Urbanistikos skyrius

Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

URB009

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Gavus statytojo prašymą, Urbanistikos skyriaus specialistas patikrina ar statytojo planai neprieštarauja Kauno rajono bendrojo plano, parengtų detaliųjų planų sprendiniams, nustato specialiuosius architektūros reikalavimus statinio (statinių) statybai, juos patvirtina, užregistruoja ir išduoda statytojui (užsakovui).

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. LR statybos įstatymas;

2. Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-22

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Statytojas (ar jo įgaliotas asmuo) Urbanistikos skyriui pateikia nustatytos formos prašymą (specialiųjų architektūros ir specialiųjų saugomos teritorijos ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašo 1 priedas);

2. Projektinius projektinius (jeigu jie buvo rengti), suderintus su statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis, o atvejais, nenustatytais ankščiau minėto įstatymo 37 straipsnyje, –įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytų asmenų sutikimus.

3. Detaliojo ir (ar) specialiojo teritorijų planavimo dokumento pagrindinio brėžinio kopija (iki 2014 m. patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai);

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Statytojas (ar jo įgaliotas asmuo) Urbanistikos skyriui pateikia nustatytos formos prašymą (specialiųjų architektūros ir specialiųjų saugomos teritorijos ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašo 1 priedas);

2. Projektinius projektinius (jeigu jie buvo rengti), suderintus su statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis, o atvejais, nenustatytais ankščiau minėto įstatymo 37 straipsnyje, –įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytų asmenų sutikimus.

3. Detaliojo ir (ar) specialiojo teritorijų planavimo dokumento pagrindinio brėžinio kopija (iki 2014 m. patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai);

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jurgita Kalvinskaitė – Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja – Savivaldybės vyriausioji architektė,

tel. (8 670) 88 392, el. p. jurgita.kalvinskaite@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

15 darbo dienų

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

PASTABA: Urbanistikos skyriaus specialistai, kilus neaiškumams dėl projektuojamo statinio, pasilieka teisę pareikalauti papildomos informacijos apie jį.

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.