Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius

Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugų skyrimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

001

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugų skyrimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prašymų/ pranešimų dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo priėmimas ir nagrinėjimas.

Koordinuotai teikiamų paslaugų tikslas – sudaryti palankias sąlygas vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę. Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) poreikis atsiranda, kai pavienės, atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina vaiko gerovės. Paslaugos teikiamos vaikams nuo gimimo iki 18 metų (asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų) ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo  ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-651/A1-455/V-1004 „Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas 2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1238.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas;
2. Vaiko (įvaikio) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. Pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas  teikusios  ar teikiančios institucijos, įstaigos, organizacijos siūlymas dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo (jeigu prašymą teikia fizinis asmuo).
4. Kiti (jeigu yra) sprendimų priėmimui svarbūs dokumentai, jų kopijos (specialistų išvados, rekomendacijos dėl paslaugų poreikio ir pan.).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Prašymus gali teikti fiziniai asmenys (vaiko tėvai, globėjai, rūpintojai) ir juridiniai asmenys (institucijos, įstaigos, organizacijos, vaikui ir (ar) šeimai teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Prašymai priimami:


1. Tiesiogiai Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriuje, adresu Savanorių pr. 371, Kaunas.

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.


2. Prašymą su reikiamais dokumentais taip pat galima pateikti savo gyvenamosios vietos seniūnijoje.
3. Elektroniniu paštu edita.ablacinskiene@krs.lt.
Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu arba per atstovą (įgaliotinį).
Kilus klausimų dėl prašymų priėmimo ar paslaugos teikimo, susisiekti su vyr. specialiste (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore) Edita Ablačinskiene tel. (8 686) 46055 arba el. p. edita.ablacinskiene@krs.lt.

Prašymai priimami visus metus nurodytomis įstaigos darbo valandomis

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Kauno rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d. d.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas fiziniam asmeniui; prašymas juridiniam asmeniui.

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.