Paraiškos/Konkursai

Kauno rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas Kauno rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų programų konkursui.

Finansavimas skiriamas stovykloms, kurios skirtos mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir jose:

  • užtikrinama dalyvių sveikata ir saugumas, atsižvelgiant į galiojančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimus;
  • neformaliojo vaikų švietimo veiklas vykdo asmenys, turintys teisę dirbti mokytoju, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnį;
  • numatoma užimti tik Kauno rajono savivaldybės mokyklose besimokančius vaikus.

 Paraiškas konkursui gali teikti Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos, neformaliojo švietimo mokyklos, kultūros įstaigos, asociacijos, kiti juridiniai asmenys, kurie turi teisę vykdyti vaikų švietimo veiklą. 

 Pirmumas teikiamas programoms:

  • kuriose įtraukti mokiniai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios;
  • kuriose įtraukti mokiniai, gaunantys socialinę paramą, mokiniai esantys jautresnėje socialinėje situacijoje;
  • visos dienos (8 val.) stovykloms;
  • numatančioms STEAM srities veiklas, vaikų socialinių emocinių kompetencijų, pilietiškumo ugdymą, orientuotoms į smurto ir patyčių prevenciją.

  Vienos vasaros stovyklos programos maksimali finansavimo suma – 700 Eur

               Programų paraiškos su visais reikalingais dokumentais (pasirašytos, skenuotos į vieną pdf formato dokumentą,  o ne atskirais lapais) pateikiamos Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui el. paštu svietimas@krs.lt  iki 2021 m. balandžio 16 d. 15.00 val.

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Valaitytė-Ramuckienė tel. 8 677 24774, el.paštu renata.ramuckiene@krs.lt

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ STOVYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ PROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA


Kauno rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas Kauno rajono 2021 m. Vaikų ir jaunimo socializacijos ir Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programų rėmimo konkursui.
Konkurso tikslai:
•    plėtoti vaikų socializacijos galimybes per mokslo metus, kurti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką, sudarant sąlygas vaikams ugdytis socialines emocines kompetencijas, tenkinti pažinimo, saviraiškos poreikius;
•    formuoti vaikų teigiamas vertybines nuostatas ir stiprinti motyvaciją sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų.
Paraiškas konkursui gali teikti Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigos, kurių steigėja yra Kauno rajono savivaldybė, kultūros įstaigos, kiti juridiniai asmenys, kurie turi teisę vykdyti švietimo veiklą.
Programų veikloje gali dalyvauti Kauno rajono savivaldybės ugdymo įstaigas lankantys vaikai.
Programų paraiškos su visais reikalingais dokumentais (pasirašytos, skenuotos į vieną pdf formato dokumentą,  o ne atskirais lapais) pateikiamos Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui el. paštu svietimas@krs.lt  iki 2021 m. kovo 12 d. 15.00 val.
Kontaktai pasiteirauti: Renata Valaitytė-Ramuckienė,  8 677 24774, el. p. renata.ramuckiene@krs.lt.

KAUNO RAJONO 2021 M. VAIKŲ IR JAUNIMO SOCIALIZACIJOS IR PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMŲ RĖMIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PARAIŠKA 2021 M.


 LĖŠŲ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ STOVYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO PASKIRSTYMAS     Papildomas 2020-11 04      Papildomas 2020-11-10

LĖŠŲ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS STOVYKLOMS IR KITOMS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLOMS FINANSUOTI  2020 M. PASKIRSTYMAS    Papildomas PASKIRSTYMAS

Lėšų Kauno rajono savivaldybės vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti 2020 m. paskirstymas 

 Kauno rajono savivaldybės 2020 m. Vaikų ir jaunimo socializacijos programoms skirtos lėšos

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS POILSIO PROGRAMŲ  RĖMIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

 

 

Daugiau informacijos tel. 8 37 73 16 80, el.paštu renata.ramuckiene@krs.lt

 

Kontaktai

Jonas Petkevičius
Vedėjas
(8 37) 330 932
Pareigybės aprašymas
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja (finansams)
(8 37) 332 942
Pareigybės aprašymas
Alvyra Čičinskienė
Vedėjo pavaduotoja (kultūrai)
(8 37) 798 560; (8 687) 47 195
Pareigybės aprašymas
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Nijolė Benikienė
Vedėjo pavaduotoja (ugdymui)
(8 37) 799 555
Pareigybės aprašymas
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Vaida Čekavičiūtė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 79 95 66
Pareigybės aprašymas
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Inga Usevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Aušra Mitrulevičienė
Vyr. specialistas (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 610) 01 151
Pareigybės aprašymas
Birutė Savickienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Jonas Statkevičius
Vyresn. specialistas
(8 605) 51 923
Pareigybės aprašymas
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Lukas Beitnaras
Vyr. specialistas (sporto sk.)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Jolanta Jankauskienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Nijolė Jasinavičienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas; centralizuotas vaikų priėmimas į darželius)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė (mokinių pavežėjimas)
(8 37) 332 714
Pareigybės aprašymas
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 582
Pareigybės aprašymas
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė (maitinimo organizavimas švietimo įstaigose)
(8 37) 798 606
Pareigybės aprašymas
Lina Oleškevičienė
Vyr. specialistė (archyvas)
(8 37) 73 33 73
Pareigybės aprašymas
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 799 566
Pareigybės aprašymas
Edgaras Grigalaitis
Vyr. specialistas
(8 602) 37 957
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Pareigybės aprašymas
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Pareigybės aprašymas
Arvydas Alkovikas
Vairuotojas
(8 682) 23 302
Pareigybės aprašymas
Virgilijus Pukalskas
Vairuotojas
(8 614) 14 554
Pareigybės aprašymas
Genovaitė Mendžinskienė
Valytojas
Pareigybės aprašymas
Renaldas Baranauskas
Vyr. specialistas