Atmintinė dėl specialiųjų paminklotvarkos ir teritorijų planavimo sąlygų išdavimo

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegu??s 7 d. ?sakymas Nr. D1-262 „D?l Teritorij? planavimo dokumentams rengti s?lyg? parengimo ir išdavimo taisykli? patvirtinimo“ (Skelbta: Valstyb?s ?inios, 2004.05.22, Nr.: 83, Publikacijos Nr.: 3028)
Prieš prad?damas rengti  specialiojo ar  detaliojo teritorij?  planavimo dokument?, planavimo organizatorius  kreipiasi ? Kauno rajono savivaldyb?s administracijos urbanistikos skyri? d?l planavimo s?lyg? išdavimo. Planavimo organizatorius kartu su prašymu pateikia: naudojamo ?em?s sklypo  rib? plano kopij?  arba topografin? plan? su nurodytomis planuojamos teritorijos ribomis; nekilnojamojo turto (?em?s ir  joje esan??i? statini?) naudojimo arba valdymo teis? ?rodan??i? dokument? kopijos.  Kai  Urbanistikos skyrius neturi   vis? reikaling?   duomen?  s?lyg?  parengimui,  pagal  jo  pateiktas paraiškas gaunamos s?lygos iš ši?  institucij?: Kauno apskrities viršininko (kai planuojama valstybin? ?em?), Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento, Kauno visuomen?s sveikatos centro, Kult?ros vertybi? apsaugos departamento Kauno teritoriniam padalinio (jei planuojamoje teritorijoje ar gretimuose sklypuose yra registruot? nekilnojam?j? kult?ros vertybi?), AB „Vakar? skirstomieji tinklai“ Kauno miesto skyriaus, AB „Lietuvos Telekomas??, AB „Lietuvos dujos?? Kauno filialo ir  kit? in?inerini?   tinkl?  ir   susisiekimo  komunikacij? valdytoj?.  S?lygos išduodamos per 20 darbo dien? nuo prašymo gavimo  dienos. Jeigu s?lygos per nustatyt? termin? nebuvo išduotos ir  planavimo organizatoriui  nepranešta apie neišdavimo prie?astis,  planavimo organizatorius  turi  teis? prad?ti rengti special?j? ar detal?j? plan?, ta??iau apie tai po 5 darbo dien? nuo s?lyg?  išdavimo termino  pabaigos  raštu  praneša  Kauno rajono savivaldyb?s Urbanistikos skyriui.

Rengiant specialiuosius ir detaliuosius planus  teritorijose, kuriose yra registruot? nekilnojam?j? kult?ros vertybi?, turi b?ti konsultuojamasi su Kult?ros vertybi? apsaugos departamento Kauno teritoriniam padalinio specialistais  adresu: Rotuš?s a. 29  LT-44033, Kaunas, tel. 8-37 20 86 64. Nekilnojamojo kult?ros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentus gali rengti atestuoti specialistai  arba juridiniai asmenys, kai tiems darbams vadovauja atestuoti specialistai. Derinant teritorij?, kuriose yra registruot? nekilnojam?j? kult?ros vertybi?, specialiuosius  ir detaliuosius  planus, Nuolatin?s statybos komisijos protokole pasirašo ir Kult?ros vertybi? apsaugos departamento Kauno teritoriniam padalinio ir Kauno rajono savivaldyb?s administracijos Kult?ros poskyrio  atstovai.

S?lygas teritorij? planavimo dokumentams rengti išduoda Urbanistikos skyrius.

Kontaktai

Mindaugas Kruopis
Vedėjas
(8 37) 305 514
Pareigybės aprašymas
Jurgita Kalvinskaitė
Vedėjo pavaduotoja (savivaldybės vyriausioji architektė)
(8 37) 305 579, (8 670) 88 392
Pareigybės aprašymas
Irena Bertašiūtė
Vedėjo pavaduotoja (statyba)
(8 37) 305 526, (8 620) 95 175
Pareigybės aprašymas
Meilė Varnelienė
Vedėjo pavaduotoja (žemėtvarka)
(8 37) 305 511, (8 670) 88 540
Pareigybės aprašymas
Jurgita Rimavičienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583, (8 620) 83 469
Pareigybės aprašymas
Nijolė Kazlauskienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583 (8 604) 06 271
Pareigybės aprašymas
Gabija Kušleikaitė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 30 55 83 (8 606) 62 541
Pareigybės aprašymas
Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 620) 83 496
Pareigybės aprašymas
Jurgita Kasputienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 614) 05 148
Pareigybės aprašymas
Jolanta Visvalda Blaževičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 620) 83 492
Pareigybės aprašymas
Gintarė Jankauskaitė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas ir žemėtvarka)
(8 37) 30 55 84, (8 607) 33 279
Pareigybės aprašymas
Jurgita Mažeitavičienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557, (8 670) 97 278
Pareigybės aprašymas
Vaidutė Makūnienė
Vyr. specialistas (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 686) 48 208
Pareigybės aprašymas
Renata Grasmanienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 601) 92 734
Pareigybės aprašymas
Austėja Kulbickaitė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 604) 06 398
Pareigybės aprašymas
Kristina Lapinskaitė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 672) 75 458
Pareigybės aprašymas
Rytė Valentaitė
Vyr. specialistė (adresų suteikimas)
(8 37) 305 540, (8 670) 97 271
Pareigybės aprašymas
Vadimas Platonovas
Vyr. specialistas (adresų suteikimas; teritorijų planavimo dokumentų registras)
(8 37) 30 55 84, (8 683) 38 998
Pareigybės aprašymas
Živilė Valaitienė
Vyr. specialistė (topografinių nuotraukų derinimas)
(8 37) 305 584, (8 601) 32 799
Pareigybės aprašymas
Rimvydas Šliužas
Vyr. specialistas (reklama, teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų archyvas)
(8 37) 305 540, (8 650) 27 810
Pareigybės aprašymas
Eglė Knygauskaitė-Liakienė
Vyr. specialistė (kultūros paveldas)
(8 37) 30 55 84 (8 645) 74 163
Pareigybės aprašymas
Kristina Vinčegova
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 83, (8 682) 43 929
Justina Lipskytė
Darbuotoja