Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Mokyklų tinklo pertvarka

Mokyklų tinklo kūrimo tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės privalomąjį ir visuotinį švietimą, didinti jo prieinamumą už protingą, valstybei ir savivaldybėms pakeliamą kainą.

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 M. BENDRASIS PLANAS

2019 m. gegužės 30 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS- 167 "Dėl KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOs 2016 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-61 „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 M. BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO"

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 18 d įsakymu  Nr. DV-1582 sudaryta darbo grupė parengė Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2013–2015 metų bendrąjį planą (toliau Bendrasis planas). Rengiant šį dokumentą vadovautasi naujausiais bendrojo ugdymo mokyklų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr.23-593; 2011, Nr.38-1804) ir Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr.768 (Žin., 2011, Nr.79-3869). Bendrasis planas yra parengtas atlikus 2004–2012 m. bendrojo plano įgyvendinimo analizę, įvertinus Kauno rajono savivaldybės švietimo būklės pokyčius 2004–2011 metais bei atsižvelgus į jos raidos prognozę, pirmiausia susijusią su vykstančiais demografiniais pokyčiais ir stebimomis savivaldybės gyventojų migracijos tendencijomis.

Bendrasis planas reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vykdomų švietimo programų koordinavimą, jų prieinamumo ir įvairovės kaitą, mokyklų steigimo, reorganizavimo, vidaus struktūros pertvarkymo kryptis, terminus ir vykdymą.

2019 m. birželio 27 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS- 223  "Dėl KAUNO R. AKADEMIJOS MOKYKLOS-DARŽELIO „GILĖ“ STEIGIMO"

2013 m. gegužės 30 d.  Kauno rajono savivaldybės sprendimas Nr. TS-231 “Dėl Kauno rajono Babtų mokyklos-darželio grupės, tipo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo”.

2013 m. gegužės 30 d.  Kauno rajono savivaldybės sprendimas Nr. TS-230 “Dėl Kauno rajono Babtų gimnazijos pavadinimo pakeitimo ir Kauno r. Babtų gimnazijos nuostatų patvirtinimo”.

2013 m. vasario 28 d.  Kauno rajono savivaldybės sprendimas Nr. TS-40 “Dėl Kauno rajono Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo – Karkazų skyriaus likvidavimo, pavadinimo pakeitimo ir Kauno r. Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo .

Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2013–2015 m. bendrasis planas. 2012 m. birželio 28 d.  Kauno  rajono  savivaldybės  Tarybos sprendimas Nr.  TS-245.

1  priedas


2  priedas


3  priedas

Kauno  rajono  savivaldybės  Tarybos sprendimas „Dėl Kauno rajono Viršužiglio pagrindinės ir Kauno rajono Piliuonos vidurinės mokyklų reorganizavimo“.
2012 m. gegužės 24 d.  Nr. TS-222.


Kauno  rajono  savivaldybės  Tarybos sprendimas „Dėl Kauno rajono Sitkūnų mokyklos-darželio reorganizavimo prijungiant jį prie  Kauno rajono Babtų mokyklos-darželio”. 2012 m. birželio 28 d.  Nr. TS-248.

Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas "Dėl Kauno rajono savivaldybės mokyklų steigimo, reorganizavimo, vidaus struktūros pertvarkos 2008-2012 m. plano pakeitimo ir papildymo

Kauno rajono mokyklų tinklo pertvarkos bendrosios kryptys 2004-2012 m.