Savivaldybės gydytojas

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Informacija


Savivaldybės gydytojo funkcijos

1. Organizuoti Savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros plėtojimo programos, kitų tikslinių ir kompleksinių savivaldybės sveikatos programų projektų rengimą, teikti juos aprobuoti bendruomenės sveikatos tarybai, aprobuotas programas teikti tvirtinti Savivaldybės tarybai.
2. Organizuoti Savivaldybės tarybos patvirtintų tikslinių ir kompleksinių savivaldybės sveikatos programų įgyvendinimą.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoti Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje.
4. Numatyti ir Savivaldybės teritorijoje organizuoti pirminę sveikatinimo veiklą (pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacijos). Vykdyti antrinę sveikatos priežiūrą Savivaldybėje.
5. Organizuoti gyventojų sveikatos statistinius stebėjimus, analizuoti jos pokyčius, teikti išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui, informuoti apie tai gyventojus.
6. Teikti savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo, valstybės ir savivaldybių turtinių tarpusavio santykių formuojant savivaldybių nuosavybę, lėšų savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigoms statyti, kapitališkai remontuoti, rekonstruoti, medicinos aparatūrai ir įrangai įsigyti, sveikatos priežiūros rėmimo priemonių (finansinių lengvatų juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdantiems aktyvią sveikatos politiką) įgyvendinimo, savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų sanitarinės kontrolės rezultatų.
7. Rūpintis Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų funkcionavimu ir jų išlaikymu.
8. Prižiūrėti, ar Savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklos įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus.
9. Užtikrinti pagal kompetenciją privalomąjį sveikatinimo veiklos lygį Savivaldybės teritorijoje, organizuoti jo laikymosi kontrolę.
10. Pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimus rengti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytas sveikatinimo veiklos sutartis ir teikti jas tvirtinti savivaldybės tarybai, kontroliuoti, kaip jų laikomasi.
11. Rengti ir teikti Savivaldybės administracijos direktoriui sveikatinimo veiklos teisės aktų projektus.
12. Teikti Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl Savivaldybės teritorijos paskelbimo pavojaus ar žalos visuomenės sveikatai teritorija.
13. Organizuoti Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, ekologinių katastrofų padarinius.
14. Organizuoti Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo projekto rengimą ir teikti jį Savivaldybės administracijos direktoriui.
15. Organizuoti Savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicininį auditą.
16. Prižiūrėti Savivaldybės sanitarijos inspekcijos veiklą.
17. Kontroliuoti, ar Savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos nepažeidžia pacientų teisių.
18. Nagrinėti gydytojų pareiškimus ir skundus pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros klausimais, spręsti juos pagal savo įgaliojimus arba perduoti spręsti Savivaldybės administracijai pagal kompetenciją.
19. Informuoti Savivaldybės administracijos direktorių apie Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų neatitinkančius Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, o savivaldybės tarybą - apie savivaldybės įsteigtų įmonių, įstaigų ir organizacijų priimtus sprendimus sveikatos priežiūros srityje.


Emocinė sveikata

Kviečiame gydytojus ir rezidentus dirbti Kauno rajone

 

Kontaktai

Dainius Kryžanauskas
Savivaldybės gydytojas
(8 37) 305 522
Pareigybės aprašymas