Socialinės paramos skyrius

Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

11

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga skirta padėti tenkinti būtiniausius poreikius tiems asmenims, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos.
Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu atitinka šiuos ir kitus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus reikalavimus:
1. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo.
2. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas (toliau – VRP).
3. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka kitas Įstatyme nustatytas sąlygas.
Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui ar pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui sudaro 100 procentų skirtumo tarp VRP ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų ar bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam asmeniui per mėnesį; antram asmeniui – 80 procentų skirtumo tarp VRP vienam asmeniui ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam asmeniui per mėnesį; trečiam ir paskesniems asmenims – 70 procentų skirtumo tarp VRP vienam asmeniui ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam asmeniui per mėnesį.
Socialinės pašalpos papildomo skyrimo ir socialinės pašalpos mažinimo pagrindai
1. Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui papildomai skiriama socialinė pašalpa, kurios dydis lygus 50 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio, už kiekvieną su darbo ar tarnybos santykiais susijusį mėnesį, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius, jeigu vienas gyvenantis asmuo arba bendrai gyvenantys asmenys atitinka visas šias sąlygas:
1) vienas gyvenantis asmuo arba bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų įsidarbina ir dirba (dirbo) nustatytą darbo laiko trukmę ir jam darbo užmokesčio apskaičiuojama ne mažiau už minimaliąją mėnesinę algą arba minimalųjį valandinį atlygį proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui, bet ne daugiau už dvi minimaliąsias mėnesines algas ar du minimaliuosius valandinius atlygius proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui;
 2) prieš įsidarbindami asmenys buvo įsiregistravę Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje ne trumpiau kaip 6 mėnesius iš eilės ir per šį laikotarpį nedirbo arba dirbo mažiau, negu nustatyta darbo laiko trukmę, arba dirbo viešuosius darbus;
3) bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo buvo socialinės pašalpos gavėjai bent vieną mėnesį per paskutinius 3 mėnesius prieš įsidarbinimą;
4) vienas gyvenantis asmuo ar kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka sąlygas, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą;
5) prašymas-paraiška skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus pateiktas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo įsidarbinimo.
2. Darbingo amžiaus darbingiems, bet nedirbantiems (taip pat savarankiškai nedirbantiems) asmenims (išskyrus 3 dalyje nurodytus atvejus) socialinės pašalpos, dydis yra mažinamas:
1) 20 procentų – kai socialinė pašalpa mokama nuo 12 mėnesių iki 24 mėnesių;
2) 30 procentų – kai socialinė pašalpa mokama nuo 24 mėnesių iki 36 mėnesių;
3) 40 procentų – kai socialinė pašalpa mokama nuo 36 mėnesių iki 48 mėnesių;
4) 50 procentų – kai socialinė pašalpa mokama nuo 48 mėnesių iki 60 mėnesių;
5) gavusiems socialinę pašalpą ilgiau kaip 60 mėnesių šios dalies 4 punkte nustatyto dydžio socialinė pašalpa skiriama nepinigine forma, kol šioje dalyje nurodyti asmenys nedirbs (taip pat savarankiškai nedirbs) arba nedalyvaus savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius.
3. Darbingo amžiaus darbingiems, bet nedirbantiems (taip pat savarankiškai nedirbantiems) asmenims socialinės pašalpos dydis nemažinimas esant bent vienam iš šių atvejų, kai jie:
1) nedirba dėl priežasčių, nurodytų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 punktuose;
2) antroje dalyje nurodytu socialinės pašalpos teikimo laikotarpiu negavo Lietuvos teritorinės darbo biržos ar kitos valstybės valstybinės įdarbinimo tarnybos pasiūlymo dirbti arba dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse;
3) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka dalyvauja savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje.
4. Antroje dalyje nustatyti socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpiai skaičiuojami sudedant laikotarpius, kuriais buvo mokama socialinė pašalpa. Jeigu 2 dalyje nurodyti asmenys dirbo (savarankiškai dirbo) arba dalyvavo savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius, 2 dalyje numatyti socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpiai pradedami skaičiuoti iš naujo nuo mėnesio, kurį šios aplinkybės atsirado, pirmos dienos. Socialinė pašalpa gali būti teikiama pinigais, nepinigine forma, pinigais ir (ar) nepinigine forma teikiamą socialinę pašalpą derinant su socialinėmis paslaugomis (bendrosiomis, socialinės priežiūros).
Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu: paštu, el. paštu, telefonu.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (galiojanti redakcija).
3. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. sprendimas Nr. TS-152 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl piniginės socialinės paramos Kauno rajono savivaldybės nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
4. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. TS-180 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio17 d. sprendimo Nr. TS-204 „Dėl išmokų nepinigine forma teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas–paraiška (priklausomai nuo aplinkybių):
1.1. Prašymas–paraiška piniginei socialinei paramai gauti ir jos priedai (SP-1 ir SP-2 formos);
1.2. Prašymas–paraiška piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys);
1.3. Prašymas–paraiška skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. Įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą;
4. Duomenis apie save ir bendrai gyvenančius asmenis bei jų veiklos pobūdį;
5. Pažymas apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, arba, jeigu pajamų šaltinis yra pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama parama;
6. Duomenis apie mėnesio, einančio prieš prašymo-paraiškos pateikimo mėnesį, paskutinę dieną turimą turtą ir patvirtinančius dokumentus, jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinėse sistemose.
 Atsižvelgiant į aplinkybes, lemiančias asmens teisę į socialinę pašalpą, taip pat būtina pateikti:
1) Teismo nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) išlaikymo, tėvystės nustatymo arba teismo patvirtintą nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) materialinio išlaikymo;
2) Įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio ar garantinio vaikų išlaikymo fondo išduotą pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
3) Sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;
4) Ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą, kad asmuo augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė);
5) Kitą piniginei socialinei paramai gauti būtiną informaciją.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Naudojantis informacine sistema SPIS, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos– apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių –  apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių – apie mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;
4. Nacionalinės mokėjimo agentūros – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
5. Mokinių registro– apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;
6. Studentų registro.
7. Kita.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Seniūnijose pagal gyvenamąją vietą.

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus Vedėja Margarita Venslovienė,

tel. (8614) 14 712, el. p. margarita.vensloviene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl socialinės pašalpos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo- paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Formos: SP-1, SP-2, SP-4, SP-4 (A), SP-4 (B).

(Prašymo-paraiškos  formos patalpintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: www.socmin.lt .

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų priėmimo skyrių, ar seniūniją, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 5 punkte.
Priimant asmens paraišką–prašymą, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį. Trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos. Trūkstami dokumentai gali būti pateikiami per 2 mėnesius tais atvejais, kai pajamos paramai gauti apskaičiuojamos pagal mėnesio, nuo kurio skiriama parama, pajamas.
Socialinė pašalpa gali būti teikiama:
1. Pinigais;
2. Nepinigine forma;
3. Pinigais ir nepinigine forma.
Savivaldybės administracija turi teisę tikrinti asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą; papildomai apklausti asmenis, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų duomenų; pasitelkti asmenis visuomenei naudingai veiklai; pasitelkti seniūnaičius, bendruomenės narius ir kitus suinteresuotus asmenis svarstant klausimus dėl socialinės pašalpos skyrimo.

Paslauga teikiama elektroniniu būdu www.spis.lt arba administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale www.epaslaugos.lt

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.