Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ ŠEŠTOJI KONSULTACIJA 2018-02-06

Vasario 6 d. Kauno rajono komanda tęsė savo darbą – aptarė projekto „Pozityvioji komunikacija ugdymo(si) rezultatams“ uždavinius: stiprinti mokytojų emocinę kompetenciją (1) ir įgalinti mokytojus taikyti tinkamas mokymo(si) strategijas (2). Pasiskirstę į darbo grupes, komandos nariai aptarė kiekvienam uždaviniui įgyvendinti reikalingas priemones, suplanavo veiklas, numatė galimus proceso rezultatus ir poveikio rodiklius.

Buvo tariamasi, kaip organizuoti (kokioje erdvėje ir kokia forma) mokymus mokyklų bendruomenėms apie socialinių emocinių kompetencijų ugdymą ir tobulinimą, kad mokytojams būtų užtikrinta jų profesinė ūgtis ir kad mokytojo profesinis tobulėjimas tarnautų mokinio sėkmei. Kaip patraukliai ir racionaliai bendrauti su mokinių tėvais? Kaip atpažinti šiuolaikinių mokinių mokymosi ypatumus (informacijos priėmimo būdus, mokymosi stilius, mokymosi strategijas)? Kaip paskatinti mokytojus profesiniam dialogui - sudaryti sąlygas mokytojams komunikuoti, dalinantis asmenine patirtimi mokymų strategijų taikymo ir mokinių pažinimo klausimais?

Darbo pabaigoje grupių lyderiai pristatė rezultatus, tarp komandos narių užsimezgė diskusija, kilo įvairių klausimų:  Kaip pristatysime projekto idėjas mokyklų bendruomenėms? Kokią sėkmę patirs mokiniai? Kaip pamatuosime pokytį? Kaip pamatuosime mokinių individualią pažangą ir profesinę mokytojų ūgtį? Kaip paskatinsime mokytoją dalintis patirtimi? Ar reikalingas mokytojo kodeksas – o gal susitarimas?