Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Projektas „Lyderių laikas 3“ Kauno rajono savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos narių stažuotės Utenos rajono savivaldybėje ataskaita

Stažuotės laikas: 2018 m. gegužės 8 d.– gegužės 9 d.

Stažuotės vieta: Utenos rajono  savivaldybės ugdymo įstaigos: 4 bendrojo ugdymo mokyklos (Utenos Vyturių, Aukštakalnio ir Rapolo Šaltenio progimnazijos, Dauniškio gimnazija), 2 lopšeliai-darželiai („Voveraitė“ ir „Gandrelis“).

Stažuotės dalyviai: Kauno rajono  savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos narės:

Jūratė Chudinskienė, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

Aušra Gužauskienė, Ilgakiemio mokyklos-darželio direktorė;

Valė Urbelienė, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos direktorė.

 Stažuotės turinys, patirtys ir nauda Kauno rajono  savivaldybės įgyvendinamam pokyčio projektui, kurio tema „Pozityvioji komunikacija ugdymo(si) rezultatams“.

Stažuotės uždaviniai:

  1. Susipažinti su Utenos rajono savivaldybės gerąja patirtimi siekiant geresnių mokinių ugdymo(si) rezultatų.
  2. Pritaikyti gerąją patirtį įgyvendinant pokyčio projektą.
  3. Paskleisti gerąją patirtų Kauno rajono mokyklų bendruomenėms.

Stažuotės turinys:

Inovatyvių mokymosi programų rengimas.

Aktyvus mokinio ugdymas(is) pamokoje/veikloje.

Šiuolaikinė apmoka. Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas.

Savivaldus mokymasis.

Mokytojų profesinis tobulinimas.

            Stažuotės  metu aplankytose mokyklose buvo stebimos pamokos, mokinių ir mokytojų veiklos, organizuoti jų aptarimai, diskutuota, dalijantis patirtimi. Pristatytos ir aptartos aktyvaus mokinio mokymosi, mokinio sąmoningumo mokymuisi ugdymo, vaikų pasiekimų stebėjimo ir fiksavimo, aktyvios vaikų veiklos organizavimo, mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo temos. 

            Utenos Vyturių progimnazijoje buvo diskutuota tema „Aktyvus mokinio ugdymasis pamokoje/veikloje“. Stebėtos  įvairių dalykų pamokos, aptarta,  kokią įtaką mokinių mokymosi sėkmei daro metodų, ypač aktyvių, parinkimas. Mūsų pokyčio projekto kontekste – tinkamų mokymosi metodų, ypač aktyvių, parinkimas gerina komunikacija tarp mokytojo ir mokinių, daro ją pozityvesnę.

            Utenos Dauniškio gimnazijoje ir Rapolo Šaltenio progimnazijoje  buvo pasidalinta mokinio sąmoningumo mokymuisi ugdymo  patirtimis. Dauniškio gimnazijoje rasta gerosios bendradarbiavimo su tėvais, mokinio pažangos pasimatavimo  patirties. Šios temos aktualios mūsų pokyčio projektui, nes visi aptarti dalykai sudaro prielaidas pozityviai komunikacijai.

            Labai naudingos gerosios patirties gauta lopšelyje-darželyje „Voveraitė“, kur buvo pasidalinta vaikų pasiekimų stebėjimo ir vertinimo patirtimi. Šiame darželyje sukurta savita ugdytinių pasiekimų stebėjimo ir vertinimo sistema, padedanti pedagogams. Esant tokiai sistemai, labai nesunku bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytinių tėvais, siekiant geresnių vaikų ugdymosi pasiekimų.

             Lopšelyje-darželyje „Gandrelis“ diskutuojant apie aktyvių veiklų organizavimą, daug patirties gauta apie vaikų, turinčių įvairių sveikatos sutrikimų, ugdymą. Šiame lopšelyje-darželyje ugdomi įvairių sutrikimų turintys vaikai, jiems sudarytos puikios sąlygos fizinei reabilitacijai.

            Aukštakalnio progimnazijoje pasidalinta praktine patirtimi apie mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymą, patyriminį mokymą, mokymosi pažangos     įsivertinimo įrankius. Didelio  susidomėjimo sulaukė trijų mokyklos mokytojų įgyvendinama Neformaliojo  vaikų švietimo programa „Mokomės kitaip“ 9–13 metų amžiaus vaikams. Programoje jungiasi gamtos, socialiniai mokslai, anglų kalba ir informacinės technologijos. Aktyvūs užsiėmimai vykstantys įvairiose aplinkose (gamtoje, miesto ir mokyklos erdvėse), padeda įsiminti ir įtvirtinti naują informaciją be didelių pastangų, praktinių tyrinėjimų metu.

            Stažuotėje išgirsta ir pasidalinta informacija sustiprino mūsų suvokimą, kad pasirinkta projekto tema yra tikrai labai aktuali – ne vien mūsų savivaldybėje. Aktuali mokinių pažangos pasimatavimo tema – įgyta patirtimi praplėsime profesinius dialogus ir bendravimo su tėvais reglamentus.

            Stažuotės nauda KK narių profesiniam augimui (profesinio kapitalo – žmogiškojo, socialinio, sprendimų priėmimo - didinimui).

             Stažuotė prisidėjo prie savivaldybės pokyčio projekto esminių nuostatų aktualumo pasitikrinimo ir įsivertinimo  (panašios problemos aktualios visoms lankytoms Utenos rajono savivaldybės mokykloms). Įsitikinome  bendradarbiavimo svarba, įgyvendinant įvairias veiklas (bendradarbiavimas, pasitikėjimu grindžiamas dialogas,  kitų geroji patirtis sutrumpina idėjų įgyvendinimo kelią).

            Manome, kad tokia mokymosi praktika  yra veiksminga,  skatina norą bendradarbiauti įvairiais lygmenimis. Neformalioji šio dalyko pusė – plėtojamos komunikacinės, reflektavimo ir mokymosi mokytis, informacijos naudojimo  kompetencijos.

Šiuo metu Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla tęsia  bendradarbiavimą su     Utenos Vyturių progimnazija  dėl elektroninės praėjimo sistemos diegimo (TAMO).

 Jūratė Chudinskienė

 Kūrybinės komandos atstovo vardas, pavardė, parašas