Urbanistikos skyrius

Teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas, paskirties keitimas, sklypų padalijimas, sujungimas, padidinimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

URB004

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas, paskirties keitimas, sklypų padalijimas, sujungimas, padidinimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

1. Teritorijų planavimo dokumentus tvirtina, keičia paskirtį, sklypus dalija, jungia, didina, nustato teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą ir specialiąsias žemės naudojimo sąlygas Savivaldybės taryba arba Savivaldybės administracijos direktorius Savivaldybės tarybos pavedimu. Detaliojo planavimo dokumentas patvirtinamas ar motyvuotai nepatvirtinamas per 20 darbo dienų nuo teritorijų planavimo organizatoriaus prašymo tvirtinti teritorijų planavimo dokumentą pateikimo dienos. Detaliojo planavimo dokumento koncepciją, jei ji rengiama, tvirtina Savivaldybės taryba teritorijų planavimo dokumento rengimo etapu. Prie dokumento, kuriuo tvirtinamas teritorijų planavimo dokumentas, pridedami teritorijų planavimo dokumento sprendiniai (brėžiniai ir aiškinamasis raštas) įforminami Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Sprendimą pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį priima teritorijų planavimo dokumentą tvirtinanti institucija kartu su sprendimu patvirtinti teritorijų planavimo dokumentą. Tvirtinant teritorijų planavimo dokumentus kartu turi būti nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.
2. Detaliojo planavimo dokumentas tvirtinti neteikiamas, jeigu valstybinės teritorijų planavimo priežiūros institucijos išvada dėl teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo yra neigiama.
3. Prieš teikiant tvirtinti detaliojo planavimo dokumentą sprendiniai turi būti: nustatyta tvarka apsvarstyti; suderinti su atitinkamo lygmens galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, įregistruotais teritorijų planavimo dokumentų registre, ir per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatytus terminus gauti planavimo sąlygas išdavusių institucijų motyvuotas išvadas dėl parengtų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių derinimo; patikrinti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; Žin., 2006, Nr. 77-2975);

2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; Žin., 2004, Nr. 21-617);

3. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620, 2004, Nr. 28-868);

4. Lietuvos Respublikos  Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166);

5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8 patvirtintos Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės;

6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministrų 2005-01-20  įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 patvirtintas Žemės naudojimo būdų turinio aprašas

7. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-08-26 sprendimas Nr. TS-287 „Dėl pavedimo Administracijos direktoriui“;

8. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimas Nr. TS-309 „Dėl siūlymo Nacionalinės žemės tarnybos Kauno rajono žemėtvarkos skyriui“;

9. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimas Nr. TS-310 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-08-26 sprendimo Nr. TS-287 „Dėl pavedimo Administracijos direktoriui“ (papildytas 2011-08-25 sprendimu Nr. TS-193) 3 punkto pakeitimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Užpildytas laisvos formos prašymas;

2. Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas su teigiama patikrinimo išvada;

3. Detaliojo plano bylos originalas, 1 egz.;

4. Skaitmeninė laikmena su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais (aiškinamuoju raštu ir brėžiniais pdf arba kitu formatu, kuris skaitomas Microsoft Office programomis).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Užpildytas laisvos formos prašymas;

2. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas su teigiama patikrinimo išvada;

3. Detaliojo plano bylos originalas, 1 egz.;

4. Skaitmeninė laikmena su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais (aiškinamuoju raštu ir brėžiniais pdf arba kitu formatu, kuris skaitomas Microsoft Office programomis).

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Kruopis,

tel. (8 656) 43 212, el. p. mindaugas.kruopis@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paskirties keitimo forma, pridedami dokumentai, sklypo plano kopija, registro centro išrašo kopija

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo vietinėje spaudoje arba kitą dieną po oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje apie teritorijų planavimo dokumento patvirtinimą ir viso teritorijų planavimo dokumento paskelbimo Savivaldybės interneto tinklalapyje. Patvirtintas detalusis planas paskelbiamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo patvirtinimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai galioja neterminuotai, jeigu tvirtinant nebuvo nustatytas konkretus galiojimo terminas.

Teritorijų planavimo dokumentų keitimai rengiami, derinami ir tvirtinami ta pačia tvarka kaip ir naujai rengiami.

Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai registruojami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre vadovaujantis Vyriausybės patvirtintais Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais. Duomenis apie patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus kartu su šių dokumentų sprendiniais planavimo organizatoriai privalomai pateikia registruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro tvarkytojui (Urbanistikos skyriui) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo dienos.

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.