Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Konferencija "Mokyklų tobulinimo programa - kaip mums sekėsi?"

MTP konferencija

Mokyklų tobulinimo programa – kaip mums sekėsi?

Baigėsi didžiausias Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų investicinis projektas nuo Nepriklausomybės atkūrimo - Mokyklų tobulinimo programa (MTP).  Apžvelgti jos rezultatus Kauno rajone Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius surengė konferenciją „Mokyklų tobulinimo programa – kaip mums sekėsi?“, kuri įvyko  balandžio 26 dieną Lapių pagrindinėje mokykloje.

Pasveikinti susirinkusiųjų rajono pedagogų atvyko Kauno rajono mero pavaduotojai Alfonsas Norkus ir Artūras Orlauskas, administracijos direktorės pavaduotoja Angelė Š�?iukauskienė. Konferencijoje dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos Mokyklų tobulinimo programos koordinavimo tarnybos direktorė Rasa Šnipienė ir A komponento administratorė Elena Stasiulienė.

  R.Šnipienė pla�?iai apžvelgė MTP rezultatus respublikoje. Programa pradėta 2002 m. ir skirta pagerinti šalies 5-10 klasių mokinių pasiekimus modernizuojant bendrąjį lavinimą ir užtikrinant veiksmingą ir racionalų švietimui skirtų lėšų panaudojimą. Pasidžiaugti tikrai yra kuo: daugiau nei 400 pagrindinių mokyklų aprūpintos pa�?ių pasirinktomis mokymo priemonėmis bei virtualia aplinkos programine įranga ir apmokytos jomis naudotis, daugiau nei 6000 mokytojų apmokyta taikyti aktyvius mokymo metodus, alternatyvius mokinių pažangos vertinimo būdus, 700 pagrindinių mokyklų apmokytos rengti mokyklos tobulinimo vidaus auditą,– visa tai skatina juos kolegialiai planuoti, dirbti, drauge tobulinti savo mokyklas. Be to, net 62 pagrindinėse mokyklose (po vieną kiekvienoje savivaldybėje) buvo atlikti renovacijos darbai, kurie leido sumažinti energijos vartojimą 35 procentais. Sutaupytos lėšos panaudojamos švietimo kokybei ir prieinamumui gerinti. O kur dar 115 geltonųjų autobusiukų, riedan�?ių visos Lietuvos keliais, mokyklų tinklo pertvarkos metodinės rekomendacijos, pradėta kurti Švietimo valdymo informacinės sistemos ŠVIS (www.svis.smm.lt ) duomenų bazė, apmokyta švietimo politikos analitikų grupė, sukurtas mokyklų išorės vertinimo koncepcijos ir metodikos projektas, inicijuotas Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros įkūrimas.

MTP biudžetas siekia 180 mln. litų, iš kurių per 100 mln. litų sudaro Pasaulio banko paskola, kuri bus pradėta grąžinti 2007, o baigta – 2019 m. Dalyvavimas MTP netiesiogiai paskatino savivaldybių politikus ir administratorius apskritai drąsiau investuoti į mokyklų, švietimo ir kultūros sektoriaus pastatų renovavimą bei plėtrą, paskatino aktyvumą ir lankstumą ieškoti įvairių finansavimo šaltinių.

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Valerijus Makūnas perskaitė pranešimą „Mokyklų tobulinimo programa Kauno rajone“, kuriame atsispindėjo Kauno rajono dalyvavimo šioje programoje rezultatai.

A komponente „Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas“ dalyvavo 8 Kauno rajono mokyklos. Jų mokymams LR ŠMM skyrė 2004 m. 4700  Lt, 2005 m.  20 500 Lt. Šioms 8 mokykloms 2004- 2005 m. ŠMM Švietimo aprūpinimo centras  nupirko ir perdavė mokomųjų priemonių už 185 524 Lt.

Mokyklų tobulinimo programa suteikė galimybes sustiprinti mokytojų, mokyklų vadovų gebėjimus valdyti švietimo kokybę atliekant vidaus auditą: visų pagrindinių mokyklų vadovai tobulino kvalifikaciją 3 dienų vadybos seminaruose, mokyklų komandos mokytos atlikti vidaus auditą pagal specialią metodiką.

Mūsų rajono savivaldybė su dar 5 savivaldybėmis dalyvavo Mokyklų tinklo pertvarkos bandomajame projekte. Iš šio projekto Kauno rajono savivaldybei per dvejus metus buvo skirta: smulkiems mokyklų renovacijos darbams - 468 692 Lt; mokymo priemonėms - 126 973 Lt; mokytojų persikvalifikavimo studijoms apmokėti - 130 930 Lt. Iš viso pagal šį projektą Kauno rajono savivaldybei skirta  726 595 Lt  ir du geltonieji autobusai - Vilkijos ir Vandžiogalos vidurinėms mokykloms. Už mokytojų perkvalifikavimui skirtas lėšas 2004 m. studijas pradėjo 20, 2005 m. – 17  rajono mokytojų. Pedagogams, kurie dėl mokyklų tinklo pertvarkos neteko darbo, perkvalifikavimo studijos apmokėtos 100 proc. Iš MTP sutaupytų lėšų visoms programoje dalyvaujan�?ioms mokykloms skirta 72 baldų komplektai (433 974 Lt), mokomųjų priemonių už 53 345 Lt, 6 mokomųjų priemonių paketai (interaktyvi lenta, kopijavimo aparatas, nešiojamasis kompiuteris, projektorius, įvairios priemonės laboratoriniams darbams ir kt.). 8 MTP dalyvaujan�?ios pagrindinės mokyklos visiškai aprūpintos naujais mokykliniais suolais 5-10 klasių mokiniams. Per 3 metus iš Mokyklų tobulinimo programos į rajono mokyklas atėjo investicijų daugiau kaip už 3,6 mln. Lt.

Konferencijos metu pasisakė MTP dalyvavusių mokyklų vadovai ir mokytojai. Batniavos pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Danguolė Margienė kalbėjo apie  vidaus auditą kaip  mokyklos kokybės vertinimo kriterijų. Ka�?erginės pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė Virginija Pūrienė pasidalino mintimis, kaip pedagogams sekėsi įgyti naujų kompetencijų. Mastai�?ių pagrindinės mokyklos direktorė Valė Urbelienė demonstravo iš MTP gauta kamera sukurtą filmą, kuriame parodė, kaip moksleiviai ir pedagogai mokomąsias priemones naudoja ugdymo procese. Zapyškio pagrindinės mokyklos Altoniškių skyriaus mokytoja  metodininkė papasakojo apie poky�?ius jų reorganizuotoje pradinėje mokykloje. Vandžiogalos vidurinės mokyklos direktorius pasidžiaugė naujomis mokymo ir mokymosi sąlygomis kaimo mokykloje.

Konferenciją apibendrino E. Stasiulienė, kuri pažymėjo, kad šiuo baigiamuoju programos etapu vykdoma MTP sklaida – kaip sekėsi mokykloms, kokie poky�?iai įvyko ugdymo procese. Mokyklose vykdomas vidaus ir išorės auditas padės įvertinti  MTP rezultatus. Rajono mokykloms buvo įteikta po keturis naujai išleistus metodinius leidinius iš serijos „Į pagalbą mokyklai“.