Socialinės paramos skyrius

Paramos mokiniams skyrimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC009

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Mokinių nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir mokėjimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti (toliau – socialinę paramą mokiniams), jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio. Mokiniai taip pat turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti kitais savivaldybės tarybos nustatytais atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, mokiniui iš tris ir daugiau vaikų auginančios ar neįgalių tėvų šeimos ir kt.) atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 valstybės remiamų pajamų dydžio. Mokiniams gali būti skiriamas nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti, kai pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 VRP dydžių, bei atitinka nors vieną savivaldybės tarybos nustatytą paramos mokiniams skyrimo išimties atvejį. Iš Savivaldybės biudžeto lėšų skiriamas nemokamas maitinimas, kai pajamos vienam asmeniui yra nuo 1,5 iki 3 VRP dydžių ir netenkinamas nė vienas savivaldybės tarybos tvarkos aprašo nustatytas išimties atvejis, kitais nenumatytais atvejais, pritarus Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai. Mokiniams, kurių vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį mažesnės nei 1,5 VRP dydžio (atskirais atvejais – 2 VRP dydžiai), skiriamas nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose. Mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą arba pagal pradinio ugdymo programą pirmoje, antroje klasėje, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų. Dėl šios paramos kreipiamasi šio aprašymo 7 punkte nustatyta tvarka.  Mokinio reikmenims įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama 2 bazinės socialinės išmokos dydžio suma vienam mokiniui per kalendorinius metus. Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki mokslo metų pradžios arba mokslo metais, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1 Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir  darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas A1-183  „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro  2021 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. A1-53 redakcija).

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė).
3. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius kalendorinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jeigu kreipimosi mėnesį, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė pajamų šaltinis arba bendrai gyvenančių asmenų sudėtis.
4. Pareiškėjas, priklausomai nuo jo ar bendrai gyvenančių asmenų situacijos, turi pateikti*:
4.1. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį.
4.2. Santuokos liudijimo, ištuokos liudijimo ar mirties liudijimo, mirties faktą patvirtinančio dokumento kopiją;
4.3. Įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio ar Sodros išduotą pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
4.4. Žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopiją.
5. Kiti dokumentai (nurodyti).


*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Jeigu socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla savivaldybės administracijai pateikia tik turimą informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams skirti.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4 A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių –  apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;
4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, www.nma.lt) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
5. Mokinių registro (www.itc.smm.lt) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;
6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių– apie asmens nedarbingumo lygį.
7. Kita.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. 8 670 91 210

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Seniūnijose pagal gyvenamąją vietą.

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus Vedėja Margarita Venslovienė,

tel. (8 614) 14 712, el. p. margarita.vensloviene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams  (nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti ) priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

SP-11 formaSP-11 (A) forma, SP-1 forma, SP-2 forma

Prašymo–paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti SP-11 forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. A1-53 redakcija).  Prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti forma patalpinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: www.socmin.lt .

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

Asmeniui atvykus į savo deklaruotos arba gyvenamosios vietos seniūniją, socialinio darbo organizatorius ar seniūno įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.

Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 5 punkte.

Mokiniams  nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos, o mokslo metais nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos. Kad mokinys gautų paramą mokinio reikmenims įsigyti, pareiškėjas gali kreiptis nuo tų metų, kai prasideda nauji mokslo metai, liepos 1 d. iki spalio 5 d.

Paslauga teikiama elektroniniu būdu www.spis.lt arba administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale www.epaslaugos.lt

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.