Priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas

Pagal  Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimą Nr. TS-493  (2017 ir 2018 m. redakcijos)

PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS KRITERIJAI

 1. Į Savivaldybės mokyklose esančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priėmimas organizuojamas vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintu Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu.
 2. Į Savivaldybės mokyklas mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis pirmumo teise priimami mokiniai, gyvenantys tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (priedas), toje mokykloje baigę pradinio ugdymo programą ar pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį. Pasikeitus mokyklos tipui ar vietovės pavadinimui, mokyklos aptarnavimo teritorija nesikeičia.
 3. Gimnazijų vidurinio ugdymo programą mokiniai renkasi patys, pirmumo teise priimami asmenys pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą baigę jose pagrindinio ugdymo programą. Jei norinčiųjų yra daugiau, negu laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys, gyvenantys savivaldybės, kurioje yra mokykla, teritorijoje, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus).
 4. Į Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį priimami asmenys, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių mokėsi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, mokymąsi ir mokymosi pasiekimus (metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus).
 5. Į sanatorijos „Žibutė“ mokyklą priimami atvykę gydytis į sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigą mokyklinio amžiaus vaikai.
 6. Mokiniai, gyvenantys mokyklai nepriskirtoje aptarnavimo teritorijoje tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokiniui pageidaujant gali būti priimti į Savivaldybės mokyklas tuo atveju, jei yra laisvų vietų.
 7. Per mokslo metus mokiniai priimami į laisvas klasių vietas. Į likusias laisvas klasių vietas (jei į mokyklą jau priimti visi norintys ir jos aptarnavimo teritorijoje gyvenantys mokiniai), mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas priimami mokiniai, gyvenantys mokykloms nepriskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Pirmumo teise priimami mokiniai, dėl įgytų ar įgimtų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ar seserys, arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys.
 1. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai (atskiru atveju – jaunesnis, jeigu jis pakankamai šiai programai subrendęs, gavus pedagoginės psichologinės tarnybos arba mokyklos psichologo išvadą-rekomendaciją).
 2. Vieno iš tėvų (globėjų) prašymu vaikas gali būti priimamas į antrą klasę, jeigu mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo pasiekimus, nustatoma jų atitiktis pirmos klasės mokiniui mokykloje numatytiems mokymosi pasiekimams.
 3. Mokiniai dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas, sudarant sąlygas mokytis pagal pritaikytas pradinio, pagrindinio ugdymo programas.
 4. Baigę adaptuotą, specialiąją arba individualizuotą pradinio ugdymo programą, specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai priimami mokytis pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, pateikę pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus.
 5. Baigę adaptuotą pagrindinio ugdymo programą, specialiąją pagrindinio ugdymo programą arba individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai priimami mokytis pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą. Priimant pateikiamas pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi
 6. Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, pateikęs užsienio mokykloje įgytus pasiekimus patvirtinančius dokumentus.
 7. Mokykla pagal turimą informaciją (pateiktus asmens patirtį ir pasiekimus įrodančius dokumentus, atsižvelgusi į jo amžių, pokalbius su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), jei iš užsienio grįžęs mokinys yra nepilnametis, priima jį mokytis į klasę, kurioje mokosi jo bendraamžiai arba (ir) į išlyginamąją klasę (grupę).
 8. Jei iš užsienio grįžusio mokinio pateiktų mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų, pokalbių ir kitų duomenų paaiškėja, kad jo pasiekimai aukštesni (žemesni), nei numatyti ugdymo programoje, pagal kurią mokosi jo bendraamžiai, mokinys turi teisę mokytis aukštesnėje klasėje (klase žemiau). Jei mokinys nepilnametis, mokykla sprendimą turi suderinti su jo tėvais (globėjais, rūpintojais).
 9. Priimant iš užsienio atvykusį mokinį arba mokinį, Lietuvoje baigusį užsienio valstybės arba tarptautinės organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programą ar tam tikrą jos dalį arba vidurinio ugdymo programos dalį, mokykla sudaro jo individualaus ugdymo planą, užtikrina mokiniui reikiamą švietimo arba mokymosi pagalbą.
 10. Į suaugusiųjų klases mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas priimami asmenys nuo 18 metų. Priėmimas vykdomas iki spalio 1 d., neviršijant  Tarybos nustatyto leistino klasių skaičiaus. Mokytis pagal šias ugdymo programas taip pat gali 16–17 metų dirbantis jaunuolis, nepilnametis asmuo, kuriam laikinai atimta ar apribota laisvė, arba negalintis tęsti mokymosi pagal bendrojo ugdymo programą dėl nėštumo ir gimdymo atostogų ar vaiko auginimo. Asmenys, pageidaujantys mokytis suaugusiųjų klasėse, mokyklos direktoriui pateikia prašymą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie  mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.
 11. Priimant mokinį į mokyklą, žinių ir gebėjimų patikrinimas (egzaminas, testas ar kt. forma) nevykdomas. 

