Personalo skyrius

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Darbo skelbimai

 

Darbo skelbimai

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKIJOS PIRMINĖS SVEIKATOSPRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS
PAREIGAS

Skelbimo nr.: 88128

Skelbimo data: 2023-05-16

Skelbimas galioja iki: 2023-05-30

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kauno rajono savivaldybės administracija

Konkursą organizuojanti įstaiga: Kauno rajono savivaldybės administracija

Pareigos: VšĮ Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių): 4682 Eur.

Darbo vieta (miestas): Vilkija

Informacija apie įstaigą:
Kontaktai išsamesnei informacijai gauti:
Živilė Bumbulė, Personalo skyriaus vyr. specialistė
Tel. 8 675 02 089
El. paštas zivile.bumbule@krs.lt

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės mero

2023 m. balandžio 17 d. potvarkiu MP-25

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKIJOS PIRMINĖS SVEIKATOSPRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Įstaiga) direktorius yra Įstaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Įstaigos lėšų.
2. Įstaigos direktorių priima, atleidžia ir įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su direktoriaus darbo santykiais, Kauno rajono savivaldybės meras Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Įstaigos direktorius yra tiesiogiai pavaldus Kauno rajono savivaldybės merui, atskaitingas Kauno rajono savivaldybės merui ir Kauno rajono savivaldybės tarybai.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Įstaigos direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti Įstaigos nuostatuose numatytą veiklą, įgyvendinti pagrindinius Įstaigos tikslus ir uždavinius, užtikrinti efektyvų Įstaigai patikėto turto panaudojimą, saugumą, užtikrinti šios Įstaigos veiklos strategijos ir veiklos plano vykdymą bei veikti viešosios įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis.

III. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

5. Įstaigos direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:
5.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
5.2. turėti sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės aukštąjį universitetinį išsilavinimą, įgijęs magistro kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
5.3. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

6. Įstaigos direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
6.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
6.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
6.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
6.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
6.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa ( omis) ir kt.);
6.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę, atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos darbą.

V. ĮSTAIGOS DIREKTORIAUS FUNKCIJOS

7. Įstaigos direktorius vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės institucijų sprendimų sveikatos priežiūros klausimais įgyvendinimą;
7.2. atstovauja Įstaigai bendraujant su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valdžios institucijomis pats ar įgaliojęs kitą Įstaigos darbuotoją;
7.3. rengia ir vykdo Įstaigos veiklos strategijas ir metinius planus, rengia ir teikia steigėjui praėjusių finansinių metų įstaigos veiklos ataskaitą ir metinę finansinę atskaitomybę;
7.4. atidaro ir uždaro Įstaigos sąskaitas bankuose;
7.5. užtikrina Įstaigos turto racionalų, ekonomišką bei efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;
7.6. Įstaigos vardu sudaro sandorius, pasirašo finansinius dokumentus, pavedimus, nustato veiklos sritis, kuriose savarankiškai veikti ir sudaryti sandorius Įstaigos vardu turi teisę kiti Įstaigos darbuotojai, suteikia jiems įgaliojimus;
7.7. užtikrina Įstaigos dokumentų valdymą įstatymų nustatyta tvarka, jų saugojimą bei kitos informacijos apie Įstaigą saugojimą;
7.8. organizuoja Įstaigos padalinių ir filialų vadovų priėmimo į darbą viešą konkursą, tvirtina konkurso nuostatus;
7.9. priima į pareigas ir atleidžia iš jų Įstaigos darbuotojus, įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su Įstaigos darbuotojų darbo santykiais Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
7.10. tvirtina Įstaigos darbo tvarkos taisykles, padalinių nuostatus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
7.11. organizuoja materialinių vertybių inventorizaciją;
7.12. užtikrina Įstaigos vidaus ir finansinės kontrolės įgyvendinimą;
7.13. atlieka kitus veiksmus, kuriuos atlikti Įstaigos direktorių įpareigoja teisės aktai ir Įstaigos įstatai.

VI. ATSAKOMYBĖ

8. Įstaigos direktorius atsako už:
8.1. Įstaigos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų tinkamumo, prieinamumo bei priimtinumo užtikrinimą bei už tinkamai organizuotą Įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą;
8.2. administracinę Įstaigos veiklą, personalo parinkimą bei jo kvalifikacijos atitikimą užimamoms pareigoms;
8.3. ūkinę Įstaigos veiklą, lėšų naudojimą pagal paskirtį, atsako už atsiskaitymus su darbuotojais, mokesčių administravimo institucijomis, darbų, paslaugų ir prekių tiekėjais;
8.4. materialinės bazės kūrimą ir racionalų savivaldybės perduoto bei Įstaigos įsigyto turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą;
8.5. saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, civilinės saugos organizavimą įstaigoje, elektros įrenginius aptarnaujančio personalo parinkimą;
8.6. Įstaigos dokumentų saugojimą ir tvarkymą, statistinių ataskaitų, finansinių ir kitų dokumentų teisingumą;
8.7. teisės aktuose, Įstaigos įstatuose bei šiame pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, už savo veiklą ar neveikimą, pacientams, Savivaldybei ar Valstybei padarytą žalą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

Dokumentai, kuriuos būtinai pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Asmens dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą (CV)
 5. Pretendento anketą;
 6. Vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančio dokumento kopiją;
 7. Savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą/strateginės veiklos gaires (tikslai, prioritetai, jų įgyvendinimo būdai, nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį). Veiklos programa neturi viršyti 5 puslapių.

