Urbanistikos skyrius

Projektinių pasiūlymų išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

URB0013

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Projektinių pasiūlymų išdavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės administracija, gavusi prašymą informuoti visuomenę apie planuojamą projektuoti statinį, paskelbia pranešimą savivaldybės interneto svetainėje ir įpareigoja statytoją prie sklypo ribos įrengti stendą su atitinkama informacija arba ją registruotais laiškais pateikti kaimyninių žemės sklypų valdytojams ar naudotojams.

Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos. Statytojas, suderinęs su savivaldybe (seniūnija), kurios teritorijoje numatoma projektuoti statinį, parenka viešo susirinkimo vietą. Šis susirinkimas rengiamas pasibaigus su projektiniais pasiūlymais susipažinti skirtam terminui ir turi vykti visuomenei patogiu ne darbo metu. Po susirinkimo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasiūlymus pateikę visuomenės atstovai raštu informuojami, ar į jų pasiūlymus bus atsižvelgta ar ne.

Savivaldybės administracija, gavusi viešo susirinkimo metu pateiktų pasiūlymų įvertinimo rezultatus, per 5 darbo dienas priima sprendimą pritarti ar nepritarti projektiniams pasiūlymams. Apie priimtą sprendimą paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje, Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ ir pranešama statytojui.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas, 2013-06-27 Nr. XII-407.

3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Statytojas pateikia:

1. Prašymą (pildomas laisvos formos prašymas).

2. Projektinių pasiūlymų rengimo užduotį (projektavimo užduotį):

   2.1. informacija apie sumanytą projektuoti statinį (statinio pavadinimas, statybos rūšis, statinio kategorija, statinio pagrindinė naudojimo paskirtis), žemės sklypo ir statinio (techniniai ir paskirties) rodikliai;

   2.2. projektinių pasiūlymų paskirtis;

   2.3. projektinių pasiūlymų sudėtis.

3. Dokumentus (bendruoju atveju):

   3.1. žemės sklypo ir statinio nuosavybės dokumentų, statybinių tyrinėjimų (jeigu jie parengti) dokumentų kopijas;

   3.2. esamo statinio kadastrinių duomenų bylos kopiją;

   3.3. duomenis apie Statytojo pasirinktą gamybos ar paslaugų teikimo technologinį procesą ir įrenginius;

   3.4. kitus dokumentus ir duomenis, atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio specifiką (pvz., sanitarinės apsaugos zonos nustatymą).

4. Projektinių pasiūlymų vaizdinę informaciją – projektinių pasiūlymų eskizą.

5. Kitus duomenis (projektinių pasiūlymų parengimo terminai, Statytojui pateikiamų projektinių pasiūlymų kopijų ir kompiuterinių laikmenų su įrašyta projektinių pasiūlymų kopija kiekis ir kt.).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Prašymai informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus gali būti  teikiami naudojantis informacine sistema IS "Infostatyba". Pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas.

2. Kompiuterinė laikmena su joje įrašytais nurodytais duomenimis (1 .pdf projektinių pasiūlymų failas ir 1 .doc pranešimas dėl visuomenės informavimo formatas).

Su prašymu teikiami į kompiuterinę laikmeną įrašyti projektiniai pasiūlymai, suformuoti pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas“ VIII  skyriaus 60 punkte nustatytus reikalavimus, projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija ir 61 punkte nurodyti duomenys apie statinius ar jų dalis.

 Kompiuterinėje laikmenoje įrašyti projektiniai pasiūlymai turi būti pasirašyti juos parengusių asmenų elektroniniais parašais.

Popieriniu būdu teikiamas prašymas pildomas laisva forma

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jurgita Kalvinskaitė – Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja – Savivaldybės vyriausioji architektė,

tel. (8 670) 88 392, el. p. jurgita.kalvinskaite@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

3 darbo dienos

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Projektinių pasiūlymų užduoties forma

Laisvos formos prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

PASTABA: Urbanistikos skyriaus specialistai, kilus neaiškumams dėl projektuojamo statinio, pasilieka teisę pareikalauti papildomos informacijos apie jį.

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.