūnijos skelbimų lentoje (A. Merkio g. 1, Lapės, Kauno r. sav.), interneto svetainėje www.krs.lt bei projekto rengėjo patalpose. Susipažinimas su sprendiniais rengėjo patalpose galimas darbo metu iš anksto telefonu sutarus priėmimo laiką.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. lapkričio 7 d. nutarimo  Nr. 1107 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano sprendinių visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui ir detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefonu numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas bei jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2021-05-12

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021-05-27 sprendimo projektas „Dėl magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kauno rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialiojo plano rengimo ir tikslų nustatymo“.
Su sprendimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2021-05-26 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kauno rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialiojo plano rengimo ir tikslų nustatymo“.

2021-05-10

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4
dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-13 įsakymu
Nr. ĮS-2085 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Tirkiliškių k., žemės sklypo, kadastro
Nr. 5247/0008:467, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., kadastro Nr. 5247/0008:467.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2021-05-24 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas, mob. tel. 8 620 83492.
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2021-05-06 įsakymas Nr. ĮS-1121 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo

2021-05-10

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono tarybos 2006-04-27 sprendimu Nr. TS-82 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0009:32, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k., Uosio g. 8, kadastro Nr. 5250/0009:577.
Koregavimas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-07 įsakymu Nr. ĮS-1132 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-04-27 sprendimu Nr. TS-82 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0009:32, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k., Uosio g. 8, kadastro Nr. 5250/0009:577, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-52-20-592.

2021-05-10

Informuojame, apie Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-336 patvirtinto Kauno r. sav., Lapių sen., Šatijų k. žemės sklypų, kadastro Nr.: 5217/0006:7, 5217/0006:8, 5217/0006:132–5217/0006:136, 5217/0006:582, detaliojo plano koregavimą ištaisant sprendinių spragą.
Spraga ištaisyta Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-07 įsakymu Nr. ĮS-1146 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-336 patvirtinto Kauno r. sav., Lapių sen., Šatijų k., žemės sklypų, kadastro Nr.: 5217/0006:7, 5217/0006:8, 5217/0006:132–5217/0006:136, 5217/0006:582, detaliojo plano koregavimo, ištaisant spragą“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. T00073040.
Įsakymas
Brėžinys

2021-05-05

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-07-23 įsakymu Nr. ĮS-920 patvirtinto Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., žemės sklypo Nr. 347, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 18, kadastro Nr. 5293/0006:1102, kurio plotas 0,8910 ha ir Medelyno g. 20, kadastro Nr. 5293/0006:1101, kurio plotas 0,7103 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2021-05-19 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-08 įsakymas Nr. ĮS-782 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2021-05-04

Informuojame, apie Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-01-17 sprendimu Nr. TS-22 patvirtinto Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0016:966, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento) koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k.: kadastro Nr. 5233/0016:1521, kadastro Nr. 5233/0016:1277, Šlamučių g. 1, kadastro Nr. 5233/0016:1319 ir Šlamučių g. 1D, kadastro Nr. 5233/0016:1520.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-04 įsakymu Nr. ĮS-1082 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-01-17 sprendimu Nr. TS-22 patvirtinto Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0016:966, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k.: kadastro Nr. 5233/0016:1521, kadastro Nr. 5233/0016:1277, Šlamučių g. 1, kadastro Nr. 5233/0016:1319 ir Šlamučių g. 1D, kadastro Nr. 5233/0016:1520, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo”.
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  TPD Nr. K-VT-52-20-233.
Įsakymas
Sutartis

2021-04-28

Informuojame, apie Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-22 įsakymo Nr. ĮS-2317 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimu Nr. TS-211  patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k. žemės sklypų, kadastro Nr. 5217/0010:215, kadastro Nr. 5217/0010:216, kadastro Nr. 5217/0010:218 ir kadastro Nr. 5217/0010:219, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k.: Ozo g. 2, kadastro Nr. 5217/0010:835, Ozo g. 4, kadastro Nr. 5217/0010:834, Ozo g. 6, kadastro Nr. 5217/0010:836, Ozo g. 7, kadastro Nr. 5217/0010:841, Ozo g. 8, kadastro Nr. 5217/0010:837, Ozo g. 9, kadastro Nr. 5217/0010:840, Ozo g. 11, kadastro Nr. 5217/0010:839, Ozo g. 13, kadastro Nr. 5217/0010:838 ir kadastro Nr. 5217/0010:1136, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo” išdėstymą nauja redakcija.
Įsakymas pakeistas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-22 įsakymu Nr. ĮS-925 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-22 įsakymo Nr. ĮS-2317 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimu Nr. TS-211  patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k. žemės sklypų, kadastro Nr. 5217/0010:215, kadastro Nr. 5217/0010:216, kadastro Nr. 5217/0010:218 ir kadastro Nr. 5217/0010:219, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k.: Ozo g. 2, kadastro Nr. 5217/0010:835, Ozo g. 4, kadastro Nr. 5217/0010:834, Ozo g. 6, kadastro Nr. 5217/0010:836, Ozo g. 7, kadastro Nr. 5217/0010:841, Ozo g. 8, kadastro Nr. 5217/0010:837, Ozo g. 9, kadastro Nr. 5217/0010:840, Ozo g. 11, kadastro Nr. 5217/0010:839, Ozo g. 13, kadastro Nr. 5217/0010:838 ir kadastro Nr. 5217/0010:1136, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo” pakeitimo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-52-20-214

2021-04-26

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0010:1030
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Šilelio k.
Žemės sklypo plotas, 0,5000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.   
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-05-07 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-04-23

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0010:0880
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Šilelio k.
Žemės sklypo plotas, 0,6752 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-05-06 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-04-23

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0010:1029
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Šilelio k.
Žemės sklypo plotas, 0,5000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-05-06 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-04-22

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-22 įsakymu
Nr. ĮS-1912 patvirtinto Kauno r. sav., Samylų sen., Vaišvydavos k., Liepų g. 1, žemės sklypo, kadastro Nr. 5280/0010:145, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Samylų sen., Vaišvydavos k., Vėjų g. 2, kadastro Nr. 5280/0010:326.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2021-05-06 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas, mob. tel. 8 620 83492.
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2021-04-16 įsakymas Nr. ĮS-851 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2021-04-20

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0011:0130
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Padainupio k.
Žemės sklypo plotas, 0,5000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-05-03 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-04-16

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0012:0321
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Senųjų Bernatonių k., XXX g. X
Žemės sklypo plotas, 0,6704 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-04-29 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-04-16

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5233/0016:0520
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k.
Žemės sklypo plotas, 0,6000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-04-29 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

2021-04-15

Vadovaujantis Aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-762 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Kauno rajono  savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, Kaunas) bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje. Viešas projekto svarstymas įvyks 2021 m. balandžio  29 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda:
https://us04web.zoom.us/j/78632935452?pwd=MkV1RVpFSythQkRUN0lGRzE2M2Jvdz09
Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas , tel. +370 37 490220, faks. +370 37 490251, el. p. vmt@amvmt.lt ; www.amvmt.lt

2021-04-14

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5233/0011:1459
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų I k.
Žemės sklypo plotas, 1,1221 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-04-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-04-14

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5287/0001:0260
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Pociūnų k.
Žemės sklypo plotas, 3,5149 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-04-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-04-12

INFORMUOJAME APIE KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ VIEŠINIMĄ
Informuojame, kad parengti Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo konkretizuoti sprendiniai.
Susipažinti su sprendiniais galima nuo 2021-04-14 (10 d. d.) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas, TPD numeris S-RJ-52-20-164, taip pat galima susipažinti Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, adresu: https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimas Nr.TS-58 „Dėl Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“.
Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo tikslai: 1. patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros teritorijas ir plėtros kryptis; 2. nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijų teritorijas; 3. parengti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros alternatyvas.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel.: (8 37) 305 502, faksas: (8 37) 313 797, interneto svetainės adresas: www.krs.lt. Informaciją teikia Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus vyr. specialistė (vandentvarka, investiciniai projektai) – Dalia Marcinkienė, tel. (8 601) 96 867, el. p. dalia.marcinkiene@krs.lt ir Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė (teritorijų planavimas) – Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė, tel. (8 37) 305 510, (8 620) 83 496, el. p. neringa.blaskeviciene@krs.lt.
Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo rengėjas: UAB „Daugėla“, adresas: A. Smetonos g. 8-2, 01115 Vilnius, el. p. daugela@daugela.lt, interneto svetainės adresas: www.daugela.lt. Direktorė – Gaudenta Sakalauskienė. Plano vadovas – Nerijus Gerdvilis, tel. (8 650) 83 836, el. p. nerijus@daugela.lt.
Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymai dėl rengiamo Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo Planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas numeris sistemoje S-RJ-52-20-164), visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki sprendinių viešos ekspozicijos pabaigos, t. y. iki 2021-04-27.
Dokumentai

Brėžiniai

2021-04-12

nformuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0012:0255
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Juraitiškės k.
Žemės sklypo plotas, 4,3598 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-04-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-04-11

Informuojame apie rengiamą „Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-05-03 įsakymu Nr. ĮS-730 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k. žemės sklypų, kadastro Nr. 5260/0001:360 ir kadastro Nr. 5260/0001:380, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., Gluosnių g. 1, kadastro Nr. 5260/0001:8 ir Gluosnių g. 3, kadastro Nr. 5260/0001:14“
Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, www.krs.lt, kontaktinis asmuo – Urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė, tel.: (8 37) 305 510; el.p.: neringa.blaskeviciene@krs.lt    
Planavimo iniciatoriai: T.S. ir E.B., adresas korespondencijai: Kaunas, Savanorių pr. 5-2, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 689 64444;
Plano rengėjas: MB „Architektas Nerijus Kelmelis“, projekto vadovas Nerijus Kelmelis, Kaunas, Savanorių pr. 5-2, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 689 64444, atestato Nr.1410.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ Nr.ĮS-2568 (2020-11-20), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ Nr.ĮS-2735 (2020-12-09), teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-17 (2021-01-05).
Planavimo tikslas: Žemės sklypus, kadastro Nr. 5260/0001:8 ir kadastro Nr. 5260/0001:14, sujungti ir padalinti į du ar daugiau žemės sklypų. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2021-04-20 iki 2021-05-03 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-52-21-7), Kauno r. Garliavos apyl. seniūnijos, Kauno r. administracijos patalpose ir www.krs.lt.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2021-04-09

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-03-23 įsakymu Nr. ĮS-400 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių  k., kadastro Nr. 5260/0001:527 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., Mėtų g. 2, kadastro Nr. 5260/0001:750
Planavimo iniciatorius –  UAB „Nemuno projektai“ (įm. k. 305246902)
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2021-04-23 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-08 įsakymas Nr. ĮS-786 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2021-04-06

INFORMUOJAME APIE PRITARIMĄ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO KONCEPCIJAI
Informuojame, kad Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. ĮS-732 „Dėl pritarimo Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo koncepcijai“ pritarė Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo koncepcijai – A alternatyvai. Bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje taip pat buvo nuspręsta, kad nereikia atlikti Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Su pasirinkta alternatyva bei motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą ir SPAV nerengimo priežastis, galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas,   TPD numeris S-RJ-52-20-164, taip pat galima susipažinti Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, adresu: https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimas Nr.TS-58 „Dėl Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“.
Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo tikslai: 1. patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros teritorijas ir plėtros kryptis; 2. nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijų teritorijas; 3. parengti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros alternatyvas.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel.: (8 37) 305 502, faksas: (8 37) 313 797, interneto svetainės adresas: www.krs.lt. Informaciją teikia Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus vyr. specialistė (vandentvarka, investiciniai projektai) – Dalia Marcinkienė, tel. (8 601) 96 867, el. p. dalia.marcinkiene@krs.lt ir Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė (teritorijų planavimas) – Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė, tel. (8 37) 305 510, (8 620) 83 496, el. p. neringa.blaskeviciene@krs.lt.
Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo rengėjas: UAB „Daugėla“, adresas: A. Smetonos g. 8-2, 01115 Vilnius, el. p. daugela@daugela.lt, interneto svetainės adresas: www.daugela.lt. Direktorė – Gaudenta Sakalauskienė. Plano vadovas – Nerijus Gerdvilis, tel. (8 650) 83 836, el. p. nerijus@daugela.lt.
Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymai dėl rengiamo Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo Planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas numeris sistemoje S-RJ-52-20-164), visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki sprendinių viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Įsakymas
Specialiojo plano keitimas
Brėžiniai

2021-04-02

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5210/0002:0153
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Čekiškės sen., Besmerčių k.
Žemės sklypo plotas, 4,3206 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-04-16 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-04-01

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. TS-285 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0005:313, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Akademijos sen., Akademijos mstl., Varžupio g. 15, kadastro Nr. 5250/0005:654.
Koregavimas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-31 įsakymu Nr. ĮS-705 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. TS-285  patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0005:313, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Akademijos sen., Akademijos mstl., Varžupio g. 15, kadastro Nr. 5250/0005:654, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-52-20-392.

2021-03-31

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0001:0392
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Šiulių k.
Žemės sklypo plotas, 3,1054 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-04-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-03-29

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV) PROGRAMĄ
1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Kauno kogeneracinė jėgainė, UAB, Jėgainės g. 6 Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno raj., Tel. +370 615 69294, https://kkj.lt/ info@kkj.lt.
2. PAV dokumentų rengėjas: Nomine Consult, UAB, J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, Vilnius, Tel.: (8 5) 210 7210, http://nomineconsult.com/lt/, info.lt@nomineconsult.com
3. PŪV pavadinimas ir vieta: efektyvesnis įrenginių išnaudojimas UAB Kauno kogeneracinėje jėgainėje, Jėgainės g. 6 Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno raj.,
4. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus ir teiks išvadas: Kauno rajono savivaldybės administracija, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kauno departamentas, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Kauno teritorinis padalinys, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. PAV programą tvirtina atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.
5. Motyvuotus pasiūlymus galima teikti per 10 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo dienos adresu: Nomine Consult, UAB, J. Tumo-Vaižganto 8-1, LT-01108 Vilnius arba info.lt@nomineconsult.com. Pasiūlymų kopijos papildomai turi būti teikiamos pagal kompetenciją subjektams ir atsakingajai institucijai.
6. Susipažinti su PŪV PAV programa galima: www.nomineconsult.com/lt/paslaugos/aplinkosauga.

2021-03-25

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-12-22 sprendimu Nr. TS-419 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0010:205, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Erdvės g. 78, kadastro
Nr. 5233/0010:205, kurio plotas 1,0290 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2021-04-09 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-17 įsakymas Nr. ĮS-576 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2021-03-25

Informacija apie Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelio jungties tarp kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis specialiojo plano parengtą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, tel. (8 37) 305570, el. p. administracija@krs.lt, interneto svetainė https://www.krs.lt/, kontaktiniai asmenys: Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Neringa Mackevičiūtė - Blaškevičienė, tel. (8 37) 305 510, (8 620) 83 492, el. p. neringa.blaskeviciene@krs.lt ir vedėjas Mindaugas Kruopis, tel. (8 37) 305 514, el. p. mindaugas.kruopis@krs.lt
SPAV atrankos dokumentų rengėjas – UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7, 44192 Kaunas, tel. (8 37) 223 186, el. p. info@kelprojektas.lt, interneto svetainė www.kelprojektas.lt, kontaktiniai asmenys: Aplinkosaugos sektoriaus projekto dalies vadovas Arvydas Domatas, tel. 8 616 86 408, el. p. arvydas.domatas@kelprojektas.lt ir aplinkosaugos specialistė Ramunė Venclovaitė, el. p. ramune.venclovaite@kelprojektas.lt
Plano pavadinimas – Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelio jungties tarp kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis specialusis planas.
Planavimo tikslai:
1.Optimizuoti susisiekimo infrastruktūrą iš ir į Kauno LEZ teritoriją;
2.Pagrįstai numatant teritorijas, kurioms būtina vykdyti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras.
Priimta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos išvada: Kauno rajono savivaldybės administracijos sprendimu (2021 kovo 17 d. raštas Nr. SD-1026) buvo priimtas sprendimas neatlikti Plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Susipažinti su SPAV atrankos dokumentais, motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.krs.lt/ (nuoroda: Savivaldybė/Struktūra ir kontaktai/Urbanistikos skyrius/ Teritorijų planavimo dokumentų skelbimai) ir Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr. 371, Kaunas. Taip pat su šiais dokumentais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-52-19-394).
Su SPAV atrankos dokumentais, motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos Kauno rajono savivaldybėje.
Sprendimas
Išvados
Ataskaita

2021-03-25

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-03 įsakymu Nr. ĮS-951 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 17, žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 17, kadastro Nr. 5223/0008:48.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2021-04-08 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas, mob. tel. 8 620 83492.
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2021-03-23 įsakymas Nr. ĮS-633 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2021-03-24

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5257/0004:0677
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Babtų sen., Kikonių k. X
Žemės sklypo plotas, 0,5088 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-04-07 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-03-18

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0008:0125
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Šatijų k.
Žemės sklypo plotas, 0,5000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-03-31 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-03-18

Informacinis pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – AB „Higėja“ (įmonės kodas 133807283), Savanorių pr. 339a Kaunas, tel.: +370-37-310727, el. p.: higeja@higeja.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaitos) rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (įmonės kodas 300081400), J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel.: 8 5 27 45 491, el. p.: info@ekokonsultacijos.lt.

PŪV pavadinimas, vieta – profesionalių valymo, plovimo, dezinfekavimo, buitinės chemijos priemonių gamyba adresu Krašto g. 37, Pabiržio k., Neveronių sen., Kauno r.

PŪV aprašymas – AB „Higėja“ planuoja perkelti gamybinę ir sandėliavimo veiklą (profesionalių valymo, plovimo, dezinfekavimo, buitinės chemijos priemonių gamybą; bendras gamybos pajėgumas – virš 5 t/d.d.) į naujas gamybos ir sandėliavimo paskirties patalpas. Veikla bus vykdoma darbo dienomis darbo valandomis. Gamyboje nebus chemijos konversijos procesų: gaminant produkciją, paviršiaus aktyvios medžiagos bus sumaišomos su įvairiais priedais ir vandeniu bei pašildomi iki tinkamos temperatūros.

Ataskaita eksponuojama UAB „Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/, nuo 2021 m. kovo 22 d. iki 2021 m. balandžio 7 d.

Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita vyks 2021 m. balandžio 7 d. 18.00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo adresas: https://zoom.us (Prisijungimo ID: 874 7885 0329, Kodas: 083719; nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/87478850329?pwd=RmViOUd6alJCdzVrTlA1aXNHMFkzdz09).

Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2021 m. balandžio 7 d. raštu teikti pasiūlymus galima kreipiantis į Ataskaitos rengėją UAB „Ekokonsultacijos“ el. p.: inga@ekokonsultacijos.lt.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, adresu: K. Petrausko g. 24, Kaunas, tel.: (8-37) 331683, el. p.: kaunas@nvsc.lt.

2021-03-10

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-07-24 sprendimu Nr. TS-238 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5233/0009:820 ir kadastro
Nr. 5233/0009:821 ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. TS-77 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5233/0009:528, kadastro Nr. 5233/0009:828, kadastro Nr. 5233/0009:952 ir kadastro Nr. 5233/0009:956, detaliųjų planų koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Kokybės g. 3, kadastro Nr. 5233/0009:80, Kokybės g. 5, kadastro Nr. 5233/0009:961 ir Fredos g. 1, kadastro
Nr. 5233/0009:1103.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2021-03-25 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas, mob. tel. 8 620 83492.
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2021-03-10 įsakymas Nr. ĮS-498 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2021-03-10

Informuojame, apie Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-12-06 įsakymu Nr. ĮS-1991 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0004:49 ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-23 įsakymu Nr. ĮS-2185 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k., Saulėtekių g. 7, žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0004:44, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k.: Saulėtekių g. 1, kadastro Nr. 5283/0004:1178, Saulėtekių g. 3, kadastro Nr. 5283/0004:1179, Saulėtekių g. 5, kadastro Nr. 5283/0004:1180, Saulėtekių g. 7, kadastro Nr. 5283/0004:1173, Saulėtekių g. 9, kadastro Nr. 5283/0004:1174, Saulėtekių g. 11, kadastro Nr. 5283/0004:1175, Saulėtekių g. 13, kadastro Nr. 5283/0004:1176 ir Saulėtekių g. 15, kadastro Nr. 5283/0004:1177.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-10 įsakymu Nr. ĮS-500 „ Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-12-06 įsakymu Nr. ĮS-1991 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0004:49 ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-23 įsakymu Nr. ĮS-2185 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k., Saulėtekių g. 7, žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0004:44, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k.: Saulėtekių g. 1, kadastro Nr. 5283/0004:1178, Saulėtekių g. 3, kadastro Nr. 5283/0004:1179, Saulėtekių g. 5, kadastro Nr. 5283/0004:1180, Saulėtekių g. 7, kadastro Nr. 5283/0004:1173, Saulėtekių g. 9, kadastro Nr. 5283/0004:1174, Saulėtekių g. 11, kadastro Nr. 5283/0004:1175, Saulėtekių g. 13, kadastro Nr. 5283/0004:1176 ir Saulėtekių g. 15, kadastro Nr. 5283/0004:1177, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo”.
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  TPD Nr. K-VT-52-20-526 ir Nr. K-VT-52-20-532.
Įsakymas
Sutartis

2021-03-09

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0005:0318
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ražiškių k.,
Žemės sklypo plotas, 3,5709 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-03-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-03-08

Informuojame, kad parengtas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-12-20 įsakymu Nr. ĮS-2016 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Teleičių k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0001:98 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Teleičių k., Svajų g. 4, kadastro Nr. 5260/0001:1390 ir Svajų g. 8, kadastro Nr. 5260/0001:1389 (toliau – Detalusis planas).
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-20-199.
Planuojama teritorija: sklypai Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Teleičių k., Svajų g. 4, kadastro Nr. 5260/0001:1390 (plotas 0,0812 ha) ir Svajų g. 8, kadastro Nr. 5260/0001:1389 (plotas 0,0815 ha).
Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. ĮS-712.
Detaliojo plano organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500, Kaunas; www.krs.lt .
Detaliojo plano iniciatoriai – Ž. Ž., M. Ž., R. A.,  J. V. ir E. V.  Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorius atstovauja architektas Jonas Šarakauskas, tel.: (8 684) 84894, el. p.: jonas.sarakauskas@gmail.com.
Detaliojo plano rengėjas – architektas Jonas Šarakauskas, Pietų g. 20, Kaunas, PV Jonas Šarakauskas; tel.: (8 684) 84894, el. p.: jonas.sarakauskas@gmail.com.
Detaliojo plano koregavimo planavimo uždaviniai: Sujungti žemės sklypus, kadastro Nr. 5260/0001:1390 ir kadastro Nr. 5260/0001:1389, padalinti į du ar daugiau atskirų žemės sklypų, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita. Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411, sprendiniams.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2021-03-17 iki 2021-03-30 TPDRIS sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento numeris Nr. K-VT-52-20-199), Kauno r. sav. Administracijos Garliavos apyl. seniūnijos skelbimų lentoje, Vytauto g. 62, Garliavoje, Kauno rajono savivaldybės skelbimų lentoje Savanorių pr. 371, Kaunas, interneto svetainėje www.krs.lt bei projekto rengėjo patalpose V. Putvinskio g. 47-4, Kaune. Susipažinimas su sprendiniais rengėjo patalpose galimas tik darbo metu ir tik iš anksto telefonu sutarus priėmimo laiką.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. lapkričio 7 d. nutarimo  Nr. 1107 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano sprendinių visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui ir detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklapis www.tpdris.lt per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefonu numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas bei jas patvirtinantys įrodymai.
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvegta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2021-03-08

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-05-17 įsakymu Nr. ĮS-586 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl sen., Jonučių II k., 391 skl. detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Tauro g. 4,  kadastro Nr. 5260/0008:531,Tauro g. 2, kadastro Nr. 5260/0008:532 (toliau – Detalus planas).
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-21-27.
Planavimo iniciatoriai –Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja UAB „Geometra“ architektas Mindaugas Bielskus tel: 8 699 88716 (Pagal 2019-08-22 Įgaliojimą).
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.:  +370 657 71999, el.paštas: info@geometra.lt, projekto vadovė architektė Gintarė Karpavičienė (ATP1816), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt..
Planuojamos teritorijos dislokacija - Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Tauro g. 2, kadastro Nr. 5260/0008:532 ir Tauro g. 4, kadastro Nr. 5260/0008:531.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:
Sujungti žemės sklypus ir juos padalinti; koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).
Teritorijų plano rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-15 įsakymu Nr. ĮS-2802 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2021-03-23 iki 2021-04-08 Garliavos apylinkių seniūnijos patalpose (Vytautas g. 62, Garliava, LT-53259 Kauno r.), Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 371, Kaunas), Kauno rajono savivaldybės internetiniame puslapyje (www.krs.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr.K-VT-52-21-27 per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2021-03-03

Informuojame apie parengtus Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių kaimo teritorijos planavimo projekto keitimo sprendinius (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas).
Projekto rengimo tikslas – žemės sklypuose Miriniškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. (kadastro Nr.5250/0009:71 ir kad. Nr.:5250/0009:72) suplanuoti gyvenamąsias teritorijas.
Projekto rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-206 (2021-02-01) dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-05 įsakymu Nr.ĮS-1265 “Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-16 įsakymu Nr.ĮS-1938 patvirtinto Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1 - uoju keitimu numatyto planavimo projekto pakeitimo patvirtinimo“ patvirtinto planavimo projekto pakeitimo ir  į planavimo iniciatoriaus privatus asmuo, atstovaujamo M.S. pagal Kauno miesto 16 - ojo notaro biuro 2021-01-25 įgaliojimą Nr.391, 2021-01-25 prašymą, registruotą 2021-01-27 Nr. UG-60.
Projekto organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Projekto iniciatorius – privatus asmuo.
Projekto rengėjas - architektas Mindaugas Sirvydis, Tunelio g. 16, Kaunas, mob. tel. 8-675-47596, el. paštas: info@ateivis.lt.
Susipažinti su parengtu Projektu galima nuo 2021-03-05 iki 2021-04-06 (20 darbo dienų laikotarpis), atvykus pas Projekto rengėją, Tunelio g. 16, Kaune, Kauno rajono savivaldybėje ir Ringaudų seniūnijoje.
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei bei projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2021-03-02

INFORMUOJAME APIE PRITARIMĄ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO 2-OJO KEITIMO KONCEPCIJAI (II ALTERNATYVAI)

Informuojame, kad Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. vasario 22 d įsakymu Nr. ĮS-384 „Dėl pritarimo Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo koncepcijai“ pritarė Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo koncepcijai – II-ajai alternatyvai. Bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje taip pat buvo atliktos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros.

Su pasirinkta alternatyva bei motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, SPAV vertinimo subjektų išvadomis, šių išvadų įvertinimo pažyma, su visuomenės dalyvavimo procese informacija galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas TPD numeris K-RJ-52-19-452. Su Planavimo organizatoriaus ir vyr. architekto pritarimais koncepcijai (alternatyvai), SPAV ataskaita, koncepcijos aiškinamuoju raštu ir pritarta Planavimo organizatoriaus koncepcijos alternatyva taip pat galima susipažinti Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, adresu: https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/bendrasis-ir-specialieji-planai/bendrojo-plano-2-asis-pakeitimas/

Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimas Nr.TS-97 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“.

Plano 2-ojo keitimo tikslai: 1. Kompleksiškai sprendžiant socialinius, ekonominius ir ekologinius uždavinius, sudaryti sąlygas tolimesnei Savivaldybės teritorijos darniai raidai ir plėtrai, nuosekliai erdvinei ir funkcinei integracijai ir teritorijų sanglaudai; 2. Nustatyti sveikos, saugios ir harmoningos gyvenamųjų vietovių aplinkos, socialinės, ekonominės ir techninės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires; 3. Sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimu ir atkūrimui; 4. Sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui; 5. Sudaryti sąlygas investicijų skatinimui, kuriant rajono socialinę gerovę ir auginant rajono ekonominį potencialą; 6. Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei Savivaldybės interesus, nustatant teritorijų naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygas; 7. Sudaryti sąlygas gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimui, įveiklinimui ir pažinimui, būtinojo gamtinio karkaso formavimui ekologinei pusiausvyrai išlaikyti.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel.: (8 37) 305 502, faksas: (8 37) 313 797, interneto svetainės adresas: www.krs.lt. Informaciją apie Bendrąjį planą teikia Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriaus vyr. specialistė (gyventojų konsultacijos, dokumentų priėmimas urbanistiniais klausimais) – Džuljeta Bartkienė, tel. (8 670) 97 342, el. p. dzuljeta.bartkiene@krs.lt.

Bendrojo plano 2-ojo keitimo rengėjas: UAB „Gaučė ir Ko“, adresas: Goštauto g. 8-32, LT-01108 Vilnius, el. p. info@gauce.lt, interneto svetainės adresas: www.gauce.lt. Direktorė – Kristina Gaučė. Plano vadovė – Rūta Skripkienė, tel.: 8 610 62098, el. p. ruta@gauce.lt.

Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymai dėl rengiamo Bendrojo plano 2-ojo keitimo Planavimo organizatoriui teikiami raštu el. paštu bendrasisplanas@krs.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas numeris sistemoje K-RJ-52-19-452), visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki sprendinių viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

2021-03-02

Vadovaujantis Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 18 punktu informuojame, kad Kauno rajono savivaldybės taryba 2020-10-22 sprendimu Nr. TS-383 nusprendė pradėti rengti Kauno rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimu Nr. TS-43, atnaujinimą.
Nustatyti planavimo tikslai: 1. suformuoti ilgalaikes Savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai, siekiant įgyvendinti Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytus sprendinius ir priemones; 2. suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai; 3. reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose; 4. numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą.
Planuojama teritorija – Kauno rajono savivaldybės teritorija: Akademijos mstl., Noreikiškių k., Babtų mstl., Domeikavos k., Ežerėlio m., Garliavos m., Mastaičių k. (jo dalis), Teleičių k., Jonučių k., Narsiečių k. (jo dalis), Naugardiškės k., Girionių k., Karmėlavos mstl., Karmėlavos II k., Biruliškių k., Neveronių k., Raudondvario k., Vandžiogalos mstl., Čekiškės k., Kulautuvos mstl., Viršužiglio k., Sitkūnų k. ir Vilkijos m.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, telefonas (8 37) 30 55 02, el. p: www.administartorius@krs.lt.
Teritorijų planavimo lygmuo pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį – vietovės.
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atranka ir vertinimas (jei toks bus reikalingas) atlieka plano rengėjas vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.
Kauno rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo planavimo darbų programa patvirtinta Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-25 įsakymu Nr. ĮS-413 „Dėl Kauno rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.
Susipažinti su pradedamu rengti specialiojo planavimo dokumentu ir sekti eigą galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: http://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas , teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje S-RJ-52-21-106.
Programa

2021-03-02

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0019:0507
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Girininkų II k.
Žemės sklypo plotas, 1,0000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną)  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-03-16 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-03-01

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-06-29 sprendimu Nr. TS-141 patvirtinto žemės sklypo detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-06-29 sprendimu Nr. TS-141 patvirtinto detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Versmės g. 11, kadastro Nr. 5260/0008:744, Versmės g. 9, 5260/0008:745.
Planavimo iniciatoriai –  privatūs asmenys
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2021-03-15 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-26 įsakymas Nr. ĮS-424 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2021-03-01

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-06-29 sprendimu Nr. TS-141 patvirtinto žemės sklypo detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-06-29 sprendimu Nr. TS-141 patvirtinto detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose  Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., kadastro Nr. 5260/0008:768, Versmės g. 13, 5260/0008:769.
Planavimo iniciatoriai –  privatūs asmenys
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2021-03-15 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-25 įsakymas Nr. ĮS-405 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2021-02-26

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-06-29 sprendimu Nr. TS-141 patvirtinto žemės sklypo detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., kadastro Nr. 5260/0008:754
Planavimo iniciatoriai –  privatūs asmenys
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2021-03-12 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-25 įsakymas Nr. ĮS-414 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2021-02-26

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5267/0012:0381
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Sietyno k.,
Žemės sklypo plotas, 0,7761 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-03-12 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-02-26

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0019:0532
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Paraželių k.,
Žemės sklypo plotas, 0,9259 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-03-12 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-02-24

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5287/0005:0199
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Juozapavos k.
Žemės sklypo plotas, 6,5239 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną)  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-03-09 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-02-18

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0012:0559
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Pajiesio k.,
Žemės sklypo plotas, 0,7541 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-03-03 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-02-17

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Pelenių k., kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas dalies teritorijos, apimančios apie 0,8078 ha ploto kvartalą iš trijų pusių apribotą Karmėlavos girininkijos mišku, (tame kvartale) Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Pelenių k., Tylos g. 2, sklypo kadastro Nr. 5233/0006:380.
Planavimo iniciatoriai –  UAB „Aeternum LT“ (įm. k. 305548822)
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano rengimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2021-03-03 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-09 įsakymas Nr. ĮS-267 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano rengimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2021-02-17

Informuojame apie parengtą Kauno r. sav. Užliedžių sen. Romainių Kaimelės k. ir Vijūkų k., planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas).
Projekto rengimo tikslas - numatyti ~ 45 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Užliedžių sen. Romainių Kaimelės k. ir Vijūkų k.,, funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Planavimo uždaviniai - detalizuoti Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendinius, Užliedžių sen. Romainių Kaimelės k. ir Vijūkų k., teritorijoje.
Projekto rengimo pagrindas: Kauno r. sav. Užliedžių sen. Romainių Kaimelės k. ir Vijūkų k., planavimo projektas (koncepcinė zonos schema) parengtas vadovaujantis; 2020 m. rugsėjo 9 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1942 "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų";
Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo"; Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-42 "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo.
Projekto iniciatorius:  R . D. (privatus asmuo)
Projekto organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus.
Projekto rengėjas:  Individuali Sonatos Liutkevičienės veikla, K. Griniaus g. 13-11, Kaunas, tel. 860545942. Projekto autorė - Sonata Liutkevičienė, atestato Nr. TVP-0039.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2021-02-22 iki 2021-03-23 (ne mažiau kaip 20 darbo dienų laikotarpis) Kauno rajono savivaldybės tinklapyje www.krs.lt,  Kauno rajono savivaldybės Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriuje (vyr. specialistė Džuljetą Bartkienę telefonais 8 670 97342, el. paštas dzuljeta.bartkiene@krs.lt), Užliedžių seniūnijoje (Seniūno pavaduotoja Kristina Nekrošienė, (8 37) 337 931, kristina.nekrosiene@uzliedziai.krs.lt).
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ir pastabas dėl Projekto, galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei, bei projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu, iki viešinimo  pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

 

2021-02-11

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0009:0606
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Vilemų k.
Žemės sklypo plotas, 0,6278 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną)  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-02-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-02-11

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0009:0607
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Vilemų k.
Žemės sklypo plotas, 0,6278 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną)  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-02-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-02-11

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0009:0604
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Vilemų k.
Žemės sklypo plotas, 0,6278 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną)  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-02-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-02-11

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0009:0605
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Vilemų k.
Žemės sklypo plotas, 0,6278 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną)  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-02-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-02-11

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0016:0243
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Naujųjų Bernatonių k., XXXX g.X
Žemės sklypo plotas, 1,0392 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-02-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-02-11

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0012:0377
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kuro k.
Žemės sklypo plotas, 8,62 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-02-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-02-11

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0018:0320
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Rokų k.
Žemės sklypo plotas, 0,5548 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-02-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-02-11

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0010:1009
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Karnavės k.
Žemės sklypo plotas, 1,0114 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-02-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-02-11

Informuojame apie patvirtintą planavimo projektą apie 114 ha teritorijai, esančiai Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k.
Projektas patvirtintas 2021-02-11 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-285 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2015-11-20 įsakymu Nr. ĮS-2186 patvirtinto Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatyto planavimo projekto pakeitimo patvirtinimo“.
Įsakymas
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2021-02-09

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad planuojamas rengti Kauno rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialusis planas.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Su specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų patvirtinimo Tarybos sprendimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2021-02-24 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas, 321 kab., tel. 8 612 56 159.
Pridedama: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimo projektas „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialiojo plano rengimo“.
Sprendimas

2021-02-09

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO 2006-04-27 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU NR. TS-82, KOREGAVIMĄ ŽEMĖS SKLYPE KAUNO R. SAV., RINGAUDŲ SEN., MIRINIŠKIŲ K., UOSIO G. 8, KADASTRO NR. 5250/0009:577
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas,  direktorius Šarūnas Šukevičius, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą.
Detaliojo plano iniciatorius – L. Ž., atstovaujamas Justinos Pliskauskienė (pagal 2020m. rugsėjo 17 d. įgaliojimą).
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Polilinija“, Neries krant. 16-114, Kaunas. PV Justina Pliskauskienė, Tel. 8 652 71128, 8-686-66176,  el.p.: Justina.kasyte@gmail.com
Planuojamos teritorijos dislokacija – Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k., Uosio g. 8, Kad. Nr. 5250/0009:577.
Detaliojo planavimo dokumento uždaviniai –  Koreguoti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-04-27 sprendimu Nr. TS-82 patvirtintą Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0009:32, detalųjį planą žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k., Uosio g. 8, kadastro Nr. 5250/0009:577.
Planavimo tikslas – Įsiterpusio valstybinės žemės ploto prijungimas prie besiribojančio žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k., Uosio g. 8 (Kad. Nr. 5250/0009:577). Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus, vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės bendrojo plano sprendiniais.
Detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene tvarka – supaprastinta.
Detaliojo plano derinimo ir tvirtinimo tvarka – bendra.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ , nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-20-592
TPD pagrindas:
•Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. ĮS-1847, dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo.
•Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ĮS-2293, dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo .
•2020 m. lapkričio 13 d. Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartimi Nr. S-1216.
•Detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima nuo 2021-02-17 iki 2021-03-03 (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-20-592; Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės patalpose Savanorių pr. 371, LT-49500, Kaunas; Ringaudų seniūnijos patalpose, Studentų g. 3, Akademijos mstl., Akademijos sen., LT-53358 Kauno r. sav. ir rengėjos – UAB “Polilinija“ patalpose, Neries krant. 16-114, Kaunas (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 8-686-66176 arba el. p.: indre.satkute@gmail.com).
Motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu, bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos.
Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens, ar jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, bei jas patvirtinantys įrodymai.
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys 

2021-02-02

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0019:0042
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Raželių k., XXXXX g.
Žemės sklypo plotas, 0,7887 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-02-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-02-02

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0012:0076
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Samylų k.
Žemės sklypo plotas, 0,5811 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-02-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

2021-02-01

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-01-17 sprendimu Nr. TS-22 patvirtinto Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0016:966, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k.: kadastro Nr. 5233/0016:1521, kadastro Nr. 5233/0016:1277, Šlamučių g. 1, kadastro Nr. 5233/0016:1319 ir Šlamučių g. 1D, kadastro Nr. 5233/0016:1520.
Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-853 (2020-04-27) ir jo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-430 (2020-05-08).
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Planavimo iniciatorius: Privatūs asmenys
Plano rengėja: UAB „Ateivis LT“ (įm. kodas 301674670), Tunelio g. 16, Kaunas, el. p.: info@ateivis.lt, PV architektas Mindaugas Sirvydis, tel. 8 675 47596.
Planuojamos teritorijos dislokacija – Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k.: kadastro Nr. 5233/0016:1521, kadastro Nr. 5233/0016:1277, Šlamučių g. 1, kadastro Nr. 5233/0016:1319 ir Šlamučių g. 1D, kadastro Nr. 5233/0016:1520.
Detaliojo plano koregavimo tikslai:
●Žemės sklypus sujungti ir padalyti į du ar daugiau žemės sklypų;
●Koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us), nustatyti naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2021-02-05 iki 2021-02-22 (10 darbo dienų) Neveronių seniūnijos patalpose (Kertupio g. 18, Neveronių k., Kauno r. sav.,), Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 371, Kaunas),  plano rengėjos patalpose (Tunelio g. 16, Kaune),  Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje  www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr.1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui, Teritorijų planavimo dokumento rengėjui raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2021-02-01

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2004-05-17 sprendimu Nr. TS-94 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., kadastro Nr. 5227/0003:18 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., Pievų g. 5,  kadastro Nr. 5227/0003:18, kurio plotas 1,8845 ha.
Planavimo iniciatoriai –  privatūs asmenys
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2021-02-15 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-01-27 įsakymas Nr. ĮS-173 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2021-02-01

PRANEŠIMAS APIE KOMPLEKSINIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO – DETALIOJO PLANO, KEITIMĄ
Informuojame apie parengtą Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2015-01-19 įsakymu Nr. ĮS-36 patvirtinto žemės sklypų Kauno r.sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastro Nr.5247/0007:761, kadastro Nr. 5247/0007:53, Alšėnų g. 8, kadastro Nr. 5247/0007:568, Alšėnų g. 10, kadastro Nr. 5247/0007:712, Alšėnų g. 12, kadastro Nr. 5247/0007:224 ir Alšėnų g. 14, kadastro Nr. 5247/0007:68, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento, keitimą. Detalusis planas rengiamas remiantis Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2020-10-16 įsakymu dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr. ĮS-2269, 2020-11-12 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-1210 bei Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2020-11-10 įsakymu Nr. ĮS-2472 patvirtinta darbų programa.
Projekto rengimo tikslai: keisti Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2015-01-19 įsakymu Nr. ĮS-36 patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą, t.y.:
-Žemės ūkio paskirties žemės sklypų, esančių Kauno r.sav., Alšėnų sen., Kampiškių k.: kadastro Nr. 5247/0007:711, kurio plotas 0,2143 ha, ir Alšėnų g. 2, kadastro Nr. 5247/0007:223, kurio plotas 2,6815 ha, sujungimas ir padalinimas į du ar daugiau atskirų žemės sklypų;
-Kelių aukštesniu punktu atidalintų žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą ir jų sujungimas su kitos paskirties žemės sklypais, esančiais Kauno r.sav., Alšėnų sen., Kampiškių k.: Alšėnų g. 8, kadastro Nr. 5247/0007:1084, kurio plotas 3,5401 ha, Alšėnų g. 10, kadastro Nr. 5247/0007:1069, kurio plotas 6,2562 ha, Alšėnų g. 12, kadastro Nr. 5247/0007:1083, kurio plotas 4,1860 ha, ir Baltijos g. 34, kadastro Nr. 5247/0007:192, kurio plotas 3,9978 ha;
-Teritorijos naudojimo reglamento (-ų) – teritorijos naudojimo tipo ir kita nustatymas.
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės lygmuo.
Projekto organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 8 620 83492, j.blazeviciene@krs.lt.
Projekto rengimo iniciatorius: UAB “Sanitex”, ir fizinis asmuo B.K., pagal įgaliojimus atstovaujami D.K., Gedimino g. 46-4, Kaunas, el.p.: dainius@etapasgroup.lt, tel.: 8 657 88822.
Rengėjas: K.Burdulytės individuali veikla, A.Juozapavičiaus pr. 21-25, Kaunas, PV Kristina Burdulytė, tel.:8 685 28361, el.p.:architekte.kristina@gmail.com.
Detaliojo plano keitimo viešas svarstymas įvyks vasario 23 d. 17.00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu. Nuoroda prisijungimui:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/2537745979?pwd=cEhnVnJ3SzV0M2Q1bjdCY3Z6SDZUdz09
Meeting ID: 253 774 5979
Passcode: w2cTUT
Susipažinti su parengto detaliojo plano keitimo sprendiniais galima nuo 2021 m. vasario 8 d. iki vasario 23 d. Kauno rajono savivaldybėje (internetiniame tinklalapyje https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/); Alšėnų seniūnijoje (Žiedo g. 2, Mastaičiai, tel.: (8-37) 561 292); t.p. informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt, Nr. K-VT-52-20-586) bei adresu Jonavos g. 30, Kaune (iš anksto susitarus tel.: 8 685 28361).
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti TPDRIS sistemoje arba raštu projekto organizatoriui ar rengėjui iki susipažinimo su detaliojo plano keitimo sprendiniais pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2021-01-29

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0012:0120
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Gaižėnų k.
Žemės sklypo plotas, 4,3200 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-02-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-01-29

Informacija apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir susirinkimą, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veikla (Didvyrių g. 1B, Didvyriai, LT-54113 Kauno r. sav.).
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau – ENTP) surinkimas, demontavimas ir tinkamų dalių realizavimas pakartotiniam naudojimui.  
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Geros dalys“, Įmonės kodas 305638846, Didvyrių g. 1B, Didvyriai, LT-54113 Kauno r., kontaktinis asmuo: Mindaugas Kilinskas, tel. (8-614) 01 005, el. p. mindaugaskilinskas@gmail.com
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.
PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021 m. vasario 18 d. Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje: https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/  ir UAB „Infraplanas“ interneto svetainėje: https://infraplanas.lt/category/naujienos/.
Susirinkimas, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu, įvyks 2021 m. vasario 18 d. 17 val.. Prisijungimo adresas: https://us02web.zoom.us/j/82714389953. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki 2021 m. kovo 5 d. galima pateikti PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.
Ataskaita
Ataskaitos priedas

2021-01-27

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-01-31 sprendimu Nr. TS-17 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5247/0009:24, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., kadastro Nr. 5247/0009:478, kurio plotas 0,0699 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2021-02-10 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-21 įsakymas Nr. ĮS-2847 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2021-01-26

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2013 m. birželio 11 d. Nr. ĮS-1054 dėl Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5247/0009:100, detaliojo plano-vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimo projektas.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPDR Nr. K-VT-52-18-622.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. ĮS-2237 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
Planuojama teritorija: Žemės sklypai Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., Molio g. 2 (kad.Nr. 5247/0009:595), Molio g.4 (kad Nr. 5247/0009:594), Molio g.6 (kad.Nr. 5247/0009:593), Molio g.8 (kad.Nr. 5247/0009:592), Molio g.10 (kad.Nr. 5247/0009:591); kadastro Nr. 5247/0009:596, ir Vytauto g.185 (kad.Nr. 5247/0009:135). Bendras koreguojamos teritorijos plotas: 0,9536 ha.
Detaliojo plano koregavimo tikslas -Koreguoti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2013 m. birželio 11 d. Nr. ĮS-1054 dėl Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5247/0009:100 detalųjį planą, koreguojant detaliojo plano sprendinius žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., Molio g. 2, 4, 6, 8, 10, kadastro Nr. 5247/0009:596, Vytauto g.185.
TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr.371, Kaunas, į. k.188756386.
TPD iniciatorius: G.M., E. M. (privatūs asmenys).
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.
TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinama supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2021-02-01 iki 2021-02-12 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, seniūnijos, TPD rengėjo patalpose.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas: 2021-02-12, 14.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.
Atsižvelgiant į situaciją dėl koronoviruso COVID-19, dėl suvaržyto asmenų laisvo judėjimo karantino metu, rekomenduojame dėl detaliojo plano viešinimo prašome kreiptis nurodytais kontaktiniais telefonais ar elektroniniu būdu.
Dėl karantino apribojimų susijusių su projektų viešinimu   2021 m. 02 12 d. (14 - 15 val.)   vyks tiesioginė viešojo susirinkimo transliacija nuotoliniu būdu www.zoom.us   (tiksli nuoroda prisijungti https://www.zoom.us/join) Susirinkimo ID:  94410133683
Aiškinamasis raštas
Brėžinys
Inž. tinklų ir įrenginių išdėstymo schema

2021-01-22

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0019:0112
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Patamulšėlio k.
Žemės sklypo plotas, 1,6803 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-02-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-01-22

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0001:0295
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Šiulių k.
Žemės sklypo plotas, 1,6973 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą, nustatyti plotus, kuriuose tikslinga įveisti želdinius (medžius ir krūmus), suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną, nustatyti plotus, kuriuose tikslinga įveisti želdinius (medžius ir krūmus)  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-02-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-01-22

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5203/0005:0076
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vanžiogalos sen., Padaugupio k.
Žemės sklypo plotas, 0,5696 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną)  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-02-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-01-22

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ
Vadovaujantis Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. Dl- 456 (Žin., 2004, Nr. 136-4971), 14 punktu, teikiame informaciją apie parengtą Kauno rajono Zapyškio IV smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau SPAV) atrankos dokumentą ir planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą, taip pat vadovaujantis LR Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1267 patvirtintomis visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatomis skelbiamas minėto specialiojo plano baigiamasis etapas.
Specialaus plano organizatorius: UAB „Ežerėlio karjerai“, įmonės kodas 305490397, Miško g. 125, Ežerėlis, LT-53384, Kauno r., tel. 8-600-27897, direktorė Renata Liubinienė.
Specialaus plano rengėjas: UAB „GJ Magma“, įm. k. 121428749, registruota Vaidevučio g.18, LT- 08402, Vilnius, tel.85-2318178, faks.85-2784455, ei. p. gimagma@gmail.com
Specialaus plano rengimo pagrindas:
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2020-09-08 d. įsakymu Nr. 1-321 priimtas sprendimas dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo.
Planavimo tikslai:
suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
Planavimo uždaviniai:
1)sujungti žemės sklypus kad. Nr. 5293/0013:454, 5293/0013:169 ir nustatyti pagrindinę naudojimo paskirtį kasybos laikotarpiui - kitą, naudojimo būdą - naudingųjų iškasenų teritorijos;
2)įvertinti galimybes integruoti išeksploatuoto karjero teritoriją į gamtinę aplinką, numatant racionaliausią pažeisto ploto rekultivacijos būdą bei planuojamos teritorijos tvarkymo režimo sprendinius atlikus rekultivaciją;
3)nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, esant reikalui servitutus;
4)įvertinti telkinio geologinę sandarą, hidrogeologines savybes, naudingosios iškasenos kokybės charakteristikas, geologinių išteklių kiekį, nulemiantį kasybos technologiją;
5)išnagrinėti kasybos sąlygas, apskaičiuoti išgaunamuosius išteklius;
6)apskaičiuoti karjero našumą, darbo režimą, karjero mechanizmus;
7)suprojektuoti kasybos darbų sistemą;
8)suprojektuoti karjero eksploatacijos eigą;
9)numatyti karjero vidaus kelius, žaliavos išvežimo kelią;
10)nustatyti reikalavimus kasybos darbų saugiam vykdymui;
11)numatyti rekultivacijos darbų atlikimo tvarką, technologiją ir atlikimo terminus;
12)suprojektuoti kasybos darbų procesą atitinkantį poveikio aplinkai vertinimo (PAV) sprendinius arba atlikti nesutampančių technologinių sprendinių papildomą vertinimą;
13)apibūdinti kasybos ekonominį naudingumą.
Priimtas sprendimas dėl SPAV atrankos dokumento: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento, remdamasis SPAV atrankos dokumente pateiktais plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo įvertinimo rezultatais bei aplinkybe, kad jau iki specialaus plano rengimo pradžios buvo atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros ir yra gautas Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos leidimas naudoti Kauno rajono Zapyškio IV smėlio ir žvyro telkinio dalies išteklius, UAB „Ežerėlio karjerai“ direktorė priėmė sprendimą, kad SPAV nebus atliekamas.
Susipažinimo su SPAV atrankos dokumentu ir specialiuoju planu tvarka: susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija, priimto sprendimo motyvais ir subjektų išvadų įvertinimo pažyma, taip pat su parengtu specialiuoju planu galima nuo 2021 m. vasario 3 d. iki vasario 17 d. imtinai UAB „GJ Magma“ patalpose,
adresu Vaidevučio g.18, Vilnius, darbo dienomis nuo 7:00 iki 16:00 val. Nepagerėjus situacijai dėl COVID- 19 viruso pandemijos darbas bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Tokiu būdu susipažinti su parengtu specialiu planu bus galima UAB „GJ Magma“ internetinėje svetainėje adresu https://www.gimagma.lt/lt/viesinimas-lt/specplanai ir http://www.gimagma.lt/viesinimas/spav-viesinimas, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemoje (TPDRIS), paslaugos numeris: TPD S-VT-52-20-444. Apie parengto specialaus plano susipažinimo tvarką bus informuojama papildomai norminių aktų nustatytais terminais teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėse bei Zapyškio seniūnijos skelbimų lentoje.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami raštu iki viešo susipažinimo su parengtu planu pabaigos planavimo organizatoriui ir/ar rengėjui. Kontaktinis asmuo - Tatjana Kuzavinienė, tel. 8-687-27526, e-paštas tatiana.kuzaviniene@gmail.com.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai (valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos) per 10 darbo dienų nuo jo gavimo.

