Personalo skyrius

Darbo laikas

P–K
7.30–16.30
Pn
7.30–15.15
Pietų pertrauka 11.45–12.15

Darbo skelbimai

 

Darbo skelbimai

KONKURSAS Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VYRIAUSIOJO PATARĖJO PAREIGAS

 

Skelbimo Nr.: 44561

Skelbimo data: 2020-05-29

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kauno rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Vyriausiasis patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 9,50

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus
2018 m. gruodžio 4  d. įsakymu Nr.1-12
(2019 m. gruodžio 2  d. įsakymo Nr. 1-6 redakcija)

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
VYRIAUSIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba) vyriausiasis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos vyriausiojo patarėjo pareigybės paskirtis - vykdyti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą, atliekant savivaldybės administracijos, Savivaldybės administravimo subjektų ir Savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinius ir veiklos auditus, bei veiklos plane nenumatytus kitus auditus ir patikrinimus.

III. VEIKLOS SRITIS
   
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – Savivaldybės kontrolieriaus sprendimu atlieka Savivaldybės administracijos, Savivaldybės administravimo subjektų bei Savivaldybės kontroliuojamų įmonių eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip penkerių metų darbo patirtį ekonomikos ar finansų, ar audito, ar kontrolės srityje;
4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, Savivaldybės turto valdymą ir naudojimą, biudžeto sudarymą ir vykdymą, Savivaldybės administravimo subjektų ir kontroliuojamų įmonių veiklą, apskaitą ir atskaitomybę, mokėti juos pritaikyti praktiniame darbe;
4.3. išmanyti Valstybinio audito reikalavimus, audito atlikimo tvarką ir audito teoriją, teisės aktų rengimo taisykles, raštvedybos taisykles, žinoti kokia informacija yra asmens duomenys, tarnybos, komercinė (gamybinė) ar profesinė paslaptis;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu: naudotis elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis, Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. tinkamai ir nustatytu terminu vykdo Savivaldybės kontrolieriaus skiriamus pavedimus bei nustatytas užduotis;
5.2. atlieka auditą, patikrinimus Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose bei Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, vadovaudamasis Valstybinio audito reikalavimais, metiniu Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planu, gautais pavedimais, įsakymais;
5.3. nustatyta tvarka teikia informaciją ir reikalingus duomenis apie atliekamą auditą ir jo rezultatus Savivaldybės kontrolieriui;
5.4. nustatytu terminu parengia ir pateikia apibendrintus audito rezultatų darbo dokumentus, ataskaitas, išvadas, pasiūlymus ir sprendimo projektus, paruošia audito dokumentus išsiuntimui bei organizuoja audito dokumentų svarstymą;
5.5. teikia siūlymus dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinio veiklos plano ir veiklos ataskaitos sudarymo, rengia Savivaldybės kontrolieriaus priimamų sprendimų pagal audito ataskaitas projektus;
5.6. Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu nagrinėja gyventojų skundus ir pareiškimus Viešojo administravimo įstatymo, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo  administravimo  institucijose,  įstaigose  ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių bei Savivaldybės kontrolieriaus nustatyta tvarka;
5.7. bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos Centralizuotu vidaus  audito skyriumi;
5.8. tobulina kvalifikaciją, analizuoja Lietuvos Respublikos įstatymus, teisės aktus, susijusius su atliekamomis pareigomis ir teikia informaciją bei pasiūlymus Savivaldybės kontrolieriui;
5.9. vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojo pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti Tarnybos uždaviniai.
        
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS  

6. Kauno rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos vyriausiasis patarėjas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės kontrolieriui.
    
 ___________

Informacija apie įstaigą:

Vertinimo metodai: Nenustatyta

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Diana Černiavska

Telefonas: 8 5 2196813

El.paštas: diana.cerniavska@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2


 

SKELBIAMAS KONKURSAS Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS

(Koeficientas – 6,9)

Specialieji reikalavimai:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, apskaitos ar finansų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu, arba aukštąjį koleginį ekonomikos, apskaitos ar finansų srities išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu;
  2. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansų valdymą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, biudžeto sandarą ir vykdymą, vietos savivaldą;
  3. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
  4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
  5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programų paketu, gebėti naudotis apskaitos ir finansų valdymo (Labbis) bei dokumentų valdymo (DVS) sistemomis.

