Socialinės paramos skyrius

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

10

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas (toliau – kompensacijos), jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka šiuos ir kitus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus reikalavimus:
1. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija nustatyto turto vertės normatyvo;
2. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka Įstatyme nustatytas sąlygas;
3. Įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą;
4. Siekiantys gauti kompensacijas būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi būti su nuomotoju raštu sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešame registre;
5. Asmuo, turintis teisę į kompensacijas deklaruotos gyvenamosios vietos ir nuomojamame būste, ar bendrai gyvenantys asmenys, turintys teisę į kompensacijas ir deklaruojantys gyvenamąją vietą skirtinguose būstuose, privalo pasirinkti vieną iš būstų, už kurį būtų teikiamos kompensacijos;
6. Daugiabučio namo butų savininkai, kurie kreipiasi dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų, turi dalyvauti svarstant ir priimant sprendimą susirinkime dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo pagal Vyriausybės patvirtintą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančią savivaldybės tarybos patvirtintą programą, jeigu toks sprendimas svarstomas ir priimamas, ir dalyvauti įgyvendinant šį projektą. Kompensacijoms apskaičiuoti taikomi šie normatyvai:
1. Naudingojo būsto ploto normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims: 50 kvadratinių metrų vienam gyvenančiam asmeniui; 38 kvadratiniai metrai pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui; 12 kvadratinių metrų antram bendrai gyvenančiam asmeniui; 10 kvadratinių metrų trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims. Šie plotai nustatomi pagal kadastrinių matavimų duomenis;
2. Karšto vandens normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims: 1,5 kubinio metro pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį; 1 kubinis metras antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį; 0,5 kubinio metro trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims per mėnesį;
3. Geriamojo vandens normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims: kai karštam vandeniui paruošti naudojama centralizuotai tiekiama šiluma, 2 kubiniai metrai pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį, 1,5 kubinio metro antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį, 1 kubinis metras trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims per mėnesį; kai karštam vandeniui paruošti naudojamos kitos energijos ar kuro rūšys, 3,5 kubinio metro pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį, 2,5 kubinio metro antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį, 1,5 kubinio metro trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims per mėnesį.
Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui kompensuojama:
1. Būsto šildymo išlaidos, kai naudingasis būsto plotas ir atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos būstui šildyti ne didesni už nustatytus normatyvus, viršija 10 procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui dydžio;
2. Geriamojo vandens, kurio kiekis ne didesnis už nustatytą normatyvą, išlaidos viršija 2 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų;
3. Karšto vandens, kurio kiekis ir atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos karštam vandeniui ne didesni už nustatytus normatyvus, išlaidos viršija 5 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų.
Kompensacijos gali būti teikiamos: 1) Pinigais; 2) Apskaičiuotų kompensacijų sumą pervedant į energiją, kurą, geriamąjį ir karštą vandenį tiekiančių įmonių ar fizinių asmenų atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
Prašymas-paraiška pateikiamas raštu asmeniškai arba paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, rūpintoją, globėją). Jei prašymas-paraiška pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka. Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu: paštu, el. paštu, telefonu.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1.Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas.
2.Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (galiojanti redakcija).
3.Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A1-35 „Dėl dokumentų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, formų patvirtinimo“ (galiojanti redakcija).
4.Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. sprendimas Nr. TS-152 „ Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl piniginės socialinės paramos Kauno rajono savivaldybės nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
5. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. TS-179 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų Kauno rajono savivaldybės nepasiturintiems gyventojams apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
6. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. TS-180 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. TS-204 „Dėl išmokų nepinigine forma teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1.Prašymas–paraiška (priklausomai nuo aplinkybių):
1.1. Prašymas–paraiška gauti piniginę socialinę paramą (SP-4 forma) ir jos priedai (SP-1 ir SP-2 formos);
1.2. Prašymas–paraiška gauti piniginę socialinę paramą (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys) (SP-4 (A) forma).
2.Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė) arba įgalioto asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir įgaliojimas.
3.Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama parama.*
4.Duomenys apie mėnesio, einančio prieš prašymo-paraiškos pateikimo mėnesį, paskutinę dieną turimą turtą ir tai patvirtinantys dokumentai.*
5.Atsižvelgiant į aplinkybes, lemiančias asmens teisę į kompensacijas, būtina pateikti:*
5.1. Teismo nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) išlaikymo, tėvystės nustatymo arba teismo patvirtintą nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) materialinio išlaikymo;
5.2. Įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio ar garantinio vaikų išlaikymo fondo išduotą pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
5.3. Atsiskaitymo už paslaugas (būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens teikimo) knygelę, sąskaitą arba mokėjimo pranešimą, kuriame nurodytas mokėtojo kodas;
5.4. Įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį turi pateikti su energijos, kuro, vandens tiekėjais sudarytą sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo, arba dokumentus, nurodančius, kad teismas yra priteisęs apmokėti skolą.
6. Kita piniginei socialinei paramai gauti būtina informacija (žr. teisės aktus).
*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Naudojantis Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), gaunami duomenys iš:

 1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
 2. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
 3. Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos – apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;
 4. Nacionalinės mokėjimo agentūros informacinės sistemos – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
 5. VĮ „Regitra“ informacinės sistemos – apie asmens disponuojamas transporto priemones;
 6. Mokinių, studentų registrų – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių (ar studijuojančių) asmenų mokymosi įstaigas ir programas;
 7. Žemės ūkio technikos registro – apie asmens disponuojamą žemės ūkio techniką;
 8. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro informacinės sistemos – apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą;

Duomenys gali būti gaunami ir iš kitų valstybės ar savivaldos institucijų ar įstaigų, paslaugų teikėjų tiek, kiek tai būtina asmens prašymui įvykdyti.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Seniūnijose pagal gyvenamąją vietą.

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Venslovienė,

tel. (8 614) 14 712, el. p. margarita.vensloviene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl kompensacijų skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 Formos: SP-1, SP-2, SP-4, SP-4 (A), SP-4 (B).

Prašymo-paraiškos formos patalpintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: www.socmin.lt.

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų priėmimo skyrių ar Seniūniją, specialistas įsitikina piliečio asmens tapatybę ir įvertiną pateiktus dokumentus. Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 5 punkte.
Priimant asmens paraišką-prašymą, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį.
Trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo paraiškos pateikimo dienos. Trūkstami dokumentai gali būti pateikiami per du mėnesius tais atvejais, kai pajamos paramai gauti apskaičiuojamos pagal mėnesio, nuo kurio skiriama parama, pajamas.
Kompensacijos gali būti teikiamos:
1.pinigais;
2.apskaičiuotų kompensacijų sumą pervedant į energiją, kurą, geriamąjį ir karštą vandenį tiekiančių įmonių ar fizinių asmenų atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose savivaldybės nustatyta tvarka.
Savivaldybės administracija turi teisę tikrinti asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą; papildomai apklausti asmenis, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų dokumentų; pasitelkti asmenis visuomenei naudingai veiklai; pasitelkti seniūnaičius, bendruomenės narius ir kitus suinteresuotus asmenis svarstant klausimus dėl paramos skyrimo.

Paslauga teikiama elektroniniu būdu www.spis.lt arba administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale www.epaslaugos.lt

Prašymas turi būti:

 1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
 2. parašytas įskaitomai;
 3. asmens pasirašytas.