2021-01-21

Informuojame apie rengiamą „Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-04 įsakymu nr. ĮS-1258 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., Povilo Revento g. 3, kad. Nr. 5247/0009:675, Povilo Revento g. 6, kad.Nr.5247/0009:679, Povilo Revento g. 8, kad. Nr. 5247/0009:680, Povilo Revento g. 1, kad.Nr.5247/0009:676, Povilo Revento g. 10, kad. Nr. 5247/0009:681, Povilo Revento g. 12, kad.Nr.5247/0009:682, Povilo Revento g. 14, kad. Nr. 5247/0009:683, Povilo Revento g. 16, kad.Nr.5247/0009:684, Povilo Revento g. 22, kad. Nr. 5247/0009:637, Povilo Revento g. 24, kad.Nr.5247/0009:636, Povilo Revento g. 26, kad. Nr. 5247/0009:635, Povilo Revento g. 28, kad.Nr.5247/0009:634, Povilo Revento g. 30, kad. Nr. 5247/0009:633, Povilo Revento g. 40, kad.Nr.5247/0009:641, Povilo Revento g. 42, kad. Nr. 5247/0009:642, Povilo Revento g. 44, kad.Nr.5247/0009:643, Povilo Revento g. 46, kad. Nr. 5247/0009:644, Povilo Revento g. 48, kad.Nr.5247/0009:645, Povilo Revento g. 50, kad Nr. 5247/0009:646, Povilo Revento g. 52, kad.Nr.5247/0009:647, Povilo Revento g. 72, kad. Nr. 5247/0009:655, Povilo Revento g. 74, kad.Nr.5247/0009:656, Povilo Revento g. 43, kad. Nr. 5247/0009:158“.
Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, www.krs.lt, kontaktinis asmuo – Urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Kasputienė, tel.: (8 37) 305 510; el.p.: jurgita.kasputiene@krs.lt    
Planavimo iniciatorius: UAB „Merseta“ , R.J. ir J.J., adresas korespondencijai: Kaunas, Savanorių pr. 5-2, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 6006641;
Plano rengėjas: MB „Architektas Nerijus Kelmelis“, projekto vadovas Nerijus Kelmelis, Kaunas, Savanorių pr. 5-2, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 689 64444, atestato Nr.1410.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ Nr.ĮS-1673 (2019-08-30), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ Nr.ĮS-1767 (2019-09-18) , teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-919 (2019-09-27).
Planavimo tikslas: sujungti žemės sklypus, padalyti ir daliai žemės sklypų patikslinti žemės naudojimo būdą, koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2021-01-29 iki 2021-02-11 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno r. Alšėnų seniūnijos, Kauno r. administracijos patalpose ir www.krs.lt.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas

2021-01-19

Informuojame, apie Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-11 įsakymu Nr. ĮS-593 patvirtinto Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., žemės sklypo, kadastro Nr. 5240/0011:371, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento) koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl.: Eglyno g. 36, kadastro Nr. 5240/0011:666,.Eglyno g. 38, kadastro Nr. 5240/0011:667 ir Eglyno g. 39, kadastro Nr. 5240/0011:668.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-01-19 įsakymu Nr. ĮS-94 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-11 įsakymu Nr. ĮS-593 patvirtinto Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., žemės sklypo, kadastro Nr. 5240/0011:371, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl.: Eglyno g. 36, kadastro Nr. 5240/0011:666, Eglyno g. 38, kadastro Nr. 5240/0011:667 ir Eglyno g. 39, kadastro Nr. 5240/0011:668, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo”.
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  TPD Nr. K-VT-52-20-81.

Įsakymas

2021-01-19

INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI  PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS DEPŲ PLĖTROS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS
VYSTYMO PLANĄ
Rengimo pagrindas: 2018 m. gruodžio 27 d. LRV nutarimas Nr. 1398 „Dėl Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“. LR susisiekimo ministro 2019 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 3-123 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.
Plano organizatorius: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, www.sumin.lt. Kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Brėskis, tel. (8 5) 239 3872, el. p. valdas.breskis@sumin.lt, skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius, tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt.
AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius (adresas korespondencijai: Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius), tel. (8 5) 269 3353, el.p. LGinfrastruktura@litrail.lt. Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus projekto vadovė Kristina Račkauskaitė, tel. (8 616) 38252, el. p. kristina.rackauskaite@litrail.lt. Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.
Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, faks. (8 5) 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, tel. (8 620) 51398, el. p. z.grabauskas@atamis.lt
Planuojama teritorija: Kauno, Marijampolės, Alytaus, Panevėžio ir Vilniaus apskričių teritorijos.
Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis:  valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.
Projektas „Rail Baltica“ Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu.
Planavimo tikslai:
- nustatyti optimalias projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų plėtros teritorijas;
- numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
Plano darbų programa (susipažinti su planavimo darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. S-NC-00-19-12):
Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2020 m. III ketv., planavimo pabaiga – 2022 m. III ketv.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Visuomenės informavimo tvarka: bendroji teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
Bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcija): rengiamas.
Bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) nepriklausomas profesinis vertinimas: atliekamas.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Planavimo organizatoriaus sprendimu atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas be atrankos procedūros (rengiamas vertinimo apimties nustatymo dokumentas, vertinimo ataskaita).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos, susirinkimo-konferencijos metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

2021-01-18

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5287/0003:0165
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Vandžiogalos mstl.
Žemės sklypo plotas, 1,0146 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-01-29 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2021-01-13

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-03-03 sprendimu Nr. TS-95 patvirtintų žemės sklypų Kauno r. sav., Akademijos sen.,  Akademijos mstl., Varžupio g. 1, kadastro Nr. 5250/0005:280, Varžupio g. 1A, kadastro Nr. 5250/0005:312 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Akademija, kadastro Nr. 5250/0005:484, Sedulų g., kadastro Nr.5250/0005:569.
Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-2250 (2020-10-15) ir jo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-1189 (2020-11-06).
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Planavimo iniciatorius: Privatūs asmenys
Plano rengėja: UAB „Ateivis LT“ (įm. kodas 301674670), Tunelio g. 16, Kaunas, el. p.: info@ateivis.lt, PV architektas Mindaugas Sirvydis, tel. 8 675 47596.
Planuojamos teritorijos dislokacija – Kauno r. sav., Akademija, Sedulų g., sklypo (unikalus Nr.4400-2402-4502), kad. Nr.:5250/0005:569. Kauno r. sav., Akademija, sklypo (unikalus Nr.4400-2329-5072), kad. Nr.:5250/0005:484.
Detaliojo plano koregavimo tikslai:
1.Sujungti žemės sklypus ir juos padalyti;
2.Koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2021-01-15 iki 2021-01-29 (10 darbo dienų) Akademijos seniūnijos patalpose (Universiteto g. 8, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav.,), Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 371, Kaunas),  plano rengėjos patalpose (Tunelio g. 16, Kaune),  Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje  www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr.1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui, Teritorijų planavimo dokumento rengėjui raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys(1) (2)

2021-01-12

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-07-24 sprendimu Nr. TS-238 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Kačerginės sen., Kačerginės mstl., V. Mykolaičio-Putino g. 5, kadastro Nr. 5230/0007:5 detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Kačerginės sen., Kačerginė, V. Mykolaičio-Putino g. 5, kadastro Nr. 5230/0007:19, kurio plotas 0,1139 ha. (toliau – Detalus planas).
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-16-299.
Planavimo iniciatoriai –Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja UAB „Geometra“ architektas Mindaugas Bielskus tel: 8 699 88716 (Pagal 2019-08-22 Įgaliojimą).
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.:  +370 657 71999, el.paštas: info@geometra.lt, projekto vadovė architektė Gintarė Karpavičienė (ATP1816), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt..
Planuojamos teritorijos dislokacija - Kauno r. sav., Kačerginė, V. Mykolaičio-Putino g. 5, kadastro Nr. 5230/0007:19.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:
1)Žemės sklypą padalyti į kelis sklypus;
2)Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų plano rengimo pagrindas:  Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-05 įsakymas Nr. ĮS-846 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2021-01-27 iki 2021-02-11 Kačerginės seniūnijos patalpose (J. Janonio g. 86, Kačerginė, LT- 53446 Kauno r.), Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 371, Kaunas) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-52-16-299 per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2021-01-05

Informuojame apie parengtą Kauno r. sav. Raudondvario sen. Didvyrių k., planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas).
Projekto rengimo tikslas - numatyti ~ 5 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Raudondvario sen. Didvyrių k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Planavimo uždaviniai – detalizuoti Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendinius, Raudondvario sen. Didvyrių k., teritorijoje.
Projekto rengimo pagrindas: Kauno r. sav. Raudondvario sen. Didvyrių k., planavimo projektas (koncepcinė zonos schema) parengtas vadovaujantis:
2020 m. gruodžio 10 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-2754 "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų";
- Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu, patvirtintu Kauno rajono
savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo";
- Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411 "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju pakeitimo koregavimo patvirtinimo“.
- Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-05-28 sprendimu Nr. TS-233 "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju pakeitimo koregavimo patvirtinimo.
- Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-42 "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo“.
Projekto organizatorius:  J . J. (privatus asmuo)
Projekto rengėjas:  Individuali Sonatos Liutkevičienės veikla, K. Griniaus g. 13-11, Kaunas, tel. 860545942. Projekto autorė - Sonata Liutkevičienė, atestato Nr. TVP-0039.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2021-01-11 iki 2021-02-08 (ne mažiau kaip 20 darbo dienų laikotarpis) Kauno rajono savivaldybės tinklapyje www.krs.lt,  Kauno rajono savivaldybės Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriuje (vyr. specialistė Džuljeta Bartkienė telefonai 8 670 97342, 8 620 13 051, el. paštas dzuljeta.bartkiene@krs.lt), ir Raudondvario seniūnijoje (telefonas 8 37 549549, el. paštas seniunija@raudondvaris.krs.lt).
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ir pastabas dėl Projekto, galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei, bei projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys

2020-12-22

Informacija apie parengtą Naujo smėlio ir žvyro karjero kasimo Kauno r. sav., Batniavos sen., Virbaliūnų k., poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą
Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „Benefaktor“, juridinio asmens kodas 305534769, Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas, tel. 8 697 33333 el. p. uab.benefaktor@gmail.com.
PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, www.ekostruktura.lt,  tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.
PŪV pavadinimas: Naujo smėlio ir žvyro karjero kasimas Kauno r. sav., Batniavos sen., Virbaliūnų k.
 Vieta: Kauno r. sav., Batniavos seniūnija, Virbaliūnų kaimas.
PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teiks išvadas: Kauno rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius.
Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV programą, priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt
Susipažinti su PAV programa galima PAV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ (programos aktyvi internetinė nuoroda: http://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2020/12/PAV-programa_karjeras.pdf).
 Pasiūlymus PAV programai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo, o pasiūlymų kopijas pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai aukščiau nurodytais kontaktais.

2020-12-22

Informuojame apie teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūras, kuriomis supaprastinta tvarka rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. TS-285 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0005:313, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Akademijos sen., Akademijos mstl., Varžupio g. 15, kadastro Nr. 5250/0005:654, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-20-392.
Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas Kauno r. sav., Akademijos mstl., Varžupio g. 15, kadastro Nr. 5250/0005:654. Planuojamos teritorijos plotas yra 0,0900 ha.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 02 d. įsakymas Nr. ĮS-1375 "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo" ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. ĮS-1537 "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo"
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas, tel. (8 620 13051), el. paštas: info@krs.lt
Planavimo iniciatorius: R.M.B., J.A.M.B., M.V. (atstovaujamos UAB "MTARCH").  
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, į.k. 135073297. Projekto vadovas Marius Torrau (kval. patv. dok. Nr. ATP 1097), tel.: + 370 687 14585, el. paštas: marius@studiotorrau.lt.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Numatomos teritorijos naudojimo ir apsaugos priemonės, statybų bei aplinkos tvarkymo priemonės, statybos reglamentai, nustatomas teritorijos naudojimo tipas (vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2005-01-20 įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 (aktuali redakcija)).
Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411 ir 2020-05-28 sprendimu Nr. TS-233, sprendiniams.          
Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens. Detaliojo plano atlikimo terminas – 2020 m. III ketvirtis – 2020 m. III-IV ketvirtis.
Planavimo proceso etapai: parengiamais, rengimo ir baigiamasis.
Koncepcijos nustatymo stadija: koncepcija nerengiama.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas.
Urbanistinės idėjos rengimas: nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Sprendinių vertinimas: neatliekamas.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo tvarka: sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje.
Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo TPDRIS. Susipažinimo laikotarpis (vieša ekspozicija) prasideda nuo 2021-01-05 ir baigiasi 2021-01-18 (imtinai). Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu TPDRIS (www.tpdris.lt), Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje (www.krs.lt), jos patalpose (Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas), Kauno rajono savivaldybės administracijos Akademijos seniūnijos patalpose (Universiteto g. 8, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav.).
Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) TPDRIS, plano rengėjui per susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Planavimo organizatorius privalo registruoti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių, juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.
Aiškinamasis raštas    
Pagrindinis brėžinys

2020-12-22

Informuojame apie teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūras, kuriomis supaprastinta tvarka rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-12-06 įsakymu Nr. ĮS-1991 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0004:49 ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-23 įsakymu Nr. ĮS-2185 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k., Saulėtekių g. 7, žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0004:44, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k.: Saulėtekių g. 1, kadastro Nr. 5283/0004:1178, Saulėtekių g. 3, kadastro Nr. 5283/0004:1179, Saulėtekių g. 5, kadastro Nr. 5283/0004:1180, Saulėtekių g. 7, kadastro Nr. 5283/0004:1173, Saulėtekių g. 9, kadastro Nr. 5283/0004:1174, Saulėtekių g. 11, kadastro Nr. 5283/0004:1175, Saulėtekių g. 13, kadastro Nr. 5283/0004:1176 ir Saulėtekių g. 15, kadastro Nr. 5283/0004:1177. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-20-526 ir K-VT-52-20-532.
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k.: Saulėtekių g. 1, kadastro Nr. 5283/0004:1178, Saulėtekių g. 3, kadastro Nr. 5283/0004:1179, Saulėtekių g. 5, kadastro Nr. 5283/0004:1180, Saulėtekių g. 7, kadastro Nr. 5283/0004:1173, Saulėtekių g. 9, kadastro Nr. 5283/0004:1174, Saulėtekių g. 11, kadastro Nr. 5283/0004:1175, Saulėtekių g. 13, kadastro Nr. 5283/0004:1176 ir Saulėtekių g. 15, kadastro Nr. 5283/0004:1177. Planuojamos teritorijos plotas yra 0,8675 ha.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. 1979 "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo", Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 06 įsakymas Nr. ĮS-2163 "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo".
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas, tel. (8 620 13051), el. paštas: info@krs.lt
Planavimo iniciatorius: S.S., pagal įgaliojimą Diana Dimavičienė.  
Plano rengėjas: Projekto vadovė Diana Dimavičienė (kval. patv. dok. Nr. TPV0038), tel.: +370 689 73682, el. paštas: diana.dimaviciene@gmail.com.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us), nustatyti teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, Kaumo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo koregavimo, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-05-28 sprendimu Nr. TS-233 "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo koregavimo patvirtinimo", sprendiniams.
Nustatomas teritorijos naudojimo ir apsaugos priemonės, statybų bei aplinkos tvarkymo priemonės, statybos reglamentai, nustatomas teritorijos naudojimo tipas.
Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens. Detaliojo plano atlikimo terminas – 2020 m. IV ketvirtis – 2021 m. II-III ketvirtis.
Planavimo proceso etapai: parengiamais, rengimo ir baigiamasis.
Koncepcijos nustatymo stadija: Koncepcija nerengiama.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas: nerengiamas.
Urbanistinės idėjos rengimas: nerengiama.
Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo tvarka: sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje.
Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo TPDRIS. Susipažinimo laikotarpis (vieša ekspozicija) prasideda nuo 2021-01-05 ir baigiasi 2021-01-18 (imtinai). Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu TPDRIS, Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje (www.krs.lt), jos patalpose (Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas), Kauno rajono savivaldybės administracijos Užliedžių seniūnijos patalpose (Topolių g. 5, Giraitės k., Kauno r. sav.).
Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) TPDRIS, plano rengėjui per susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Planavimo organizatorius privalo registruoti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių, juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta
Aiškinamasis raštas    
Pagrindinis brėžinys

2020-12-17

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ KAUNO R. SAV., RINGAUDŲ SEN., NOREIKIŠKIŲ K., ŽEMĖS SKLYPŲ ŠILTNAMIŲ G. 5C (KADASTRINIS NR. 5250/0006:315), ŠILTNAMIŲ G. 5D (KADASTRINIS NR. 5250/0006:316), ŠILTNAMIŲ G. 5E (KADASTRINIS NR. 5250/0006:357), ŠILTNAMIŲ G. 5G (KADASTRINIS NR. 5250/0006:312) IR ŠILTNAMIŲ G. 5K (KADASTRINIS NR. 5250/0006:356) DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO 2015 M. SAUSIO 29 D. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU NR. TS-47, KOREGAVIMĄ ŽEMĖS SKLYPE KAUNO R. SAV., RINGAUDŲ SEN., NOREIKIŠKIŲ K., KADASTRO NR.:5250/0006:1337 IR GALIMYBES SUSIPAŽINTI SU PARENGTO PROJEKTO SPRENDINIAIS:
Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos 2020-07-24 direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-1560 ir 2020-08-12 direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-1703, 2020-09-15 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-993.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. Nr. 30 55 03.
Detaliojo plano iniciatoriai – fiziniai asmenys.
Detaliojo plano rengėja – architektė Inga Tarnauskienė, at. Nr. ATP 1228, Raguvos g. 4, Kaunas, tel.Nr. 8 698 11 891, inga@nebrau.com .
Detaliojo plano rengimo tikslas – koreguoti Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., žemės sklypų Šiltnamių g. 5C (kad.Nr. 5250/0006:315), Šiltnamių g. 5D (kad.Nr. 5250/0006:316), Šiltnamių g. 5E (kad.Nr. 5250/0006:357), Šiltnamių g. 5G (kad.Nr. 5250/0006:312) ir Šiltnamių G. 5K (kad.Nr. 5250/0006:356) detalųjį planą, patvirtintą 2015 m. sausio 29 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-47: žemės sklypą kad. Nr. 5250/0006:1337, esantį, Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., padalyti į 2 sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir būdo.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2020-12-28 iki 2021-01-11 (10 darbo dienų) galima: LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso Nr. K-VT-52-20-472), Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt , Kauno rajono savivaldybėje Savanorių pr. 371, Kaune, Ringaudų seniūnijoje, Studentų g. 3, Akademijos mstl., Kauno r. sav. Vieša detaliojo plano ekspozicija nuo 2021-01-05 iki 2021-01-11 (5 darbo dienas) imtinai vyks Ringaudų seniūnijoje, Studentų g. 3, Akademijos mstl., Kauno r. sav.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys

2020-12-17

Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), viešas susirinkimas organizuojamas elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu

transliacijos nuoroda - You're invited to join a Microsoft Teams meeting
Title: virgis juozaitis's Teams Meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting
Manage privacy settings in Meeting options

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Projektinių pasiūlymų pavadinimas:

Mokslo paskirties pastato, Universiteto g. 10, Akademijos mstl., Kauno r. sav., rekonstravimo projektiniai pasiūlymai

Supažindinimo su projektiniais pasiūlymais vieta:

Adresas:  elektroniniu paštu virgis@jas.lt  ir  telefonu 8698 40060

Laikas: I-IV nuo 09.00 iki 17.00,

Mobilus Telefonas: 8698 400 60

Susipažinimo terminas nuo 2020 m. gruodis 21 d. iki  2021 01 07 17.30 val

Projektinių pasiūlymų teikimo būdai ir terminas:

Pasiūlymų teikimo būdai:

El. paštu: virgis@jas.lt; lukrecija@jas.lt  (Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2020 m. gruodis 21 d. iki  2021 01 07 17.30 val )

Susirinkimo metu elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu

Viešo susirinkimo duomenys:

Viešo susirinkimo vieta - projektinių pasiūlymų viešinimas atliekamas nuotoliniu būdu –

transliacijos nuoroda - You're invited to join a Microsoft Teams meeting
Title: virgis juozaitis's Teams Meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting
Manage privacy settings in Meeting options

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2021 01 07 17.30 val

Projektinius pasiūlymus parengusio asmens ar jo įgalioto atstovo(ų) duomenys:

Virginijus Juozaitis         virgis@jas.lt        8698 400 60

2020-12-17

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0008:699
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k.,
Žemės sklypo plotas, 0,7386 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-12-31 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-12-17

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0010:1602
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Poderiškių k.,
Žemės sklypo plotas, 1,4015 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-12-31 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-12-17

INFORMUOJAME APIE KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO 2-OJO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS IR KONCEPCIJOS ALTERNATYVŲ VIEŠINIMĄ
Informuojame, kad yra pradedamas projekto „Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-asis keitimas“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos ir koncepcijos alternatyvų viešinimo procesas. Bendrojo plano 2-ojo keitimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimas Nr.TS-97 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“ ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr.ĮS-1599 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“. Susipažinti su Bendrojo plano 2-ojo planavimo darbų programa, keitimo uždaviniais bei kitais dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (http://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas): teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje - K-RJ-52-19-452.
Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės.
Teritorijų planavimo rūšis - kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel.: (8 37) 305 502, faksas: (8 37) 313 797, interneto svetainės adresas: www.krs.lt. Informaciją apie Bendrąjį planą teikia Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriaus vyr. specialistė (gyventojų konsultacijos, dokumentų priėmimas urbanistiniais klausimais) – Džuljeta Bartkienė, tel. (8 670) 97 342, el. p. dzuljeta.bartkiene@krs.lt.
Bendrojo plano 2-ojo keitimo rengėjas: UAB „Gaučė ir Ko“, adresas: Goštauto g. 8-32, LT-01108 Vilnius, el. p. info@gauce.lt, interneto svetainės adresas: www.gauce.lt. Direktorė – Kristina Gaučė. Plano vadovė – Rūta Skripkienė, tel.: 8 610 62098, el. p. ruta@gauce.lt.
Teritorijų planavimo dokumento keitimo tikslai:
1. Kompleksiškai sprendžiant socialinius, ekonominius ir ekologinius uždavinius, sudaryti sąlygas tolimesnei Savivaldybės teritorijos darniai raidai ir plėtrai, nuosekliai erdvinei ir funkcinei integracijai ir teritorijų sanglaudai; 2. Nustatyti sveikos, saugios ir harmoningos gyvenamųjų vietovių aplinkos, socialinės, ekonominės ir techninės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires; 3. Sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimu ir atkūrimui; 4. Sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui; 5. Sudaryti sąlygas investicijų skatinimui, kuriant rajono socialinę gerovę ir auginant rajono ekonominį potencialą; 6. Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei Savivaldybės interesus, nustatant teritorijų naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygas; 7. Sudaryti sąlygas gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimui, įveiklinimui ir pažinimui, būtinojo gamtinio karkaso formavimui ekologinei pusiausvyrai išlaikyti.
Susipažinimas su strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita ir koncepcijos alternatyvomis. Susipažinti su Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita ir koncepcijos alternatyvomis bus galima nuo 2020 m. gruodžio 30 d. Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje (https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (http://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas): teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje - K-RJ-52-19-452.
Bendrojo plano 2-ojo keitimo SPAV ataskaitos ir koncepcijos alternatyvų vieša ekspozicija vyks nuo 2021 m. sausio 8 d., pateikiant ją ant Planavimo organizatoriaus pagrindinių įėjimo durų, adresu Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Viešas svarstymas su visuomene įvyks 2021 m. vasario 2 d. 16:00 val. TEAM platformoje adresu:  https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MmY4OGY5N2ItNzRlYS00ZmY4LTk0YTktY2FmNzVmMTc5NjI1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220e9b4064-e314-412b-977b-a20da7473ad5%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522bc339601-8450-4b4e-afb5-1219893170b5%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=4e0538d8-a585-4873-bd07-0b46c6b5e657&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymai dėl rengiamo Bendrojo plano 2-ojo keitimo Planavimo organizatoriui teikiami raštu el. paštu bendrasisplanas@krs.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, numeris sistemoje K-RJ-52-19-452), visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Ataskaita
Koncepcija
Alternatyva (1)
Alternetyva (2)

2020-12-16

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-05-17 įsakymu Nr. ĮS-586 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Tauro g. 4,  kadastro Nr. 5260/0008:531, Tauro g. 2, kadastro Nr. 5260/0008:532.
Planavimo iniciatoriai –  privatūs asmenys
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2021-01-04 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-15 įsakymas Nr. ĮS-2802 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-12-09

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-10-22 sprendimu Nr. TS-392 patvirtinto Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Dobilų g. 14, žemės sklypo, kadastro Nr. 5270/0008:59, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k.: Dobilų g. 14, kadastro Nr. 5270/0008:948 ir Dobilų g. 14A, kadastro Nr. 5270/0008:949.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-12-23 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas, mob. tel. 8 620 83492.
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2020-12-07 įsakymas Nr. ĮS-2710 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-12-03

Informacija apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir susirinkimą, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veikla (J. Lukšos g. 165, Padainupio k., Alšėnų sen., Kauno r.).
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau – ENTP) surinkimas, demontavimas ir tinkamų dalių realizavimas pakartotiniam naudojimui.  
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Mindaugas Anskolis, nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 661429, J. Lukšos g. 204, Padainupio k., Alšėnų sen., LT 53300, Kauno r., kontaktinis asmuo: Mindaugas Anskolis, tel. (8-672) 85 231, el. p. mindaugasanskolis@gmail.com
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.
PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima nuo 2020 m. gruodžio 8 d. iki 2020 m. gruodžio 23 d. Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje ir UAB „Infraplanas“ .
Susirinkimas, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu, įvyks 2020 m. gruodžio 23 d. 17 val.. Prisijungimo adresas: https://us02web.zoom.us/j/88605086061. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki 2021 m. sausio 12 d. galima pateikti PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt

Vertinimas

Oro tarša

2020-12-02

Vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 321, 323 punktais, 323.2 papunkčiu, informuojame, kad Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius 2020-11-25 įsakymu Nr. ĮS-2613 “Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-03 įsakymu Nr. ĮS-1641 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. TS-197 patvirtinto detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Ryternos g. 3, kadastro Nr. 5233/0009:431, Ryternos g. 1, kadastro Nr. 5233/0009:414, patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimo ištaisant technines klaidas” pakoregavo ir ištaisė Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-03 įsakymu Nr. ĮS-1641 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. TS-197 patvirtinto detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Ryternos g. 3, kadastro Nr. 5233/0009:431, Ryternos g. 1, kadastro Nr. 5233/0009:414, patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo“ patvirtinto pakoreguoto detaliojo plano technines klaidas.
Su pakoreguoto detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas (208 kab., tel. 8 607 33279), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Teritorijų planavimo dokumentų registre (www.tpdr.lt, Nr. T00085079).
Įsakymas

2020-12-01

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ INFORMACIJA APIE PATVIRTINTUS ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTUS
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad patvirtintas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) projektas (toliau – ŽPVP projektai), kuriam žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta:
1.Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1P-117-(1.17 E.);
2.Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 2 d. įsakymu
Nr. 1P-122-(1.17 E.).
Projekto organizatorius – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (Gedimino pr. 38,
LT-01104 Vilnius, adresas internete www.eimin.lt, atsakingas asmuo – Ekonomikos plėtros departamento Investicijų politikos skyriaus vyr. specialistas Virginijus Pašakarnis, tel. (8 706) 64832, mob.
tel. 8 (640) 14711, el. paštas. Virginijus.Pasakarnis@eimin.lt).
Projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), Kaunas 44192 (verslo centras „Kauno Dokas“), adresas internete www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo – Teritorijų planavimo veiklos skyriaus projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė tel. (8 682) 50644, faks. (8 37) 205 227, el. p. ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt).
Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 44 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę; Visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.
Susipažinti su priimtu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 7VPĮ-6-(14.7.126 E.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto tvirtinimo“, kuriuo patvirtintas projektas, galima susipažinti  Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris ŽPDRIS – ZPVP-59608.
Susipažinti su priimtu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. 7VPĮ-5-(14.7.126 E.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto tvirtinimo“, kuriuo patvirtintas projektas, galima susipažinti Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris ŽPDRIS – ZPVP-59991. 

2020-11-30

Informuojame apie teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūras, kuriomis supaprastinta tvarka rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-02-07 įsakymu Nr. ĮS-149 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5247/0007:152, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., kadastro Nr. 5247/0007:152, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-20-405.
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., sklypo kadastro Nr. 5247/0007:152. Planuojamos teritorijos plotas yra 3,1305 ha.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-11 įsakymas
Nr. ĮS-1686 "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo".
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas, tel. (8 620 13051), el. paštas: info@krs.lt
Planavimo iniciatorius: UAB Alkierius, pagal įgaliojimą Sonata Liutkevičienė, Tel. +370 605 45942, el. paštas sliutkeviciene@gmail.com.  
Plano rengėjas: Projekto vadovė PV Sonata Liutkevičienė, Tel. +370 605 45942, el. paštas sliutkeviciene@gmail.com.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Koreguoti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-02-07 įsakymu Nr. ĮS-149 patvirtintą Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5247/0007:152, detalųjį planą žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., kadastro Nr. 5247/0007:152, koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us). Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411, 2020-05-28 sprendimu Nr. TS-233, sprendiniams.
Nustatomos teritorijos naudojimo ir apsaugos priemonės, statybų bei aplinkos tvarkymo priemonės, statybos reglamentai, nustatomas teritorijos naudojimo tipas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-01-20 įsakymu Nr. 3D-34/D1-40 (aktuali redakcija).
Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens. Detaliojo plano atlikimo terminas – 2020 m. III ketvirtis – 2021 m. I ketvirtis.
Planavimo proceso etapai: parengiamais, rengimo ir baigiamasis.
Koncepcijos nustatymo stadija: koncepcija nerengiama.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas.
Urbanistinės idėjos rengimas: nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Koncepcijos ir/ar sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo tvarka: sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje.
Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo TPDRIS. Susipažinimo laikotarpis (vieša ekspozicija) prasideda nuo 2020-12-07 ir baigiasi 2020-12-18 (imtinai). Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu TPDRIS (www.tpdris.lt), Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje (www.krs.lt), jos patalpose (Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas), Kauno rajono savivaldybės administracijos Alšėnų seniūnijos patalpose (Žiedo g. 2, Mastaičiai, Kauno r. sav.).
Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) TPDRIS, plano rengėjui per susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Planavimo organizatorius privalo registruoti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių, juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

 

2020-11-24

INFORMACIJA APIE PATVIRTINTĄ ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTĄ
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad patvirtintas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) projektas (toliau – ŽPVP projektai), kuriam žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymu
Nr. 1P-116-(1.17 E.).
Projekto organizatorius – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (Gedimino pr. 38,
LT-01104 Vilnius, adresas internete www.eimin.lt, atsakingas asmuo – Ekonomikos plėtros departamento Investicijų politikos skyriaus vyr. specialistas Virginijus Pašakarnis, tel. (8 706) 64832, mob.
tel. 8 (640) 14711, el. paštas. Virginijus.Pasakarnis@eimin.lt).
Projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), Kaunas 44192 (verslo centras „Kauno Dokas“), adresas internete www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo – Teritorijų planavimo veiklos skyriaus projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė tel. (8 682) 50644, faks. (8 37) 205 227,
el. p. ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt).
Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 44 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę; Visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.
Susipažinti su priimtu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2020 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 7VPĮ-4-(14.7.126 E.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto tvirtinimo“, kuriuo patvirtintas projektas, galima susipažinti Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt, paslaugos numeris – ZPVP-59538. 

2020-11-23

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-05-03 įsakymu Nr. ĮS-730 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k. žemės sklypų, kadastro Nr. 5260/0001:360 ir kadastro Nr. 5260/0001:380, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., Gluosnių g. 1, kadastro Nr. 5260/0001:8, kurio plotas 0,1000 ha ir Gluosnių g. 3, kadastro Nr. 5260/0001:14, kurio plotas 0,1054 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-12-07 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-20 įsakymas Nr. ĮS-2568 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-11-23

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5287/0001:283
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Pociūnų k., XXXXXX g. X
Žemės sklypo plotas, 0,7340 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-12-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-11-20

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0002:0009
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Puikonių k.,
Žemės sklypo plotas, 4,5338 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-12-03 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-11-20

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-03-19 sprendimu Nr. TS-97 patvirtinto žemės sklypo detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k., Smilgų g. 9, kadastro Nr. 5280/0004:94, Smilgų g. 11, kadastro Nr. 5280/0004:50.
Planavimo iniciatoriai –  M. S., L. S., UAB „Ekoinvesticija“
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2020-12-04 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-18 įsakymas Nr. ĮS-2546 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-11-14

INFORMACIJA APIE PATVIRTINTĄ ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTĄ
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad patvirtintas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) projektas (toliau – ŽPVP projektai), kuriam žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1P-77-(1.17 E.).
Projekto organizatorius – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (Gedimino pr. 38,
LT-01104 Vilnius, adresas internete www.eimin.lt, atsakingas asmuo – Ekonomikos plėtros departamento Investicijų politikos skyriaus vyr. specialistas Virginijus Pašakarnis, tel. (8 706) 64832, mob.
tel. 8 (640) 14711, el. paštas. Virginijus.Pasakarnis@eimin.lt).
Projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), Kaunas 44192 (verslo centras „Kauno Dokas“), adresas internete www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo – Teritorijų planavimo veiklos skyriaus projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė tel. (8 682) 50644, faks. (8 37) 205 227,
el. p. ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt).
Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 44 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę; Visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.
Susipažinti su priimtu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. 7VPĮ-1-(14.7.126 E.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto tvirtinimo“, kuriuo patvirtintas projektas, galima susipažinti  Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris ŽPDRIS – ZPVP-57756.

2020-11-13

INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–VILNIUS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANĄ
Rengimo pagrindas: 2018 m. gruodžio 27 d. LRV nutarimas Nr. 1399 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“. LR susisiekimo ministro 2019 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 3-123 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.
Plano organizatorius: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, www.sumin.lt. Kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausioji specialistė Asta Nakaitė, tel. (8 5) 239 3832, el. p. asta.nakaite@sumin.lt, L. e. Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento direktoriaus pareigas Vytautas Palevičius, tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt.
AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius (adresas korespondencijai: Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius), tel. (8 5) 269 3353, el. p. LGinfrastruktura@litrail.lt. Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus projekto vadovė Kristina Račkauskaitė, tel. (8 616) 38252, el. p. kristina.rackauskaite@litrail.lt. Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.
Plano rengėjas: Jungtinės veiklos partneriai UAB „Sweco Lietuva“ ir DB Engineering & Consulting GMbH. Pagrindinis partneris UAB „Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. p. info@sweco.lt, www.sweco.lt. Teritorijų planavimo vadovas: SĮ „Vilniaus planas“ architektas Linas Sinkevičius (kvalifikacijos atestatas Nr. A 279), tel. (8 611) 23373, el. p. linas.sinkevicius@vplanas.lt. Kontaktinis asmuo: UAB „Sweco Lietuva“ Projektavimo padalinio projektų vadovas Arūnas Vilkenis, tel. (8 685) 50991, el. p. arunas.vilkenis@sweco.lt.
Planuojama teritorija: Vilniaus ir Kauno apskričių teritorija.
Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis: valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas. Projektas „Rail Baltica“ Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu.
Planavimo tikslai:
-nustatyti optimalią „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius trasą;
-numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
Plano darbų programa (susipažinti su planavimo darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. S-NC-00-19-10):
Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2020 m. I ketv., planavimo pabaiga – 2022 m. I ketv.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Visuomenės informavimo tvarka: valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų viešinimo tvarka, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnyje nustatytas išimtis.
Bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcija): rengiamas.
Bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) nepriklausomas profesinis vertinimas: atliekamas.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Planavimo organizatoriaus sprendimu atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas be atrankos procedūros (rengiamas vertinimo apimties nustatymo dokumentas, vertinimo ataskaita).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos, susirinkimo-konferencijos metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

2020-11-13

Informuojame, apie Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-03-25 įsakymu Nr. ĮS-444 patvirtinto Kauno r. sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k.: žemės sklypų, kadastro Nr. 5273/0007:182, kadastro Nr. 5273/0007:183, kadastro Nr. 5273/0007:187, kadastro Nr. 5273/0007:188, kadastro Nr. 5273/0007:191, Dvaro g. 47, kadastro Nr. 5273/0007:184, Tvenkinio g. 14, kadastro Nr. 5273/0007:185, Tvenkinio g. 2, kadastro Nr. 5273/0007:186, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento) koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k.: Dvaro g. 1, kadastro Nr. 5273/0007:182, Dvaro g. 55, kadastro Nr. 5273/0007:183, Dvaro g. 47, kadastro Nr. 5273/0007:184, Tvenkinio g. 14, kadastro Nr. 5273/0007:185, Tvenkinio g. 2, kadastro Nr. 5273/0007:186, Tvenkinio g. 3, kadastro Nr. 5273/0007:187, Liepų g. 11A, kadastro Nr. 5273/0007:188 ir Sandėlių g. 2B, kadastro Nr. 5273/0007:191.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-13 įsakymu Nr. ĮS-2497 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-03-25 įsakymu Nr. ĮS-444 patvirtinto Kauno r. sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k.: žemės sklypų, kadastro Nr. 5273/0007:182, kadastro Nr. 5273/0007:183, kadastro Nr. 5273/0007:187, kadastro Nr. 5273/0007:188, kadastro Nr. 5273/0007:191, Dvaro g. 47, kadastro Nr. 5273/0007:184, Tvenkinio g. 14, kadastro Nr. 5273/0007:185, Tvenkinio g. 2, kadastro Nr. 5273/0007:186, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k.: Dvaro g. 1, kadastro Nr. 5273/0007:182, Dvaro g. 55, kadastro Nr. 5273/0007:183, Dvaro g. 47, kadastro Nr. 5273/0007:184, Tvenkinio g. 14, kadastro Nr. 5273/0007:185, Tvenkinio g. 2, kadastro Nr. 5273/0007:186, Tvenkinio g. 3, kadastro Nr. 5273/0007:187, Liepų g. 11A, kadastro Nr. 5273/0007:188 ir Sandėlių g. 2B, kadastro Nr. 5273/0007:191, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo”.
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  TPD Nr. K-VT-52-19-280.
Įsakymas
Sutartis

2020-11-12

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5287/0002:249
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Užumiškių k. XXXXX g. X
Žemės sklypo plotas, 7,8712 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-11-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-11-12

Informuojame, apie Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-11-22 sprendimu Nr. TS-227 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5217/0011:434 ir kadastro Nr. 5217/0011:435, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento) koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k.: Lelijų g. 4, kadastro Nr. 5217/0011:561, Lelijų g. 6, kadastro Nr. 5217/0011:563 ir Lelijų g. 8, kadastro Nr. 5217/0011:562.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-12 įsakymu Nr. ĮS-2483 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-11-22 sprendimu Nr. TS-227 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5217/0011:434 ir kadastro Nr. 5217/0011:435, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k.: Lelijų g. 4, kadastro Nr. 5217/0011:561, Lelijų g. 6, kadastro Nr. 5217/0011:563 ir Lelijų g. 8, kadastro Nr. 5217/0011:562, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo”.
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  TPD Nr. K-VT-52-20-151.
Tvirtinimo įsakymas
Sutartis
Brėžinys

2020-11-12

INFORMACIJA APIE PATVIRTINTĄ ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTĄ
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad patvirtintas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) projektas (toliau – ŽPVP projektai), kuriam žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 9 d. įsakymu
Nr. 1P-394-(1.17 E.).
Projekto organizatorius – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (Gedimino pr. 38,
LT-01104 Vilnius, adresas internete www.eimin.lt, atsakingas asmuo – Ekonomikos plėtros departamento Investicijų politikos skyriaus vyr. specialistas Virginijus Pašakarnis, tel. (8 706) 64832, mob.
tel. 8 (640) 14711, el. paštas. Virginijus.Pasakarnis@eimin.lt).
Projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), Kaunas 44192 (verslo centras „Kauno Dokas“), adresas internete www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo – Teritorijų planavimo veiklos skyriaus projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė tel. (8 682) 50644, faks. (8 37) 205 227,
el. p. ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt).
Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 44 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę; Visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.
Susipažinti su priimtu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. 7VPĮ-2-(14.7.126 E.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto tvirtinimo“, kuriuo patvirtintas projektas, galima susipažinti  Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris ŽPDRIS – ZPVP-52691. 

