Socialinės paramos skyrius

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Informacija

Socialinio skyriaus nuostatai

Peržiūrėti

Socialinių paslaugų planas

Kauno rajono savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų planas

Kauno rajono savivaldybės 2018 m. socialinių paslaugų planas

Kauno rajono savivaldybės 2018 m. socialinių paslaugų plano įvykdymo vertinimas

Informacija apie laisvas vietas Kauno rajono savivaldybės suaugusiųjų socialinės globos ir priežiūros namuose


2020-03-05

Eil.Nr.

Globos įstaigos pavadinimas

Planinis vietų skaičius

Laisvos vietos

Laukiančiųjų eilėje skaičius

 1.

SBĮ Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namai

     

 

          Socialinės globos paslaugos

22

0

0

 

          Socialinės priežiūros paslaugos

8

0

1


SOCIALINĖS GLOBOS IR PRIEŽIŪROS KAINOS 2019 M.  KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE SUAUGUSIEMS ASMENIMS

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Socialinės globos kaina, EUR/mėn.

Socialinės priežiūros kaina, EUR/mėn.

asmeniui

be sunkios negalios

asmeniui su sunkia negalia

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo skyriuje

1.

SBĮ Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namai

770,00

900,00

280,00

 

Uždaviniai ir funkcijos

1.       Skyrius, vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Savivaldybės socialinę politiką:
1.1.    organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Socialinės apsaugos ir darbo bei kitų ministerijų ir institucijų teisės aktų įgyvendinimą socialinės paramos  srityse Kauno rajone;
1.2.    nagrinėja Savivaldybės vykdomos socialinės paramos politikos įgyvendinimo rezultatus;
1.3.    organizuoja socialinę paramą Kauno rajono savivaldybėje, atsižvelgdamas į gyventojų poreikius;
1.4.    vykdo socialiai remtinų žmonių apskaitą ir teikia Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų bei Administracijos direktoriaus nustatytą paramą;
1.5.    renka duomenis apie asmenų, kurie kreipiasi dėl socialinių išmokų, pajamas bei turtą;
1.6.    koordinuoja  Savivaldybės įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, veiklą;
1.7.    rengia socialinių programų projektus ir organizuoja jų įgyvendinimą;
1.8.    bendradarbiauja su darbo birža, keisdamiesi informacija, skirdami asmenims socialines išmokas ir padėdami įsidarbinti;
1.9.    rengia ir teikia Savivaldybės administracijai ir merui pasiūlymus dėl socialinės paramos plėtojimo;
1.10.   koordinuoja Administracijos socialinės srities komisijų veiklą ir aptarnauja Savivaldybės tarybos įsteigtų  Socialinės srities fondų, komisijų ir kitų darinių veiklą;
1.11.   rengia Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl socialinės paskirties institucijų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;
1.12.   informuoja Savivaldybės gyventojus socialinės paramos klausimais per žiniasklaidą ir kitais galimais būdais;
1.13.   teikia metodinę paramą, informaciją, konsultuoja interesantus išmokų, lengvatų, pašalpų, kompensacijų, globėjų ir rūpintojų skyrimo, kitais socialiniais klausimais;
1.14.   rūpinasi pilnamečių našlaičių bei likusių be tėvų globos asmenų įsikūrimo pašalpos skyrimu ir tiksliniu jos panaudojimu;
1.15.   teikia teismams pareiškimus, išvadas ir kitus procesinius dokumentus globai ir rūpybai nustatyti;
1.16.   veda socialinės paramos mokiniams skyrimo apskaitą. Pagal seniūnijų pateiktus mokinių sąrašus kiekvienai seniūnijai perveda lėšas mokinio reikmenims įsigyti;
1.17.   priima ir nagrinėja gyventojų skundus, prašymus, pareiškimus bei pasiūlymus;
1.18.   priima asmenų, kurie kreipiasi dėl vienkartinės socialinės paramos, prašymus, rengia dokumentus ir teikia juos Socialinės paramos komisijai;
1.19.   surenka reikiamus dokumentus ir jų pagrindu skiria bei moka teisės aktų nustatytas pašalpas, pensijas, kompensacijas ir kitas socialines išmokas;
1.20.   konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą seniūnijų socialinio darbo organizatoriams, specialistams ir socialinių paslaugų įstaigų socialiniams darbuotojams;
1.21.   kaupia ir sistemina duomenis apie socialiai remtinus asmenis ir suteiktą šiems asmenims materialinę paramą;
1.22.   teikia vienkartinę pašalpą grįžusiems iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietų;
1.23.   rengia medžiagą Administracijos direktoriaus įsakymams, kompensacijų gavėjams nukentėjusiems 1991 m. sausio 11–13 dienomis vykdytos agresijos, dėl  įvairių išlaidų (būsto šildymo, karšto, šalto vandens, dujų, kieto ir skysto kuro, elektros energijos ir kitų paslaugų) 50 proc. kompensavimo;
1.24.   pašalpų gavėjams išduoda pažymas apie Skyriuje gaunamas išmokas;
1.25.   bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vaiko teisių apsaugos skyriumi, sveikatos priežiūros įstaigomis, įvairių rūšių socialinės globos institucijomis, teisėsaugos institucijomis, kitomis savivaldybėmis, valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais socialinių paslaugų teikėjais, specialistais, spręsdamas Savivaldybės socialines problemas;
1.26.   įgyvendina Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatas, susijusias su išmokomis šeimai ir išmokomis mirties atveju;
1.27.   priima prašymus ir rengia sprendimus dėl valstybės finansinės paramos teikimo užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikų parvežimo į Lietuvą;
1.28.   tvarko Kauno r. gyventojų dokumentus susijusius su laidojimo pašalpos skyrimu ir moka vienkartines laidojimo pašalpas;
1.29.   apskaičiuoja ir moka vienkartines pašalpas šeimos nariams už žuvusius ar mirusius tardymo ar kalinimo metu 1940–1990 m. ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – karius savanorius ir ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – laisvės kovų dalyvius;
1.30.   atnaujina informaciją apie asmenims (šeimoms) teikiamas socialines paslaugas SPIS kompiuterinėje duomenų bazėje;
1.31.   analizuoja socialinių įstaigų veiklą, seka ir fiksuoja  socialinius pokyčius;
1.32.   organizuoja Skyriaus raštvedybą ir tvarko Skyriaus archyvą;
1.33.   rengia metines ataskaitas apie paskirtų funkcijų vykdymą, teikia siūlymus darbui tobulinti;
1.34.   saugo Skyriaus antspaudą, vardinius spaudus ir atsako už jų naudojimą;
1.35.   vykdo finansines operacijas ir tvarko buhalterinę apskaitą, sudaro buhalterines ir statistines ataskaitas, atlieka griežtos atskaitomybės blankų apskaitą, vykdo valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų apskaitą;
1.36.   organizuoja ir vykdo Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimą Savivaldybėje;
1.37.   Skyrius vykdo kitas teisės aktuose numatytas Savivaldybės savarankiškąsias, priskirtąsias (ribotai savarankiškas) ir valstybines (perduotas Savivaldybei) socialinės srities funkcijas.

