Priėmimas į švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

Vaikai į švietimų įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami eilės tvarka pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo datą ir laiką vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-09-29 sprendimu Nr. TS-303 "Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo".

Priimami prašymai tėvų (globėjų), kurių (vieno iš tėvų (globėjų) ir vaiko) gyvenamoji vieta deklaruota Kauno rajone. Tik esant laisvų vietų švietimo įstaigose, priimami prašymai ir tėvų (globėjų), kurių (vieno iš tėvų (globėjų) ir vaiko) gyvenamoji vieta deklaruota kitoje savivaldybėje.

Prašymai priimami visus metus (kiekvieną darbo dieną darbo valandomis) švietimo įstaigose, Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje arba elektroniniu būdu, pagal prašymo pateikimo formą (pridedama). Tėvai (globėjai) prašyme gali pasirinkti dvi švietimo įstaigas ir nurodyti pasirinkimo pirmumą.

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje (Savanorių pr. 192, Kaunas) prašymai priimami kiekvieną darbo dieną darbo valandomis 310 kab. Telefonai pasiteirauti: (8-37) 798606, +370 67232423. El. paštas: archyvas@kaunorkss.lt .

Elektroniniu būdu prašymus tėvai (globėjai) gali pateikti prisijungę prie Savivaldybės duomenų bazės, Savivaldybės interneto svetainėje  https://darzeliai.krs.lt  savarankiškai užpildydami elektroninę prašymo formą.

Prašymų pateikimas raštu

Teikiant prašymą raštu pageidaujamos lankyti švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojui arba Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojui būtina papildomai pateikti teikiančiojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 Prie prašymo pridedami dokumentai arba jų patvirtintos kopijos:

 • Vaiko gimimo liudijimas;
 • Pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • Dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė.

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi ar neteisingi duomenys.

Prašymų pateikimas elektroniniu būdu nuo 2016 m. lapkričio 1 d.

Prašymus tėvai (globėjai) gali teikti pageidaujamai švietimo įstaigai praėjus 1 mėnesiui nuo vaiko gimimo (Savivaldybės duomenų bazėje registrų duomenys atnaujinami vieną kartą per mėnesį).

Tėvai (globėjai), norintys pateikti prašymą elektroniniu būdu, jungiasi per elektroninius valdžios vartus. Prašymus internetu tėvai (globėjai) gali pateikti pageidaujamai švietimo įstaigai prisijungę Savivaldybės interneto svetainėje https://darzeliai.krs.lt  savarankiškai užpildydami elektroninę prašymo formą.

Prie prašymo pridedami dokumentai arba jų patvirtintos kopijos (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos):

 • Vaiko gimimo liudijimas;
 • Dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė.

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi ar neteisingi duomenys.

Pastaba. Nepavykus užpildyti elektroninio prašymo formos, prašome kreiptis į pageidaujamos lankyti švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytoją arba į Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus specialistą, atsakingą už vaikų priėmimo į grupes duomenų centralizuotą tvarkymą.

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje (Savanorių pr. 192, Kaunas) kiekvieną darbo dieną darbo valandomis. Telefonai pasiteirauti:

310 kab. (8-37) 798606, +370 67232423. El. paštas: archyvas@kaunorkss.lt 

205 kab. (8-37) 332762.

Pirmumo teisė taikoma:
 • vaikui, kuris auga šeimoje, įrašytoje į socialinės rizikos šeimų apskaitą, ir jo tėvai (globėjai) yra piniginės socialinės paramos gavėjai pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, ir nesudaro sąlygų tenkinti vaiko socialinių, kultūrinių ir pažintinių poreikių;
 • vaikui, kuriam nustatytas neįgalumas;
 • vaikams, kurių abu tėvai yra netekę 60–100 procentų darbingumo;
 • vaikui, kuris auga šeimoje, auginančioje vaiką, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
 • vaikams našlaičiams, vaikams, kurie turi tik vieną iš tėvų (kai vienas iš tėvų yra miręs, dingęs be žinios, kai vaiko gimimo liudijime nenurodytas vaiko tėvas);
 • vaikams iš šeimų, kur tėvai augina tris ir daugiau vaikų iki 7 metų;
 • vaikams, kurių vienas iš tėvų atlieka karo tarnybą;
 • įvaikintiems ir globojamiems 2–5 metų vaikams.
Priimamų vaikų sąrašų sudarymas

Priimamų vaikų sąrašai sudaromi remiantis Savivaldybės duomenų bazėje suvestų duomenų pagrindu iki birželio 1 d.

Priimamų vaikų sąrašai patvirtinami iki kiekvienų metų liepos 1 d. ir viešinami ugdymo įstaigose bei matomi darželių informacinėje sistemoje prisiregistravusiems tėvams (globėjams).

Vaikų priėmimas ir tėvų (globėjų) informavimas

Apie vaikui skirtą vietą švietimo įstaigoje tėvai (globėjai) informuojami jų prašyme nurodytu elektroniniu paštu. Jei tėvai (globėjai) prašyme nenurodė elektroninio pašto adreso, jie informuojami pagal prašyme pasirinktą informacijos gavimo būdą.

Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą švietimo įstaigoje, per 10 kalendorinių darbo dienų privalo pasirašyti sutartį.

Nepasirašius sutarties, nepranešus apie neatvykimą nurodant pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų (per nustatytą 10 kalendorinių darbo dienų terminą) sutartis nesudaroma – vaikas netenka vietos švietimo įstaigoje. Vaiko vieta priimamų vaikų sąraše ir laukiančių vaikų sąrašuose neišsaugoma.

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono  savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą ir kitą aktualią informaciją apie Kauno rajono darželius rasite adresu  https://darzeliai.krs.lt 

Kontaktai

Jonas Petkevičius
Vedėjas
(8 37) 330 932
Pareigybės aprašymas
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja (finansams)
(8 37) 332 942
Pareigybės aprašymas
Alvyra Čičinskienė
Vedėjo pavaduotoja (kultūrai)
(8 37) 798 560; (8 687) 47 195
Pareigybės aprašymas
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Nijolė Benikienė
Vedėjo pavaduotoja (ugdymui)
(8 37) 799 555
Pareigybės aprašymas
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Vaida Čekavičiūtė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 79 95 66
Pareigybės aprašymas
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Inga Usevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Aušra Mitrulevičienė
Vyr. specialistas (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 610) 01 151
Pareigybės aprašymas
Birutė Savickienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Jonas Statkevičius
Vyresn. specialistas
(8 605) 51 923
Pareigybės aprašymas
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Lukas Beitnaras
Vyr. specialistas (sporto sk.)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Jolanta Jankauskienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Nijolė Jasinavičienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas; centralizuotas vaikų priėmimas į darželius)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė (mokinių pavežėjimas)
(8 37) 332 714
Pareigybės aprašymas
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 582
Pareigybės aprašymas
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė (maitinimo organizavimas švietimo įstaigose)
(8 37) 798 606
Pareigybės aprašymas
Lina Oleškevičienė
Vyr. specialistė (archyvas)
(8 37) 73 33 73
Pareigybės aprašymas
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 799 566
Pareigybės aprašymas
Edgaras Grigalaitis
Vyr. specialistas
(8 602) 37 957
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Pareigybės aprašymas
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Pareigybės aprašymas
Arvydas Alkovikas
Vairuotojas
(8 682) 23 302
Pareigybės aprašymas
Virgilijus Pukalskas
Vairuotojas
(8 614) 14 554
Pareigybės aprašymas
Genovaitė Mendžinskienė
Valytojas
Pareigybės aprašymas
Renaldas Baranauskas
Vyr. specialistas