Socialinės paramos skyrius

Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC030

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Būsto pritaikymas – būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymas, panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems nepritaikytas erdves, ir paprastasis remontas, atliekant tiesiogiai su būsto pritaikymu susijusius statybos darbus.
Gyvenamoji aplinka – nuolydžiai, takeliai, skirti privažiuoti neįgaliojo vežimėliu prie būsto ar automobilio stovėjimo bei saugojimo vietos individualiam ar daugiabučiam namui (ar kitam statiniui, jei gyvenamosios patalpos yra įrengtos kitos nei gyvenamosios paskirties pastate) priskirtame žemės sklype.
Pareiškėjas – neįgalusis ar jo atstovas pagal įstatymą arba gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas.

Dėl būsto pritaikymo gali kreiptis asmenys, kuriems nustatytas:
1. Specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
2. Bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
3. Kitų, nei nurodyta 2 punkte, techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
4. Specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios (Tarptautinės ligų klasifikacijos 10 versijos Australijos modifikacijos sistemos F kodas).
Būstas turi būti neįgaliojo deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta Kauno rajone (būsto statybos baigtumas turi būti nemažesnis nei 80 proc.).
Sudaromos dvi būsto pritaikymo eilės:
Pirmoji eilė – asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, asmenys, kuriems nustatytas bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis, ir asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios;
Antroji eilė – asmenys, kuriems nustatytas kitų, judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) poreikis.
Sudarant kiekvieną eilę, prioritetas teikiamas pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:
1. Asmenims turintiems negalią, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir paskirtos dializės procedūros;
2. Asmenims turintiems negalią, kurie mokosi pagal švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programas ar formaliojo profesinio ugdymo programas, ar studijų programas;
3. Dirbantiems asmenims, turintiems negalią, išskyrus dirbančius pagal savanoriškos veiklos sutartis.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašas, patvirtintas 2019 m. vasario 19 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo ”.

2. Kauno rajono savivaldybės administracijos būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos nuostatai, patirtinti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-26 įsakymu Nr. ĮS-559 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos nuostatų patvirtinimo“.

3. Kauno rajono savivaldybės administracijos būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-11 įsakymu Nr. ĮS-676

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas pateikia:
1. Prašymą dėl būsto pritaikymo (laisva forma). Prašyme pažymima, kad pareiškėjas sutinka leisti naudoti neįgaliojo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu.
2. Neįgaliojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei prašymą pateikia pats neįgalusis) arba šio dokumento kopiją (pateikiama tuo atveju, jei dokumentus teikia neįgaliojo atstovas pagal įstatymą arba socialinis darbuotojas);
3. Neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį;
4.  Mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);
5. Išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a, jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros);
6. laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą, jei prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, jei neįgaliojo specialiesiems poreikiams prašoma pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus. Forma;
7. kitus dokumentus, atsižvelgiant į aplinkybes.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Savivaldybės administracija, preliminariai nustačiusi pareiškėjus, kuriems einamaisiais metais galėtų būti pritaikyti būstai, ir gavusi iš jų visą prašymui nagrinėti reikalingą informaciją bei dokumentus, papildomai prie pareiškėjo prašymo prideda šiuos iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, kitų valstybės ar savivaldybių informacinių sistemų gautus dokumentus ar patvirtintas jų kopijas:

  1. Išrašą iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazės apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį ir apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį ar specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikį arba pažymą apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį (arba jos kopiją), arba pažymą apie nustatytą specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikį (arba jos kopiją);
  2. Savivaldybės administracijos ar Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – TPNC) išrašo iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a) apie nustatytą techninės pagalbos priemonių poreikį kopiją arba galiojančios asmens aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutarties kopiją;
  3. Išrašą iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro apie deklaruotą neįgaliojo gyvenamąją vietą;
  4. Išrašą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenų bazės arba Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų bazės apie asmens, draudžiamo nustatytų rūšių valstybiniu socialiniu draudimu, kategoriją (apdraustojo kategorija) ir asmens darbinį užimtumą;
  5. Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašą, kuriame turi būti pateikti šie duomenys: būsto adresas, būsto savininkas, jei yra, daiktinių teisių apribojimai (būsto areštas, įkeitimas ir pan.),  jei yra, daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymo (arešto, nuosavybės nustatymo ir t. t.) iškėlimo faktas, būsto mokestinė vertė, nustatyta masiniu nekilnojamojo turto vertinimo būdu, būsto statybos pabaigos metai arba naujo būsto statybos baigtumas (proc.), valstybinę žemę patikėjimo teise valdančio subjekto rašytinį sutikimą, jei numatomi ant valstybinės žemės pastatyto būsto pritaikymo darbai.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Seniūnijose pagal gyvenamąją vietą.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Skyriaus vedėja Margarita Vensloviene,

tel. (8 614) 14 712, el. p. margarita.vensloviene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pareiškėjų prašymus Savivaldybės administracija priima iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Sekančiais metais Kauno rajono savivaldybės administracijos būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija  įvertina pareiškėjų būsto pritaikymo neįgaliajam poreikį ir patvirtina Savivaldybės administracijos būsto pritaikymo eiles. Gavus Neįgaliųjų reikalų departamento pranešimą apie skirtas valstybės biudžeto lėšas būstui neįgaliesiems pritaikyti, preliminariai numatoma, kuriems pareiškėjams pagal eilę bei gautas valstybės biudžeto ir turimas Savivaldybės biudžeto lėšas būstas galėtų būti pritaikytas einamaisiais metais. Šie pareiškėjai informuojami raštu.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga finansuojama iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Biologinių valymo įrenginių ir jų montavimo, nuotekų įvado prijungimo prie nuotekų tinklo, vandentiekio įrenginių ir jo įvado iki gyvenamojo namo iš vandens šulinio ar gręžinio išlaidoms padengti pareiškėjas sumoka į Savivaldybės administracijos nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą 20 procentų šių įrenginių ir jų montavimo kainos.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Gauti prašymai registruojami sistemoje SPIS.

Neįgalių asmenų, laukiančių būsto ir (ar) gyvenamosios aplinkos pritaikymo, 2020 m. I eilė.

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.