Urbanistikos skyrius

Parengto teritorijų planavimo dokumento derinimas nuolatinės statybos komisijoje

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

URB0014

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Parengto teritorijų planavimo dokumento derinimas nuolatinės statybos komisijoje

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu techninio projekto rengimo metu, tvirtinama koreguojamo galiojančio detaliojo plano sprendiniai, jei koregavimas nepažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių ir jei detaliojo plano koregavimui raštu pritarė visi žemės sklypo valdytojai ir naudotojai bei Teritorijų planavimo komisija.  

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos respublikos Teritorijų planavimo įstatymas (toliau – Įstatymas).

2. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8. 

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Derinimui būtina pateikti:

 1. Prašymą;
 2. Žemės sklypo (-ų) nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. Žemės sklypo bendrasavininkų sutikimus ir kaimyninių žemės sklypų savininkų sutikimus, kai tai numato teisės aktai;
 4. Topografinę žemės sklypo nuotrauką;
 5. Teritorijų planavimo vadovo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;
 6. Teritorijų planavimo dokumento rengimo procedūrų dokumentus;
 7. Detalaus plano kopiją;
 8. Aiškinamąjį raštą su aprašytais nurodytais koreguojamo detaliojo plano sprendiniais;
 9. Sklypo plano brėžinį (mastelis M 1:500) su nurodomais koreguojamo detaliojo plano sprendiniais, bendraisiais rodikliais ir kt. duomenimis (3 egz.);
 10. Papildomi dokumentai ir/ar įgaliojimai.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Kruopis,

tel. (8 656) 43 212, el. p. mindaugas.kruopis@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paslauga suteikiama per 20 d. d.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Teritorijų planavimo komisijos posėdžiai vyksta Teritorijų planavimo komisijos nuostatuose nustatyta tvarka.

Prašymas turi būti:

 1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
 2. parašytas įskaitomai;
 3. asmens pasirašytas.