Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Bendra informacija 2012 m.

Informacija apie 2012 metų Brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimą

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras 2011 m. gruodžio 30 d.  įsakymu Nr. V-2559 patvirtino 2012 metų Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo naują redakciją bei įskaitų pakeitimus, o tos pačios dienos įsakymu Nr. V-2558 – Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą. 

Kiek ir kokius brandos egzaminus laikyti kandidatai turės apsispręsti iki kovo 7 dienos, o balandžio mėnesio pradžioje jie galės sužinoti, kuriose savivaldybės mokyklose pasirinktus egzaminus laikys. Brandos atestatui gauti 2012 metais, kaip ir anksčiau, reikės išlaikyti du BE – privalomąjį lietuvių (gimtosios ar valstybinės) ir vieną pasirenkamąjį. Šiemet, kaip ir pernai, stojantieji į universitetus ir pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę tris VBE, o į kolegijas – du VBE. Stojantiesiems į universitetines ir kolegines menų programas reikia išlaikyti du VBE ir stojamąjį egzaminą.
 
Pagrindinė brandos egzaminų sesija šiemet prasidės gegužės 5 dieną užsienio kalbos (prancūzų) egzaminu, baigsis birželio 18 dieną fizikos valstybiniu brandos egzaminu. Numatyta užsienio kalbų (vokiečių, rusų, anglų ir prancūzų) brandos egzaminus vykdyti šeštadieniais gegužės mėnesį.

Pakartotinė sesija vyks birželio 19 – liepos 9 dienomis.Ji organizuojama tiems kandidatams, kurie dėl rimtų priežasčių negalės dalyvauti pagrindinės sesijos brandos egzaminuose, neišlaikys lietuvių (gimtosios ar valstybinės) kabos valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino pagrindinės sesijos metu, užsienio šalių mokyklų vidurinio ugdymo programos baigiamųjų klasių mokiniams, namuose mokytiems ir įkalinimo įstaigoje registruotiems kandidatams (valstybiniai), eksternams.

Visų pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatus planuojama paskelbti iki liepos 12 dienos

Kartu su prašymu bazinės mokyklos direktoriui eksternas privalo pateikti:

-          asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ( asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje ) arba vairuotojo pažymėjimą;

-          vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje;

-           vidurinį išsilavinimą įgiję užsienyje – studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba 
lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo 
pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją;

-           Kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką ( po 50 litų) už pasirinktus brandos egzaminus.

2012 m. pirmą kartą organizuojamas valstybinis (pasirenkamasis) geografijos egzaminas. Nuo šių metų visų valstybinių brandos egzaminų užduočių pateikimas 
bus vienodas. Kandidatai gaus užduoties sąsiuvinį ir atsakymų lapą, po egzamino išsineš savo užduoties sąsiuvinius.

Mokiniai mokyklose su Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo nuostatomis turi susipažinti iki šių metų vasario 12 d. Buvę mokiniai, eksternai 
detaliau susipažinti su minėto Aprašo visais punktais, su dalykų brandos egzaminų programomis ir vykdymo instrukcijomis, dalykų brandos egzaminų tvarkaraščiu 
gali susipažinti internetinėse svetainėse:  http://www.smm.lt/  ir http://www.egzaminai.lt/ .

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP) nuo 2012 metų bus privalomas. PUPP organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše reglamentuota, kad pagrindinis 
išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinus lietuvių kalbos (gimtosios) ar lietuvių kalbos (valstybinės) ir matematikos pasiekimų patikrinime, išskyrus atvejus, kai asmuo švietimo ir mokslo ministro nustatytais atvejais nuo pasiekimų patikrinimo yra atleistas.


Kandidatai visais rūpimais klausimais, susijusiais su brandos egzaminų bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimu ir vykdymu, gali kreiptis į Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo sporto skyriaus vedėjo pavaduotoją Nijolę Benikienė (tel. 8(37)799555,  el.p. pavaduotoja@kaunorkss.lt )