Urbanistikos skyrius

Dailės kūrinių įrengimas Kauno rajono viešosiose vietose

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dailės kūrinių įrengimas Kauno rajono viešosiose vietose

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dailės kūrinių įrengimo Kauno rajono viešosiose vietose tvarkos aprašas

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

3. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

4. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

5. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

6. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės;

7. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktas.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymą leisti įrengti dailės kūrinius viešosiose vietose gali pateikti iniciatorius raštu ar elektroniniu paštu.

Prašymai pateikiami Savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriui.

Prašyme turi būti nurodyta:

1. Kontaktiniai asmenys: iniciatorius, autorius, architektas (jei numatytas), darbų vykdytojas (jei numatytas);

2. Dailės kūrinio idėjos aprašymas;

3. numatoma Dailės kūrinio vieta;

4. planuojama darbų pradžia ir pabaiga, jei planuojama įrengti Trumpalaikį dailės statinį, nurodomas jo stovėjimo laikas;

5. finansavimo šaltiniai (raštiškas lėšų davėjo patvirtinimas, kad skirs finansavimą).

Kartu su prašymu būtina pateikti:

1. Dailės kūrinio projektinį pasiūlymą, kuriame būtų išsami informacija apie medžiagas, gabaritus, šriftus, konstrukcinius sprendinius, ir kt., dailės kūrinio įrengimo vietą (teritorijos planą arba fasado vaizdą, esamos padėties fotomedžiagą), kūrinio su gretima urbanistine aplinka vizualizaciją arba maketą (mastelis M 1:10), topografinę medžiagą;

2. Savivaldybės administracijos seniūnijos seniūnaičių sueigos protokolo kopiją dėl pritarimo Dailės kūrinio įrengimui viešoje vietoje, esančioje atitinkamos seniūnijos teritorijoje;

3. pastato arba teritorijos, kurioje planuojama įrengti Dailės kūrinį, savininkų ar valdytojų sutikimą;

4. jei Dailės kūrinį numatomi įrengti saugomoje teritorijoje, – Kauno marių regioninio parko direkcijos, Panemunių regioninio parko direkcijos pritarimą. Jei Dailės kūrinį numatomi įrengti paveldo teritorijoje, – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (Kauno skyriaus), pritarimą;

5. jei Dailės kūriniai numatomi įrengti prie kelių, gatvių, sankryžų, – Kauno vyriausiojo policijos komisariato sutikimą ir VĮ „Kauno regiono keliai“ ir (arba) Savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriaus sutikimą;

6. jei Dailės kūrinio projektiniuose pasiūlymuose numatytas užrašas arba tekstas, projektiniai pasiūlymai turi būti suderinti su Savivaldybės administracijos kalbos tvarkytoju;

7. jei prašymas teikiamas dėl Memorialinio dailės kūrinio įrengimo – Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo Kauno rajone komisijos išvadą;

Iniciatoriaus įsipareigojimas Dailės kūrinį įrengus viešoje vietoje perduoti jį Savivaldybės nuosavybei (sutartimi ir priėmimo – perdavimo aktu, kuriame turi būti nurodytas finansavimo šaltinis ir perduodamo turto vertė, nurodyta eurais). Jei planuojama įrengti Trumpalaikį dailės kūrinį, – Iniciatoriaus įsipareigojimas užtikrinti dailės kūrinio priežiūrą.

Jeigu prašymas neatitinka šio Aprašo reikalavimų ir Iniciatorius jo nepatikslina arba nepapildo, prašymas toliau nesvarstomas ir Iniciatorius informuojamas apie atsisakymo svarstyti priežastis.

Prašymai įrengti Trumpalaikį dailės kūrinį teikiami Savivaldybės administracijos seniūnijai, kurios teritorijoje planuojamas Trumpalaikis dailės kūrinys. Prašymus svarsto ir sprendimus priima Savivaldybės administracijos seniūnija, kuriai yra teikiamas prašymas. Prašymas statyti Trumpalaikį dailės kūrinį turi atitikti šio skyriaus 7 ir 8 punktus.

Prašymų svarstymui dėl trumpalaikio dailės kūrinio įrengimo Aprašo III skyriaus nuostatos netaikomos.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Prašymų dėl Dailės kūrinių įrengimo svarstymą organizuoja Savivaldybės administracijos Urbanistikos skyrius (toliau – Urbanistikos skyrius) per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo datos. Terminas skaičiuojamas nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Visi prašymai svarstomi nuolatinėje Dailės kūrinių įrengimo komisijoje (toliau – Komisija), sudarytoje Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Komisiją sudaro Savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojai, kuruojantys kultūros paveldo ir kraštovaizdžio sritis, Aplinkos skyriaus specialistas ir Komisijos sekretorius, kuris skiriamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Komisija į savo posėdį gali pasikviesti ekspertus.

Komisija sprendimus priima posėdžiuose balsų dauguma.

Komisijos svarstymo išvados fiksuojamos posėdžių protokolais:

1. jeigu Komisija prašymui nepritaria, Iniciatorius raštu informuojamas, nepritarimo motyvai nurodomi;

2. jeigu Komisija prašymui pritaria, Iniciatoriui rekomenduojama pradėti rengti statybos projektą, jei to reikalauja teisės aktai arba pradėti vykdyti Dailės kūrinio įrangos darbus. Apie šį sprendimą iniciatorius informuojamas raštu.

 

(Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Eglė Knygauskaitė-Liakienė, tel. Nr. (8 645) 74163, el. p. egle.liakiene@krs.lt)

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracija

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Pirmininkas – Irena Bertašiūtė, Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja

(8 37) 305 526, (8 620) 95 175,

el. p irena.bertasiute@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d. d.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.