2020-11-10

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0007:240
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Barsūniškių k., XXXXXX g. X
Žemės sklypo plotas, 0,7900 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-11-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-11-10

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimu Nr. TS-298 patvirtinto, Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0003:115, detaliojo plano keitimas Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k. dalies teritorijoje, apimančioje apie 2,0658 ha ploto kvartalą, ribojamą (tame kvartale) Varnėnų gatvės, žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0003:115 ir Gluosnių gatvės.
Su detaliojo plano keitimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-11-24 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-30 įsakymas Nr. ĮS-2386 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-10 įsakymas Nr. ĮS-2456 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-30 įsakymo Nr. ĮS-2386 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo” pakeitimo“;
3. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano rengimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-11-10

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0013:485
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Vilemų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,9888 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-11-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-11-10

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0001:309
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Braziūkų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,8300 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-11-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-11-10

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0013:530
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Vilemų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,7119 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-11-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-11-10

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-04-25 įsakymu Nr. ĮS-552 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen. Domeikavos k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0012:185, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Rytmečio g. 5A  žemės sklype, kadastro Nr. 5217/0012:922.
Koregavimas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-10 įsakymu Nr. ĮS-2459 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-04-25 įsakymu Nr. ĮS-552 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen. Domeikavos k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0012:185, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Rytmečio g. 5A, kadastro Nr. 5217/0012:922, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-52-20-113.

2020-11-09

INFORMACIJA APIE PATVIRTINTĄ ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTĄ
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad patvirtintas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) projektas (toliau – ŽPVP projektai), kuriam žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1P-81-(1.17 E.).
Projekto organizatorius – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (Gedimino pr. 38,
LT-01104 Vilnius, adresas internete www.eimin.lt, atsakingas asmuo – Ekonomikos plėtros departamento Investicijų politikos skyriaus vyr. specialistas Virginijus Pašakarnis, tel. (8 706) 64832, mob.
tel. 8 (640) 14711, el. paštas. Virginijus.Pasakarnis@eimin.lt).
Projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), Kaunas 44192 (verslo centras „Kauno Dokas“), adresas internete www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo – Teritorijų planavimo veiklos skyriaus projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė tel. (8 682) 50644, faks. (8 37) 205 227,
el. p. ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt).
Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 44 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę; Visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.
Susipažinti su priimtu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. 7VPĮ-3-(14.7.126 E.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto tvirtinimo“, kuriuo patvirtintas projektas, galima susipažinti  Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris ŽPDRIS – ZPVP-58281.

2020-11-06

Informuojame apie rengiamą „Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-09-25 sprendimu Nr.TS-312 patvirtintų žemės sklypų Kauno r. sav., Lapių sen., Masteikių k., kadastro Nr. 5240/0009:397 ir kadastro Nr. 5240/0009:429 detaliojo plano koregavimas žemės sklype, Kauno r. sav., Lapių sen., Masteikių k., Bruknių g. 3, kadastro Nr. 5240/0009:565“.
Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, www.krs.lt, kontaktinis asmuo – Urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Kasputienė, tel.: (8 37) 305 510; el.p.: jurgita.kasputiene@krs.lt    
Planavimo iniciatorius: T.P., adresas korespondencijai: Kaunas, Savanorių pr. 5-2, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 689 64444;
Plano rengėjas: MB „Architektas Nerijus Kelmelis“, projekto vadovas Nerijus Kelmelis, Kaunas, Savanorių pr. 5-2, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 689 64444, atestato Nr.1410.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ Nr.ĮS-418 (2020-02-20), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ Nr.ĮS-580 (2020-03-09) , teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-425 (2020-05-07).
Planavimo tikslas: Koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2020-11-16 iki 2020-11-27 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno r. Lapių seniūnijos, Kauno r. administracijos patalpose ir www.krs.lt.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys

2020-11-06

INFORMACIJA APIE PATVIRTINTĄ ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTĄ
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad patvirtintas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) projektas (toliau – ŽPVP projektai), kuriam žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 9 d. įsakymu
Nr. 1P-394-(1.17 E.).
Projekto organizatorius – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (Gedimino pr. 38,
LT-01104 Vilnius, adresas internete www.eimin.lt, atsakingas asmuo – Ekonomikos plėtros departamento Investicijų politikos skyriaus vyr. specialistas Virginijus Pašakarnis, tel. (8 706) 64832, mob.
tel. 8 (640) 14711, el. paštas. Virginijus.Pasakarnis@eimin.lt).
Projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), Kaunas 44192 (verslo centras „Kauno Dokas“), adresas internete www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo – Teritorijų planavimo veiklos skyriaus projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė tel. (8 682) 50644, faks. (8 37) 205 227,
el. p. ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt).
Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 44 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę; Visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.
Susipažinti su priimtu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. 7VPĮ-2-(14.7.126 E.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto tvirtinimo“, kuriuo patvirtintas projektas, galima susipažinti  Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris ŽPDRIS – ZPVP-52691. 

2020-11-05

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-380 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0006:572, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., Samanų g. 12, kadastro Nr. 5233/0006:789, kurio plotas 0,3955 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-11-19 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-30 įsakymas Nr. ĮS-2390 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-11-05

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5287/0003:158
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Vandžiogalos mstl.,
Žemės sklypo plotas, 1,0000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-11-18 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-11-05

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTĄ
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) projektas (toliau – ŽPVP projektas), kuriam žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 2 d. įsakymu
Nr. 1P-122-(1.17 E.). ŽPVP projektas yra patikslintas po derinančių institucijų pastabų ir teikiamas visuomenei susipažinti.
Projekto organizatorius – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (Gedimino pr. 38,
LT-01104 Vilnius, adresas internete www.eimin.lt, atsakingas asmuo – Ekonomikos plėtros departamento Investicijų politikos skyriaus vyr. specialistas Virginijus Pašakarnis, tel. (8 706) 64832, mob.
tel. 8 (640) 14711, el. paštas. Virginijus.Pasakarnis@eimin.lt).
Projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), Kaunas 44192 (verslo centras „Kauno Dokas“), adresas internete www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo – Geologijos ir žemėtvarkos veiklos skyriaus projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė tel. (8 682) 50644, faks. (8 37) 205 227,
el. p. ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt).
Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 44 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę; Visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.
Susipažinti su parengtu projektu ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2020 m. lapkričio 5 d. iki lapkričio 18 d. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugų numeriai ŽPDRIS –ZPVP-59991. Pasiūlymus taip pat galima teikti Projekto organizatoriaus ar Projekto rengėjo nurodytais adresais ar atsakingų asmenų el. paštu.

2020-11-04

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-47 patvirtinto, Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k. žemės sklypų, Šiltnamių g. 5C, kadastro Nr. 5250/0006:315, Šiltnamių g. 5D, kadastro Nr. 5250/0006:316, Šiltnamių g. 5E, kadastro Nr. 5250/0006:357, Šiltnamių g. 5G, kadastro Nr. 5250/0006:312 ir Šiltnamių g. 5K, kadastro Nr. 5250/0006:356, detaliojo plano keitimas Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k. dalies teritorijoje, apimančioje apie 2,5974 ha ploto kvartalą, ribojamą (tame kvartale) žemės sklypo, Kaštonų g. 36 (kadastro Nr. 5250/0006:1336), Kamšos miško, žemės sklypo, Kaštonų g. 45 (kadastro Nr. 5250/0006:1514) ir Kaštonų gatvės.
Su detaliojo plano keitimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-11-18 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-06 įsakymas Nr. ĮS-2178 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano rengimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-10-30

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimu Nr. TS-160 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., Juragių g. 40 žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0010:415, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., Juragių g. 44, kadastro Nr. 5250/0010:1223, kurio plotas 0,7054 ha, Juragių g. 40, kadastro Nr. 5250/0010:1224, kurio plotas 2,2999 ha ir kadastro Nr. 5250/0010:1225, kurio plotas 0,0708 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-11-16 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-16 įsakymas Nr. ĮS-2263 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-10-29

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-09-20 sprendimu Nr. TS-173 patvirtintų žemės sklypų detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Babtų sen., Sitkūnų k., Industrijos Parko g. 38, kadastro Nr. 5203/0007:120, kurio plotas 3,9177 ha.
Planavimo iniciatoriai –  UAB „Nodulus“
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2020-11-13 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-19 įsakymas Nr. ĮS-2282 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-10-29

INFORMACIJA APIE PARENGTUS ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTUS
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad  parengti 3žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) projektai (toliau – ŽPVP projektai), kuriems žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymu
Nr. 1P-116-(1.17 E.), 2019 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1P-117-(1.17 E.) ir 2019 m. gegužės 2 d. įsakymu
Nr. 1P-122-(1.17 E.) yra patikslinti po derinančių institucijų pastabų ir teikiami visuomenei susipažinti.
Projektų organizatorius – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (Gedimino pr. 38,
LT-01104 Vilnius, adresas internete www.eimin.lt, atsakingas asmuo – Ekonomikos plėtros departamento Investicijų politikos skyriaus vyr. specialistas Virginijus Pašakarnis, tel. (8 706) 64832, mob.
tel. 8 (640) 14711, el. paštas. Virginijus.Pasakarnis@eimin.lt).
Projektų rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), Kaunas 44192 (verslo centras „Kauno Dokas“), adresas internete www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo – Geologijos ir žemėtvarkos veiklos skyriaus projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė tel. (8 682) 50644, faks. (8 37) 205 227,
el. p. ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt).
Projektų rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 44 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę; Visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.
Susipažinti su parengtais projektais ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2020 m. spalio 29 d. iki lapkričio 12 d. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugų numeriai ŽPDRIS – ZPVP-59538, ZPVP-59608, ZPVP-59991. Pasiūlymus taip pat galima teikti Projekto organizatoriaus ar Projekto rengėjo nurodytais adresais ar atsakingų asmenų el. paštu. 

2020-10-25

INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI  PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS LENKIJOS IR LIETUVOS VALSTYBIŲ SIENA-JIESIA MODERNIZAVIMO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANĄ
Rengimo pagrindas: 2018 m. gruodžio 27 d. LRV nutarimas Nr. 1396 „Dėl Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena-Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“. LR susisiekimo ministro 2019 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 3-123 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.
Plano organizatorius: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, www.sumin.lt. Kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Barysienė, tel. (8 5) 239 3835, el. p. jurgita.barysiene@sumin.lt, patarėja Aistė Gasiūnienė, tel. (8 5) 239 3958, el. p. aiste.gasiuniene@sumin.lt.
AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius (adresas korespondencijai: Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius), tel. (8 5) 269 3353, el. p. LGinfrastruktura@litrail.lt. Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus projekto vadovė Jūratė Matuzienė, tel. (8 655) 77523, el. p. jurate.matuziene@litrail.lt. Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.
Plano rengėjas: Jungtinės veiklos partneriai UAB „Sweco Lietuva” ir DB Engineering & Consulting GmbH. Pagrindinis partneris UAB „Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. p. info@sweco.lt, www.sweco.lt. Teritorijų planavimo vadovė: Marija Burinskienė, tel. (8 686) 08322, el. p. marija.burinskiene@vgtu.lt. Kontaktinis asmuo: UAB „Sweco Lietuva“ Projektavimo padalinio projekto vadovas Arūnas Vilkenis, tel. (8 685) 50991, el. p. arunas.vilkenis@sweco.lt.
Planuojama teritorija: Marijampolės, Alytaus, Kauno apskričių teritorijos.
Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis: valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas. Projektas „Rail Baltica“ Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu.
Planavimo tikslai:
-nustatyti optimalią projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo trasą;
-numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
Plano darbų programa (susipažinti su planavimo darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. S-NC-00-19-8):
Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2020 m. III ketv., planavimo pabaiga – 2022 m. III ketv.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Visuomenės informavimo tvarka: bendroji teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
Bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcija): rengiamas.
Bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) nepriklausomas profesinis vertinimas: atliekamas.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Planavimo organizatoriaus sprendimu atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas be atrankos procedūros (rengiamas vertinimo apimties nustatymo dokumentas, vertinimo ataskaita).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos, susirinkimo-konferencijos metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

2020-10-23

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. TS-282 patvirtinto Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., žemės sklypo, kadastro Nr. 5240/0011:524 ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-12 įsakymu Nr. ĮS-158 patvirtinto Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., žemės sklypo, kadastro Nr. 5240/0011:524, detaliųjų planų koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Dvaro g. 10, kadastro Nr. 5240/0011:524 ir Dvaro g. 12, kadastro Nr. 5240/0011:410.
Projekto rengėjas: Diana Dimavičienė, atestato Nr. TPV0038, tel. +370 689 73682.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-11-09 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas, (pasiteiravimui mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2020-10-21 įsakymas Nr. ĮS-2302 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-10-23

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-19 įsakymu Nr. ĮS-36 patvirtinto žemės sklypų Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k.: kadastro Nr. 5247/0007:761, kadastro Nr. 5247/0007:53, Alšėnų g. 8, kadastro Nr. 5247/0007:568, Alšėnų g. 10, kadastro Nr. 5247/0007:712, Alšėnų g. 12, kadastro Nr. 5247/0007:224 ir Alšėnų g. 14, kadastro Nr. 5247/0007:68, detaliojo plano keitimas.
Projekto rengėjas: Kristina Burdulytė, atestato Nr. A 2072, tel. +370 685 28361.
Su detaliojo plano keitimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-11-09 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas, (telefonas pasiteiravimui 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2020-10-16 įsakymas Nr. ĮS-2269 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-10-19

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-03-03 sprendimu Nr. TS-95 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Akademija, kadastro Nr. 5250/0005:484, Sedulų g., kadastro Nr. 5250/0005:569
Planavimo iniciatoriai –  privatūs asmenys
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2020-11-03 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-15 įsakymas Nr. ĮS-2250 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-10-14

Informuojame apie rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-01-31 sprendimu Nr. TS-17 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., kadastro Nr. 5260/0001:2 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., Ireniškių g. 93, kadastro Nr. 5260/0001:1085, Ireniškių g. 95, kadastro Nr. 5260/0001:1084.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-20-432.
Planuojama teritorija: žemės sklypai Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., Ireniškių g. 93, kadastro Nr. 5260/0001:1085, Ireniškių g. 95, kadastro Nr. 5260/0001:1084.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-07 įsakymas Nr. ĮS-1673 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
TPD lygmuo: Vietovės. TPD rūšis: Kompleksinis (detalusis planas).
TPD uždaviniai:  sujungti žemės sklypus Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., Ireniškių g. 93, kadastro Nr. 5260/0001:1085, kurio plotas 0.2187 ha, Ireniškių g. 95, kadastro Nr. 5260/0001:1084, kurio plotas 0.2186 ha, koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).
TPD organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, k. 188756386, Savanorių pr. 371, Kaunas.
TPD iniciatorius:  UAB „Nemuno projektai“ - pagal 2020-09-04 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį Nr. S-967 (TPDRIS iniciatorius atstovauja projekto vadovė Nijolė Tuleikienė).
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, info@planuotojai.lt
TPD projekto vadovas: Nijolė Tuleikienė, tel. 8 698 84139, nijole@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2020-10-21 iki 2020-11-05 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Vieša ekspozicija nuo 2020-10-21 iki 2020-11-05 (>5 darbo dienos): Garliavos apyl. seniūnijoje, Vytauto g. 62, Kauno r. sav.; Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr. 371, Kaune; TPD rengėjo UAB „Planuotojai“ patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei raštu TPD organizatoriui ar rengėjui nuo 2020-10-21 iki 2020-11-05.
Atsižvelgiant į suvaržymus dėl COVID-19 viruso, norint detaliau susipažinti su parengtais sprendiniais, rekomenduojame rašyti projekto vadovei nijole@planuotojai.lt ir pageidaujantiems bus atsiųsti sprendiniai elektroniniu būdu.
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys
Inž. komunikacijų schema

2020-10-12

Informacija apie magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengtą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė www.sumin.lrv.lt, kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Sriubas, tel. (8 5) 239 3981, el. p. darius.sriubas@sumin.lt ir vedėjas Vytautas Palevičius, tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt

Perkančioji organizacija – valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt, interneto svetainė www.lakd.lrv.lt,  kontaktinis asmuo – Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus projekto inžinierė Inga Morkūnaitė, tel. (8 5) 232 9680, el. p. inga.morkunaite@lakd.lt.

SPAV atrankos dokumentų rengėjas – UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7, 44192 Kaunas, tel. (8 37) 223 186, el. p. info@kelprojektas.lt, interneto svetainė www.kelprojektas.lt, kontaktinis asmuo – Aplinkosaugos sektoriaus vadovas Arvydas Domatas, tel. 8 616 86 408, el. p. arvydas.domatas@kelprojektas.lt.

Plano pavadinimas – Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas.

Planavimo tikslai:

  1. magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo teritorijoje nustatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires;
  2. numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Priimta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos išvada: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos sprendimu (2020 spalio 7 d. raštas Nr. 2-4966) buvo priimtas sprendimas neatlikti Plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Susipažinti su SPAV atrankos dokumentais, motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje www.sumin.lrv.lt (nuoroda: Veiklos sritys/Kita veikla/Teritorijų planavimas/Specialieji planai/Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos specialusis planas/Parengiamasis etapas) ir valstybės įmonėje Lietuvos automobilių kelių direkcijoje, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius. Taip pat su šiais dokumentais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-52-18-459)

Su SPAV atrankos dokumentais, motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos valstybės įmonėje Lietuvos automobilių kelių direkcijoje.

Dėl paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl COVID-19 (koronaviruso) prevencijos, susipažinti su SPAV atrankos dokumentais valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos patalpose galima tik iš anksto susitarus su aukščiau nurodytu kontaktiniu asmeniu.

2020-10-09

Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-11 įsakymu Nr. ĮS-593 patvirtinto Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., žemės sklypo, kadastro Nr. 5240/0011:371, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl.: Eglyno g. 36, Eglyno g. 38, Eglyno g. 39, žemės sklypo Eglyno g. 37, naujo valstybinės žemės sklypo, detalųjį planą.
Rengimo tikslas – sujungti detaliuoju planu koreguojamus žemės sklypus Eglyno g. 36, 38, 39 su sklypu Eglyno g. 37; suformuoti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės sklypą ir jį prijungti prie sujungto sklypo; padalyti sujungtą sklypą į du sklypus; nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Projekto organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Rengimo iniciatorius T. L. Detaliojo plano rengėjas UAB „Ramlina“, Europos pr. 91, Kaunas (tel. 8677 40362, el. p. ramlina@inbox.lt), projekto vadovas K. Kvizikevičius, tel 8676 21161, el. p. kastytiskvizik@gmail.com.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas. Detaliojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos supaprastinta tvarka.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-20-81) iki 2020 m. spalio 30 d. (imtinai).
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-20-81), arba detaliojo plano rengėjui UAB „Ramlina“, Europos pr. 91, Kaunas,  iki 2020 m. spalio 30 d. (imtinai).
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2020-10-08

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad bus pradėtas rengti Kauno rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano (toliau – planas), patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. TS-43 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo tvirtinimo“, atnaujinimas. Pasiūlymus dėl Kauno rajono savivaldybės šilumos ūkio plano specialiojo plano atnaujinimo planavimo tikslų prašome teikti raštu iki 2020-10-21 (imtinai), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas arba siųsti el. p. adresu administratorius@krs.lt,  nurodant Pasiūlymas dėl Kauno rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo. Tel. informacijai (8 37) 30 55 10, (8 620) 83 496.
Pridedama. Tarybos sprendimo „Dėl Kauno rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo“ projektas.
Sprendimas

2020-10-07

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0001:392
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Šiulių k.,
Žemės sklypo plotas, 3,1000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-10-20 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-10-07

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5210/0001:85
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Čekiškės sen., Kilovos k., XXXXX g. X
Žemės sklypo plotas, 8,6802 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-10-20 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-10-03

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-04-27 sprendimu Nr. TS-82 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0009:32, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k., Uosio g. 8, kadastro Nr. 5250/0009:577, kurio plotas 0,0969 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-10-16 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-28 įsakymas Nr. ĮS-1847 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-10-03

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-01-31 sprendimu Nr. TS-17 patvirtinto Kauno r. sav., Babtų sen., Muniškių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5203/0006:428, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Babtų sen., Muniškių k., kadastro Nr. 5203/0006:524, kurio plotas 0,2459 ha ir kadastro Nr. 5203/0006:525, kurio plotas 0,2588 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-10-16 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-15 įsakymas Nr. ĮS-2003 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-10-01

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTĄ
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad yra parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) projektai (toliau – ŽPVP projektai), kuriam žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymu
Nr. 1P-117-(1.17 E.).
Projekto organizatorius – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (Gedimino pr. 38,
LT-01104 Vilnius, adresas internete www.eimin.lt, atsakingas asmuo – Ekonomikos plėtros departamento Investicijų politikos skyriaus vyr. specialistas Virginijus Pašakarnis, tel. (8 706) 64832, mob.
tel. 8 (640) 14711, el. paštas. Virginijus.Pasakarnis@eimin.lt).
Projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), Kaunas 44192 (verslo centras „Kauno Dokas“), adresas internete www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo – Geologijos ir žemėtvarkos veiklos skyriaus projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė tel. (8 682) 50644, faks. (8 37) 205 227,
el. p. ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt).
Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 44 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę; Visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.
Susipažinti su parengtu projektu ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2020 m. spalio 1 d. iki spalio 14 d. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris ŽPDRIS – ZPVP-59608. Pasiūlymus taip pat galima teikti Projekto organizatoriaus ar Projekto rengėjo nurodytais adresais ar atsakingų asmenų el. paštu.

2020-10-01

INFORMACIJA APIE PARENGTUS ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTUS
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad 3 parengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) projektai (toliau – ŽPVP projektai), kuriems žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 9 d. įsakymu
Nr. 1P-394-(1.17 E.), 2019 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1P-77-(1.17 E.) ir kovo 15 d. įsakymu
Nr. 1P-81-(1.17 E.) yra patikslinti po derinančių institucijų pastabų ir teikiami visuomenei susipažinti.
Projektų organizatorius – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (Gedimino pr. 38,
LT-01104 Vilnius, adresas internete www.eimin.lt, atsakingas asmuo – Ekonomikos plėtros departamento Investicijų politikos skyriaus vyr. specialistas Virginijus Pašakarnis, tel. (8 706) 64832, mob.
tel. 8 (640) 14711, el. paštas. Virginijus.Pasakarnis@eimin.lt).
Projektų rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), Kaunas 44192 (verslo centras „Kauno Dokas“), adresas internete www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo – Geologijos ir žemėtvarkos veiklos skyriaus projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė tel. (8 682) 50644, faks. (8 37) 205 227,
el. p. ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt).
Projektų rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 44 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę; Visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.
Susipažinti su parengtais projektais ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2020 m. spalio 1 d. iki spalio 14 d. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugų numeriai ŽPDRIS – ZPVP-52691, ZPVP-57756, ZPVP-58281. Pasiūlymus taip pat galima teikti Projekto organizatoriaus ar Projekto rengėjo nurodytais adresais ar atsakingų asmenų el. paštu.

2020-09-29

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0002:163
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Mažųjų Ibėnų k.,
Žemės sklypo plotas, 2,5013 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-10-12 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-09-29

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTĄ
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad yra parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) projektai (toliau – ŽPVP projektai), kuriam žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymu
Nr. 1P-116-(1.17 E.).
Projekto organizatorius – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (Gedimino pr. 38,
LT-01104 Vilnius, adresas internete www.eimin.lt, atsakingas asmuo – Ekonomikos plėtros departamento Investicijų politikos skyriaus vyr. specialistas Virginijus Pašakarnis, tel. (8 706) 64832, mob.
tel. 8 (640) 14711, el. paštas. Virginijus.Pasakarnis@eimin.lt).
Projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), Kaunas 44192 (verslo centras „Kauno Dokas“), adresas internete www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo – Geologijos ir žemėtvarkos veiklos skyriaus projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė tel. (8 682) 50644, faks. (8 37) 205 227,
el. p. ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt).
Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 44 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę; Visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.
Susipažinti su parengtu projektu ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2020 m. rugsėjo 30 d. iki spalio 13 d. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris ŽPDRIS – ZPVP-59538. Pasiūlymus taip pat galima teikti Projekto organizatoriaus ar Projekto rengėjo nurodytais adresais ar atsakingų asmenų el. paštu. 

2020-09-28

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTĄ
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad yra parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) projektai (toliau – ŽPVP projektai), kuriam žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 2 d. įsakymu
Nr. 1P-122-(1.17 E.).
Projekto organizatorius – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (Gedimino pr. 38,
LT-01104 Vilnius, adresas internete www.eimin.lt, atsakingas asmuo – Ekonomikos plėtros departamento Investicijų politikos skyriaus vyr. specialistas Virginijus Pašakarnis, tel. (8 706) 64832, mob.
tel. 8 (640) 14711, el. paštas. Virginijus.Pasakarnis@eimin.lt).
Projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), Kaunas 44192 (verslo centras „Kauno Dokas“), adresas internete www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo – Geologijos ir žemėtvarkos veiklos skyriaus projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė tel. (8 682) 50644, faks. (8 37) 205 227,
el. p. ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt).
Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 44 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę; Visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.
Susipažinti su parengtu projektu ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2020 m. rugsėjo 28 d. iki spalio 9 d. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris ŽPDRIS – ZPVP-59991. Pasiūlymus taip pat galima teikti Projekto organizatoriaus ar Projekto rengėjo nurodytais adresais ar atsakingų asmenų el. paštu.

2020-09-23

Rengimo pagrindas: 2018 m. gruodžio 27 d. LRV nutarimas Nr. 1398 „Dėl Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“. LR susisiekimo ministro 2019 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 3-123 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.
Plano organizatorius: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, www.sumin.lt. Kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Brėskis, tel. (8 5) 239 3872, el. p. valdas.breskis@sumin.lt, skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius, tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt.
AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius (adresas korespondencijai: Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius), tel. (8 5) 269 3353, el.p. LGinfrastruktura@litrail.lt. Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus projekto vadovė Kristina Račkauskaitė, tel. (8 616) 38252, el. p. kristina.rackauskaite@litrail.lt. Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.
Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, faks. (8 5) 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, tel. (8 620) 51398, el. p. z.grabauskas@atamis.lt
Planuojama teritorija: Kauno, Marijampolės, Alytaus, Panevėžio ir Vilniaus apskričių teritorijos.
Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis:  valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.
Projektas „Rail Baltica“ Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu.
Planavimo tikslai:
- nustatyti optimalias projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų plėtros teritorijas;
- numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
Plano darbų programa (susipažinti su planavimo darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. S-NC-00-19-12):
Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2020 m. III ketv., planavimo pabaiga – 2022 m. III ketv.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Visuomenės informavimo tvarka: bendroji teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
Bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcija): rengiamas.
Bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) nepriklausomas profesinis vertinimas: atliekamas.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Planavimo organizatoriaus sprendimu atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas be atrankos procedūros (rengiamas vertinimo apimties nustatymo dokumentas, vertinimo ataskaita).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos, susirinkimo-konferencijos metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

2020-09-18

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0012:765
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Samylų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5930 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-10-01 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-09-18

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0011:250
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Dievogalos k.,
Žemės sklypo plotas, 1,6400 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-10-01 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-09-16

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-12-06 įsakymu Nr. ĮS-1991 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0004:49 ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-23 įsakymu Nr. ĮS-2185 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k., Saulėtekių g. 7, žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0004:44, detaliųjų planų koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k.: Saulėtekių g. 1, kadastro Nr. 5283/0004:1178, Saulėtekių g. 3, kadastro Nr. 5283/0004:1179, Saulėtekių g. 5, kadastroNr. 5283/0004:1180, Saulėtekių g. 7, kadastro Nr. 5283/0004:1173, Saulėtekių g. 9, kadastro Nr. 5283/0004:1174, Saulėtekių g. 11, kadastro Nr. 5283/0004:1175, Saulėtekių g. 13, kadastro Nr. 5283/0004:1176 ir Saulėtekių g. 15, kadastro Nr. 5283/0004:1177.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-09-30 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2020-09-14 įsakymas Nr. ĮS-1979 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-09-16

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0009:428
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Drąseikių k.,
Žemės sklypo plotas, 1,1600 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-09-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-09-16

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0010:1575
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Poderiškių k.,
Žemės sklypo plotas, 0,7899 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-09-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-09-16

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0011:980
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k.,
Žemės sklypo plotas, 4,8827 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-09-29 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-09-16

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimu Nr. TS-92 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., kadastro Nr. 5217/0012:226 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Lantainių g. 15, kadastro Nr. 5217/0012:1694 (toliau – Detalus planas).
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr.K-VT-52-20-353.
Planavimo iniciatoriai – Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja UAB „Geometra“ architektas Mindaugas Bielskus tel: 8 699 88716.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.:  +370 657 71999, el.paštas: info@geometra.lt, projekto vadovė architektė Gintarė Karpavičienė (ATP1816), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt..
Planuojamos teritorijos dislokacija - Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Lantainių g. 15, kadastro Nr. 5217/0012:1694.
Teritorijų planavimo dokumento tikslai:
Suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą, kuris bus prijungtas prie sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Lantainių g. 15, kadastro Nr. 5217/0012:1694, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų plano rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-03 įsakymas Nr. ĮS-1390 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2020-10-01 iki 2020-10-15 Domeikavos seniūnijos patalpose (Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., LT-54362 Kauno r.), Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 371, Kaunas) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-52-20-353 per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2020-09-14

INFORMUOJAME JUS APIE BENDRĄJA TVARKA PRADEDAMA RENGTI KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-12-21 SPRENDIMU NR. TS-277 PATVIRTINTO KAUNO R. SAV., RINGAUDŲ ŠEN.» KARKIŠKIŲ K., ŽEMĖS SKLYPŲ, KADASTRO NR. 5250/0006:193 IR KADASTRO NR. 5250/0006:273, RINGAUDŲ K., ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 5250/0006:194, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO ŽEMĖS SKLYPE KAUNO R. SAV., RINGAUDU ŠEN., RINGAUDŲ^ BERŽU G. 2P, KADASTRO NR. 5250/0006:718 PROJEKTĄ IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PROJEKTO PROCEDŪRŲ DOKUMENTAIS:
Detaliojo plano koregavimo pagrindas - Kauno rajono savivaldybės administracijos 2020-03-31 direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-725, Kauno rajono savivaldybės administracijos 2020-04-28 direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-859 ir 2020-05-14 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-493.
Detaliojo plano darbų organizatorius - Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. Nr. 30 55 03.
Detaliojo plano iniciatorius - fizinis asmuo.
Detaliojo plano rengėja - architektė Inga Tamauskienė, Raguvos g. 4, Kaunas, tel. Nr. 8 698 11 891, el.paštas: ¡nga@nebrau.com
Detaliojo plano renginio tikslas - suformuoti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą, kuris bus prijungtas prie Kauno r. sav., Ringaudų šen., Ringaudų k., Beržų g. 2P žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0006:718, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita. Planavime sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo, patvirtinte Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411 sprendiniams.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su pradedamo rengti detaliųjų planų keitimo procedūrų dokumentais ir stebėti proceso eigą galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso numeris sistemoje K-VT-52-20-264) .

2020-09-14

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. ĮS-442 patvirtintą Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5227/0002:264 ir kadastro Nr. 5227/0002:320, detaliojo plano keitimas.
Su detaliojo plano keitimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-09-29 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas, mob. tel. 8 620 83492.
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2020-09-09 įsakymas Nr. ĮS-1933 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-09-11

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-07-20 įsakymu Nr. ĮS-1257 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Saulės tak. 12, kadastro Nr. 5250/0005:630, Saulės tak. 10, kadastro Nr. 5250/0005:633, Saulės tak. 8, kadastro Nr. 5250/0005:634.
Planavimo iniciatoriai –  privatūs asmenys
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2020-10-25 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-09 įsakymas Nr. ĮS-1951 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-09-10

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. TS-356 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0009:471, detaliojo plano keitimas.
Su detaliojo plano keitimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-09-24 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-31 įsakymas Nr. ĮS-1855 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo,  finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-08-31

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTĄ
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad yra parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) projektai (toliau – ŽPVP projektai), kuriam žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės  ūkio  ministerijos  direktoriaus  2018  m.  spalio  9  d.  įsakymu  Nr. 1P-394-(1.17 E.).
Projekto organizatorius – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, adresas internete www.eimin.lt, atsakingas asmuo – Ekonomikos plėtros departamento Investicijų  politikos  skyriaus  vyr.   specialistas   Virginijus   Pašakarnis,   tel.   (8   706)   64832,   mob.   tel. 8 (640) 14711, el. paštas. Virginijus.Pasakarnis@eimin.lt).
Projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), Kaunas 44192 (verslo centras „Kauno Dokas“), adresas internete www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo – Geologijos ir žemėtvarkos veiklos skyriaus projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė tel. (8 682) 50644, faks. (8 37) 205 227, el. p. ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt).
Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 44 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę; Visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.
Susipažinti su parengtu projektu ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2020 m. rugsėjo 2 d. iki rugsėjo 16 d. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris ŽPDRIS – ZPVP-52691. Pasiūlymus taip pat galima teikti Projekto organizatoriaus ar Projekto rengėjo nurodytais adresais ar atsakingų asmenų el. paštu.

2020-08-28

INFORMACIJA APIE PARENGTUS ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTUS
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad yra parengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) projektai (toliau – ŽPVP projektai), kuriems žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta Nacionalinės žemės tarnybos prie  Žemės  ūkio  ministerijos  direktoriaus  2019  m.  kovo  5  d.  įsakymu  Nr. 1P-77-(1.17 E.) ir 2019 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1P-81-(1.17 E.).
Projektų organizatorius – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, adresas internete www.eimin.lt, atsakingas asmuo – Ekonomikos plėtros departamento Investicijų  politikos  skyriaus  vyr.   specialistas   Virginijus   Pašakarnis,   tel.   (8   706)   64832,   mob.   tel. 8 (640) 14711, el. paštas. Virginijus.Pasakarnis@eimin.lt).
Projektų rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), Kaunas 44192 (verslo centras „Kauno Dokas“), adresas internete www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo – Geologijos ir žemėtvarkos veiklos skyriaus projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė tel. (8 682) 50644, faks. (8 37) 205 227, el. p. ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt).
Projektų rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 44 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę; Visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.
Susipažinti su parengtais projektais ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2020 m. rugpjūčio 29 d. iki rugsėjo 11
d. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugų numeriai ŽPDRIS – ZPVP-57756 ir ZPVP-58281. Pasiūlymus taip pat galima teikti Projekto organizatoriaus ar Projekto rengėjo nurodytais adresais ar atsakingų asmenų el. paštu.

2020-08-26

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0018:226
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Rokų k.
Žemės sklypo plotas, 0,6302 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-09-08 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu

2020-08-24

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi ir Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 11 punktu bei atsižvelgdamas į žemės gelmių naudojimo plano organizatoriaus UAB „Ežerėlio karjerai“ įgaliotos UAB „GJ Magma“ 2020 m. rugpjūčio 11 d. prašymą Nr. SP-T-44-2020,
n u s p r e n d ž i u  pradėti rengti Kauno rajono Zapyškio IV smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo planą, kurio planavimo tikslai – suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybės bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas per 1 mėnesį Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

2020-08-17

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-01-31 sprendimu Nr. TS-17 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., kadastro Nr. 5260/0001:2 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., Ireniškių g. 93, kadastro Nr. 5260/0001:1085, Ireniškių g. 95, kadastro Nr.5260/0001:1084.
Planavimo iniciatorius –  UAB „Nemuno projektai“
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2020-08-31 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-07 įsakymas Nr. ĮS-1673 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-08-12

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0012:220
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kuro k.,
Žemės sklypo plotas, 1,3165 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-08-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu

2020-08-11

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0011:498
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Padainupio k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5032 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-08-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu

2020-08-11

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0012:499
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Gaižėnų k., XXXX g.
Žemės sklypo plotas, 1,1289 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-08-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu

 

2020-08-11

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0013:169
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Pavytės k., XXXX g.
Žemės sklypo plotas, 7,5919 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-08-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu

2020-07-28

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0007:266
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Girininkų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-08-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-07-28

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-02-07 įsakymu Nr. ĮS-149 patvirtinto žemės sklypo detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., kadastro Nr. 5247/0007:152.
Planavimo iniciatoriai –  UAB „Alkierius“
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2020-08-11 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-22 įsakymas Nr. ĮS-1547 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-07-28

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMUS RENGTI SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUS
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 dalies nuostatomis, Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ir kultūros ministrų 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. D1-330/ĮV-706 „Dėl saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 10 punktu Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo „Dėl saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ projektą.
Numatoma parengti Asvejos, Anykščių, Kurtuvėnų, Sartų, Ventos, Žagarės regioninių parkų planavimo schemas (ribų ir tvarkymo planus), Kučiuliškės herpetologinio, Svencelės telmologinio, Nevėžio kraštovaizdžio valstybinių draustinių ribų planus.
Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) projektų registravimo posistemėje (Reg. Nr. 20-8766):
Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti elektroniniu paštu Tarnybai (vsttt@vstt.lt) iki 2020-08-15.
Sprendimą „Dėl saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ priims Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

2020-07-24

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-47 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., žemės sklypų, Šiltnamių g. 5C, kadastro Nr. 5250/0006:315, Šiltnamių g. 5D, kadastro Nr. 5250/0006:316, Šiltnamių g. 5E, kadastro Nr. 5250/0006:357, Šiltnamių g. 5G, kadastro Nr. 5250/0006:312, Šiltnamių g. 5K, kadastro Nr. 5250/0006:356, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., kadastro Nr. 5250/0006:1337, kurio plotas 0,0770 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-08-07 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-24 įsakymas Nr. ĮS-1560 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-07-21

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5287/0001:286
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Pociūnų k.,
Žemės sklypo plotas, 1,0000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-08-03 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-07-17

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-47 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k. žemės sklypų, Šiltnamių g. 5C, kadastro Nr. 5250/0006:315, Šiltnamių g. 5D, kadastro Nr. 5250/0006:316, Šiltnamių g. 5E, kadastro Nr. 5250/0006:357, Šiltnamių g. 5G, kadastro Nr. 5250/0006:312 ir Šiltnamių g. 5K, kadastro Nr. 5250/0006:356, detaliojo plano keitimas.
Su detaliojo plano keitimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-07-31 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-27 įsakymas Nr. ĮS-1076 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo,  finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-07-17

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-05-14 įsakymu Nr. ĮS-573 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k.: kadastro Nr. 5283/0004:347, kadastro
Nr. 5283/0004:348, Pienių g. 28, kadastro Nr. 5283/0004:352, Pienių g. 28A, kadastro Nr. 5283/0004:353, Pienių g. 32, kadastro Nr. 5283/0004:359, Pienių g. 32A, kadastro Nr. 5283/0004:360, Pienių g. 30A, kadastro Nr. 5283/0004:358 ir Pienių g. 30, kadastro Nr. 5283/0004:361.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-08-03 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas, mob. tel. 8 620 83492.
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2020-07-15 įsakymas Nr. ĮS-1487 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-07-17

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-01-31 sprendimu Nr. TS-17 patvirtinto žemės sklypų detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Ledos g. 69, kadastro Nr. 5283/0004:547
Planavimo iniciatoriai –  R. B., E. B.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2020-07-31 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-13 įsakymas Nr. ĮS-1448 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-07-16

Informuojame apie teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūras, kuriomis supaprastinta tvarka rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-07-23 įsakymu Nr. ĮS-920 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., sklypo Nr. 347, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 18, kadastro Nr. 5293/0006:414 apimant ir žemės sklypus Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 20, kadastro Nr. 5293/0006:1052 bei Medelyno g. 22, kadastro Nr. 5293/0006:1051, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-20-262.
Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypai Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 18, kadastro Nr. 5293/0006:414; Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 20, kadastro Nr. 5293/0006:1052 ir Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 22, kadastro Nr. 5293/0006:1051. Planuojamos teritorijos plotas yra 3,4674 ha.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. ĮS-824 "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo" ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. ĮS-939 "Dėl  detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo".
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas, tel. (8 620 13051), el. paštas: info@krs.lt
Planavimo iniciatorius: UAB "AKVATERA", į.k. 135058950, UAB "KIKA", į.k. 133095117 (atstovaujamos UAB "MTARCH").  
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, į.k. 135073297. Projekto vadovas Marius Torrau (kval. patv. dok. Nr. ATP 1097), tel.: + 370 687 14585, el. paštas: marius@studiotorrau.lt.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Numatomos teritorijos naudojimo ir apsaugos priemonės, statybų bei aplinkos tvarkymo priemonės, statybos reglamentai, nustatomas teritorijos naudojimo tipas (vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2005-01-20 įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 (aktuali redakcija).
Sujungti žemės sklypą Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 18, kadastro Nr. 5293/0006:414 su žemės sklypais Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 22, kadastro Nr. 5293/0006:1051, Medelyno g. 20, kadastro Nr. 5293/0006:1052 ir juos padalinti, koreguoti teritorijos naudojimo reglamentų (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naduojimo reglamentą (-us).  
Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411, sprendiniams.          
Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens. Detaliojo plano atlikimo terminas – 2020 m. II ketvirtis – 2020 m. II-III ketvirtis.
Planavimo proceso etapai: parengiamais, rengimo ir baigiamasis.
Koncepcijos nustatymo stadija: koncepcija nerengiama.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas.
Urbanistinės idėjos rengimas: nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo tvarka: sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje.
Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo TPDRIS. Susipažinimo laikotarpis (vieša ekspozicija) prasideda nuo 2020-07-29 ir baigiasi 2020-08-12 (imtinai). Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu TPDRIS (www.tpdris.lt), Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje (www.krs.lt), jos patalpose (Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas), Kauno rajono savivaldybės administracijos Zapyškio seniūnijos patalpose (Šviesos g. 18, Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.).
Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) TPDRIS, plano rengėjui per susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Planavimo organizatorius privalo registruoti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių, juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.  
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2020-07-15

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5233/0016:639
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., XXXX g.
Žemės sklypo plotas, 1,4598 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-07-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-07-15

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5233/0013:281
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k.,
Žemės sklypo plotas, 0,8400 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-07-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-07-15

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0008:340
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k.,
Žemės sklypo plotas, 0,7500 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-07-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-07-15

Informuojame apie teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūras, kuriomis supaprastinta tvarka rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-07-23 įsakymu Nr. ĮS-920 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., sklypo Nr. 347, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 18, kadastro Nr. 5293/0006:414 apimant ir žemės sklypus Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 20, kadastro Nr. 5293/0006:1052 bei Medelyno g. 22, kadastro Nr. 5293/0006:1051, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-20-262.
Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypai Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 18, kadastro Nr. 5293/0006:414; Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 20, kadastro Nr. 5293/0006:1052 ir Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 22, kadastro Nr. 5293/0006:1051. Planuojamos teritorijos plotas yra 3,4674 ha.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. ĮS-824 "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo" ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. ĮS-939 "Dėl  detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo".
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas, tel. (8 620 13051), el. paštas: info@krs.lt
Planavimo iniciatorius: UAB "AKVATERA", į.k. 135058950, UAB "KIKA", į.k. 133095117 (atstovaujamos UAB "MTARCH").  
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, į.k. 135073297. Projekto vadovas Marius Torrau (kval. patv. dok. Nr. ATP 1097), tel.: + 370 687 14585, el. paštas: marius@studiotorrau.lt.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Numatomos teritorijos naudojimo ir apsaugos priemonės, statybų bei aplinkos tvarkymo priemonės, statybos reglamentai, nustatomas teritorijos naudojimo tipas (vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2005-01-20 įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 (aktuali redakcija).
Sujungti žemės sklypą Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 18, kadastro Nr. 5293/0006:414 su žemės sklypais Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 22, kadastro Nr. 5293/0006:1051, Medelyno g. 20, kadastro Nr. 5293/0006:1052 ir juos padalinti, koreguoti teritorijos naudojimo reglamentų (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naduojimo reglamentą (-us).  
Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411, sprendiniams.          
Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens. Detaliojo plano atlikimo terminas – 2020 m. II ketvirtis – 2020 m. II-III ketvirtis.
Planavimo proceso etapai: parengiamais, rengimo ir baigiamasis.
Koncepcijos nustatymo stadija: koncepcija nerengiama.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas.
Urbanistinės idėjos rengimas: nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo tvarka: sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje.
Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo TPDRIS. Susipažinimo laikotarpis (vieša ekspozicija) prasideda nuo 2020-07-29 ir baigiasi 2020-08-12 (imtinai). Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu TPDRIS (www.tpdris.lt), Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje (www.krs.lt), jos patalpose (Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas), Kauno rajono savivaldybės administracijos Zapyškio seniūnijos patalpose (Šviesos g. 18, Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.).
Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) TPDRIS, plano rengėjui per susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Planavimo organizatorius privalo registruoti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių, juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2020-07-14

Pranešimas visuomenei apie patvirtintą magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimą
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 4 skirsnio 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 4 dalimi, Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 13 ir 14 punktais ir atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutarimą Nr. 854 „Dėl magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“ rengiamas magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (toliau – Planas).
Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė sumin.lt, kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius, tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt ir vyriausiasis specialistas Darius Sriubas, tel. (8 5) 239 3981, el. p. darius.sriubas@sumin.lt.
Susisiekimo ministro reguliavimo srities įstaiga, pagal kompetenciją dalyvaujanti planavimo procese – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt, interneto svetainė lakd.lt, kontaktinis asmuo – Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus projekto inžinierė Inga Morkūnaitė, tel. (8 5) 232 9680, el. p. inga.morkunaite@lakd.lt.
Plano rengėjai – UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7 (D korpusas), 44192 Kaunas, tel. (8 37) 223186, el. p. info@kelprojektas.lt, interneto svetainė http://www.kelprojektas.lt/; UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. p. info@urbanistika.lt, interneto svetainė http://www.urbanistika.lt/, kontaktiniai asmenys: projekto vadovė Andželika Kažienė, tel. 8 686 74252, el. p. andzelika@urbanistika.lt; viso projekto (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimo paslaugos) kuratorius – Artūras Saurusevičius, tel. 8 693 93769, el. p. arturas.saurusevicius@kelprojektas.lt.
Planavimo tikslai:
•magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo teritorijoje nustatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires;
•numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
Planuojama teritorija: Planuojama teritorija yra Kauno rajono savivaldybės teritorijos Garliavos apylinkių ir Alšėnų seniūnijose. Plano rengimo metu preliminarios planuojamos teritorijos ribos ir plotai gali keistis, įvertinus gretimas teritorijas.
Planavimo darbų programa patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3-565 „Dėl Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.
Informacija apie Planą:
•Teritorijų planavimo dokumento rūšis – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.
•Planavimo lygmuo pagal planuojamo teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį – vietovės.
•Rengimo tvarka. Planas rengiamas siekiant suplanuoti ypatingos valstybinės svarbos projekto dalį. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 4 skirsnio 23 straipsnio 1 punktu, specialiojo teritorijų planavimo dokumentui taikoma valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, keitimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka, išskyrus minėtame straipsnyje numatytas išimtis.
•Plano rengimo, viešinimo, derinimo, keitimo ir tikrinimo procedūros atliekamos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS).
•Plano identifikacinis kodas. Specialiojo teritorijų planavimo dokumento numeris Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje – S-NC-52-18-459.
•Planavimo proceso etapai – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
•Tyrimai ir galimybių studijos – atliekami planuojamoje teritorijoje esančių susisiekimo komunikacijų esamo ir perspektyvinio eismo intensyvumo, srauto sudėties, kelio ar sankryžos pralaidumo tyrimai, prireikus triukšmo lygio matavimai; inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai (parengiamas skaitmeninis topografinis planas); inžineriniai ir geotechniniai tyrimai (grunto). Parengiami pirminiai techniniai sprendiniai, išreiškiantys veiklos plėtojimo ar tam tikros veiklos apribojimų konkrečioje teritorijoje pasiūlymus, detalizuojančius ir pagrindžiančius teritorijų planavimo dokumento sprendinius. Parengiami ne mažiau kaip trys pirminių techninių sprendinių variantai, vadovaujantis geriausio ekonominio, saugaus ir patogaus eismo kriterijais. Sukaupiami duomenys reikalingi srautams modeliuoti ir atliekamas transporto srautų modeliavimas. Atliekamas poveikio kelių saugumui vertinimas, atliekama socialinė, finansinė ir ekonominė analizė.
•SPAV reikalingumas – rengiamas Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas. Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 ,,Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘, nustatyta tvarka turės būti sprendžiama, ar atlikti SPAV.
•Koncepcijos rengimas – rengiant Planą bus rengiamos koncepcijos alternatyvos.  
Supažindinimo tvarka. Susipažinti su Plano rengimo dokumentacija ir procedūriniais  dokumentais bus galima viso planavimo proceso metu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje sumin.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-52-18-459).
Ši informacija taip pat bus skelbiama Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius), jos interneto svetainėje lakd.lt, Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, Kaunas), jos interneto svetainėje https://krs.lt/ bei seniūnijose, kurioms rengiamas teritorijų planavimo dokumentas.
Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui anksčiau nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

2020-07-14

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-04-03 įsakymu Nr. ĮS-198 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen. Budrių k., kadastro Nr. 5260/0001:472, detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen.: Naugardiškės k., Garliavos pl. 55, kadastro Nr. 5260/0001:472, Teleičių k., Jazminų g. 2A, kadastro Nr. 5260/0001:542 ir Teleičių k., Jazminų g. 2B, kadastro Nr. 5260/0001:1089.
Koregavimas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-13 įsakymu Nr. ĮS-1461 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-04-03 įsakymu Nr. ĮS-198 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Budrių k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0001:472, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Naugardiškės k., Garliavos pl. 55, kadastro Nr. 5260/0001:472, Teleičių k., Jazminų g. 2A, kadastro Nr. 5260/0001:542 ir Jazminų g. 2B, kadastro Nr. 5260/0001:1089, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-52-19-427.

