Urbanistikos skyrius

Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

URB010

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Reklaminės veiklos subjektui (juridiniam ar fiziniam asmeniui) išduodamas leidimas įrengti išorinę reklamą (įskaitant iškabą ir trumpalaikę išorinę reklamą) Savivaldybės teritorijoje. Savivaldybės administracijos Urbanistikos skyrius, peržiūrėjęs ir pritaręs išorinės reklamos projektui, nustato vietinės rinkliavos dydį  už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą, kuris sumokamas į Savivaldybės nurodytą sąskaitą.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;
4. Lietuvos respublikos statybos įstatymas;
5. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
6. Išorinės reklamos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro  2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670;
7. Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. ĮV-138 „Dėl reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklių patvirtinimo“;
8. Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatai;
9. Kelių eismo sąlygų kontrolės tvarkos aprašas;
10. Kauno rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už išorinę reklamą nuostatai, patvirtinti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-431.
11. Leidimas įrengri išorinę reklamą Kauno rajono savivaldybėje, patvirtinti Kauno rajono savivaldybes direktoriaus įsakymu  ĮS-2289

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Paraišką išorinės reklamos leidimui gauti.
2. Dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau- savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, - butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip.
3. Nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas.
4. Išorinės reklamos įrengimo projektą.
5. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo arba individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos, arba verslo liudijimo patvirtintą kopiją.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Paraišką.
2. Nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas arba dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau- savininkas) sutikimą.
3. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo arba individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos, arba verslo liudijimo patvirtintą kopiją.
4. Išorinės reklamos įrengimo projektą, kurį sudaro:
4.1. aiškinamasis raštas;
4.2. reklaminio įrenginio vietos schema topografiniame plane, kai reklaminis įrenginys įrengiamas ant žemės;
4.3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys, viso objekto ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka;
4.4. išorinės reklamos spalvinis bei grafinis vaizdas;
4.5. reklaminio įrenginio projektas;4.6. laikiklių bei tvirtinimo mazgų brėžiniai.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jurgita Kalvinskaitė – Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja – Savivaldybės vyriausioji architektė,

tel. (8 670) 88 392, el. p. jurgita.kalvinskaite@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas per 20 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Rinkliavos įmokų dydžiai:

1. Rinkliava už išorinę reklamą apskaičiuojama pagal formulę:

€=S*d*√(k/(S*120))
čia:
€ – rinkliavos suma eurais;
S – reklamos plotas kv. m.;
d – dienų skaičius;
k – koeficientas, lygus 1.

2. Iškabai iki 3 kv. m. taikomas 14 eurų metinis mokestis.
3. Reklamos plotas skaičiuojamas dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
4. Apskaičiuotas rinkliavos dydis nustatomas eurais be centų, kai rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų. Jei apskaičiuotas rinkliavos dydis yra didesnis kaip 10 eurų, jis nustatomas eurais su centais, vieno skaitmens po kablelio tikslumu.

Rinkliava mokama į:
Kauno rajono savivaldybės administracijos sąskaitą
Nr. LT514010042503175062

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
Paskirtis: Rinkliava už išorinę reklamą

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiška

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

1. Draudžiama įrengti išorinę reklamą ir Leidimas išorinei reklamai įrengti neišduodamas:
1.1.   keliuose, virš kelių, kelių juostose ir apsaugos zonose, išskyrus stendus, eismo dalyvius informuojančius apie kelio būklę. Išorinę reklamą įrengti draudžiama gatvėse ir prie jų, jeigu ji gali užstoti technines eismo reguliavimo priemones, pabloginti matomumą, akinti eismo dalyvius, kelti pavojų eismo dalyviams. Taip pat draudžiama naudoti reklamą, imituojančią kelio ženklus ir (ar) naudojančią kelio ženklų simboliką. Reklama, įrengta pažeidžiant šiuos reikalavimus, turi būti nuimta, nugriauta ar išmontuota neatlyginant nuostolių jos savininkui arba įrengusių asmenų lėšomis;
1.2.   ant skulptūrų, paminklų ir medžių;
1.3.   gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose, valstybiniuose parkuose, jeigu reklama nesusijusi su draustiniuose ar valstybiniuose parkuose saugomais kompleksais ir objektais (vertybėmis). Šis draudimas netaikomas įrengiant išorinę reklamą draustiniuose ir valstybiniuose parkuose esančių miestų ir miestelių teritorijose;
1.4.   neturint žemę, statinius ar kitus objektus, ant kurių ji įrengiama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimo. Tuo atveju, kai reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – neturint butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimo, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip;
1.5.   neturint leidimo įrengti išorinę reklamą.
2.   Kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos ir apsaugos zonose išorinė reklama įrengiama Kultūros ministerijos nustatyta tvarka.
3.   Išorinę reklamą saugomose teritorijose leidžiama įrengti tik raštiškai suderinus jos įrengimą su saugomų teritorijų direkciją arba regiono aplinkos apsaugos departamentu, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos.
4.   Išorinės reklamos įrengimas arčiau kaip 30 metrų nuo gatvių bei arčiau kaip 150 metrų nuo kelio ne gyvenvietėse turi būti suderintas su policijos pareigūnais vadovaujantis Kelių eismo sąlygų kontrolės tvarkos aprašo tvarka.
5.   Reklaminis įrenginys turi būti projektuojamas ir įrengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitų projektavimą, statybą, ir teritorijų planavimą reguliuojančių teisės aktų nuostatomis.
6.   Leidimas išorinei reklamai įrengti galioja ne ilgiau kaip 5 metus

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.