Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAI IR PROGRAMOS 2016 M. RUGSĖJO – GRUODŽIO MĖN.

2016-08-31

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAI IR PROGRAMOS 2016 M. RUGSĖJO – GRUODŽIO MĖN. 

2016-08-16

Skelbiamas naujų neformaliojo vaikų švietimo programų paraiškų teikimas

Kviečiame visus neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjus, kurie turi teisę vykdyti švietimo veiklą, taip pat kultūros darbuotojus, menininkus, sporto trenerius ir kitus neformaliojo švietimo srityje dalyvaujančius asmenis nuo rugpjūčio 22 d. teikti naujų neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams paraiškas. Paraiškas teikti galima iki rugpjūčio 26 d.

NVŠ teikėjai, atitinkantys Valstybės lėšų skyrimo Kauno rajono savivaldybės neformaliajam vaikų švietimui ir lėšų naudojimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 14 punkte numatytus reikalavimus, turi užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR), jei nėra užsiregistravę. Registravimo tvarka pateikta adresu www.smir.smm.lt, ŠMIR techninio darbo organizavimo tvarkos aprašas (byla – SMIR_tvarkos_aprasas_20150720. pdf). Registruodamiesi į ŠMIR, teikėjai, neturintys pedagoginio išsilavinimo, tačiau atitinkantys kitus Aprašo 14.5 reikalavimus, taip pat turi būti išklausę pedagoginių ir psichologinių žinių kursą.

Visi teikėjai, atitinkantys Aprašo 14 punkte numatytus reikalavimus pristato savivaldybei NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką (užpildytas Aprašo 1 priedas). Skenuotą Aprašo 1 priedą įkelia ir į Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą (KTPRR). Tuo atveju, kai švietimo teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa yra registruojama atskirai, t. y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų KTPRR kodą.

Ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d. savivaldybė organizuos NVŠ programų vertinimą, interneto svetainėje paskelbs teigiamai įvertintas NVŠ programas ir informaciją apie galimybę vaikams registruotis į jas. NVŠ programas vertins savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta NVŠ programų vertinimo komisija.

Rengdami neformaliojo švietimo programas siūlome vadovautis Valstybės lėšų skyrimo Kauno rajono savivaldybės neformaliajam vaikų švietimui ir lėšų naudojimo 2016 metais tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-36.  

NVŠ programai kiekvienam vaikui per mėnesį skiriama 15 Eur. NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas. Vienai programai pildoma viena paraiškos forma. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa. Programos bus vykdomos nuo rugsėjo 5 d. iki gruodžio 31 d.

Klausimus galite pateikti tel.:

8 687 45231 – Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Irena Marcinkevičienė

33 27 49 - Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Miglė Trainienė

8 672 32 423, archyvas@kaunorkss.lt – Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Archyvo vedėja Simona Banionienė (konsultacijos dėl ŠMIR)