Personalo skyrius

Darbo laikas

P–K
7.30–16.30
Pn
7.30–15.15
Pietų pertrauka 11.45–12.15

Darbo skelbimai

 

Darbo skelbimai

 

SKELBIAMAS KONKURSAS Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS

(Koeficientas – 6,73)

Specialieji reikalavimai:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos ar finansų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu, arba aukštąjį koleginį ekonomikos ar finansų srities išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu;
  2. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansų valdymą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, biudžeto sandarą ir vykdymą, vietos savivaldą, darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
  3. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
  4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
  5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programų paketu, gebėti naudotis apskaitos ir finansų valdymo (Labbis) bei dokumentų valdymo (DVS) sistemomis.

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų (iki 2019 m. lapkričio 25 d.) nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos svetainėje dienos.

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (-us).
  4. Gyvenimo aprašymą.
  5. Užpildytą pretendento anketą.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą!

Išsamesnė informacija teikiama Kauno rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriuje

(tel. 8 37 30 55 09, el. paštas: vaiva.zagariene@krs.lt).

 


SKELBIAMAS KONKURSAS Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DOMEIKAVOS SENIŪNIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS

Skelbimo Nr.: 42790

Skelbimo data: 2019-10-31

Konkursą organizuojanti įstaiga: Kauno rajono savivaldybės administracija

Domeikavos seniūnijos vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019-09-19 įsakymu Nr. ĮS-1790
(2019-09-25 įsakymo Nr. ĮS-1844 redakcija)      

DOMEIKAVOS SENIŪNIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Domeikavos seniūnijos (toliau – seniūnija) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti seniūnui vykdyti viešojo administravimo funkcijas, organizuoti viešųjų paslaugų teikimą seniūnijoje, įgyvendinti Savivaldybės institucijų sprendimus seniūnijos teritorijoje.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose veiklos srityse – dokumentų valdyme, personalo valdyme, turto valdyme ir priežiūroje, viešųjų pirkimų organizavime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo viešojo administravimo įstaigose patirtį;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
4.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešųjų pirkimų organizavimą, archyvo darbo organizavimą, mokėti analizuoti teisės aktus ir taikyti juos praktikoje;
4.5. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles bei dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
4.6. turėti vairuotojo (B kategorijos) pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas:
5.1. siekiant įgyvendinti Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nuostatas, tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
5.2. koordinuoja seniūnijos raštvedybos organizavimą, dokumentų registravimą, seniūnijos rengiamų seniūno įsakymų, sudaromų sutarčių projektų rengimą;
5.3. priima prašymus ir rengia leidimus prekybai, medžių kirtimui, išduoda leidimus laidoti, kasinėti, važiuoti vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis, rengia ataskaitas;
5.4. renka ir Savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai, dalyvauja įvertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas;
5.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
5.6. registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Savivaldybės administracijos direktoriui;
5.7. organizuoja viešuosius pirkimus, vykdo jų apskaitą ir viešinimą;
5.8. vykdo seniūnijos teritorijoje Kauno rajono savivaldybės švaros ir tvarkos, Gyvūnų laikymo, Želdynų ir želdinių apsaugos, Atliekų tvarkymo ir kitų taisyklių kontrolę, ruošia administracinių nusižengimų protokolus;
5.9. atstovauja seniūnijai, tvarkant komunalinių atliekų išvežimą;
5.10. inicijuoja adresų ir gatvėvardžių suteikimą seniūnijos teritorijoje;
5.11. padeda seniūnui organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo ir Savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus, gyventojų apklausas, susirinkimus, seniūnaičių sueigas, seniūno įgaliojimu dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose;
5.12. kartu su seniūnu konsultuoja seniūnijos gyventojus, teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų veiklą;
5.13. siekiant užtikrinti nenutrūkstamą seniūnijos darbą, seniūno atostogų, komandiruočių, ligos laiku be atskiro Administracijos direktoriaus įsakymo eina seniūno pareigas ir atlieka seniūno pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;
5.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio seniūno pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
    
6. Valstybės tarnautojas yra pavaldus seniūnui.
____________________________


Susipažinau

_____________________
(parašas)

_____________________
(vardas, pavardė)

_____________________  
(data)

 

Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos.

Svarbu! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  dokumentus privalo pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/

Išsamesnė informacija apie konkursą: (85) 271 7561, Miglė Gylienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė, migle.gyliene@vtd.lt,


SKELBIAMAS KONKURSAS Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS

Skelbimo Nr.: 42662

Skelbimo data: 2019-10-22

Konkursą organizuojanti įstaiga: Kauno rajono savivaldybės administracija

Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 7,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-21 įsakymu Nr. ĮS-1585

TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I  SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teikti teisinę pagalbą bei teisinę informaciją Savivaldybės darbuotojams, Tarybos nariams, atstovauti Savivaldybei ir Savivaldybės administracijai teismuose ir kitose institucijose, rengti ir derinti Tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengti atsakymus į gyventojų ir kitų asmenų prašymus, paklausimus, skundus, teikti valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą ir vykdyti su asmens duomenų apsauga susijusias funkcijas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
   
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos – teisės srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją bei įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, darbo teisę, asmens duomenų apsaugą, Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teisės aktų rengimą;
4.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

V  SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. atstovauja Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos interesams teismuose ir kitose institucijose;
5.2. rengia teismams ir kitoms institucijoms procesinius dokumentus;
5.3. teikia metodinę pagalbą bei teisines konsultacijas Savivaldybės administracijos skyriams, Tarybos nariams, darbo grupėms ir komisijoms;
5.4. nagrinėja gyventojų prašymus, skundus ir pareiškimus bei rengia į juos atsakymus;
5.5. rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos veiklai reikalingas sutartis;
5.6. teikia valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą Kauno rajono gyventojams;
5.7. vykdo su asmens duomenų apsauga susijusias funkcijas;
5.8. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
5.9. pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų kitą Skyriaus darbuotoją ar valstybės tarnautoją jo kasmetinių atostogų, laikino nedarbingumo ar komandiruočių laikotarpiais;
5.10. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo ir Administracijos vadovų nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI  SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_______________________________________

Susipažinau

______________
(Parašas)  

___________________
(Vardas ir pavardė)

____________  
(Data)

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: 1. aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija; 2. ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį patvirtinančio dokumento kopija.

Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos.

Svarbu! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  dokumentus privalo pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/

Išsamesnė informacija apie konkursą: (8 5) 219 6839, Irena Bruzgienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus Atrankų specialistė.

 

 

Informacija apie laisvas mokytojo pareigybes Kauno rajono mokyklose 2017–2018 mokslo metams

Kontaktai

Dalė Verbickienė
Vedėja
(8 37) 214 545
Vaiva Žagarienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 509
Indrė Stankienė
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 09
Greta Ignatavičienė
Darbuotoja