Urbanistikos skyrius

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų (TPD) rengimas, keitimas, koregavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

URB008

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų (TPD) rengimas, keitimas, koregavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Fiziniai ir juridiniai asmenys gali inicijuoti TPD rengimą, keitimą, koregavimą pateikdami prašymą Savivaldybės administracijos direktoriui.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8 patvirtintos Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės;

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1265 „Dėl pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašas;

4. Vyriausybės 2014-01-15 nutarimu Nr. 44 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-09-29 nutarimo Nr. 1073 „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintas Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašas;

5. Kauno r. sav. tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 patvirtintas Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-asis pakeitimas;

6. Lietuvos Respublikos  Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166);

7. LR aplinkos ministro 2010-07-16 įsakymu Nr. D1-624 patvirtinti „Gamtinio karkaso nuostatai“;

8. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;

9. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas;

10. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Užpildytas laisvos formos prašymas;

2. Planuojamo žemės sklypo (-ų) planą (-us), patvirtintų teisės aktų nustatyta tvarka ir/ar topografinę nuotrauką, kopijos;

3. Žemės sklypo (-ų) nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Užpildytas laisvos formos prašymas;

2. Planuojamo žemės sklypo (-ų) planą (-us), patvirtintų teisės aktų nustatyta tvarka ir/ar topografinę nuotrauką, kopijos;

3. Žemės sklypo (-ų) nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Kruopis,

tel. (8 656) 43 212, el. p. mindaugas.kruopis@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui priimti;

20 darbo dienų inicijavimo sutarties pasirašymo procesui organizuoti.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

nėra

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema TPDRIS

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.