Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2014 metų brandos egzaminų sesijos bazinė mokykla

Informuojame, kad 2014 metų brandos egzaminų sesijos bazinė mokykla Kauno rajone yra Karmėlavos Balio Buračo gimnazija (Vilniaus g. 67, Karmėlava, Kauno rajonas, tel. 8-37 399270, el. p. mokykla@buraco.kaunas.lm.lt), kuri priims eksternų* prašymus laikyti 2014 metų brandos egzaminus, organizuos ir vykdys mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

* Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Prašymą laikyti dalykų brandos egzaminus eksternas teikia bazinės mokyklos direktoriui iki 2014 m. kovo 5 d.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos direktoriui eksternas privalo pateikti:

  1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
  2. Vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
  3. Užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną 3.1–3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

3.1. Švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;

3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria  užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

  1. Užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);
  2. Kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

Pateikęs prašymą, eksternas sumoka 50 litų už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

Asmenys, atvykdami į brandos egzaminą, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą.

Išsamesnę informaciją teikia Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos direktorė Rima Kuktienė tel. 8-37 399270, el. p. mokykla@buraco.kaunas.lm.lt, Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja ugdymui Nijolė Benikienė tel. 8-37 799555, el. p. pavaduotoja@kaunorkss.lt.

DAUGIAU APIE EGZAMINUS SKAITYKITE ČIA:  www.egzaminai.lt