2020-07-13

Informuojame, kad parengtas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimu Nr. TS-211 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k. žemės sklypų, kadastro Nr. 5217/0010:215, kadastro Nr. 5217/0010:216, kadastro Nr. 5217/0010:218 ir kadastro Nr. 5217/0010:219, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k.: Ozo g. 2, kadastro Nr. 5217/0010:835, kurio plotas 1,2086 ha, Ozo g. 4, kadastro Nr. 5217/0010:834, kurio plotas 1,2085 ha, Ozo g. 6, kadastro Nr. 5217/0010:836, kurio plotas 0,8581 ha, Ozo g. 7, kadastro Nr. 5217/0010:841, kurio plotas 1,3566 ha, Ozo g. 8, kadastro Nr. 5217/0010:837, kurio plotas 0,8176 ha, Ozo g. 9, kadastro Nr. 5217/0010:840, kurio plotas 1,3408 ha, Ozo g. 11, kadastro Nr. 5217/0010:839, kurio plotas 1,3223 ha, Ozo g. 13, kadastro Nr. 5217/0010:838, kurio plotas 1,3861 ha ir kadastro Nr. 5217/0010:1136, kurio plotas 1,1621 ha (toliau – Detalusis planas).
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-20-214.
Planuojama teritorija: sklypai Ozo g. 2, kadastro Nr. 5217/0010:835, plotas 1,2086 ha, Ozo g. 4, kadastro Nr. 5217/0010:834, plotas 1,2085 ha, Ozo g. 6, kadastro Nr. 5217/0010:836, plotas 0,8581 ha, Ozo g. 7, kadastro Nr. 5217/0010:841, plotas 1,3566 ha, Ozo g. 8, kadastro Nr. 5217/0010:837, plotas 0,8176 ha, Ozo g. 9, kadastro Nr. 5217/0010:840, plotas 1,3408 ha, Ozo g. 11, kadastro Nr. 5217/0010:839, plotas 1,3223 ha, Ozo g. 13, kadastro Nr. 5217/0010:838, plotas 1,3861 ha ir kadastro Nr. 5217/0010:1136, plotas 1,1621 ha
Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. ĮS-779.
Detaliojo plano organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500, Kaunas; www.krs.lt .
Detaliojo plano iniciatoriai – UAB “GB investicijos”, UAB “Gamybos žemė”, UAB “Gyvūnų žemė”, Pakelės biuras, UAB, UAB “Scania Lietuva”.  Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorius atstovauja UAB „MTARCH“, įmonės kodas 135073297, l.e.p. direktorius Mariaus Torrau, tel.: (8 687) 14585, el. p.: marius@studiotorrau.lt.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „MTARCH“ (įmonės kodas 135073297), PV Marius Torrau, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas; tel.: (8 687) 14585, el. p.: marius@studiotorrau.lt.
Detaliojo plano koregavimo planavimo uždaviniai: Koreguoti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimu Nr. TS-211 patvirtintą Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k. žemės sklypų, kadastro Nr. 5217/0010:215, kadastro Nr. 5217/0010:216, kadastro Nr. 5217/0010:218 ir kadastro Nr. 5217/0010:219, detalųjį planą. Sujungti Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k. žemės sklypus, kadastro Nr. 5217/0010:153 Ozo g. 12, kadastro Nr. 5217/0010:217 Ozo g. 10, kadastro Nr. 5217/0010:834 Ozo g. 4, kadastro Nr. 5217/0010:835 Ozo g. 2, kadastro Nr. 5217/0010:836 Ozo g. 6, kadastro Nr. 5217/0010:837 Ozo g. 8, kadastro Nr. 5217/0010:838 Ozo g. 13, kadastro Nr. 5217/0010:839 Ozo g. 11, kadastro Nr. 5217/0010:840 Ozo g. 9, kadastro Nr. 5217/0010:841 Ozo g. 7, kadastro Nr. 5217/0010:1136 ir padalyti į 2 ar daugiau atskirų sklypų, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (–us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita. Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411, sprendiniams.
Papildoma informacija: Dviems sklypams nustatomas naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos, keturiems sklypams – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, dar keturiems - susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2020-07-22 iki 2020-08-05 TPDRIS sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento numeris Nr. K K-VT-52-20-214), Kauno r. sav. Administracijos Domeikavos seniūnijos skelbimų lentoje, Bažnyčios g. 2, Domeikavoje, Kauno r. sav., Kauno rajono savivaldybės skelbimų lentoje ir interneto svetainėje www.krs.lt bei projekto rengėjo patalpose V. Putvinskio g. 17-4, Kaune. Susipažinimas su sprendiniais rengėjo patalpose galimas tik darbo metu ir tik iš anksto telefonu sutarus priėmimo laiką.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo  Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano sprendinių visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui ir detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklapis www.tpdris.lt per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefonu numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas bei jas patvirtinantys įrodymai.
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvegta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys

2020-07-13

Informuojame, apie Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-16 įsakymu Nr. ĮS-622 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ilgakiemio k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0011:120, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento), keitimo.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-13 įsakymu Nr. ĮS-1441 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-16 įsakymu Nr. ĮS-622 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ilgakiemio k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0011:120, detaliojo plano keitimo patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo”.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-19-170.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartis
Įsakymas

2020-07-13

Informuojame apie patvirtintą planavimo projektą apie 63 ha teritorijai, esančiai Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų kaime.
Projektas patvirtintas 2020-07-13 Kauno r. sav., Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1446 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatyto planavimo projekto patvirtinimo.
Aiškinamasis raštas
Įsakymas
Brėžinys

2020-07-13

Informuojame apie patvirtintą planavimo projektą apie 59 ha teritorijai, esančiai Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazų ir Ražiškių kaimuose.
Projektas patvirtintas 2020-03-25 Kauno r. sav., Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-697 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatyto planavimo projekto patvirtinimo.
Aiškinamasis raštas
Įsakymas
Brėžinys

2020-07-13

Informuojame apie rengiamą „Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimu Nr. TS-158 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo, kadastro Nr.5217/0010:310, detaliojo plano koregavimas“.
Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, www.krs.lt, kontaktinis asmuo – Urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Visvalda Blaževičienė, tel.: (8 37) 305 510; el.p.: jolanta.blazeviciene@krs.lt. Planavimo iniciatorius: UAB „MBS Baltic“ ir G.Č., adresas korespondencijai: Kaunas, Jonavos g. 254A, tel. Nr. +370 68964444;
Plano rengėjas: MB „Architektas Nerijus Kelmelis“, projekto vadovas Nerijus Kelmelis, Kaunas, Jonavos g. 254A, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 68964444, atestato Nr.1410.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ Nr.ĮS-2308 (2019-12-11), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ Nr.ĮS-17 (2020-01-07), teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-512 (2020-05-18).
Planavimo tikslai: žemės sklypų sujungimas ir padalijimas; planuojamos teritorijos naudojimo reglamento (-ų) – teritorijos naudojimo tipo ir kita nustatymas.    
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2020-07-20 iki 2020-07-31 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno r. Domeikavos seniūnijos, Kauno r. administracijos patalpose ir www.krs.lt.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2020-07-09

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5287/0001:294
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Pociūnų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,8287 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-07-22 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-07-09

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5287/0001:291
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Pociūnų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,9255 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-07-22 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-07-09

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0008:42
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Kairiūkščių k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5002 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-07-22 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-07-09

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0012:21
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Gaižėnų k.,
Žemės sklypo plotas, 1,0100 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-07-22 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-07-02

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-03-21 įsakymu Nr. ĮS-513 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Ąžuolų g. 4 žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0011:206, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Ąžuolų g. 4, kadastro Nr. 5233/0011:1070, kurio plotas 0,1100 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-07-17 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-30 įsakymas Nr. ĮS-1352 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-07-03

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. TS-285 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0005:313, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Akademijos sen., Akademijos mstl., Varžupio g. 15, kadastro Nr. 5250/0005:654, kurio plotas 0,0900 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-07-20 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-02 įsakymas Nr. ĮS-1375 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-07-02

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-06-19 sprendimu Nr. TS-231 patvirtinto Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 13 žemės sklypo, kadastro Nr. 5240/0011:266, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., ., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 13, kadastro Nr. 5240/0011:544, kurio plotas 0,1031 ha, A. Merkio g. 13A, kadastro Nr. 5240/0011:545, kurio plotas 0,1032 ha ir A. Merkio g. 13B, kadastro Nr. 5240/0011:546, kurio plotas 0,1096 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-07-17 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-20 įsakymas Nr. ĮS-424 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-06-29

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-03-25 įsakymu Nr. ĮS-444 patvirtinto Kauno r. sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k.: žemės sklypų, kadastro Nr. 5273/0007:182, kadastro Nr. 5273/0007:183, kadastro Nr.5273/0007:187, kadastro Nr. 5273/0007:188, kadastro Nr. 5273/0007:191, Dvaro g. 47, kadastro Nr. 5273/0007:184, Tvenkinio g. 14, kadastro Nr. 5273/0007:185, Tvenkinio g. 2, kadastro Nr. 5273/0007:186,  detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k.: Dvaro g. 1, kadastro Nr. 5273/0007:182, Dvaro g. 55, kadastro Nr. 5273/0007:183, Dvaro g. 47, kadastro Nr. 5273/0007:184, Tvenkinio g. 14, kadastro Nr. 5273/0007:185, Tvenkinio g. 2, kadastro Nr. 5273/0007:186, Tvenkinio g. 3, kadastro Nr. 5273/0007:187, Liepų g. 11A, kadastro Nr.5273/0007:188, ir Sandėlių g. 2B, kadastro Nr. 5273/0007:191.
Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-942 (2019-05-23) ir jo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-531 (2019-05-30).
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Planavimo iniciatorius: UAB “Dolinavilis”
Plano rengėja: UAB „Ateivis LT“ (įm. kodas 301674670), Tunelio g. 16, Kaunas, el. p.: info@ateivis.lt, PV architektas Mindaugas Sirvydis, tel. 8 675 47596.
Planuojamos teritorijos dislokacija – Kauno r. sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k.: Dvaro g. 1, kadastro Nr. 5273/0007:182, Dvaro g. 55, kadastro Nr. 5273/0007:183, Dvaro g. 47, kadastro Nr. 5273/0007:184, Tvenkinio g. 14, kadastro Nr. 5273/0007:185, Tvenkinio g. 2, kadastro Nr. 5273/0007:186, Tvenkinio g. 3, kadastro Nr. 5273/0007:187, Liepų g. 11A, kadastro Nr.5273/0007:188, ir Sandėlių g. 2B, kadastro Nr. 5273/0007:191.
Detaliojo plano koregavimo tikslai:
1.Žemės sklypus padalinti į du ar daugiau sklypų;
2.Dalyje atidalintų sklypų pakeisti žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros koridorių teritorijos;
3.Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2020-07-01 iki 2020-07-16 (10 darbo dienų) Linksmakalnio seniūnijos patalpose (Liepų g. 7, Linksmakalnio k., Kauno r. sav.,), Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 371, Kaunas),  plano rengėjos patalpose (Tunelio g. 16, Kaune),  Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje  www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr.1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui, Teritorijų planavimo dokumento rengėjui raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys (1)
Pagrindinis brėžinys (2)

2020-06-22

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-04-25 įsakymu Nr. ĮS-552 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen. Domeikavos k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0012:185, detaliojo plano koregavimas Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Rytmečio g. 5A  žemės sklype, kadastro Nr. 5217/0012:922 (toliau – Detalus planas).
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-20-113.
Planavimo iniciatoriai –Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja UAB „Geometra“ architektas Mindaugas Bielskus tel: 8 699 88716 (Pagal 2019-08-22 Įgaliojimą).
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.:  +370 657 71999, el.paštas: info@geometra.lt, projekto vadovė architektė Gintarė Karpavičienė (ATP1816), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt..
Planuojamos teritorijos dislokacija - Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Rytmečio g. 5A  žemės sklype, kadastro Nr. 5217/0012:922.
Teritorijų planavimo dokumento tikslai:
1. Suformuoti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą, kuris bus prijungtas prie Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Rytmečio g. 5A, kadastro Nr. 5217/0012:922;
2. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų plano rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-17 įsakymas Nr. ĮS-398 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2020-07-08 iki 2020-07-22 Domeikavos seniūnijos patalpose (Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., LT-54362 Kauno r.), Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 371, Kaunas) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-52-20-113 per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2020-06-18

Informuojame apie teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūras, kuriomis supaprastinta tvarka rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-02-15 sprendimu Nr. TS-47 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Naujasodžio k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0003:202, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Naujasodžio k., Politechnikos g. 295, kadastro Nr. 5233/0003:421, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-20-59.
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Naujasodžio k., Politechnikos g. 295, sklypo kadastro Nr. 5233/0003:421. Planuojamos teritorijos plotas yra 0,2302 ha.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. ĮS-92 "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo".
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas, tel. (8 620 13051), el. paštas: info@krs.lt
Planavimo iniciatorius: I.M., pagal įgaliojimą Sonata Liutkevičienė, Tel. +370 605 45942, el. paštas sliutkeviciene@gmail.com.  
Plano rengėjas: Projekto vadovė PV Sonata Liutkevičienė, Tel. +370 605 45942, el. paštas sliutkeviciene@gmail.com.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Žemės sklypą, kadastro Nr. 5233/0003:421, padalyti į 2 ar daugiau atskirų sklypų, nustatyti teritorijos naduojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita. Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411, sprendiniams.
Nustatomos teritorijos naudojimo ir apsaugos priemonės, statybų bei aplinkos tvarkymo priemonės, statybos reglamentai, nustatomas teritorijos naudojimo tipas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-01-20 įsakymu Nr. 3D-34/D1-40 (aktuali redakcija).
Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens. Detaliojo plano atlikimo terminas – 2020 m. II ketvirtis – 2020 m. III ketvirtis.
Planavimo proceso etapai: parengiamais, rengimo ir baigiamasis.
Koncepcijos nustatymo stadija: koncepcija nerengiama.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas.
Urbanistinės idėjos rengimas: nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Koncepcijos ir/ar sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo tvarka: sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje.
Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo TPDRIS. Susipažinimo laikotarpis (vieša ekspozicija) prasideda nuo 2020-06-25 ir baigiasi 2020-07-09 (imtinai). Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu TPDRIS (www.tpdris.lt), Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje (www.krs.lt), jos patalpose (Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas), Kauno rajono savivaldybės administracijos Karmėlavos seniūnijos patalpose (Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno r. sav.).
Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) TPDRIS, plano rengėjui per susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Planavimo organizatorius privalo registruoti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių, juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2020-06-18

Informuojame apie teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūras, kuriomis supaprastinta tvarka rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-11-22 sprendimu Nr. TS-227 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5217/0011:434 ir kadastro Nr. 5217/0011:435, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k.: Lelijų g. 4, kadastro Nr. 5217/0011:561, Lelijų g. 6, kadastro Nr. 5217/0011:563  ir Lelijų g. 8, kadastro Nr. 5217/0011:562, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-20-151.
Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypai Lelijų g. 4, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., kadastro Nr. 5217/0011:561; Lelijų g. 6, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., kadastro Nr. 5217/0011:563 ir Lelijų g. 8, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., kadastro Nr. 5217/0011:562. Planuojamos teritorijos plotas yra 0,2826 ha.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 09 d. įsakymas Nr. ĮS-579 "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tiklsų ir darbų programos patvirtinimo".
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas, tel. (8 620 13051), el. paštas: info@krs.lt
Planavimo iniciatorius: H.Z.T. (atstovaujamos UAB "MTARCH").  
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, į.k. 135073297. Projekto vadovas Marius Torrau (kval. patv. dok. Nr. ATP 1097), tel.: + 370 687 14585, el. paštas: marius@studiotorrau.lt.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Žemės sklypus, kadastro Nr. 5217/0011:561, kadastro Nr. 5217/0011:563 ir kadastro Nr. 5217/0011:562, sujungti ir padalyti į du ar daugiau žemės sklypų. Koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us), teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo koregavimo, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411, sprendiniams.
Nustatomos teritorijos naudojimo ir apsaugos priemonės, statybų bei aplinkos tvarkymo priemonės, statybos reglamentai, nustatomas teritorijos naudojimo tipas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-01-20 įsakymu Nr. 3D-34/D1-40 (aktuali redakcija).          
Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens. Detaliojo plano atlikimo terminas – 2020 m. I ketvirtis – 2020 m. III ketvirtis.
Planavimo proceso etapai: parengiamais, rengimo ir baigiamasis.
Koncepcijos nustatymo stadija: koncepcija nerengiama.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas.
Urbanistinės idėjos rengimas: nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo tvarka: sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje.
Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo TPDRIS. Susipažinimo laikotarpis (vieša ekspozicija) prasideda nuo 2020-06-25 ir baigiasi 2020-07-09 (imtinai). Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu TPDRIS (www.tpdris.lt), Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje (www.krs.lt), jos patalpose (Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas), Kauno rajono savivaldybės administracijos Domeikavos seniūnijos patalpose (Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Kauno r. sav.).
Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) TPDRIS, plano rengėjui per susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Planavimo organizatorius privalo registruoti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių, juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2020-06-16

Informuojame, apie Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-380 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0006:356, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento), koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., Gilių g. 7, kadastro Nr. 5233/0006:803, detalųjį planą.

Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-15 įsakymu Nr. ĮS-1222 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-380 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos ii k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0006:356, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., Gilių g. 7, kadastro Nr. 5233/0006:803, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo”.

Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-20-120.

2020-06-16

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimu Nr. TS-92 patvirtinto žemės sklypo detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Lantainių g. 15, kadastro Nr. 5217/0012:1694, kurio plotas 0,1260 ha.
Planavimo iniciatorius –  E. J.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2020-07-01 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-16 įsakymas Nr. ĮS-1225 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-06-16

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0013:377
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Girininkų I  k.
Žemės sklypo plotas, 1,6435 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-06-30 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-06-16

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5263/0011:342
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Babtų sen., Vikūnų k.
Žemės sklypo plotas, 1,8949 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-06-30 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-06-16

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0012:296
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ilgakiemio k.
Žemės sklypo plotas, 1,1742 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-06-30 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-06-12

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5283/0001:525
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Užliedžių sen., Naujųjų Muniškių k.
Žemės sklypo plotas, 0,5600 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-06-26 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-06-12

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5287/0006:576
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Vandžiogalos mstl.
Žemės sklypo plotas, 0,5899 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-06-26 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-06-10

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-05-17 įsakymu Nr. ĮS-586 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., 391 skl., detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento), koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Tauro g. 2, kadastro Nr. 5260/0008:532, detalųjį planą.

Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-08 įsakymu Nr. ĮS-1145 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-05-17 įsakymu Nr. ĮS-586 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., 391 skl., detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Tauro g. 2, kadastro Nr. 5260/0008:532, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo”. Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-19-511.

2020-06-10

Informuojame apie parengtą Kauno r. sav. Ringaudų sen. Miriniškių k., planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas).
Projekto rengimo tikslas - numatyti ~ 50 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Ringaudų sen. Miriniškių k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Planavimo uždaviniai - detalizuoti Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendinius, Ringaudų sen. Miriniškių k., teritorijoje.
Projekto rengimo pagrindas: Kauno r. sav. Ringaudų sen. Miriniškių k., planavimo projektas (koncepcinė zonos schema) parengtas vadovaujantis: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-12 įsakymu Nr. ĮS-341 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų"; Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo"; Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-42 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo.
Projekto iniciatorius: D. V., S. M., V. M., V. G (privatūs asmenys).
Projekto rengėjas:  Individuali Sonatos Liutkevičienės veikla, K. Griniaus g. 13-11, Kaunas, tel. 860545942. Projekto autorė - Sonata Liutkevičienė, atestato Nr. TVP-0039.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2020-06-10 iki 2020-07-09 (ne mažiau kaip 20 darbo dienų laikotarpis) Kauno rajono savivaldybės tinklapyje www.krs.lt,  Kauno rajono savivaldybės Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriuje (vyr. specialistė Džuljetą Bartkienę telefonais 8 670 97342, el. paštas dzuljeta.bartkiene@krs.lt), Ringaudų seniūnijoje (Seniūnas Rimantas Vitkauskas, (8 37) 39 73 58, seniunija@ringaudai.krs.lt).
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ir pastabas dėl Projekto, galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei, bei projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas    
Brėžinys

2020-06-05

Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą
1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB „Venstata“, įm. k. 305146058 ir UAB „Vilkijos vėjas“ įm. k. 305178999, Kauno g. 4–6, Jonava, el. p. gytis.januska@gmail.com, tel. 865762107.
2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau – PVSV) ataskaitos rengėjas – VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (toliau – PTPI), įm. k. 303211151, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda, el. p. info@corpi.lt, tel. (8~46) 39 08 18.
3. PŪV pavadinimas, vieta (adresas) – dviejų vėjo elektrinių įrengimas ir eksploatavimas, Rupunionių k., Batniavos sen., Kauno r. sav.
4. Trumpas PŪV aprašymas – planuojama įrengti 2 vėjo elektrines. PŪV yra numatoma vystyti žemės sklypuose (kad. Nr. 5207/0004:130, kad. Nr. 5207/0004:304) esančiuose Rupunionių k., Kauno r. sav. PVSV apimtyje PŪV siūloma SAZ ribas formuoti pagal triukšmo sklaidos rezultatų 45 dBA izolinijas.
5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama nuo 2020 m. birželio 9 d. iki birželio 25 d. imtinai, Batniavos seniūnijos patalpose (Parko g. 10, Bubių k., Kauno r. sav.) ir PTPI patalpose (V. Berbomo g. 10-206, Klaipėda) darbo metu (I–IV 8.00–17.00 val., V – 8.00–15.45 val.). PŪV PVSV ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje www.corpi.lt.
6. Dėl ekstremalios situacijos ir karantino apribojimų visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2020 m. birželio 25 d. 17 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu prisijungimas: https://zoom.us/j/98012608392. Tuo atveju, jei bus atšaukta ekstremalioji situacija ir bus leista organizuoti renginius uždarose patalpose, susirinkimas bus organizuojamas 2020 m. birželio 25 d. 17 val. Batniavos seniūnijos patalpose, Parko g. 10, Bubių k., Kauno r. sav.
7. Iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo teikti visuomenės pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu PTPI, adresu V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda arba el. p. info@corpi.lt.
8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, K. Petrausko g. 24, Kaunas, el. p. kaunas@nvsc.lt, tel. (8 37) 331683.

2020-06-04

nformuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0009:74; 5260/0009:80
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Rinkūnų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,73 ha; 0,8100 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-06-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-06-02

Informuojame, KAD REMIANTIS 2020-06-01 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR. ĮS-1105 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ,
ESANČIŲ KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., BIRULIŠKIŲ K.,KADASTRO NR.
5233/0010:370, NR. 5233/0010:364, NR. 5233/0010:328, NR. 5233/0010:351, NR. 5233/0010:359,
NR. 5233/0010:331, NR. 5233/0010:340, NR. 5233/0010:358, NR. 5233/0010:343, NR.
5233/0010:361, NR. 5233/0010:408, NR. 5233/0010:401, NR. 5233/0010:396, NR. 5233/0010:407,
NR. 5233/0010:405, NR. 5233/0010:399, NR. 5233/0010:398, NR. 5233/0010:394, NR.
5233/0010:402, NR. 5233/0010:387, NR. 5233/0010:404, NR. 5233/0010:389, NR. 5233/0010:422,
NR. 5233/0010:390, NR. 5233/0010:393, NR. 5233/0010:362, NR. 5233/0010:326, NR.
5233/0010:349, NR. 5233/0010:354, NR. 5233/0010:329, NR. 5233/0010:338, NR. 5233/0010:356,
NR. 5233/0010:341, NR. 5233/0010:410, NR. 5233/0010:423 NR. 5233/0010:411 BEI
VALSYBINĖS ŽEMĖS PLOTO, IR ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ KAUNO R. SAV.,
KARMĖLAVOS SEN., RAMUČIŲ K., KADASTRO NR. 5233/0010:366, NR. 5233/0010:418,
FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO YRA PATVIRTINTAS
ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAS. (1), (2)

2020-05-29

Informuojame, apie rengiamą Kauno rajono valdybos 2002-10-15 sprendimu Nr. 291 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k. skl. Nr. 167, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., Naujakurių g. 9, kadastro Nr. 5260/0010:167 (toliau – Detalusis planas).
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. ĮS-611 ,,Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“
Planavimo organizatorius - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas Tel. (8 620) 13 051, El. p. info@krs.lt.
Planavimo iniciatorius – pagal igaliojima atstovauja  UAB ,,ARCHITEKTAS L. VENSLOVAS IR PARTNERIAI” architektas Lukas Venslovas, tel. 8-616-28318, el. p. lukas@energosa.lt.    
 Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,ARCHITEKTAS L. VENSLOVAS IR PARTNERIAI” Biržiškų g.1-10, LT-52460, Kaunas,  PV architektė Justina Venslovienė, architektas Lukas Venslovas, tel. 8-616-28318, el. p. lukas@energosa.lt.     
Planuojamos teritorijos dislokacija – Naujakurių g. 9, Ilgakiemio k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav.
Detaliojo planavimo tikslai:
•Padalinti žemės sklypą, kadastro Nr. 5260/0010:167, į du ar daugiau atskirų žemės sklypų;
•Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
 Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčių nagrinėjimas.  
Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinamas Kauno rajono savivaldybėje.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo nuo 2020-06-09 iki 2020-06-24 galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-19-222) ir  Kauno rajono savivaldybės administracijos interniatiniame tinklalapyje.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-19-222) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2020-05-22

Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. TS-197 patvirtinto detaliojo plano koregavimo sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Ryternos g. 1, kad. Nr. 5233/0009:414 ir Ryternos g. 3, kad. Nr. 5233/0009:431, detalųjį planą.
Rengimo tikslas – sujungti žemės sklypus Ryternos g. 1 ir Ryternos g. 3 ir juos padalyti. Suformuoti laisvą valstybinės žemės sklypą Ryternos gatvei. Koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).
Projekto organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Rengimo iniciatorius Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB.
Detaliojo plano rengėjas UAB „Mtarch“, V. Putvinskio 17-4, Kaunas, tel. 837-207335, el. p. mtarch.architects@gmail.com, projekto vadovas M. Torrau.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-20-142) iki 2020 m. birželio 12 d. (imtinai).
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-20-142), arba detaliojo plano rengėjui UAB „Mtarch“, V. Putvinskio 17-4, 44243 Kaunas,  iki 2020 m. birželio 12 d. (imtinai).
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2020-05-14

Informuojame, kad remiantis 2020-05-08 Kauno rajono savivaldybės įadministracijos direktoriaus sakymu Nr. ĮS-919 dėl žemės sklypų, esančių Biruliškių ir Ramučių kaimuose, Karmėlavos seniūnijoje, Kauno rajono savivaldybėje formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo parengtas  žemės sklypų, (Kadastro Nr. 5233/10:402; 5233/10:387; 5233/10:407; 5233/10:405; 5233/10:399; 5233/10:398; 5233/10:390; 5233/10:393; 5233/10:362; 5233/10:326; 5233/10:349; 5233/10:354; 5233/10:329; 5233/10:338; 5233/10:356; 5233/10:341; 5233/10:410; 5233/0010:411; 5233/10:394; 5233/10:404; 5233/10:389; 5233/10:408; 5233/10:422; 5233/10:401; 5233/10:396; 5233/0010:423; 5233/10:370; 5233/10:364; 5233/10:328; 5233/10:351; 5233/10:359; 5233/10:331; 5233/10:340; 5233/10:358; 5233/10:343; 5233/10:361; 5233/10:366; 5233/10:418) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas:
1.1. Pakeisti žemės sklypų (kadastro Nr. 5233/0010:370, Nr. 5233/0010:364, Nr. 5233/0010:328, Nr. 5233/0010:351, Nr. 5233/0010:359, Nr. 5233/0010:331, Nr. 5233/0010:340, Nr. 5233/0010:358, Nr. 5233/0010:343, Nr. 5233/0010:361, Nr. 5233/0010:408, Nr. 5233/0010:401, Nr. 5233/0010:396, Nr. 5233/0010:407, Nr. 5233/0010:405, Nr. 5233/0010:399, Nr. 5233/0010:398, Nr. 5233/0010:394) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, sujungti 36 bendrą ribą turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus ir valstybinės žemės plotą į vieną žemės sklypą ir padalinti jį į du ir daugiau atskirų žemės sklypų, keletui iš suformuotų žemės sklypų nustatant naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, likusiems žemės sklypams – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Siūlomi nustatyti ar panaikinti žemės sklypams servitutai;
1.2. Žemės sklypo 0,2334 ha (kadastro Nr. 5233/0010:366) ir žemės sklypo 5,5080 ha (kadastro Nr. 5233/0010:418), esančių Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas – pakeisti žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/0010:366) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, sujungti du bendrą ribą turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną, suformuotam žemės sklypui nustatant naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Siūlomi nustatyti ar panaikinti žemės sklypams servitutai.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybė
Planavimo iniciatoriai: NŽT prie ŽŪM Kauno rajono skyrius ir Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB.
Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus galima UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas,
tel.: 8 37 267156, mob. 8 686 19305. el. p. geodezininkai@gmail.com
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyrius  (Adresas Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. 8 620 13051)
Susipažinimo terminas nuo 2020-05-14 iki 2020-05-22

Brėžinys

2020-05-05

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0012:222
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kuro k., Nidos g. XXX
Žemės sklypo plotas, 0,5601 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-05-18 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-05-04

Vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), 18 punktu, informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-asis keitimas. Bendrojo plano 2-ojo keitimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimas Nr.TS-97 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“ ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr.ĮS-1599 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“. Susipažinti su bendrojo plano 2-ojo keitimo tikslais, planavimo darbų programa bei kitais parengiamojo etapo metu gautais dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt): teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje - K-RJ-52-19-452.
Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės.
Teritorijų planavimo rūšis - kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel.: (8 37) 305 502, faksas: (8 37) 313 797, interneto svetainės adresas: www.krs.lt. Informaciją apie keičiamą bendrąjį planą teikia Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus Vedėjo pavaduotoja (savivaldybės vyriausioji architektė) – Jurgita Kalvinskaitė, tel. (8 37) 305 579, (8 670) 88 392 ir Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė, tel. (8 37) 305 510, (8 620) 83 496.
Bendrojo plano 2-ojo keitimo rengėjas: UAB „Gaučė ir Ko“, adresas: Goštauto g. 8-32, LT-01108 Vilnius, el. p. info@gauce.lt, interneto svetainės adresas: www.gauce.lt. Direktorė – Kristina Gaučė. Plano vadovė – Rūta Skripkienė, tel.: 8 610 62098, el. p. ruta@gauce.lt.
Teritorijų planavimo dokumento keitimo tikslai:
1. Kompleksiškai sprendžiant socialinius, ekonominius ir ekologinius uždavinius, sudaryti sąlygas tolimesnei Savivaldybės teritorijos darniai raidai ir plėtrai, nuosekliai erdvinei ir funkcinei integracijai ir teritorijų sanglaudai; 2. Nustatyti sveikos, saugios ir harmoningos gyvenamųjų vietovių aplinkos, socialinės, ekonominės ir techninės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires; 3. Sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimu ir atkūrimui; 4. Sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui; 5. Sudaryti sąlygas investicijų skatinimui, kuriant rajono socialinę gerovę ir auginant rajono ekonominį potencialą; 6. Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei Savivaldybės interesus, nustatant teritorijų naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygas; 7. Sudaryti sąlygas gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimui, įveiklinimui ir pažinimui, būtinojo gamtinio karkaso formavimui ekologinei pusiausvyrai išlaikyti.
Teritorijų planavimo dokumento keitimo uždaviniai nustatyti planavimo darbų programoje, patvirtintoje Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr.ĮS-1599 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.
Planavimo procesas ir etapai: bendrojo plano keitimas derinamas, tikrinamas, tvirtinamas, registruojamas ir skelbiamas Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.
Bendrojo plano koncepcija: rengiama.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): atliekamas Vyriausybės nustatyta tvarka. Apie SPAV procedūras informacija bus teikiama papildomai.
Bendrojo plano 2-asis keitimas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir kitais galiojančiais teisės aktais, teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.
Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymai dėl rengiamo Bendrojo plano 2-ojo keitimo Planavimo organizatoriui teikiami raštu el. paštu bendrasisplanas@krs.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt  numeris sistemoje K-RJ-52-19-452), visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. 

2020-04-30

Informuojame apie rengiamas supaprastinta tvarka viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-12-20 įsakymu Nr. ĮS-2021 patvirtinto žemės sklypų Kauno r. sav., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 26, kadastro Nr. 5223/0008:164, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Garliava, Stasio Lozoraičio g. 26, kadastro Nr. 5223/0008:193 , kurio plotas 0.0650 ha.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-20-141.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Kauno r. sav., Garliava, Stasio Lozoraičio g. 26, kadastro Nr. 5223/0008:193 , kurio plotas 0.0650 ha.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-13 įsakymas Nr. ĮS-358 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
TPD lygmuo: Vietovės. TPD rūšis: Kompleksinis (detalusis planas).
TPD uždaviniai:  koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).
Paaiškinimas: Keičiamas žemės naudojimo būdas iš Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (3 butų gyv. pastatui).
TPD organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, k. 188756386, Savanorių pr. 371, Kaunas.
TPD iniciatoriai:  E. B., A. K., R. G., R. J. G., P. G. - pagal 2020-03-16 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį Nr. S-251 (TPDRIS iniciatorius atstovauja projekto vadovė Nijolė Tuleikienė).
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, info@planuotojai.lt
TPD projekto vadovas: Nijolė Tuleikienė, tel. 8 698 84139, nijole@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2020-05-11 iki 2020-05-25 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Vieša ekspozicija nuo 2020-05-11 iki 2020-05-25 (>5 darbo dienos): Garliavos m. seniūnijoje, Vytauto g. 62, Kauno r. sav.; Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr. 371, Kaune; TPD rengėjo UAB „Planuotojai“ patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Atsižvelgiant į suvaržymus dėl LRV paskelbto koronoviruso COVID-19 karantino, norint detaliau susipažinti su parengtais sprendiniais, rekomenduojame rašyti projekto vadovei nijole@planuotojai.lt ir pageidaujantiems bus atsiųsti sprendiniai elektroniniu būdu.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei raštu TPD organizatoriui ar rengėjui nuo 2020-05-11 iki 2020-05-25.
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys

2020-04-28

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. TS-276 patvirtinto detaliojo plano keitimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k., Draustinio g. 11, kadastro Nr. 5260/0003:402, kurio plotas 0,6992 ha.
Planavimo iniciatoriai –  A. G., R. G., D. K., A. Č., D. Č.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2020-04-02 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-18 įsakymas Nr. ĮS-642 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-04-27

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2014-03-14 įsakymu Nr. ĮS-378 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0010:221, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento), koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k.: kadastro Nr. 5217/0010:995, kadastro Nr. 5217/0010:998, kadastro Nr. 5217/0010:1000, kadastro Nr. 5217/0010:1001, kadastro Nr. 5217/0010:1002, kadastro Nr. 5217/0010:1004, Luknės g. 1, kadastro Nr. 5217/0010:984, Luknės g. 3, kadastro Nr. 5217/0010:993, Luknės g. 5, kadastro Nr. 5217/0010:986, Luknės g. 7, kadastro Nr. 5217/0010:1005, Luknės g. 9, kadastro Nr. 5217/0010:1003, Luknės g. 11, kadastro Nr. 5217/0010:988, Luknės g. 13, kadastro Nr. 5217/0010:992, Luknės g. 15, kadastro Nr. 5217/0010:985, Luknės g. 17, kadastro Nr. 5217/0010:999, Luknės g. 19, kadastro Nr. 5217/0010:991, Luknės g. 21, kadastro Nr. 5217/0010:990, Luknės g. 23, kadastro Nr. 5217/0010:997, Luknės g. 25, kadastro Nr. 5217/0010:996, Luknės g. 27, kadastro Nr. 5217/0010:989, Luknės g. 29, kadastro Nr. 5217/0010:987 ir Luknės g. 31, kadastro Nr. 5217/0010:994, detalųjį planą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-27 įsakymu Nr. ĮS-854 „ Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-14 įsakymu Nr. ĮS-378 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0010:221 detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k.: kadastro Nr. 5217/0010:995, kadastro Nr. 5217/0010:998, kadastro Nr. 5217/0010:1000, kadastro Nr. 5217/0010:1001, kadastro Nr. 5217/0010:1002, kadastro Nr. 5217/0010:1004, Luknės g. 1, kadastro Nr. 5217/0010:984, Luknės g. 3, kadastro Nr. 5217/0010:993, Luknės g. 5, kadastro Nr. 5217/0010:986, Luknės g. 7, kadastro Nr. 5217/0010:1005, Luknės g. 9, kadastro Nr. 5217/0010:1003, Luknės g. 11, kadastro Nr. 5217/0010:988, Luknės g. 13, kadastro Nr. 5217/0010:992, Luknės g. 15, kadastro Nr. 5217/0010:985, Luknės g. 17, kadastro Nr. 5217/0010:999, Luknės g. 19, kadastro Nr. 5217/0010:991, Luknės g. 21, kadastro Nr. 5217/0010:990, Luknės g. 23, kadastro Nr. 5217/0010:997, Luknės g. 25, kadastro Nr. 5217/0010:996, Luknės g. 27, kadastro Nr. 5217/0010:989, Luknės g. 29, kadastro Nr. 5217/0010:987 ir Luknės g. 31, kadastro Nr. 5217/0010:994, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo”.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-20-11.

