Urbanistikos skyrius

Dokumento, patvirtinančio kultūros paveldo objekto būklės patikrinimą, išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

URB001

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dokumento, patvirtinančio kultūros paveldo objekto būklės patikrinimą, išdavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimas prieš sandorio sudarymą dėl kultūros paveldo objekto valdymo teisių perdavimo.

Kultūros paveldo objekto patikros aktas, jei tokiame objekte nebuvo atliekami tvarkybos darbai, jei nenustatyta objekto sužalojimų ir nebuvo pažeisti jo naudojimo reikalavimai, galioja 6 mėn. nuo patikros akto surašymo dienos. Perdavėjo teisės ir atsakomybė, patikrinus objekto būklę, pereina naujam valdytojui (įgijėjui) nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo. Už patikros metu nustatytos būklės ir nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotos būklės neatitiktį atsako pardavėjas.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas  (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571);

2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. ĮV-318 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos taisyklių patvirtinimo“;

3. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. ĮV-240 „Dėl kultūros paveldo objektų ar vietovių apžiūros , būklės fiksavimo ir tyrimo atlikimo užtikrinimo taisyklių patvirtinimo“;

4. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. ĮV-199 „Dėl kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymą;
2. Įgaliojimo (jei turto valdytojas yra įgaliojęs kitą asmenį) kopiją;
3. Pažymos (išrašo) apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre kopiją;
4. Žemės sklypo (pastato) plano kopiją. 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Kultūros paveldo departamento Nekilnojamųjų kultūros vertybių registras

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Kruopis,

tel. (8 656) 43 212, el. p. mindaugas.kruopis@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokamai

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Per 20 darbo dienų nuo prašymo priėmimo Urbanistikos skyriaus specialistas, atsakingas už paveldosaugą, patikrina, ar tokio objekto ir jo vertingųjų savybių būklė atitinka nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotą būklę ir išduoda kultūros paveldo objekto patikros aktą. Kultūros paveldo objekto būklė tikrinama kultūros ministro nustatyta tvarka.

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.