Personalo skyrius

Pažymos apie darbą / valstybės tarnybos stažą išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PER001

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymos apie darbą/ valstybės tarnybos stažą išdavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga skirta buvusiems Kauno rajono savivaldybės administracijos darbuotojams, karjeros arba pakaitiniams valstybės tarnautojams, taip pat politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams. 

Prašymus dėl pažymos išdavimo priima ir pažymas rengia Personalo skyrius.      

Pažyma pareiškėjui gali būti įteikiama asmeniškai atvykus į Personalo skyrių arba siunčiama pareiškėjo nurodytai įstaigai paštu registruotu laišku.  Asmenų prašymai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į Personalo skyrių), raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu) ir elektroniniu būdu.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);

Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės      2002-06-17 nutarimu Nr. 910 (Žin., 2002, Nr. 60-2471)

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779)

Kauno rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2009-04-14 įsakymas Nr. ĮS-743 „Dėl asmenų aptarnavimo, jų prašymų nagrinėjimo Kauno rajono savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose taisyklių patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas turi pateikti prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, duomenis ryšiui palaikyti, pareigų, kurias ėjo, pavadinimą ir laikotarpį, kokią informaciją pageidauja gauti, pageidaujamą informacijos gavimo būdą ir pasirašyti prašymą.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija ir dokumentais, reikalingais prašymui nagrinėti, disponuoja Personalo skyrius. Esant būtinumui reikalinga informacija gaunama iš kitų Administracijos skyrių.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės Personalo skyriaus vyr. specialistė Vaiva Žagarienė, mob. (8 682) 43 856, el. paštas . vaiva.zagariene@krs.lt,  Savanorių pr. 371, 214 kab., Kaunas LT-49500.

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Kauno rajono savivaldybės Personalo skyrius

tel. (8 37) 21 45 45, el. paštas personalas@krs.lt,

Savanorių pr. 371, 214 kab., Kaunas LT-49500.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Informacija pareiškėjui turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Personalo skyriuje dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisva. (pavyzdys)

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Pažymą pasirašo Administracijos direktorius. Ji tvirtinama Administracijos antspaudu.

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.