Socialinės paramos skyrius

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas ir mokėjimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

15

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas ir mokėjimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, skiriama ir mokama slaugos išlaidų tikslinė kompensacija. Tikslinių kompensacijų dydžio matas yra tikslinių kompensacijų bazė. Jos dydis yra 130 eurų. Tikslinių kompensacijų bazę tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija yra 2,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.
Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas:
1. Tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos pagal asmenų, turinčių teisę gauti šias išmokas, gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais;
2. Tikslinės kompensacijos skiriamos asmenų, turinčių teisę gauti šias išmokas, arba jų globėjų ar rūpintojų prašymu. Tikslinės kompensacijos 18 metų nesukakusiems asmenims skiriamos jų tėvų (įtėvių), globėjų ar rūpintojų prašymu;
3. Kreipiantis dėl tikslinės kompensacijos skyrimo arba paskirtos tikslinės kompensacijos mokėjimo, privaloma pateikti visus Tikslinių kompensacijų įstatyme ir Tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo nuostatuose nurodytus dokumentus. Asmens sveikatos būklė žemiau esančios 4 dalies 3 ir 4 punktuose numatytais atvejais patvirtinama medicininiais dokumentais, o žemiau esančios 5 dalies 3 punkte nurodyta aplinkybė – savivaldybės administracijos surašytu buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktu;
4. Tikslinės kompensacijos mokamos asmenims, kurie turi teisę gauti šias išmokas, išskyrus šiuos atvejus:
1) tikslinės kompensacijos, paskirtos asmenims iki 18 metų, mokamos vienam iš neįgalaus vaiko (įvaikio) tėvų (įtėvių), globėjui arba rūpintojui;
2) tikslinės kompensacijos, paskirtos sukakusiems 18 metų asmenims, kuriems yra paskirti globėjai ar rūpintojai, mokamos jų globėjams ar rūpintojams;
3) tikslinė kompensacija, paskirta 18 metų sukakusiems asmenims, kurie dėl sveikatos būklės negali patys atsiimti paskirtos išmokos ir įgalioti, kad ją atsiimtų kitas asmuo (negali išreikšti savo valios), ir kuriems nepaskirti globėjai ar rūpintojai (toliau – slaugomas asmuo), mokami veiksniam šioje srityje ne socialinės rizikos asmeniui, kuris yra kreipęsis į teismą dėl slaugomo asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba dėl globos (rūpybos) nustatymo ir ši civilinė byla yra iškelta, išskyrus šios dalies 4 punkte nurodytą atvejį;
4) jeigu į teismą dėl slaugomo asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba dėl globos (rūpybos) nustatymo kreipėsi prokuroras arba globos ir rūpybos institucija ir ši civilinė byla yra iškelta, tikslinė kompensacija ar tikslinis priedas mokami veiksniam šioje srityje ne socialinės rizikos asmeniui, kuris kreipėsi į prokurorą ar globos ir rūpybos instituciją dėl slaugomo asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba dėl globos (rūpybos) nustatymo.
5. Aukščiau esančios 4 dalies 4 punkte nurodytu atveju asmuo, kuris kreipiasi dėl tikslinės kompensacijos mokėjimo, turi atitikti bent vieną iš šių sąlygų:
1) yra deklaravęs gyvenamąją vietą tuo pačiu adresu kaip ir slaugomas asmuo;
2) yra slaugomo asmens artimasis giminaitis;
3) yra asmuo, neįregistravęs santuokos su slaugomu asmeniu, tačiau tvarkantis su juo bendrą ūkį; 4) iki slaugomo asmens pilnametystės buvo jo globėjas (rūpintojas).
6. Tikslinė kompensacija aukščiau esančios 4 dalies 3 arba 4 punkte nurodytam asmeniui mokami jo prašymu ir tol, kol išlieka visos aukščiau esančios 4 dalies 3 punkte nurodytos aplinkybės ir kol aukščiau esančios 4 dalies 4 punkte nurodytas asmuo atitinka bent vieną iš aukščiau esančios 5 dalyje nurodytų sąlygų, tačiau ne ilgiau, negu įsiteisėja teismo sprendimas dėl slaugomo asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje ir globos (rūpybos) nustatymo;
7. Tikslinės kompensacijos didinamos kiekvieną kartą patvirtinus naują tikslinių kompensacijų bazės dydį. Tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos nuo teisės gauti tikslinę kompensaciją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų tikslinei kompensacijai skirti gavimo savivaldybės administracijoje dienos. Teisės gauti tikslinę kompensaciją atsiradimo diena laikoma diena, kurią asmeniui nustatomas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Tikslinė kompensacija skiriama laikotarpiui, kurį tikslinės kompensacijos gavėjas turi teisę gauti šią išmoką. Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Apie priimtą sprendimą skirti ar atsisakyti skirti tikslinę kompensaciją savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo praneša pareiškėjui raštu.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 346 „Dėl šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. A1-211 „Dėl šalpos neįgalumo pensijų, šalpos senatvės pensijų, šalpos kompensacijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais tvarkos aprašo patvirtinimo“