2020-04-24

Informuojame apie rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Organizuojamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. ĮS-622 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., žemės sklypo, kadastro Nr.5260/0011:120, detaliojo plano - vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento keitimo projektas.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS)TPD Nr. TVD Nr. K - VT - 52 - 19 - 170.
Planuojama teritorija: Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., kadastro Nr. 5260/0011:560. Plotas: 0,5016 ha.
Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., Miško g. 55, kadastro Nr. 5260/0011:120. Plotas: 0,0500 ha.
TPD pagrindas: Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis pasirašyta 2019 m. balandžio 5 d. Nr. S-340 tarp Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir planavimo iniciatoriaus.
TPD uždaviniai:
1. Žemės sklypui, esančiam Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., kadastro Nr. 5260/0011:560, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti žemės naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
2. Sujungti žemės sklypą, esantį Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., kadastro Nr. 5260/0011:560 su kitos ( vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) paskirties žemės sklypu, esančiu Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., Miško g. 55, kadastro Nr. 5260/0011:120.
3. Sujungtą sklypą padalinti į du ar daugiau atskirų sklypų.
4. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus: teritorijos naudojimo tipą ir kita.
TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija.
TPD iniciatorius: A. P.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.
TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2020-05-05 iki 2018-05-18 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje , Kauno raj. sav., Garliavos apyl. sen. patalpose (vieša ekspozicija), TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.
Atsižvelgiant į situaciją dėl koronoviruso COVID-19, dėl dalinai suvaržyto asmenų laisvo judėjimo karantino metu, rekomenduojame dėl detaliojo plano viešinimo prašome kreiptis nurodytais kontaktiniais telefonais ar elektroniniu būdu.
Aiškinamasis raštas
Inžinerinių tinklų išdėstymo brėžinys
Pagrindinis brėžinys

2020-04-24

LInformuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-06-30 sprendimu Nr. TS-164 patvirtinto Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5270/0010:354, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., Vėjo g. 27, kadastro
Nr. 5270/0010:490.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-05-11 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2020-04-16 įsakymas Nr. ĮS-802 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-04-22

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-07-23 įsakymu Nr. ĮS-920 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 18, kadastro Nr. 5293/0006:414.
Planavimo iniciatoriai –  UAB „AKVATERA LT“, UAB „KIKA“.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2020-05-07 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-21 įsakymas Nr. ĮS-824 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-04-20

INFORMUOJAME APIE BENDRĄJA TVARKA RENGIAMĄ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2003-04-03 ĮSAKYMU NR. ĮS-198 PATVIRTINTO KAUNO R. SAV.,GARLIAVOS APYL. SEN. BUDRIŲ K. ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 5260/0001:472, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ ŽEMĖS SKLYPUOSE KAUNO R. SAV., GARLIAVOS APYL. SEN.: NAUGARDIŠKĖS K., GARLIAVOS PL. 55, KADASTRO NR. 5260/0001:472, TELEIČIŲ K., JAZMINŲ G. 2A, KADASTRO NR. 5260/0001:542, TELEIČIŲ K., JAZMINŲ G. 2B, KADASTRO  NR. 5260/0001:1089 DETALIOJO PLANO PROJEKTĄ IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PARENGTO PROJEKTO SPRENDINIAIS:
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2019 m. liepos  12 d. Nr. ĮS-1315 “Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo”  ir Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis 2019 m. rugpjūčio14 d. Nr. S-815.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, el.p.: www.krs.lt, tel. 862083496.
Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti)
Adresas korespondencijai - Laisvės al. 89-3, Kaunas, tel./faks. (8-37) 200008, el.p.: justina.maciukenaite@gmail.com.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Projektų vystymo grupė“, Laisvės al. 89-3, Kaunas, tel./faks. (8-37) 200008, projektų vadovė– J.Mačiukėnaitė, tel.867648778, el.p.: justina.maciukenaite@gmail.com.
Detaliojo plano tikslas – suformuoti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą, kuris bus prijungtas prie Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen.: Naugardiškės k., Garliavos pl. 55 žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0001:472, Teleičių k., Jazminų g. 2A žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0001:542 ir Teleičių k., Jazminų g. 2B žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0001:1089; Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2020-04-28 iki 2020-05-12 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso numeris sistemoje K-VT-52-19-427) bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo adresu Laisvės al. 89-3, Kaune, ir  Garliavos apyl. seniūnijos adresu Vytauto g. 62, Garliava, Kauno r., patalpose.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui – ar, planavimo iniciatorių vardu rengėjui, - UAB „Projektų vystymo grupė“ – bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano viešo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Brėžinys

Infrastruktūros transporto brėžinys

2020-04-15

Informuojame apie parengtą Kauno r. sav. Užliedžių sen. Vijūkų k., planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas).
Projekto rengimo tikslas - numatyti ~ 63 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Užliedžių sen. Vijūkų k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Planavimo uždaviniai - detalizuoti Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendinius, Užliedžių sen. Vijūkų k., teritorijoje.
Projekto rengimo pagrindas: Kauno r. sav. Užliedžių sen. Vijūkų k., planavimo projektas (koncepcinė zonos schema) parengtas vadovaujantis; 2019 m. rugsėjo 16 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1761 "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų";
Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo"; Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-42 "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo.
Projekto organizatorius:  E . V. K. (privatus asmuo)
Projekto rengėjas:  Individuali Sonatos Liutkevičienės veikla, K. Griniaus g. 13-11, Kaunas, tel. 860545942. Projekto autorė - Sonata Liutkevičienė, atestato Nr. TVP-0039.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2020-04-20 iki 2020-05-20 (ne mažiau kaip 20 darbo dienų laikotarpis) Kauno rajono savivaldybės tinklapyje www.krs.lt,  Kauno rajono savivaldybės Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriuje (vyr. specialistė Džuljetą Bartkienę telefonais 8 670 97342, el. paštas dzuljeta.bartkiene@krs.lt), Užliedžių seniūnijoje (Seniūno pavaduotoja Kristina Nekrošienė, (8 37) 337 931, kristina.nekrosiene@uzliedziai.krs.lt).
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ir pastabas dėl Projekto, galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei, bei projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu, iki viešinimo  pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys

2020-04-15

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. TS-380 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., žemės sklypo, kadastro Nr.5233/0006:356, detaliojo plano - vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimo projektas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., Gilių g.7, kadastro Nr.5233/0006:803.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS)
TVD Nr. K - VT - 52 - 20 – 120.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., Gilių g.7.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. ĮS – 272  “Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo”.
TPD uždaviniai:
1. Žemės sklypo, esančiam Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., Gilių g.7,  kadastro Nr.5233/0006:803 padalinti į du ar daugiau atskirų sklypų.
2. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus: teritorijos naudojimo tipą ir kita.
TPD organizatorius:  Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr.371, Kaunas, į. k.188756386.
TPD iniciatorius: E. L.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.
TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2020-04-21 iki 2018-05-05
(10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt , Kauno rajono sav., Karmėlavos sen. patalpose (vieša ekspozicija), TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.
Atsižvelgiant į situaciją dėl koronoviruso COVID-19, Vyriausybė paskelbė karantiną visoje Lietuvos Respublikoje nuo kovo 16d. 00:00 val.
Dėl suvaržyto asmenų laisvo judėjimo karantino metu, rekomenduojame dėl detaliojo plano viešinimo prašome kreiptis nurodytais kontaktiniais telefonais ar elektroniniu būdu.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys
Inžinerinis tinklų brėžinys

2020-04-10

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau - Tarnyba) parengė sprendimo dėl Kauno rajono Zapyškio III telkinio žvyro ir smėlio išteklių dalies naudojimo plano keitimo rengimo pradžios projektą.
Vykdydami Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1- 145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių 12 punkto nuostatas, prašome minėtą sprendimo projektą patalpinti Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje ir apie tai informuoti Tarnybą elektroniniu paštu simonas.danielius@lgt.lt.
Dėkojame už supratimą ir bendradarbiavimą.
PRIDEDAMA. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo projektas

2020-04-10

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-01-17 sprendimu Nr. TS-22 patvirtinto Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0016:966, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k.: kadastro Nr. 5233/0016:1521, kadastro Nr. 5233/0016:1277, Šlamučių g. 1, kadastro Nr. 5233/0016:1319 ir Šlamučių g. 1D, kadastro Nr. 5233/0016:1520.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-04-24 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas, mob. tel. 8 620 83492.
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2020-04-06 įsakymas Nr. ĮS-743 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

Programa

2020-04-09

nformuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0012:272
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Pajiesio k.,
Žemės sklypo plotas, 2,1534 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-04-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-04-08

Informacija apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir susirinkimą, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Vienos vėjo jėgainės (Kad. Nr. 5257/0003:23) Berlainių VE parke ( Berlainių k., Babtų sen., Kauno r. sav.) statyba ir eksploatacija.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Elektros gamyba ir perdavimas.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Berlainių vėjas“, įmonės kodas:  303572511, Vytenio g. 46, LT-56203 Vilnius, kontaktinis asmuo: Ričardas Giriūnas, tel. (8-698) 33 069, el. p. ricardas@relektra.lt.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.
PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima nuo 2020 m. balandžio 8 d. iki 2020 m. balandžio 27 d. Kauno raj. savivaldybės interneto svetainėje https://www.krs.lt/savivaldybe/naujienos/, o  nuo 2020 m. balandžio 6 d. iki 2020 m. gegužės 11 d. UAB „Infraplanas“ interneto svetainėje https://infraplanas.lt/category/naujienos ir atvykus į UAB „Infraplanas“ buveinę K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas.
Susirinkimas organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu įvyks 2020 m. balandžio 27 d. 17 val. Prisijungimo adresas: https://us04web.zoom.us/j/128799701. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki gegužės 11 d.  galima pateikti PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.
Ataskaita

2020-04-07

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-12-21 sprendimu Nr. TS-277 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Karkiškių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5250/0006:193 ir kadastro Nr. 5250/0006:273, Ringaudų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0006:194, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Beržų g. 2P, kadastro Nr. 5250/0006:718, kurio plotas 0,2981 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus galima iki 2020-04-22 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (gyventojų priėmimas), tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-31 įsakymas Nr. ĮS-725 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-04-02

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis bei atsižvelgdamas į UAB „Tenesitas“ įgaliotos įmonės UAB „GJ Magma“ 2020-03-20 prašymą Nr. SP-T-05-2020, n u s p r e n d ž i u:
pradėti Kauno rajono Zapyškio III telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo
plano keitimo rengimą.
Numatomas planavimo organizatorius: UAB „Tenesitas“.
Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. KN-19-51p, kasybos sklypo planas, UAB „Tenesitas“ įgaliotos įmonės UAB „GJ Magma“ 2020-03-20 prašymas.
Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2020-04-17 Lietuvos geologijos tarnybos tinklalapyje (http://www.lgt.lt/index.php/skelbimai).
Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti elektroniniu paštu Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (lgt@lgt.lt) iki 2020-04-17.
Sprendimas dėl Kauno rajono Zapyškio III telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano keitimo rengimo pradžios bus priimtas 2020-04-21.
Sprendimo projektas

2020-03-30

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 4 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-636 „Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 14 punktu ir atsižvelgiant į Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-01-23 sprendimą Nr. TS-58 „Dėl Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“ informuojame apie Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-26 įsakymu    Nr. ĮS-704 „Dėl Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtintą Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo darbų programą (toliau – planavimo darbų programa).
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37)  30 55 70, faks. (8 37)  31 37 97, el. p. administracija@krs.lt), kontaktiniai asmenys: Urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Kruopis (tel. (8 37) 305 514, el. p. mindaugas.kruopis@krs.lt) ir Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė (tel. (8 37) 305 510, el. p. neringa.blaskeviciene@krs.lt).
Planavimo tikslai:
1. Patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros teritorijas ir plėtros kryptis;
2. Nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijų teritorijas;
3. Parengti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros alternatyvas.
Supažindinimo tvarka. Susipažinti su planavimo darbų programa galima Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, Kauno rajono savivaldybės seniūnijose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-52-20-164).
Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl rengiamo Specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui anksčiau nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-01-23 sprendimas Nr. TS-58 „Dėl Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-26 įsakymas Nr. ĮS-704 „Dėl Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo darbų programos patvirtinimo“.

2020-03-27

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0008:52
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Šatijų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,8994 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-04-09 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-03-27

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0008:230
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Šatijų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5006 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-04-09 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-03-27

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0011:523
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Šatijų k.,
Žemės sklypo plotas, 3,7000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-04-09 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-03-26

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimu Nr. TS-211 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k. žemės sklypų, kadastro Nr. 5217/0010:215, kadastro Nr. 5217/0010:216, kadastro Nr. 5217/0010:218 ir kadastro Nr. 5217/0010:219, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k.: Ozo g. 2, kadastro
Nr. 5217/0010:835, kurio plotas 1,2086 ha, Ozo g. 4, kadastro Nr. 5217/0010:834, kurio plotas 1,2085 ha, Ozo g. 6, kadastro Nr. 5217/0010:836, kurio plotas 0,8581 ha, Ozo g. 7, kadastro
Nr. 5217/0010:841, kurio plotas 1,3566 ha, Ozo g. 8, kadastro Nr. 5217/0010:837, kurio plotas 0,8176 ha, Ozo g. 9, kadastro Nr. 5217/0010:840, kurio plotas 1,3408 ha, Ozo g. 11, kadastro
Nr. 5217/0010:839, kurio plotas 1,3223 ha, Ozo g. 13, kadastro Nr. 5217/0010:838, kurio plotas 1,3861 ha ir kadastro Nr. 5217/0010:1136, kurio plotas 1,1621 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-04-09 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 30 55 10, arba el. paštu urbanistika@krs.lt.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-25 įsakymas Nr. ĮS-692 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-03-25

Informuojame apie patvirtintą planavimo projektą apie 59 ha teritorijai, esančiai Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazų ir Ražiškių kaimuose.
Projektas patvirtintas 2020-03-25 Kauno r. sav., Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-697 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatyto planavimo projekto patvirtinimo.

2020-03-21

INFORMUOJAME APIE BENDRĄJA TVARKA RENGIAMĄ KAUNO RAJONO SAVI-VALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2004-07-21 ĮSAKYMU NR. ĮS-902 PATVIRTINTO ŽEMĖS SKLYPO KAUNO R. SAV., RINGAUDŲ SEN., NOREI-KIŠKIŲ K., 210 SKL., DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS ŽEMĖS SKLYPE KAUNO R. SAV., RINGAUDŲ SEN., NOREIKIŠKIŲ K., ŠILTNAMIŲ G. 21, KA-DASTRO NR. 5250/0006:447 DETALIOJO PLANO PROJEKTĄ IR GALIMYBĘ SUSI-PAŽINTI SU PARENGTO PROJEKTO SPRENDINIAIS:
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2019-11-07  įsakymu Nr. ĮS-2078 “Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo”  ir Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis 2019 m. gruodžio 4 d. Nr. S-1132.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, el.p.: www.krs.lt, tel. 861405148
Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti)
Adresas korespondencijai – A. Juozapavičiaus pr. 7F, Kaunas 45251, el.p.: justina.maciukenaite@gmail.com, tel. 8676 48778
Detaliojo plano rengėjas – architektė J.Mačiukėnaitė, A. Juozapavičiaus pr. 7F, Kaunas 45251, tel. 8676 48778, el.p.: justina.maciukenaite@gmail.com
Detaliojo plano tikslas – pakeisti žemės sklypui Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Šiltnamių g. 21, kadastro Nr. 5250/0006:447 žemės naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2020-03-31 iki 2020-04-14 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso numeris sistemoje K-VT-52-19-659) bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo adresu A. Juozapavičiaus pr. 7F, Kaune, ir  Ringaudų  seniūnijos adresu Studentų g. 3, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav., patalpose.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui – ar, planavimo iniciatorių vardu rengėjui bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Brėžinys
Transporto inžinerinis brėžinys

2020-03-19

INFORMUOJAME APIE BENDRĄJA TVARKA RENGIAMĄ KAUNO RAJONO SAVI-VALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-12-11 ĮSAKYMU NR. ĮS-2214 PATVIRTINTO ŽEMĖS SKLYPO KAUNO R. SAV., GARLIAVOS APYL. SEN., IRENIŠ-KIŲ K., RAMUNIŲ G. 2, KADASTRO NR. 5260/0001:554 DETALIOJO PLANO KORE-GAVIMAS ŽEMĖS SKLYPUOSE KAUNO R. SAV., GARLIAVOS APYL. SEN., IRENIŠ-KIŲ K., KADASTRO NR. 5260/0001:1697, RAMUNIŲ G. 2, KADASTRO NR. 5260/0001:1700 DETALIOJO PLANO PROJEKTĄ IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PARENGTO PROJEKTO SPRENDINIAIS:
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2019 m. balandžio  16 d. Nr. ĮS-705 “Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo”  ir Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis 2019 m. gegužės 20 d. Nr. S-505.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, el.p.: www.krs.lt, tel. 861405148
Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti)
Adresas korespondencijai - Laisvės al. 89-3, Kaunas, tel./faks. (8-37) 200008, el.p.: justina@pvg.lt.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Projektų vystymo grupė“, Laisvės al. 89-3, Kaunas, tel./faks. (8-37) 200008, projektų vadovė – J.Mačiukėnaitė, tel. 8676 48778, el.p.: justina@pvg.lt.
Detaliojo plano tikslas – Sujungti žemės sklypus į vieną sklypą. Pakeisti žemės sklypo žemės naudojimo būdą į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos), koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2020-03-30 iki 2020-04-10 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso numeris sistemoje K-VT-52-19-271) bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo adresu Laisvės al. 89-3, Kaune, ir  Garliavos apyl. seniūnijos adresu Vytauto g. 62, Garliava, Kauno r., patalpose.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui – ar, planavimo iniciatorių vardu rengėjui, - UAB „Projektų vystymo grupė“ – bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano viešo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Brėžinys
Inžinerinis brėžinys

2020-03-13

„Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-05-17 įsakymu Nr. ĮS-586 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., 391 skl, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Tauro g. 2, kadastro Nr. 5260/0008:532, kurio plotas 0,2840 ha, detalųjį planą.
Rengimo tikslas – koreguoti planuojamos teritorijos (žemės sklypo Tauro g. 2) naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Projekto organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Rengimo iniciatorius A. L. Detaliojo plano rengėjas UAB „Mtarch“, V. Putvinskio 17-4, Kaunas, tel. 837-207335, el. p. mtarch.architects@gmail.com, proj. vad. M. Torrau.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-19-511) iki 2020 m. balandžio 7 d. (imtinai).
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-19-511), arba detaliojo plano rengėjui UAB „Mtarch“, V. Putvinskio 17-4, 44243 Kaunas,  iki 2020 m. balandžio 7 d. (imtinai).“
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2020-03-12

Informuojame, kad remiantis Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl leidimo organizuoti žemės sklypų, kadastro Nr. 5233/0009:1112, 5233/0009:1125, 5233/0009:1128, esančių Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.,  formavimo ir pertvarkymo projektą, yra parengtas minėtų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: sujungti tris žemės sklypus, kurių kadastro Nr.5233/0009:1112, Nr. 5233/0009:1125, Nr. 5233/0009:1128 ir du apie 0,43 ha valstybinės žemės plotus į vieną žemės sklypą, pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą ir padalinti į du žemės sklypus, vienam suformuotam žemės sklypui nustatyti naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, kitam – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybė
Planavimo iniciatoriai: NŽT prie ŽŪM Kauno rajono skyrius ir Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB.
Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus galima UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas,
tel.: 8 37 267156, mob. 8 686 19305. el. p. geodezininkai@gmail.com
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyrius  (Adresas Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. 8 620 13051)
Susipažinimo terminas nuo 2020-03-12 iki 2020-03-20
Brėžinys

2020-03-12

INFORMUOJAME, KAD YRA PRADEDAMAS RENGTI „KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO 1-OJO PAKEITIMO KOREGAVIMAS“ (Kompleksinio teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-12 įsakymas Nr. ĮS-587 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo koregavimo“).
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT–49500 Kaunas, info@krs.lt, tel. (8–37) 305502, faks. (8–37) 313797, www.krs.lt. Informaciją teikia: Urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Kruopis, tel. (8-37) 305514, el. paštas mindaugas.kruopis@krs.lt
PLANUOJAMA TERITORIJA: Kauno rajono savivaldybės teritorija
PLANAVIMO TIKSLAI: rengiamas Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo koregavimas, kai atliekami Bendrojo plano esmės nekeičiantys pakeitimai, tikslai: ištaisyti Bendrajame plane esančias technines klaidas; panaikinti Bendrojo plano sprendinių spragas; išspręsti Bendrajame plane galiojančių sprendinių kolizijas.
PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA: Vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo” 141 punktu, planavimo darbų programa nerengiama.
DERINIMAS IR TVIRTINIMAS: Vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 144 punktu, koreguotas Bendrasis planas neteikiamas derinti ir tikrinti, tvirtinamas tik savivaldybės tarybos sprendimu.
Įsakymas

2020-03-12

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-12-20 įsakymu Nr. ĮS-2016 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen. Teleičių k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0001:98, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Teleičių k., Svajų g. 4, kadastro Nr. 5260/0001:1390, kurio plotas 0,0812 ha ir Svajų g. 8, kadastro Nr. 5260/0001:1389, kurio plotas 0,0815 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-03-26 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas ir Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-13 įsakymas Nr. ĮS-55 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-03-10

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5227/0001:626
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Pažėrų k.,
Žemės sklypo plotas, 3,7833 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-03-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-03-10

nformuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0012:152
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Gaižėnų k.,
Žemės sklypo plotas, 11,4611 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-03-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-03-10

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0010:425
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Rašnavos k.,
Žemės sklypo plotas, 2,9500 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-03-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-03-10

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0018:254
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Patamulšėlio k.,
Žemės sklypo plotas, 1,1350 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-03-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-03-10

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0005:754
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Papiškių k.,
Žemės sklypo plotas, 0,7042 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-03-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-03-10

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5263/0010:173
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Babtų sen., Panevėžiuko k., XXXX g.
Žemės sklypo plotas, 1,6109 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2016 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 7KPĮ-124-(14.7.125.) patvirtinto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto koregavimas.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: koreguoti suplanuotą žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, padidinant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-03-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-03-05

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0010:808
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Bijūnų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,7042 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-03-19 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-03-05

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0011:517
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Padainupio k., xxxxxx  
Žemės sklypo plotas, 6,5714 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-03-19 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-03-05

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0009:403
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Altoniškių k.,
Žemės sklypo plotas, 1,0422 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-03-19 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-03-05

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0009:403
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Altoniškių k.,
Žemės sklypo plotas, 1,0422 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-03-19 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-03-04

Informuojame apie rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-06-30 sprendimu Nr. TS-158 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., kadastro nr. 5250/0006:170 detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Tauro g. 4, kadastro Nr. 5250/0006:478.
Planavimo organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.:837 305571, info@krs.lt, www.krs.lt, kontaktinis asmuo - Urbanistikos skyriaus vyr.specialistė Jurgita Kasputienė , tel.: 837 305 584 ; el.p.: jurgita.kasputiene@krs.lt.
Planavimo iniciatorius: I.J. (privatus asmuo);
Plano rengėja: UAB "Viena Grupė", Drobės g. 62, Kaunas, el.p.: ugne@vienagrupe.lt, tel.: 860319021.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl  teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr.ĮS-1729 (2018-09-21); Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-919 (2018-10-10), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo Nr.ĮS-1835 (2018-10-09).
Planavimo uždaviniai: padalinti žemės sklypą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2020-03-09 ryto iki 2020-03-23 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno r. savivaldybės patalpose ir internetiniame tinklalapyje, Ringaudų seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2020-03-04

Informuojame apie rengiamą „Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-14 įsakymu Nr. ĮS-378 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0010:221, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k.: kadastro Nr. 5217/0010:995, kadastro Nr. 5217/0010:998, kadastro Nr. 5217/0010:1000, kadastro Nr. 5217/0010:1001, kadastro Nr. 5217/0010:1002, kadastro Nr. 5217/0010:1004, Luknės g. 1, kadastro Nr. 5217/0010:984, Luknės g. 3, kadastro Nr.5217/0010:993, Luknės g. 5, kadastro Nr. 5217/0010:986, Luknės g. 7, kadastro Nr. 5217/0010:1005, Luknės g. 9, kadastro Nr. 5217/0010:1003, Luknės g. 11, kadastro Nr. 5217/0010:988, Luknės g. 13, kadastro Nr. 5217/0010:992, Luknės g. 15, kadastro Nr. 5217/0010:985, Luknės g. 17, kadastro Nr. 5217/0010:999, Luknės g. 19, kadastro Nr. 5217/0010:991, Luknės g. 21, kadastro Nr. 5217/0010:990, Luknės g. 23, kadastro Nr. 5217/0010:997, Luknės g. 25, kadastro Nr. 5217/0010:996, Luknės g. 27, kadastro Nr. 5217/0010:989, Luknės g. 29, kadastro Nr. 5217/0010:987 ir Luknės g. 31, kadastro Nr. 5217/0010:994“.
 Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, www.krs.lt, kontaktinis asmuo – Urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Blaževičienė, tel.: (8 37) 305 583; el.p.: jolanta.blazeviciene@krs.lt    Planavimo iniciatorius: UAB "MBS BALTIC", pagal įgaliojimą projektuotojas Nerijus Kelmelis, Kaunas, Jonavos g. 254A, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 68964444;
Plano rengėjas: MB „Architektas Nerijus Kelmelis“, projekto vadovas Nerijus Kelmelis, Kaunas, Jonavos g. 254A, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 68964444, atestato Nr.1410.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ Nr.ĮS-2309 (2019-12-11), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ Nr.ĮS-16 (2020-01-07) , teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-30 (2020-01-08).
Planavimo tikslai: 1. Žemės sklypų sujungimas ir padalijimas; 2. Planuojamos teritorijos naudojimo reglamento (-ų) – teritorijos naudojimo tipo ir kita nustatymas.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2020-03-13 iki 2020-03-26 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno r. Domeikavos seniūnijos, Kauno r. administracijos patalpose ir www.krs.lt.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

2020-02-26

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. TS-197 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Ryternos g. 3, kadastro Nr. 5233/0009:431, Ryternos g. 1, kadastro Nr. 5233/0009:414
Planavimo iniciatorius –  KAUNO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO UAB
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2020-03-12 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-26 įsakymas Nr. ĮS-450 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-02-25

Informuojame apie rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-05 įsakymu Nr. ĮS-1185 patvirtinto žemės sklypų Kauno r. sav., Samylų. sen., Šlienavos k., kadastro Nr. 5280/0010:290 detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Samylų. sen., Šlienavos k.: Girios g. 4, kadastro Nr. 5280/0010:771, Girios g. 6, kadastro Nr. 5280/0010:340, Girios g. 8, kadastro Nr. 5280/0010:207, ir kadastro Nr. 5280/0010:769, kurių plotas 0.3820 ha.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-19-462.
Planuojama teritorija: žemės sklypai Kauno r. sav., Samylų. sen., Šlienavos k.: Girios g. 4, kadastro Nr. 5280/0010:771, kurio plotas 0.0840 ha, Girios g. 6, kadastro Nr. 5280/0010:340, kurio plotas 0.0966 ha, Girios g. 8, kadastro Nr. 5280/0010:207, kurio plotas 0.0966 ha, ir kadastro Nr. 5280/0010:769, kurio plotas 0.1048 ha.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-04 įsakymas Nr. ĮS-1245 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
TPD lygmuo: Vietovės. TPD rūšis: Kompleksinis (detalusis planas).
TPD uždaviniai: sujungti žemės sklypus, kadastro Nr. 5280/0010:207, 5280/0010:340, 5280/0010:769, 5280/0010:771, ir padalyti į du ar daugiau žemės sklypų, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita..
TPD organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, k. 188756386, Savanorių pr. 371, Kaunas.
TPD iniciatorius:  G. S. - pagal 2019-08-08 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį Nr. S-803 (TPDRIS iniciatorius atstovauja projekto vadovė Nijolė Tuleikienė).
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, info@planuotojai.lt
TPD projekto vadovas: Nijolė Tuleikienė, tel. 8 698 84139, nijole@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2020-03-04 iki 2020-03-19 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Vieša ekspozicija nuo 2020-03-04 iki 2020-03-19 (>5 darbo dienos): Samylų seniūnijoje, J. Biliūno g. 20, Šlienavos k., Kauno r. sav.; Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr. 371, Kaune; TPD rengėjo UAB „Planuotojai“ patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas - 2020-03-19, 12.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei raštu TPD organizatoriui ar rengėjui nuo 2020-03-04 iki 2020-03-19 (ne vėliau iki susirinkimo pabaigos).
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys
Inžinerinių komunikacijų schema

2020-02-25

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-07-24 sprendimu Nr. TS-238 (pa-keistas 2013-02-28 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-77) patvirtinto Kauno r. sav., Kar-mėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypų kadastro Nr.5233/0009:820 ir Nr.5233/0009:821 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., kadastro Nr.5233/0009:959, kurio plotas 0,5333 ha, kadastro Nr.5233/0009:960, kurio plotas 0,7521 ha, Inovacijų g. 11, kadastro Nr.5233/0009:957, kurio plotas 0,7500 ha, Inovacijų g. 9, kadastro Nr.5233/0009:958, kurio plotas 0,7565 ha.
Planuojama teritorija: žemės sklypai Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., kadastro Nr.5233/0009:959, kurio plotas 0,5333 ha, kadastro Nr.5233/0009:960, kurio plotas 0,7521 ha, Inovacijų g. 11, kadastro Nr.5233/0009:957, kurio plotas 0,7500 ha, Inovacijų g. 9, kadastro Nr.5233/0009:958, kurio plotas 0,7565 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: KAUNO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO UAB, adresas korespondencijai: V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com,tel.: 8 687 14585.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: marius@studiotorrau.com, tel.: 8 687 14585.  
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr.ĮS-1331 (2019-07-15) ir Nr.ĮS-1436 (2019-07-31), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.S-791 (2019-08-06), išduotos teritorijų planavimo sąlygos.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1) Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-07-24 sprendimu Nr. TS-238 (pakeistas 2013-02-28 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-77) patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypų kadastro Nr.5233/0009:820 ir Nr.5233/0009:821 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., kadastro Nr.5233/0009:959, kurio plotas 0,5333 ha, kadastro Nr.5233/0009:960, kurio plotas 0,7521 ha, Inovacijų g. 11, kadastro Nr.5233/0009:957, kurio plotas 0,7500 ha, Inovacijų g. 9, kadastro Nr.5233/0009:958, kurio plotas 0,7565 ha.
2) Sumažinti kelio A6 apsaugos zoną iki 40m.
3) Sujungti ir padalinti sklypus.
4) Koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą/-us ir nustatyti papildomą/-us teritorijos naudojimo reglamentą/-us.
Parengus detaliojo plano koregavimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo         2020-03-05 d. iki 2020-03-19 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Karmėlavos seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 65A, Karmėlava, Kauno rajonas, ir plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: marius@studiotorrau.com, tel.: 8 687 14585, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-19-422 ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2020-02-24

Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-50 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., kadastro Nr. 5250/0005:472 detaliojo plano (toliau – detalusis planas) keitimą.
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-18-468.
Tikslus teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-50 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., kadastro Nr. 5250/0005:472 detaliojo plano keitimas.
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav., Akademija, Obelynės g. 43; Kauno r. sav., Akademija.
Detaliojo plano rengimo uždaviniai:  Pakeisti žemės sklypo Kauno r. sav., Akademija, kadastro Nr. 5250/0005:720, kurio plotas 0,2133 ha, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) ir jį sujungti su žemės sklypu Kauno r. sav., Akademija, Obelynės g. 43, kadastro Nr. 5250/0005:719, kurio plotas 0,2000 ha, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Detaliojo planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 8 37 305503 faks. 8 37 313797, el. paštas info@krs.lt. Savivaldybės interneto tinklalapis www.krs.lt.
Detaliojo plano rengėjas:  UAB „GEOMETRA“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, Tel.: +370 657 71999, el.p. info@geometra.lt, PV Gintarė Karpavičienė, arch. Eglė Garnytė, tel. 8-650-74429, el. p.: egle.garnyte@geometra.lt, www.geometra.lt.
Detaliojo plano iniciatorius: Pagal 2020 02 19 įgaliojimą Nr. 789 Eglė Garnytė, tel. 8-650-74429, el. p.: egle.garnyte@geometra.lt.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 2d. įsakymas Nr. ĮS-1440  ir patvirtinta darbų programa.
SPAV (strateginis pasekmių aplinkai vertinimas): neatliekamas. Apie neatlikimo priežastis informaciją teikia plano organizatorius ir rengėjas.
Su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2020-03-09 iki 2020-03-24 Kauno rajono savivaldybės administracijos patalpose Savanorių pr. 371, Kaunas, detaliojo plano rengėjo patalpose Taikos pr. 88A, Kaunas ir TPDRIS TPD Nr. K-VT-52-18-468.
Detaliojo plano sprendinių viešoji ekspozicija vyks 2020-03-09 iki 2020-03-24 Kauno rajono savivaldybės administracijos Akademijos seniūnijos patalpose (Universiteto g. 8, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav.) ir TPDRIS TPD Nr. K-VT-52-18-468.
Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2020-03-24 16 val. detaliojo plano rengėjo patalpose (UAB „Geometra“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas),  Tel.: 8 657 71999 , el. paštas info@geometra.lt., interneto tinklapis www.geometra.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-18-468 per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2020-02-21

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-09-25 sprendimu Nr. TS-312 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype, Kauno r. sav., Lapių sen., Masteikių k., Bruknių g. 3, kadastro Nr. 5240/0009:565.
Planavimo iniciatorius –  T. P.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2020-03-06 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-20 įsakymas Nr. ĮS-418 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-02-21

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-11-22 sprendimu Nr. TS-227 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5217/0011:434 ir kadastro Nr. 5217/0011:435, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k.: Lelijų g. 4, kadastro Nr. 5217/0011:561, Lelijų g. 6, kadastro Nr. 5217/0011:563 ir Lelijų g. 8, kadastro Nr. 5217/0011:562.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-03-06 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2020-02-17 įsakymas Nr. ĮS-382 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-02-19

Informuojame, kad remiantis Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl leidimo organizuoti žemės sklypų, kadastro Nr. 5233/0009:1112, 5233/0009:1125, 5233/0009:1128, esančių Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.,  formavimo ir pertvarkymo projektą, yra parengtas minėtų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: sujungti tris žemės sklypus, kurių kadastro Nr.5233/0009:1112, Nr. 5233/0009:1125, Nr. 5233/0009:1128 ir du apie 0,43 ha valstybinės žemės plotus į vieną žemės sklypą, pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą ir padalinti į du žemės sklypus, vienam suformuotam žemės sklypui nustatyti naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, kitam – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybė
Planavimo iniciatoriai: NŽT prie ŽŪM Kauno rajono skyrius ir Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB.
Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus galima UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas,
tel.: 8 37 267156, mob. 8 686 19305. el. p. geodezininkai@gmail.com
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyrius  (Adresas Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. 8 620 13051)
Susipažinimo terminas nuo 2020-02-19 iki 2020-02-27
Brėžinys

2020-02-17

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-12-20 įsakymu Nr. ĮS-2021 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 26, kadastro Nr. 5223/0008:164 detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Garliava, Stasio Lozoraičio g. 26,  kadastro Nr. 5223/0008:193.
Planavimo iniciatoriai –  E. B., A. K., R. G., R. J. G., P. G.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2020-03-02 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-13 įsakymas Nr. ĮS-358 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-02-13

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0011:141
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ilgakiemio k.,
Žemės sklypo plotas, 1,7306 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-02-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-02-13

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0010:981
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Bijūnų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5475 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-02-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-02-13

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0006:154
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k.,
Žemės sklypo plotas, 0,9200 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-02-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-02-13

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0018:559
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Rokų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,6962 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-02-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-02-12

Informuojame apie rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-04 įsakymu Nr. ĮS-548 patvirtinto žemės sklypų Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Naigardiškės k., kadastro Nr. 5260/0001:7 detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., Medžiotojų g. 47, Vakarinė g. 49, kadastro Nr. 5260/0001:7, kurio plotas 0.3070 ha.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-19-604.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., Medžiotojų g. 47, kadastro Nr. 5260/0001:7.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-09 įsakymas Nr. ĮS-1932 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
TPD lygmuo: Vietovės. TPD rūšis: Kompleksinis (detalusis planas).
TPD uždaviniai:  padalyti žemės sklypą Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., Medžiotojų g. 47, kadastro Nr. 5260/0001:7, kurio plotas 0.3070 ha, koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą
 (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).
TPD organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, k. 188756386, Savanorių pr. 371, Kaunas.
TPD iniciatorius:  V. V., N. L. V. - pagal 2019-11-11 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį Nr. S-1058 (TPDRIS iniciatorius atstovauja projekto vadovė Nijolė Tuleikienė).
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, info@planuotojai.lt
TPD projekto vadovas: Nijolė Tuleikienė, tel. 8698 84139, nijole@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2020-02-19 iki 2020-03-04 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Vieša ekspozicija nuo 2020-02-19 iki 2020-03-04 (>5 darbo dienos): Garliavos apyl. seniūnijoje, Vytauto g. 62, Kauno r. sav.; Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr. 371, Kaune; TPD rengėjo UAB „Planuotojai“ patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas - 2020-03-04, 12.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei raštu TPD organizatoriui ar rengėjui nuo 2020-02-19 iki 2020-03-04 (ne vėliau iki susirinkimo pabaigos).
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys
Inžinerinių komunikacijų schema

2020-02-11

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-380 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0006:356, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., Gilių g. 7, kadastro
Nr. 5233/0006:803.Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-02-25 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492). Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2020-02-06 įsakymas Nr. ĮS-272 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-02-10

Informuojame apie rengiamą „Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-06-29 sprendimu Nr. TS-141 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos sen., Jonučių II k., kadastro Nr. 5260/0008:452 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., kadastro Nr. 5260/0008:755, kurio plotas 1,6159 ha, Versmės g. 60, kadastro Nr. 5260/0008:757, kurio plotas 1,6266 ha“.
Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, www.krs.lt, kontaktinis asmuo – Urbanistikos skyriaus skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Kasputienė, tel.: (8 37) 305 583; el.p.: jurgita.kasputiene@krs.lt    Planavimo iniciatorius: A.A. ir Ž.A., pagal įgaliojimą projektuotojas Nerijus Kelmelis, Kaunas, Jonavos g. 254A, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 68964444;
Plano rengėjas: MB „Architektas Nerijus Kelmelis“, projekto vadovas Nerijus Kelmelis, Kaunas, Jonavos g. 254A, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 68964444, atestato Nr.1410.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ Nr.ĮS-2180 (2019-11-21), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ Nr.ĮS-2305 (2019-12-11) , teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-1116 (2019-12-13).
Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypams Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., kadastro Nr. 5260/0008:755 ir Versmės g. 60, kadastro Nr. 5260/0008:757 žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos ir juos padalyti, koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).    
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2020-02-18 iki 2020-03-02 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno r. Garliavos apylinkių seniūnijos, Kauno r. administracijos patalpose ir www.krs.lt.Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.
Aiškinamasi raštas
Pagrindinis brėžinys
Servitutų aprašymas

2020-01-31

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-04-25 įsakymu Nr. ĮS-552 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0012:185, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Domeikavos sen., Domeikavos k., Rytmečio g. 5A, kadastro Nr. 5217/0012:922, kurio plotas 0,0800 ha.
Planavimo iniciatoriai – R. P. ir K. S. (duomenys neskelbiami).
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-02-14 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-16 įsakymas Nr. ĮS-91 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-01-22

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO KAUNO RAJ. KARMĖLAVOS SEN. NARĖPŲ K. (KADASTR. NR. 5233/ 0003:60) DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO PROJEKTĄ
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, įm.k. 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas.
Planavimo iniciatorius: G. M
Plano rengėjas: UAB ,,Miesto planas“, Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas, PV Nerijus Stanionis, atest. Nr. ATP 969, mob. 8-614 22867, info@miestoplanas.lt.
Planavimo pagrindas: Kauno r. sav. adm. direktoriaus įsakymas dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo 2019-11-05  d. Nr.ĮS-2069;  Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis 2019-11-29 d. Nr.S-1124; Detaliojo plano koregavimo darbų programa.
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypams Kauno r. sav. Karmėlavos sen., Narėpų km., kadastro Nr. 5233/ 0003:503, kadastro Nr.5233/ 0003:504, kadastro Nr.5233/ 0003:505 žemės naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir juos sujungti su žemės sklypais Kauno r. sav. Karmėlavos sen., Narėpų km. Vingio g. 16, kadastro Nr.5233/ 0003:500, Vingio g. 14, kadastro Nr. 5233/ 0003: 501, koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomus teritorijos naudojimo reglamentus.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.
Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti  nuo 2020 m. sausio 30 d. iki 2020 m. vasario 13 d. imtinai Karmėlavos seniūnijos patalpose darbo valandomis, detaliojo plano rengėjo buveinėje (Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas (Žalgirio arenos patalpos)), Kauno rajono savivaldybės tinklalapyje (www.krs.lt), savivaldybės skelbimų lentoje bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD TPD Nr. K-VT-52-19-654).
Vieša ekspozicija vyks nuo 2020 m. sausio 30 d. iki 2020 m. vasario 13 d. imtinai Karmėlavos seniūnijoje ( Vilniaus g. 65A, Karmėlavos miestelis, LT-54449, Kauno rajono savivaldybė), Kauno rajono savivaldybės skelbimų lentoje ir detaliojo plano rengėjo patalpose (Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas (Žalgirio arenos patalpos)).
Informaciją apie detaliojo plano sprendinius teikia plano rengėjas UAB “Miesto planas”, K. Mindaugo pr. 50, Kaunas, tel.: +370 614 22867, el.p.: info@miestoplanas.lt, ruta@miestoplanas.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-52-19-654) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Projekto vadovas architektas  Nerijus Stanionis (ATP969)
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2020-01-17

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-11 įsakymu Nr. ĮS-593 patvirtinto Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., žemės sklypo, kadastro Nr. 5240/0011:371, detaliojo plano žemės sklypuose Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl.: Eglyno g. 36, kadastro Nr. 5240/0011:666, Eglyno g. 38, kadastro Nr. 5240/0011:667 ir Eglyno g. 39, kadastro Nr. 5240/0011:668, koregavimas.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-01-31 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2020-01-13 įsakymas Nr. ĮS-58 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-01-14

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-07-05 įsakymu Nr. ĮS-1278 patvirtinto Kauno r. sav., Neveronių sen. Pabiržio k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0016:614, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento), koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k.: Miškininkų g. 1, kadastro Nr. 5233/0016:1381, Miškininkų g. 3, kadastro Nr. 5233/0016:1378, Miškininkų g. 5, kadastro Nr. 5233/0016:1380 ir Miškininkų g. 7, kadastro Nr. 5233/0016:1379, detalųjį planą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-13 įsakymu Nr. ĮS-57 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-07-05 įsakymu Nr. ĮS-1278 patvirtinto Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0016:614, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k.: Miškininkų g. 1, kadastro Nr. 5233/0016:1381, Miškininkų g. 3, kadastro Nr. 5233/0016:1378, Miškininkų g. 5, kadastro Nr. 5233/0016:1380 ir Miškininkų g. 7, kadastro Nr. 5233/0016:1379, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-19-292.

2020-01-12

Informuojame apie supaprastinta tvarka parengtą Kauno rajono savivaldybės tarybos
2009-12-17  sprendimu Nr. TS-478  patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Užliedžių  sen., Vijūkų k., kadastro Nr. 5283/0004:180 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., Aušros g., kadastro Nr. 5283/0004:725;  Aušros g. 4; Aušros g. 6; Aušros g. 8; Aušros g. 10; Aušros g. 12;  Aušros g.14; Aušros g. 16;  Aušros g. 18.
Projekto numeris TPDRIS sistemoje  TPD Nr. K-VT-52-19-561.
Detaliojo plano koregavimo tikslai:
 koreguoti  žemės sklypo  kad. Nr. 5283/0004:180, Vijūkų k. Užliedžių sen., Kauno r.sav.,  detalųjį planą  (patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-12-17 sprendimu Nr. TS-478), sklypų Aušros g. 4 (kad. Nr.    5283/0004:852),  Aušros g. 6 (kad. Nr. 5283/0004:851), Aušros g. 8 (kad. Nr. 5283/0004:850), Aušros g. 10 (kad. Nr. 5283/0004:849),  Aušros g.12 (kad. Nr.5283/0004:848), Aušros g 14 (kad. Nr. 5283/0004:846), Aušros g.16 (kad. Nr. 5283/0004:845),    Aušros g. 18 (kad. Nr. 5283/0004:84)  ir   Aušros g. (kad. Nr. 5283/0004:725) ribose vadovaujantis Kauno r.sav. teritorijos bendrojo plano I pakeitimo sprendiniais (T00073030, 2014-09-15).
Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-24 įsakymas  Nr. IĮ-1831 “Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo”;  
2019-10-17 teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. S-1008.
Planavimo organizatorius - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, el.p.  info@krs.lt;
Planavimo iniciatorius – UAB “Darbo garantas”, įm. kodas 135934621, adresas  Neries kr. 16, Kaunas; tel. 8 659 79939.
Plano rengėjas -Violetos Zagorskienės projektavimo ir konsultavimo IĮ, adresas Kęstučio g.87-9,  Kaunas; proj.vad. Jurgis Zagorskas; mob.tel. 8 687 32455,  el.p. v.zagorskiene@gmail.com.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2020-01-15 iki 2020-01-28 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, Kaunas)  ir  Užliedžių seniūnijos Ledos g. 2, Užliedžių k., Kauno r. patalpose (vieša ekspozicija).
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos. Visuomenės atstovai teikdami pasiūlymus turi nurodyti vardą, pavardę/pavadinimą, adresą, motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys
Brėžinys

2020-01-09

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-08-26 sprendimu Nr. TS-318 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazų k., kadastro Nr. 5260/0008:110, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento), koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazų k.: Artojų g. 64, kadastro Nr. 5260/0008:1075 ir Šilojaus g. 2, kadastro Nr. 5260/0008:1076, detalųjį planą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-08 įsakymu Nr. ĮS-35 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-08-26 sprendimu Nr. TS-318 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazų k., kadastro Nr. 5260/0008:110, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazų k.: Artojų g. 64, kadastro Nr. 5260/0008:1075 ir Šilojaus g. 2, kadastro Nr. 5260/0008:1076, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo”.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-17-59.
Įsakymas

2020-01-08

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas.
Planavimo iniciatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Su specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų patvirtinimo Tarybos sprendimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-01-22 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-01-23 sprendimo projektas „Dėl Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“.

