Urbanistikos skyrius

Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimas ir keitimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

URB011

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimas ir keitimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga apima gatvėvardžių suteikimo procedūras (seniūnijų pateiktų prašymų dėl gatvėvardžių suteikimo analizė, planinės medžiagos ruošimas,  Tarybos sprendimų projektų rengimas, Tarybos  sprendimų ruošimas siuntimui į Adresų registrą).

Gatvėvardis yra sudedamoji adreso dalis.

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, 57-2530) (toliau – Įstatymas) 3 str. 3 d. ir 6 str. 3 d. nustatyta, kad nekilnojamojo daikto įrašymas į Nekilnojamojo turto kadastrą yra laikomas nekilnojamojo daikto įregistravimu Nekilnojamojo turto registre. Įrašant nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą, turi būti įrašomas ir nekilnojamajam daiktui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka suteiktas adresas (gyvenamosios vietovės pavadinimas, gatvės pavadinimas ir pastato numeris).

Nuo 2011 m. sausio 1 d., vadovaudamasis minėtomis Įstatymo nuostatomis, VĮ Registrų centras atsisako įregistruoti nekilnojamuosius daiktus ar keisti jų duomenis Nekilnojamojo turto registre, jeigu nekilnojamajam daiktui, kuris yra adreso objektas, nebus suteiktas adresas teisės aktų nustatyta tvarka.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintas Pavadinimų gatvėms, pastatms, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašas;

3. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. gruodžio 2 d. rekomendacija Nr. 14(R-2) „Dėl gatvių pavadinimų sudarymo ir rašymo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas;

2. Detalaus plano pagrindinio brėžinio kopija arba kito gatvės plano LKS-94 koordinatėse kopija;

3. Gatvės situacijos schema gyvenamosios vietovės kontekste;

4. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą pateikia interesanto atstovas.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Seniūnijos prašymas-rekomendacija dėl getvėvardžių suteikimo, seniūnaičių sueigos protokolo nuorašas, detalaus plano pagrindinio brėžinio kopija arba kito gatvės plano LKS-94 koordinatėse kopija, gatvės situacijos schema gyvenamosios vietovės kontekste.

Jei registruojamas getvėvardis yra asmenvardis, taip pat pateikiama asmenybės biografija ir nuopelnai rajonui ar gyvenamajai vietovei.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Seniūnijose pagal gyvenamąją vietą.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Kruopis,

tel. (8 656) 43 212, el. p. mindaugas.kruopis@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtinto Pavadinimų gatvėms, pastatms, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo 5 punktu, gatvėvardžiai suteikiami ne vėliau kaip per 3 mėnesius.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra tarpinė grandis galutinėi paslaugai suteikti – adreso suteikimui.

Atkreiptinas dėmesys, kad priimant dokumentus gatvėvardžių suteikimui, pateikiamos koordinuotos schemos ir planai privalo būti LKS-94 koordinačių sistemoje.

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.