Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Informacija

TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIUS

Kauno rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus) paskirtis- koordinuoti Kauno rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) teikiamas švietimo pagalbos, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų (toliau – Vaikas) ir jų tėvams ar globėjams/rūpintojams.

 TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIUS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

1.užtikrina veiksmingą koordinuotai teikiamų paslaugų teikimą:
1.1.priima ir nagrinėja Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, prašymus ar informaciją dėl koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą;
1.2.renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos Vaikui ir (ar) jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo arba nustato koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį;
1.3.nagrinėja skundus ir pranešimus dėl koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis;
1.4.teikia sprendimų dėl koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektus Savivaldybės administracijos direktoriui;
1.5.bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, kurios bendradarbiaudamos tarpusavyje, teikia koordinuotai teikiamas paslaugas, koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo atvejo vadybininkais, atsakingais asmenimis, rengiančiais ir įgyvendinančiais koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) planą, kitais Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už Vaiko gerovės užtikrinimą;
1.6.teikia informaciją Savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas ir siūlymus dėl koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos tobulinimo;
2.koordinuoja vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių bei kitų pagalbos priemonių vaiko atstovams pagal įstatymą įgyvendinimą:
2.1.planuoja, koordinuoja ir vertina vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės bei kitų pagalbos priemonių vaiko atstovams pagal įstatymą įgyvendinimą;
2.2.pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, koordinuoja vaiko socialinę integraciją į bendruomenę;
2.3.sistemina ir analizuoja informaciją apie vaiko teisių pažeidimus, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, smurtą, nusikalstamumą, kitus socialinės rizikos veiksnius ir jų priežastis savivaldybės teritorijoje
2.4.vertina vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančių asmenų ir jų teikiamų paslaugų įvairovę, prieinamumą bei poreikį savivaldybėje ir teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl jų tobulinimo;
2.5.teikia informaciją visuomenei, kitiems suinteresuotiems asmenims apie vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimą;
2.6.bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos padaliniais, Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, teritorine policijos įstaiga, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, probacijos tarnybomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis;
2.7.atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytas funkcijas;
3.koordinuoja bendrą darbą su šeimomis Savivaldybėje:
3.1.skatina tarpinstitucinį bendradarbiavimą, inicijuoja tarpinstitucinius pasitarimus su vaiko gerovės srityje veikiančių institucijų, įstaigų, organizacijų atstovais;
3.2.renka informaciją apie pagalbos šeimoms ir vaikams teikimą, vertina ir analizuoja savivaldybėje gyvenančių šeimų bendrą pagalbos poreikį, paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo veiksmingumą;
3.3.vykdo pagalbos prieinamumo ir kokybės stebėseną pagal švietimo ir mokslo ministro kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministru ir sveikatos apsaugos ministru nustatytus paslaugų prieinamumo ir kokybės stebėsenos rodiklius bei tvarką;
3.4.teikia informaciją savivaldybės vykdomajai institucijai apie kylančias problemas dirbant bendrą darbą su šeimomis ir siūlymus dėl pagalbos šeimoms teikimo, organizavimo tobulinimo, plėtros;
3.5.dalyvauja rengiant paslaugų plėtros planų projektus;
3.6.informuoja vietos bendruomenę apie vaikų ir jų atstovų pagal įstatymą galimybes gauti švietimo pagalbos, socialines, sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybėje;
4.rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių ir kitų raštų projektus, pagal savo kompetenciją kontroliuoja jų vykdymą;
5.organizuoja Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžius;
6.dalyvauja komisijų ir darbo grupių, kurių nariu išrinktas, veikloje ir teikia pasiūlymus pagal savo kompetenciją;
7.nagrinėja prašymus, pasiūlymus, skundus ir pranešimus, susijusius su kuruojama sritimi ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis;
8.vykdo kitus su pavestomis funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

 

Kontaktai

Liana Daukantė
Administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)
(8 37) 280 167
Pareigybės aprašymas