2020-01-07

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-07-23 įsakymu Nr. ĮS-920 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 18, kadastro Nr. 5293/0006:414.
Planavimo iniciatoriai –  UAB „AKVATERA LT“, UAB „KIKA“.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2020-01-21 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-101-07 įsakymas Nr. ĮS-21 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-01-07

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-10-25 įsakymu Nr. ĮS-1694 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., kadastro Nr. 5250/0011:252 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., Kranto g. 14, kadastro Nr. 250/0011:1235 ir Kranto g. 16, kadastro Nr. 5250/0011:1236. (toliau – Detalus planas).
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-19-454.
Planavimo iniciatoriai –Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja UAB „Geometra“ architektas Mindaugas Bielskus tel: 8 699 88716 (Pagal 2019-07-22 Įgaliojimą).
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.:  +370 657 71999, el.paštas: info@geometra.lt, projekto vadovė architektė Gintarė Karpavičienė (ATP1816), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt..
Planuojamos teritorijos dislokacija - Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., Kranto g. 14, kadastro Nr. 250/0011:1235 ir Kranto g. 16, kadastro Nr. 5250/0011:1236.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:
1. Sujungti žemės sklypus į vieną sklypą ir juos padalyti;
2. Koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).
Teritorijų plano rengimo pagrindas:     Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-23 įsakymu Nr. ĮS-1613 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2020-01-21 iki 2020-02-05 Ringaudų seniūnijos patalpose (Studentų g.3, Akademijos mstl., Akademijos sen., LT-53358 Kauno r. sav.), Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 371, Kaunas) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-52-19-454 per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2020-01-03

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5267/0004:255
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Dobilijos k.
Žemės sklypo plotas, 2,0600 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-01-16 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-12-23

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-02-15 sprendimu Nr. TS-47 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Naujasodžio k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0003:202, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Naujasodžio k., Politechnikos g. 295, kadastro Nr. 5233/0003:421, kurio plotas 0,2302 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-01-10 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-11 įsakymas Nr. ĮS-2307 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-12-19

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-05-12 įsakymu Nr. ĮS-643 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen. Jonučių II k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0008:390, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Stumbro g. 3, kadastro Nr. 5260/0008:645 ir Stumbro g. 5, kadastro Nr. 5260/0008:664 (toliau – Detalus planas).
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-19-570.
Planavimo iniciatoriai –Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja UAB „Geometra“ architektas Mindaugas Bielskus tel: 8 699 88716 (Pagal 2019-08-22 Įgaliojimą).
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.:  +370 657 71999, el.paštas: info@geometra.lt, projekto vadovė architektė Gintarė Karpavičienė (ATP1816), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt..
Planuojamos teritorijos dislokacija - Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Stumbro g. 3, kadastro Nr. 5260/0008:645 ir Stumbro g. 5, kadastro Nr. 5260/0008:664.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:
1. Sujungti žemės sklypus, kadastro Nr. 5260/0008:645 ir kadastro Nr. 5260/0008:664, bei padalyti į du ar daugiau atskirų žemės sklypų;
2. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų plano rengimo pagrindas:     Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-16 įsakymu Nr. ĮS-1972 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2020-01-06 iki 2020-01-20 Garliavos apylinkių seniūnijos patalpose (Vytautas g. 62, Garliava, LT-53259 Kauno r.), Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 371, Kaunas) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr.K-VT-52-19-570 per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2019-12-16

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono valdybos 2002-04-16 sprendimu Nr. 81 patvirtinto žemės sklypo detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., kadastro Nr. 5217/0013:586
Planavimo iniciatorius –  I. Ž.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2020-01-07 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-12 įsakymas Nr. ĮS-2327 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-12-16

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. TS-197 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k.: žemės sklypų, kadastro Nr. 5233/0009:945, Terminalo g. 10, kadastro Nr. 5233/0009:741, kadastro
Nr. 5233/0009:512, kadastro Nr. 5233/0009:522, kadastro Nr. 5233/0009:525, kadastro
Nr. 5273/0007:184, kadastro Nr. 5273/0007:185, kadastro Nr. 5233/0009:600, kadastro
Nr. 5233/0009:742, kadastro Nr. 5233/0009:892, kadastro Nr. 5233/0009:989 ir kadastro
Nr. 5233/0009:990, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento), koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k.: Ryternos g. 2, kadastro Nr. 5233/0009:108, Ryternos g. 4, kadastro
Nr. 5233/0009:247 ir Industrijos g. 5, kadastro Nr. 5233/0009:371, detalųjį planą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-13 įsakymu Nr. ĮS-2336 „Dėl Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. TS-197 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k.: žemės sklypų, kadastro Nr. 5233/0009:945, Terminalo g. 10, kadastro Nr. 5233/0009:741, kadastro Nr. 5233/0009:512, kadastro
Nr. 5233/0009:522, kadastro Nr. 5233/0009:525, kadastro Nr. 5273/0007:184, kadastro
Nr. 5273/0007:185, kadastro Nr. 5233/0009:600, kadastro Nr. 5233/0009:742, kadastro
Nr. 5233/0009:892, kadastro Nr. 5233/0009:989 ir kadastro Nr. 5233/0009:990, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose, Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k.: Ryternos g. 2, kadastro Nr. 5233/0009:108, Ryternos g. 4, kadastro Nr. 5233/0009:247 ir Industrijos g. 5, kadastro
Nr. 5233/0009:371, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo”.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-19-390.

2019-12-12

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimu Nr. TS-158 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0010:310, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k.: kadastro Nr. 5217/0010:933, kadastro Nr. 5217/0010:934, Luknės g. 2, kadastro Nr. 5217/0010:935, Luknės g. 4, kadastro Nr. 5217/0010:936, Luknės g. 6, kadastro Nr. 5217/0010:937, Luknės g. 8, kadastro Nr. 5217/0010:938, Luknės g. 10, kadastro Nr. 5217/0010:939, Luknės g. 12, kadastro Nr. 5217/0010:940, Luknės g. 14, kadastro Nr. 5217/0010:941, Luknės g. 16, kadastro Nr. 5217/0010:942, Luknės g. 18, kadastro Nr. 5217/0010:943 ir Luknės g. 20, kadastro Nr. 5217/0010:944.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-12-31 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2019-12-11 įsakymas Nr. ĮS-2308 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-12-12

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-14 įsakymu Nr. ĮS-378 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo, kadastro
Nr. 5217/0010:221, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k.: kadastro Nr. 5217/0010:995, kadastro Nr. 5217/0010:998, kadastro Nr. 5217/0010:1000, kadastro Nr. 5217/0010:1001, kadastro Nr. 5217/0010:1002, kadastro Nr. 5217/0010:1004, Luknės g. 1, kadastro Nr. 5217/0010:984, Luknės g. 3, kadastro Nr. 5217/0010:993, Luknės g. 5, kadastro
Nr. 5217/0010:986, Luknės g. 7, kadastro Nr. 5217/0010:1005, Luknės g. 9, kadastro Nr. 5217/0010:1003, Luknės g. 11, kadastro Nr. 5217/0010:988, Luknės g. 13, kadastro Nr. 5217/0010:992, Luknės g. 15, kadastro Nr. 5217/0010:985, Luknės g. 17, kadastro Nr. 5217/0010:999, Luknės g. 19, kadastro Nr. 5217/0010:991, Luknės g. 21, kadastro Nr. 5217/0010:990, Luknės g. 23, kadastro Nr. 5217/0010:997, Luknės g. 25, kadastro Nr. 5217/0010:996, Luknės g. 27, kadastro Nr. 5217/0010:989, Luknės g. 29, kadastro Nr. 5217/0010:987 ir Luknės g. 31, kadastro Nr. 5217/0010:994.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-12-31 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2019-12-11įsakymas Nr. ĮS-2309 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-12-10

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-12-21 sprendimu Nr. TS-277 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen. Ramučių k. žemės sklypų, kadastro Nr. 5233/0010:22, kadastro Nr. 5233/0010:131 ir kadastro Nr. 5233/0010:164, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Erdvės g. 68, kadastro Nr. 5233/0010:284, kurio plotas 2,2791 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki     2019-12-27 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-26 įsakymas Nr. ĮS-2214 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinim

2019-12-06

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0018:25
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Rokų Miško Kelmyno k.,
Žemės sklypo plotas, 2,6300 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-12-19 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-12-06

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0016:638
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Pyplių k.,
Žemės sklypo plotas, 3,3821 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-12-19 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-12-04

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5227/0002:180
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Stanaičių k.
Žemės sklypo plotas, 3,7352 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-12-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-12-04

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5287/0001:293
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Pociūnų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,7130 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-12-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-12-03

Informuojame apie rengiamas pakartotinas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu ĮS - 1117 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., 423 skl., detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Slėnio g. 2.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. TVD Nr. K - VT - 52 - 19 - 241.
TPD pagrindas:
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. ĮS - 575 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“
Planuojama teritorija: Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Slėnio g. 2. Plotas: 0,1303 ha.
Detaliojo plano koregavimo tikslas - sklypą padalyti į du sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr.371, Kaunas, į. k.188756386.
TPD iniciatoriai: A. B, kurį atstovauja A. Į.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.
TPD projekto vadovas: Rasa Pečiulienė kvalifikacijos atestato Nr. A 775.
Projekto rengėjas - Laimutė Pėželienė, kvalifikacijos atestato Nr. A 776., Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2019-12-05 iki 2019-12-18 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, seniūnijos, TPD rengėjo patalpose.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas: 2019-12-18, 14.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Inžinerinių tinklų prijungimo brėžinys
Sprendinių brėžinys

2019-12-02

Informuojame, kad remiantis 2019-10-29 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-2040 dėl leidimo organizuoti žemės sklypų, kadastro Nr. 5233/0011:1312, 5233/0011:682, 5233/0011:517, 5233/0011:434, 5233/0011:722, 5233/0011:499, 5233/0011:851, 5233/0011:852, 5233/0011:603, 5233/0011:606, 5233/0011:571, 5233/0011:639, 5233/0011:1141, 5233/0011:452, 5233/0011:768, 5233/0011:1305, esančių Kamrėlava, Karmėlavos sen., Kauno r. sav.,  formavimo ir pertvarkymo projektą yra parengtas minėtų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: pertvarkyti žemės sklypus juos sujungiant ir padalinant į du ir daugiau žemės sklypų, gatvėms suformuoti žemės sklypams pakeisti žemės naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybė
Planavimo iniciatoriai: NŽT prie ŽŪM Kauno rajono skyrius ir Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB.
Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus galima UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas,
tel.: 8 37 267156, mob. 8 686 19305. el. p. geodezininkai@gmail.com
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyrius  (Adresas Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. 8 620 13051)
Susipažinimo terminas nuo 2019-12-02 iki 2019-12-10

Brėžinys

2019-12-02

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ BEI PATVIRTINTĄ PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMĄ
Informuoju, kad pradedamas rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Kauno r. sav., Lapių šen., Didžiųjų Lapių k., sklypo kad. Nr. 5240/0009:620, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Projektas rengiamas vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2019-09-19 sprendimu (įsakymu) Nr. 7KPĮ-80-(14.7.125.) „Dėl kaimo plėtros projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ ir patvirtinta planavimo darbų programa. Planavimo organizatorius R. B.
Informacija patalpinta Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.zpdris.lt (ŽPDRIS paslaugos Nr. KPZP-64783).

Įsakymas ir planavimo darbų programa

2019-12-02

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ BEI PATVIRTINTĄ PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMĄ
Informuoju, kad pradedamas rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Kauno r. sav., Alšėnų šen., Girininkų I k., žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0013:377, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Projektas rengiamas vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2019-09-26 sprendimu (įsakymu) Nr. 7KPĮ-83-(14.7.125.) „Dėl kaimo plėtros projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ ir patvirtinta planavimo darbų programa. Planavimo organizatorius R. I.
Informacija patalpinta Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.zpdris.lt (ŽPDRIS paslaugos Nr. KPZP-65172).

Įsakymas ir planavimo darbų programa

2019-11-29

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-380 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypo kadastro Nr. 5233/0009:554 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Industrijos g. 2, kadastro Nr. 5233/0009:938, kurio plotas 0,7725 ha, Industrijos g. 4, kadastro Nr. 5233/0009:939, kurio plotas 0,7537 ha, Industrijos g. 6, kadastro Nr. 5233/0009:940, kurio plotas 0,7533 ha, Industrijos g. 8, kadastro Nr. 5233/0009:941, kurio plotas 0,7530 ha, Industrijos g. 10, kadastro Nr. 5233/0009:942, kurio plotas 0,7526 ha.
Planuojama teritorija: žemės sklypai Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Industrijos g. 2, kadastro Nr. 5233/0009:938, kurio plotas 0,7725 ha, Industrijos g. 4, kadastro Nr. 5233/0009:939, kurio plotas 0,7537 ha, Industrijos g. 6, kadastro Nr. 5233/0009:940, kurio plotas 0,7533 ha, Industrijos g. 8, kadastro Nr. 5233/0009:941, kurio plotas 0,7530 ha, Industrijos g. 10, kadastro Nr. 5233/0009:942, kurio plotas 0,7526 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: KAUNO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO UAB, adresas korespondencijai: V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 8 687 14585.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: marius@studiotorrau.com, tel.: 8 687 14585. Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr.ĮS-1330 (2019-07-15) ir Nr.ĮS-1435 (2019-07-31), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.S-790 (2019-08-06), išduotos teritorijų planavimo sąlygos.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1)Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-380 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypo kadastro Nr. 5233/0009:554 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Industrijos g. 2, kadastro Nr. 5233/0009:938, kurio plotas 0,7725 ha, Industrijos g. 4, kadastro Nr. 5233/0009:939, kurio plotas 0,7537 ha, Industrijos g. 6, kadastro Nr. 5233/0009:940, kurio plotas 0,7533 ha, Industrijos g. 8, kadastro Nr. 5233/0009:941, kurio plotas 0,7530 ha, Industrijos g. 10, kadastro Nr. 5233/0009:942, kurio plotas 0,7526 ha.
2) Sumažinti kelio A6 apsaugos zoną iki 40m.
3) Koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą/-us ir nustatyti papildomą/-us teritorijos naudojimo reglamentą/-us.          
Detaliojo plano koregavimas rengiamas supaprastinta tvarka.
Parengus detaliojo plano koregavimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo         2019-12-09 d. iki 2019-12-20 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Karmėlavos seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 65A, Karmėlava, Kauno rajonas, ir plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: marius@studiotorrau.com, tel.: 8 687 14585, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-19-423 ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2019-11-28

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0016:512
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Bernatonių k.
Žemės sklypo plotas, 1,1506 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-12-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-11-25

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-06-29 sprendimu Nr. TS-141 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos sen., Jonučių II k., kadastro Nr. 5260/0008:452 detalusis planas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., kadastro Nr. 5260/0008:755, Versmės g. 60, kadastro Nr. 5260/0008:757.
Planavimo iniciatoriai –  A. A., Ž. A.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-12-09 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-21 įsakymas Nr. ĮS-2180 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-11-21

Informacija apie pradedamus rengti 6 žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus Kauno rajono savivaldybėje
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad Kauno rajono savivaldybėje pradedamai rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje)  projektai (toliau – Projektai).
Projektų organizatorius – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, adresas internete www.eimin.lt, teirautis Ekonomikos plėtros departamento Investicijų politikos skyriaus vyr. specialisto Virginijaus Pašakarnio, tel. (8 706) 64832, mob.
Tel. 8 (640) 14711, el. paštas. Virginijus.Pasakarnis@eimin.lt).
Projektų rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), Kaunas 44192 (verslo centras „Kauno Dokas“), adresas internete www.kelprojektas.lt, teirautis Tyrinėjimų skyriaus projekto dalies vadovės Ievos Petruškevičiūtės tel. (8 682) 50644, faks. (8 37) 205 227,
el. p. ieva.petruskeviciute @kelprojektas.lt).
Projektų rengimo pagrindas:
1. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. 1P-394-(1.17. E) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“ (toliau – 1 įsakymas);
2. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 1P-77-(1.17. E) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“ (toliau – 2 įsakymas);
3. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 1P-81 -(1.17. E) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“ (toliau – 3 įsakymas);
4. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 1P-116 -(1.17. E) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“
(toliau – 4 įsakymas);
5. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 1P-117 -(1.17. E) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“
(toliau – 5 įsakymas);
6. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 1P-122 -(1.17. E) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“ (toliau – 6 įsakymas).
 (įsakymas, jo priedai ir projekto teritorijos ribų planas paskelbti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos tinklalapio www.nzt.lt skyriuje „Teritorijų planavimo dokumentai“).
1 įsakymu patvirtinta Projekto teritorija: Biruliškių kaimas (Karmėlavos kadastro vietovėje), apie 6 ha ploto teritorija pagal žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto teritorijos ribų planą, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. 1P-394-(1.17. E) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“.
2 įsakymu patvirtinta Projekto teritorija: Ramučių kaimas (Karmėlavos kadastro vietovėje), apie 28 ha ploto teritorija pagal žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto teritorijos ribų planą, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 1P-77-(1.17. E) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“.
3 įsakymu patvirtinta Projekto teritorija: Ramučių kaimas (Karmėlavos kadastro vietovėje), apie 7 ha ploto teritorija ir Sergeičikų I kaimas (Karmėlavos kadastro vietovė), apie 9 ha ploto teritorija. Projekto teritorija bendrai Ramučių ir Sergeičikų I kaimuose užima apie 16 ha ploto pagal žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto teritorijos ribų planą, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 1P-81-(1.17. E) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“.
4 įsakymu patvirtinta Projekto teritorija: Ramučių kaimas (Karmėlavos kadastro vietovėje), apie 30 ha ploto teritorija pagal žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto teritorijos ribų planą, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 1P-116-(1.17. E) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“.
5 įsakymu patvirtinta Projekto teritorija: Ramučių kaimas (Karmėlavos kadastro vietovėje), apie 33 ha ploto teritorija pagal žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto teritorijos ribų planą, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 1P-117-(1.17. E) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“.
6 įsakymu patvirtinta Projekto teritorija: Ramučių kaimas (Karmėlavos kadastro vietovėje), apie 7 ha ploto teritorija pagal žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto teritorijos ribų planą, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. 1P-122-(1.17. E) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“.
Projektų rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 44 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę; Visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.
Projekto rūšis: žemės valdos projektas (žemėtvarkos planavimo dokumentas).
Projektai rengiami ir visi kiti su projektų rengimu ir įgyvendinimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugų numeriai sistemoje ZPVP-52691, ZPVP-57756, ZPVP-58281, ZPVP-59538, ZPVP-59608 ir ZPVP-59991.
Pasiūlymus dėl rengiamų projektų visuomenė gali teikti Projekto organizatoriui ir rengėjui visą Projekto rengimo ir viešo susipažinimo su jo sprendiniais laikotarpį.
Informacija apie parengtą Projektą, susipažinimo su projekto sprendiniais tvarką, vietą ir laiką bus skelbiama ŽPDRIS, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Kauno rajono savivaldybės ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėse.

2019-11-20

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-04-27 sprendimu Nr. TS-82 patvirtinto Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5270/0008:153, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., Smilgų g. 11, kadastro Nr. 5270/0008:755, kurio plotas 0,0355 ha, Smilgų g. 13, kadastro Nr. 5270/0008:752, kurio plotas 0,0260 ha, Smilgų g. 15, kadastro Nr. 5270/0008:757, kurio plotas 0,0260 ha, Smilgų g. 17, kadastro Nr. 5270/0008:750, kurio plotas 0,0269 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-12-04 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-31 įsakymas Nr. ĮS-2050 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-11-19

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0016:1269
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Pyplių k.
Žemės sklypo plotas, 1,3917 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-12-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-11-19

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0012:691
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Dubravų k.
Žemės sklypo plotas, 0,5000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-12-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-11-19

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0011:152
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Dievogalos k., xxxx g. x
Žemės sklypo plotas, 5,1676 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-12-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-11-19

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0010:1453
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Poderiškių k.,
Žemės sklypo plotas, 0,9676 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-12-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-11-19

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0012:601
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Dubravų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5132 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-12-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-11-19

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0019:307
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Paraželių k.,
Žemės sklypo plotas, 0,9107 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-11-12

Informuojame apie teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūras, kuriomis supaprastinta tvarka rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-14 įsakymu Nr. ĮS-230 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen. Rinkūnų k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0009:410, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Rinkūnų k., Ryto g. 6A, kadastro Nr. 5260/0009:522. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-52-19-420).
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Rinkūnų k., Ryto g. 6A, sklypo kadastro Nr. 5260/0009:522. Planuojamos teritorijos plotas yra 0,1504 ha.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. ĮS-1217 "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo".
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas, tel. (8 620 13051), el. paštas: info@krs.lt
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo, pagal įgaliojimą UAB „Archigroup Lt“ teritorijų planavimo projekto vadovė Diana Dimavičienė.  
Plano rengėjas: UAB „Archigroup Lt“, įmonės kodas 303267132. Projekto vadovė Diana Dimavičienė (kval. patv. dok. Nr. TPV0038), tel.: + 370 689 73682, el. paštas: diana.dimaviciene@gmail.com.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Pakeisti žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0009:522, naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411, sprendiniams.
Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens. Detaliojo plano atlikimo terminas – 2019 m. III ketvirtis – 2020 m. I-II ketvirtis. Planavimo proceso etapai: parengiamais, rengimo ir baigiamasis. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas: nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas. Koncepcijos ir/ar sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas. Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo tvarka: sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje.
Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS). Susipažinimo laikotarpis (vieša ekspozicija) prasideda nuo 2019-11-26 ir baigiasi 2019-12-09 (imtinai). Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu TPDRIS (www.tpdris.lt), Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje (www.krs.lt), jos patalpose (Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas), Kauno rajono savivaldybės administracijos Garliavos seniūnijos patalpose (Vytauto g. 62, 53259 Garliava).
Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), plano rengėjui per susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Planavimo organizatorius privalo registruoti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių, juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.
Aiškinamasi raštas
Pagrindinis brėžinys

2019-11-11

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-07-21 įsakymu Nr. ĮS-902 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., 210 skl., deatliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Šiltnamių g. 21, kadastro Nr. 5250/0006:447.
Planavimo iniciatoriai –  A. K., M. K.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-11-25 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-07 įsakymas Nr. ĮS-2078 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-11-08

Informaciją apie priimtą sprendimą dėl UAB „Compus“ Kauno r. sav. Drąseikių žvyro telkinio dalies (apie 5,2 ha) naudojimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau-PŪV) užsakovas – UAB „Compus“, Vaičaičio g. 21-4, LT–50284 Kaunas, Mob. tel.: +370 687 45757, el. p.: valdas.jazbutis@acme.lt
Poveikio aplinkai vertinimo (toliau-PAV) dokumentų rengėjas – UAB GIK projektai, Konstitucijos pr. 23, LT- 08105 Vilnius, Mob. tel.: +370 662 38817, el. p.: info@bpimone.lt
PŪV pavadinimas – Kauno raj. sav. Drąseikių žvyro telkinio dalies (apie 5,2 ha) naudojimas.
PŪV vieta - Kauno rajono savivaldybė, Lapių seniūnija, Drąseikių kaimas.
PŪV aprašymas - planuojama vykdyti žvyro išteklių gavybą (atviru kasiniu (karjeru)) detaliai išžvalgytame Kauno r. Drąseikių telkinio dalyje. Numatomas naudoti 5,20 ha telkinio plotas, kuriame yra apie 329 tūkst. m³ žvyro išteklių. Planuojamas maksimalus metinis žvyro iškasimas apie 100 tūkst. m3. Kasybos darbai bus vykdomi 9 mėnesius per metus, rekultivavimo darbai – sezoniškai. Visi darbai bus vykdomi I pamaina, 5 d. d. per savaitę.
Pagrindinių priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, trumpas aprašymas: Dulkėtumui mažinti karjero vidaus keliuose transporto greitis bus ribojamas, išvežimo kelias bus laistomas. Autosavivarčių kėbulai bus dengti tentais. Derlingasis dirvožemio sluoksnis bus išsaugotas. Telkinys bus eksploatuojamas pagal patvirtintą telkinio išteklių naudojimo planą.
Visi PAV subjektai pritarė PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms.
Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Visuomenė apie parengtą PAV ataskaitą buvo informuota: Kauno rajono savivaldybės tinklapyje (2019-06-14); Dienraštyje ,,Kauno rajono diena“  (2019-06-17); Dienraštyje ,,Lietuvos aidas“ (2019-06-15); Lapių seniūnijos skelbimų lentoje (2019-06-18); UAB ,,Compus““ ir UAB ,,GIK projektai“ patalpose; Rengėjo tinklapyje www.bpimone.lt. Viešas visuomenės susirinkimas dėl PAV ataskaitos įvyko 2019-06-17, 18.00 val., Lapių seniūnijos patalpose. Iki viešo susirinkimo pradžios ir PAV proceso metu jokių pasiūlymų dėl PAV ataskaitos nebuvo gauta. AAA savo tinklalapyje www.gamta.lt visuomenei apie gautą PAV ataskaitą paskelbė 2019-09-20. Iki sprendimo priėmimo PAV proceso dalyviai informacijos nustatant, apibūdinant ir įvertinant galimą PŪV poveikį aplinkai ar vykdant PAV procedūras nepateikė.
Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis: AAA 2019-11-06 raštu Nr. (30.1)-A4E-5631 priėmė sprendimą, kad PŪV – Kauno rajono savivaldybės Drąseikių žvyro telkinio dalies (apie 5,2 ha) naudojimas – leistina, pagal parengtą PAV ataskaitą ir sprendime nustatytas sąlygas. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą: 1. PŪV sklypas nepatenka į Europinio tinklo „Natura 2000“ bei kitas saugomas teritorijas. Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie AM pritarė PŪV, jei bus laikomasi šio Sprendimo 10 punkte nustatytų sąlygų ir įgyvendinamos poveikio mažinimo priemonės. 2. Teršalų koncentracijų aplinkos ore leistinos vertės nebus viršijamos. 3. PŪV metu ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys didžiausią leidžiamų triukšmo ribinę vertę dienos metu. 4. Neries upei poveikis nenumatomas, jei bus laikomasi Sprendime numatytų poveikio mažinimo priemonių ir nustatytų sąlygų. Susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje galima Aplinkos apsaugos agentūroje – A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel 8 706 62008 (www.gamta.lt), arba UAB GIK projektai, Konstitucijos pr. 23 (A korp.) 235 kab., Vilnius, tel. 8 662 38817 (www.bpimone.lt).
UAB GIK projektai 2019-11-07 raštas Nr. 211/19 

2019-11-08

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-08-21 sprendimu Nr. TS-279 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., kadastro Nr. 5233/0003:503, kadastro Nr. 5233/0003:504, kadastro Nr. 5233/0003:505, Vingio g. 16, kadastro Nr. 5233/0003:500, Vingio g. 14, kadastro Nr. 5233/0003:501.
Planavimo iniciatoriai –  G. M.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-11-21 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-05 įsakymas Nr. ĮS-2069 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-11-08

INFORMUOJAME APIE BENDRĄJA TVARKA RENGIAMĄ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2003-04-03 ĮSAKYMU NR. ĮS-198 PATVIRTINTO KAUNO R. SAV.,GARLIAVOS APYL. SEN. BUDRIŲ K. ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 5260/0001:472, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ ŽEMĖS SKLYPUOSE KAUNO R. SAV., GARLIAVOS APYL. SEN.: NAUGARDIŠKĖS K., GARLIAVOS PL. 55, KADASTRO NR. 5260/0001:472, TELEIČIŲ K., JAZMINŲ G. 2A, KADASTRO NR. 5260/0001:542, TELEIČIŲ K., JAZMINŲ G. 2B, KADASTRO  NR. 5260/0001:1089 DETALIOJO PLANO PROJEKTĄ IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PARENGTO PROJEKTO SPRENDINIAIS:
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2019 m. liepos  12 d. Nr. ĮS-1315 “Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo”  ir Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis 2019 m. rugpjūčio14 d. Nr. S-815.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, el.p.: www.krs.lt, tel. 862083496.
Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti)
Adresas korespondencijai - Laisvės al. 89-3, Kaunas, tel./faks. (8-37) 200008, el.p.: justina@pvg.lt.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Projektų vystymo grupė“, Laisvės al. 89-3, Kaunas, tel./faks. (8-37) 200008, projektų vadovė – J.Mačiukėnaitė, tel. 8676 48778, el.p.: justina@pvg.lt.
Detaliojo plano tikslas – suformuoti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą, kuris bus prijungtas prie Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen.: Naugardiškės k., Garliavos pl. 55 žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0001:472, Teleičių k., Jazminų g. 2A žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0001:542 ir Teleičių k., Jazminų g. 2B žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0001:1089; Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2019-11-18 iki 2019-11-29 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso numeris sistemoje K-VT-52-19-427) bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo adresu Laisvės al. 89-3, Kaune, ir  Garliavos seniūnijos adresu Vytauto g. 62, Garliava, Kauno r., patalpose.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui – ar, planavimo iniciatorių vardu rengėjui, - UAB „Projektų vystymo grupė“ – bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano viešo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Pagrindinis brėžinys
Inžinerinės infrastruktūros brėžinys

2019-10-31

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0011:140
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Padainupio k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-31

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0018:693
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Poderiškių k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5998 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-31

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0019:56
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alėšnų sen., Poderiškių k.,
Žemės sklypo plotas, 3,7699 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-31

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0011:495
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alėšnų sen., Padainupio k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5056 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-31

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0006:363
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5346 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-31

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0013:983
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k.,
Žemės sklypo plotas, 1,2500 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-29

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. TS-418 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., kadastro Nr.5233/0006:284, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Vilniaus g. 9E, kadastro Nr.5233/0006:284.
Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-4 (2018 01 03) ir Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-7 (2018-01-04).
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Planavimo iniciatorius: D.V.
Plano rengėja: UAB „Savana LT“ (įm. kodas 302601433), Tunelio g. 16, Kaunas, el. p.: info@savana.lt, PV architektas Mindaugas Sirvydis, tel. 8 675 47596.
Planuojamos teritorijos dislokacija – Kauno r. sav., Karmėlava, Vilniaus g. 9E.
Detaliojo plano koregavimo tikslai:
1.    Pakeisti žemės sklypo, kadastro Nr.5233/0006:284, žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos ir vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
2.    Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2019-11-04 iki 2019-11-18 (10 darbo dienų) Karmėlavos seniūnijos patalpose (Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno r. sav.), Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 371, Kaunas),  plano rengėjos patalpose (Tunelio g. 16, Kaune),  Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje  www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013m. gruodžio 18d. nutarimo Nr.1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui, Teritorijų planavimo dokumento rengėjui raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2019-10-24

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0010:61
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Šilelio k.,
Žemės sklypo plotas, 1,0700 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-07 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-24

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0012:761
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Samylų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5184 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-07 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-24

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0012:759
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Samylų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5100 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-07 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-24

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0012:758
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Samylų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5124 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-07 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-24

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0012:760
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Samylų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5170 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-07 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-23

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KAUNO R. SAV.,RAUDONDVARIO SEN., RAUDONDVARIO K., S. NĖRIES G. 9, KADASTRO NR. 5270/0013:11, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ
Planuojama teritorija: Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., S. Nėries g. 9, kadastro Nr. 5270/0013:11, plotas – 1,2803 ha
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, atstovaujama Kauno rajono savivaldybės administracijos Raudondvario seniūnijos seniūnės Daivos Bulotienės, veikiančios pagal 2018 m. rugsėjo 17 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą Nr. Į-80, tel.: (8 37) 54 95 49.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „POLILINIJA“ , PV Justina Pliskauskienė, įm. kodas 301299583,
adresas Neries kr. 16 - 114, Kaunas, el.p.: justina.kasyte@gmail.com, TPV Edita Kudzmanienė, editosmail@gmail.com;
Tel.: 8 652 71128, 8 687 75306.
Planavimo pagrindas:
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-12 d. Įsakymas Nr. A-1104 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-05 d. Įsakymas Nr. A-1254 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“
2018 m. balandžio 03 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos.
Esamos būklės analizės stadija, tyrimai – rengiama. Teritorijų planavimo dokumento koncepcija –
nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos
rengimas – nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Koncepcijos, sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas – neatliekamas. Baigiamasis etapas -
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas
supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčų nagrinėjimas; Tvirtinimo
stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje, tvirtinimas
Kauno miesto savivaldybėje.
Planavimo uždaviniai ir tikslai: Žemės sklypą kad. Nr. 5270/0013:11, padalyti į du ar daugiau atskirų sklypų, vienam iš atidalytų sklypų pakeisti naudojimo būdą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411, sprendiniams.
Susipažinti su parengtu detaliojo plano koregavimo projektu galima nuo 2019-10-08 iki 2018-10-
22 detaliojo plano rengėjo patalpose (Neries kr. 16-114, Kaunas), Raudondvario seniūnijoje (Instituto g. 1A, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r.), bei Kauno rajono savivaldybės patalpose, Savanorių pr. 371, Kaunas, ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su
projektu pabaigos planavimo organizatoriui, plano rengėjai aukščiau nurodytais
adresais. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas bei jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys
Brėžinys

2019-10-18

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0006:1083
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Domeikavos sen., Voškonių k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-31 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-17

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0009:386
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Vilemų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,8000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-30 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-16

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0002:6
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Zizų k.,
Žemės sklypo plotas, 2,7547 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-16

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0005:716
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Papiškių k.,
Žemės sklypo plotas, 1,2332 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-16

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0009:541
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Vilemų k.,
Žemės sklypo plotas, 2,6717 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-16

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5203/0003:130
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Babtų sen., Šašių k.,
Žemės sklypo plotas, 0,7885 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-16

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0012:160
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kuro k.,
Žemės sklypo plotas, 1,0312 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-14

Informuojame apie rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu ĮS - 1117 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., 423 skl., detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Slėnio g. 2.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. TVD Nr. K - VT - 52 - 19 - 241.
TPD pagrindas:
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. ĮS - 575 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“
Planuojama teritorija: Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Slėnio g. 2. Plotas: 0,1303 ha.
Detaliojo plano koregavimo tikslas - sklypą padalyti į du sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr.371, Kaunas, į. k.188756386.
TPD iniciatoriai: A. B, kurį atstovauja A. Į.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.
TPD projekto vadovas: Rasa Pečiulienė kvalifikacijos atestato Nr. A 775.
Projekto rengėjas - Laimutė Pėželienė, kvalifikacijos atestato Nr. A 776., Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2019-10-18 iki 2019-10-31 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, seniūnijos, TPD rengėjo patalpose.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas: 2019-10-31, 14.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys
Inž.tinklų brėžinys

2019-10-11

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-04 įsakymu Nr. ĮS-548 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Naugardiškės k., kadastro Nr. 5260/0001:7 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., Medžiotojų g. 47, kadastro Nr. 5260/0001:7.
Planavimo iniciatoriai –  V. V., N. L. V.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-10-25 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-09 įsakymas Nr. ĮS-1932 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-10-09

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-04-02 sprendimu Nr. TS-149 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0010:481, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Kamšos g. 16A, kadastro Nr. 5250/0010:1025 Ringaudų sen., Ringaudų k., Kamšos g. 16A, kadastro Nr. 5250/0010:1025.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-10-23 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2019-10-03 įsakymas Nr. ĮS-1907 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-10-07

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5267/0012:711
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Arlaviškių k., XXXXXX
Žemės sklypo plotas, 2,6542 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-07

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5267/0006:248
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Piliuonos k.
Žemės sklypo plotas, 1,1283 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-07

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto koregavimo ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0010:617
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Bijūnų k., XXXXXXXX
Žemės sklypo plotas, 7,4223 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 7KPĮ-65-(14.7.125.) patvirtinto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto koregavimas
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: koreguoti suplanuotą žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, padidinant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną, taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties naudojimo ir tvarkymo reikalavimų  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-05

Informuojame, kad parengtas 2016 m. liepos 5 d. Kauno r. sav. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1278 patvirtinto sklypo kadastro Nr. 5233/0016:614 detaliojo plano  koregavimas žemės sklypuose kadastro Nr. 5233/0016:1381, 5233/0016:1378, 5233/0016:1380 ir 5233/0016:1379, adresu Miškininkų g. 1,3,5,7, Pabiržio k., Neveronių sen., Kauno r. sav. (Toliau – Detalusis planas).
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. ĮS-924.
Detaliojo plano organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Detaliojo plano iniciatorius – B. G., A. G., A. Baranausko g. 28, Rumšiškės, Kaišiadorių r. sav., tel.: (8 612) 22969. Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja architektas Jonas Šarakauskas, tel.: (8 684) 84894, el. p.: jonas.sarakauskas@gmail.com.
Detaliojo plano rengėjas – Jonas Šarakauskas, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 112707, V. Putvinskio g. 47-4, Kaunas; architektas Jonas Šarakauskas, tel.: (8 684) 84894, el. p.: jonas.sarakauskas@gmail.com.
Detaliojo plano koregavimo planavimo tikslai: 2016 m. liepos 5 d. Kauno r. sav. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1278 patvirtinto sklypo kadastro Nr. 5233/0016:614 detaliojo plano  koregavimas žemės sklypuose kadastro Nr. 5233/0016:1381, 5233/0016:1378, 5233/0016:1380 ir 5233/0016:1379, adresu Miškininkų g. 1,3,5,7, Pabiržio k., Neveronių sen., Kauno r. sav., sklypus sujungiant ir padalinant į 12 sklypų, nustatant teritorijos naudojimo reglamentą – teritorijos naudojimo tipą ir kt.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2019-10-11 iki 2019-10-25 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento numeris Nr. K-VT-52-19-292), Neveronių seniūnijos skelbimų lentoje adresu Kertupio g. 18, Neveronių k., Kauno r. sav. ir projekto rengėjo patalpose V. Putvinskio g. 47-4, Kaune. Susipažinimas su sprendiniais rengėjo patalpose galimas tik darbo metu ir tik iš anksto telefonu sutarus priėmimo laiką.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo  Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano sprendinių visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui ir detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento numeris K-VT-52-19-292) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefonu numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas bei jas patvirtinantys įrodymai.
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Sprendiniai

2019-10-04

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės teritorijos paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019-09-26 sprendimu Nr. TS-345 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo“.
Teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD rengimo Nr. S-RJ-52-17-382 ir (www.tpdr.lt) TPD registracijos Nr. T00083905.
Sprendimas
Planas

2019-10-04

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-12-17 sprendimu Nr. TS-478 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., žemės sklypų, kadastro
Nr. 5247/0006:45, kadastro Nr. 5247/0006:46 ir kadastro Nr. 5247/0006:132, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento), koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastro Nr. 5247/0006:45, kadastro Nr. 5247/0006:46, ir kadastro Nr. 5247/0006:132, detalųjį planą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-03 įsakymu Nr. ĮS-1901 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-12-17 sprendimu Nr. TS-478 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5247/0006:45, kadastro Nr. 5247/0006:46 ir kadastro Nr. 5247/0006:132, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose, Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastro Nr. 5247/0006:45, kadastro Nr. 5247/0006:46 ir kadastro Nr. 5247/0006:132, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo”.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-19-141.

2019-10-03

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0005:195
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kluoniškių k.
Žemės sklypo plotas, 0,8000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-03

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5287/0001:233
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Vigių k.
Žemės sklypo plotas, 0,8000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-03

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0001:73
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Žiegždrių k.
Žemės sklypo plotas, 0,5627 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-03

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5207/0005:4
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Batniavos sen., Rupunionių k., xxxxxxx g.
Žemės sklypo plotas, 0,7972 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-03

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0010:422
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ilgakiemio k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5100 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-03

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0010:901
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Šilelio k.,
Žemės sklypo plotas, 1,8246 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-03

Informuojame apie parengtus Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazų ir Ražiškių kaimų teritorijos planavimo projekto keitimo sprendinius (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas).
Projekto rengimo tikslas – numatyti ~59 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazų ir Ražiškių k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų dalių funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdynai.
Projekto rengimo pagrindas - vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-uoju pakeitimu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr.TS-299 “Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo tvirtinimo”, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411 “Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo koregavimo patvirtinimo”, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr.TS-42 “Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo”, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-03-24 sprendimu Nr.TS-127 “Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimo Nr. TS-42 “Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I - uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo” pakeitimo, atsižvelgiant į Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-12 įsakymą Nr.ĮS-241 “Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I - uoju keitimu numatyto planavimo projektų rengimo reikalavimų” ir planavimo iniciatorės D.S. prašymą.
Projekto organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Projekto iniciatorius – D.S.
Projekto rengėjas - UAB „Ateivis LT", Tunelio g. 16, Kaunas, projekto vadovas Mindaugas Sirvydis, mob. tel. 8-675-47596, el. paštas: info@ateivis.lt.
Susipažinti su parengtu Projektu galima nuo 2019-10-09 iki 2019-11-07 (20 darbo dienų laikotarpis), atvykus pas Projekto rengėją, Tunelio g. 16, Kaune, Kauno rajono savivaldybės ir Garliavos apylinkių seniūnijos patalpose.
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei bei projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2019-10-01

Informuojame apie rengiamą „Žemės Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. TS-197 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k.: žemės sklypų, kadastro Nr. 5233/0009:945, Terminalo g. 10, kadastro Nr.: 5233/0009:741, 5233/0009:512, 5233/0009:522, 5233/0009:525, 5273/0007:184, 5273/0007:185, 5233/0009:600, 5233/0009:742, 5233/0009:892, 5233/0009:989 ir 5233/0009:990, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Ryternos g. 2, kadastro Nr. 5233/0009:108, Ryternos g. 4, kadastro Nr. 5233/0009:247 ir Industrijos g. 5, kadastro Nr. 5233/0009:371“.
Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, www.krs.lt, kontaktinis asmuo – Urbanistikos skyriaus skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Visvalda Blaževičienė, tel.: (8 37) 305 583; el.p.: jolanta.blazeviciene@krs.lt    Planavimo iniciatorius: UAB "Ryterna group" ir UAB "Ryterna Entry", pagal įgaliojimą Nerijus Kelmelis, Kaunas, Jonavos g. 254A, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 68964444;
Plano rengėjas: MB „Architektas Nerijus Kelmelis“, projekto vadovas Nerijus Kelmelis, Kaunas, Jonavos g. 254A, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 68964444, atestato Nr.1410.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ Nr.ĮS-1149 (2019-06-19), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ Nr.ĮS-1282 (2019-07-09) , Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-722 (2019-07-16).
Planavimo tikslai:
1. Sujungti kitos paskirties žemės sklypus, kadastro Nr. 5233/0009:371 ir Nr. 5233/0009:108;
2. Prie kitos paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0009:247, prijungti tos pačios paskirties žemės sklypą, esantį Kauno r. sav., Biruliškių k., Ryternos g. 6, kadastro Nr. 5233/0009:1085;
3. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2019-10-08 iki 2019-10-21 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno r. Karmėlavos seniūnijos, Kauno r. administracijos patalpose ir www.krs.lt.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Pagringinis brėžinys

2019-09-30

Informuojame apie parengtą žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., S. Nėries g. 9, kadastro nr. 5270/0013:11, detaliojo plano koregavimą.
Planuojama teritorija: Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., S. Nėries g. 9, kadastro Nr. 5270/0013:11, plotas – 1,2803 ha
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, atstovaujama Kauno rajono savivaldybės administracijos Raudondvario seniūnijos seniūnės Daivos Bulotienės, veikiančios pagal 2018 m. rugsėjo 17 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą Nr. Į-80, tel.: (8 37) 54 95 49.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „POLILINIJA“ , PV Justina Pliskauskienė, įm. kodas 301299583,
adresas Neries kr. 16 - 114, Kaunas, el.p.: justina.kasyte@gmail.com, TPV Edita Kudzmanienė, editosmail@gmail.com;
Tel.: 8 652 71128, 8 687 75306.
Planavimo pagrindas:
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-12 d. Įsakymas Nr. A-1104 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-05 d. Įsakymas Nr. A-1254 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“
2018 m. balandžio 03 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos.
Esamos būklės analizės stadija, tyrimai – rengiama. Teritorijų planavimo dokumento koncepcija –
nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos
rengimas – nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Koncepcijos, sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas – neatliekamas. Baigiamasis etapas -
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas
supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčų nagrinėjimas; Tvirtinimo
stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje, tvirtinimas
Kauno miesto savivaldybėje.
Planavimo uždaviniai ir tikslai: Žemės sklypą kad. Nr. 5270/0013:11, padalyti į du ar daugiau atskirų sklypų, vienam iš atidalytų sklypų pakeisti naudojimo būdą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411, sprendiniams.
Susipažinti su parengtu detaliojo plano koregavimo projektu galima nuo 2019-10-08 iki 2018-10-
22 detaliojo plano rengėjo patalpose (Neries kr. 16-114, Kaunas), Raudondvario seniūnijoje (Instituto g. 1A, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r.), bei Kauno rajono savivaldybės patalpose, Savanorių pr. 371, Kaunas, ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su
projektu pabaigos planavimo organizatoriui, plano rengėjai aukščiau nurodytais
adresais. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas bei jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasi raštas
Brėžinys (1),(2)

2019-09-30

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-05-12 įsakymu Nr. ĮS-643 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen. Jonučių II k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0008:390, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Stumbro g. 3, kadastro Nr. 5260/0008:645, kurio plotas 0,1229 ha ir Stumbro g. 5, kadastro Nr. 5260/0008:664, kurio plotas 0,1229 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-10-14 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-27 įsakymas Nr. ĮS-1859 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-09-27

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0006:357
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k.,
Žemės sklypo plotas, 4,4814 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt

2019-09-27

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0010:332
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Girionių k.,
Žemės sklypo plotas, 2,3023 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt

2019-09-2

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0009:645
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Riogliškių k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5200 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt

2019-09-27

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0006:699
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k.,
Žemės sklypo plotas, 1,0908 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt

2019-09-25

Informuojame apie rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimu Nr. TS-162 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5227/0003:489 ir kadastro Nr. 5227/0003:490, detaliojo plano keitimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., kadastro Nr. 5227/0003:489 ir kadastro Nr. 5227/0003:490.
Planuojama teritorija: žemės sklypai kadastro Nr. 5227/0003:489 ir kadastro Nr. 5227/0003:490, Juragių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm. kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Antano Nesteckio, tel.: (8 37) 305 503 www.krs.lt, info@krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: UAB "Proinvest Europe" įgaliota UAB "Mtarch".
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.  
Plano keitimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr. ĮS-1023 (2019-06-03), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-685 (2019-07-05), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo ir planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo Nr.ĮS-1161 (2019-06-20).
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
•Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimu Nr. TS-162 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5227/0003:489 ir kadastro Nr. 5227/0003:490, detaliojo plano keitimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., kadastro Nr. 5227/0003:489 ir kadastro Nr. 5227/0003:490.
•Pakeisti žemės sklypų Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., kadastro Nr. 5227/0003:489 ir kadastro Nr. 5227/0003:490, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos).
•Suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą, kuris bus prijungtas prie sklypų Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., kadastro Nr. 5227/0003:489 ir kadastro Nr. 5227/0003:490, suformuojant vieną sklypą.
•Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą/-us - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr. 967 "Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo").
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatoriaus, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2019-10-03 d. ryto iki 2019-10-16 d. pabaigos imtinai (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-52-19-355), Kauno rajono savivaldybės patalpose ir internetiniame tinklalapyje, Garliavos seniūnijos patalpose Vytauto g. 62, Garliava ir plano rengėjo – UAB „MTARCH“ patalpose, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Viešas svarstymas numatomas 2019-10-17 d. 17:30 val. detaliojo plano rengėjo UAB „MTARCH“ patalpose, adresas V. Putvinskio g. 17-4, LT-44243 Kaunas.
Pasiūlymus dėl planavimo ir parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Aiškinamasis raštas

Reglamentai

Pagrindinis brėžinys

2019-09-24

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-12-17 sprendimu Nr.TS-478 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., Aušros g., kadastro Nr. 5283/0004:725, Aušros g. 4, kadastro Nr. 5283/0004:852, Aušros g. 6, kadastro Nr. 5283/0004:851, Aušros g. 8, kadastro Nr. 5283/0004:850, Aušros g. 10, kadastro Nr. 5283/0004:849, Aušros g. 12, kadastro Nr. 5283/0004:848, Aušros g. 14, kadastro Nr. 5283/0004:846, Aušros g. 16, kadastro Nr. 5283/0004:845, Aušros g. 18, kadastro Nr. 5283/0004:847
Planavimo iniciatorė –  UAB „Darbo garantas“
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-10-09 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-24 įsakymas Nr. ĮS-1831 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“

2019-09-24

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0009:734
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Šatijų k.
Žemės sklypo plotas, 1,4139 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas\
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt

2019-09-20

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono valdybos 2001-11-27 sprendimu Nr.305 patvirtinto žemės sklypo Kauno r.sav., Garliavos apyl.sen., Ireniškių k., kadastro Nr.5260/0001:63, detaliojo plano keitimas.
Planuojama teritorija: Ireniškių k., Garliavos apyl.sen., Kauno raj.: Dvaro g. 2, kadastro Nr.5260/0001:522, kurio plotas 0,4984 ha, ir Artojų g. 27, kadastro Nr.5260/0001:523, kurio plotas 0,5842 ha. Bendras planuojamos teritorijos plotas – 1,0826 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorė: Marijona Vasiliauskienė, adresas korespondencijai: V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr.ĮS-507 (2017-03-17), Nr.ĮS-694 (2017-04-14) ir Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.S-520 (2017-05-18).
Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., kadastro Nr.5260/0001:522, kurio plotas 0,4984 ha, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos) ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus - teritorijos naudojimo tipą ir kita. Parengus detaliojo plano keitimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos
 nuo 2019-09-23 iki 2019-10-04 imtinai  (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Garliavos apyl. seniūnijos patalpose, Vytauto g. 62, Garliava, Kauno raj., ir plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-17-264 ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Viešas svarstymas numatomas 2019-10-07 17:30 val. detaliojo plano rengėjo UAB „MTARCH“ patalpose, adresas V. Putvinskio g. 17-4, LT-44243 Kaunas.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
PAPILDOMA INFORMACIJA SUINTERESUOTAI VISUOMENEI:
Ši viešumo procedūra vykdoma pakartotinai ryšium su LR Teritorijų planavimo įstatymo 6str. 3d. nuostata, nurodančia, jog visuomenės pasiūlymus nagrinėja planavimo organizatorius, o ne planavimo iniciatorius ar rengėjas. Šiai viešinimo procedūrai teikiami plano sprendiniai yra papildyti bei pataisyti pagal suinteresuotos visuomenės anksčiau teiktas pastabas, jokie kitokie taisymai ar pildymai, su kuriais visuomenė nėra susipažinusi, nėra daryti.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

2019-09-19

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0019:306
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Paraželių k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5643 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt

2019-09-19

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0013:131
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Pajiesio k.,
Žemės sklypo plotas, 2,0000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt

2019-09-17

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0011:129
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Dievogalos k.,
Žemės sklypo plotas, 0,9627 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-09-13

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0013:377
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Girininkų I k.,
Žemės sklypo plotas, 1,6435 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-09-13

Baigiamas rengti kultūros paveldo objekto – Tado Ivanausko Obelynės sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30812), Obelynės g. 8, Akademija, Akademijos sen., Kauno r. sav., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei paveldotvarkos projektas (toliau – specialusis planas).
Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. Į-351 ,,Dėl kultūros paveldo objekto – Tado Ivanausko Obelynės sodybos (MC 30812), Kauno r. sav., Akademijos mstl., Obelynės g. 6, 8, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo“.
Planavimo tikslas: specialiajame plane nustatytais sprendiniais užtikrinti Tado Ivanausko Obelynės sodybos ir jos teritorijos išsaugojimą, taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.
Planavimo uždavinys: nustatyti (patikslinti) Tado Ivanausko Obelynės sodybos teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir jų plotus. Jose nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą.
Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) Tado Ivanausko Obelynės sodybos specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.
Planuojamas žemės sklypų būdas ir pobūdis: nekeičiamas.
Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2007 m.
Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius, Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41, kaunas@kpd.lt.
Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 46 85, El. p. g.filipaviciene@lpaminklai.lt, www.lpaminklai.lt.
Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3/specialiuju-planu-koncepcijos.html.
Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41, kaunas@kpd.lt.
Pasiūlymai raštu pateikiami iki 2019-09-25 (imtinai) (10 darbo dienų) adresu: Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41.