Kontaktai

Margarita Venslovienė
Vedėja
(8 37) 305 518
Pareigybės aprašymas
Rima Jusienė
Vedėjo pavaduotoja
(8 37) 305 512
Pareigybės aprašymas
Ervis Mankevičius
Vyr. specialistas
(8 670) 90 832
Pareigybės aprašymas
Rūta Ribinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 75
Pareigybės aprašymas
Renata Giniuvienė
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 75
Pareigybės aprašymas
Kristina Kardelienė
Vyr. specialistė
(8 37) 31 37 66
Pareigybės aprašymas
Natalija Juozaitytė
Vyr. specialistė
(8 37) 31 37 66
Pareigybės aprašymas
Loreta Akelaitytė
Vyr. specialistė
(8 670) 90 862
Pareigybės aprašymas
Dalia Žilovienė
Vyr. specialistė
(8 670) 90 956
Pareigybės aprašymas
Rosita Žemaitienė
Vyr. specialistė
(8 670) 91 215
Pareigybės aprašymas
Asta Šulskienė
Vyr. specialistė
(8 670) 91 216
Pareigybės aprašymas
Lijana Bernotienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 512
Pareigybės aprašymas
Evelina Davainienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 598
Pareigybės aprašymas
Daiva Ruseckienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 506
Pareigybės aprašymas
Roma Mikalauskaitė
Vyr. specialistė
(8 604) 42 647
Pareigybės aprašymas
Agnė Ceinoriūtė
Vyr. specialistė
(8 614) 05 688
Pareigybės aprašymas
Liana Daukantė
Vyr. specialistė
(8 601) 92 669
Pareigybės aprašymas
Vilma Petrauskienė
Vyresn. raštvedė
(8 655) 63 995
Pareigybės aprašymas
Renata Lamsargienė
Vyr. specialistė
(8 670) 91 076
Pareigybės aprašymas
Jurgita Preskienė
Vyr. specialistė
(8 601) 97 765
Pareigybės aprašymas
Agnė Letajeva
Vyr. specialistė
(8 601) 92 345
Pareigybės aprašymas