PRAŠYMŲ PATEIKIMO TERMINAI IR PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ ĮFORMINIMAS

 1. 1–8 klasių mokinių (iš mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos) ir gimnazijų I–IV klasių mokinių prašymai priimami nuo einamųjų metų sausio 2 d. iki vasario 28 d. Prašymai ir kiti dokumentai registruojami vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėse nustatyta gaunamų dokumentų registravimo tvarka.
 2. Tarybai iki einamųjų metų kovo 31 d. nustačius mokyklų klasių skaičių, priimami prašymai į mokyklose esančias laisvas vietas.
 3. Priimant mokinius į likusias laisvas vietas, gali būti pateikti dokumentai, patvirtinantys pirmumo teisę.
 4. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), nuo 14 metų – tėvai (rūpintojai) arba mokinys, turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.
 5. Mokyklose mokinių priėmimą vykdo mokyklos direktorius ir mokinių priėmimo komisija. Mokyklos direktorius įsakymu sudaro mokinių priėmimo komisiją ir patvirtina jos darbo reglamentą. Priėmimo komisijos pirmininkas turi būti direktoriaus paskirtas asmuo. Mokinių priėmimo komisijos sudėtis ir darbo reglamentas turi būti viešinami mokyklos svetainėje. Aktualiems šiame Apraše nenumatytiems atvejams nagrinėti sudaroma Priėmimo į Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisija, kurios sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Taryba.
 6. Priėmimas mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Tėvai (globėjai) mokyklos direktoriui pateikia:

6.1. prašymą;

6.2. vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją;

6.3. gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą (einamųjų arba praėjusiųjų metų).

 1. Mokiniai, norintys tęsti mokslą pagal pradinio ugdymo programą (t. y. mokytis antroje, trečioje ar ketvirtoje klasėje) kitoje mokykloje, mokyklos direktoriui pateikia prašymą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir (ar) pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje, jei pageidauja mokytis prasidėjus mokslo metams, ir vaiko sveikatos pažymėjimą.
 2. Tėvams (globėjams) pageidaujant vaikas į pirmą klasę, pateikus prašymą, priimamas nuo  6 metų.
 3. Priėmimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį. Mokytis į penktas klases pagal pagrindinio ugdymo programą priimami mokiniai, pateikę mokyklos direktoriui:

9.1. prašymą;

9.2. gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą (einamųjų arba praėjusiųjų metų), jeigu mokėsi kitoje mokykloje.

 1. Mokiniai, norintys tęsti mokslą kitoje mokykloje pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, t. y. mokytis šeštoje, septintoje ar aštuntoje klasėje, mokyklos direktoriui pateikia:

10.1. prašymą ir mokymosi pasiekimų pažymėjimą, jei pageidauja mokytis nuo einamųjų metų rugsėjo 1 dienos;

10.2. prašymą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir (ar) pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje, jei pageidauja mokytis prasidėjus mokslo metams.

 1. Priėmimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį. Mokytis į devintas klases (I gimnazijos klases) pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį priimami mokiniai, pateikę mokyklos direktoriui:

11.1. prašymą;

11.2. mokymosi pasiekimų pažymėjimą, jei atvyksta iš kitos mokyklos mokytis nuo einamųjų metų rugsėjo 1 dienos;

11.3. mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir (ar) pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje, jei pageidauja mokytis prasidėjus mokslo metams.

 1. Priėmimas mokytis pagal vidurinio ugdymo programą. Mokytis į III gimnazijų klases priimami mokiniai, pateikę mokyklos direktoriui prašymą, jei mokosi toje pačioje gimnazijoje, prašymą, pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimą ir individualų ugdymo planą, jei mokėsi kitoje mokykloje.
 2. Kitų gimnazijų mokiniai, pageidaujantys mokytis IV gimnazijų klasėse, mokyklos direktoriui pateikia prašymą, individualų ugdymo planą ir mokymosi pasiekimų pažymėjimą. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, turi būti užtikrinamas mokymosi tęstinumas, sudarytos galimybės keisti bendrojo ugdymo dalykus, jų kursus, pasirenkamuosius dalykus ir dalykų modulius.
 3. Baigtą ugdymo programą patvirtinantį dokumentą mokyklos direktoriui mokinys pateikia:

14.1. pasibaigus mokyklose ugdymo procesui, jei prašymą mokytis pateikė iki vasario 28 d.;

14.2. kartu su kitais dokumentais, jei prašymas pateikiamas pasibaigus ugdymo procesui.