2019-09-11

Baigiamas rengti kultūros paveldo objekto – Tado Ivanausko Obelynės sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30812), Obelynės g. 8, Akademija, Akademijos sen., Kauno r. sav., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei paveldotvarkos projektas (toliau – specialusis planas).
 Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. Į-351 ,,Dėl kultūros paveldo objekto – Tado Ivanausko Obelynės sodybos (MC 30812), Kauno r. sav., Akademijos mstl., Obelynės g. 6, 8, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo“.
Planavimo tikslas: specialiajame plane nustatytais sprendiniais užtikrinti Tado Ivanausko Obelynės sodybos ir jos teritorijos išsaugojimą, taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.
Planavimo uždavinys: nustatyti (patikslinti) Tado Ivanausko Obelynės sodybos teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir jų plotus. Jose nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą.
Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) Tado Ivanausko Obelynės sodybos specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.
Planuojamas žemės sklypų būdas ir pobūdis: nekeičiamas.
Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2007 m.
Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius, Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41, kaunas@kpd.lt.
Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 46 85, El. p. g.filipaviciene@lpaminklai.lt, www.lpaminklai.lt.
Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3/specialiuju-planu-koncepcijos.html.
Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41, kaunas@kpd.lt.
Pasiūlymai raštu pateikiami iki 2019-09-25 (imtinai) (10 darbo dienų) adresu: Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41.

2019-09-10

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-20 įsakymu Nr. ĮS-718 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., žemės sklypo, kadastro
Nr. 5260/0008:152, detaliojo plano koregavimas.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-09-25 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2019-09-09 įsakymas Nr. ĮS-1714 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-09-10

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-05-17 įsakymu Nr. ĮS-586 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., 391 skl, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Tauro g. 2, kadastro Nr. 5260/0008:532.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-09-24 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2019-08-23 įsakymas Nr. ĮS-1612 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-09-09

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGPJŪČIO 26 D. SPRENDIMU NR. TS-318 PATVIRTINTO KAUNO R. SAV., GARLIAVOS APYL. SEN., KARKAZŲ K., ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 5260/0008:110 DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ, ŽEMĖS SKLYPUOSE KAUNO R. SAV., GARLIAVOS APYL. SEN., KARKAZŲ K.: ARTOJŲ G. 64, KADASTRO NR. 5260/0008:1075, KURIO PLOTAS: 0,2002 HA IR ŠILOJAUS G. 2, KADASTRO NR. 5260/0008:1076, KURIO PLOTAS 0,2125 HA
Planuojama teritorija: Kauno raj. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k., Artojų g. 64, kad. Nr. 5260/0008:1075, kurio plotas: 0,2002 ha ir Šilojaus g. 2, kad. Nr. 5260/0008:1076, kurio plotas 0,2125 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos, kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas,  direktorius Antanas Neseckis, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą.
Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Fizinis asmuo G.K., atstovaujamas Justinos Pliskauskienės (pagal Kauno miesto 19-ojo Notaro biuro 2019-07-24 įgaliojimą Nr. 19KU-2587).
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Polilinija“, Neries krant. 16-114, Kaunas. PV  Justina Pliskauskienė, Tel. 8 652 71128, 8-686-66176,  el.p.: justina.kasyte@gmail.com; indre.satkute@gmail.com
Planavimo pagrindas: 2017 m. sausio 6 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-18 dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo. 2017 m. vasario 1 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-172 dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo. 2017 m. vasario 8 d.  Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. S-136. Detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa.
Esamos būklės analizės stadija, tyrimai – vertinamas planuojamas teritorijos užstatymas, inžineriniai tinklai, gatvės, želdiniai, gamtos ir kultūros paveldo objektai, nustatomos teritorijos plėtros tendencijos, probleminės situacijos. Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas – nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas. Sprendinių konkretizavimo stadija, planavimo uždaviniai – rengiama. Koncepcijos, sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas – neatliekamas. Baigiamasis etapas - Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritoirjų planavimo komisijoje, ginčų nagrinėjimas; Tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje, tvirtinimas Kauno rajono savivaldybėje.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Dviejų sklypų sujungimas ir padalijimas į iki 7 sklypų. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo sprendiniai neprieštarauja Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniams, patvirtintiems Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299.
Susipažinti su parengtu detaliojo plano koregavimo projektu galima nuo 2019-09-16 iki 2019-09-30 LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-17-59; interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybėje Savanorių pr. 371, LT-49500, Kaunas; Garliavos apyl. seniūnijoje, Vytauto g. 62, Garliavos m., Garliavos sen., LT-53259, Kauno r. sav. ir rengėjos – UAB “Polilinija“ patalpose, Neries krant. 16-114, Kaunas.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui, iniciatoriams, plano rengėjai aukščiau nurodytas adresais. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens  ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas bei jas patvirtinantys įrodymai.

Aiškinamas raštas

Susisiekimo ir inz. infrastruktūros brėžinys

Sprendidimų brėžinys

2019-09-04

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0009:370
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Altoniškių k.,
Žemės sklypo plotas, 0,8158 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-09-04

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5277/0005:161
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Valmantiškių k.,
Žemės sklypo plotas, 0,6765 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-09-04

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0013:411
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k.,
Žemės sklypo plotas, 0,7481 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-09-04

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0009:620
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Didžiųjų Lapių k.,
Žemės sklypo plotas, 1,0412 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-09-04

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0010:384
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Šilelio k.
Žemės sklypo plotas, 1,4777 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-09-04

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0019:293
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Paraželių k.
Žemės sklypo plotas, 0,6792 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-09-04

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0010:371
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Tabariškių k.
Žemės sklypo plotas, 0,6873 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-09-03

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-04 įsakymu Nr. ĮS-1258 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., Povilo Revento g. 3, kadastro Nr. 5247/0009:675, Povilo Revento g. 6, kadastro Nr. 5247/0009:679, Povilo Revento g. 8, kadastro Nr. 5247/0009:680, Povilo Revento g. 1, kadastro Nr. 5247/0009:676, Povilo Revento g. 10, kadastro Nr. 5247/0009:681, Povilo Revento g. 12, kadastro Nr. 5247/0009:682, Povilo Revento g. 14, kadastro Nr. 5247/0009:683, Povilo Revento g. 16, kadastro Nr. 5247/0009:684, Povilo Revento g. 22, kadastro Nr. 5247/0009:637, Povilo Revento g. 24, kadastro Nr. 5247/0009:636, Povilo Revento g. 26, kadastro Nr. 5247/0009:635, Povilo Revento g. 28, kadastro Nr. 5247/0009:634, Povilo Revento g. 30, kadastro Nr. 5247/0009:633, Povilo Revento g. 40, kadastro Nr. 5247/0009:641, Povilo Revento g. 42, kadastro Nr. 5247/0009:642, Povilo Revento g. 44, kadastro Nr. 5247/0009:643, Povilo Revento g. 46, kadastro Nr. 5247/0009:644, Povilo Revento g. 48, kadastro Nr. 5247/0009:645, Povilo Revento g. 50, kadastro Nr. 5247/0009:646, Povilo Revento g. 52, kadastro Nr. 5247/0009:647, Povilo Revento g. 72, kadastro Nr. 5247/0009:655, Povilo Revento g. 74, kadastro Nr. 5247/0009:656, Povilo Revento g. 43, kadastro Nr. 5247/0009:158.
Planavimo iniciatorius –  J. J., R. J., UAB „Merseta“
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-09-17 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-30 įsakymas Nr. ĮS-1673 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-09-03

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0008:839
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ražiškių k., *********
Žemės sklypo plotas, 1,5730 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-16 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-09-03

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5287/0001:137
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Vigių k.,
Žemės sklypo plotas, 2,0110 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-16 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-09-02

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0001:394
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Šiulių k., **********
Žemės sklypo plotas, 0,8432 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-09-02

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0009:734
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Šatijų k.
Žemės sklypo plotas, 1,4139 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-09-02

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0009:101
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Šatijų k.
Žemės sklypo plotas, 1,3561 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-09-02

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0006:699
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k.
Žemės sklypo plotas, 1,0908 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-08-30

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono valdybos 2001-11-27 sprendimu Nr. 309 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pagirių k., skl. Nr. 187, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento), koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Rinkūnų k., Stadiono g. 2, kadastro Nr. 5260/0009:187, detalųjį planą.
Patvirtintas Kauno rajono valdybos 2001-11-27 sprendimu Nr. 309 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pagirių k., skl. Nr. 187, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Rinkūnų k., Stadiono g. 2, kadastro Nr. 5260/0009:187, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-19-115.
 

2019-08-29

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0018:689
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Digrių k.
Žemės sklypo plotas, 1,5000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-05 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu
https://www.zpdris.lt

2019-08-23

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0018:686
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Digrių k.
Žemės sklypo plotas, 1,5000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-05 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu
https://www.zpdris.lt

2019-08-23

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5233/0016:150
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k.
Žemės sklypo plotas, 1,4829 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-05 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu
https://www.zpdris.lt

2019-08-23

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0010:935
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Netonių k.
Žemės sklypo plotas, 2,4000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą, žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-05 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu
https://www.zpdris.lt

2019-08-22

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0009:448
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Rinkūnų k.
Žemės sklypo plotas, 0,5943 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-05 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu
https://www.zpdris.lt 

2019-08-21

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-11-18 įsakymu Nr. ĮS-197 (pakeistas 2006-03-01 įsakymu Nr. ĮS-214 ir 2016-03-17 įsakymu Nr. ĮS-214) patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypų kadastro Nr. 5233/0009:503 ir kadastro Nr. 5233/0009:666 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g. 5, kadastro Nr.5233/0009:1058. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. TS-77 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypų kadastro Nr.5233/0009:528, kadastro Nr. 5233/0009:828, kadastro Nr. 5233/0009:952 ir kadastro Nr.5233/0009:956 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g. 7, kadastro Nr. 5233/0009:39.
Planuojama teritorija: žemės sklypai Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g. 5, kadastro Nr.5233/0009:1058; Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g. 7, kadastro Nr. 5233/0009:39.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: KAUNO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO UAB, adresas korespondencijai: V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas,  el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 8 687 14585.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 8 687 14585.  
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr.ĮS-906 (2019-05-17) ir Nr.ĮS-1034 (2019-06-03), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.S-575  (2019-05-06), išduotos teritorijų planavimo sąlygos.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1) Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-11-18 įsakymu Nr. ĮS-197 (pakeistas 2006-03-01 įsakymu Nr. ĮS-214 ir 2016-03-17 įsakymu Nr. ĮS-214) patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypų kadastro Nr. 5233/0009:503 ir kadastro Nr. 5233/0009:666 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g. 5, kadastro Nr.5233/0009:1058. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. TS-77 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypų kadastro Nr.5233/0009:528, kadastro Nr. 5233/0009:828, kadastro Nr. 5233/0009:952 ir kadastro Nr.5233/0009:956 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g. 7, kadastro Nr. 5233/0009:39.
2) Sujungti žemės sklypus Inovacijų g. 5, kadastro Nr. 5233/0009:1058 ir Inovacijų g. 7, kadastro Nr. 5233/0009:39.
3) Sumažinti kelio A6 apsaugos zoną iki 40m dydžio.
Parengus detaliojo plano koregavimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2019-09-02 d. iki 2019-09-13 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Karmėlavos seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 65A, Karmėlava, Kauno rajonas, ir plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 8 687 14585, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-19-309 ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2019-08-14

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl patvirtinto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto koregavimo ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5207/0005:518
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Batniavos sen., Virbaliūnų k., XXXXXXXX
Žemės sklypo plotas, 0,5775 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): koreguoti esamos ūkininko sodybos vietą (kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, patvirtintas 2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 7KPĮ-19-(14.7.125.)).
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, koreguojant esamos ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-08-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt
 

2019-08-14

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0012:461
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kuro k.
Žemės sklypo plotas, 3,7221 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas.
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-08-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt

2019-08-12

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 įsakymu TS-29 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Žemdirbių g. 6, kadastro Nr. 5240/0011:431 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Žemdirbių g. 6, kadastro Nr. 5240/0011:562, kurio plotas 0,1531 ha.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Žemdirbių g. 6, kadastro Nr. 5240/0011:562, kurio plotas 0,1531 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: R.G. (privatus asmuo), adresas korespondencijai: V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 8 687 14585.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 8 687 14585.  
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr. ĮS- 514 (2019-03-20), Nr. ĮS-663 (2019-04-10), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S - 467  (2019-05-13).
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 įsakymu TS-29 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Žemdirbių g. 6, kadastro Nr. 5240/0011:431 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Žemdirbių g. 6, kadastro Nr. 5240/0011:562, kurio plotas 0,1531 ha.
Detaliojo plano koregavimo tikslas:
1.1. Padalyti žemės sklypą;
1.2.Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Parengus detaliojo plano koregavimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2019-08-22 d. iki 2019-09-04 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Lapių seniūnijos patalpose, A. Merkio g. 1, Lapės, Kauno rajonas, ir plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 8 687 14585, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-19-266 ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamas raštas
DP-sprendiniai

2019-08-07

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-10-26 sprendimu Nr. TS-231 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Maumedžių g. 2, kadastro Nr. 5250/0006:732.
Planavimo iniciatorius –  A. R. T.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-08-22 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-01 įsakymas Nr. ĮS-1452 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-08-06

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-10-25 įsakymu Nr. ĮS-1694 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., kadastro Nr. 5250/0011:252 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., Kranto g. 14, kadastro Nr. 5250/0011:1235 ir Kranto g. 16, kadastro Nr. 5250/0011:1236.
Planavimo iniciatoriai –  A. G., N. A. J.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-08-21 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-01 įsakymas Nr. ĮS-1453 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-08-01

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimu Nr. TS-201 patvirtinto žemės sklypo detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k., kadastro Nr. 5260/0003:11, Ateities g. 1, kadastro Nr. 5260/0003:74, Ateities g. 2, kadastro Nr. 5260/0003:338, Ateities g. 7, kadastro Nr. 5260/0003:333, Ateities g. 9, kadastro Nr. 5260/0003:342, Ateities g. 11, kadastro Nr. 5260/0003:330, Ateities g. 13, kadastro Nr. 5260/0003:327, Ateities g. 15, kadastro Nr. 5260/0003:19, Ateities g. 17, kadastro Nr. 5260/0003:36, Ateities g. 19, kadastro Nr. 5260/0003:48.
Planavimo iniciatorė –  UAB „Naujieji Karkazai“
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-08-16 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
 1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-31 įsakymas Nr. ĮS-1433 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
 2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-08-0

Baigiamas rengti kultūros paveldo objekto – Tado Ivanausko Obelynės sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30812), Obelynės g. 8, Akademija, Akademijos sen., Kauno r. sav., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei paveldotvarkos projektas (toliau – specialusis planas).
Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. Į-351 ,,Dėl kultūros paveldo objekto – Tado Ivanausko Obelynės sodybos (MC 30812), Kauno r. sav., Akademijos mstl., Obelynės g. 6, 8, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo“.
Planavimo tikslas: specialiajame plane nustatytais sprendiniais užtikrinti Tado Ivanausko Obelynės sodybos ir jos teritorijos išsaugojimą, taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.
Planavimo uždavinys: nustatyti (patikslinti) Tado Ivanausko Obelynės sodybos teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir jų plotus. Jose nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą.
Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) Tado Ivanausko Obelynės sodybos specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.
Planuojamas žemės sklypų būdas ir pobūdis: nekeičiamas.
Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2007 m.
Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius, Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41, kaunas@kpd.lt.
Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 46 85, El. p. g.filipaviciene@lpaminklai.lt, www.lpaminklai.lt.
Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3/specialiuju-planu-koncepcijos.html
Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41, kaunas@kpd.lt
Pasiūlymai raštu pateikiami iki 2019-08-19 (imtinai) (10 darbo dienų) adresu: Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41.

2019-07-25

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimu Nr. TS-236 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., kadastro Nr. 5270/0010:358 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., Vėjo g. 32, kadastro Nr. 5270/0010:738,
Planavimo iniciatorius –  S. K.Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-08-08 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-25 įsakymas Nr. ĮS-1420 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-07-24

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-11-16 įsakymu ĮS-1589 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Tulpių g. 2, kadastro Nr. 5233/0011:41, detaliojo plano koregavimas sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Tulpių g. 2, kadastro Nr. 5233/0011:932, kurio plotas 0,1209 ha.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-19-125.
Planavimo iniciatorius – K.K. (Fizinis asmuo)
Planavimo organizatorius - Kauno rajono savivaldybės administracija
Plano rengėjas - MANTAS ČEKAITIS, P.Plechavičiaus g. 22-22, Kaunas; tel.: 8 61516873, el. p.:3mantas3@gmail.com, atestato nr.  ATP-2066
Planuojama teritorija – Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Tulpių g. 2
Planavimo uždaviniai ir tikslas - Koreguoti žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Tulpių g. , Kaune, detalųjį planą, patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-11-16 įsakymu ĮS-1589  su tikslu padalinti žemės sklypą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kitą.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2019-08-04 iki 2019-08-20 TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, Karmėlavos seniūnijoje, Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno r. sav. (vieša ekspozicija).
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas - 2019-08-20, 11.00 val., Karmėlavos seniūnijoje, Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno r. sav.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.

2019-07-24

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 4 dalimi, Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respubliko susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-11-24 įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 15 punktu ir atsižvelgiant į Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017-10-26 sprendimą Nr. TS-393 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelio jungties tarp kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslo patvirtinimo“ informuojame apie Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-19 įsakymu Nr. ĮS-1367 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelio jungties tarp kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis specialiojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtintą Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelio jungties tarp kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis specialiojo plano planavimo darbų programą (toliau – planavimo darbų programa).
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37)  30 55 70, faks. (8 37)  31 37 97, el. p. administracija@krs.lt), kontaktiniai asmenys: Urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Kruopis (tel. (8 37) 305 514, el. p. mindaugas.kruopis@krs.lt) ir Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė (tel. (8 37) 305 510, el. p. neringa.blaskeviciene@krs.lt).
Planavimo tikslas – optimizuoti susisiekimo infrastruktūrą iš ir į Kauno LEZ teritoriją, pagrįstai numatant teritorijas, kurioms būtina vykdyti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras.
Supažindinimo tvarka. Susipažinti su planavimo darbų programa galima Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, Karmėlavos seniūnijoje (Vilniaus g. 65A, Karmėlava, Kauno r. sav., tel. (8 37) 399 255) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-52-19-394).
Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl rengiamo Specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui anksčiau nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017-10-26 sprendimas Nr. TS-393 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelio jungties tarp kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslo patvirtinimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-19 įsakymas Nr. ĮS-1367 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelio jungties tarp kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis specialiojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“

2019-07-18

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-10-09 įsakymu Nr. ĮS-1658 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen. Sausinės k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5203/0010:141, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Užliedžių sen., Sausinės k., Tvenkinio g. 5, kadastro Nr. 5203/0010:194, kurio plotas 0,2303 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-08-01 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-18 įsakymas Nr. ĮS-1358 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-07-18

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-04-03 įsakymu Nr. ĮS-198 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Budrių k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0001:472, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen.: Naugardiškės k., Garliavos pl. 55, kadastro Nr. 5260/0001:472, kurio plotas 0,1664 ha, Teleičių k., Jazminų g. 2A, kadastro Nr. 5260/0001:542, kurio plotas 0,0521 ha, Teleičių k., Jazminų g. 2B, kadastro
Nr. 5260/0001:1089, kurio plotas 0,0829 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-08-01 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-12 įsakymas Nr. ĮS-1315 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-07-17

DĖL SUSIPAŽINIMO SU PARENGTU ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS VIETINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ STATYBAI IR REKONSTRUKCIJAI DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PROJEKTU
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja, kad pradedamas visuomenės supažindinimas su Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje projektu (toliau – projektas), parengtu taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nuostatas.
Informuojame, kad apie projektą viešai paskelbta:
–Kauno rajono savivaldybės administracijos savivaldybės interneto svetainėje adresu www.krs.lt;
–UAB ,,Kelprojektas“ interneto svetainėje adresu www.kelprojektas.lt – „Naujienos“;
–AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje adresu www.rail-baltica.lt – „Informacija visuomenei“;
–Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu www.sumin.lrv.lt – Veiklos sritys – Geležinkelių transportas – „Rail Baltica“ projektas“.
Su projektu susipažinti ir (arba) pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo spaudoje dienos galima šiais adresais:
–UAB ,,Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, atsakingas asmuo Žemėtvarkos darbų sektoriaus projekto dalies vadovė Ieva Petruškevičiūtė, mob. tel. Nr. +370 682 50644, el. paštas ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt);
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, faks. (8 5) 212 4335), atsakingas asmuo Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Gasiūnienė, tel. +370 5 239 3958, el. paštas aiste.gasiuniene@sumin.lt;
–AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, faks. (8 5) 2692128), atsakingas asmuo Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Račkauskaitė, tel. +370 5 269 2235, el. paštas kristina.rackauskaite@litrail.lt.
Informacinis susirinkimas dėl projekto su žemės savininkais, naudotojais ir kitais suinteresuotais asmenimis vyks Kauno rajono savivaldybės Neveronių seniūnijos salėje, adresu Kertupio g. 18, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav.,  2019 m. rugpjūčio 5 d. 1200 val.

2019-07-16

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiama Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-07-24 sprendimu Nr. TS-238 (pakeistas 2013-02-28 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-77)  patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., kadastro Nr. 5233/0009:959,  kadastro  Nr. 5233/0009:960, Inovacijų g. 11, kadastro Nr. 5233/0009:957, Inovacijų g. 9, kadastro  Nr. 5233/0009:958.
Planavimo iniciatorė –  KAUNO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO UAB
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-07-30 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-15 įsakymas Nr. ĮS-1331 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-07-16

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiama Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-380 patvirtinto detaliojo plano korekcija žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Industrijos g. 2, kadastro Nr. 5233/0009:938, Industrijos g. 4, kadastro Nr. 5233/0009:939, Industrijos g. 6, kadastro Nr. 5233/0009:940, Industrijos g. 8, kadastro Nr. 5233/0009:941, Industrijos g. 10, kadastro Nr. 5233/0009:942.
Planavimo iniciatorė –  KAUNO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO UAB
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-07-30 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-15 įsakymas Nr. ĮS-1330 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-07-15

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-31 įsakymu Nr. ĮS-1302 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0011:273, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento), koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Gėlių g. 38A, kadastro Nr. 5233/0011:1252, detalųjį planą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-15 įsakymu Nr. ĮS-1332 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-31 įsakymu Nr. ĮS-1302 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0011:273, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Gėlių g. 38A, kadastro Nr. 5233/0011:1252, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-19-150.

2019-07-15

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-11-03 sprendimu Nr. TS-220 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0012:642, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento), koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Bažnyčios g. 32, kadastro Nr. 5217/0012:1127, detalųjį planą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-09 įsakymu Nr. ĮS-1280 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-11-03 sprendimu
Nr. TS-220 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo, kadastro
Nr. 5217/0012:642, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Bažnyčios g. 32, kadastro Nr. 5217/0012:1127, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-19-149.

2019-07-15

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-11-03 sprendimu Nr. TS-220 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0012:642, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento), koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Bažnyčios g. 32, kadastro Nr. 5217/0012:1127, detalųjį planą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-09 įsakymu Nr. ĮS-1280 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-11-03 sprendimu
Nr. TS-220 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo, kadastro
Nr. 5217/0012:642, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Bažnyčios g. 32, kadastro Nr. 5217/0012:1127, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-19-149

2019-07-04

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-05 įsakymu Nr. ĮS-1185 patvirtinto Kauno r. sav., Samylų sen. Šlienavos k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5280/0010:290, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k.: Girios g. 4, kadastro Nr. 5280/0010:771, kurio plotas 0,0840 ha, Girios g. 6, kadastro Nr. 5280/0010:340, kurio plotas 0,0966 ha, Girios g. 8, kadastro Nr. 5280/0010:207, kurio plotas 0,0966 ha ir kadastro
Nr. 5280/0010:769, kurio plotas 0,1048 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-07-18 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-04 įsakymas Nr. ĮS-1245 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

2019-07-04

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-14 įsakymu Nr. ĮS-230 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen. Rinkūnų k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0009:410, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Rinkūnų k.,
Ryto g. 6A, kadastro Nr. 5260/0009:522, kurio plotas 0,1504 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-07-18 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-28 įsakymas Nr. ĮS-1217 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-06-21

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. TS-197 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k.: žemės sklypų, kadastro Nr. 5233/0009:945, Terminalo g. 10, kadastro
Nr. 5233/0009:741, kadastro Nr. 5233/0009:512, kadastro Nr. 5233/0009:522, kadastro Nr. 5233/0009:525, kadastro Nr. 5273/0007:184, kadastro Nr. 5273/0007:185, kadastro Nr. 5233/0009:600, kadastro
Nr. 5233/0009:742, kadastro Nr. 5233/0009:892, kadastro Nr. 5233/0009:989 ir kadastro
Nr. 5233/0009:990, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k.: Ryternos g. 2, kadastro Nr. 5233/0009:108, Ryternos g. 4, kadastro Nr. 5233/0009:247 ir Industrijos g. 5, kadastro Nr. 5233/0009:371.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-07-05 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2019-06-19 įsakymas Nr. ĮS-1149 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-06-19

 

 

 

DĖL ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS VIETINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ STATYBAI IR REKONSTRUKCIJAI DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS
Informuojame, kad pradedamas rengti Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje projektas (toliau – ŽPVP projektas).
Projektą įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, atsakingas asmuo Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Gasiūnienė, tel. +370 5 239 3958, el. paštas aiste.gasiuniene@sumin.lt. AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g.12, LT-03603 Vilnius, atsakingas asmuo Kristina Račkauskaitė, tel. Nr. +370 5 269 2235, el. paštas: kristina.rackauskaite@litrail.lt, interneto svetainės adresas www.rail-baltica.lt.
Projekto rengėja – UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, interneto svetainės adresas www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo Žemėtvarkos darbų sektoriaus projekto dalies vadovė Ieva Petruškevičiūtė, mob. tel. Nr. +370 682 50644,
el. paštas: ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt.
Dėl atliekamų kadastrinių matavimų
Pagal parengto Europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano, kuris paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (adresas internete www.tpdr.lt), specialiojo plano dokumento registracijos numeris T00079723 (toliau – Specialusis planas) sprendinius ir parengtus vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos sprendinius (adresas internete www.kelprojektas.lt – „Naujienos“), žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto metu reikia nustatyti žemės sklypų ribas ir atlikti dalijamų (į visuomenės poreikiams paimamą ir savininkui liekančią žemės sklypo dalis) žemės sklypų kadastrinius matavimus.
Dėl atliekamo turto vertinimo
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo 13 straipsnio nuostatomis, žemės sklypui, kuris visas arba jo dalis paimama visuomenės poreikiams, projekto rengimo metu, bus parengta turto vertinimo ataskaita.
Turto vertinimo darbus planuojama vykdyti 2019 m. birželio mėn. – 2019 m. rugpjūčio mėn.
Paimant žemės sklypą (ar jo dalį) visuomenės poreikiams savininkui atlyginama ne tik už žemę, bet ir paimamoje visuomenės poreikiams žemėje esančių želdinių, medynų tūrio, negauto derliaus ir įdėtų lėšų žemės ūkio produkcijai ir miškui auginti vertė bei visi kiti faktiniai savininko ar kito naudotojo nuostoliai, patirti dėl žemės sklypo ir jame statomų ar jau pastatytų statinių, įrenginių paėmimo visuomenės poreikiams. Todėl prašome iš anksto pasiruošti dėl nuostolių, susijusių su žemės paėmimu visuomenės poreikiams (jei tokie yra) aprašymą bei juos įrodančius dokumentus ir nuomos sutartį, jei sklypas išnuomotas, o sutartis įregistruota VĮ „Registrų centras“.
Dėl supažindinimo su parengtu žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektu
Informaciją apie tai, nuo kada ir kur bus galima susipažinti su parengtu žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektu, ir (arba) kita informacija bus pateikiama atskiru pranešimu.
Supažindinimas su parengtu žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektu ir turto vertinimo ataskaitomis numatomas 2019 m. spalio mėn. – 2019 m. lapkričio mėn.
Dėl išsamesnės informacijos prašome teirautis Projekto rengėjo.

 

 

 

2019-06-14

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-11-22 sprendimu Nr. TS-434 patvirtinto Kauno r. sav., Raudondvario sen. Raudondvario k. žemės sklypo suformavimo tarp J. Naujalio, S. Nėries ir Atgimimo gatvių, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., S. Nėries g. 9, kadastro Nr. 5270/0013:11, kurio plotas 1,2803 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-07-01 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-12 įsakymas Nr. ĮS-1104 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-06-14

 

 

 

Informacinis pranešimas apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Compus“, reg. adr. Vaičaičio g. 21-4, LT-50284 Kaunas, koresp. adr.: Raudondvario pl. 131B, LT-47191 Kaunas; tel. 8 687 45757, el. p. valdas.jazbutis@acme.lt
PAV dokumentų rengėjas – UAB GIK projektai, Konstitucijos pr. 23 (A korp. 235 kab.), LT–08105 Vilnius; tel. 8 662 38817, el. p. info@bpimone.lt, www.bpimone.lt
Planuojama ūkinė veikla – Drąseikių žvyro telkinio dalies (apie 5,2 ha) naudojimas.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Kauno rajono savivaldybė, Lapių seniūnija, Drąseikių kaimas.
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus:
Kauno rajono savivaldybės administracija (Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, Tel. (8 37) 30 55 03, el. p. info@krs.lt);
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamentas (K. Petrausko g. 24, LT-44156, Kaunas, Tel. (8 37) 33 16 88, el. p. kaunas@nvsc.lt);
Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Nemuno g. 2, LT-44294 Kaunas, tel. 8 (37) 37 23 37, el. p. kaunas.pgv@vpgt.lt);
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius (Rotušės a. 29, LT-44033 Kaunas, tel. (8 37) 22 86 41, el. p. kaunas@kpd.lt);
Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, Tel. (8 5) 23 32 889, el. p. lgt@lgt.lt).
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, Tel. (8 5) 272 32 84, el. p. vstt@vstt.lt).
Ataskaitą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 7) 06 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt).
Susipažinti su PAV ataskaita galima nuo š. m. birželio 18  d. iki liepos 17 d.;
UAB „Compus“, Raudondvario pl. 131B (III aukštas), LT-47191 Kaunas; mob. tel. 8 687 45757, darbo dienomis (9-16 val);
UAB GIK projektai, Konstitucijos pr. 23 (A korp. 235 kab.), LT–08105 Vilnius, mob. tel. 8 662 38817, darbo dienomis (9-16 val);
Lapių seniūnijoje, A. Merkio g. 1, Lapių mstl., Lapių sen., Kauno r. sav., LT-54434 darbo dienomis (Pir.-Ket.8:00 -12:00  ir 12:45-17:00 val, Pen 8:00-12:00  ir 12:45-15:45 val).
PAV ataskaita paskelbta PAV dokumentų rengėjo interneto tinklalapyje: www.bpimone.lt
Viešas susirinkimas ir visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita įvyks 2019 m. liepos d. 17 d. 18 val. Lapių seniūnijos patalpose, A. Merkio g., Lapių mstl., Lapių sen., Kauno r. sav.
Iki viešo susirinkimo dienos pasiūlymus raštu, elektroniniu paštu ir telefonu galima pateikti:
UAB GIK, Konstitucijos pr. (A koresp. 235 kab.), LT–08105, Vilnius, tel. 8 662 38817, el. p. info@bpimone.lt (darbo dienomis, 9–16 val.).
Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai (aukščiau nurodytais kontaktais).

 

 

 

2019-06-06

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0009:510
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Vilemų k.
Žemės sklypo plotas, 0,5014 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-06-19 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu

 

 

 

2019-06-05

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimu Nr. TS-162 patvirtinto detaliojo plano keitimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., kadastro Nr. 5227/0003:489 ir kadastro Nr. 5227/0003:490.
Planavimo iniciatorė – UAB „PROINVEST EUROPE“
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti iki 2019-06-19 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-03 įsakymas Nr. ĮS-1023 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-06-04

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5267/0012:709
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Arlaviškių k.
Žemės sklypo plotas, 0,6654 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-06-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu

 

 

 

2019-05-28

 

 

 

Informuojame apie parengtą 3341kv. m. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Kadagių Slėnio g.70, Arlaviškių k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav.
Planavimo tikslas – Naujo kitos paskirties valstybės žemės sklypo, po esamais pastatais Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Arlaviškių k., Kadagių Slėnio g.70, suformavimas pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.
Planavimo iniciatorius – Ona Kriogienė.
Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2019 m. II-IV ketv.
Plano rengėjas: Matininkas Valdemaras Kučinskas, Geležinio Vilko g.2-1, Kaunas, tel. 8 676 66660 el. paštas: zemetvarkosdarbai@gmail.com
Planavimo pagrindas – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2015-01-29 įsakymas Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-106.
Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į plano rengėją nuo 2019 m. birželio mėn. 03 d. iki birželio mėn. 17d. Projekto vadovas Valdemaras Kučinskas. Pasiūlymus dėl žemės sklypo plano sprendinių galima teikti Kauno rajono savivaldybės administracijai : ne vėliau iki 2019 m. birželio mėn. 17d.

 

 

 

2019-05-22

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0012:448
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Novos k.
Žemės sklypo plotas, 0,6654 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-06-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-05-20

 

 

 


Vadovaudamiesi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - TIPK taisyklės) 71 punktu informuojame, kad gauta UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ Veterinarų g. 19, Biruliškių k., Karmėlavos šen., Kauno r.,
paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau - TIPK) leidimui gauti (toliau - Paraiška).
Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - Agentūra), kaip institucija, priimanti sprendimą dėl leidimų išdavimo ir pakeitimo, pateikia TIPK taisyklių 72 punkte nurodytą informaciją apie gautas paraiškas TIPK leidimams gauti/pakeisti (toliau - Pranešimas).
Informuojame, kad Pranešimas taip pat paskelbtas Agentūros interneto svetainėje www.gamta.lt, rubrikoje Taršos prevencija > Taršos integruota prevencija ir kontrolė > Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti/pakeisti (pagal reglamentavimą nuo 2018-02-02): http://gamta.lt/cms/index?rubricld=f3ad46c6-97ac-4c90-bf65-869586196586. Pažymime, kad pagal TIPK taisyklių 73 punktą, pastabas ir pasiūlymus dėl paraiškos turinio ir TIPK leidimo reikalavimų nustatymo turite pateikti Agentūrai per 7 darbo dienas nuo Pranešimo gavimo.
Prašytume informaciją apie gautą paraišką TIPK leidimui gauti paskelbti savivaldybės interneto tinklalapyje.
PRIDEDAMA:
1. Pranešimas apie paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti
2. Elektroninis paraiškos variantas

 

 

 

2019-05-17

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-11-18 įsakymu Nr. ĮS-197, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. TS-77 patvirtintų detaliųjų planų koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g. 5, kadastro Nr. 5233/0009:1058 ir Inovacijų g. 7, kadastro Nr. 5233/0009:39.
Planavimo iniciatorė –  KAUNO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO UAB
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-06-03 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-05-17 įsakymas Nr. ĮS-906 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-05-14

 

 

 

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-12-17 sprendimu Nr. TS-478 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5247/0006:45, kadastro Nr. 5247/0006:46 ir kadastro Nr. 5247/0006:132, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastro Nr.5247/0006:45, kadastro Nr. 5247/0006:46, ir kadastro Nr. 5247/0006:132.
Planuojama teritorija: žemės sklypai kad. Nr. 5247/0006:45, kad. Nr. 5247/0006:46, kad. Nr. 5247/0006:132 Kampiškių k.,  Alšėnų sen., Kauno r. sav.  Plotas apie 97785 m2 .
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm. kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Antano Nesteckio, tel.: (8 37) 305 503, www.krs.lt, info@krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB “Wellman”.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas,                           el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.  
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr.ĮS-522 (2019-03-20) ir Nr.ĮS-367 (2019-02-24), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.S-274 (2019-03-25), išduotos teritorijų planavimo sąlygos.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:                                                                                                                              1)Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-12-17 sprendimu Nr. TS-478 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kam-piškių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5247/0006:45, kadastro Nr. 5247/0006:46 ir kadastro Nr. 5247/0006:132, deta-liojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastro Nr.5247/0006:45, ka-dastro Nr. 5247/0006:46, ir kadastro Nr. 5247/0006:132.
2) Sujungti žemės sklypus kadastro Nr. 5247/0006:45, kadastro Nr. 5247/0006:46 ir kadastro Nr. 5247/0006:132.
3) Sujungtam sklypui nustatyti žemės naudojimo būdą- pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
4) Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą/-us - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Parengus detaliojo plano sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2019-05-22 d. iki 2019-06-04 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Kauno rajono savivaldybės patalpose, Savanorių pr. 371, Kaunas, Alšėnų seniūnijos patalpose Žiedo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen. ir plano rengėjo – UAB „MTARCH“ patalpose, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335 bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-19-141.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys (1)
Brėžinys (2)

 

 

 

2019-05-09

 

 

 

Informuojame apie rengiamą 2014-02-27 Kauno r. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-103 patvirtinto Kauno r.sav. Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k. sklypų kad.Nr.5283/0004:262, 5283/0004:141, 5283/0004:264, 5283/0004:384 detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose 5283/0004:828, 5283/0004:830, 5283/0004:831.
Planuojama teritorija: žemės sklypai kad. Nr. 5283/0004:828 (Pelėdų g. 15, Romainių Kaimelės k.), 5283/0004:830 (Pelėdų g. 16, Romainių Kaimelės k.), 5283/0004:831 (Pelėdų g. 17, Romainių Kaimelės k.).
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm. kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Antano Nesteckio, tel.: (8 37) 305 503 www.krs.lt, info@krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: J.M. ir K.B. (privatūs asmenys).
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.  
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr. ĮS-2068 (2018-11-19), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-1168 (2018-12-31), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo Nr.ĮS-2234 (2018-12-10).
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
Žemės sklypus, kadastro Nr. 5283/0004:828, kadastro Nr. 5283/0004:830, kadastro Nr. 5283/0004:831, sujungti, padalinti į du ar daugiau atskirų žemės sklypų;
Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr. 967 "Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo").
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatoriaus, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2019-05-20 d. ryto iki 2019-05-31 d. pabaigos imtinai (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-52-19-7), Kauno rajono savivaldybės patalpose ir internetiniame tinklalapyje, Užliedžių seniūnijos patalpose Ledos g. 2, Užliedžių k. ir plano rengėjo – UAB „MTARCH“ patalpose, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837.
Pasiūlymus dėl planavimo ir parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-05-31 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt

 

 

 

Dokumentai

 

 

 

 

 

 

 

2019-05-08

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5253/0010:198
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių  sen., Jaučakių k.
Žemės sklypo plotas, 0,5661 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-05-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-05-07

 

 

 

Informuojame apie rengiamą Kauno rajono valdybos 2001-11-27 sprendimu Nr. 309 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pagirių k., skl. Nr. 187, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Rinkūnų k., Stadiono g. 2, kadastro Nr. 5260/0009:187.
Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr. 5260/0009:187, Stadiono g. 2, Rinkūnų k., Garliavos sen., Kauno r. sav.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm. kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Antano Nesteckio, tel.: (8 37) 305 503 www.krs.lt, info@krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: UAB "Garlita" įgaliota UAB "Mtarch".
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.  
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr. ĮS-293 (2019-02-14), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-195 (2019-03-12), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo Nr.ĮS-432 (2019-03-05).
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
Prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą;
Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, statybos reglamentą.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr. 967 "Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo").
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatoriaus, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2019-05-20 d. ryto iki 2019-05-31 d. pabaigos imtinai (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-52-19-115), Kauno rajono savivaldybės patalpose ir internetiniame tinklalapyje, Garliavos seniūnijos patalpose Vytauto g. 62, Garliava ir plano rengėjo – UAB „MTARCH“ patalpose, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837.
Pasiūlymus dėl planavimo ir parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-05-31 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys (1)
Pagrindinis brėžinys (2)
Inžinerinių tinklų schema
Gaisrų gesinimo schema
Gretimo užstatymo schema
Transporto judėjimo schema

 

 

 

2019-05-07

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-03-25 įsakymu Nr. ĮS-444 patvirtinto Kauno r. sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k.: žemės sklypų, kadastro Nr. 5273/0007:182, kadastro Nr. 5273/0007:183, kadastro Nr. 5273/0007:187, kadastro Nr. 5273/0007:188, kadastro Nr. 5273/0007:191, Dvaro g. 47, kadastro Nr. 5273/0007:184, Tvenkinio g. 14, kadastro Nr. 5273/0007:185, Tvenkinio g. 2, kadastro Nr. 5273/0007:186, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k.: Dvaro g. 1, kadastro Nr. 5273/0007:182, Dvaro g. 55, kadastro Nr. 5273/0007:183, Dvaro g. 47, kadastro Nr. 5273/0007:184, Tvenkinio g. 14, kadastro Nr. 5273/0007:185, Tvenkinio g. 2, kadastro Nr. 5273/0007:186, Tvenkinio g. 3, kadastro Nr. 5273/0007:187, Liepų g. 11A, kadastro Nr. 5273/0007:188,  ir Sandėlių g. 2B, kadastro Nr. 5273/0007:191.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-05-22 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2019-05-06 įsakymas Nr. ĮS-789 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-05-02

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-07-05 įsakymu Nr. ĮS-1278 patvirtinto Kauno r. sav., Neveronių sen. Pabiržio k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0016:614, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k.: Miškininkų g. 1, kadastro Nr. 5233/0016:1381, kurio plotas 0,2546 ha, Miškininkų g. 3, kadastro Nr. 5233/0016:1378, kurio plotas 0,2082 ha, Miškininkų g. 5, kadastro Nr. 5233/0016:1380, kurio plotas 0,2008 ha ir Miškininkų g. 7, kadastro Nr. 5233/0016:1379, kurio plotas 0,1667 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-05-16 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-17 įsakymas Nr. ĮS-724 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-05-02

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0011:305
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl.
Žemės sklypo plotas, 1,9622 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-05-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-04-30

 

 

 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-11-03 sprendimu Nr. TS-220 patvirtinto Kauno r. sav.,     Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo, kadastro Nr.5217/0012:642, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Bažnyčios g. 32, kadastro Nr. 5217/0012:1127.
Planuojama teritorija: Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Bažnyčios g. 32, kadastro Nr. 5217/0012:1127, kurio plotas 0,1778 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: R.B. (privatus asmuo), adresas korespondencijai: V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.  
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr. Nr. ĮS- 433 (2019-03-05), Nr. ĮS-558 (2019-03-26) ir Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. Nr. S- 296 (2019-03-29), išduotos teritorijų planavimo sąlygos.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Žemės sklypą padalyti  į du ar daugiau žemės sklypų. Nustatyti    teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Parengus detaliojo plano koregavimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2019-05-09 iki 2019-05-22 imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija – ne mažiau kaip 5 d.d.) Domeikavos seniūnijos patalpose (adresas: Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno raj.), Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus teritorijų planavimo dokumentų skelbimų lentoje (adresas: Savanorių pr. 371, Kaunas), ir plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose (adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-52-19-149) ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

 

 

 

2019-04-30

 

 

 

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-31 įsakymu Nr. ĮS-1302 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0011:273, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Gėlių g. 38A, kadastro Nr. 5233/0011:1252 (toliau – Detalus planas).
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-19-150.
Planavimo iniciatoriai –Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja UAB „Geometra“ architektas Mindaugas Bielskus tel: 8 699 88716 (Pagal 2019-01-09 Įgaliojimą).
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos per. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, faks.: (8 37) 31 17 33, el.paštas: info@geometra.lt, architektė Gintarė Karpavičienė (ATP1816), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt.
Planuojamos teritorijos dislokacija - Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Gėlių g. 38A, kadastro Nr. 5233/0011:1252.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:
1. Suformuoti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą, kuris bus prijungtas prie Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Gėlių g. 38A žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0011:1252;
2. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis:     Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-05 įsakymu Nr. ĮS-420 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“. 2019-03-18 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-241. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-31 Įsakymu Nr. ĮS-1302 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0011:273, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Gėlių g. 38A, kadastro Nr. 5233/0011:1252, darbų programa.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2019-05-20 iki 2019-06-03 Karmėlavos seniūnijos patalpose (Vilniaus g. 65A, Karmėlavos mstl., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.), Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 371, Kaunas) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-19-150) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

 

 

 

2019-04-18

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-11 įsakymu Nr. ĮS-2214 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., Ramunių g. 2, kadastro Nr. 5260/0001:554 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., kadastro Nr. 5260/0001:1697, Ramunių g. 2, kadastro Nr. 5260/0001:1700
Planavimo iniciatoriai –  I. J., L. J.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-05-03 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-16 įsakymas Nr. ĮS-705 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-04-17

 

 

 

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-11-18 įsakymu Nr. ĮS-1597 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k.,
žemės sklypų: kadastro Nr. 5233/0009:503 ir kadastro Nr. 5233/0009:666, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g. 1, kadastro Nr. 5233/0009:823, detalųjį planą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-16 įsakymu Nr. ĮS-711 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-11-18 įsakymu Nr. ĮS-1597 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypų: kadastro Nr. 5233/0009:503 ir kadastro Nr. 5233/0009:666, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g. 1, kadastro Nr. 5233/0009:823, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-18-483.