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų (iki 2020 m. birželio 10 d.) nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos svetainėje dienos.

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (-us).
  4. Gyvenimo aprašymą.
  5. Užpildytą pretendento anketą.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą!

http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html

Išsamesnė informacija teikiama Kauno rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriuje

(tel. 8 37 30 55 09, el. paštas: vaiva.zagariene@krs.lt).


 

KONKURSAS LAPIŲ SENIŪNIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGOMS EITI

Skelbimo Nr.: 44550

Skelbimo data: 2020-05-27

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kauno rajono savivaldybės administracija

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Lapių seniūnijos vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 6,40

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020-05-21 įsakymu Nr. ĮS-1027        

LAPIŲ SENIŪNIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lapių seniūnijos (toliau – Seniūnija) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti seniūnui vykdyti viešojo administravimo funkcijas, organizuoti viešųjų paslaugų teikimą seniūnijoje, įgyvendinti Savivaldybės institucijų sprendimus seniūnijos teritorijoje.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose veiklos srityse – dokumentų valdyme, personalo valdyme, turto valdyme ir priežiūroje, viešųjų pirkimų organizavime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo viešojo administravimo įstaigose patirtį;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
4.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešųjų pirkimų organizavimą, archyvo darbo organizavimą, mokėti analizuoti teisės aktus ir taikyti juos praktikoje;
4.5. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles bei dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
4.6. turėti vairuotojo (B kategorijos) pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas:
5.1. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
5.2. koordinuoja Seniūnijos raštvedybos organizavimą, dokumentų registravimą, seniūnijos rengiamų seniūno įsakymų, sudaromų sutarčių projektų rengimą;
5.3. rengia pažymas apie šeimos sudėtį, charakteristikas ir kitas pažymas, remiantis seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų ir juridinių asmenų prašymais;
5.4. priima prašymus ir rengia leidimus prekybai, medžių kirtimui, išduoda leidimus laidoti, kasinėti, važiuoti vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis, rengia ataskaitas;
5.5. renka ir Savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai, dalyvauja įvertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas;
5.6. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
5.7. registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Savivaldybės administracijos direktoriui;
5.8. organizuoja viešuosius pirkimus, vykdo jų apskaitą ir viešinimą;
5.9. vykdo seniūnijos teritorijoje Kauno rajono savivaldybės švaros ir tvarkos, Gyvūnų laikymo, Želdynų ir želdinių apsaugos, Atliekų tvarkymo ir kitų taisyklių kontrolę, ruošia administracinių nusižengimų protokolus;
5.10. atstovauja Seniūnijai, tvarkant komunalinių atliekų išvežimą;
5.11. inicijuoja adresų ir gatvėvardžių suteikimą Seniūnijos teritorijoje;
5.12. padeda seniūnui organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo ir Savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus, gyventojų apklausas, susirinkimus, seniūnaičių sueigas, seniūno įgaliojimu dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose;
5.13. kartu su seniūnu konsultuoja Seniūnijos gyventojus, teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų veiklą;
5.14. siekiant užtikrinti nenutrūkstamą Seniūnijos darbą, seniūno atostogų, komandiruočių, ligos laiku be atskiro Administracijos direktoriaus įsakymo eina seniūno pareigas ir atlieka seniūno pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.
5.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio seniūno pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
    
6. Valstybės tarnautojas yra pavaldus seniūnui.
____________________________

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: B kategorijos vairuotojo pažymėjimo kopija.

Informacija apie įstaigą:

Vertinimo metodai: Nenustatyta

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Kristina Jasilionytė

Telefonas: 8 5219 6804

El.paštas: kristina.jasilionyte@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

 

 

Kontaktai

Dalė Verbickienė
Vedėja
(8 37) 214 545
Pareigybės aprašymas
Vaiva Žagarienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 509
Pareigybės aprašymas
Indrė Stankienė
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 09
Pareigybės aprašymas
Greta Ignatavičienė
Darbuotoja
(8 672) 11 307