 1. Nuo rugsėjo 1 d. naujoje mokykloje pradėję mokytis mokiniai vaiko sveikatos pažymėjimą turi pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 15 d.
 2. Pažymas apie mokinio deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį (jei tokia pažyma reikalinga) mokyklos administracija tėvų sutikimu gali gauti iš seniūnijų gyventojų registro teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Mokinio priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi. Mokymo sutartyje aptariami mokyklos ir mokinio įsipareigojimai, jų nevykdymo padariniai. Sutartis sudaroma mokiniui naujai atvykus mokytis arba pradėjusiam mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą ugdymo programos vykdymo laikotarpiui, t. y. dėl pradinio ugdymo, pirmos ir antros dalies pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programų. Sutartis pasirašoma iki pirmos mokymosi dienos:

17.1. abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymą pateikęs asmuo. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas lieka mokykloje, įsegamas į mokinio asmens bylą;

17.2. už mokinį iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų);

17.3. už mokinį nuo 14 metų – tėvai (rūpintojai) arba mokinys, turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą;

17.4.  mokymo sutartis registruojama mokymo sutarčių registracijos žurnale.

 1. Mokymo sutartis mokinio laikino išvykimo gydytis ir mokytis ar mokytis pagal tarptautinę mokinių mobilumo mainų programą nenutraukiama.
 2. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įregistruojamas mokinių registre, formuojama jo asmens byla:

19.1. mokinio asmens byloje saugojama pasiekimų pažymėjimo kopija. Originalas grąžinamas jo pateikėjui;

19.2. mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos ir (arba) pateikiama pažyma apie mokymosi rezultatus;

19.3. mokinio laikinas išvykimas gydytis ir mokytis įforminamas direktoriaus įsakymu, jame nurodant laikino išvykimo priežastį;

19.4. iš mokinių registre sukauptų duomenų automatiniu būdu formuojamas, o pasibaigus mokslo metams išspausdinamas ir sudaromas mokinių abėcėlinis žurnalas;

19.5. mokinių abėcėliniame žurnale mokinių pavardės ir vardai surašomi abėcėlės tvarka ir kasmet registracijos numeriai pradedami nuo 1.

 1. Mokinio priėmimas į mokyklą ir išvykimas iš jos įforminamas direktoriaus įsakymu.
 2. Mokykla, priėmusi mokinį:

21.1. įrašo mokinio duomenis į mokinių registro duomenų bazę;

21.2. ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo priėmimo dienos raštu informuoja Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrių apie atvykusius iš kitų šalių mokinius, nurodydama šalį, iš kurios atvyko ir kokia kalba mokėsi.

 1. Visos mokyklos atsako už nepertraukiamą vaikų iki 16 metų mokymąsi. Mokinys mokyklos direktoriaus įsakymu išbraukiamas iš mokyklos mokinių sąrašų ir išregistruojamas iš Mokinių registro, kai:

22.1. mokykla turi mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą nutraukti mokymosi sutartį;

22.2. deklaruotas mokinio išvykimas su tėvais (globėjais, rūpintojais) nuolat gyventi į užsienio valstybę;

22.3. nedeklaruotą mokinio išvykimo į užsienį atvejį nustato ir išanalizuoja mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija ir siūlo išbraukti iš mokinių sąrašų.

Kontaktai

Jonas Petkevičius
Vedėjas
(8 37) 330 932
Pareigybės aprašymas
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja (finansams)
(8 37) 332 942
Pareigybės aprašymas
Alvyra Čičinskienė
Vedėjo pavaduotoja (kultūrai)
(8 37) 798 560; (8 687) 47 195
Pareigybės aprašymas
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Nijolė Benikienė
Vedėjo pavaduotoja (ugdymui)
(8 37) 799 555
Pareigybės aprašymas
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Vaida Čekavičiūtė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 79 95 66
Pareigybės aprašymas
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Inga Usevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Aušra Mitrulevičienė
Vyr. specialistas (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 610) 01 151
Pareigybės aprašymas
Birutė Savickienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Jonas Statkevičius
Vyresn. specialistas
(8 605) 51 923
Pareigybės aprašymas
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Lukas Beitnaras
Vyr. specialistas (sporto sk.)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Jolanta Jankauskienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Nijolė Jasinavičienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas; centralizuotas vaikų priėmimas į darželius)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė (mokinių pavežėjimas)
(8 37) 332 714
Pareigybės aprašymas
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 582
Pareigybės aprašymas
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė (maitinimo organizavimas švietimo įstaigose)
(8 37) 798 606
Pareigybės aprašymas
Lina Oleškevičienė
Vyr. specialistė (archyvas)
(8 37) 73 33 73
Pareigybės aprašymas
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 799 566
Pareigybės aprašymas
Edgaras Grigalaitis
Vyr. specialistas
(8 602) 37 957
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Pareigybės aprašymas
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Pareigybės aprašymas
Arvydas Alkovikas
Vairuotojas
(8 682) 23 302
Pareigybės aprašymas
Virgilijus Pukalskas
Vairuotojas
(8 614) 14 554
Pareigybės aprašymas
Genovaitė Mendžinskienė
Valytojas
Pareigybės aprašymas
Renaldas Baranauskas
Vyr. specialistas