Atrankos būdas – testas raštu (50 klausimų) ir testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

https://pm.vataras.lt/prasymai/Account/Login?ReturnUrl=%2fprasymai%2fServices

Dokumentai priimami iki gegužės 30 d. 


IEŠKOMAS DARBUOTOJAS Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KELIŲ IR TRANSPORTO SKYRIŲ

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Turėti inžinerinės srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
2. Gebėti taikyti Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos kelių įstatymus bei kitus vykdomas funkcijas reglamentuojančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir teisės aktus.
3. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.
4. Turėti bent 1 metų projektavimo darbo patirtį.
5. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6. Mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programų paketu.
7. Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Darbo pobūdis:

1. Dirba su kelių ir gatvių tinklo prisijungimo sąlygų išdavimu, projektų derinimu.
2. Sistemina ir apdoroja informaciją, reikalingą rengiant kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos, remonto, priežiūros planus, transporto sistemos tobulinimo planus ir teikia Skyriaus vedėjui konkrečius pasiūlymus šiems planams įgyvendinti.
3. Sistemina ir apdoroja informaciją, reikalingą kelių bei gatvių statybos, rekonstrukcijos techniniams projektams parengti.
4. Renka ir apdoroja informaciją, reikalingą kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos, remonto, priežiūros darbų viešųjų pirkimų procedūroms vykdyti.
5. Sistemina ir apdoroja informaciją, reikalingą ruošiant sutarčių projektus dėl kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos, remonto, priežiūros darbų pirkimo, techninių projektų parengimo, jų ekspertizės atlikimo paslaugų pirkimo bei dalyvauja priimant šiuos atliktus darbus ar paslaugas.
6. Renka informaciją ir dokumentus apie vykdomų kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos, remonto, priežiūros darbų kokybę, atlikimo terminus, lėšų panaudojimą bei atitikimą projektinei dokumentacijai, teikia išvadas ir pasiūlymus Skyriaus vedėjui.
7. Renka duomenis ir informaciją, reikalingą rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektams kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos, remonto, priežiūros darbų klausimais.
8. Peržiūri kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos, remonto, priežiūros suvestinius statybos kainos skaičiavimus.
9. Renka duomenis ir informaciją išvadoms dėl prisijungimo sąlygų prie vietinės reikšmės kelių ir gatvių tinklo.
10. Skyriaus vedėjo pavedimu pagal kompetenciją nagrinėja ir rengia atsakymus į paklausimus, prašymus ar skundus.
11. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje.
12. Pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų kitą Skyriaus darbuotoją jo kasmetinių atostogų, laikino nedarbingumo ar komandiruočių laikotarpiais.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar pavaduotojo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

Pareiginės algos koeficientas – 10,0.
Dokumentus ir gyvenimo aprašymą siųsti elektroniniu paštu: gita.kaminskiene@krs.lt
Išsamesnė informacija teikiama tel. Nr. 8 612 56159, el. p. gita.kaminskiene @krs.lt


SKELBIAMA ATRANKA Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu, arba aukštąjį koleginį technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su pastatų ir statinių technine priežiūra, pastatų ir žemės įteisinimu, elektros įrengimų eksploatacijos sąlygomis, šiluminių mazgų, katilinių eksploatavimu ir sauga.
 3. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.
 4. Mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programų paketu.
 5. Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Darbo pobūdis:

 1. Organizuoja Skyriaus balanse esančių patalpų, pastatų lauko ir vidaus inžinerinių tinklų, komunikacijų priežiūrą ir eksploataciją, atsako už jų būklę.
 2. Organizuoja ir vykdo Skyriui priklausančių statinių vidaus šildymo sistemų ir šilumos punktų periodines arba dalines bei sezonines apžiūras.
 3. Prižiūri pastatų vidaus šildymo sistemų ir šilumos punktų techninę būklę.
 4. Prižiūri Skyriui priklausančių objektų elektros matavimo prietaisų eksploataciją, elektros prietaisų parodymų duomenis ir elektros instaliacijos techninę būklę.
 5. Tvarko katilinių apskaitą, rūpinasi automatikos ir įrengimų priežiūra, organizuoja katilinių darbą.

6.6. rūpinasi šiluminių punktų, šildymo sistemų paruošimu šildymo sezonui;

 1. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje.
 2. Pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų kitą Skyriaus darbuotoją jo kasmetinių atostogų, laikino nedarbingumo ar komandiruočių laikotarpiais.
 3. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

Pareiginės algos koeficientas – 8,9.

Dokumentus ir gyvenimo aprašymą siųsti elektroniniu paštu: jonas.petkevicius@krs.lt

Išsamesnė informacija teikiama tel. Nr. 8 685 82099, el. p. jonas.petkevicius@krs.lt


 

 

 

Kontaktai

Vaiva Žagarienė
Vedėja
(8 37) 214 545
Pareigybės aprašymas
Indrė Stankienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 509
Pareigybės aprašymas
Greta Ignatavičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 509
Pareigybės aprašymas
Živilė Bumbulė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 509
Pareigybės aprašymas
Gintarė Damijonaitienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 509
Pareigybės aprašymas