 

 

 

2019-04-12

 

 

 

Informuojame apie rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-11 įsakymu Nr. ĮS-992 patvirtinto žemės sklypų Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., kadastro Nr. 5247/0012:391 ir kadastro Nr. 5247/0012:393 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliava., Vakarinė g. 49, kadastro Nr. 5223/0011:524, kurio plotas 0.1354 ha.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-19-44.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Kauno r. sav., Garliava., Vakarinė g. 49, kadastro Nr. 5223/0011:524, kurio plotas 0.1354 ha.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-14 įsakymas Nr. ĮS-2260 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
TPD lygmuo: Vietovės. TPD rūšis: Kompleksinis (detalusis planas).
TPD uždaviniai:  pakeisti žemės sklypo Kauno r. sav., Garliava, Vakarinė g. 49, kadastro Nr. 5223/0011:524 naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijas, koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).
TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, k. 188756386, Savanorių pr. 371, Kaunas.
TPD iniciatorius:  A. Š. - pagal 2019-01-25 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį Nr. S-53 (TPDRIS iniciatorių atstovauja projekto vadovė Nijolė Tuleikienė).
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, info@planuotojai.lt
TPD projekto vadovas: Nijolė Tuleikienė, tel. 8698 84139, nijole@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2019-04-23 iki 2019-05-07 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Vieša ekspozicija nuo 2019-04-23 iki 2019-05-07 (>5 darbo dienos): Garliavos seniūnijoje, Vytauto g. 62, Kauno r. sav.; Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr. 371, Kaune; TPD rengėjo UAB „Planuotojai“ patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas - 2019-05-07, 12.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei raštu TPD organizatoriui ar rengėjui nuo 2019-04-23 iki 2019-05-07 (ne vėliau iki susirinkimo pabaigos).
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Spendinių brėžinys
Inž. komunikacijų schema

 

 

 

2019-04-09

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0011:496
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Padainupio k.
Žemės sklypo plotas, 0,5056 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-04-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-04-09

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5227/0002:338
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Tvarkiškių k.
Žemės sklypo plotas, 2,0000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-04-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-04-05

 

 

 

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ KAUNO R. SAV., RINGAUDŲ SEN., NOREIKIŠKIŲ K., ŽEMĖS SKLYPŲ ŠILTNAMIŲ G. 5C (KADASTRINIS NR. 5250/0006:315), ŠILTNAMIŲ G. 5D (KADASTRINIS NR. 5250/0006:316), ŠILTNAMIŲ G. 5E (KADASTRINIS NR. 5250/0006:357), ŠILTNAMIŲ G. 5G (KADASTRINIS NR. 5250/0006:312) IR ŠILTNAMIŲ G. 5K (KADASTRINIS NR. 5250/0006:356) DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO 2015 M. SAUSIO 29 D. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU NR. TS-47, KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE KAŠTONŲ G. 45 (KAD.NR.:5250/0006:1339) IR KAŠTONŲ G. 47 (KAD.NR.:5250/0006:1338), NOREIKIŠKIŲ K., RINGAUDŲ SEN., KAUNO R. SAV. IR GALIMYBES SUSIPAŽINTI SU PARENGTO PROJEKTO SPRENDINIAIS:
Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos 2018-10-04 direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-1798 ir 2018-11-05 direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-1986, 2018-12-11 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-1114.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. Nr. 30 55 03.
Detaliojo plano iniciatoriai - Gintaras Pauža ir Algė Paužienė.
Detaliojo plano rengėja – architektė Inga Tarnauskienė, at. Nr. ATP 1228.
Detaliojo plano rengimo tikslas – koreguoti Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., žemės sklypų Šiltnamių g. 5C (kad.Nr. 5250/0006:315), Šiltnamių g. 5D (kad.Nr. 5250/0006:316), Šiltnamių g. 5E (kad.Nr. 5250/0006:357), Šiltnamių g. 5G (kad.Nr. 5250/0006:312) ir Šiltnamių G. 5K (kad.Nr. 5250/0006:356) detalųjį planą, patvirtintą 2015 m. sausio 29 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-47: sujungti įregistruotus žemės sklypus Kaštonų g. 45 ir 47, Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir būdo.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2019-04-12 iki 2019-04-26 (10 darbo dienų) galima: LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso Nr. K-VT-52-18-643), Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt , Kauno rajono savivaldybėje Savanorių pr. 371, Kaune, Ringaudų seniūnijoje, Studentų g. 3, Akademijos mstl., Kauno r. sav. ir pas detaliojo plano rengėją Raguvos g. 4, Kaune. Vieša detaliojo plano ekspozicija nuo 2019-04-12 iki 2019-04-26 imtinai vyks Ringaudų seniūnijoje, Studentų g. 3, Akademijos mstl., Kauno r. sav.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos.

 

 

 

Aiškinamasis raštas

 

 

 

Pagrindinis brėžinys

 

 

 

2019-04-03

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0016:1266
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų  sen., Pyplių k.
Žemės sklypo plotas, 1,1878 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-04-16 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-04-03

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5233/0011:737
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Karmėlavos  sen., Sergeičikų I k.
Žemės sklypo plotas, 1,2500 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-04-16 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-04-03

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5277/0004:56
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių  sen., Zauniškių k.
Žemės sklypo plotas, 2,7327 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-04-16 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-04-03

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0005:121
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių  sen., Ražiškių k., XXXXXX
Žemės sklypo plotas, 5,0712 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-04-16 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje 

 

 

 

2019-04-03

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0014:130
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio  sen., Krušinskų k.
Žemės sklypo plotas, 7,2486 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-04-16 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje 

 

 

 

2019-04-02

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0011:1071
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k.
Žemės sklypo plotas, 0,5000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-04-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-03-28

 

 

 

INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI KAUNO R. SAV., RINGAUDŲ SEN., NOREIKIŠKIŲ K., ŽEMĖS SKLYPŲ ŠILTNAMIŲ G. 5C (KADASTRINIS NR. 5250/0006:315), ŠILTNAMIŲ G. 5D (KADASTRINIS NR. 5250/0006:316), ŠILTNAMIŲ G. 5E (KADASTRINIS NR. 5250/0006:357), ŠILTNAMIŲ G. 5G (KADASTRINIS NR. 5250/0006:312) IR ŠILTNAMIŲ G. 5K (KADASTRINIS NR. 5250/0006:356) DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO 2015 M. SAUSIO 29 D. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU NR. TS-47, KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE KAŠTONŲ G. 45 (KAD.NR.:5250/0006:1339) IR KAŠTONŲ G. 47 (KAD.NR.:5250/0006:1338), NOREIKIŠKIŲ K., RINGAUDŲ SEN., KAUNO R. SAV. IR GALIMYBES SUSIPAŽINTI SU PRADEDAMO RENGTI PROJEKTO PROCEDŪRŲ DOKUMENTAIS:
Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos 2018-10-04 direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-1798 ir 2018-11-05 direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-1986, 2018-12-11 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-1114.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. Nr. 30 55 03.
Detaliojo plano iniciatoriai - Gintaras Pauža ir Algė Paužienė.
Detaliojo plano rengėja – architektė Inga Tarnauskienė, at. Nr. ATP 1228.
Detaliojo plano rengimo tikslas – koreguoti Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., žemės sklypų Šiltnamių g. 5C (kad.Nr. 5250/0006:315), Šiltnamių g. 5D (kad.Nr. 5250/0006:316), Šiltnamių g. 5E (kad.Nr. 5250/0006:357), Šiltnamių g. 5G (kad.Nr. 5250/0006:312) ir Šiltnamių G. 5K (kad.Nr. 5250/0006:356) detalųjį planą, patvirtintą 2015 m. sausio 29 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-47: sujungti įregistruotus žemės sklypus Kaštonų g. 45 ir 47, Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir būdo.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su pradedamo rengti detaliojo plano keitimo procedūrų dokumentais ir stebėti proceso eigą galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso numeris sistemoje K-VT-52-18-643) .
Apie galimybę susipažinti su parengto detaliojo plano keitimo projekto sprendiniais, viešos ekspozicijos laiką ir vietą bei galimybes reikšti pasiūlymus dėl projekto sprendinių informuosime atskiru pranešimu.

 

 

 

2019-03-22

 

 

 

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-11-27 įsakymu Nr. 1188 patvirtinto Kauno r. sav. Alšėnų sen. Jonučių k., 1 skl. (kadastro Nr. 5247/0012:1) ir 3 skl. (kadastro Nr. 5247/0012:3), detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Rasos g. 8, kadastro Nr. 5247/0012:444, detalųjį planą.

 

 

 

Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-21 įsakymu Nr. ĮS-534 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-11-27 įsakymu Nr. 1188 patvirtinto Kauno r. sav. Alšėnų sen. Jonučių k., 1 skl. (kadastro Nr. 5247/0012:1) ir 3 skl. (kadastro Nr. 5247/0012:3), detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Rasos g. 8, kadastro Nr. 5247/0012:444, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.

 

 

 

Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-18-495.

 

 

 

2019-03-22

 

 

 

Informuojame, kad parengti projektiniai pasiūlymai Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje projektui.
Projektą įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija,
Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, atsakingas asmuo Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Gasiūnienė, tel. +370 5 239 3958, el. paštas aiste.gasiuniene@sumin.lt. AB „Lietuvos geležinkeliai“ juridinio asmens kodas 110053842, Mindaugo g.12, LT-03603 Vilnius, atsakingas asmuo Kristina Račkauskaitė, tel. Nr. +370 5 269 2235, e. paštas: kristina.rackauskaite@litrail.lt, interneto svetainės adresas www.rail-baltica.lt.
Projekto rengėja – UAB „Kelprojektas“, juridinio asmens kodas 110053842, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, interneto svetainės adresas www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo Žemėtvarkos darbų sektoriaus projekto dalies vadovė Ieva Petruškevičiūtė, mob. tel. Nr. +370 682 50644, faks. +370 37 205 227, el. paštas ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt.
1.Dėl parengtų vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos projektinių pasiūlymų
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje projektas vykdomas šiais etapais:
I etapu – Projekto rengėja parengė vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos projektinius pasiūlymus, kad būtų užtikrintas susisiekimas su žemės sklypais.
II etapu – vadovaujantis 2017 m. sausio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 31 patvirtinto Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo planu, kuris paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (adresas internete www.tpdr.lt, dokumento registracijos numeris T00079723), Projekto rengėja rengs žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą, kurio metu bus nustatytas tikslus paimamos žemės plotas ir suformuoti žemės sklypai vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai. Planuojama darbų pradžia 2019 m. II ketvirtis.
2.Dėl susipažinimo su parengtais automobilių kelių rekonstrukcijos ir statybos projektiniais pasiūlymais:
Apie parengtus vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos projektinius pasiūlymus viešai paskelbta:
–UAB ,,Kelprojektas“ interneto svetainėje adresu www.kelprojektas.lt – „Naujienos“;
–AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje adresu www.rail-baltica.lt – „Informacija visuomenei“;
–Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu www.sumin.lrv.lt – Veiklos sritys – Geležinkelių transportas – „Rail Baltica“ projektas“:
–Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.krs.lt.
Informacinis susirinkimas su žemės savininkais, naudotojais ir kitais suinteresuotais asmenimis įvyks Neveronių seniūnijos patalpose, adresu Kertupio g. 18, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav. 54486, 2019 m. balandžio 4 d. 18 val.
Teikti pasiūlymus dėl parengtų vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos projektinių pasiūlymų Projektą įgyvendinančios institucijos arba Projekto rengėjo atsakingiems asmenims galima iki viešo svarstymo su visuomene laikotarpio pabaigos, t.y. organizuojamo informacinio susirinkimo su žemės sklypų savininkais, naudotojais ir kitais suinteresuotais asmenimis.

 

 

 

2019-03-21

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 įsakymu TS-29 patvirtinto žemės sklypo detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Žemdirbių g. 6, kadastro Nr. 5240/0011:562
Planavimo iniciatorė –  R. G.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-04-04 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-20 įsakymas Nr. ĮS-514 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-03-19

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0005:807
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio  sen., Papiškių k.
Žemės sklypo plotas, 0,9500 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-03-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-03-18

 

 

 

Informuojame apie parengtą Kauno r.sav. tarybos 2006-09-28 sprendimu Nr. TS-209 patvirtintų žemės sklypų Kauno r.sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastro Nr.5247/0007:230 ir kadastro Nr. 5247/0007:231, detaliojo plano keitimą žemės sklypuose Kauno r.sav., Alšėnų sen., Jonučių k., kadastro Nr. 5247/0007:230, kurio plotas 1,9886 ha, kadastro Nr. 5247/0007:231, kurio plotas 2,0000 ha. Detalusis planas rengiamas remiantis Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2018-11-15 įsakymu dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr. ĮS-2053, 2018-12-07 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-1100 bei Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2018-11-30 įsakymu Nr. ĮS-2168 patvirtinta darbų programa.
Projekto rengimo tikslai: koreguoti Kauno r.sav. tarybos 2006-09-28 sprendimu Nr. TS-209 patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, t.y.: pakeisti žemės sklypo Kauno r.sav., Alšėnų sen., Jonučių k., kadastro Nr. 5247/0007:491, kurio plotas 1,3114 ha, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) ir jį sujungti su sklypais kadastro Nr. 5247/0007:230 ir 5247/0007:231 į vieną sklypą; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės lygmuo.
Projekto organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 8 614 05148.
Projekto rengimo iniciatorius: UAB “Hidraulit”, įm.k. 301430538, pagal įgaliojimą atstovaujama Tomo Labanausko, Gedimino g. 46-4, Kaunas, el.p.:t.labanauskas@etapas.lt, tel.:8 614 14984.
Rengėjas: K.Burdulytės individuali veikla, A.Juozapavičiaus pr. 21-25, Kaunas, PV Kristina Burdulytė, tel.:8 685 28361, el.p.:architekte.kristina@gmail.com.
Detaliojo plano keitimo viešas svarstymas įvyks balandžio 10 d. 17.30 val. adresu Gedimino g. 46-4, Kaune. Susipažinti su parengto detaliojo plano keitimo sprendiniais galima nuo 2019 m. kovo 27 d. iki balandžio 10 d. Kauno rajono savivaldybės ir Alšėnų seniūnijos skelbimų lentose, Kauno r.sav. internetiniame tinklalapyje, t.p. informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt, Nr. K-VT-52-18-629). Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti TPDRIS sistemoje arba raštu projekto organizatoriui ar rengėjui iki viešo svarstymo su visuomene pabaigos.
Aiškinamas raštas
Brėžinys

 

 

 

2019-03-15

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono valdybos 2002-10-15 sprendimu Nr. 291 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k. skl. Nr. 167, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., Naujakurių g. 9, kadastro Nr. 5260/0010:167, kurio plotas 0,4955 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-03-29 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-05 įsakymas Nr. ĮS-430 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-03-14

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-01-24 sprendimu Nr. TS-29 patvirtinto Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Piliuonos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5267/0007:6, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Guogų k., Draugų g. 17, kadastro Nr. 5267/0007:144, kurio plotas 0,5745 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-03-28 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-22 įsakymas Nr. ĮS-360 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-03-14

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0009:387
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio  sen., Rupinų k.
Žemės sklypo plotas, 2,1128 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-03-26 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-03-14

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-16 įsakymu Nr. ĮS-622 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0011:120, detaliojo plano keitimas.
Su detaliojo plano keitimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-03-28 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2019-03-13 įsakymas Nr. ĮS-464 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-03-08

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-09-10 įsakymu ĮS-1117 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Slėnio g. 2, kadastro Nr. 5260/0008:570.
Planavimo iniciatorius –  A. B.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-03-25 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-05 įsakymas Nr. ĮS-431 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-03-08

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0009:636
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio  sen., Riogliškių k.
Žemės sklypo plotas, 1,3258 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-03-22 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-03-08

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5227/0002:217
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių  sen., Tvarkiškių k.
Žemės sklypo plotas, 1,5538 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-03-22 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-03-07

 

 

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės teritorijos paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt) TPD Nr. S-RJ-52-17-382.
Rengimo pagrindas: 2016 m. sausio 28 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS – 41 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo“.
Planavimo organizatorius ir iniciatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT – 49500 Kaunas, tel.: (8-37) 305 503, faks.: (8-37) 313 797, el.p.: info@krs.lt.
Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2 – 1, LT – 01109 Vilnius, tel.: (8 5) 261 7581, faks.:  (8 5) 212 7941; el. p.: bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Vilūnė Vasiliauskienė, tel. +370 618 76722, el. p.: vilune.vasiliauskiene@plentprojektas.lt.
Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
•Parengti Kauno rajono paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, išanalizuojant, įvertinti, konkretizuojant ir, pagal analizės rezultatus, suformuojant atnaujinimo, modernizavimo sprendinius, suplanuojant plėtros galimybes keičiant ir išplečiant urbanizuotų teritorijų esamą paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo bei valymo infrastruktūrą, numatyti prioritetines kryptis ir priemones;
•Suformuoti ilgalaikes Kauno rajono paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo sistemos naujas darnios plėtros kryptis, leidžiančias įgyvendinti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus aplinkosauginius ir kitus reikalavimus, rezervuoti paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos infrastruktūros plėtrai teritorijas, nustatant planuojamos teritorijos prioritetus, naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones ir ūkinės veiklos ribojimo galimybes;
•Planuojamoje teritorijoje nustatyti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines plėtros kryptis ir priemones, įvertinti rekonstruojamų ir naujai planuojamų lietaus nuotakyno tinklų ir valymo įrenginių projektavimo, žemės įsigijimo, statybos ir kitas sąlygas;
•Numatyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus, investicijas ir terminus, nurodant galimybę kaip ir ką būtų galima koreguoti ir keisti, apskaičiuoti bendras įgyvendinimo investicijas ir sąlygas, nurodant investicijų kiekį ir sąlygas kiekvienam etapui atskirai.
Susipažinti su parengtu specialiuoju planu nuo 2019-03-18 iki 2019-03-29 galima:
•Kauno rajono savivaldybės administracijos, Aplinkos skyriuje, 219 kab. (Savanorių pr. 276, Kaunas) darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadienį iki 15:45) (kontaktinis asmuo Egidijus Katilius 8 686 52 5236) ir internetiniame puslapyje www.krs.lt;
•Plano rengėjo buveinėje (Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius) darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadienį iki 15:45);
•LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-52-17-382);
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-52-17-382) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.
Apskundimo tvarka: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, www.vtpsi.lt).

 

 

 

2019-03-07

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-11-03 sprendimu Nr. TS-220 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0012:642, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Bažnyčios g. 32, kadastro Nr. 5217/0012:1127.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-03-22 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2019-03-05 įsakymas Nr. ĮS-433 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-03-05

 

 

 

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-09-17 sprendimu Nr. TS-352 patvirtintų žemės sklypų Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., kadastro Nr. 5233/0009:475 ir kadastro Nr. 5233/0009:476 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Kauno g. 22, kadastro Nr. 5233/0009:949, plotas 0,6951 ha.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Kauno g. 22, kadastro Nr. 5233/0009:949, plotas 0,6951 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Tesko“, adresas korespondencijai: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: marius.torrau@gmail.com, tel.: +370 687 14585.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: marius.torrau@gmail.com, tel.: +370 687 14585.  
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr.ĮS-651 (2018-03-29) ir Nr.ĮS-817 (2018-04-27), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.S-429 (2018-04-30), planavimo sąlygos.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1) Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-09-17 sprendimu Nr. TS-352 patvirtintų žemės sklypų Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k.,  kadastro Nr. 5233/0009:475 ir kadastro Nr. 5233/0009:476 detaliojo pla-no koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Kauno g. 22, kadastro Nr. 5233/0009:949, plotas 0,6951 ha.
2) Žemės sklypo kadastro Nr. 5233/0009:949 naudojimo būdo keitimas į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas.
3) Žemės sklypų kadastro Nr. 5233/0009:949 ir Nr. 5233/0009:553 sujungimas
4) Servitutų nustatymas/naikinimas/keitimas.
5) Tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamentų nustatymas.
6) Valstybinės reikšmės kelio A6 apsaugos zonos sumažinimas iki (pagal galimybes) ~30m nuo kelio briau-nos.
Parengus detaliojo plano koregavimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2019-03-15 iki 2019-03-29 imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija – ne mažiau kaip 5 d.d.) Karmėlavos seniūnijos patalpose (adresas: Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno raj.), Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus teritorijų planavimo dokumentų skelbimų lentoje (adresas: Savanorių pr. 371, Kaunas), ir plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose (adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: marius.torrau@gmail.com, tel.: +370 687 14585), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-52-18-215) ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

 

 

 

Aiškinamasis raštas

 

 

 

Brėžinys

 

 

 

2019-03-05

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0012:65
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio  sen., Kuro k.
Žemės sklypo plotas, 1,6540  ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-03-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-02-28

 

 

 

Informuojame, dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo
2019 m. vasario 26 d. Nr. 11-19
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2
dalimi ir Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų
rengimo taisyklių patvirtinimo“, 11 punktu, bei atsižvelgdamas į UAB „Karjerų linija“ 2019—02-21
prašymą, nusprendžiu
pradėti Kauno miesto ir Kauno rajono Vaišvydavos telkinio smėlio išteklių dalies
naudojimo plano rengimą.
Numatomas planavimo organizatorius: UAB „Karjerų linija“.
Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių
iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių savivaldybių bei asmenų, valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos
tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. KN-17—7p, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo
planas, UAB „Karjerų linija“ 2019—02—21 prašymas.
Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2019—03-14 Lietuvos
geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.
Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT“-03123 Vilnius) iki 2019-03-14.
Sprendimas dėl Kauno miesto ir Kauno rajono Vaišvydavos telkinio smėlio išteklių dalies
naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2019-03-18.

 

 

 

2019-02-27

 

 

 


Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0010:0188
Žemės sklypo adresas-Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Netonių k.
Žemės sklypo plotas-0,6447 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas: žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas;
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritorija, nustatant žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Justina Stankienė
Aiškinamasi raštas

 

 

 

Sprendiniai

 

 

 

2019-02-27

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. Dl-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 11 punktu, bei atsižvelgdamas į UAB „Karjerų linija“ 2019-02-21 prašymą, nusprendžiu
pradėti Kauno miesto ir Kauno rajono Vaišvydavos telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo plano rengimą.
Numatomas planavimo organizatorius: UAB „Karjerų linija“.
Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. KN-17-7p, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB „Karjerų linija“ 2019-02-21 prašymas.
Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2019-03-14 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.
Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2019-03-14.
Sprendimas dėl Kauno miesto ir Kauno rajono Vaišvydavos telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2019-03-18.

 

 

 

2019-02-26

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-12-17 sprendimu Nr. TS-478 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5247/0006:45, kadastro Nr. 5247/0006:46 ir kadastro Nr. 5247/0006:132, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastro Nr. 5247/0006:45, kadastro Nr. 5247/0006:46 ir kadastro Nr. 5247/0006:132.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-03-14 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2019-02-24 įsakymas Nr. ĮS-367 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-02-21

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-11-16 įsakymu ĮS-1589 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Tulpių g. 2, kadastro Nr. 5233/0011:41, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Tulpių g. 2, kadastro Nr. 5233/0011:932.
Planavimo iniciatoriai –  L. K., K. K.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-03-07 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-20 įsakymas Nr. ĮS-338 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-02-19

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimu Nr. TS-236 patvirtinto Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5270/0010:358, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., Vėjo g. 28, kadastro Nr. 5270/0010:737.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-03-06 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2019-02-15 įsakymas Nr. ĮS-307 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-02-15

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono valdybos 2001-11-27 sprendimu Nr. 309 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pagirių k., skl. Nr. 187, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Rinkūnų k., Stadiono g. 2, kadastro Nr. 5260/0009:187.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-03-02 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2019-02-14 įsakymas Nr. ĮS-293 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-02-14

 

 

 


Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“, kuriuo nusprendžiama pradėti rengti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ąjį keitimą ir nustatomi planavimo tikslai.
Su Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-02-27 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10, (8 37) 305 579 ir (8 37) 30 55 14).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“.

 

 

 

2019-02-14

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-31 įsakymu Nr. ĮS-1302 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0011:273, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Gėlių g. 38A, kadastro Nr. 5233/0011:1252, kurio plotas 0,0815 ha.
Planavimo iniciatoriai – S. U. ir J. U. (duomenys neskelbiami).
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-02-28 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-04 įsakymas Nr. ĮS-208 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-02-11

 

 

 

Informuojame apie rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPD Nr. K-VT-52-18-414.
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
Žemės sklypo Kauno raj. sav., Garliavos apyl. sen. Tvarkiškių k., 248, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-10-26 įsakymu Nr. ĮS-1383 detaliojo plano keitimas.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai uždaviniai:
1. Pakeisti žemės sklypo Kauno raj. sav., Garliavos sen., Tvarkiškių k., Šilo g. 14, kadastro Nr. 5227/0002:317, kurio plotas 0.9789 ha, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) ir jį padalyti;
1.1. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kitą.
Planavimo organizatorius:
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Antanas Nesteckis.
Teritorijų planavimo dokumento iniciatoriai:
Privatūs asmenys, pagal 2018-08-10 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį Nr. S-767. Detaliojo plano rengimo procese TPD iniciatorių TPDRIS atstovauja proj. vadovė Rasa Pečiulienė.
Plano rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, projekto vadovė Rasa Pečiulienė (kv. a. A775), el. p.: rasa@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2019-02-12 iki 2019-03-12 (20 darbo dienų) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno raj. savivaldybės administracijos tinklalapyje www.krs.lt, Kauno raj. savivaldybės Garliavos apylinkių seniūnijoje, Vytauto g. 62, Garliavos mst., teritorijų planavimo dokumento rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Numatomas parengto teritorijų planavimo dokumento viešo svarstymo susirinkimas 2019-03-12, 12 val. plano rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo dokumento galima teikti LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD planavimo organizatoriui ir TPD iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos, t. y. iki 2019-03-12.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys
Inžinerinių tinklų brėžinys

 

 

 

2019-01-31

 

 

 

INFORMACIJA APIE PRITARIMĄ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJAI
Informuojame, kad Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019-01-31 raštu, Nr. ĮS – 188 pritarė „Kauno rajono savivaldybės teritorijos paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano“ esamos būklės analizei ir koncepcijai.
Plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT – 49500 Kaunas, tel.: (8-37) 305 503, faks.: (8-37) 313 797, el.p.: info@krs.lt. Informaciją apie projektą teikia: Egidijus Katilius, tel. (8 686 52536), el. p. egidijus.katilius@krs.lt
Rengimo pagrindas: 2016 m. sausio 28 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS – 41 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo“.
Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius, tel. (8 5) 261 7581, faksas      (8 5) 212 7941; el. paštas bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Vilūnė Vasiliauskienė, tel. +370 618 76722, el. p.: vilune.vasiliauskiene@plentprojektas.lt.
Planuojama teritorija: Kauno rajono savivaldybės teritorija.
Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
•Parengti Kauno rajono paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, išanalizuojant, įvertinti, konkretizuojant ir, pagal analizės rezultatus, suformuojant atnaujinimo, modernizavimo sprendinius, suplanuojant plėtros galimybes keičiant ir išplečiant urbanizuotų teritorijų esamą paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo bei valymo infrastruktūrą, numatyti prioritetines kryptis ir priemones;
•Suformuoti ilgalaikes Kauno rajono paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo sistemos naujas darnios plėtros kryptis, leidžiančias įgyvendinti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus aplinkosauginius ir kitus reikalavimus, rezervuoti paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos infrastruktūros plėtrai teritorijas, nustatant planuojamos teritorijos prioritetus, naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones ir ūkinės veiklos ribojimo galimybes;
•Planuojamoje teritorijoje nustatyti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines plėtros kryptis ir priemones, įvertinti rekonstruojamų ir naujai planuojamų lietaus nuotakyno tinklų ir valymo įrenginių projektavimo, žemės įsigijimo, statybos ir kitas sąlygas;
•Numatyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus, investicijas ir terminus, nurodant galimybę kaip ir ką būtų galima koreguoti ir keisti, apskaičiuoti bendras įgyvendinimo investicijas ir sąlygas, nurodant investicijų kiekį ir sąlygas kiekvienam etapui atskirai.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.
Su esamos būklės analizės ir koncepcijos dokumentacija galima susipažinti organizatoriaus buveinėje, interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

 

 

 

2019-01-28

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0010:403
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario  sen., Šilelio k.
Žemės sklypo plotas, 1,0678  ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-02-08 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-01-28

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0001:95
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio  sen., Braziūkų k.
Žemės sklypo plotas, 2,1347  ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-02-08 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-01-28

 

 

 

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-11-18 įsakymu Nr. ĮS-1597 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypų: ka-dastro Nr.5233/0009:503 ir kadastro Nr. 5233/0009:666, detaliojo plano koregavimas žemės skly-pe Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g. 1, kadastro  Nr. 5233/0009:823.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g. 1, kadastro  Nr. 5233/0009:823, kurio plotas 0,6950 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: KAUNO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO UAB, adresas korespondencijai: V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.  
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr.ĮS-1687 (2018-09-14) ir Nr.ĮS-1564 (2018-08-23), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.S-855 (2018-09-21).
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g. 1, kadastro Nr.5233/0009:823 padalinimas į du ar daugiau sklypų. Teritorijos nau-dojimo reglamento/-ų - teritorijos naudojimo tipo ir kitų, nustatymas.
Parengus detaliojo plano koregavimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2019-02-04 iki 2019-02-15 imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija – ne mažiau kaip 5 d.d.) Karmėlavos seniūnijos patalpose (adresas: Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno raj.), Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus teritorijų planavimo dokumentų skelbimų lentoje (adresas: Savanorių pr. 371, Kaunas), ir plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose (adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-52-18-483) ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Sprendiniai
Inžinerinių tinklų schema

 

 

 

2019-01-28

 

 

 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-12-21 sprendimu Nr. TS-277 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Karkiškių k., žemės sklypų, kadastro Nr.  5250/0006:193 ir kadastro Nr. 5250/0006:273, Ringaudų k., žemės sklypo kadastro Nr. 5250/006:194  detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r.sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Beržų g. 2N, kadastro Nr.  5250/0006:717.
Planavimo organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 837 305571, info@krs.lt, www.krs.lt, kontaktinis asmuo - Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė, tel.: 837 305 510; el.p.: neringa.blaskeviciene@krs.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB “Timėjas”.
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“ (kodas 135073297), adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr.ĮS-1655 (2018-09-10), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-921 (2018-10-16), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo Nr.ĮS-1833 (2018-10-09).
Planavimo uždaviniai: koreguoti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-12-21 sprendimu Nr. TS-277 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Karkiškių k., žemės sklypų, kadastro Nr.  5250/0006:193 ir kadastro Nr. 5250/0006:273, Ringaudų k., žemės sklypo kadastro Nr. 5250/006:194, detaliojo plano sprendinius:
1.Žemės sklypą, kadastro Nr. 5250/0006:717, padalyti į du ir daugiau  atskirų sklypų;
2.Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorjos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2019-02-04 iki 2019-02-15 imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija – ne mažiau kaip 5 d.d.) Ringaudų seniūnijos patalpose (adresas: Studentų g. 3, Akademijos mstl.), Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus teritorijų planavimo dokumentų skelbimų lentoje (adresas: Savanorių pr. 371, Kaunas), iniciatorius atstovaujančios UAB „MTARCH“ patalpose V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-52-18-536) ir Kauno r. savivaldybės internetinėje svetainėje www.krs.lt.    Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

 

 

 

2019-01-28

 

 

 

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-11-27 įsakymu Nr. ĮS-1188 patvirtintų žemės sklypų Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., 1 skl. ir 3 skl. detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Rasos g. 6, kadastro Nr. 5247/0012:446, kurio plotas 0,1456 ha, Rasos g. 4, kadastro Nr. 5247/0012:448, kurio plotas 0,1452 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 837 305571, info@krs.lt, www.krs.lt, kontaktinis asmuo - Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Jurgita Kasputienė, tel.: (837) 305 584; el.p.: jurgita.kasputiene@krs.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB “Namas LT”.
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“ (kodas 135073297), adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr.ĮS-1654 (2018-09-10), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-910 (2018-10-11), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo Nr.ĮS-1830 (2018-10-09).
Planavimo uždaviniai: koreguoti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-11-27 įsakymu Nr. ĮS-1188 patvirtintų žemės sklypų Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., 1 skl. ir 3 skl. detaliojo plano sprendinius žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Rasos g. 6, kadastro Nr. 5247/0012:446, kurio plotas 0,1456 ha, Rasos g. 4, kadastro Nr. 5247/0012:448, kurio plotas 0,1452 ha:
1.Padalyti žemės sklypus;
2.Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorjos naudojimo tipą ir kita;
3.Nustatyti teritorijos užstatymo tipą.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2019-02-04 iki 2019-02-15 imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija – ne mažiau kaip 5 d.d.) Alšėnų seniūnijos patalpose (adresas: Žiedo g. 2, Mastaičių k.), Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus teritorijų planavimo dokumentų skelbimų lentoje (adresas: Savanorių pr. 371, Kaunas), iniciatorius atstovaujančios UAB „MTARCH“ patalpose V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-52-18-526) ir Kauno r. savivaldybės internetinėje svetainėje www.krs.lt.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Inžinerinių tinklų schema
Servitutų schema
Gaisrų gesinimo schema
Pagrindinis brėžinys

 

 

 

2019-01-18

 

 

 

Informuojame apie rengiamą Kauno rajono valdybos 2002-08-27 sprendimu Nr. 231 patvirtinto Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5203/0007:53, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-12-10 įsakymu Nr. 1260 patvirtinto Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5203/0007:48 ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-03-05 sprendimu Nr. TS-87 patvirtinto Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5203/0007:47 ir Nr. 5203/0007:54, detaliųjų planų koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., kadastro Nr. 5203/0007:153, Industrijos Parko g. 1 kadastro Nr. 5203/0007:48 ir Industrijos Parko g. 3 kadastro Nr.5203/0007:53 (toliau – Detalus planas).
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir Lietuvos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt:
Nr. TPD Nr. K-VT-91-18-465; Nr. TPD Nr. K-VT-91-18-370; Nr. TPD Nr. K-VT-91-18-371(toliau - TPDRIS).
Planavimo iniciatorius –UAB „Dojus invest“, įm. k. 304695673. Pagal įgaliojimą Vaidas Navackas (UAB „Geometra“), tel. 8 682 14265 el. paštas vaidas.navackas@geometra.lt
Detaliojo planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 8 37 305503 faks. 8 37 313797, el. paštas info@krs.lt. Savivaldybės interneto tinklalapis www.krs.lt.
Detaliojo plano rengėjas:  UAB „Geometra“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas,  Tel.: 8 657 71999 , el. paštas info@geometra.lt., interneto tinklapis www.geometra.lt. Projekto vadovas Vaidas Navackas (ATP 1701), Tel. 8 682 14265, el. paštas vaidas.navackas@geometra.lt.
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., Industrijos parko g.
1.Kad. Nr. 5203/0007:48, Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., Industrijos parko g. 1.
2.Kad. Nr. 5203/0007:53, Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., Industrijos parko g. 3.
3.Kad. Nr. 5203/0007:153, Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Sujungti žemės sklypus, kadastro Nr. 5203/0007:153, kadastro Nr. 5203/0007:48 ir kadastro Nr. 5203/0007:53, į vieną, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. ĮS-1128 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta darbų programa.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – SPAV Atranka atliekama, vadovaujantis planavimo organizatoriaus nurodymu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemoje TPDRIS (TPD Nr. K-VT-52-18-346; K-VT-52-18-370; K-VT-52-18-371). Visą informaciją teikia organizatorius ir plano rengėjas.
Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, teritorijų planavimo dokumento rengėją ir TPDRIS.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2018-02-04 iki 2019-02-19 Babtų seniūnijos patalpose ( Nevėžio g. 3, Babtai, Babtų sen., LT-54331 Kauno r. Tel.: +370 37555223), Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 8 37 305503) ir TPDRIS.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir TPDRIS per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys

 

 

 

2019-01-18

 

 

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE STARTEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTĄ
Plano pavadinimas - Kauno rajono valdybos 2002-08-27 sprendimu Nr. 231 patvirtinto Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5203/0007:53, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-12-10 įsakymu Nr. 1260 patvirtinto Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5203/0007:48 ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-03-05 sprendimu Nr. TS-87 patvirtinto Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5203/0007:47 ir Nr. 5203/0007:54, detaliųjų planų koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., kadastro Nr. 5203/0007:153, Industrijos Parko g. 1 kadastro Nr. 5203/0007:48 ir Industrijos Parko g. 3 kadastro Nr.5203/0007:53 (toliau - detalusis planas)
Planavimo iniciatorius –UAB „Dojus invest“, įm. k. 304695673. Pagal įgaliojimą Vaidas Navackas (UAB „Geometra“), tel. 8 682 14265 el. paštas vaidas.navackas@geometra.lt
Detaliojo planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 8 37 305503 faks. 8 37 313797, el. paštas info@krs.lt. Savivaldybės interneto tinklalapis www.krs.lt.
Detaliojo plano rengėjas:  UAB „Geometra“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas,  Tel.: 8 657 71999 , el. paštas info@geometra.lt., interneto tinklapis www.geometra.lt. Projekto vadovas Vaidas Navackas (ATP 1701), Tel. 8 682 14265, el. paštas vaidas.navackas@geometra.lt.
Plano rengimo pagrindas:
•2018-06-13 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-1128 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“,
•2018-06-28 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-646;
Detaliojo plano uždaviniai:
Sujungti žemės sklypus, kadastro Nr. 5203/0007:153, kadastro Nr. 5203/0007:48 ir kadastro Nr. 5203/0007:53, į vieną, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planuojama teritorija:
Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., Industrijos parko g.
Atrankos atlikimo tikslai:
•nustatyti, ar plano įgyvendinimas gali daryti reikšmingas neigiamas pasekmes aplinkai;
•nustatyti, ar strateginis pasekmių aplinkai vertinimas yra privalomas detaliajam planui;
•numatyti neigiamų pasekmių prevencijos ir išvengimo priemones.
Priimtas sprendimas – 2019 sausio 7 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos raštas Nr. SD-43 „Dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ – strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas.
Susipažinti su SPAV vertinimo subjektų išvadomis, SPAV atrankos dokumentu galima pas planavimo organizatorių ir plano rengėją.
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir / ar plano rengėjui raštu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir Lietuvos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt: Nr. TPD Nr. K-VT-91-18-465; Nr. TPD Nr. K-VT-91-18-370; Nr. TPD Nr. K-VT-91-18-371

 

 

 

2019-01-18

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0005:463
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio  sen., Kluoniškių k.
Žemės sklypo plotas, 0,8856 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-01-31 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-01-17

 

 

 

Informacija apie 2019 m. sausio 16 d. įsigaliojusius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus dėl projekto „Rail Baltica“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planų
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimą Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ ir siekiant įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 7.1.1 papunktį, informuojame apie įsigaliojusius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir jų planavimo tikslus:
1. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.
Planavimo tikslai:
•parinkti optimalias projekto „Rail Baltica“ geležinkelio išvystymo alternatyvas Kauno geležinkelių mazge;
•numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
2. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia ruožo modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.
Planavimo tikslai:
•nustatyti optimalią projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia ruožo modernizavimo trasą;
•numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
3. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.
Planavimo tikslai:
•nustatyti optimalias „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo plėtros teritorijas;
•numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
4. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.
Planavimo tikslai:
•nustatyti optimalią „Rail Baltica“ linijos Kaunas–Vilnius jungties trasą;
•numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė sumin.lrv.lt), kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt) ir patarėja Gražina Šiaučiūnaitė (tel. (8 5) 239 3994, el. p. grazina.siauciunaite@sumin.lt).
AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, faks. (8 5) 2692128, projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt) kontaktiniai asmenys: Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus vyriausioji specialistė Inga Joteikienė (tel. (8 5) 269 2734, el. paštas inga.joteikiene@litrail.lt), vyriausioji specialistė Kristina Račkauskaitė (tel. (8 5) 269 2235, el. paštas kristina.rackauskaite@litrail.lt) ir vyresnysis specialistas Mykolas Dumbrava (tel. (8 5) 269 2179, el. paštas mykolas.dumbrava@litrail.lt).
Pastaba: Susipažinti su įsigaliojusiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje, jos interneto svetainėje, AB „Lietuvos geležinkeliai“, jos interneto svetainėje, taip pat į planuojamą teritoriją patenkančių savivaldybių interneto svetainėse, jų skelbimų lentose ir visose atitinkamų savivaldybių seniūnijų skelbimų lentose.
Kauno apskrityje informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:
•Birštono (interneto svetainė: www.birstonas.lt);
•Jonavos rajono (interneto svetainė: www.jonava.lt);
•Kaišiadorių rajono (interneto svetainė: www.kaisiadorys.lt);
•Kauno rajono (interneto svetainė: www.krs.lt);
•Kauno miesto (interneto svetainė: www.kaunas.lt);
•Kėdainių rajono (interneto svetainė: www.kedainiai.lt);
•Prienų rajono (interneto svetainė: www.prienai.lt);
•Raseinių rajono (interneto svetainė: www.raseiniai.lt).
Daugiau informacijos apie parengtus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus bei nuorodas jų peržiūrai teisės aktų informacinėje sistemoje rasti projekto „Rail Baltica“ interneto svetainėje www.rail-baltica.lt.
Dokumentai

 

 

 

2019-01-17

 

 

 

INFORMUOJAME APIE SUPAPRASTINTA TVARKA RENGIAMĄ ŽEMĖS SKLYPO GINĖNŲ KAIME, LAPIŲ SENIŪNIJOJE, KAUNO RAJONE, SKLYPO KADASTRINIS NR .: 5240/0009:278, DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO 2005 M. LAPKRIČIO 03 D. SPRENDIMU NR. TS-220, KOREKTŪRA IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU DETALIOJO PLA