Socialinės paramos skyrius

Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką, organizavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC031

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką, organizavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Būsto pritaikymas – būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymas, panaudojant specialius elementus, keičiant vaikams su sunkia negalia, turintiems judėjimo ir (arba) apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, nepritaikytas erdves, ir paprastasis remontas, atliekant tiesiogiai su būsto pritaikymu susijusius statybos darbus.

Esant vaiko sensorinės sistemos sutrikimų, judėjimo, regos ar klausos sutrikimų, gali būti perkamos techninės pagalbos priemonės, jei jos nenurodytos Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, arba jei šių priemonių nesuteikia Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – TPNC).

Pareiškėjas – vaikui su sunkia negalia atstovaujantis asmuo – vienas iš tėvų, globėjas (rūpintojas), atstovas pagal įstatymą.

Vaikas su sunkia negalia – vaikas, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašas, patvirtintas         2019  m. birželio 27 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro Nr. A1-365 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo

Kauno rajono savivaldybės administracijos būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos nuostatai, patvirtinti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-26 įsakymu Nr. ĮS-559 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos nuostatų patvirtinimo

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas pateikia:

  1. Prašymą Forma;
  2. neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo lygį;
  3. vaiko su sunkia negalia tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą (netaikoma, kai įsigyjamos tik priemonių sąraše nurodytos priemonės);
  5. išrašą iš asmens medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120), kai vaikui su sunkia negalia reikalingos techninės pagalbos priemonės arba kreipiamasi dėl pakartotinio būsto pritaikymo, nepraėjus 5 metams nuo paskutinio sprendimo pritaikyti būstą priėmimo dienos, pasikeitus vaiko su sunkia negalia sveikatos būklei, ir būtini papildomi būsto pritaikymo darbai.

Prašymas gali būti teikiamas tiesiogiai                 (deklaruotos vietos seniūnijoje arba Savivaldybės administracijai raštu arba elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis teikiamas Prašymas turi būti pasirašytas saugiu pareiškėjo elektroniniu parašu arba pareiškėjo asmens tapatybė turi būti patvirtinta kitais saugiais būdais (pvz., per elektroninę bankininkystę).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant SPIS programa, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo misterijos – apie asmens darbingumo lygį, neįgalumą ir specialiuosius poreikius;
3. VĮ Registrų centro – apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos seniūnijų atsakingi darbuotojai; Kauno rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus atsakingi darbuotojai.

Darbo laikas:

I-IV 8 – 17,   V   8 – 15.45

PIETŪS 12.00 val. – 12.45 val.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja
Margarita Venslovienė, tel. (8 37)  30 55 18,
el. p. margarita.vensloviene@krs.lt
Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius,  Savanorių pr. 371, Kaunas.
Darbo laikas:
I-IV 8 – 17,  V   8 – 15.45
PIETŪS 12.00  – 12.45 min.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pareiškėjų prašymus Savivaldybės administracija priima iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Sekančiais metais Kauno rajono savivaldybės administracijos būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija  įvertina pareiškėjų būsto pritaikymo neįgaliajam poreikį ir patvirtina Savivaldybės administracijos būsto pritaikymo eiles. Gavus Neįgaliųjų reikalų departamento pranešimą apie skirtas valstybės biudžeto lėšas būstui neįgaliesiems pritaikyti, preliminariai numatoma, kuriems pareiškėjams pagal eilę bei gautas valstybės biudžeto lėšas būstas galėtų būti pritaikytas einamaisiais metais. Šie pareiškėjai informuojami raštu.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Gauti prašymai registruojami sistemoje SPIS

Kauno rajono savivaldybės šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2020 m. eilė