Personalo skyrius

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Informacija

Personalo skyriaus nuostatai

Peržiūrėti 

Personalo skyriaus uždaviniai ir funkcijos

1. Personalo skyriaus uždaviniai yra:
1.1. padėti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui (toliau vadinama – Administracijos direktorius)  formuoti personalo valdymo politiką;
1.2. padėti Administracijos direktoriui vykdyti personalo administravimo funkcijas;
1.3. organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant Administracijos organizacinę kultūrą.
2. Personalo skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
2.1. atsižvelgdamas į įstaigos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
2.2. kartu su kitais Kauno rajono savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais atlieka struktūrinių padalinių funkcijų ir pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl skyriaus ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose įstaigai nustatytus uždavinius;
2.3. atlieka personalo sudėties analizę;
2.4. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą įstaigoje;
2.5. padeda  Administracijos direktoriui formuoti personalo sudėtį;
2.6. padeda Administracijos struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą įstaigoje;
2.7. padeda Administracijos direktoriui formuoti įstaigos personalo mokymo prioritetus, sudaro Administracijos ir jos padalinių personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
2.8. padeda Administracijos direktoriui  kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;
2.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant įstaigos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;
2.10. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;
2.11. pagal kompetenciją kartu su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo;
2.12. rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja Administracijos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
2.13. organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
2.14. padeda Administracijos direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
2.15. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;
2.16. Administracijos direktoriaus pavedimu atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
2.17. padeda Administracijos direktoriui organizuoti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;
2.18. organizuoja įstaigos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
2.19. organizuoja atostogų suteikimą personalui;
2.20. padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;
2.21. formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui personalo, Administracijai pavaldžių įstaigų vadovų asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
2.22. pagal kompetenciją padeda Administracijos direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
2.23. pagal kompetenciją įgyvendina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus;
2.24. padeda Administracijos direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, jeigu įstaigos veiklą reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip;
2.25. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Administracijos direktoriaus pavedimus.

Kontaktai

Vaiva Žagarienė
Vedėja
(8 37) 214 545
Pareigybės aprašymas
Indrė Stankienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 509
Pareigybės aprašymas
Greta Ignatavičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 509
Pareigybės aprašymas
Živilė Bumbulė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 509
Pareigybės aprašymas
Gintarė Damijonaitienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 509
Pareigybės aprašymas