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas gauti tikslinę kompensaciją;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos, kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės susitarimą sudariusios valstybės piliečio, jo šeimos narių arba nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio užsieniečio pasas arba asmens tapatybės kortelė;
3. Dokumentas, patvirtinantis ar suteikiantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba šio dokumento kopija, jeigu prašoma skirti išmoką Europos Sąjungos valstybės narės, išskyrus Lietuvos Respubliką, ar Europos ekonominės erdvės susitarimą sudariusios valstybės piliečiui ar jo šeimos nariui; Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje arba jo kopija, jeigu prašoma skirti išmoką nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančiam užsieniečiui;
4. Įgalioto asmens, globėjo ar rūpintojo dokumentas, atitinkamai patvirtinantis įgaliojimą, globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju, taip pat įgalioto asmens, globėjo ar rūpintojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba šių dokumentų kopijos;
5. Nepilnamečio asmens tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo, dokumentas, atitinkamai patvirtinantis tėvystės (motinystės) ryšius, globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju, taip pat tėvo (įtėvio), globėjo ar rūpintojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba šių dokumentų kopijos;
6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota neįgalumo lygio pažyma arba specialiųjų poreikių nustatymo pažyma (jeigu asmuo pripažintas invalidu iki 2005 m. liepos 1 d., – pensiją mokančiai įstaigai Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų konsultacinės komisijos išduota vaiko invalidumo pažyma arba Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotu invalidumo pažymėjimu) arba jos kopija;
7. Stacionarios socialinės globos įstaigos, stacionarios auklėjimo įstaigos ar stacionarios slaugos įstaigos išduota pažyma atitinkamai apie tai, iš kokių lėšų apmokamos asmeniui, kuriam prašoma skirti tikslinę kompensaciją, teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos, kokį valstybės ir (ar) savivaldybės išlaikymą (maistą, nakvynę ir (ar) aprangą) asmuo, kuriam prašoma skirti tikslinę kompensaciją, gauna stacionarioje auklėjimo įstaigoje arba iš kokių lėšų stacionarioje slaugos įstaigoje slaugomam asmeniui, kuriam prašoma skirti tikslinę kompensaciją, teikiamos slaugos, palaikomojo gydymo, socialinės paslaugos bei patarnavimai.
Kreipiantis dėl tikslinės kompensacijos mokėjimo Tikslinių kompensacijų įstatymo 7 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose nustatytais atvejais, būtina pateikti:
1) prašymą paskirtą tikslinę kompensaciją mokėti slaugančiam asmeniui;
2) sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašą, patvirtinantį, kad dėl sveikatos būklės slaugomas asmuo negali pats atsiimti paskirtos išmokos arba įgalioti, kad ją atsiimtų kitas asmuo (negali išreikšti savo valios);
3) teismo išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad prašymą paskirtą tikslinę kompensaciją mokėti slaugomam asmeniui pateikusio asmens (Tikslinių kompensacijų įstatymo 7 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytu atveju) arba prokuroro ar globos ir rūpybos institucijos (Tikslinių kompensacijų įstatymo 7 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytu atveju) prašymu yra iškelta civilinė byla dėl slaugomo asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba dėl globos (rūpybos) nustatymo;
4) prokuroro arba globos ir rūpybos institucijos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad dėl slaugomo asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba dėl globos (rūpybos) nustatymo į teismą kreiptasi asmens, kuris yra pateikęs prašymą paskirtą tikslinę kompensaciją mokėti slaugomam asmeniui, prašymu (pateikiama Tikslinių kompensacijų įstatymo 7 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytu atveju);
5) dokumentą, patvirtinantį, kad prašymą paskirtą tikslinę kompensaciją mokėti slaugomam asmeniui pateikęs asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą tuo pačiu adresu kaip ir slaugomas asmuo arba jis yra slaugomo asmens artimasis giminaitis, arba iki slaugomo asmens pilnametystės buvo jo globėjas (rūpintojas), arba šio dokumento kopiją (pateikiama Tikslinių kompensacijų įstatymo 7 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytu atveju).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Naudojantis informacine sistema SPIS, gaunami duomenys iš:

  1. Gyventojų registro tarnybos– apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
  2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių –  apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
  3. NDNT registro;

4. Kita.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vyriausioji specialistė Genė Majauskienė, tel. (8670) 91 076,el. p. gene@krs.lt
Vyriausioji specialistė Loreta Akelaitytė, tel. (8670) 90 862,el. p. loreta.akelaityte@krs.lt
Vyriausias specialistas Ervis Mankevičius, tel. (8670) 90 832,el. p. ervis@krs.lt
Vyriausioji specialistė Daina Butkauskienė, tel. (8670) 90 871,el. p. daina.butkauskiene@krs.lt
Vyriausioji specialistė Rosita Žemaitienė, tel. (8670) 91 215,el. p. rosita.zemaitiene@krs.lt
Vyriausioji specialistė Asta Šulskienė, tel. (8670) 91 216,el. p. asta@krs.lt
Vyriausioji specialistė Laura Kuliavičienė, tel. (8670) 90 763,el. p. laura.kuliaviciene@krs.lt

Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Darbo laikas: I-IV 8-17 val. V 8-15.45 min.
PIETŪS 12 val. - 12.45 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus Vedėja Margarita Venslovienė, tel. (8614) 14 712, el. p. margarita.vensloviene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl išmokos skyrimo turi būti priimtas ir išmoka išmokėta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo skirti išmoką ir visų reikiamų išmokai gauti dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

SP-6 (1) ( Forma pildoma sistemoje „Parama“)

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba per atstovą;
Prašymas gauti išmoką gali būti teikiamas ir elektroniniu būdu per https://www.spis.lt/
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą;
3. Prašymo gavimo dieną registruoja ir įteikia (jeigu prašymas gautas paštu, išsiunčia) informacinį lapelį, kuriame nurodo jų priėmimo datą;
4. Priima sprendimą skirti ar atsisakyti skirti tikslinę kompensaciją per 10 darbo dienų nuo atitinkamo prašymo su visais reikiamais dokumentais arba papildomų dokumentų gavimo;
5. Apie priimtą sprendimą skirti tikslinę kompensaciją savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo praneša pareiškėjui raštu;
 6. Jeigu prie nurodyto prašymo pridėti ne visi reikiami dokumentai ir per 2 mėnesius nuo dienos, kurią pareiškėjui buvo įteiktas (išsiųstas) informacinis lapelis, dokumentai nepateikiami, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią baigėsi terminas, per kurį turėjo būti pateikti dokumentai, priima sprendimą prašymo nenagrinėti. Per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo pareiškėjui išsiunčiama priimto sprendimo, kuriame nurodomos atsisakymo nagrinėti prašymą priežastys ir šio sprendimo apskundimo tvarka, kopija ir grąžinami jo pateikti dokumentai;
7. Kiekvienam tikslinės kompensacijos gavėjui sudaroma atskira tikslinės kompensacijos gavėjo byla, kurioje kaupiami visi su šalpos išmokos skyrimu ir mokėjimu susiję dokumentai;
8. Už praėjusį mėnesį, iki einamojo mėnesio 25 dienos tikslinė kompensacija pervedama į paslaugos gavėjo asmeninę sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke ar banko skyriuje arba mokama per valstybės įmonės Lietuvos pašto vietos paštą pagal išmokos gavėjo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje.