Urbanistikos skyrius

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų organizavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

URB12

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pradedamas organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų (toliau – Projektas) rengimo, finansavimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo tvarką, taip pat atvejus ir tvarką, kai žemės sklypai pertvarkomi nerengiant Projekto.
Projektas yra žemėtvarkos planavimo dokumentas, priskiriamas žemės valdos projektams ir rengiamas šiais atvejais:
• kai žemės sklypai padalijami, atidalijami, sujungiami ar perdalijami;
• kai formuojami valstybinės žemės sklypai esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms ir kitoms viešosioms erdvėms, kapinėms, paplūdimiams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimtoms teritorijoms;
• kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį;
• kai formuojami nauji valstybinės žemės sklypai (išskyrus atvejus, kai sklypai formuojami Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka);
• kai įsiterpęs valstybinės žemės plotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir atvejais sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;
• kai keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai), jeigu tai neprieštarauja savivaldybės ar jos dalies bendrajam planui.

Tais atvejais, kai Projektą pageidaujama rengti įsiterpusiame valstybinės žemės plote, organizatorius, prieš priimdamas sprendimą pradėti rengti Projektą, atlieka Taisyklių 56 punkte nurodytus veiksmus.

Kai priimamas sprendimas pradėti rengti Projektą, organizatorius, atsižvelgdamas į Projekto tikslus, parengia Projekto rengimo reikalavimus. Tais atvejais, kai projektas rengiamas kaimo gyvenamojoje vietovėje ir Projekto teritorijoje (ar jos dalyje) yra Nacionalinės žemės tarnybos patikėjimo teise valdomos valstybinės žemės dėl rengimo reikalavimų papildomai kreipiamasi į Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį padalinį.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;

2. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 (toliau – Taisyklės)

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas;

2. VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas;

3. Žemės sklypų ribų planas;

3. Išrašas iš Juridinių asmenų registro (jeigu formuojamas žemės sklypas daugiabučiui pastatui eksploatuoti);

4. Pasiūlymų schema;

5. Pastatų išdėstymo schema iš inventorinės bylos (jei projekto tikslas – sklypo suformavimas prie nuosavybės teise turimų statinių);

6. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą pateikia interesanto atstovas.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Prašymas;

2. VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas;

3. Žemės sklypų ribų planas;

3. Išrašas iš Juridinių asmenų registro (jeigu formuojamas žemės sklypas daugiabučiui pastatui eksploatuoti);

4. Pasiūlymų schema;

5. Pastatų išdėstymo schema iš inventorinės bylos (jei projekto tikslas – sklypo suformavimas prie nuosavybės teise turimų statinių);

6. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą pateikia interesanto atstovas.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Kruopis,

tel. (8 656) 43 212, el. p. mindaugas.kruopis@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Organizatorius (Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius) prašymą organizuoti Projekto rengimą išnagrinėja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų (išskyrus Taisyklių 49 punkte nurodytą atvejį) nuo prašymo gavimo dienos ir priima sprendimą pradėti rengti projektą arba motyvuotai atsisako organizuoti Projekto rengimą ir apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoja prašymą pateikusį iniciatorių

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.